Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE Nr. 618 din  1 aprilie 1998

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 aprilie 1998


SmartCity3


    Art. 1
    (1) Actele si serviciile notariale, care se indeplinesc de catre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevazute la pct. I din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998.
    (2) Potrivit Listei taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, prevazute la pct. I din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, taxele de timbru pentru activitatea notariala se clasifica in functie de natura actului (evaluabil sau neevaluabil in bani) sau a serviciului prestat, in trei categorii:
    a) taxe de timbru in cota procentuala regresiva (descrescatoare), pe transe de valoare progresive, in raport cu pretul ori cu evaluarea bunurilor imobile sau a masei succesorale, dupa caz, prevazute la pct. I (pozitiile nr. 1 si 20) din anexa;
    b) taxe de timbru in cota fixa (procentuala), proportionala cu pretul sau cu evaluarea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din prezentele norme metodologice, care nu pot fi mai mici de o anumita valoare stabilita in mod expres de ordonanta; acestea sunt prevazute la pct. I (pozitiile nr. 6, 7 si 9) din anexa;
    c) taxe de timbru in suma fixa (exprimate in cifre absolute), pentru actele si serviciile notariale al caror obiect este neevaluabil in bani, prevazute la pct. I (pozitiile nr. 2-5, 8, 10-19 si 21) din anexa.
    (3) Actele notariale care se indeplinesc si serviciile care se presteaza de catre notarii publici, de secretarii primariilor, unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici si de catre unele institutii sau agenti economici sunt prevazute in Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile ulterioare.
    (4) Notarul public care indeplineste acte notariale sau presteaza servicii supuse taxelor de timbru pentru activitatea notariala incadreaza fiecare act sau serviciu in raport cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 si stabileste cuantumul taxei, pe care o comunica in scris solicitantului, in vederea achitarii acesteia, in cazul in care taxa nu este incasata de notarul public.
    Art. 2
    (1) Pentru actele notariale indeplinite, potrivit legii, de catre secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, se percep taxele de timbru in suma fixa, prevazute la pct. I (pozitiile nr. 15 si 16) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (2) Daca actele notariale, indeplinite, potrivit legii, de catre secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, de catre unele institutii sau de catre agenti economici, se depun la acestia, sunt scutite de plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 3
    (1) Actele si serviciile notariale, prevazute la pct. II din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, sunt scutite de plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.
    (2) Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plata a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Depunerea comunicarii privind aprobarea scutirii sau a inlesnirii la plata echivaleaza cu indeplinirea obligatiei prevazute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (4) Aprobarea esalonarii sau a amanarii la plata se face concomitent cu transmiterea adresei de debitare a taxelor de timbru pentru activitatea notariala organului fiscal in evidenta caruia se afla debitorul si care raspunde de incasarea acesteia.
    (5) Facilitatile acordate de Ministerul Finantelor se comunica direct persoanelor care le-au solicitat.
    (6) Pentru a beneficia de scutirile sau inlesnirile acordate, solicitantii actului sau ai serviciului notarial vor depune comunicarea, in original, la notarul public.
    Art. 4
    (1) Taxele de timbru pentru activitatea notariala se datoreaza de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicita indeplinirea actelor si a serviciilor notariale.
    (2) In continutul incheierii prin care se constata indeplinirea actului notarial se va face, in mod obligatoriu, mentiunea privind cuantumul taxei, tipul, seria, numarul si data documentului de incasare, organul emitent sau, dupa caz, numarul comunicarii privind acordarea unei inlesniri la plata si institutia care a aprobat-o.
    (3) In cazul conventiilor, partile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru, daca nu convin altfel.
    (4) In toate cazurile, pe toate actele care se elibereaza se vor face mentiunile prevazute la alin. (2).
    (5) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreaza anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datoreaza pana la eliberarea certificatului de mostenitor.
    (6) Taxele de timbru achitate sau transmise spre incasare in cazul succesiunilor dezbatute inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 raman valabile, chiar daca eliberarea certificatului de mostenitor are loc dupa aceasta data.
    Art. 5
    (1) Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile, se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, care nu va putea fi mai mica decat valoarea de circulatie stabilita prin expertiza. Expertiza se efectueaza la cererea Camerei Notarilor Publici din circumscriptia Curtii de Apel in care isi desfasoara activitatea notarul public ce urmeaza a efectua autentificarea actului. In scopul efectuarii expertizei, notarul public va amana autentificarea actului si va sesiza, in acest sens, Camera Notarilor Publici.
    Efectuarea expertizei in vederea stabilirii valorii de circulatie a bunurilor imobile, ceruta de Camera Notarilor Publici, se face pe cheltuiala acesteia.
    (2) La valoarea stabilita potrivit alineatului precedent se percep taxele de timbru pentru activitatea notariala prevazute la pct. I (pozitia nr. 1) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (3) In cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa de timbru este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare. Taxa se stabileste potrivit pct. I.(pozitia nr. 1) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Sulta incasata in limita diferentei de valoare a imobilelor care fac obiectul schimbului nu se taxeaza.
    (4) La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decat dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului, stabilita potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Sunt considerate alte drepturi reale imobiliare: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de ipoteca.
    Art. 6
    (1) Autentificarea actelor de instrainare intre vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de parti in actul autentic, prin aplicarea la aceasta a cotei de 0,5% prevazute la pct. I (pozitia nr. 6) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica decat taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica respective, stabilita de catre organele fiscale teritoriale pe raza carora contribuabilii isi au domiciliul sau sediul.
    (2) Taxa stabilita de organele fiscale teritoriale asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se comunica de catre acestea, la cererea notarului public, in termen de 7 zile de la inregistrarea solicitarii.
    Art. 7
    La autentificarea actelor notariale in care sunt cuprinse mai multe operatiuni juridice, taxa se stabileste pentru fiecare operatiune juridica in parte, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, si se percepe cumulat.
    Art. 8
    Pentru urmatoarele categorii de acte notariale, taxa de timbru se stabileste si se percepe o singura data:
    a) autentificarea actelor de donatie care cuprind clauza intoarcerii bunurilor daruite, in conditiile art. 825 din Codul civil;
    b) autentificarea actelor de donatie care cuprind si acceptarea donatiei;
    c) autentificarea actelor de donatie care cuprind si clauza revocarii acesteia in conditiile art. 829 din Codul civil;
    d) autentificarea actului prin care nudul proprietar instraineaza dreptul sau, iar uzufructuarul renunta la dreptul de uzufruct, in conditiile art. 561 din Codul civil;
    e) in cazul instrainarii bunului de catre mai multi proprietari catre o singura persoana sau in cazul in care o singura persoana instraineaza un bun catre mai multe persoane in coproprietate;
    f) autentificarea instrainarii constructiei aflate pe terenul concesionat sau dat in folosinta.
    Art. 9
    (1) Pentru autentificarea ofertei de donatie, care nu cuprinde si acceptarea donatiei, se percepe, taxa prevazuta la pct. I (pozitia nr. 13) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (2) Autentificarea actului de acceptare a donatiei unor bunuri, facuta printr-un inscris separat, se taxeaza in functie de bunul mobil sau imobil care face obiectul donatiei.
    Art. 10
    Autentificarea contractelor de comodat se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5%, prevazuta la pct. I (pozitia nr. 7) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la valoarea declarata a bunurilor imprumutate in scopul folosirii. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 11
    Autentificarea contractelor de inchiriere de bunuri se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevazute la pct. I (pozitia nr. 7) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la cuantumul chiriei declarate de parti. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 12
    Autentificarea oricaror alte acte de instrainare al caror obiect este evaluabil in bani, necuprinse la pct. I (pozitiile nr. 1-8) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% din valoarea declarata de parti. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 13
    (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera si la obligatia de intretinere pe viata se taxeaza, dupa caz, la valoarea rentei sau a intretinerii convenite de parti, pe 10 ani.
    (2) Taxa se stabileste prin aplicarea cotei de 0,5%, prevazuta la pct. I (pozitia nr. 9) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la valoarea calculata potrivit alineatului precedent. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 14
    Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, daca sunt evaluabile in bani, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5%, prevazuta la pct. I (pozitia nr. 9) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, la valoarea drepturilor cesionate. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    Art. 15
    (1) Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea intregului activ succesoral, care cuprinde bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin inscrisuri.
    (2) Pentru cheltuielile de inmormantare (care fac parte din pasivul succesoral) de pana la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
    (3) In cazul succesiunilor, evaluarea bunurilor imobile se face in functie de valoarea declarata de parti, care nu poate fi mai mica decat valoarea de circulatie stabilita prin expertiza efectuata la cererea Camerei Notarilor Publici. Evaluarea bunurilor mobile se face in functie de valoarea declarata de parti. Taxa astfel stabilita nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    (4) Dupa calcularea valorii succesiunii, taxele de timbru asupra acesteia se stabilesc potrivit prevederilor pct. I (pozitia nr. 20) din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998.
    (5) Certificatul de mostenitor se va elibera fiecarui mostenitor numai dupa ce acesta face dovada achitarii taxei de timbru.
    Art. 16
    (1) Notarul public este obligat sa aduca la cunostinta partilor prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, precum si ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale si sa insereze in actul pe care il redacteaza declaratia partilor ca au luat cunostinta despre continutul acestor dispozitii legale. Daca actele de instrainare a imobilelor sunt redactate de catre o alta persoana, potrivit legii, notarul public va refuza autentificarea lor, daca nu cuprind aceasta declaratie a partilor.
    (2) Atunci cand actul se incheie ca urmare a intermedierii realizate de catre o agentie imobiliara, notarul public va cere partilor si, dupa caz, reprezentantilor agentiei ca, o data cu documentatia necesara autentificarii, sa depuna si o copie de pe conventia incheiata de parti cu agentia sau intre parti, prin intermediul agentiei; in cazul in care partile sau reprezentantul agentiei nu vor depune copia solicitata, notarul public va refuza autentificarea actului.
    Art. 17
    (1) Sunt nule vanzarile prin care partile se inteleg, printr-un act ascuns, sa se plateasca un pret mai mare decat cel declarat in actul autentic, precum si contractele de inchiriere ce au ca obiect un bun imobil, prin care partile au convenit, printr-un act ascuns, sa se plateasca o chirie mai mare decat cea declarata in actul autentic care se inregistreaza la organul fiscal teritorial.
    (2) Nulitatea prevazuta la alineatul precedent se extinde atat asupra actului ascuns, cat si asupra actului autentic. Nulitatea se constata oricand de instanta de judecata competenta, la cererea oricarei persoane interesate. De asemenea, nulitatea poate fi invocata de instanta de judecata din oficiu sau de catre procuror.
    (3) Taxele de timbru platite pentru actele autentice prevazute la art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 nu se restituie.
    Art. 18
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se platesc, potrivit art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, in contul bugetului de stat.
    (2) Taxele de timbru pentru activitatea notariala se incaseaza in contul bugetului de stat, astfel:
    a) la unitatile trezoreriei statului, in contul 20.17.01.12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala";
    b) in municipiul Bucuresti (exclusiv sectoarele 1 si 3) si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A., pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 si 6 si a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, in contul 60.17 x 12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala".
    (3) Sumele prevazute la alineatul precedent, care vor fi comunicate in scris de catre notarul public, se depun cu inscrierea elementelor specifice taxei de timbru pentru activitatea notariala (numarul dosarului, numele si prenumele platitorului, prestatorului serviciilor etc.).
    (4) Incasarea in contul bugetului de stat a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se efectueaza astfel:
    a) Persoanele fizice achita in numerar taxele de timbru pentru activitatea notariala la casieriile trezoreriei statului sau la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni, dupa caz.
    Pentru sumele depuse se elibereaza persoanelor fizice chitante, care constituie dovada platii.
    Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni inregistreaza in borderou incasarile pe baza chitantelor eliberate, in conturile precizate la alin. (2).
    b) Persoanele juridice achita taxele de timbru pentru activitatea notariala prin virare cu ordin de plata tip trezorerie, din conturile acestora, deschise la bancile comerciale, in conturile bugetului de stat mentionate la alin. (2).
    Persoanele juridice pot achita si in numerar taxele de timbru in suma de pana la 30.000 lei, potrivit lit. a).
    (5) Sumele incasate de catre unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sunt virate in contul trezoreriei statului sau al administratiilor financiare (in sectoarele 2, 4, 5 si 6 in municipiul Bucuresti) si al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz, la aceleasi termene la care se vireaza si celelalte venituri bugetare, conform conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor.
    Art. 19
    (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot incasa si de catre notarul public, personal sau printr-un salariat anume desemnat de acesta din cadrul biroului notarial, care are obligatia de a le varsa la bugetul de stat, in care scop procedeaza astfel:
    Notarii publici solicita organului fiscal teritorial eliberarea de chitantiere in vederea incasarii taxelor de timbru.
    Organele fiscale teritoriale elibereaza chitantiere care reprezinta imprimate cu regim special si organizeaza evidenta operativa a acestora pe notari publici.
    Pe masura ce chitantierele se consuma, notarii publici sau salariatii desemnati de catre acestia predau chitantierul utilizat (cotorul) la organul fiscal de la care l-au primit. Dupa verificare, organul fiscal elibereaza noi carnete-chitantiere notarilor publici.
    (2) Incasarea de catre notarul public sau de catre salariatul anume desemnat de acesta din cadrul biroului notarial a sumelor reprezentand taxe de timbru pentru acte si servicii notariale se face pe chitantiere tip M.F., eliberate de organul fiscal in raza caruia isi are sediul fiscal, chitantierele urmand a se gestiona in conditiile prevazute pentru agentii fiscali.
    Chitanta se intocmeste in doua exemplare, la indigo, si cuprinde numele si prenumele platitorului, actul sau serviciul notarial pentru care s-a calculat si s-a incasat taxa de timbru, suma in cifre si in litere, care reprezinta taxa de timbru, data incasarii, semnatura emitentului si a platitorului.
    Originalul chitantei se da platitorului, iar cel de-al doilea exemplar ramane la cotorul chitantierului si se depune la unitatea fiscala teritoriala de la care a fost ridicat chitantierul, dupa folosirea completa a acestuia.
    (3) Sumele incasate zilnic se depun a doua zi la casieria trezoreriei statului sau la unitatea bancii comerciale, dupa caz, din localitatea in care biroul notarial isi are sediul fiscal.
    (4) Incasarile efectuate in ultima zi de lucru a saptamanii sau a lunii se depun, in aceeasi zi, la casieria trezoreriei statului sau a bancii comerciale, dupa caz.
    (5) Nedepunerea sumelor la termenele prevazute la alin. (3) si (4) se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    (6) Notarii publici vor comunica, pe baza datelor consemnate in registrul general si in registrul de succesiuni, o data cu situatia statistica lunara, la Camera Notarilor Publici si la organele fiscale teritoriale, suma totala perceputa cu titlu de taxe de timbru pentru activitatea notariala.
    (7) Uniunea Nationala a Notarilor Publici va comunica Ministerului Justitiei, trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru trimestrul precedent, sumele, centralizate pe tara, ale taxelor de timbru percepute pentru activitatea notariala.
    Art. 20
    Taxele de timbru pentru activitatea notariala, cu exceptia celor prevazute la art. 17 alin. (3) din prezentele norme metodologice, se restituie potrivit dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 21
    Controlul privind modul de stabilire a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se efectueaza potrivit dispozitiilor prevazute de legislatia privind controlul fiscal.
    Art. 22
    Contestatiile privind modul de stabilire si de percepere a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se solutioneaza potrivit dispozitiilor care se aplica in materie fiscala.
    Art. 23
    Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, al Curtii Supreme de Justitie si al Ministerului Public, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege pentru taxele judiciare de timbru.
    Art. 24
    Ministerul Finantelor va comunica lunar Ministerului Justitiei situatia pe conturi a incasarii taxelor pentru activitatea notariala si va pune la dispozitie acestui minister incasarile provenind din taxele de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 25
    Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, poate propune Guvernului actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in functie de rata inflatiei.
    Art. 26
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Ministru de stat, ministrul justitiei,
                            Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la Norma 618/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 618 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu