E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.18 din 26.02.2009

bugetului de stat pe anul 2009
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 27 februarie 2009SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Secţiunea 1Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2009 Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 75.689,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 94.767,5 milioane lei, cu un deficit de 19.077,8 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli. *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Secţiunea a 2-aDispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2009 Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.624,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a)2.022,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b)12.136,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c)551,8 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d)1.999,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e)914,2 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007. Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanţării:a)sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b)drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; c)cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional; d)cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; e)instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; f)plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; g)serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene. (2) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, precum şi mierea se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanţării:a)cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; b)drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; c)ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; d)serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; e)ajutoarelor de stat regionale, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale; f)cheltuielilor creşelor; g)cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă şi incluziune socială, după caz, în funcţie de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.(5) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 4, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.(6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8. Articolul 6Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 9. Secţiunea a 3-aDispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009 Articolul 7Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. Secţiunea a 4-aDispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2009 Articolul 8(1) Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole şi de pescuit, altor facilităţi şi instrumente postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora şi au avizul de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare.(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii acele proiecte/propuneri de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar, fără a depăşi însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condiţiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.(5) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza disponibilităţile fondului de rulment.(6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare“, precum şi/sau „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept privat sau public, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare“. Articolul 9(1) Pentru plăţile efectuate din cheltuielile prevăzute la art. 8, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 8 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.(2) Autorităţile de management/gestiune, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor şi de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi/sau către alte autorităţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare.(3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană şi de la alţi donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia acestora la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează de către autorităţile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilităţilor şi de Autoritatea de Certificare şi Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.(4) Sumele alocate bugetelor locale reprezentând contribuţia Uniunii Europene la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1) rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost acordate, până la finalizarea proiectelor respective.(5) Operaţiunile privind înregistrarea în contabilitate a drepturilor şi obligaţiilor în relaţia cu Comisia Europeană, provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Secţiunea a 5-aDispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2009 Articolul 10(1) Pentru anul 2009 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora. Articolul 11Fac excepţie de la prevederile art. 10 cheltuielile aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009 din cadrul proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi cheltuielile în cadrul proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective. Articolul 12(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole şi între proiectele/programele cu finanţare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe. Articolul 13În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“. Capitolul IIResponsabilităţi în aplicarea prezentei legi Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“.(4) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fondurile externe nerambursabile postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“, în funcţie de implementarea şi derularea proiectelor aprobate.(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri. Articolul 15(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii“, cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora.(2) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, categoria e „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, şi reprezintă acele lucrări care se execută în scopul asigurării menţinerii funcţionării fondului fix existent pe toată durata normală de utilizare, în condiţiile legii, constând în înlocuirea totală sau parţială a elementelor de construcţii sau a părţilor componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum şi repararea concomitentă a elementelor şi părţilor de elemente de construcţii uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea iniţială. Articolul 16(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatele „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv“ şi „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe cu finanţare rambursabilă“, „Programe comunitare“, „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Programe SAPARD“, la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii.(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Programe SAPARD“, se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul „Alte transferuri“, alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, şi de la titlul „Active nefinanciare“ nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.(7) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:a)plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b)sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, u modificările şi completările ulterioare, şi celor reprezentând majorările de întârziere.

(8) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar „Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene“.(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Rambursări de credite“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. Articolul 17Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului Ministru, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 18Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 19În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la capitolul „Învăţământ“ sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului. Articolul 20(1) În anul 2009 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în sumă de 191,6 milioane lei pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.(2) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute la alin. (1), se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 21Termenul de aplicare a Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, se prelungeşte până la 31 decembrie 2009. Articolul 22În anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea şi plata pensiilor militare şi a altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate. Articolul 23(1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Articolul 24Fondurile alocate de la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi înfiinţarea de noi locuri de muncă se vor monitoriza de către Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Articolul 25(1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educaţiei, derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.(2) Pentru proiectele derulate de către instituţiile de învăţământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de către acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţiile rambursării din surse proprii, şi doar cu avizarea în prealabil a contractării de către Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 26În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevăzută la titlul „Active nefinanciare“, suma de 2.832 mii lei este utilizată pentru dotarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă cu un simulator necesar instruirii practice a cursanţilor, suma de 1.500 mii lei pentru „Obiect nr. 2 Pavilion pregătire şi cazare Strejnic“, suma de 2.271 mii lei pentru „Obiect nr. 3 Hangar întreţinere şi reparaţii Strejnic“, suma de 433 mii lei pentru majorarea puterii electrice aferente echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic şi al căii de rulare aferente, suma de 690 mii lei pentru modernizarea infrastructurii depozitului de carburanţi Strejnic („Obiect nr. 4“), suma de 1.106 mii lei pentru drumuri, platforme, împrejmuire şi porţi („Obiect nr. 5“) - realizarea drumului tehnologic perimetral pe o lungime de 4.100 m, iar suma de 800 mii lei pentru înlocuirea portierelor şi a pardoselii hangarului Strejnic. Articolul 27Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR IOAN OLTEAN p. PREŞEDINTELE SENATULUI ALEXANDRU PEREŞ ANEXA Nr. 1 ANEXA Nr. 2 ANEXA Nr. 10


SmartCity5

COMENTARII la Legea 18/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 18 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu