E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Ordin 928 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 completat de articolul 1 din actul OUG 177 2000
Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Norma 443 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 30 1999
Articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1998
Ordonanţa 12 1998 aprobat de Legea 122 1998
Articolul 3 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 10 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 11 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Norma 618 1998
Ordonanţa 12 1998 republicat de Ordonanţa 12 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 29 ianuarie 1998

privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Actele si serviciile notariale, care se indeplinesc de catre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevazute la pct. I din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (2) Sunt scutite de taxe de timbru actele si serviciile notariale prevazute la pct. II din anexa si la art. 2 alin. (2). Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plata a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 2
    (1) Pentru actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevazute la pct. I (15 si 16) din anexa.
    (2) Actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor, de unele institutii sau de agenti economici, in cazul in care actele se depun la acestia, sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 3
    (1) Taxele de timbru se datoreaza de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicita indeplinirea actelor si a serviciilor notariale.
    (2) Partile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru pentru conventii.
    Art. 4
    (1) Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin decat valoarea de circulatie stabilita prin expertiza, efectuata la cererea camerei notarilor publici.
    (2) Autentificarea actelor de instrainare intre vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin decat taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilita de organele fiscale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul sau sediul.
    (3) Autentificarea oricaror alte acte de instrainare, al caror obiect este evaluabil in bani, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin de 25.000 lei.
    Art. 5
    (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera si obligatia de intretinere pe viata se taxeaza, dupa caz, la valoarea rentei sau a intretinerii pe 10 ani.
    (2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, daca sunt evaluabile in bani, se taxeaza potrivit pct. I (9) din anexa.
    Art. 6
    (1) Este nula vanzarea prin care partile se inteleg, printr-un act ascuns, sa se plateasca un pret mai mare decat cel care se declara in actul autentic.
    (2) Nulitatea prevazuta la alin. (1) se extinde atat asupra actului ascuns, cat si asupra actului autentic.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in cazul contractului de inchiriere, avand ca obiect un bun imobil, prin care partile au convenit, printr-un act ascuns, sa se plateasca o chirie mai mare decat cea care se declara in actul autentic care se inregistreaza la organul fiscal teritorial.
    (4) Taxa de timbru platita, dupa caz, la valoarea pretului sau a chiriei declarate in actul autentic nu se restituie.
    Art. 7
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se platesc in numerar de catre persoanele fizice, in contul bugetului de stat, la unitatile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni, dupa caz.
    (2) Persoanele juridice platesc taxele de timbru in suma de pana la 30.000 lei in numerar, ca si persoanele fizice, iar sumele care depasesc acest nivel se platesc prin ordin de plata in contul bugetului de stat, deschis la trezoreria statului in raza careia isi au sediul fiscal.
    Art. 8
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot incasa si de notarul public, care are obligatia de a le varsa la bugetul de stat in conditiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonante.
    Art. 9
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreaza anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datoreaza pana la eliberarea certificatului de mostenitor.
    Art. 10
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, al Curtii Supreme de Justitie si al Ministerului Public, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege pentru taxele judiciare de timbru.
    Art. 11
    Taxele de timbru prevazute in anexa la prezenta ordonanta pot fi actualizate, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 12
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei si vor intra in vigoare o data cu prezenta ordonanta.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai in ceea ce priveste taxele de timbru pentru activitatea notariala), precum si Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           p. Ministru de stat,
                           ministrul justitiei,
                           Dinu Ianculescu,
                           secretar de stat

                           Ministrul finantelor,
                           Daniel Daianu

    ANEXA 1

                              LISTA
taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, precum si a actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

    1. Lista taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale
    1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1), dupa cum urmeaza:

    a) pana la 25.000.000 lei    3%, dar nu mai putin
                                     de 50.000 lei
    b) de la 25.000.001 lei      750.000 lei + 2%
       la 50.000.000 lei         pentru suma ce depaseste
                                 25.000.000 lei
    c) de la 50.000.001 lei      1.250.000 lei + 1,5%
       la 100.000.000 lei        pentru suma ce depaseste
                                 50.000.000 lei
    d) de la 100.000.001 lei     2.000.000 lei + 1%
       la 500.000.000 lei        pentru suma ce depaseste
                                 100.000.000 lei
    e) de la 500.000.001 lei     6.000.000 lei + 0,75%
       la 1.000.000.000 lei      pentru suma ce depaseste
                                 500.000.000 lei
    f) peste 1.000.000.001 lei   9.750.000 lei + 0,5%
                                 pentru suma ce depaseste
                                 1.000.000.000 lei.
    NOTA:
    - In cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.
    - La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decat dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului, stabilita potrivit art. 4 alin. (1).
    2. Autentificarea
       testamentelor              15.000 lei
    3. Autentificarea actelor
       de partaj                  50.000 lei
    4. Autentificarea actelor
       de lotizare (parcelare)    15.000 lei
    5. Autentificarea actelor
       de garantie                20.000 lei
    6. Autentificarea actelor     0,5% la valoarea
       de instrainare a           declarata de parti,
       mijloacelor de transport   dar nu mai putin decat
       cu tractiune mecanica      taxa asupra acestor
                                  mijloace de transport,
                                  stabilita de catre
                                  organele fiscale
                                  teritoriale pe raza
                                  carora contribuabilii
                                  isi au domiciliul sau
                                  sediul
    7. Autentificarea             0,5% din valoarea
       contractelor de comodat    bunurilor declarate
       si inchiriere de bunuri    de parti sau, dupa caz,
                                  din cuantumul chiriei
                                  declarate de parti,
                                  dar nu mai putin de
                                  25.000 lei
    8. Autentificarea procurilor  10.000 lei
    9. Autentificarea oricaror    0,5% din valoarea
       alte acte al caror obiect  declarata de parti,
       este evaluabil in bani,    dar nu mai putin
       necuprinse la pct. 1-8     de 25.000 lei
    10. Autentificarea actelor    50.000 lei
       constitutive ale
       societatilor comerciale,
       precum si a actelor de
       modificare a acestora
    11. Autentificarea actelor    20.000 lei
       constitutive ale
       societatilor agricole,
       precum si a actelor de
       modificare a acestora
    12. Autentificarea actelor
       de constituire si a        20.000 lei
       statutelor asociatiilor
       fara scop patrimonial
       si ale fundatiilor,
       inclusiv a actelor de
       modificare
    13. Autentificarea oricaror   3.000 lei
        alte acte al caror
        obiect este neevaluabil
        in bani
    14. Intocmirea actelor de     50.000 lei
        protest al cambiilor,
        cecurilor si al altor
        titluri la ordin
    15. Legalizarea semnaturilor, 10.000 lei
        a specimenelor de
        semnatura si a
        sigiliilor, dare de data
        certa, certificarea unor
        fapte, pentru fiecare act
    16. Legalizarea de copii de   3.000 lei
        pe inscrisurile
        prezentate de parti sau
        din arhiva notarului
        public, pentru fiecare
        copie
    17. Legalizarea traducerii
        de catre notarul public   5.000 lei
        autorizat sau
        legalizarea semnaturii
        traducatorului, pentru
        fiecare exemplar
    18. Primirea in depozit a     3.000 lei
        inscrisurilor si
        documentelor pe timp de
        un an sau fractiune de
        un an, pentru fiecare
        exemplar
    19. Eliberari de duplicate    5.000 lei
        de pe actele notariale
        si reconstituiri de
        acte originale
    20. Taxa asupra
        succesiunilor, dupa
        valoarea acestora,
        se stabileste astfel:
        a) pana la                + 3%, dar nu mai putin
           10.000.000 lei         de 10.000 lei pentru
                                  fiecare mostenitor
        b) de la 10.000.001 lei   300.000 lei + 2% pentru
           la 50.000.000 lei      suma care depaseste
                                  10.000.000 lei
        c) de la 50.000.001 lei   1.100.000 lei + 1% pentru
           la 100.000.000 lei     suma care depaseste
                                  50.000.000 lei
        d) peste 100.000.001 lei  1.600.000 lei + 0,5% pentru
                                  suma care depaseste
                                  100.000.000 lei.
    NOTA:
    A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea intregului activ, cuprinzand bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin inscrisuri.
    Pentru cheltuielile de inmormantare pana la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
    B. Evaluarea bunurilor imobile se va face in functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanta, iar a bunurilor mobile, in functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 25.000 lei.
    21. Efectuarea oricaror alte       3.000 lei
        acte notariale necuprinse
        la pct. 11-18, pentru
        fiecare act.

    II. Lista actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru
    a) succesiunile vacante ce revin statului;
    b) succesiunile in care statul sau institutiile publice au calitatea de mostenitori testamentari, numai pentru taxa datorata de acestia;
    c) actele privind incetarea dreptului de concesiune detinut asupra locurilor de veci (declaratii sau succesiuni vacante);
    d) actele notariale in legatura cu schimburile intervenite intre stat si particulari;
    e) perfectarea actelor prin care se doneaza statului sau institutiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile;
    f) actele si procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;
    g) cererile si actele notariale prin care se efectueaza imparteala pentru iesirea din indiviziune, cand iesirea din indiviziune a fost ceruta de stat.
    Cand iesirea din indiviziune a fost ceruta de ceilalti copartasi, scutirea se aplica numai actelor prin care statul cumpara partile lor ori vinde partea sa prin buna invoiala;
    h) legalizarea specimenelor de semnatura ale demnitarilor in exercitarea atributiilor de serviciu;
    i) actele intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
    - declaratii privind ajutorul de somaj;
    - declaratii privind drepturile de pensie, ajutorul social si ajutorul pentru mamele cu mai multi copii;
    - declaratii privind obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
    - declaratii privind acordarea burselor pentru elevi si studenti;
    - declaratii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si ale vaduvelor acestora;
      declaratii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
      actele notariale privind recunoasterea filiatiei, adoptia, tutela, curatela, punerea sub interdictie.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 12/1998
Ordin 928 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil
OUG 177 2000
pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Norma 443 1999
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 30 1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 59 1998
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Legea 122 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Norma 618 1998
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 12 1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu