E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.9 din 08.08.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 668 din 09 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. I.3, pct. II.2 şi pct. VI.1 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)coordonează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate în cadrul fondurilor comunitare, precum şi acorduri bilaterale, Pactul de stabilitate în domeniul sănătăţii, Fondul Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei şi malariei şi alte acorduri internaţionale în domeniul de competenţă; 2. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4)-(5), cu următorul cuprins:
(4) Pentru personalul nominalizat în echipele de proiect din cadrul Ministerului Sănătăţii sau din instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, inclusiv pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, pe posturile în afara organigramei, în scopul implementării proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. e), se aplică în mod corespunzător prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Majorarea salarială se acordă exclusiv din fondurile externe nerambursabile aprobate cu această destinaţie în bugetele proiectelor/granturilor respective.
(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi demnitarilor.
3. La articolul 54, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)acordă aviz conform normelor metodologice de realizare a programelor naţionale curative elaborate de CNAS; 4. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins: Articolul 581
(1) Pentru unele dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice acordate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se pot organiza achiziţii publice centralizate, de către unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizată, înfiinţate cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
(2) Criteriile de stabilire a programelor naţionale de sănătate curative‚ prevăzute la alin. (1), precum şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţile contractante achiziţionează produse/servicii de la unităţile de achiziţii centralizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
5. La articolul 165, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Medicii care sunt încadraţi în structurile de cercetare, în cadrul programului de lucru de la funcţia de cercetare, au dreptul să desfăşoare activitate medicală şi în structurile medicale corespunzător funcţiei, specialităţii şi gradului profesional în care sunt confirmaţi, cu excepţia rezidenţilor. 6. La articolul 220, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contribuţie, suportată de asiguraţi, din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform art. 2206 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din protocoale încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate potrivit legii. 7. La articolul 221 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m)protocoale încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora - mecanisme financiare prin care deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora participă la cofinanţarea tratamentului persoanelor asigurate cu medicamente suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 241 alin. (1). 8. La articolul 265 alineatul (1), după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins: a2) sumele provenite din protocoalele încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora; 9. La articolul 386, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de sănătate încheie un contract cu medicul specialist într-o specialitate clinică prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 10. La articolul 386, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Proiectul de hotărâre a Guvernului prevăzut la alin. (5) se elaborează cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului-cadru şi a normelor metodologice, în anul 2020. 11. La articolul 875 alineatul (1), după litera y) se introduc şase noi litere , literele z), aa)-ae), cu următorul cuprins : z)cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei aplicată deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă/reprezentantului acestuia/deţinătorului autorizaţiei de import paralel emisă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.962/2008 privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi titularului de autorizaţie privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale emisă în baza art. 703 alin. (2) în alte cazuri de necesitate neacoperite de medicamentele autorizate, pentru punerea pe piaţă după data de 9 februarie 2019 a unui medicament care nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 774 lit. o) din prezenta lege, precum şi ale art. 33 sau ale art. 40 din Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, denumit în continuare «Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman»; aa) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată fabricantului pentru nerespectarea specificaţiilor tehnice ale identificatorului unic prevăzute la unul dintre art. 4-7, după caz, sau pentru lipsa evidenţei prevăzută la art. 15 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman; ab) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată fabricantului/distribuitorului angro/persoanei autorizate să elibereze sau persoanei îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie în România pentru neefectuarea după data de 9 februarie 2019 a verificărilor prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman; ac) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată distribuitorului angro/persoanei autorizate să elibereze sau persoanei îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie în România pentru nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor art. 24 sau ale art. 25 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman; ad) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată persoanei autorizate sau îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie în România pentru nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor art. 30 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman; ae) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicată entităţii juridice nonprofit responsabilă cu crearea şi gestionarea repertoriului naţional, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. b din Normele detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.473/2018, pentru nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor articolelor 32, 35, 37 sau 39 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman. 12. După articolul 875 se introduc patru noi articole , articolele 8751-8754, cu următorul cuprins: Articolul 8751 Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale prevăzute la art. 875 alin. (1), inspectorii ANMDMR, după caz, pot dispune măsuri complementare de confiscare şi reţinere a medicamentelor de uz uman sau a documentelor emise în legătură cu acestea, dacă este necesar, atunci când nu sunt respectate cerinţele legale şi/sau principiile de bună practică de fabricaţie ori de bună practică de distribuţie prevăzute de legislaţia naţională şi dacă prezintă un pericol potenţial pentru sănătatea publică. Articolul 8752 Măsurile complementare propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 8751 se dispun direct prin procesul-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei. Articolul 8753 Sancţiunile contravenţionale complementare dispuse în condiţiile art. 8751 se vor materializa prin sigilarea medicamentelor de uz uman şi aplicarea ştampilei inspectorului ANMDMR, precum şi prin ridicarea documentelor emise în legătură cu acestea. Articolul 8754 Procedura de preluare, evaluare şi distrugere a medicamentelor de uz uman, materialelor consumabile de utilitate medicală confiscate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se aplică în mod corespunzător. 13. Articolul 876 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 876Dispoziţiile art. 875 şi ale art. 8751-8754 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare 14. După articolul 876 se introduce un nou articol, articolul 8761, cu următorul cuprins: Articolul 8761 Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 8751. 15. Articolul 893 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 893La depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de punere pe piaţă, solicitanţii plătesc la ANMDMR un tarif de autorizare de punere pe piaţă de 5.000 euro sau echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României, care constituie venit propriu al ANMDMR.
Articolul IILegea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Serviciile specializate pentru diagnosticarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţia celor suportate de la bugetul de stat. 2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Intervenţiile de sănătate specializate adresate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist fac obiectul unui subprogram în cadrul Programului naţional de sănătate mintală, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (22) Structura subprogramului menţionat la alin. (21), obiectivul acestuia, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare implementării şi derulării acestuia se aprobă prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate, prevăzută la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018. 2. La articolul 12, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins:
(18) Din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la termenul prevăzut la art. 14 alin. (4), se decontează toate prescripţiile medicale eliberate şi raportate în Platforma informatică din asigurările de sănătate, care cuprind medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, acordate pacienţilor pentru care s-a înregistrat rezultat medical.
Articolul IV Articolului 12 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, se abrogă. Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în ţară, pot fi trimise la tratament în străinătate.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), furnizorii de servicii medicale din România pot acorda serviciile medicale care nu sunt asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România pacienţilor cu afecţiuni deosebit de grave şi pentru care există recomandarea efectuării tratamentului în străinătate.
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Cheltuielile aferente tratamentului în străinătate şi serviciilor medicale prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
Articolul VI
(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Sănătăţii aprobat pe anul 2019.
(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
Articolul VIIDispoziţiile prevăzute la pct. 11 al art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul VIIIPână la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional, prevăzute la art. 581 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele cuprinse în Lista de medicamente prevăzute la art. 242, dispozitivele medicale si materialele sanitare specifice şi altele asemenea, care se acordă bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate curative, se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii. Articolul IXOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Toate solicitările de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), se transferă beneficiarilor până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate. 2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta. 3. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă. 4. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.
(7) În cursul unui an bugetar, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza solicitărilor de transfer depuse şi înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), transferul sumelor solicitate urmând a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările.
5. La articolul 10, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins: (71) În cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor prevăzute la alin. (31) şi (7), în situaţia existenţei unor credite bugetare disponibile, solicitările de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (72) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), în situaţia în care solicitările de transfer depuse conform alin. (31), (7) şi (71) depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condiţiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
Articolul XÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifică şi se completează Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul XIPână la intrarea în vigoare a normelor metodologice actualizate conform art. X beneficiarii utilizează formularele prevăzute în anexele la norme, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Articolul XIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea prezentei ordonanţe prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul XIII Articolul II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (12) va avea următorul cuprins: (12) Tarifele practicate de către CNCIR se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliului Concurenţei, pe baza documentaţiei realizate de către companie, auditate de către un furnizor de servicii de specialitate pentru auditarea financiară a costurilor selectat şi remunerat de către CNCIR şi avizate de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR. 2. După alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins: (13) Stabilirea tarifelor pentru verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează astfel: a)tarifele reglementate propuse de către CNCIR se auditează cu privire la realitatea repartizării costurilor de către un furnizor de servicii de specialitate pentru auditarea financiară a costurilor, selectat şi remunerat de către CNCIR; b)tarifele reglementate propuse de către CNCIR se avizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, în calitate de autoritate în domeniu, potrivit competenţelor prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică, dar şi prin prisma competenţelor de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ în domeniu; c)tarifele reglementate propuse de către CNCIR cuprind o marjă a profitului rezonabil de maximum 5%; d)modificarea tarifelor pentru verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin hotărâre a Guvernului, o dată la 3 ani, în baza unei analize structurale de costuri şi cu respectarea prevederilor lit. a)-c). Articolul XIVDrepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor din subordine se recalculează şi se stabilesc, prin derogare de la art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor cap. I lit. B art. 1 şi cap. II lit. I art. 1 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Articolul XV Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să aprobe modificarea prevederilor trimestriale solicitate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi bugetelor de asigurări sociale, fără îndeplinirea condiţionalităţii de la alin. (4) al aceluiaşi articol.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Sorina PinteaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile-Daniel SuciuMinistrul economiei,Niculae Bădălăup. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rîndunică,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Dănuţ Sebastian Neculăescu,secretar de statp. Ministrul delegat pentru afaceri europene,Alexandru-Victor Micula,secretar de statp. Ministrul educaţiei naţionale, interimar,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 9/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 9 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu