Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.229 din 17.11.2016

privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 22 noiembrie 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează activităţile şi practicile legate de exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România. Articolul 2Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, în scopul evaluării, planificării şi implementării programelor de recuperare care îmbunătăţesc sau restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli, afecţiuni şi alte deficienţe. Articolul 3Fizioterapeutul furnizează servicii conexe actului medical, pentru dezvoltarea, menţinerea şi restabilirea capacităţii de mişcare şi a abilităţii funcţionale ale persoanelor, la nivel maxim posibil, pe toată perioada vieţii, în condiţiile în care capacitatea de mişcare şi funcţia sunt şi/sau pot fi afectate de îmbătrânire, leziuni, boli, afecţiuni, alte condiţii patologice sau factori de mediu. Articolul 4În sensul prezentei legi, fizioterapeutul este absolventul de studii universitare, posesor al unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, conform prevederilor art. 11, care aplică, sub prescripţie medicală, activităţile specifice prevăzute la art. 13, pe baza principiilor de promovare a sănătăţii, de profilaxie şi tratare a bolilor, în baza diagnosticului clinic stabilit de medicul de specialitate. Articolul 5Pe toată perioada exercitării profesiei, fizioterapeutul trebuie să acţioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenţă, corectitudine, devotament, loialitate, confidenţialitate şi respect faţă de fiinţa umană. Articolul 6Deciziile profesionale ale fizioterapeutului sunt luate în limitele competenţei sale profesionale, având în vedere interesul şi drepturile pacienţilor/beneficiarilor de servicii de fizioterapie, respectarea voinţei acestora, grija faţă de sănătatea lor şi faţă de sănătatea publică, nediscriminarea între pacienţi/beneficiari de servicii de fizioterapie, respectarea demnităţii umane şi a celorlalte principii şi reguli de deontologie în fizioterapie. Capitolul IIExercitarea profesiei de fizioterapeut Articolul 7Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către: a)cetăţeni ai statului român; b)cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene; c)soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; d)membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e)cetăţeni ai statelor terţe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; f)beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b). Articolul 8Profesia de fizioterapeut se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 7, care îndeplinesc următoarele condiţii: a)deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie, astfel cum sunt definite la art. 11; b)nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23; c)sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, condiţie dovedită cu certificat medical eliberat conform legii; d)sunt membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România. Articolul 9
(1) Certificatele eliberate de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene, care atestă că fizioterapeutul posesor este titular de drept câştigat, sunt recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, permiţând exercitarea activităţilor specifice de fizioterapie, inclusiv în cadrul sistemului naţional de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) În sensul prezentei legi, prin drept câştigat se înţelege dreptul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene de a exercita activităţile specifice de fizioterapie, inclusiv în cadrul sistemului de protecţie socială al statului membru de provenienţă, în cazul în care aceştia beneficiau de drept de liberă practică a profesiei şi erau stabiliţi în statul membru respectiv, anterior implementării Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 93/16/CEE privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor titluri oficiale de certificare.
Articolul 10
(1) Titlurile oficiale de calificare în fizioterapie, obţinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene, se echivalează de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în condiţiile legii.
(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac acele titluri care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.
Articolul 11Prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înţelege: a)diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu din România în următoarele specializări:

(i) fizioterapie;
(ii) fiziokinetoterapie;
(iii) kinetoterapie, cu durată de studii de 4 ani;
(iv) educaţie fizică şi sport, specializarea kinetoterapie şi motricitate specială, cu durată de studii de 3 ani;
(v) kinetoterapie, cu durată de studii de 3 ani;
(vi) educaţie fizică şi sport, specializarea cultură fizică medicală;
(vii) educaţie fizică şi sport, cu vechime în recuperarea medicală de cel puţin 19 ani, angajat în sistemul sanitar şi balnear sau de asistenţă socială ca profesor de cultură fizică medicală;
(viii) balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

b)diplomă de licenţă sau un alt titlu de fizioterapeut/maso-kinetoterapeut/kinetoterapeut, eliberate de unul dintre statele prevăzute la art. 10 sau de un stat terţ recunoscut ori echivalat în România de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legii; c)adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă în fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, eliberată la cererea absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii; d)orice altă diplomă de licenţă eliberată de către o facultate acreditată care nu corespunde specializărilor de la lit. a) şi care este însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea respectivă, care atestă că programa de pregătire pentru obţinerea diplomei de licenţă respective corespunde cu cea de pregătire pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut, în condiţiile prezentei legi. Articolul 12
(1) În vederea obţinerii titlului oficial de calificare în fizioterapie, pentru solicitanţii ale căror competenţe nu corespund calificării de fizioterapeut, se vor aplica măsuri compensatorii, pe o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Măsurile compensatorii sunt stabilite de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în specializarea fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare.
(3) Măsurile compensatorii au în vedere completarea numărului de ore teoretice şi practice corespunzător programei de pregătire unitare prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în vederea completării cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor necesare.
Articolul 13Activităţile exercitate de către fizioterapeut sub prescripţia medicului specialist sunt următoarele: a)examinarea somatofuncţională a pacientului/beneficiarului de servicii de fizioterapie, prin utilizarea, fără a se limita la acestea, a observaţiei, instrumentelor/tehnicilor/scalelor specifice de evaluare somatofuncţională; b)stabilirea nevoii de intervenţie specifică şi elaborarea planului fizioterapeutic; c)acordarea asistenţei terapeutice şi profilactice pentru prevenirea alterării funcţiei, a limitărilor de activitate şi a restricţiilor de participare; d)acordarea asistenţei fizioterapeutice şi de recuperare în patologii ale sistemelor neuro-musculo-scheletic, cardiovascular, respirator, digestiv, neuroendocrin, metabolic şi urogenital, în domeniul traumatologiei sportive, pediatriei, geriatriei, reumatologiei, ORL şi în alte condiţii medicale şi chirurgicale frecvent întâlnite în practica fizioterapeutului; e)aplicarea activităţilor specifice de fizioterapie, fără a se limita la acestea, precum: exerciţiu fizic cu scop terapeutic, terapie manuală, hidrokinetoterapie, tehnici efectuate cu ajutorul instrumentelor/aparatelor/instalaţiilor corespunzătoare, prin aplicare de contenţii elastice/adezive/orteze sau prin mecanoterapie, scripetoterapie, electroterapie, termoterapie, imobilizări/posturări. Articolul 14
(1) În sensul prezentei legi, fizioterapeutul îşi exercită profesia pe baza autorizaţiei de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, avizată anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
(2) Anual, fizioterapeutul este obligat să facă dovada obţinerii de credite de educaţie medicală continuă, avizate de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Numărul minim de credite de educaţie medicală continuă pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Autorizaţia de liberă practică se acordă pe baza următoarelor documente: a)documente de studii care atestă formarea în profesie; b)certificat de cazier judiciar; c)certificat de sănătate fizică şi psihică.
Capitolul IIIForme de exercitare a profesiei de fizioterapeut Articolul 15Fizioterapeutul îşi desfăşoară activitatea în baza competenţelor profesionale în sistemul public de sănătate şi/sau în sistem privat, independent, ca titular sau asociat al cabinetelor de practică independentă, sau în colaborare cu furnizori de servicii de îngrijiri medicale, asistenţă socială, cu baze de tratament din sistemul balnear, precum şi cu federaţii, cluburi, asociaţii sportive şi unităţi de învăţământ. Articolul 16
(1) Angajarea şi promovarea profesională a fizioterapeutului în sistemul de sănătate public şi privat se realizează conform legislaţiei în vigoare.
(2) Promovarea profesională a fizioterapeutului se realizează la cererea acestuia, adresată Colegiului Fizioterapeuţilor din România, pe baza unui examen.
Articolul 17Principalele domenii de practică în care activează fizioterapeutul sunt: a)administrativ: în managementul serviciilor de fizioterapie, cu responsabilitatea de a furniza informaţii privind activitatea de fizioterapie adecvată, în cadrul unor instituţii sau comunităţi; b)clinic: la nivelul îngrijirilor conexe actului medical, respectiv primare, secundare şi terţiare, cu responsabilitatea de a planifica, supraveghea şi evalua un plan terapeutic; fizioterapeutul poate lucra autonom în cabinete individuale, în instituţii medicale, cabinete medicale, spitale, unităţi staţionare şi cămine de bătrâni, fără a se limita la acestea; c)sănătate publică sau comunitară: cu rol direct în promovarea sănătăţii şi formularea politicilor de promovare a activităţilor specifice de fizioterapie la nivel de individ/grupuri, care să ducă la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate fizică, psihică şi emoţională, concomitent cu minimalizarea riscurilor care decurg din afectarea capacităţii de mişcare şi a funcţiei; d)modalităţile specifice prin care fizioterapeutul activează în alte domenii de practică sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Fizioterapeuţilor din România, după caz. Articolul 18(1) Formele autonome de exercitare a profesiei de fizioterapeut prevăzute la art. 17 lit. b) pot angaja personal salariat, pot încheia contracte de colaborare cu alţi fizioterapeuţi sau cu alte forme autonome de exercitare a profesiei, contracte cu furnizorii de bunuri şi servicii necesare activităţii lor, cu unităţi medicale, educaţionale, sociale, sportive, de îngrijire corporală, cu mijloace de comunicare în masă, cu forme specifice de exercitare a profesiei de medic şi a altor profesii paramedicale şi alte acte juridice civile, în condiţiile prevăzute de Codul civil şi de legile speciale aplicabile.(2) Condiţiile de acces la activităţile profesionale exercitate în regim independent de către fizioterapeut sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Capitolul IVÎnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România Articolul 19În vederea monitorizării, controlului, autorizării şi exercitării profesiei de fizioterapeut se înfiinţează Colegiul Fizioterapeuţilor din România, ca autoritate competentă în domeniu. Articolul 20(1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată.(2) Colegiul Fizioterapeuţilor din România are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condiţiile legii. (3) Formele de organizare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România la nivel naţional şi teritorial sunt stabilite prin statutul acestuia.(4) Statutul şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România se elaborează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de către reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale fizioterapeuţilor, membre ale Federaţiei Române a Asociaţiilor de Fizioterapie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România prevede modul de organizare a alegerilor, structura organizatorică la nivel naţional şi teritorial, atribuţiile acestuia, precum şi componenţa numerică şi durata mandatelor organelor de conducere ale acestuia. Articolul 21Colegiul Fizioterapeuţilor din România are următoarele atribuţii: a)în calitate de autoritate competentă în domeniu asigură autorizarea, monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de fizioterapeut, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii; b)asigură respectarea cadrului legal şi organizatoric pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut în condiţiile prezentei legi, inclusiv prin funcţia de control profesional, de autoritate disciplinară şi de organ de jurisdicţie profesională; c)autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României; d)elaborează şi emite cardul profesional european, pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene; e)asigură schimbul de informaţii, prin intermediul Sistemului de informare a pieţei interne a Uniunii Europene, denumit în continuare IMI, conform procedurilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; f)recunoaşte titlurile oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană; g)adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului; h)instituie şi supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a serviciilor profesionale în domeniul fizioterapiei, precum şi a normelor deontologice a fizioterapeutului; i)instituie un cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale; j)reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, în cadrul organismelor profesionale internaţionale, precum şi în litigiile cu terţii; k)ţine evidenţa fizioterapeuţilor autorizaţi şi, după caz, acordă, certifică, suspendă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi; l)mediază şi arbitrează divergenţele între membrii săi, precum şi între aceştia şi terţi; m)întocmeşte şi actualizează permanent Registrul unic al fizioterapeuţilor. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 22(1) În vederea exercitării profesiei de fizioterapeut, acesta trebuie să devină membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prin obţinerea autorizaţiei de liberă practică în conformitate cu dispoziţiile art. 14, în cel mult 12 luni de la absolvirea studiilor de specialitate.(2) În cazul în care fizioterapeutul nu a obţinut autorizaţia de liberă practică, conform prevederilor alin. (1), acesta, la cerere, poate să obţină o autorizaţie de liberă practică provizorie, valabilă pe o perioadă de maximum 6 luni, termen în care este obligat să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din prezenta lege. Articolul 23(1) Nu poate exercita profesia de fizioterapeut:a)persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia de fizioterapeut prin hotărâre judecătorească sau ca măsură disciplinară, pe o perioadă determinată; b)persoana care, în exercitarea profesiei de fizioterapeut, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, care prevede, în mod expres, interdicţia de exercitare a profesiei. (2) Exercitarea profesiei de fizioterapeut este incompatibilă cu orice acţiune de natură a aduce atingere demnităţii sale profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al fizioterapeutului. Pe perioada stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei. Articolul 24(1) Fizioterapeutul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a dispoziţiilor cuprinse în normele metodologice de aplicare a acesteia şi a Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România.(2) Constatarea, cercetarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare sunt prevăzute în Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România.(3) Analizarea şi soluţionarea cazurilor de malpraxis se face de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, printr-o comisie, alcătuită dintr-un medic specialist şi 2 fizioterapeuţi egali sau superiori în grad.(4) Răspunderea disciplinară a fizioterapeutului nu exclude răspunderea penală, contravenţională, civilă sau materială, conform prevederilor legale. Articolul 25Activităţile specifice de fizioterapie de care beneficiază persoanele asigurate în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite prin negociere între Colegiul Fizioterapeuţilor din România, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi sunt prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei de specialitate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, fiind decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Articolul 26(1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene cu privire la fizioterapeuţii cărora li s-a restrâns sau interzis, de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale, dreptul de a desfăşura activităţile profesionale pe teritoriul României, în întregime sau parţial, chiar şi cu caracter temporar.(2) Colegiul Fizioterapeuţilor din România transmite informaţiile prevăzute la alin. (1) prin intermediul IMI, în termen de cel mult 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime ori parţial, a exercitării unei activităţi profesionale de către fizioterapeutul în cauză. Aceste informaţii se limitează la:a)identitatea fizioterapeutului în cauză, respectiv numele, prenumele şi data naşterii; b)calificarea cu care acesta exercită profesia de fizioterapeut; c)autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind restrângerea ori interdicţia; d)sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; e)perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia. (3) În termen de maximum 3 zile de la data adoptării hotărârii instanţei, Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în calitate de autoritate competentă a statului membru interesat, informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie, în temeiul prevederilor prezentei legi şi în cazul cărora instanţele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională. (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prevăzute la alin. (1)-(3) se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În cazul în care interdicţia sau restricţia prevăzută la alin. (3) expiră, Colegiul Fizioterapeuţilor din România informează, de îndată, autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, menţionând data expirării şi orice altă schimbare ulterioară a respectivei date.(6) Fizioterapeutul pentru care Colegiul Fizioterapeuţilor din România transmite alerta autorităţilor competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, este informat, în scris, cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanşarea şi derularea procedurii de alertă.(7) Fizioterapeutul prevăzut la alin. (6) are posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea mecanismului de alertă la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit legii, sau poate solicita Colegiului Fizioterapeuţilor din România rectificarea unei astfel de decizii.(8) În cazul în care alerta transmisă autorităţilor competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene se dovedeşte a fi neîntemeiată, fizioterapeutul în cauză poate obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta, în condiţiile legii. În aceste cazuri, decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către fizioterapeut.(9) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei ori restricţiei prevăzute la alin. (2). Articolul 27(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor de fizioterapie din România, emit normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre de Guvern.(2) La propunerea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice iniţiază modificarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, ori de câte ori este cazul.(3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice elaborează, prin ordin comun, modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.(4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice, precum şi persoanele juridice de drept public sau privat vor opera modificările necesare în sensul aplicării dispoziţiilor prezentei legi referitoare la încadrarea şi stabilirea statutului, a drepturilor şi obligaţiilor fizioterapeuţilor pe care îi au angajaţi. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 229/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 229 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 229/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu