E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 928 din 10 iulie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 19 iulie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/1998, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.195/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

    Art. 1
    In temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/1998, cu modificarile ulterioare, la cererea temeinic justificata a contribuabililor, Ministerul Finantelor Publice, prin organele sale teritoriale, poate acorda scutiri, reduceri, amanari sau esalonari la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil.
    Art. 2
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru si a taxelor de timbru pentru activitatea notariala se solutioneaza la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, indiferent de suma.
    (2) Amanarile la plata se acorda pana cel tarziu la data de 29 decembrie a anului fiscal.
    (3) Esalonarile la plata se acorda pe o perioada de pana la 5 ani si pot incepe cu un termen de gratie de pana la 6 luni, cuprins in perioada de esalonare.
    (4) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, formulate de organele fiscale teritoriale, se solutioneaza la nivelul urmatorului organ ierarhic superior. La nivelul Ministerului Finantelor Publice aceste cereri se solutioneaza prin decizie motivata, emisa sub semnatura directorului general al Directiei generale de politica si legislatie fiscala.
    Art. 3
    (1) Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate ale contribuabililor, depuse dupa cum urmeaza:
    a) pentru taxele judiciare de timbru, cererile de acordare a inlesnirilor la plata, insotite de documentele prevazute la art. 4, se depun, in functie de organul care presteaza serviciul taxabil, la instanta de judecata, la Ministerul Justitiei si, respectiv, la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, urmand ca aceste institutii sa le transmita pentru solutionare organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul contribuabilul;
    b) in cazul taxelor notariale de timbru, cererile de acordare a inlesnirilor la plata, insotite de documentele prevazute la art. 4, se depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul contribuabilul;
    c) cererile de acordare a inlesnirilor la plata, formulate de cetateni romani cu domiciliul in strainatate, vor fi transmise sau depuse la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul ales al acestora in Romania si vor fi insotite de dovada privind cetatenia romana a petentilor, de dovada privind veniturile, obtinuta de la organul fiscal din tara de domiciliu, tradusa in limba romana si legalizata, precum si de alte acte in sprijinul cererii.
    (2) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot beneficia de amanari sau de esalonari la plata numai in situatia existentei unui garant cu domiciliul in Romania, care sa faca dovada ca are posibilitatea de a achita suma pentru care se solicita inlesnire la plata si care sa isi asume obligatia de plata printr-un angajament de plata ori printr-un act incheiat in forma autentica.
    (3) Persoanele fizice si juridice straine, care solicita inlesniri la plata, pot beneficia de scutiri sau de reduceri la plata taxelor judiciare de timbru in conditiile prevazute de legislatia cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    (4) Pentru obtinerea inlesnirilor la plata petentii vor formula cerere separata pentru fiecare operatiune taxabila.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata vor cuprinde:
    a) elementele de identificare a contribuabilului, respectiv denumirea sau numele acestuia, sediul ori domiciliul, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal, numele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii, daca este cazul, suma datorata, precum si felul inlesnirilor solicitate;
    b) motivul solicitarii inlesnirii la plata;
    c) alte elemente in sustinerea cererii.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice, vor fi insotite de:
    a) acte doveditoare ale veniturilor de care dispun petentii, inclusiv ale membrilor familiei;
    b) declaratie privind copiii, sotul sau sotia aflati in intretinere si copie de pe certificatele de nastere si de stare civila, dupa caz;
    c) copie de pe documentele care atesta eventuala stare de incapacitate de munca;
    d) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca petentii nu dispun de alte venituri decat cele pentru care au depus acte doveditoare;
    e) alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (3) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele juridice, vor fi insotite de:
    a) copie de pe ultimul bilant contabil depus la organul fiscal teritorial;
    b) situatia privind soldul conturilor de disponibil in lei si in valuta la data depunerii cererii, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scandenta;
    c) copie de pe ultima balanta de verificare;
    d) situatia privind avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora;
    e) situatia privind debitorii conform evidentelor contabile;
    f) situatia privind depozitele bancare constituite;
    g) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii;
    h) alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (4) Situatiile prevazute la alin. (3) lit. d), e) si f) se intocmesc de contribuabili pe propria raspundere.
    (5) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice care desfasoara activitati independente, precum si de alti contribuabili fara personalitate juridica, trebuie sa fie insotite de:
    a) copie de pe autorizatia de functionare sau de pe actul constitutiv, dupa caz;
    b) date privind situatia economico-financiara a contribuabililor, inclusiv disponibilitatile din conturile bancare;
    c) alte documente in sustinerea cererii.
    (6) Pe langa documentele prevazute la alin. (2), (3) si (5), in functie de natura taxei pentru care se solicita inlesnirea la plata, cererile vor fi insotite si de:
    a) o copie de pe actiunea in justitie, certificata pentru conformitate de catre instanta, si un document eliberat de aceasta, din care sa rezulte partile in proces, cuantumul taxei sau diferentei de taxa datorate si, dupa caz, numarul din registrul prevazut la art. 21 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile ulterioare;
    b) confirmarea notarului public asupra serviciului supus taxarii si a cuantumului taxei datorate.
    (7) Cererile de acordare a unor inlesniri la plata se inregistreaza intr-un registru special la organele fiscale teritoriale, separat pentru contribuabili persoane fizice, juridice si alti contribuabili fara personalitate juridica.
    (8) Documentatia intocmita de persoane juridice sau de contribuabili fara personalitate juridica va fi completata de organul fiscal la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe cu un referat, care va cuprinde sinteza informatiilor prezentate in documentatie de catre contribuabili, precum si propunerea privind modul de solutionare a cererii.
    (9) Documentatia intocmita de contribuabili persoane fizice va fi completata de organul fiscal la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe cu copii de pe extrasele de rol din ultimii 2 ani sau, dupa caz, de pe contul fiscal personal, precum si cu actul constatator intocmit cu ocazia verificarii pe teren a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, din care sa rezulte:
    a) situatia starii materiale a contribuabilului (bunuri imobile si mobile ale debitorului si membrilor familiei sale);
    b) posibilitati de incasare a debitului (in cazul solicitarii amanarii sau esalonarii);
    c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii;
    d) propunerea de solutionare a cererii.
    (10) Administratiile finantelor publice municipale, orasenesti si comunale vor transmite pentru solutionare cererile contribuabililor, insotite de documentatia aferenta, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    (1) La solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor se au in vedere urmatoarele:
    a) lipsa posibilitatii de plata anticipata a taxelor, rezultata din analiza situatiei materiale sau economico-financiare a contribuabililor;
    b) posibilitatea recuperarii sumelor pentru care se propune acordarea amanarii sau esalonarii la plata, inclusiv a majorarilor aferente.
    (2) Pentru analiza si solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se pot solicita si alte informatii si documente referitoare la contribuabil.
    Art. 6
    Termenul de solutionare a cererilor este de maximum 30 de zile de la data primirii documentatiei complete.
    Art. 7
    Inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul de stat se acorda in urmatoarele conditii:
    a) de la data aprobarii cererii de acordare a inlesnirilor la plata, pentru sumele esalonate sau amanate, se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva. Pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata majorarile datorate conform legii se achita lunar;
    b) inlesnirile la plata se pot acorda si cu impunerea altor conditii care se considera stimulative pentru incasarea veniturilor bugetare.
    Art. 8
    Daca prin cerere debitorul solicita reducerea sau scutirea la plata, iar din analiza intregii documentatii rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate anterior nu este oportuna, se poate acorda, cu acceptul scris al contribuabilului, o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.
    Art. 9
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata se solutioneaza prin decizie motivata, emisa sub semnatura directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti. Decizia este definitiva.
    (2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor informa si prestatorii de servicii taxabile asupra modului de solutionare a cererilor de inlesnire la plata.
    Art. 10
    Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate, conduce la executarea silita pentru intreaga suma neplatita si la obligatia de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenul si/sau conditiile nu au fost respectate.
    Art. 11
    Conducerile directiilor generale ale finantelor publice urmaresc permanent tinerea evidentei cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, stadiul solutionarii acestora, precum si respectarea termenelor de solutionare in cadrul reglementarilor legale.
    Art. 12
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi solutionate conform acestor norme.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 928/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 928 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu