E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1133 din 10 octombrie 2002

privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 784 din 29 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 1^7 alin. (3) si al art. 103^1 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Navala Romana este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin care acesta isi exercita functia de autoritate de stat in domeniul sigurantei navigatiei.
    (2) Autoritatea Navala Romana este institutie publica, cu finantare extrabugetara, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta nr. 1, judetul Constanta.
    (3) Autoritatea Navala Romana se infiinteaza, potrivit legii, prin fuziunea Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. cu Regia Autonoma "Registrul Naval Roman".
    (4) Atributiile si modul de organizare si functionare ale Autoritatii Navale Romane sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    (5) Sigla Autoritatii Navale Romane este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Autoritatea Navala Romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile art. 1^6 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002.
    Art. 3
    (1) Autoritatea Navala Romana isi exercita atributiile prin aparatul propriu central si organele teritoriale operative.
    (2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, directii, servicii, birouri si laboratoare de specialitate.
    (3) Organele teritoriale operative sunt subunitati fara personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Navale Romane, care isi desfasoara activitatea in teritoriu, constituite din capitanii de port si inspectorate tehnice. Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, in functie de necesitati, Autoritatea Navala Romana poate infiinta si alte organe teritoriale operative, precum si reprezentante in strainatate.
    (4) Zonele de jurisdictie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de catre directorul general si se aproba de catre Consiliul de conducere al Autoritatii Navale Romane.
    (5) Structura organizatorica a Autoritatii Navale Romane se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei la propunerea Consiliului de conducere al Autoritatii Navale Romane.
    Art. 4
    (1) Conducerea Autoritatii Navale Romane este asigurata de catre un consiliu de conducere, compus din 11 membri.
    (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al Autoritatii Navale Romane, numit prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (3) Atributiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    (4) Membrii consiliului de conducere sunt numiti pe o perioada de 4 ani si sunt revocati prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (5) Salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general, precum si indemnizatia membrilor consiliului de conducere se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 5
    (1) Directorul general are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea operativa a Autoritatii Navale Romane;
    b) reprezinta Autoritatea Navala Romana in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    c) propune structura organizatorica a organelor teritoriale operative;
    d) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor Autoritatii Navale Romane;
    e) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie si de conducere din cadrul Autoritatii Navale Romane;
    f) exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare si functionare, precum si hotararilor consiliului de conducere.
    (2) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator tertiar de credite.
    Art. 6
    (1) Patrimoniul Autoritatii Navale Romane este in valoare de 147.290.740.532 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si a patrimoniului Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", in conformitate cu balantele de verificare si situatiile financiare intocmite de cele doua persoane juridice la data de 30 septembrie 2002.
    (2) Predarea-preluarea activului si pasivului se face pe baza de protocol, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Pentru intocmirea lucrarilor de predare-preluare Regia Autonoma "Registrul Naval Roman" va transpune soldurile conturilor din contabilitatea agentilor economici in conturi contabile bugetare, cu respectarea reglementarilor din domeniul contabilitatii publice si a raportarilor contabile ale institutiilor publice. Transpunerea se va face la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Bunurile proprietate privata a Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", preluate conform alin. (1), constituie bunuri proprietate a Autoritatii Navale Romane.
    (4) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere, parcul normat al Autoritatii Navale Romane este de 65 de autoturisme, iar parcul comun este de 15 autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 350 litri pentru fiecare autoturism pe luna. Nu se considera depasire a consumului normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se incadreaza in cantitatea de combustibil normata in raport cu numarul de autoturisme aprobat pentru Autoritatea Navala Romana.
    (5) Pontoanele si navele din dotarea Autoritatii Navale Romane aferente exercitarii atributiilor specifice sunt scutite de la plata tarifelor portuare. Acest regim se aplica si bunurilor din dotarea Autoritatii Navale Romane, aflate in incintele portuare.
    Art. 7
    (1) Pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea Autoritatea Navala Romana percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (2) Autoritatea Navala Romana poate realiza si dispune de venituri si cheltuieli in valuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.
    (3) Autoritatea Navala Romana poate contracta credite bancare si/sau imprumuturi in lei si in valuta.
    (4) Sumele necesare in vederea aducerii la indeplinire a obligatiilor ce revin statului din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte se aloca in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza de decont de cheltuieli intocmit pentru fiecare activitate.
    (5) Autoritatea Navala Romana poate desfasura si alte activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, inchirieri, prestatii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri si alte prestari de servicii, pentru care va percepe preturi si tarife stabilite in conditiile legii.
    Art. 8
    (1) Autoritatea Navala Romana intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Consiliul de conducere al Autoritatii Navale Romane, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii finantelor publice.
    (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Navale Romane raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 9
    (1) Personalul salariat preluat de Autoritatea Navala Romana din cadrul Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si al Regiei Autonome "Registrul Naval Roman" se considera transferat la Autoritatea Navala Romana de la data infiintarii acesteia.
    (2) Personalul transferat beneficiaza de salariile si drepturile avute anterior infiintarii Autoritatii Navale Romane pana la incheierea noului contract colectiv de munca.
    (3) Negocierea noului contract colectiv de munca va incepe in maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Personalul Autoritatii Navale Romane poarta in timpul serviciului uniforma de serviciu cu gradele si insemnele specifice sau, dupa caz, echipamentul de protectie ori de lucru, care se atribuie in conditiile legii.
    (5) Forma, insemnele specifice, modul de acordare si durata de folosinta a uniformelor si a echipamentului de protectie sau de lucru se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea Consiliului de conducere al Autoritatii Navale Romane.
    (6) Salarizarea personalului Autoritatii Navale Romane se face potrivit reglementarilor in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (7) Personalul Autoritatii Navale Romane nu se incadreaza in categoria functionarilor publici.
    Art. 10
    Autoritatea Navala Romana preia toate drepturile si obligatiile Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si ale Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", care decurg din activitatea curenta si din contractele incheiate cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, si se substituie acestora in litigiile in curs de judecata.
    Art. 11
    Autoritatea Navala Romana poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari literele A si B din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La litera A, punctul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "29. - Autoritatea Navala Romana Extrabugetara Constanta"
    2. La litera B, punctul 23 se abroga.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 302/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 30 noiembrie 1991, si Hotararea Guvernului nr. 627/1998 privind organizarea si functionarea Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENTUL
           de organizare si functionare al Autoritatii Navale Romane

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Autoritatea Navala Romana este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002.
    Art. 2
    Autoritatea Navala Romana este institutie publica cu personalitate juridica, cu finantare extrabugetara, in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si isi desfasoara activitatea pe baza prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.
    Art. 3
    Autoritatea Navala Romana, denumita in continuare ANR, are sediul in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta nr. 1, judetul Constanta.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    ANR are urmatoarele atributii principale:

    A. aducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, privind domeniul de activitate al ANR;

    B. inspectia, controlul si supravegherea navigatiei:
    1. efectueaza supravegherea navigatiei, controlul si dirijarea traficului de nave in apele nationale navigabile si in porturile romanesti;
    2. efectueaza inspectia si controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, in apele nationale navigabile si in porturile romanesti, privind respectarea prevederilor legale nationale in domeniu si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
    3. exercita inspectia de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale privind transporturile navale si in special cele privind transportul marfurilor periculoase;
    4. instituie dispozitivele de separare a traficului si pasele obligatorii de intrare-iesire a navelor din porturi;
    5. propune limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj;
    6. aproba intrarea/iesirea si miscarea navelor in porturi;
    7. propune, nominal si pe portiuni, apele navigabile ale Romaniei;
    8. face propuneri privind regulile de navigatie in marea teritoriala, in apele interioare si in porturile romanesti, in conformitate cu reglementarile nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    9. stabileste necesitatea instalarii sau suprimarii semnalelor de navigatie, dispune amplasarea dispozitivelor de semnalizare in apele nationale navigabile si controleaza functionarea acestora;
    10. aproba efectuarea de operatiuni portuare in locuri situate in afara limitelor porturilor;
    11. supravegheaza respectarea de catre nave a regimului juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive, in limita competentelor conferite prin lege, acordand, dupa caz, autorizatiile necesare;
    12. ia masurile ce se impun in situatii de pericol, elaboreaza norme pentru prevenirea lor si face propuneri pentru completarea reglementarilor existente;
    13. efectueaza inspectia si formalitatile de sosire/plecare a navelor, conform prevederilor legale in vigoare, eliberand acceptele sau permisele prevazute de lege;
    14. autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de transport naval in apele nationale navigabile si in porturi;
    15. face propuneri privind zonele in care pilotajul navelor este obligatoriu, precum si regulile de pilotaj si remorcaj;
    16. aproba organizarea parcurilor reci si a iernaticelor;
    17. dispune inchiderea porturilor, atunci cand conditiile de siguranta a navigatiei o impun;
    18. emite avize catre navigatori;
    19. stabileste personalul minim de siguranta pentru navele sub pavilion roman si elibereaza certificatul pentru echipajul minim de siguranta;
    20. supravegheaza si controleaza din punct de vedere al sigurantei navigatiei activitatile de pilotaj, remorcaj si de legare/dezlegare a navelor in porturi;
    21. controleaza si supravegheaza din punct de vedere al sigurantei navigatiei activitatea de salvamar, de agrement nautic, de pescuit industrial si sportiv;
    22. avizeaza lucrarile ce se executa in apele nationale navigabile si in zonele maritime si fluviale;

    C. controlul statului pavilionului si controlul statului portului:
    1. efectueaza controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul roman;
    2. efectueaza controlul statului portului la navele care arboreaza pavilionul altor state si care se afla in apele nationale navigabile si in porturile romanesti;

    D. elaborarea, avizarea si, dupa caz, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a proiectelor de acte normative si normelor obligatorii privind:
    1. constructia, intretinerea si repararea navelor;
    2. navigatia in apele nationale navigabile;
    3. siguranta navigatiei in porturi sau pe cai ori canale navigabile;
    4. atestarea, certificarea si brevetarea personalului navigant;
    5. regulamentele serviciului la bordul navelor, structura, ierarhia si atributiile functiilor la bordul navelor;
    6. aplicarea sau implementarea acordurilor si conventiilor internationale din domeniul navigatiei civile la care Romania este parte;
    7. orice alte reglementari necesare aducerii la indeplinire a atributiilor ANR;

    E. coordonarea activitatilor de asistenta, cautare si salvare in apele nationale navigabile si a actiunilor in caz de calamitati naturale si sinistru naval:
    1. organizeaza sistemul de asistenta, cautare si salvare in apele nationale navigabile, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    2. elaboreaza planurile de actiune de cautare si salvare;
    3. coordoneaza activitatile de cautare si salvare de vieti omenesti, a navelor sau oricaror alte bunuri si a aeronavelor aflate in pericol pe mare si in apele nationale navigabile ale Romaniei;
    4. intocmeste actul de confirmare si aproba, in conditiile legii, titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu salvarea navei, precum si cu scoaterea, paza si administrarea bunurilor salvate si curatarea fundului si luciului apei;
    5. participa, in caz de calamitati naturale, impreuna cu alte organe si organisme nationale si internationale, la inlaturarea efectelor acestora, coordoneaza activitatile de interventie specifice si ia masurile ce se impun in situatii de pericol;

    F. protectia apelor navigabile impotriva poluarii de catre nave:
    1. organizeaza sistemul de prevenire, combatere si limitare a consecintelor poluarii pe mare si pe apele interioare navigabile;
    2. coordoneaza activitatile de prevenire, combatere si limitare a consecintelor poluarii apelor de catre nave aflate in apele nationale navigabile si coordoneaza actiunile de interventie pentru depoluare;
    3. intocmeste actul de confirmare si aproba titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu depoluarea, in conditiile legii;
    4. controleaza modul de predare de catre nave a reziduurilor la instalatiile destinate acestui scop;

    G. sanctionarea contraventiilor, cercetarea evenimentelor si accidentelor de navigatie:
    1. cerceteaza evenimentele si accidentele de navigatie in care sunt implicate navele in apele nationale navigabile ale Romaniei, indiferent de pavilionul acestora, precum si acelea in care sunt implicate navele sub pavilion roman in marea libera;
    2. incuviinteaza expertizele navale, cu exceptia celor dispuse de instantele judecatoresti sau de organele de urmarire penala, si efectueaza, la cerere sau din oficiu, constatari privind nava, incarcatura si instalatiile portuare;
    3. aplica sanctiuni contraventionale persoanelor care incalca prevederile legale privind navigatia civila si poluarea apelor nationale navigabile de catre nave, daca faptele acestora nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

    H. inmatricularea si evidenta navelor sub pavilion roman:
    1. acorda dreptul de arborare a pavilionului roman, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept si elibereaza actele de nationalitate navelor care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman;
    2. elibereaza permisul provizoriu de arborare a pavilionului roman, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept;
    3. efectueaza inmatricularea si tine evidenta navelor care arboreaza pavilionul roman, precum si a navelor aflate in constructie in Romania;
    4. transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaza pavilionul roman, precum si asupra navelor aflate in constructie;
    5. efectueaza scoaterea din evidenta a navelor, la cerere sau din oficiu, atunci cand navele nu mai intrunesc conditiile de arborare a pavilionului roman;

    I. evidenta, atestarea si brevetarea personalului navigant:
    1. organizeaza sesiuni de examene pentru atestarea personalului navigant si pentru obtinerea de catre acesta a brevetelor si a certificatelor de capacitate;
    2. acorda, reconfirma, suspenda si anuleaza brevetele, certificatele de capacitate, atestatele si certificatele de conformitate personalului navigant roman;
    3. efectueaza inmatricularea si tine evidenta personalului navigant roman;
    4. elibereaza carnetul de marinar, prelungeste valabilitatea acestuia si efectueaza operatiunile de imbarcare/debarcare a personalului navigant;
    5. autorizeaza societatile comerciale care desfasoara activitati de recrutare si plasare a personalului navigant maritim si fluvial roman pentru angajare pe nave care arboreaza pavilionul roman sau strain;
    6. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor;
    7. aproba programele de pregatire si perfectionare a personalului navigant pentru centrele de pregatire si perfectionare in domeniu;
    8. avizeaza programele de pregatire de specialitate ale institutiilor de invatamant care pregatesc personal navigant pentru navigatia maritima si fluviala;

    J. supravegherea tehnica, clasificarea si certificarea navelor:
    1. certifica si monitorizeaza conformitatea navelor care arboreaza pavilionul roman si a echipamentelor navelor cu normele tehnice nationale si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte;
    2. certifica conformitatea companiilor care opereaza nave ce arboreaza pavilionul roman de navigatie maritima cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte;
    3. asigura supravegherea tehnica privind clasificarea si certificarea sigurantei constructiei navelor care arboreaza pavilionul roman, in conformitate cu normele tehnice obligatorii de constructie emise de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau agreate de acesta;
    4. efectueaza supravegherea tehnica a lucrarilor de constructie a navelor care urmeaza sa arboreze pavilionul roman si efectueaza certificarea materialelor si a echipamentelor utilizate la constructia acestora;
    5. asigura supravegherea tehnica si certificarea in timpul repararii, transformarii si modernizarii navelor;
    6. efectueaza supravegherea tehnica si certificarea in timpul constructiei, reparatiilor si exploatarii containerelor, precum si a materialelor si componentelor pentru acestea, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte si cu normele tehnice proprii;
    7. asigura supravegherea tehnica si eliberarea certificatelor si documentelor necesare pentru navele care arboreaza pavilionul roman, prin care se atesta respectarea cerintelor din conventiile si reglementarile internationale la care Romania este parte, privind siguranta navelor si navigatiei, ocrotirea vietii omenesti pe mare, integritatea marfurilor transportate, prevenirea poluarii;
    8. elibereaza certificate de tonaj navelor care arboreaza pavilionul roman;
    9. elaboreaza si perfectioneaza periodic normele tehnice nationale pentru constructia navelor maritime, navelor de navigatie interioara si platformelor de foraj marin, normele tehnice nationale pentru constructia containerelor, normele tehnice nationale privind constructia si echiparea navelor in scopul prevenirii poluarii mediului, normele tehnice nationale conform conventiilor si reglementarilor internationale aplicabile navelor, echipamentelor si instalatiilor navale, precum si prevederile complementare normelor tehnice nationale mentionate;
    10. analizeaza si aproba documentatiile tehnice si de executie pentru constructia, repararea, transformarea si modernizarea navelor, platformelor de foraj, containerelor, precum si a materialelor si echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigura supravegherea tehnica si certificarea in conformitate cu normele tehnice nationale mai sus mentionate;
    11. verifica si atesta capabilitatea tehnica a laboratoarelor si a agentilor economici pentru executarea de lucrari in domeniul naval, in concordanta cu normele tehnice nationale si, respectiv, cu standardele privind asigurarea calitatii;
    12. certifica sistemele pentru asigurarea calitatii diferitilor agenti economici;
    13. inspecteaza, in vederea certificarii, sistemele de management privind operarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii mediului;
    14. asigura, la cerere, supravegherea tehnica pentru conformitate cu documentatiile de executie a materialelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor metalice pentru utilizari in alte domenii decat cel naval, precum si efectuarea de alte prestatii specifice domeniilor de specializare ale personalului la solicitarea beneficiarilor interni si straini;

    K. alte atributii:
    1. reprezinta statul roman in organisme internationale din domeniul transporturilor navale, pe baza de mandat acordat in conditiile legii;
    2. indeplineste orice atributii specifice stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Patrimoniul ANR este in valoare de 147.290.740.532 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si patrimoniului Regiei Autonome "Registrul Naval Roman" in conformitate cu balantele de verificare si situatiile financiare intocmite de cele doua persoane juridice la data de 30 septembrie 2002.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 6
    (1) ANR are in structura sa organizatorica aparatul propriu central si organele teritoriale operative.
    (2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, directii, servicii, birouri si laboratoare de specialitate.
    (3) Organele teritoriale operative sunt subunitati fara personalitate juridica, in subordinea ANR, care isi desfasoara activitatea in teritoriu, constituite din capitanii de port si inspectorate tehnice.
    (4) Structura organizatorica a ANR se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea Consiliului de conducere al ANR.
    (5) Zonele de jurisdictie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de catre directorul general si se aproba de catre Consiliul de conducere al ANR.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 7
    Conducerea ANR este asigurata de catre un consiliu de conducere compus din 11 persoane, condus de un presedinte care este si directorul general al ANR.
    Art. 8
    Directorul general si membrii Consiliului de conducere al ANR sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 9
    Salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 10
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 11
    Consiliul de conducere are urmatoarele atributii si competente:
    a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    b) aproba regulamentul de ordine interioara si statutul personalului ANR;
    c) aproba strategia de dezvoltare a ANR;
    d) propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei structura organizatorica a ANR sau modificarea acesteia;
    e) aproba structura organizatorica a organelor teritoriale operative;
    f) aproba statul de functii al ANR;
    g) avizeaza raportul anual de activitate, intocmit de conducerea executiva a ANR, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    h) avizeaza programele de investitii ce urmeaza sa fie realizate si stabileste sursele proprii de finantare, in limitele legii, si le prezinta spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    i) numeste si revoca directorii ANR, in conditiile legii;
    j) analizeaza clauzele contractului colectiv de munca, negociat, in conditiile legii;
    k) aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii, si asigura executia acestuia;
    l) aproba sau propune spre aprobare, dupa caz, investitiile ce urmeaza sa se realizeze de catre ANR, in conditiile legii;
    m) aproba modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
    n) avizeaza si supune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei tarifele pentru prestarile de servicii;
    o) aproba raportul trimestrial al ANR privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    p) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ANR;
    q) aproba inchirierea de cladiri, spatii, terenuri si alte bunuri;
    r) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul ANR;
    s) exercita orice atributii care ii revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 12
    Pentru luarea unor decizii Consiliul de conducere al ANR poate atrage in activitatea sa consilieri si consultanti de specialitate, care pot fi remunerati in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Consiliul de conducere al ANR se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului de conducere, delegat de presedinte.
    (3) Sedintele consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii consiliului.
    (4) Hotararile Consiliului de conducere al ANR se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
    Art. 14
    (1) Directorul general are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea operativa a ANR;
    b) reprezinta ANR in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    c) propune structura organizatorica a organelor teritoriale operative;
    d) propune numirea, si, dupa caz, revocarea directorilor ANR;
    e) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie si de conducere din cadrul ANR;
    f) exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare si functionare, precum si hotararilor consiliului de conducere.
    (2) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 15
    (1) ANR intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al ANR se aproba de Consiliul de conducere al ANR cu acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii.
    Art. 16
    Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANR raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 17
    ANR poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

    CAP. 7
    Personalul ANR

    Art. 18
    (1) Criteriile si conditiile pentru incadrarea si promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (2) Functiile din cadrul ANR, care concura la siguranta navigatiei, se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR.
    (3) Personalul ANR trebuie sa respecte prevederile regulamentului de ordine interioara al ANR, aprobat de consiliul de conducere, precum si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.
    (4) Atributiile departamentelor, directiilor, serviciilor, birourilor si laboratoarelor de specialitate, precum si ale organelor teritoriale operative din cadrul ANR se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de ordine interioara, aprobat de consiliul de conducere.
    (5) Atributiile si raspunderile individuale ale personalului ANR se stabilesc prin fisa postului, elaborata in baza regulamentului de ordine interioara, si se aproba de catre directorul general. Fisa postului este anexa la contractul individual de munca si se semneaza de salariat si de seful ierarhic al acestuia.
    (6) Personalul ANR poarta in timpul serviciului uniforma de serviciu, cu gradele si insemnele specifice, sau, dupa caz, echipamentul de protectie ori de lucru, care se atribuie in conditiile legii.
    (7) Forma, insemnele specifice, modul de acordare si durata de folosinta a uniformelor, a echipamentelor de protectie sau de lucru se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea Consiliului de conducere al ANR.
    (8) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (9) In executarea atributiilor de inspectie, control si supraveghere a navelor si a navigatiei, personalul ANR cu atributii in acest domeniu are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimatiei speciale emise si in conditiile stabilite de ANR.

    ANEXA 2

                                   SIGLA
                          Autoritatii Navale Romane

    Figura 1, reprezentand SIGLA Autoritatii Navale Romane, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, la pagina 14.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1133/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1133 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1133/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu