E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 29 august 2009

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 600 din 31 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 şi nr. 121 bis din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - In bugetul Camerei Deputaţilor, în anexa nr. 3/03/29, la fişa cod 03.51.01.002 „Definitivarea şi amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului", se majorează creditele de angajament aprobate pentru anul 2009 cu suma de 16.781 mii lei, cu diminuarea corespunzătoare a acestora din anii ulteriori.

Art. 4. - (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze bugetul fondurilor externe nerambursabile cu suma de 19.317 mii lei, astfel: se majorează capitolul 51.08 „Autorităţi publice şi acţiuni externe" cu suma de 34 mii lei, din care: titlul 10 „Cheltuieli de personal" se diminuează cu suma de 12 mii lei, iar titlul 20 „Bunuri şi servicii" se majorează cu suma de 46 mii lei şi se diminuează capitolul 67.08 „Cultură, recreere şi religie", titlul 55 „Alte transferuri" cu suma de 19.351 mii lei.

(2) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă la capitolul 51.08 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", la titlul 20 „Bunuri şi servicii", un nou alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii" cu suma de 46 mii lei.

(3) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament în anexa nr. 3/13/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare şi alţi donatori şi din alte instrumente/fonduri postaderare", precum şi actualizarea şi introducerea unor programe şi fişe noi.

(4) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze „Veniturile curente" ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii cu suma de 1.267 mii lei şi să efectueze modificări în volumul şi structura bugetelor acestora.

(5) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă la anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2009 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii), la titlul 20 „Bunuri şi servicii", un nou alineat 20.01.05 „Carburanţi şi lubrifianţi" cu suma de 4 mii lei.

(6) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.16 „Alte facilităţi şi instrumente postaderare", precum şi două proiecte noi „Evaluarea şi suportul politicilor publice în România prin intermediul unui sondaj sociologic" şi „Crearea şi administrarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România" şi să efectueze redistribuiri de credite de angajament şi bugetare între proiectele cuprinse în anexele nr. 3/13/22 şi nr. 3/13/23.

(7) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.02 „Programe din Fondul Social European (FSE)".

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să înlocuiască la programul „Participarea României cu pavilion naţional la EXPO 2010 Un oraş mai bun, o viaţă mai bună, Shanghai, China", prevăzut în anexa nr. 3/14/27 la bugetul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă" cu capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi în mod corespunzător codurile aferente subdiviziunilor clasificaţiei bugetare.

Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei să suplimenteze creditele de angajament aprobate pe anul 2009, prevăzute în anexa nr. 3/15/24, cu suma de 616.754 mii lei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", Programul operaţional regional, astfel:

a) „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", cu suma de 521.754 mii lei;

b) „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept privat sau public necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", cu suma de 95.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei să diminueze creditele de angajament aprobate pe anul 2009, prevăzute în anexa nr. 3/15/24, cu suma de 2.315 mii lei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", obiectivul „Cooperare teritorială europeană", astfel:

a) „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", cu suma de 2.140 mii lei;

b) „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept privat sau public necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", cu suma de 175 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei să diminueze creditele de angajament pe anul 2009, în anexa nr. 3/15/23, cu suma de 121.245 mii lei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", astfel:

a) Asistenţă tehnică în cadrul Programului operaţional regional, cu suma de 118.447 mii lei;

b) Asistenţă tehnică în cadrul obiectivului „Cooperare teritorială europeană", cu suma de 2.798 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei să efectueze în anexa 3/15/25, la poziţia „Finanţarea Uniunii Europene", următoarele modificări:

a) suplimentarea creditelor de angajament pe anul 2009 cu suma de 2.565.140 mii lei la Programul operaţional regional;

b) suplimentarea creditelor de angajament pe anul 2009 cu suma de 2.422 mii lei la Programul operaţional comun de cooperare în bazinul Mării Negre;

c) diminuarea creditelor de angajament pe anul 2009 cu suma de 563 mii lei la Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

d) diminuarea creditelor de angajament pe anul 2009 cu suma de 3.881 mii lei la Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

e) diminuarea creditelor de angajament pe anul 2009 cu suma de 111.155 mii lei la Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova.

(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei să efectueze, în cadrul capitolului 80.08 „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", următoarele modificări:

a) suplimentarea creditelor bugetare aferente Programului PHARE Coeziune economică şi socială cu suma de 270.337 mii lei, în anexa nr. 3/15/21;

b) diminuarea creditelor bugetare aferente Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia cu suma de 2.015 mii lei, în anexa nr. 3/15/25, precum şi suplimentarea creditelor bugetare aferente Programului operaţional comun de cooperare în bazinul Mării Negre cu suma de 165 mii lei şi a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova cu suma de 278 mii lei, în anexa nr. 3/15/25;

c) diminuarea creditelor bugetare aferente Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 cu suma de 32.672 mii lei, în anexa nr. 3/15/25.

Art. 7. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să suplimenteze creditele de angajament aprobate pe anul 2009 astfel: cu suma de 39.370 mii lei în anexa nr. 3/16/22, cu suma de 983 mii lei în anexa nr. 3/16/20 la poziţia „Finanţare externă nerambursabilă", subpunctul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă/Facilitatea de tranziţie", şi cu suma de 35 mii lei în anexa nr. 3/16/20 la poziţia „Buget de stat", subpunctul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă/Facilitatea de tranziţie".

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/21, „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte instrumente/fonduri postaderare", proiectul „Facilitatea Schengen - Evaluarea procesului de implementare a obiectivelor Planului indicativ Schengen 2007-2009" a cărui finanţare se asigură prin redistribuire de sume în cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze în anexa nr. 3/16/25, punctul 1 „Programul operaţional Asistenţă tehnică", la poziţia „Finanţarea Uniunii Europene", următoarele modificări:

a) suplimentarea creditelor de angajament aprobate pe anul 2009 cu suma de 163.352 mii lei;

b) diminuarea creditelor bugetare aprobate pe anul 2009 cu suma de 279.435 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/29 o fişă nouă „Modernizarea şi securizarea punctelor de trecere a frontierei aflate în administrarea ANV" cod.16.51.01.5003, a cărei finanţare se asigură prin redistribuire, în limita sumelor aprobate în bugetul acestuia, la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 „Active nefinanciare".

Art. 8. - (1) Suma de 110.000 mii lei cu care se suplimentează bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2009, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", se repartizează prin hotărâre a Guvernului către bugetele locale şi se utilizează exclusiv pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor electrice de termoficare către bugetul de stat.

(2) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să majoreze creditele de angajament la sursa credite externe aprobate pe anul 2009, la anexa nr. 3/19/28, cu suma de 353.650 mii lei şi să introducă modificările corespunzătoare în fişele de investiţii aferente.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri să majoreze în anexa nr. 3/21/16 veniturile proprii ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu suma de 2.980 mii lei şi cu aceeaşi sumă cheltuielile la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care la titlul 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 2.906 mii lei, la titlul 55 „Alte transferuri" cu suma de 4 mii lei şi la titlul 59 „Alte cheltuieli" cu suma de 70 mii lei.

Art. 10. - (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să introducă la capitolul 86.01 „Cercetare dezvoltare în domeniul economic", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru finanţarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe lonescu-Şişeşti", precum şi anexa nr. 3/22/16 „Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice" şi să asigure sumele necesare finanţării prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat pe anul 2009.

(2) In cazul în care creditele bugetare din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt insuficiente, pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate şi plăţile suplimentare, la plăţile pe suprafaţă pentru culturile arabile, la plăţile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI şi în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor şi caprinelor, la plăţile pentru carnea de vită şi mânzat şi la schema de plată unică pe suprafaţă, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Finanţelor Publice, va aproba finanţarea temporară, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politicii comune agricole şi de pescuit, pentru finanţarea schemei de plată unică pe suprafaţă.

(3) Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, angajarea suplimentară prin acte normative a sumei de 620.000 mii lei pentru finanţarea acţiunilor de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, şi pentru finanţarea nivelului fondurilor publice la creditele agricole pentru producţie, potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, în limita creditelor de angajament aprobate în anul 2009.

Art. 11. - (1) Din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială" se va achita şi contravaloarea biletelor de călătorie emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, aprobată prin Legea nr. 63/2009, pentru călătoria la domiciliu în vederea exercitării dreptului la vot al tinerilor în vârstă de până la 25 de ani, în sumă de 1.506 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să suplimenteze veniturile proprii ale Clubului Sportiv „Rapid", prevăzute în anexa nr. 3/2402/16, cu suma de 2.041 mii lei, precum şi cheltuielile la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie" astfel: titlul 10 „Cheltuieli de personal" se diminuează cu suma de 388 mii lei şi titlul 20 „Bunuri şi servicii" se majorează cu suma de 2.429 mii lei.

Art. 12. - (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării să introducă în anexa nr. 3/25/16 fişa „Palatului Naţional al Copiilor" şi să asigure finanţarea pentru această instituţie prin redistribuire, cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul 65.01 „Invăţământ", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 01 „Transferuri către instituţii publice".

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării să introducă în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2009 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la capitolul 53.10 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 40.132 mii lei.

Art. 13. - (1) Bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2009 se suplimentează cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă", pentru dotarea cu echipamente a Institutului Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti.

(2) Se autorizează Ministerul Sănătăţii, la anexa nr. 3/26/05, să modifice valoarea totală a Programului 17 - Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, de la 358.298 mii lei la 341.084 mii lei, să majoreze creditele de angajament aferente acestuia, aprobate pentru anul 2009, cu suma de 59.200 mii lei şi să introducă modificările corespunzătoare în fişele de investiţii aferente.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătăţii, la anexa nr. 3/26/05, să modifice valoarea totală a Programului 32 - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar de la 192.808 mii lei la 330.016 mii lei, să majoreze creditele de angajament aferente acestuia, aprobate pentru anul 2009, cu suma de 140.400 mii lei şi să introducă modificările corespunzătoare în fişele de investiţii aferente.

(4) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze la capitolul 66.10 „Sănătate" sumele alocate pe anul 2009 Programului 574 „Prevenirea şi controlul bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei" cu 31.177 mii lei şi să diminueze cu aceeaşi sumă Programul 648 „Asigurarea calităţii serviciilor medicale".

Art. 14. - Se autorizează Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional să diminueze creditele bugetare din bugetul aprobat pe anul 2009 Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi veniturile şi cheltuielile Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi Centrului Naţional al Cinematografiei.

Art. 15. - (1) Se autorizează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să introducă în anexa nr. 3/28/27 Programul „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software", care să prevadă pentru anul 2009 credite de angajament în sumă de 405.900 mii lei la capitolul 85.01 „Comunicaţii", titlul 20 „Bunuri şi servicii".

(2) Se autorizează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să suplimenteze cu suma de 100.000 mii lei creditele de angajament pe anul 2009, la capitolul 85.01 „Comunicaţii", titlul 71 „Active nefinanciare", în programul „Trecerea României la guvernare electronică (e-Government)", prevăzut în anexa nr. 3/28/27, şi să introducă modificările corespunzătoare în fişele de investiţii aferente.

(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va asigura din prevederile bugetare aprobate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în tranşe egale în perioada 2010-2012.

Art. 16. - (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2009, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

(2) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2009, la capitolul 61.08 „Ordine publică şi siguranţă naţională", între proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 17. - Se autorizează Agenţia Naţională de Integritate să introducă modificări în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/30/06 la bugetul acestei instituţii pe anul 2009, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

Art. 18. - Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază să majoreze la anexa nr. 3/33/29, la fişa cod 33.61.01.001 „Obiective de investiţii în continuare", creditele de angajament aprobate pentru anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a acestora din anii ulteriori.

Art. 19. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei să aloce din creditele bugetare aprobate pe anul 2009 la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 40 „Subvenţii", articolul 40.16 „Programe de conservare sau de închidere a minelor", sumele aferente decontării lucrărilor efectuate în anul 2009 de unităţile miniere cu activitate suspendată sau sistată pentru asigurarea securităţii iazurilor de decantare.

(2) Modul de alocare a sumelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului economiei.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei să introducă în anexa nr. 3/35/29 fişa cod 35.80.01.001 a obiectivului de investiţii „Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-economică" şi fişa cod 35.80.01.002 „b - dotări independente", a căror finanţare în anul 2009 se asigură în limita sumelor aprobate în bugetul acestuia la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".

(4) Se autorizează Ministerul Economiei să introducă pe anul 2009, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", la titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.08 „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", cu suma de 871 mii lei, prin redistribuire în cadrul capitolului, precum şi în anexele corespunzătoare.

(5) Din suma de 302.340 mii lei cu care se suplimentează bugetul Ministerului Economiei, la titlul 55 „Alte transferuri", suma de 218.000 mii lei va fi utilizată în vederea acoperirii pierderilor realizate de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare din anii precedenţi.

(6) Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va utiliza suma prevăzută la alin. (5) astfel: suma de 37.000 mii lei pentru plata obligaţiilor sale către bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma de 181.000 mii lei pentru plata obligaţiilor comerciale faţă de Societatea Naţională a Lignitului „Oltenia" - S.A. Târgu Jiu.

(7) Societatea Naţională a Lignitului „Oltenia" - S.A. Târgu Jiu va utiliza suma încasată de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare pentru plata obligaţiilor sale către bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(8) Ministerul Economiei acordă Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare sumele prevăzute la alin. (5) după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi obţinerea aprobării din partea Comisiei Europene.

(9) Sumele prevăzute la alin. (5)-(7) se gestionează de către Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi de către Societatea Naţională a Lignitului „Oltenia" - S.A. Târgu Jiu printr-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului.

(10) Se autorizează Ministerul Economiei să suplimenteze fişa cod 35.82.01.03 „e - alte cheltuieli asimilate investiţiilor" cu suma de 2.800 mii lei şi fişa cod 35.51.01.01 „b - dotări independente" cu suma de 450 mii lei, prin diminuarea fişei cod 35.81.01.1.3.1.31 „Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul SHEN Porţile de Fier I" cu suma de 2.800 mii lei şi, respectiv, a fişei cod 35.51.01.10.01 „Menţinerea siguranţei în exploatare şi alinierea la exigenţele actuale, aferente funcţionării instituţiilor publice centrale a imobilului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152 - sediul MEC" cu suma de 450 mii lei.

(11) Se autorizează Ministerul Economiei să introducă în anexa nr. 3/35/29 fişa cod 35.82.01.04 „c - cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii", cu suma de 50 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 35.51.01.10.01 „Menţinerea siguranţei în exploatare şi alinierea la exigenţele actuale, aferente funcţionării instituţiilor publice centrale a imobilului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152 - sediul MEC".

Art. 20. - (1) Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să introducă în bugetul pe anul 2009, la capitolul 65.01 „Invăţământ", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 1.106 mii lei şi, în anexă la bugetul acestuia, fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicii agricole comune şi de pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare.

(2) Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să diminueze cu suma de 5.600 mii lei cheltuielile aprobate în anexa nr. 3/36/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2009".

Art. 21. - Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să majoreze în anexa nr. 3/38/16 veniturile proprii cu suma de 38.000 mii lei, să introducă la capitolul 36.10 „Diverse venituri" subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri", precum şi să majoreze corespunzător cheltuielile la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare", titlul 20 „Bunuri şi servicii".

Art. 22. - Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES să efectueze în anexa nr. 3/4301/16 „Bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul 2009" redistribuirea sumei de 1.000 mii lei de la titlul 10 „Cheltuieli de personal" la titlul 20 „Bunuri şi servicii".

Art. 23. - Se autorizează Societatea Română de Radiodifuziune să introducă în bugetul propriu, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", la titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe" cu suma de 1.500 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a articolului 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.30 „Alte active fixe".

Art. 24. - Se autorizează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Public, Autoritatea Electorală Permanentă şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale să introducă în bugetele proprii aprobate pe anul 2009, la titlul 10 „Cheltuieli de personal", alineate noi în cadrul articolului 10.01 „Cheltuieli salariale în bani" şi să asigure sumele necesare prin redistribuire în cadrul aceluiaşi titlu de cheltuieli.

Art. 25. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale să introducă la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", la titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat" cu suma de 593.657 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la alineatele 55.01.33 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizării de investiţii", 55.01.34 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis", 55.01.43 „Transferuri aferente schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea proiectelor mari de investiţii", 55.01.44 „Transferuri aferente ajutorului de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională", 55.01.45 „Transferuri pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile".

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice -Acţiuni generale să cumuleze programele din anexa nr. 3/65/27 într-un singur program „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", cu încadrarea în fondurile totale aprobate.

Art. 26. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2009 se majorează cu suma de 170,0 milioane lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 27. - Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică astfel: la capitolul 66.05 „Sănătate" se majorează titlul 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 11.141 mii lei prin diminuarea titlului 10 „Cheltuieli de personal" cu aceeaşi sumă.

CAPITOLUL II

Alte dispoziţii

Art. 28. -Alineatele (3) şi (5) ale articolului 14 din Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) In condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare», cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

........................................................................................................................................................................ ........................................

(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare», în funcţie de implementarea şi derularea proiectelor aprobate."

Art. 29. - Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, ale art. 14 alin. (2) din Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, creditele bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" aprobate ordonatorilor principali de credite se diminuează şi/sau se redistribuie în condiţiile prezentei ordonanţe, conform anexei nr. 2, în funcţie de stadiul implementării proiectelor.

Art. 30. - In anexa nr. 3/25/02a «Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru care se pot finanţa din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009, titlul 71 „Active nefinanciare", obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, achiziţii de imobile, dotări independente şi laboratoare» la bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la nr. crt. 73 se înlocuieşte denumirea unităţii de învăţământ „Şcoala pentru hipoacuziei, sector 2" cu „Şcoala specială nr. 2, sector 2".

Art. 31. - La anexa nr. 3/26/02a «Unităţi sanitare care se finanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii de la alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale"», se modifică denumirea în «Unităţi sanitare care se finanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii de la art. 51.02 „Transferuri de capital"» şi se elimină poziţia 11 „Spitalul de Pneumofiziologie Oradea, Bihor".

Art. 32. - Denumirile unor unităţi de cult prevăzute în anexa nr. 3/27/02a la bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional se modifică şi se înlocuiesc potrivit anexei nr. 3.

Art. 33. -Anexa nr. 9 „Categoriile de venituri şi cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe anul 2009" la Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la capitolul I litera B „Cheltuieli" se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

„151. Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare:

a) Agricultură

a1 Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară";

b) la capitolul II litera B „Cheltuieli" punctul 11 „Asigurări şi asistenţă socială" litera c) „asistenţă socială pentru familie şi copii", se elimină asteriscurile.

Art. 34. - Numărul maxim de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizarea personalului clerical prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 2 „Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică" la Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, republicată, este de 719.

Art. 35. -(1) Disponibilităţile în sumă de 1.743.190,7 mii lei, aflate la data de 31 decembrie 2008 în soldul fondurilor administrate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. conform art. 10 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, se reflectă în execuţia bugetului de stat pe anul 2009 la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare, în creditul contului corespunzător de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului şi vor diminua deficitul bugetar al anului 2009.

(2) Incepând cu anul 2009, sursele financiare de alimentare a fondurilor administrate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A, prevăzute la art. 11 din Legea nr. 96/2000, republicată, se evidenţiază potrivit prevederilor alin. (1), pe baza conturilor de execuţie prezentate lunar de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

(3) Sumele utilizate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. începând cu anul 2009 din fondurile administrate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A conform art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată, se reflectă în execuţia bugetului de stat la poziţia de cheltuieli bugetare prevăzută la alin. (1), în debitul contului corespunzător de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului, pe baza conturilor de execuţie prezentate lunar de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi vor majora deficitul bugetului de stat în anul în care acestea se utilizează.

(4) Operaţiunile prevăzute la alin. (3) se efectuează în limita disponibilităţilor fondurilor administrate de Banca de Export- Import a României EXIMBANK - S.A. prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată.

(5) In aplicarea prevederilor alin. (1)-(4), Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să emită norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 36. - (1) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi. Modificarea calităţii posturilor vacante se face şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Ocuparea posturilor vacante se va face în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunica lunar Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la închiderea lunii, situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.

Art. 37. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului fondurilor provenite din credite externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2009.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2009.

Art. 38. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 39. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

INFLUENŢELE ASUPRA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2009

                                                                                                                                                                                                   - mii lei -

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

VENITURI-TOTAL

000101

-7.091.000

I.VENITURI CURENTE

000201

-6.641.000

A.VENITURI FISCALE

000301

-5.498.500

A1 .IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

000401

-730.800

A11 .IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000501

-730.800

IMPOZIT PE PROFIT

0101

-443.000

Impozit pe profit de la agenţii economici

010101

-413.000

Impozit pe profit de la băncile comerciale

010102

-30.000

ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0201

-287.800

Impozit pe venitul microintreprinderilor

020106

-287.800

A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

060001

13.000

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

0601

18.000

Impozit pe salarii

060101

18.000

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

100001

-4.629.600

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA

1001

-4.067.400

Taxa pe valoarea adăugata incasata

100101

-4.067.400

SUME DEFALCATE DIN TVA

1101

-170.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucureşti (se scad)

110102

-170.000

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1201

-30.000

Impozit pe ţiţeiul din producţia interna

120101

-30.000

ACCIZE

1401

-362.200

A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR SI TRANZACŢIILE INTERNATIONALE

170001

-156.100

VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

1701

-156.100

Taxe vamale

170101

-127.154

Taxe vamale legate de sectorul agricol

170102

-28.946

C.VENITURI NEFISCALE

290001

-1.142.500

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

300001

-811.000

VENITURI DIN PROPRIETATE

3001

-811.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

300105

-154.000

Venituri din dividende

300108

-657.000

C2.VANZARI DE BUNURI Si SERVICII

330001

-331.500

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

3301

-21.500

Taxe consulare

330102

-13.000

Venituri din prestări de servicii

330108

-5.000

Taxe si alte venituri din protecţia mediului

330109

-3.500

AMENZI, PENALITĂŢI SI CONFISCĂRI

3501

-130.000

Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

350101

-130.000

DIVERSE VENITURI

3601

-180.000

Alte venituri

360150

-180.000

II.VENITURI DIN CAPITAL

390001

-100.000

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3901

-100.000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

390101

-7.000

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

390102

-200

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

390103

-70.000

                                                                                                                                                                                                   - mii lei -

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

Venituri obţinute in procesul de stingere a creanţelor bugetare

390106

-13.300

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor adm inistrativ-teritonale

390107

-9.500

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE

4501

-350.000

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

5.051.871

CHELTUIELI CURENTE

01

5.163.535

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-101.064

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

122.038

TITLUL III DOBÂNZI

30

-522.056

TITLUL IV SUBVENŢII

40

417,260

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

520.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

5.436.368

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

708.686

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-1.250.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

142.315

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-2.552

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

65

-307.460

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-268.292

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-91.992

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

-176.300

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

156.628

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

156.628

DEFICIT

9901

-12.142.871

ANEXA Nr. 2

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

                                                                                                                                                                                                   - mii lei -

Nr crt.

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

TOTAL INFLUENTE

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subvenţii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre unităţi ale

administraţiei publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finantare din

fonduri externe

nerambursabile

post aderare

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

Cheltuieli aferente

prog.cu

finanlare

rambursabila

Cheltuieli de capital

Rambursări de credite

Fondul National de Dezvoltare

TOTAL

4.777.482

-112.246

-6.584

522.326

417.260

520.000

5.436.368

650.590

-1.711.175

142.435

-2.552

-307.460

292.844

156.628

- 176.300

I.

BUGET DE STAT

5.051.871

-101.064

122.038

-522.056

417.260

520.000

5.436.368

708.686

-1.250.000

142.315

-2.552

-307.460

-91.992

156.628

-176.300

1.

Administraţia Prezidenţiala

-2.967

-1.027

-1.500

-440

2.

Seratul României

-1.397

-2.697

500

800

3.

Camera Deputaţilor

-7 466

-5.966

-250

-1250

4.

Inalta Curte de Casatie si Justiţie

-2.355

-1955

-400

5

Curtea Constituţionala

-1.136

-876

100

-360

6

Consiliul Legislativ

-573

-573

7.

Curtea de Conturi

-12572

-17 822

5 285

-15

8

Consiliul Concurentei

-2.158

-1 908

-250

9.

Avocatul Poporului

-675

-446

-229

10.

Consiliul National pentru Studierea Artiivelor

Securităţii

-601

-451

50

-200

11.

Consiliul National al Audiovizualului

-582

-370

-75

-137

12.

Secretariatul General al Guvernului

-66.091

-480

-2 545

1.560

-750

-50.000

-13.568

-308

13.

Ministerul Afacerilor Externe

-19.337

20 500

-500

-39.337

14.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinţei

-346.504

-3.150

1.800

-1 800

-258.354

-85 0O0

15.

Ministerul Finanţelor Publice

-74.573

-33.376

-939

-69.258

30.000

-1.000

16,

Ministerul Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti

61 265

11.264

65.000

12.296

-296

-23.199

9.200

-27,000

14.000

17.

Ministerul Aparării Naţionale

140 479

-65.679

-21000

25 000

-78.800

18.

Ministerul Administraţiei si Internelor

116.153

-103.189

50.353

-10.347

97.542

351

-40.000

130.000

-704

-7.853

19.

Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale

5.362.268

-3.267

6.890

5.540.900

-6.890

-153.745

-21.200

-400

20.

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comerţului si Mediului de Afaceri

-13.530

1.250

-2.600

1.000

350

-13.530

21

Ministerul Agnculturii. Pădurilor si Dezvoltării Rurale

-18.174

-18 174

22.

Ministerul Mediului

-108 323

-4.929

-6.984

-81 410

-15.000

23.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

756 501

-3.248

364.860

-5.000

500.000

-100.111

24.

Ministerul Educaţiei. Cercetării si Inovării

-154.187

23.279

-154.187

-23.279

25

Ministerul Sănătăţii

-113.119

-9 349

4.000

-50.000

-57.770

26.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

-65.389

-2.033

7.000

-11.146

-59.210

27.

Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale

-43.113

-186

-9 923

-7 254

-25 750

28

Ministerul Public

-4.272

-14212

12.500

-560

-2.000

29.

Agenţia Naţionala de Integritate

-860

-860

30.

Serviciul Roman de Informaţii

-10.869

-10.869

10.020

1

2.100

-12.140

19

31.

Serviciul de Informaţii Externe

-2.940

-2.940

                                                                                                                                                                                                   - mii lei -

Nr.crt.

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

TOTAL INFLUENTE

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si serviaii

Dobânzi

Subvenţii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre

unitaţi ale

administraţiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finanţare din

fonduri externe

nerambursabile

post aderare

Asistenta sociala

Aite cheltuieti

Cheliuieli aferente prog.cu finanţare rambursabila

Cheltuieli de capital

Rambursări de credite

Fondul National de Dezvoltare

32

Serviciul de Protecţie si Paza

-3.395

-3 395

500

5.500

-4 000

33.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

-24.957

-4.681

-24.276

4 000

34.

Ministerul Economiei

169.876

-3.691

-3.240

-17.500

55.000

302.340

-167 622

-2.020

6.609

35.

Ministerul Tineretului si Sportului

-77.894

-9.000

-5.030

-41.830

-5 600

1 106

-17.570

36.

Academia Romana

-9.389

-6.034

-3.355

37.

Autoritatea Naţionala Sanilara Velennara si pentru Siguranţa Alimentelor

-54.000

-40.000

-14.000

38.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

-432

-258

-28

-106

-40

39.

Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarti Banilor

-1.079

-748

-331

40.

Consiliul National pentru Combaterea Discnminaru

-366

-236

- 130

41.

Consiliul Superior al Magistraturii

-3.793

-1.872

280

-560

-1.621

42.

Autoritatea Electorala Permanenta

-464

-264

-130

-70

43.

Agenlia Naţionala pentru Resurse Minerale

-2.042

-438

-1.530

-74

44.

Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

-265

-215

-50

45.

Consiliul Economic si Social

-35

-35

46.

Academia Oamenilor de Ştiinţa din România

-2.200

-2 200

47.

Ministerul Tunsmului

-30.188

-666

-4.800

-20.000

-4.322

-200

48.

Ministerul Finanţelor Publice -Acţiuni Generale, din care:

-129 950

40.000

-493.650

520 000

-100.000

-70.000

150 000

-176 300

bunuri si servicii

40.000

40.000

dobânzi

-493 650

-493 650

fonduri de rezerva

520.000

520.000

transferuri intre unităţi ale administraţiei publice

-100.000

-100.000

contribuţia României la bugetul UE

-70.000

-70.000

rambursări de credite

150.000

150.000

fondul naţional de dezvoltare

-176.300

-176.300

II.

CREDITE EXTERNE

296.650

296.650

1.

Ministerul Administraţiei si Internelor

303.650

303 650

2.

Ministerul Muncii, Familiei st Protecţiei Sociale

-4.500

-4.500

3.

Ministerul Sănătăţii

-2.600

-2 500

III.

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

-12

46

1.109

-1.307

164

1.

Secretariatul General al Guvernului

-19.317

-12

46

-19.351

2.

Ministerul Dezvolta ni Regionale si Locuinţei

268.765

270.337

-1 572

3.

Ministerul Finanţelor Publice

-22.387

-22.652

265

4.

Ministerul Mediului

-26 647

-26 647

5.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

-196.823

-198.823

6.

Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spălării Banilor

-1 591

-1755

184

                                                                                                                                                                                                   - mii lei -

Nr.crt.

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

TOTAL

INFLUENTE

din care:

Cheltuieli de

personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subvenţii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre

unităţi ale

administratiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finanţare din

fonduri externe

nerambursabile

post aderare

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

Cheltuieli aferente prog.cu

finanţare rambursabila

Cheltuieli de capital

Rambursări de credite

Fondul National de Dezvoltare

IV.

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

-571.039

-11.170

-128.668

-270

-59.205

-459.868

120

88022

1.

Secretariatul General al Guvernului

226

10

216

2.

Ministerul Afacerilor Externe

7.400

2.160

5.240

3.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinţei

-63.191

-59.340

-3.851

4.

Ministerul Administraţiei si Internelor

132.302

2.086

30.194

100.022

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării

-647.776

-15.426

-164 318

-270

135

-453.868

I2C

-8.145

Nota: Cu sumele prevăzute la nr. crt IV se modifica corespunzător si veniturile proprii

ANEXA Nr. 3

Lista unităţilor de cult prevăzute în anexa nr. 3/27/02a la bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a căror denumire se modifică prin prezenta ordonanţă

Nr. crt. la Anexa nr. 3/27/02a la bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului

Naţional

Denumirea unităţii de cult prevăzută in Anexa nr. 3/27/02a la bugetul Ministerului Culturii. Cultelor ţi Patrimoniului Naţional

Denumirea unităţii de cult modificată

Judeţul

0

A

B

C

10.

Parohia Ortodoxa Romana Trifesti

Parohia Ortodoxa Sf. Corneliu Sutaşul comuna Horia, sat Trifesti

Alba

23.

Parohia Ortodoxă Farau

Parohia ortodoxă Sf. Arh. Mihail şi Gavril comuna Fărău, sat Fărău

Alba

24.

Parohia Ortodoxă Decea. comuna Miraslau

Parohia ortodoxă Sf Arh Mihail şi Gavril comuna Miraslau. sat Decea

Alba

31.

Construcţie Biserică Ortodoxă , Oraş Sintana

Construcţie Biserică Ortodoxă, hramul „Naşterea Maicii Domnului", Santana 2

Arad

32.

Construcţie Biserică Ortodoxă, Oraş Pecica

Construcţie Biserică Ortodoxă, hramul „Sf. Ap. Andrei". Pecica 2

Arad

33.

Biserica Ortodoxă Română, Parohia I, Pecica

Construcţie Biserică Ortodoxă, hramul „Sf. Ap. Andrei. Pecica 2

Arad

35.

Biserica Ortodoxă Sârba "Parohia Arad Centru"

Parohia Ortodoxă Sârbă Arad

Arad

54.

Biserica Sf. Mucenic Pantelimon. Oneşti

Parohia Pogorârea Sf. Duh - Biserica Sf. Mc. Pantelimon, Oneşti

Bacău

60.

Construire Biserica " SF. Gheorghe" din parohia Livezi, sat Livezi, corn. Livezi

Parohia AMD, com Livezi. sat Orăşa - Biserica Sf. Gheorghe, sat Livezi, com. Livezi

Bacău

63.

Biserica Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. comuna Măgura

Parohia Măgura II. Biserica Sf. Ap şi Ev. Ioan. com. Măgura

Bacău

65.

Biserica parohială ortodoxă "Sf. Mihail" comuna Faraoani

Biserica romano-catolică Sf. Mihail, com Fărăoani

Bacău

66.

Biserica "Buna Vestire" comuna Mănăstirea Caşin

Parohia Buna Vestire. Biserica Buna Vestire şi Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog, com. Mănăstirea Caşin

Bacău

69.

Biserica "Sf. Ioan" parohia Capoteşti comuna Huruieşti

Parohia Huruieşti II - biserica Sf. Ioan Evanghelistul, sat Capoteşti, com. Huruieşti

Bacău

70.

Biserica "Sf. Ilie" parohia Cornii de Sus comuna Tătăreşti

Parohia Corni. Sf. Ilie. sat Cornii de Sus, com Tătărăşti

Bacău

71.

Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru" comuna Părgăreşti

Parohia Sf Treime, Tg. Ocna - Filia Sf. Dumitru, sat. Pârâul Boghii, com. Părgăreşti

Bacău

72.

Biserica "Sf. Sofia" comuna Caşin

Parohia Guriţa - Biserica Sf. Sofia, sat. Curiţa, com. Caşin

Bacău

74.

Parohia catolică Somusca comuna Cleja

Parohia romano-catolică Sf. Ev. Luca, Şomuşca. com. Cleja

Bacău

75.

Parohia catolică Valea Mică comuna Cleja

Parohia romano-catolică Valea Mică, com. Cleja - Filia Răcăciuni, Inima Neprihănită a Măriei

Bacău

76.

Parohia ortodoxă Valea Budului comuna Mărgineni

Parohia Valea Budului - Trebes, Sf. Ap. Petru si Pavel, com. Mărgineni

Bacău

77.

Parohia catolică Gheorghe Doja comuna Răcăciuni

Parohia romano-catolică Gh Doja - Filia Gâşteni, com. Răcăciuni

Bacău

79.

Parohia catolică Buda comuna Cleja

Parohia romano-catolică Cleja II, Sf Marcu

Bacău

80.

Parohia catolica Cleja comuna Cleja

Parohia romano-catolică Sf. Francisc de Assisi, com. Cleja

Bacău

165.

Parohia Potoceni II, com. Mărâcineni

Parohia Mărâcineni II, biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", comuna Mărâcineni

Buzău

179.

Biserica din satul Valea Părului Comuna Beceni

Parohia Adormirea Maicii Domnului Cărpiniştea II, sat Valea Părului, comuna Beceni

Buzău

225.

Biserica Greco-Catolică Inălţarea Sfintei Cruci Cluj Napoca, Str. Principală

Biserica G reco-Catolică Inălţarea Sfintei Cruci Cluj Napoca,Str Colonia Făget,nr,18

Cluj

272.

Biserica Crângurile de Jos. comuna Crânguri

Parohia Sf. Nicolae, Crângurile de Jos, com. Crângurile

Dâmboviţa

Nr. crt. la Anexa nr. 3/27/02a la

bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului

Naţional

Denumirea unităţii de cult prevăzută in Anexa nr.3/27/02a la bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Denumirea unităţii de cult modificată

Judeţul

0

A

B

C

273.

Biserica Crângurile de Sus, comuna Crânguri

Biserica Crângurile de Sus, corn. Crângurile

Dâmboviţa

276.

Biserica Bâlţeni, comuna Conteşti

Biserica Bâlteni, comuna Conteşti

Dâmboviţa

279.

Biserica Pâstârnacu, comuna Corneşti

Biserica Postârnacu, corn. Corneşti

Dâmboviţa

280

Biserica Sturzeni

Biserica Dragodâneşti, corn. Gândeşti

Dâmboviţa

282.

Biserica Gulia, comuna Tătăreşti

Biserica Gulia, comuna Tărtăşeşti

Dâmboviţa

319.

Parohia Plevna. Biserica "Sf. Impăraţi", sat Plevna. comuna Edu

Parohia Plevna, Biserica "Sf. Impăraţi", sat Plevna. comuna Rediu

Galaţi

323

Parohia Bolboş sat Bolboş, comuna Bolboş

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Bolboasa, corn Bolboşi

Gorj

359.

Biserica Sf. Cuv. Parascheva, sat Horleşti, corn. Horleşti

Biserica Sf. Imp. C-tinşi Elena. sat. Horleşti, corn. Horleşti

Iaşi

361

Biserica Sf. Dumitru, sat Dagâţa

Parohia Dâgâţa. Izvorul Tămăduirii, sat. Dagâţa. corn. Dagâţa

Iaşi

368.

Biserica Naşterea Maicii Domnului, sat Glodenii Gândului, corn. Tibaneşti

Biserica Sf. Cuv. Parascheva, sat Glodenii Gândului, corn. Tibaneşti

Iaşi

379.

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Municipiul laşi,

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Arhiepiscopia laşilor, Centru Eparhial, Municipiul laşi

Iaşi

383.

Biserica "Sfinţii Arh. Mihail şi Gavril", sat Cozmeşti, comuna Stolniceni Prăjeni

Parohia "Sf. Voievozi", sat Cozmeşti, comuna Stolniceni Prăjeni

Iaşi

404.

Mănăstirea Inălţarea Domnului, loc. Sălsig. corn. Sălsig

Mănăstirea Inălţarea Domnului, Făget loc. Sălsig

Maramureş

414.

Biserica Ortodoxă "Sfântul Ilie". Baia Mare. str Motorului nr. 17

Parohia Sfanţul Ierarh Vasile cel Mare, Baia Mare

Maramureş

438.

Catedrala Adormirea Maicii Domnului Reghin

Parohia greco-catolică Adormirea Maicii Domnului Reghin

Mureş

444

Biserica Catolică Talpa, comuna Bîrgăoani

Biserica romano-catolică Sf. Ap Petrusi Pavel, Talpa, corn Bârgăoani

Neamţ

445.

Parohia Iucşa. comuna Bozieini

Parohia Vad - Filia Sf. Dumitru, sat Iucşa, corn. Bozieni

Neamţ

453

Biserica Coteana comuna Coteana

Parohia Coteana I, com. Coteana

Olt

476.

Biserica Optaşi, comuna Optaşi Mâgura

Parohia Sf. Nicolae şi Duminica Tuturor Sfinţilor Jugaru. comuna Optaşi Măgura

Olt

480.

Biserica Adormirea Maicii Domnului, comuna Sârbii Măgura

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Vitâneşti, satVitâneşti, corn. Sârbii Măgura

Olt

485.

Biserica Vitomireşti, comuna Vitomireşti

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului", sat Doneşti, corn Vitomireşti

Olt

495.

Biserica Schitu, comuna Schitu

Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil Schitu-Greci, comuna Schitu

Olt

496.

Biserica Slâtioara. comuna Slătioara

Parohia Sfânta Treime Slătioara I. corn. Slătioara

Olt

498.

Biserica Şerbăneşti, comuna Serban eşti

Parohia Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena Şerbăneşti de Jos, comuna Şerbăneşti

Olt

511.

Biserica Fărcaşele. comuna Fărcaşele

Parohia Sfântul Nicolae Fărcaşele de Sus, comuna Fărcaşele

Olt

514

Biserica Redea, comuna Redea

Parohia Sfântul Gheorghe Redişoara. comuna Redea

Olt

519.

Biserica Călui, comuna Călui

Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil Călui, comuna Călui

Olt

520.

Biserica Dobreţu, comuna Dobreţu

Parohia Sfântul Dimitrie Piscu, comuna Dobreţu

Olt

532.

Biserica Călui, sat Călui, comuna Călui

Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil Călui, comuna Călui

Olt

614.

Biserică Ortodoxă, comuna Jina

Parohia ortodoxă Bunavestire Jina I, comuna Jina

Sibiu

615.

Parohia Ortodoxa Romana din comuna Brateiu

Parohia ortodoxă Schimbarea la Faţă. comuna Brateiu

Sibiu

618.

Parohia Ortodoxa Romana din corn Axente Sever

Parohia ortodoxă Învierea Domnului comuna Axente Sever

Sibiu

620.

Catedrala Ortodoxa din mun .Mediaş

Catedrala ortodoxă Sf. Arhangheli Mediaş I

Sibiu

623.

Parohia Ortodoxa, biserica Ştrand, municipiul Sibiu

Parohia Ortodoxă Ştrand I Sf. Arhangheli

Sibiu

624.

Parohia Ortodoxa, biserica Turnisor, municipiul Sibiu

Parohia ortodoxă Sf. Ilie Sibiu Turnisor II, Sibiu

Sibiu

633

Biserica "Sf.Treime şi Sf.Arhangheii" localitatea Şmig

Parohia Ortodoxă Română din sat Smig. corn Alma

Sibiu

636

Parohia ortodoxă localitatea Brădeni

Parohia ortodoxă Sf. Ilie Brădeni. comuna Brădeni

Sibiu

637

Parohia ortodoxă localitatea Alţana

Parohia ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Alţâna

Sibiu

Nr. crt. la Anexa nr.3/27/02a la

bugetul Ministerului

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului

Naţional

Denumirea unităţii de cult prevăzută in Anexa nr 3/27/02a la bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Denumirea unităţii de cult modificată

Judeţul

0

A

B

C

643.

Biserica Sf. Mihail şi Gavril Sat Satu Mare, comuna Crucea

Parohia Crucea - Filia Satu Mare, corn. Satu Mare

Suceava

646

Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae, corn. Câmpului

Parohia ortodoxă Sf. Nicolae, corn. Capu Câmpului

Suceava

657.

Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Bomnului" sat Osoi comuna Vultureşti

Parohia Sf. Nicolae Valea Glodului - Filia Adormirea Maicii Domnului, loc. Osoi, corn. Vultureşti

Suceava

661.

Biserica ortodoxa Jacota "Adormirea Maicii Domnului", sat Jacota, comuna Vultureşti

Parohia Hreaţca - Filia A.M.D. Jacota, corn Jacota

Suceava

666.

Biserica ortodoxă "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", sat Hancea, comuna Vereşti

Parohia ortodoxă Vereşti - Filia Sf. Arh. Mihail şi Gavril, sat Hancea, corn. Vereşti

Suceava

668.

Biserica ortodoxa "Adormirea Maieu Domnului" sat Roşeam, oraş Liteni

Biserica Sf. Arh Mihailşi Gavril. Roşeam. Liteni

Suceava

673.

Biserica ortodoxă "Sf Maria", sat Podeni comuna Buneşti

Parohia Sf. Vasile, corn Buneşti - Filia Naşterea maicii Domnului, sat. Podeni, corn.

Buneşti

Suceava

674.

Biserica ortodoxă "Sf. Trei Ierarhi", sat Unceşti, comuna Buneşti

Parohia ortodoxă Sf Nicolae, sat Unceşti, corn. Buneşti

Suceava

676.

Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru" sat Buneşti, comuna Buneşti

Parohia Sf. Vasile cel Mare, sat. Buneşti, corn Buneşti

Suceava

680.

Biserica ortodoxă "Sf. Gheorghe" sat Baia, comuna Baia

Parohia Sf. Ştefan cel Mare - Biserica Sf. Gheorghe sat. Baia corn. Baia

Suceava

708.

Biserica Sf. Nicolae, Sat Valea Părului, comuna Mârzămeşti

Biserica Sf Nicolae, Sat Valea Părului, corn Marzăneşti

Teleorman

714.

Biserica Sfinţii împăraţi Serdareas Roşiori de Vede

Parohia Sfinţii împăraţi Constantin şl Elena Roşiorii de Vede

Teleorman

731.

Biserica Penticostală Filadelfia, Sânntcolau Mare

Biserica Penticostală nr. 1, Sânnicolau Mare

Timiş

732.

Biserica Penticostală Betanie

Biserica Penticostală Betania, localitatea Jebel

Timiş

738.

Parohia ortodoxă română, Biserica ortodoxă Cluceni. comuna Foeni, sat Cluceni

Parohia ortodoxă română, Biserica ortodoxă Cruceni, sat Cruceni, comuna Foeni

Timiş

746.

Parorhia Ortodoxa Romana Biserica Giuvaz .Localitatea Giuvaz

Parohia Ortodoxă Română, Biserica Giulvăz , localitatea Giulvăz

Timiş

750.

Biserica Penticostala de rromi, «Muntele unde Domnul va purta de grija» municipiul Timişoara

Biserica Penticostală de rromi, «Muntele unde Domnul va purta de grija», Comunitatea nr 4, str. Emile Zolla, nr. 153, municipiul Timişoara

Timiş

755.

Biserica Ortodoxă Recaş

Biserica Ortodoxa Recaş 2. cu hramul "Sfânta Treime"

Timiş

759.

Biserica ortodoxă,Parohia, corn Becicerecul Mic

Parohia ortodoxă Becicherecul Mic. corn Becicherecul Mic

Timiş

778.

Biserica Geamăna Buciumeni cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", comuna Drăgoeşti

Episcopia Râmnicului pentru Aşezământul social "Sfânta Maria", Băile Govora

Vâlcea

782.

Biserica "Sf. Parascheva", sat Mâdulari. comuna Cernişoara

Biserica "Adormirea Maicii Domnului", Băile Govora

Vâlcea

785.

Mănăstirea Arnota, comuna Costeşti, sat Bistriţa

Centrul Eparhial Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

815.

Biserica Adormirea Maicii Domnului. Parohia Sf. Voevozi, comuna Gugeşti

Biserica Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena, Parohia Sf Voevozi, comuna Gugeşti

Vrancea


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu