E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Ordin 928 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 completat de articolul 1 din actul OUG 177 2000
Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Norma 443 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 30 1999
Articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1998
Ordonanţa 12 1998 aprobat de Legea 122 1998
Articolul 3 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 10 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 11 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Norma 618 1998
Ordonanţa 12 1998 republicat de Ordonanţa 12 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 29 ianuarie 1998

privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Actele si serviciile notariale, care se indeplinesc de catre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevazute la pct. I din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (2) Sunt scutite de taxe de timbru actele si serviciile notariale prevazute la pct. II din anexa si la art. 2 alin. (2). Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plata a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 2
    (1) Pentru actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevazute la pct. I (15 si 16) din anexa.
    (2) Actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor, de unele institutii sau de agenti economici, in cazul in care actele se depun la acestia, sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 3
    (1) Taxele de timbru se datoreaza de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicita indeplinirea actelor si a serviciilor notariale.
    (2) Partile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru pentru conventii.
    Art. 4
    (1) Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin decat valoarea de circulatie stabilita prin expertiza, efectuata la cererea camerei notarilor publici.
    (2) Autentificarea actelor de instrainare intre vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin decat taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilita de organele fiscale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul sau sediul.
    (3) Autentificarea oricaror alte acte de instrainare, al caror obiect este evaluabil in bani, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin de 25.000 lei.
    Art. 5
    (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera si obligatia de intretinere pe viata se taxeaza, dupa caz, la valoarea rentei sau a intretinerii pe 10 ani.
    (2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, daca sunt evaluabile in bani, se taxeaza potrivit pct. I (9) din anexa.
    Art. 6
    (1) Este nula vanzarea prin care partile se inteleg, printr-un act ascuns, sa se plateasca un pret mai mare decat cel care se declara in actul autentic.
    (2) Nulitatea prevazuta la alin. (1) se extinde atat asupra actului ascuns, cat si asupra actului autentic.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in cazul contractului de inchiriere, avand ca obiect un bun imobil, prin care partile au convenit, printr-un act ascuns, sa se plateasca o chirie mai mare decat cea care se declara in actul autentic care se inregistreaza la organul fiscal teritorial.
    (4) Taxa de timbru platita, dupa caz, la valoarea pretului sau a chiriei declarate in actul autentic nu se restituie.
    Art. 7
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se platesc in numerar de catre persoanele fizice, in contul bugetului de stat, la unitatile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni, dupa caz.
    (2) Persoanele juridice platesc taxele de timbru in suma de pana la 30.000 lei in numerar, ca si persoanele fizice, iar sumele care depasesc acest nivel se platesc prin ordin de plata in contul bugetului de stat, deschis la trezoreria statului in raza careia isi au sediul fiscal.
    Art. 8
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot incasa si de notarul public, care are obligatia de a le varsa la bugetul de stat in conditiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonante.
    Art. 9
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreaza anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datoreaza pana la eliberarea certificatului de mostenitor.
    Art. 10
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, al Curtii Supreme de Justitie si al Ministerului Public, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege pentru taxele judiciare de timbru.
    Art. 11
    Taxele de timbru prevazute in anexa la prezenta ordonanta pot fi actualizate, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 12
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei si vor intra in vigoare o data cu prezenta ordonanta.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai in ceea ce priveste taxele de timbru pentru activitatea notariala), precum si Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           p. Ministru de stat,
                           ministrul justitiei,
                           Dinu Ianculescu,
                           secretar de stat

                           Ministrul finantelor,
                           Daniel Daianu

    ANEXA 1

                              LISTA
taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, precum si a actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

    1. Lista taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale
    1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1), dupa cum urmeaza:

    a) pana la 25.000.000 lei    3%, dar nu mai putin
                                     de 50.000 lei
    b) de la 25.000.001 lei      750.000 lei + 2%
       la 50.000.000 lei         pentru suma ce depaseste
                                 25.000.000 lei
    c) de la 50.000.001 lei      1.250.000 lei + 1,5%
       la 100.000.000 lei        pentru suma ce depaseste
                                 50.000.000 lei
    d) de la 100.000.001 lei     2.000.000 lei + 1%
       la 500.000.000 lei        pentru suma ce depaseste
                                 100.000.000 lei
    e) de la 500.000.001 lei     6.000.000 lei + 0,75%
       la 1.000.000.000 lei      pentru suma ce depaseste
                                 500.000.000 lei
    f) peste 1.000.000.001 lei   9.750.000 lei + 0,5%
                                 pentru suma ce depaseste
                                 1.000.000.000 lei.
    NOTA:
    - In cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.
    - La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decat dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului, stabilita potrivit art. 4 alin. (1).
    2. Autentificarea
       testamentelor              15.000 lei
    3. Autentificarea actelor
       de partaj                  50.000 lei
    4. Autentificarea actelor
       de lotizare (parcelare)    15.000 lei
    5. Autentificarea actelor
       de garantie                20.000 lei
    6. Autentificarea actelor     0,5% la valoarea
       de instrainare a           declarata de parti,
       mijloacelor de transport   dar nu mai putin decat
       cu tractiune mecanica      taxa asupra acestor
                                  mijloace de transport,
                                  stabilita de catre
                                  organele fiscale
                                  teritoriale pe raza
                                  carora contribuabilii
                                  isi au domiciliul sau
                                  sediul
    7. Autentificarea             0,5% din valoarea
       contractelor de comodat    bunurilor declarate
       si inchiriere de bunuri    de parti sau, dupa caz,
                                  din cuantumul chiriei
                                  declarate de parti,
                                  dar nu mai putin de
                                  25.000 lei
    8. Autentificarea procurilor  10.000 lei
    9. Autentificarea oricaror    0,5% din valoarea
       alte acte al caror obiect  declarata de parti,
       este evaluabil in bani,    dar nu mai putin
       necuprinse la pct. 1-8     de 25.000 lei
    10. Autentificarea actelor    50.000 lei
       constitutive ale
       societatilor comerciale,
       precum si a actelor de
       modificare a acestora
    11. Autentificarea actelor    20.000 lei
       constitutive ale
       societatilor agricole,
       precum si a actelor de
       modificare a acestora
    12. Autentificarea actelor
       de constituire si a        20.000 lei
       statutelor asociatiilor
       fara scop patrimonial
       si ale fundatiilor,
       inclusiv a actelor de
       modificare
    13. Autentificarea oricaror   3.000 lei
        alte acte al caror
        obiect este neevaluabil
        in bani
    14. Intocmirea actelor de     50.000 lei
        protest al cambiilor,
        cecurilor si al altor
        titluri la ordin
    15. Legalizarea semnaturilor, 10.000 lei
        a specimenelor de
        semnatura si a
        sigiliilor, dare de data
        certa, certificarea unor
        fapte, pentru fiecare act
    16. Legalizarea de copii de   3.000 lei
        pe inscrisurile
        prezentate de parti sau
        din arhiva notarului
        public, pentru fiecare
        copie
    17. Legalizarea traducerii
        de catre notarul public   5.000 lei
        autorizat sau
        legalizarea semnaturii
        traducatorului, pentru
        fiecare exemplar
    18. Primirea in depozit a     3.000 lei
        inscrisurilor si
        documentelor pe timp de
        un an sau fractiune de
        un an, pentru fiecare
        exemplar
    19. Eliberari de duplicate    5.000 lei
        de pe actele notariale
        si reconstituiri de
        acte originale
    20. Taxa asupra
        succesiunilor, dupa
        valoarea acestora,
        se stabileste astfel:
        a) pana la                + 3%, dar nu mai putin
           10.000.000 lei         de 10.000 lei pentru
                                  fiecare mostenitor
        b) de la 10.000.001 lei   300.000 lei + 2% pentru
           la 50.000.000 lei      suma care depaseste
                                  10.000.000 lei
        c) de la 50.000.001 lei   1.100.000 lei + 1% pentru
           la 100.000.000 lei     suma care depaseste
                                  50.000.000 lei
        d) peste 100.000.001 lei  1.600.000 lei + 0,5% pentru
                                  suma care depaseste
                                  100.000.000 lei.
    NOTA:
    A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea intregului activ, cuprinzand bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin inscrisuri.
    Pentru cheltuielile de inmormantare pana la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
    B. Evaluarea bunurilor imobile se va face in functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanta, iar a bunurilor mobile, in functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 25.000 lei.
    21. Efectuarea oricaror alte       3.000 lei
        acte notariale necuprinse
        la pct. 11-18, pentru
        fiecare act.

    II. Lista actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru
    a) succesiunile vacante ce revin statului;
    b) succesiunile in care statul sau institutiile publice au calitatea de mostenitori testamentari, numai pentru taxa datorata de acestia;
    c) actele privind incetarea dreptului de concesiune detinut asupra locurilor de veci (declaratii sau succesiuni vacante);
    d) actele notariale in legatura cu schimburile intervenite intre stat si particulari;
    e) perfectarea actelor prin care se doneaza statului sau institutiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile;
    f) actele si procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;
    g) cererile si actele notariale prin care se efectueaza imparteala pentru iesirea din indiviziune, cand iesirea din indiviziune a fost ceruta de stat.
    Cand iesirea din indiviziune a fost ceruta de ceilalti copartasi, scutirea se aplica numai actelor prin care statul cumpara partile lor ori vinde partea sa prin buna invoiala;
    h) legalizarea specimenelor de semnatura ale demnitarilor in exercitarea atributiilor de serviciu;
    i) actele intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
    - declaratii privind ajutorul de somaj;
    - declaratii privind drepturile de pensie, ajutorul social si ajutorul pentru mamele cu mai multi copii;
    - declaratii privind obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
    - declaratii privind acordarea burselor pentru elevi si studenti;
    - declaratii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si ale vaduvelor acestora;
      declaratii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
      actele notariale privind recunoasterea filiatiei, adoptia, tutela, curatela, punerea sub interdictie.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 12/1998
Ordin 928 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil
OUG 177 2000
pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Norma 443 1999
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 30 1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 59 1998
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Legea 122 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Norma 618 1998
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 12 1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu