E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Ordin 928 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 completat de articolul 1 din actul OUG 177 2000
Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Norma 443 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 30 1999
Articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 59 1998
Ordonanţa 12 1998 aprobat de Legea 122 1998
Articolul 3 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 10 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Articolul 11 din actul Ordonanţa 12 1998 modificat de Legea 122 1998
Ordonanţa 12 1998 in legatura cu Norma 618 1998
Ordonanţa 12 1998 republicat de Ordonanţa 12 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 29 ianuarie 1998

privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Actele si serviciile notariale, care se indeplinesc de catre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevazute la pct. I din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (2) Sunt scutite de taxe de timbru actele si serviciile notariale prevazute la pct. II din anexa si la art. 2 alin. (2). Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plata a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 2
    (1) Pentru actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevazute la pct. I (15 si 16) din anexa.
    (2) Actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor, de unele institutii sau de agenti economici, in cazul in care actele se depun la acestia, sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 3
    (1) Taxele de timbru se datoreaza de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicita indeplinirea actelor si a serviciilor notariale.
    (2) Partile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru pentru conventii.
    Art. 4
    (1) Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin decat valoarea de circulatie stabilita prin expertiza, efectuata la cererea camerei notarilor publici.
    (2) Autentificarea actelor de instrainare intre vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin decat taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilita de organele fiscale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul sau sediul.
    (3) Autentificarea oricaror alte acte de instrainare, al caror obiect este evaluabil in bani, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, dar nu mai putin de 25.000 lei.
    Art. 5
    (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera si obligatia de intretinere pe viata se taxeaza, dupa caz, la valoarea rentei sau a intretinerii pe 10 ani.
    (2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, daca sunt evaluabile in bani, se taxeaza potrivit pct. I (9) din anexa.
    Art. 6
    (1) Este nula vanzarea prin care partile se inteleg, printr-un act ascuns, sa se plateasca un pret mai mare decat cel care se declara in actul autentic.
    (2) Nulitatea prevazuta la alin. (1) se extinde atat asupra actului ascuns, cat si asupra actului autentic.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in cazul contractului de inchiriere, avand ca obiect un bun imobil, prin care partile au convenit, printr-un act ascuns, sa se plateasca o chirie mai mare decat cea care se declara in actul autentic care se inregistreaza la organul fiscal teritorial.
    (4) Taxa de timbru platita, dupa caz, la valoarea pretului sau a chiriei declarate in actul autentic nu se restituie.
    Art. 7
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se platesc in numerar de catre persoanele fizice, in contul bugetului de stat, la unitatile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni, dupa caz.
    (2) Persoanele juridice platesc taxele de timbru in suma de pana la 30.000 lei in numerar, ca si persoanele fizice, iar sumele care depasesc acest nivel se platesc prin ordin de plata in contul bugetului de stat, deschis la trezoreria statului in raza careia isi au sediul fiscal.
    Art. 8
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot incasa si de notarul public, care are obligatia de a le varsa la bugetul de stat in conditiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonante.
    Art. 9
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreaza anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datoreaza pana la eliberarea certificatului de mostenitor.
    Art. 10
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, al Curtii Supreme de Justitie si al Ministerului Public, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege pentru taxele judiciare de timbru.
    Art. 11
    Taxele de timbru prevazute in anexa la prezenta ordonanta pot fi actualizate, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 12
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei si vor intra in vigoare o data cu prezenta ordonanta.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai in ceea ce priveste taxele de timbru pentru activitatea notariala), precum si Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           p. Ministru de stat,
                           ministrul justitiei,
                           Dinu Ianculescu,
                           secretar de stat

                           Ministrul finantelor,
                           Daniel Daianu

    ANEXA 1

                              LISTA
taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, precum si a actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

    1. Lista taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale
    1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1), dupa cum urmeaza:

    a) pana la 25.000.000 lei    3%, dar nu mai putin
                                     de 50.000 lei
    b) de la 25.000.001 lei      750.000 lei + 2%
       la 50.000.000 lei         pentru suma ce depaseste
                                 25.000.000 lei
    c) de la 50.000.001 lei      1.250.000 lei + 1,5%
       la 100.000.000 lei        pentru suma ce depaseste
                                 50.000.000 lei
    d) de la 100.000.001 lei     2.000.000 lei + 1%
       la 500.000.000 lei        pentru suma ce depaseste
                                 100.000.000 lei
    e) de la 500.000.001 lei     6.000.000 lei + 0,75%
       la 1.000.000.000 lei      pentru suma ce depaseste
                                 500.000.000 lei
    f) peste 1.000.000.001 lei   9.750.000 lei + 0,5%
                                 pentru suma ce depaseste
                                 1.000.000.000 lei.
    NOTA:
    - In cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.
    - La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decat dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului, stabilita potrivit art. 4 alin. (1).
    2. Autentificarea
       testamentelor              15.000 lei
    3. Autentificarea actelor
       de partaj                  50.000 lei
    4. Autentificarea actelor
       de lotizare (parcelare)    15.000 lei
    5. Autentificarea actelor
       de garantie                20.000 lei
    6. Autentificarea actelor     0,5% la valoarea
       de instrainare a           declarata de parti,
       mijloacelor de transport   dar nu mai putin decat
       cu tractiune mecanica      taxa asupra acestor
                                  mijloace de transport,
                                  stabilita de catre
                                  organele fiscale
                                  teritoriale pe raza
                                  carora contribuabilii
                                  isi au domiciliul sau
                                  sediul
    7. Autentificarea             0,5% din valoarea
       contractelor de comodat    bunurilor declarate
       si inchiriere de bunuri    de parti sau, dupa caz,
                                  din cuantumul chiriei
                                  declarate de parti,
                                  dar nu mai putin de
                                  25.000 lei
    8. Autentificarea procurilor  10.000 lei
    9. Autentificarea oricaror    0,5% din valoarea
       alte acte al caror obiect  declarata de parti,
       este evaluabil in bani,    dar nu mai putin
       necuprinse la pct. 1-8     de 25.000 lei
    10. Autentificarea actelor    50.000 lei
       constitutive ale
       societatilor comerciale,
       precum si a actelor de
       modificare a acestora
    11. Autentificarea actelor    20.000 lei
       constitutive ale
       societatilor agricole,
       precum si a actelor de
       modificare a acestora
    12. Autentificarea actelor
       de constituire si a        20.000 lei
       statutelor asociatiilor
       fara scop patrimonial
       si ale fundatiilor,
       inclusiv a actelor de
       modificare
    13. Autentificarea oricaror   3.000 lei
        alte acte al caror
        obiect este neevaluabil
        in bani
    14. Intocmirea actelor de     50.000 lei
        protest al cambiilor,
        cecurilor si al altor
        titluri la ordin
    15. Legalizarea semnaturilor, 10.000 lei
        a specimenelor de
        semnatura si a
        sigiliilor, dare de data
        certa, certificarea unor
        fapte, pentru fiecare act
    16. Legalizarea de copii de   3.000 lei
        pe inscrisurile
        prezentate de parti sau
        din arhiva notarului
        public, pentru fiecare
        copie
    17. Legalizarea traducerii
        de catre notarul public   5.000 lei
        autorizat sau
        legalizarea semnaturii
        traducatorului, pentru
        fiecare exemplar
    18. Primirea in depozit a     3.000 lei
        inscrisurilor si
        documentelor pe timp de
        un an sau fractiune de
        un an, pentru fiecare
        exemplar
    19. Eliberari de duplicate    5.000 lei
        de pe actele notariale
        si reconstituiri de
        acte originale
    20. Taxa asupra
        succesiunilor, dupa
        valoarea acestora,
        se stabileste astfel:
        a) pana la                + 3%, dar nu mai putin
           10.000.000 lei         de 10.000 lei pentru
                                  fiecare mostenitor
        b) de la 10.000.001 lei   300.000 lei + 2% pentru
           la 50.000.000 lei      suma care depaseste
                                  10.000.000 lei
        c) de la 50.000.001 lei   1.100.000 lei + 1% pentru
           la 100.000.000 lei     suma care depaseste
                                  50.000.000 lei
        d) peste 100.000.001 lei  1.600.000 lei + 0,5% pentru
                                  suma care depaseste
                                  100.000.000 lei.
    NOTA:
    A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea intregului activ, cuprinzand bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin inscrisuri.
    Pentru cheltuielile de inmormantare pana la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
    B. Evaluarea bunurilor imobile se va face in functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanta, iar a bunurilor mobile, in functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 25.000 lei.
    21. Efectuarea oricaror alte       3.000 lei
        acte notariale necuprinse
        la pct. 11-18, pentru
        fiecare act.

    II. Lista actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru
    a) succesiunile vacante ce revin statului;
    b) succesiunile in care statul sau institutiile publice au calitatea de mostenitori testamentari, numai pentru taxa datorata de acestia;
    c) actele privind incetarea dreptului de concesiune detinut asupra locurilor de veci (declaratii sau succesiuni vacante);
    d) actele notariale in legatura cu schimburile intervenite intre stat si particulari;
    e) perfectarea actelor prin care se doneaza statului sau institutiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile;
    f) actele si procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;
    g) cererile si actele notariale prin care se efectueaza imparteala pentru iesirea din indiviziune, cand iesirea din indiviziune a fost ceruta de stat.
    Cand iesirea din indiviziune a fost ceruta de ceilalti copartasi, scutirea se aplica numai actelor prin care statul cumpara partile lor ori vinde partea sa prin buna invoiala;
    h) legalizarea specimenelor de semnatura ale demnitarilor in exercitarea atributiilor de serviciu;
    i) actele intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
    - declaratii privind ajutorul de somaj;
    - declaratii privind drepturile de pensie, ajutorul social si ajutorul pentru mamele cu mai multi copii;
    - declaratii privind obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
    - declaratii privind acordarea burselor pentru elevi si studenti;
    - declaratii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si ale vaduvelor acestora;
      declaratii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
      actele notariale privind recunoasterea filiatiei, adoptia, tutela, curatela, punerea sub interdictie.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 12/1998
Ordin 928 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil
OUG 177 2000
pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Norma 443 1999
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 30 1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 59 1998
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Legea 122 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Norma 618 1998
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanţa 12 1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu