Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE Nr. 618 din  1 aprilie 1998

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 aprilie 1998


SmartCity3


    Art. 1
    (1) Actele si serviciile notariale, care se indeplinesc de catre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevazute la pct. I din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998.
    (2) Potrivit Listei taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, prevazute la pct. I din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, taxele de timbru pentru activitatea notariala se clasifica in functie de natura actului (evaluabil sau neevaluabil in bani) sau a serviciului prestat, in trei categorii:
    a) taxe de timbru in cota procentuala regresiva (descrescatoare), pe transe de valoare progresive, in raport cu pretul ori cu evaluarea bunurilor imobile sau a masei succesorale, dupa caz, prevazute la pct. I (pozitiile nr. 1 si 20) din anexa;
    b) taxe de timbru in cota fixa (procentuala), proportionala cu pretul sau cu evaluarea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din prezentele norme metodologice, care nu pot fi mai mici de o anumita valoare stabilita in mod expres de ordonanta; acestea sunt prevazute la pct. I (pozitiile nr. 6, 7 si 9) din anexa;
    c) taxe de timbru in suma fixa (exprimate in cifre absolute), pentru actele si serviciile notariale al caror obiect este neevaluabil in bani, prevazute la pct. I (pozitiile nr. 2-5, 8, 10-19 si 21) din anexa.
    (3) Actele notariale care se indeplinesc si serviciile care se presteaza de catre notarii publici, de secretarii primariilor, unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici si de catre unele institutii sau agenti economici sunt prevazute in Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile ulterioare.
    (4) Notarul public care indeplineste acte notariale sau presteaza servicii supuse taxelor de timbru pentru activitatea notariala incadreaza fiecare act sau serviciu in raport cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 si stabileste cuantumul taxei, pe care o comunica in scris solicitantului, in vederea achitarii acesteia, in cazul in care taxa nu este incasata de notarul public.
    Art. 2
    (1) Pentru actele notariale indeplinite, potrivit legii, de catre secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, se percep taxele de timbru in suma fixa, prevazute la pct. I (pozitiile nr. 15 si 16) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (2) Daca actele notariale, indeplinite, potrivit legii, de catre secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, de catre unele institutii sau de catre agenti economici, se depun la acestia, sunt scutite de plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 3
    (1) Actele si serviciile notariale, prevazute la pct. II din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, sunt scutite de plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.
    (2) Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plata a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Depunerea comunicarii privind aprobarea scutirii sau a inlesnirii la plata echivaleaza cu indeplinirea obligatiei prevazute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (4) Aprobarea esalonarii sau a amanarii la plata se face concomitent cu transmiterea adresei de debitare a taxelor de timbru pentru activitatea notariala organului fiscal in evidenta caruia se afla debitorul si care raspunde de incasarea acesteia.
    (5) Facilitatile acordate de Ministerul Finantelor se comunica direct persoanelor care le-au solicitat.
    (6) Pentru a beneficia de scutirile sau inlesnirile acordate, solicitantii actului sau ai serviciului notarial vor depune comunicarea, in original, la notarul public.
    Art. 4
    (1) Taxele de timbru pentru activitatea notariala se datoreaza de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicita indeplinirea actelor si a serviciilor notariale.
    (2) In continutul incheierii prin care se constata indeplinirea actului notarial se va face, in mod obligatoriu, mentiunea privind cuantumul taxei, tipul, seria, numarul si data documentului de incasare, organul emitent sau, dupa caz, numarul comunicarii privind acordarea unei inlesniri la plata si institutia care a aprobat-o.
    (3) In cazul conventiilor, partile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru, daca nu convin altfel.
    (4) In toate cazurile, pe toate actele care se elibereaza se vor face mentiunile prevazute la alin. (2).
    (5) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreaza anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datoreaza pana la eliberarea certificatului de mostenitor.
    (6) Taxele de timbru achitate sau transmise spre incasare in cazul succesiunilor dezbatute inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 raman valabile, chiar daca eliberarea certificatului de mostenitor are loc dupa aceasta data.
    Art. 5
    (1) Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, care nu va putea fi mai mica decat valoarea de circulatie stabilita prin expertiza. Expertiza se efectueaza la cererea Camerei Notarilor Publici din circumscriptia Curtii de Apel in care isi desfasoara activitatea notarul public ce urmeaza a efectua autentificarea actului. In scopul efectuarii expertizei, notarul public va amana autentificarea actului si va sesiza, in acest sens, Camera Notarilor Publici.
    Efectuarea expertizei in vederea stabilirii valorii de circulatie a bunurilor imobile, ceruta de Camera Notarilor Publici, se face pe cheltuiala acesteia.
    (2) La valoarea stabilita potrivit alineatului precedent se percep taxele de timbru pentru activitatea notariala prevazute la pct. I (pozitia nr. 1) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (3) In cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa de timbru este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare. Taxa se stabileste potrivit pct. I.(pozitia nr. 1) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Sulta incasata in limita diferentei de valoare a imobilelor care fac obiectul schimbului nu se taxeaza.
    (4) La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decat dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului, stabilita potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Sunt considerate alte drepturi reale imobiliare: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de ipoteca.
    Art. 6
    (1) Autentificarea actelor de instrainare intre vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, prin aplicarea la aceasta a cotei de 0,5% prevazute la pct. I (pozitia nr. 6) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica decat taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica respective, stabilita de catre organele fiscale teritoriale pe raza carora contribuabilii isi au domiciliul sau sediul.
    (2) Taxa stabilita de organele fiscale teritoriale asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se comunica de catre acestea, la cererea notarului public, in termen de 7 zile de la inregistrarea solicitarii.
    Art. 7
    La autentificarea actelor notariale in care sunt cuprinse mai multe operatiuni juridice, taxa se stabileste pentru fiecare operatiune juridica in parte, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, si se percepe cumulat.
    Art. 8
    Pentru urmatoarele categorii de acte notariale, taxa de timbru se stabileste si se percepe o singura data:
    a) autentificarea actelor de donatie care cuprind clauza intoarcerii bunurilor daruite, in conditiile art. 825 din Codul civil;
    b) autentificarea actelor de donatie care cuprind si acceptarea donatiei;
    c) autentificarea actelor de donatie care cuprind si clauza revocarii acesteia in conditiile art. 829 din Codul civil;
    d) autentificarea actului prin care nudul proprietar instraineaza dreptul sau, iar uzufructuarul renunta la dreptul de uzufruct, in conditiile art. 561 din Codul civil;
    e) in cazul instrainarii bunului de catre mai multi proprietari catre o singura persoana sau in cazul in care o singura persoana instraineaza un bun catre mai multe persoane in coproprietate;
    f) autentificarea instrainarii constructiei aflate pe terenul concesionat sau dat in folosinta.
    Art. 9
    (1) Pentru autentificarea ofertei de donatie, care nu cuprinde si acceptarea donatiei, se percepe, taxa prevazuta la pct. I (pozitia nr. 13) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (2) Autentificarea actului de acceptare a donatiei unor bunuri, facuta printr-un inscris separat, se taxeaza in functie de bunul mobil sau imobil care face obiectul donatiei.
    Art. 10
    Autentificarea contractelor de comodat se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5%, prevazuta la pct. I (pozitia nr. 7) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la valoarea declarata a bunurilor imprumutate in scopul folosirii. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 11
    Autentificarea contractelor de inchiriere de bunuri se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevazute la pct. I (pozitia nr. 7) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la cuantumul chiriei declarate de parti. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 12
    Autentificarea oricaror alte acte de instrainare al caror obiect este evaluabil in bani, necuprinse la pct. I (pozitiile nr. 1-8) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% din valoarea declarata de parti. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 13
    (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera si la obligatia de intretinere pe viata se taxeaza, dupa caz, la valoarea rentei sau a intretinerii convenite de parti, pe 10 ani.
    (2) Taxa se stabileste prin aplicarea cotei de 0,5%, prevazuta la pct. I (pozitia nr. 9) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la valoarea calculata potrivit alineatului precedent. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 14
    Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, daca sunt evaluabile in bani, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5%, prevazuta la pct. I (pozitia nr. 9) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la valoarea drepturilor cesionate. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 15
    (1) Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea intregului activ succesoral, care cuprinde bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin inscrisuri.
    (2) Pentru cheltuielile de inmormantare (care fac parte din pasivul succesoral) de pana la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
    (3) In cazul succesiunilor, evaluarea bunurilor imobile se face in functie de valoarea declarata de parti, care nu poate fi mai mica decat valoarea de circulatie stabilita prin expertiza efectuata la cererea Camerei Notarilor Publici. Evaluarea bunurilor mobile se face in functie de valoarea declarata de parti. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    (4) Dupa calcularea valorii succesiunii, taxele de timbru asupra acesteia se stabilesc potrivit prevederilor pct. I (pozitia nr. 20) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (5) Certificatul de mostenitor se va elibera fiecarui mostenitor numai dupa ce acesta face dovada achitarii taxei de timbru.
    Art. 16
    (1) Notarul public este obligat sa aduca la cunostinta partilor prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, precum si ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale si sa insereze in actul pe care il redacteaza declaratia partilor ca au luat cunostinta despre continutul acestor dispozitii legale. Daca actele de instrainare a imobilelor sunt redactate de catre o alta persoana, potrivit legii, notarul public va refuza autentificarea lor, daca nu cuprind aceasta declaratie a partilor.
    (2) Atunci cand actul se incheie ca urmare a intermedierii realizate de catre o agentie imobiliara, notarul public va cere partilor si, dupa caz, reprezentantilor agentiei ca, o data cu documentatia necesara autentificarii, sa depuna si o copie de pe conventia incheiata de parti cu agentia sau intre parti, prin intermediul agentiei; in cazul in care partile sau reprezentantul agentiei nu vor depune copia solicitata, notarul public va refuza autentificarea actului.
    Art. 17
    (1) Sunt nule vanzarile prin care partile se inteleg, printr-un act ascuns, sa se plateasca un pret mai mare decat cel declarat in actul autentic, precum si contractele de inchiriere ce au ca obiect un bun imobil, prin care partile au convenit, printr-un act ascuns, sa se plateasca o chirie mai mare decat cea declarata in actul autentic care se inregistreaza la organul fiscal teritorial.
    (2) Nulitatea prevazuta la alineatul precedent se extinde atat asupra actului ascuns, cat si asupra actului autentic. Nulitatea se constata oricand de instanta de judecata competenta, la cererea oricarei persoane interesate. De asemenea, nulitatea poate fi invocata de instanta de judecata din oficiu sau de catre procuror.
    (3) Taxele de timbru platite pentru actele autentice prevazute la art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 nu se restituie.
    Art. 18
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se platesc, potrivit art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, in contul bugetului de stat.
    (2) Taxele de timbru pentru activitatea notariala se incaseaza in contul bugetului de stat, astfel:
    a) la unitatile trezoreriei statului, in contul 20.17.01.12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala";
    b) in municipiul Bucuresti (exclusiv sectoarele 1 si 3) si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A., pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 si 6 si a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, in contul 60.17 x 12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala".
    (3) Sumele prevazute la alineatul precedent, care vor fi comunicate in scris de catre notarul public, se depun cu inscrierea elementelor specifice taxei de timbru pentru activitatea notariala (numarul dosarului, numele si prenumele platitorului, prestatorului serviciilor etc.).
    (4) Incasarea in contul bugetului de stat a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se efectueaza astfel:
    a) Persoanele fizice achita in numerar taxele de timbru pentru activitatea notariala la casieriile trezoreriei statului sau la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni, dupa caz.
    Pentru sumele depuse se elibereaza persoanelor fizice chitante, care constituie dovada platii.
    Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni inregistreaza in borderou incasarile pe baza chitantelor eliberate, in conturile precizate la alin. (2).
    b) Persoanele juridice achita taxele de timbru pentru activitatea notariala prin virare cu ordin de plata tip trezorerie, din conturile acestora, deschise la bancile comerciale, in conturile bugetului de stat mentionate la alin. (2).
    Persoanele juridice pot achita si in numerar taxele de timbru in suma de pana la 30.000 lei, potrivit lit. a).
    (5) Sumele incasate de catre unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sunt virate in contul trezoreriei statului sau al administratiilor financiare (in sectoarele 2, 4, 5 si 6 in municipiul Bucuresti) si al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz, la aceleasi termene la care se vireaza si celelalte venituri bugetare, conform conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor.
    Art. 19
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot incasa si de catre notarul public, personal sau printr-un salariat anume desemnat de acesta din cadrul biroului notarial, care are obligatia de a le varsa la bugetul de stat, in care scop procedeaza astfel:
    Notarii publici solicita organului fiscal teritorial eliberarea de chitantiere in vederea incasarii taxelor de timbru.
    Organele fiscale teritoriale elibereaza chitantiere care reprezinta imprimate cu regim special si organizeaza evidenta operativa a acestora pe notari publici.
    Pe masura ce chitantierele se consuma, notarii publici sau salariatii desemnati de catre acestia predau chitantierul utilizat (cotorul) la organul fiscal de la care l-au primit. Dupa verificare, organul fiscal elibereaza noi carnete-chitantiere notarilor publici.
    (2) Incasarea de catre notarul public sau de catre salariatul anume desemnat de acesta din cadrul biroului notarial a sumelor reprezentand taxe de timbru pentru acte si servicii notariale se face pe chitantiere tip M.F., eliberate de organul fiscal in raza caruia isi are sediul fiscal, chitantierele urmand a se gestiona in conditiile prevazute pentru agentii fiscali.
    Chitanta se intocmeste in doua exemplare, la indigo, si cuprinde numele si prenumele platitorului, actul sau serviciul notarial pentru care s-a calculat si s-a incasat taxa de timbru, suma in cifre si in litere, care reprezinta taxa de timbru, data incasarii, semnatura emitentului si a platitorului.
    Originalul chitantei se da platitorului, iar cel de-al doilea exemplar ramane la cotorul chitantierului si se depune la unitatea fiscala teritoriala de la care a fost ridicat chitantierul, dupa folosirea completa a acestuia.
    (3) Sumele incasate zilnic se depun a doua zi la casieria trezoreriei statului sau la unitatea bancii comerciale, dupa caz, din localitatea in care biroul notarial isi are sediul fiscal.
    (4) Incasarile efectuate in ultima zi de lucru a saptamanii sau a lunii se depun, in aceeasi zi, la casieria trezoreriei statului sau a bancii comerciale, dupa caz.
    (5) Nedepunerea sumelor la termenele prevazute la alin. (3) si (4) se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    (6) Notarii publici vor comunica, pe baza datelor consemnate in registrul general si in registrul de succesiuni, o data cu situatia statistica lunara, la Camera Notarilor Publici si la organele fiscale teritoriale, suma totala perceputa cu titlu de taxe de timbru pentru activitatea notariala.
    (7) Uniunea Nationala a Notarilor Publici va comunica Ministerului Justitiei, trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru trimestrul precedent, sumele, centralizate pe tara, ale taxelor de timbru percepute pentru activitatea notariala.
    Art. 20
    Taxele de timbru pentru activitatea notariala, cu exceptia celor prevazute la art. 17 alin. (3) din prezentele norme metodologice, se restituie potrivit dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 21
    Controlul privind modul de stabilire a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se efectueaza potrivit dispozitiilor prevazute de legislatia privind controlul fiscal.
    Art. 22
    Contestatiile privind modul de stabilire si de percepere a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se solutioneaza potrivit dispozitiilor care se aplica in materie fiscala.
    Art. 23
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, al Curtii Supreme de Justitie si al Ministerului Public, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege pentru taxele judiciare de timbru.
    Art. 24
    Ministerul Finantelor va comunica lunar Ministerului Justitiei situatia pe conturi a incasarii taxelor pentru activitatea notariala si va pune la dispozitie acestui minister incasarile provenind din taxele de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 25
    Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, poate propune Guvernului actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in functie de rata inflatiei.
    Art. 26
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Ministru de stat, ministrul justitiei,
                            Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la Norma 618/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 618 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu