E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.135 din 14.08.2020

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 18 august 2020SmartCity1

Având în vedere:analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor şase luni ale anului 2020;evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale;adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului;necesitatea menţinerii locurilor de muncă pentru salariaţii din domeniile de activitate afectate de epidemie şi evitarea concedierilor colective, precum şi prevenirea creşterii şomajului;necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea activităţii unităţilor administrativ-teritoriale;necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziţionarea de echipamente electronice pentru elevii şi cadrele didactice pentru a putea participa la activităţile de e-learning conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare;necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor de asistenţă socială (în principal alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);necesitatea asigurării sumelor necesare pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ, precum şi pentru spitale generale;necesitatea asigurării fondurilor pentru plăţi salariale ale personalului din unităţile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiţii de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanţă judeţene);necesitatea alocării fondurilor pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;necesitatea finanţării în regim de urgenţă a cheltuielilor de gestionare a situaţiei epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum şi a măsurilor cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARSCoV-2 în rândul populaţiei; necesitatea alocării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii în scopul susţinerii activităţii curente, dar şi a proiectelor de investiţii pe perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2;necesitarea acordării de sprijin sub forma garanţiilor de stat pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2, astfel încât să se protejeze afacerile şi sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală şi disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite şi cheltuielile pentru susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanţarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;necesitatea gestionării eficiente a finanţelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung; necesitatea respectării principiului echităţii stipulat de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia „Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potenţial asupra generaţiilor viitoare, precum şi impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu şi lung";necesitatea adoptării unor măsuri de protecţie socială în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, şi pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România;prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele: riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale; riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariaţii din domeniile de activitate afectate de epidemie;riscul neasigurării sumelor necesare pentru achiziţionarea de echipamente electronice pentru elevi şi cadre didactice, pentru a putea participa la activităţile de e-learning conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare, existând riscul de a priva de dreptul la educaţie o mare parte dintre elevi;riscul nealocării sumelor pentru plata drepturilor de asistenţă socială (în principal alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ, precum şi pentru spitale generale;riscul neasigurării fondurilor pentru plăţi salariale ale personalului din unităţile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiţii de pericol deosebite, ore suplimentare (direcţiile de sănătate publică, servicii de ambulanţă judeţene);riscul nealocării fondurilor pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;riscul neasigurării sumelor necesare finanţării în regim de urgenţă a cheltuielilor de gestionare a situaţiei epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum şi a măsurilor cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei;riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii în scopul susţinerii activităţii curente, dar şi a proiectelor de investiţii pe perioada de pandemie cu coronavirusul SARS-CoV-2;riscul blocării activităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2,luând în considerare că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice, în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IRectificarea bugetară pe anul 2020 Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2020 se majorează la venituri cu suma de 589,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 31.144,5 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 25.296,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 24.706,2 milioane lei.
Articolul 3Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să diminueze veniturile proprii cu suma de 300 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii". Articolul 4
(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 37.919 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri".
(2) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fişa Programului" „Programul pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii balneare" şi să aloce credite de angajament şi credite bugetare pe anul 2020 la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 „Alte transferuri" prin redistribuiri cu încadrare în cadrul titlului.
Articolul 5
(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să modifice în anexa nr. 03/16/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", creditele de angajament şi creditele bugetare, în sensul actualizării execuţiei aferente anului 2019, precum şi a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, cât şi între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare aprobate şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele de angajament şi creditele bugetare, în sensul actualizării execuţiei aferente anului 2019, precum şi a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, cât şi între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare aprobate şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" denumirea proiectului cod 10658 „Formarea continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI)" în „Formarea continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată pentru îmbunătăţirea performanţelor la locul de muncă, în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI)".
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fişa Programului" la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic" să majoreze la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 „Active nefinanciare", creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei şi la Programul cod 541 „Administrarea finanţelor publice" să diminueze la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 „Active nefinanciare", creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei cu încadrare în valoarea totală a fiecărui program.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice în anexa nr. 3/16/27 „Fişa Programului" la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic" să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare pe anul 2020 cu suma de 25.015 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 „Active nefinanciare" şi să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu aceeaşi sumă pe anul 2020 de la Programul cod 541 „Administrarea finanţelor publice", capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 „Active nefinanciare".
Articolul 6
(1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2020-2023", la partea de venituri, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc" cu suma de 34 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să introducă următoarele modificări: să diminueze veniturile de la capitolul 40.08.15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli", paragraf 40.08.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent" cu suma de 803 mii lei şi să suplimenteze veniturile de la subcapitolul 48.08.31 „Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021", paragraf 48.08.31.03 „Prefinanţare" cu suma de 803 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări:a)diminuarea cu suma de 233 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitol 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri" - paragraf 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţii publice"; b)diminuarea cu suma de 223 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ"; c)diminuarea cu suma de 330 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi".
Articolul 7
(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" la partea de venituri următoarele modificări:a)să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri", cu suma de 255 mii lei; b)să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi", subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi", cu suma de 167 mii lei; c)la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ" se diminuează cu suma de 477 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii" se majorează cu suma de 105 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare" se majorează cu suma de 3.180 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate" se majorează cu suma de 11.832 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat" se majorează cu suma de 4.190 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii" se majorează cu suma de 38 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" se diminuează cu suma de 2.644 mii lei; d)să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", cu suma de 741 mii lei; e)la capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat", subcapitolul 42.10.11 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale" se diminuează cu suma de 23.871 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii" se majorează cu suma de 11.579 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea investiţiilor" se majorează cu suma de 4.027 mii lei, subcapitolul 42.10.70 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020" se majorează cu suma de 1.344 mii lei şi se introduce subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc" cu suma de 2.855 mii lei; f)la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii" se diminuează cu suma de 1.000 mii lei şi subcapitolul 43.10.33 „Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale" se majorează cu suma de 4.535 mii lei; g)la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)" se majorează cu suma de 2.549 mii lei şi subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)" se majorează cu suma de 3.171 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2020-2023", la partea de venituri, la capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat", subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc" cu suma de 390 mii lei.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) şi art. 471 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, până la sfârşitul exerciţiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum şi între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" - la capitolul 65.01 „Învăţământ", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", art. 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor", la fişa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege" şi la fişa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
Articolul 8Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări: a)diminuarea cu suma de 840 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii"; b)diminuarea cu suma de 35.898 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare". Articolul 9În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, influenţa prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în sumă de –3.417.342 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, provine din diminuarea alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat" cu suma de 6.395.939 mii lei şi majorarea alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj" cu suma de 2.978.597 mii lei. Articolul 10În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, din influenţa prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 65.01 „Învăţământ", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 8.400 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, este destinată pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de instituţiile subordonate ale Ministerului Tineretului şi Sportului cu carantinarea persoanelor în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă în centrele de agrement aflate în administrare. Articolul 11Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi", subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi", cu suma de 50 mii lei. Articolul 12
(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.
Articolul 13
(1) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri:a)să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate" cu suma de 10.576 mii lei; b)să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi" cu suma de 682 mii lei; c)să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 105.224 mii lei; d)să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri" cu suma de 14.015 mii lei; e)să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvenţiile" cu suma de 723 mii lei; f)să diminueze capitolul 41.10 „Alte operaţiuni financiare" cu suma de 6.832 mii lei; g)să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat" cu suma de 17.791 mii lei; h)să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii" cu suma de 1.500 mii lei; i)să diminueze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări" cu suma de 3.488 mii lei; j)să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 89.528 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi şi redistribuiri între subcapitole.
Articolul 14
(1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, din influenţa prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în sumă de 2.984.810 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 2.152.119 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi suma de 832.691 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate".
(2) În cadrul influenţelor aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" este majorat cu suma de 10.367 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate", de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", art. 51.02 „Transferuri de capital" la celelalte subdiviziuni bugetare.
(4) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă în anexa nr. 3/26/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 „Sănătate", la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", obiectivul de investiţii nou „Realizarea branşamentelor la Centrul de Screening şi Diagnostic în Boli Oncologice din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi", judeţul Iaşi, cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 682 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Articolul 15Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să diminueze veniturile proprii cu suma de 3.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitol 36.10.50 „Alte venituri". Articolul 16
(1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă" cu suma de 1.000 mii lei şi să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" cu suma de 1.000 mii lei.
(2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să modifice în anexa nr. 3/31/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele de angajament aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să modifice în anexa nr. 3/31/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
Articolul 17Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe să introducă în anexa nr. 3/32/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 „Active nefinanciare", la fişa cod obiectiv 471 „Obiective (proiecte) de investiţii în continuare", credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2020 în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Articolul 18
(1) Suma de 129.100 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 72 „Active financiare", alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale" poate fi utilizată pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea acestuia.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri pe operatorii economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului şi se utilizează pentru finanţarea investiţiilor necesare protecţiei intereselor esenţiale de securitate naţională şi care se referă la producţia de armament, muniţie şi material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Articolul 19
(1) Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a)la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate" să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate" cu suma de 57 mii lei; b)la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare" cu suma de 57 mii lei şi subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" cu suma de 200 mii lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, şi art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare, la capitolul 66.01 „Sănătate", de la art. 51.02 „Transferuri de capital" la art. 51.01 „Transferuri curente".
Articolul 20
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 27, influenţa de 147.251 mii lei, reprezentând credite bugetare şi credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2020-2023" pe partea de cheltuieli după cum urmează:a)titlul 20 „Bunuri şi servicii" se suplimentează cu suma de 60.000 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament; b)titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se suplimentează cu suma de 87.251 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament.
(2) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii şi să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", cu respectarea prevederilor alin. (1) şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul 21Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să diminueze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" cu suma de 100 mii lei. Articolul 22
(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să majoreze la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare" creditele de angajament cu suma de 4.564.766 mii lei, respectiv creditele bugetare cu suma de 2.630.860 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să diminueze la componenta 0201 „Cofinanţare publică pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetele publice centrale" creditele de angajament cu suma de 4.143 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Capital uman şi Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexelor nr. 3/54/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" şi nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene.
(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să majoreze creditele de angajament la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare" aferente anului curent cu suma de 630.000 mii lei, având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Articolul 23Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.175.780 mii lei, după cum urmează: a)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 276.618 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:a1) se suplimentează cu suma de 74.704 mii lei sumele destinate finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap; a2) se suplimentează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru judeţul Giurgiu; a3) se suplimentează cu suma de 41.460 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în baza datelor transmise de către unităţile administrativ-teritoriale; a4) se aprobă sume rezervate în cuantum de 160.311 mii, care se repartizează pe judeţe prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru finanţarea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2020-2021; b)se majorează cu suma de 705.740 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1) se suplimentează cu suma de 31.461 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pentru sistemul de protecţie a copilului şi pentru centrele publice pentru persoane adulte cu handicap; b2) se aprobă sume rezervate în cuantum de 15.742 mii, care se repartizează pe sectoare ale municipiului Bucureşti prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru finanţarea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2020-2021; b3) se suplimentează cu suma de 105.249 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul de masă, respectiv învăţământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; b4) se diminuează cu suma de 8.796 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, în baza datelor transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; b5) se suplimentează cu suma de 42.716 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor determinate de acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; b6) se diminuează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru judeţul Giurgiu; b7) se alocă suma de 225 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor Centrului de zi şi Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae" din localitatea Recea, judeţul Maramureş; b8) se majorează cu suma de 519.286 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor cu suma de 1.116.437 mii lei; d)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi a celui confesional, cu suma de 76.985 mii lei, potrivit anexei nr. 5. Articolul 24Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 23 lit. c) au următoarea destinaţie: a)suma de 1.104.100 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii; b)suma de 566 mii lei pentru acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării", potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării", republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)suma de 11.771 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante la fondul de risc, pentru componenta „termie", aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare. Articolul 25
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit. a) se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relaţii cu:a)furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; b)bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând:a)obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; b)sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul local al energiei termice facturate populaţiei şi preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii; c)obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a)stingerea obligaţiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiţie de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eşalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b)stingerea obligaţiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiţie de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eşalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, şi data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; c)stingerea obligaţiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiţie de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eşalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, şi data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; d)stingerea obligaţiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiţie de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eşalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, şi data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise însoţite de următoarele documente:a)situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a)-c), după caz; b)certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale; c)acorduri încheiate între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi ai spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), precum şi acorduri încheiate între unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorii cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
(6) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice întocmesc o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).
(8) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).
(9) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2020, pe care le comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.
(10) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).
(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente şi cuprind obligaţiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 30 iunie 2020 inclusiv şi nestinse până la data eliberării acestora.
(12) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.
(13) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefilor administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele ce se repartizează unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a depune unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:a)bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz; b)cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4); c)ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; d)ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligaţii fiscale, după caz.
(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:a)existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13); b)existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c)sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale; d)sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice; e)sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie/resping pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire/respingere.
(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a conducătorului entităţii la care s-a depus iniţial cererea, atât cu eventualele obligaţii fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (14). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).
(17) Unităţile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) la adresele comunicate de aceştia şi eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor de plată restante faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, şi vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligaţii fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate şi neutilizate până la data de 23 octombrie 2020 inclusiv, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 30 octombrie 2020 inclusiv, în vederea retragerii lor.
(19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.
(20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
(21) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 26Influenţe asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Secţiunea a 2-aDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 27
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă".
Articolul 28Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare" şi „Obiective/proiecte de investiţii noi" la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora şi al instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, în limita prevederilor bugetare aprobate. Articolul 29
(1) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională" şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor".
(2) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate" şi prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale".
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă".
Articolul 30
(1) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat, precum şi cele aferente implementării măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19.
(2) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (2).
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (2).
Articolul 31Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2020, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare între articolele şi alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influenţe în anexa nr. 2 şi anexa nr. 7, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia. Articolul 32
(1) Influenţele prevăzute în anexa nr. 2 pentru bugetele Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale de Integritate, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Autorităţii Electorale Permanente cuprind şi sumele aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020.
(2) Cu sumele alocate în condiţiile alin. (1) şi rămase neutilizate după încheierea perioadei electorale se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.
Articolul 33Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 34
(1) Disponibilităţile în sumă de 1.670.129 mii lei aflate la data de 4 august 2020 în soldul fondurilor administrate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. conform prevederilor art. 10 lit. a)-c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se reflectă în execuţia bugetului de stat pe anul 2020 la poziţia distinctă de la titlul „Împrumuturi", prevăzută la art. 12 alin. (2) din aceeaşi lege, în debitul contului corespunzător de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului şi în limita creditelor bugetare aprobate în acest scop.
(2) Pentru reflectarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Sumele utilizate de Banca de Export-Import a României conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv dobânzile aferente sumelor respective, se virează pe măsura recuperării acestora la fondurile din care au fost utilizate şi se folosesc în continuare conform destinaţiei respectivelor fonduri.
(4) Evidenţierea în bugetul general consolidat a operaţiunilor efectuate de EXIMBANK aferente disponibilităţilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în condiţiile prevăzute de art. 12 alin. (22) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 35Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –75.279,9 milioane lei. Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-d), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2, art. 3 alin. (1), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 238/2019: a)plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de –8,6%; b)plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,6% în anul 2020; c)pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 391.344,3 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 226.132,8 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale 83.531,9 milioane lei, pentru bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 44.597,0 milioane lei, pentru bugetul instituţiilor/ activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 34.047,1 milioane lei, alte bugete componente ale bugetului general consolidat 5.805,5 milioane lei; d)pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 111.811,6 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 58.336,4 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 33.899,5 milioane lei; e)pentru anul 2020, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –90.996,8 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de –99.936,7 milioane lei, al soldului bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este zero şi al soldului bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 2.261,8 milioane lei; f)plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2020, este de 44% din produsul intern brut; g)plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2020, este de 32.000 milioane lei. Articolul 37 Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. *) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.
Capitolul IIModificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare Articolul 38 Articolul 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operaţiunile de administrare a pasivelor şi a operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanţelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică privind elaborarea, negocierea şi încheierea documentaţiei-cadru şi a documentaţiei aferente acestor tipuri de operaţiuni în limita sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», titlul 20 «Bunuri şi servicii», pentru anul 2020, sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 1.000 mii lei şi credite bugetare în sumă de 563 mii lei. Articolul 39La articolul 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 17 aprilie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2020, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (7) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
Articolul 40La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, aprobată prin Legea nr. 126/2010, se abrogă . Articolul 41Începând cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei. Articolul 42La articolul 86 alineatul (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)la data de 1 septembrie 2020 - 1.442 lei; Articolul 43 La articolul 38 alineatul (41) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Victoria Violeta Alexandru Viceprim-ministru, Raluca Turcan Secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase Bucureşti, 14 august 2020. Nr. 135.SmartCity5

COMENTARII la OUG 135/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 135 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu