E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 89 din 12 noiembrie 2009

privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 804 din 25 noiembrie 2009Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă următoarele regulamente:

a)     Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Persoanele fizice autorizate şi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în domeniul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul autorităţii competente vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Scop

Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, de suspendare şi de retragere a legitimaţiilor care atestă calitatea de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi pentru obiective aferente transportului, distribuţiei şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

(2) Acordarea, suspendarea şi retragerea legitimaţiilor precizate la alin. (1), precum şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritate competentă, conform legislaţiei în vigoare.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice române sau străine care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniile precizate la art. 1 alin. (1).

(2)   Obiectivele din domeniul gazelor naturale vor fi proiectate, executate şi exploatate exclusiv de instalatori autorizaţi de Autoritatea competentă, în condiţiile prezentului regulament.

(3) Prezentul regulament reglementează relaţiile şi schimbul de informaţii dintre Autoritatea competentă şi persoanele fizice care deţin sau intenţionează să dobândească calitatea de instalator autorizat.

CAPITOLUL II

Tipuri de legitimaţii

Art. 3. - Calitatea de instalator autorizat, conferită prin legitimaţie, se acordă pentru următoarele tipuri de activităţi:

a) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, a obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul IT, respectiv gradul IIT;

b) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I D, gradul II D şi gradul III D.

CAPITOLUL III

Condiţiile, procedurile şi termenele de acordare a legitimaţiilor

Condiţii

Art. 4. - (1) Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare.

(2)  Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:

a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b)  copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport pentru persoanele fizice străine);

c)   copia actelor de pregătire profesională în domeniu, precum şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României pentru persoanele fizice străine;

d) adeverinţă eliberată de angajator sau copie a carnetului de muncă care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat; pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor emise în alte state, întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat;

e) fotografie format 3/4 pe hârtie sau format electronic;

f)   dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2;

g) dovada urmării unui curs de specializare, după caz.

(3)  Pentru persoanele fizice străine, documentele precizate la alin. (2) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate în traducere în limba română.

(4)  Cererea de examinare în vederea autorizării şi dosarul complet conţinând documentele prevăzute la alin. (2) se depun la sediul Autorităţii competente.

(5)  In vederea autorizării pentru un grad superior sau a reautorizării pentru acelaşi grad, solicitanţii depun cererea de examinare însoţită doar de documentele prevăzute la alin. (2) care au suferit modificări.

(6)  In cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru autorizarea în domeniul distribuţiei şi transportului de gaze naturale în cadrul aceleiaşi sesiuni de examinare, acesta prezintă un singur dosar care să conţină toate informaţiile necesare.

Art. 5. - Condiţiile de studii şi practică în domeniul gazelor naturale pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru activitatea de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale, a obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar sunt:

A.  pentru gradul IT

- ingineri şi subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au obţinut gradul II T şi au o vechime în acest grad de minimum 6 ani;

B.  pentru gradul II T:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, indiferent de vechimea în domeniu;

b) subingineri, tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o practică în domeniu de minimum un an;

c)  muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum 2 ani.

Art. 6. - Condiţiile de studii şi practică în domeniul gazelor naturale pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar sunt:

A.  pentru gradul I D:

- ingineri, subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au obţinut gradul II D şi au o vechime în acest grad de minimum 3 ani;

B.  pentru gradul II D:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, indiferent de vechimea în domeniu;

b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o practică în domeniu de minimum 2 ani;

c)  tehnicieni, maiştri, care au obţinut gradul III D şi au o vechime în acest grad de minimum 3 ani;

C. pentru gradul III D:

a) ingineri, subingineri, tehnicieni, maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, indiferent de vechimea în domeniu;

b)  lucrători calificaţi, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum un an.

Art. 7. - (1) La depunerea dosarului întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2) solicitantul achită tariful de examinare în vederea autorizării, stabilit conform prevederilor anexei nr. 2.

(2)  Candidatul care, din motive obiective, independente de voinţa sa, nu se poate prezenta la examinare în vederea autorizării notifică Autorităţii competente în termen de maximum 5 zile înainte de data examenului, fiind reprogramat la o sesiune ulterioară.

(3)   Dosarele incomplete sau neconforme prevederilor prezentului regulament se resping de către Autoritatea competentă, fără restituirea tarifului de examinare.

Art. 8. - (1) Participarea la primul examen de instalator autorizat, indiferent de gradul solicitat, este permisă numai după ce candidatul face dovada că a urmat un curs de specializare organizat de un furnizor de formare profesională sau de o instituţie de învăţământ superior.

(2) Pentru formarea teoretică corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, instalatorii autorizaţi au obligaţia de a urma un curs de specializare organizat de un furnizor de formare profesională sau de o instituţie de învăţământ superior cel puţin o dată la 6 ani.

(3) Persoanele fizice care au dobândit calitatea de instalator autorizat şi cărora le-a expirat valabilitatea legitimaţiei, dar care nu mai îndeplinesc condiţiile prezentului regulament, se pot prezenta la o nouă sesiune de autorizare, numai pentru acelaşi grad, doar dacă fac dovada că au urmat un curs de specializare organizat de un furnizor de formare profesională sau de o instituţie de învăţământ superior.

(4) Autoritatea competentă publică în timp util, pe pagina de internet proprie, informaţii cu privire la cursurile de instruire; organizatorii  comunică în   prealabil Autorităţii  competente tematica şi suportul cursului care urmează a fi organizat, pentru verificarea conformităţii acestora cu legislaţia specifică, în vigoare la momentul comunicării.

Proceduri şi termene

Art. 9. - Organizarea examinării se face în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de autorizare a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente şi publicat pe pagina proprie de internet la data publicării anunţului de examinare.

Art. 10. - (1) Examinarea personalului se face de către comisii numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.

(2) Comisia de examinare, pentru fiecare centru de susţinere a examenului, are în componenţă reprezentanţi ai Autorităţii competente şi un reprezentant, cadru didactic de specialitate, din cadrul facultăţilor care au următoarele profiluri: petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic.

(3) Autoritatea competentă încheie un contract de prestări de servicii cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate menţionate la alin. (2) pentru activitatea desfăşurată de reprezentanţii acestora în cadrul comisiilor de examinare.

(4)  Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată de către membrii comisiei de examinare; indemnizaţia se stabileşte de către Autoritatea competentă pentru fiecare sesiune de examen în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi.

Art. 11. - (1) Candidatul declarat admis în urma examinării dobândeşte calitatea de instalator autorizat, atestată prin legitimaţie.

(2)  In termen de 90 de zile calendaristice de la afişarea rezultatelor pe pagina de internet a Autorităţii competente, persoanele declarate admise ridică legitimaţiile de la sediul autorităţii.

(3) Termenul de valabilitate a legitimaţiilor este de 3 ani de la data promovării examenului.

(4) In situaţia în care un candidat obţine un grad superior înainte de expirarea valabilităţii legitimaţiei deţinute anterior, aceasta din urmă se anulează.

(5)  Persoanele autorizate care nu se prezintă la examen şi cărora le-a expirat valabilitatea legitimaţiei nu mai deţin calitatea de instalator autorizat.

Art. 12. - Legitimaţia este nominală şi netransmisibilă.

CAPITOLUL IV

Competenţele instalatorilor autorizaţi pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor din domeniul gazelor naturale

Art. 13. -In domeniul proiectării, execuţiei şi/sau exploatării instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale, a obiectivelor pentru transportul gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, instalatorii autorizaţi au următoarele competenţe:

a)  pentru gradul I T - proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor în vederea execuţiei, coordonarea lucrărilor de execuţie şi de exploatare, recepţia şi punerea în funcţiune a acestor obiective;

b)   pentru gradul II T - execuţia, exploatarea şi/sau coordonarea lucrărilor aferente acestor obiective.

Art. 14. -In domeniul proiectării, execuţiei şi/sau exploatării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar, instalatorii autorizaţi au următoarele competenţe:

a)  pentru gradul I D - proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor, precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie, exploatare, recepţie şi punere în funcţiune a acestor obiective;

b)  pentru gradul II D - execuţia şi exploatarea acestor obiective; după 3 ani de vechime în acest grad instalatorii au competenţa de coordonare a lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în funcţiune a acestor obiective;

c)  pentru gradul III D - execuţia şi exploatarea lucrărilor aferente acestor obiective.

Art. 15. - (1) Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul legitimaţiei numai ca salariat sau administrator al operatorului economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2)  Instalatorul autorizat are obligaţia să pună legitimaţia de instalator la dispoziţia unui singur operator economic, la care este salariat/administrator, în scopul autorizării acestuia, conform Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(3) In scopul precizat la alin. (2), instalatorul autorizat dă o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, privind acceptul său de uz al legitimaţiei de către operatorul economic, în vederea autorizării acestuia din urmă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(4) Instalatorul autorizat are obligaţia să semneze documentaţiile sau documentele pentru lucrările pe care le proiectează, le execută, le recepţionează, le pune în funcţiune, le exploatează sau le supraveghează direct, în limita gradului obţinut şi numai pentru operatorul economic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea.

CAPITOLUL V

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 16. -Incălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.

Art. 17. - Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac potrivit prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - (1) Nerespectarea de către instalatorii autorizaţi a prevederilor legale specifice domeniului gazelor naturale, în funcţie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către Autoritatea competentă a următoarelor măsuri:

a) avertisment scris;

b) amendă contravenţională;

c) suspendarea calităţii de instalator autorizat pe o perioadă determinată;

d)  retragerea calităţii de instalator autorizat, cu drept de prezentare la o nouă examinare;

e)  retragerea calităţii de instalator autorizat, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

(2)  Sancţiunile se vor consemna în registrul de evidenţă a legitimaţiilor, întocmit de departamentul de resort din cadrul Autorităţii competente; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii.

(3) Suspendarea calităţii de instalator autorizat nu conduce la prelungirea termenului de valabilitate a legitimaţiei de instalator cu perioada suspendată.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 19. - (1) Legitimaţiile de instalator autorizat obţinute până la intrarea în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la expirarea acestora, urmând ca pentru continuarea activităţii în domeniul gazelor naturale solicitanţii să se prezinte la un nou examen.

(2) In situaţia pierderii/deteriorării legitimaţiei de instalator autorizat, posesorul acesteia poate solicita eliberarea unui duplicat; în acest sens se adresează Autorităţii competente cu o cerere însoţită de dovada publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea legitimaţiei într-un cotidian de răspândire naţională.

Art. 20. -Autoritatea competentă poate acorda, în situaţii temeinicjustificate, calitatea de instalator autorizat personalului angajat al Autorităţii competente în departamentele tehnice de reglementare în domeniul gazelor naturale sau de control, cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime prevăzute în prezentul regulament.

Art. 21. - Comitetul de reglementare al Autorităţii competente poate aproba, la cerere, autorizarea pentru gradele I T şi/sau I D, fără examen, a cadrelor didactice de specialitate din cadrul facultăţilor de profil petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, dacă acestea au o experienţă profesională în domeniu de minimum 10 ani; cererea de autorizare este însoţită de un curriculum vitae şi de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 22. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, legitimaţiile aferente gradelor III T, II DA şi II DB acordate persoanelor fizice sunt asimilate gradelor corespunzătoare, după cum urmează:

a) gradul III T este corespunzător gradului II T;

b) gradele II DA şi II DB sunt corespunzătoare gradului II D. (2) Instalatorii autorizaţi gradul II DA, II DB şi III T îşi păstrează competenţele obţinute în urma susţinerii examenului de autorizare până la expirarea valabilităţii legitimaţiilor.

Art. 23. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. execuţie si exploatare în domeniul gazelor naturale

CERERE

pentru înscriere la examenul de instalator autorizat

Domnule preşedinte,

Subsemnatul,........................................, domiciliat în localitatea....................................., str............................ nr.........., bl.........., et......., ap........, posesor al actului de identitate seria............nr......................................, eliberat de Poliţia.........................................la data de............................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut în anul ......, luna .........., ziua ..........., în localitatea ..............., judeţul ........................., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de instalator autorizat gradul..........şi, respectiv, gradul.........*).

Sunt absolvent al..............................................., din localitatea......................................., posed actul de studii nr................, eliberat de........................................

Sunt calificat în meseria de........................................................................, posed actul de calificare nr..................., eliberat de..................................

Am o practică de.........ani şi...........luni în domeniul gazelor naturale, efectuată la:

- operatorul economic......................................., în perioada..................;

- operatorul economic................................., în perioada..................;

- operatorul economic..........................., în perioada.............

Sunt (Nu sunt) instalator autorizat şi am legitimaţia nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Până în prezent am efectuat lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, cele mai semnificative fiind:

Pentru înscriere anexez:

a) copia actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate sau paşaport pentru persoanele fizice străine);

b)  copia actelor de pregătire profesională sau copii ale diplomelor de calificare profesională şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine;

c) adeverinţă eliberată de angajator care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită prin lucrări în domeniul gazelor naturale la care am participat conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat sau copie a carnetului de muncă (din care să reiasă vechimea în muncă în domeniul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor care atestă vechimea şi experienţa în domeniu, eliberate de către operatorii economici unde respectivele persoane fizice şi-au desfăşurat activitatea, şi/sau autorizaţii similare eliberate de către alte autorităţi competente;

d) fotografie format 3/4  pe hârtie sau format electronic;

e) dovada achitării tarifului de examinare.

Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea.

Data

................................................................

Semnătura

................................................................

*) Se completează doar în cazul în care solicitantul doreşte să susţină examenul pentru autorizarea în domeniul distribuţiei şi/sau transportului de gaze naturale în cadrul aceleiaşi sesiuni de examinare.

ANEXA Nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în domeniul gazelor naturale

TARIFELE*)

pentru autorizarea/verificarea instalatorilor care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale

a) Pentru autorizare gradele I T şi I D: 190 lei

b) Pentru autorizare gradele II T şi II D: 160 lei

c) Pentru autorizare gradul III D: 110 lei

d) Pentru eliberare duplicat legitimaţie: 20 lei

*) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Scop

Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, de modificare, de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale.

(2) Acordarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor precizate la alin. (1), precum şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritate competentă, conform legislaţiei în vigoare.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care solicită autorizarea în vederea proiectării, execuţiei şi exploatării instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare subterană a gazelor naturale, a sistemelor de transport, a sistemelor de distribuţie sau a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

(2) Obiectivele/sistemele din domeniul gazelor naturale sunt proiectate, executate şi exploatate numai de operatori economici autorizaţi de Autoritatea competentă în condiţiile prezentului regulament, prin personal propriu autorizat.

(3) Prezentul regulament reglementează relaţiile şi schimbul de informaţii dintre Autoritatea competentă şi solicitanţii de autorizaţii.

Art. 3. -Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) se realizează de către operatori economici, români sau străini, în limita competenţelor conferite prin autorizaţie.

CAPITOLUL II

Competenţe

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă emite deciziile în vederea acordării, modificării, suspendării şi retragerii autorizaţiilor pentru operatorii economici din domeniul gazelor naturale.

(2) Autoritatea competentă verifică, după caz, în teren, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea autorizaţiilor, menţinerea acestora, precum şi respectarea condiţiilor de valabilitate aferente autorizaţiilor.

Art. 5. -Autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul   gazelor   naturale   se   fac   de   către  Autoritatea competentă, pentru următoarele categorii de lucrări:

a)  instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare, staţii de reglare-măsurare, racorduri şi conducte din amonte);

b)  conducte de transport al gazelor naturale şi staţii de comprimare aferente sistemelor de transport/sistemului naţional de transport (SNT);

c)  racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport/sistemului naţional de transport (SNT);

d) sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

e) instalaţii de utilizare a gazelor naturale.

CAPITOLUL III

Condiţiile, procedurile şi termenele de acordare a autorizaţiilor

Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii

Art. 6. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei se prezintă următoarele documente:

a) actul constitutiv al operatorului economic;

b) certificatul constatator în care să fie menţionate cel puţin următoarele date: datele de identificare ale operatorului economic,  asociaţii/acţionarii, persoana/persoanele împuternicită/împuternicite, obiectele de activitate, capitalul social, sucursale/sedii secundare/puncte de lucru, rubrica de menţiuni aflate pe rol;

c) certificatul de înregistrare;

d)  situaţiile financiare ale operatorului economic (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, precum şi formularul de date informative) vizate de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul; pentru un operator economic nou-înfiinţat, reprezentantul legal al acestuia prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că nu au fost efectuate activităţi financiare până la data depunerii dosarului de autorizare, vizată de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic;

e) curriculum vitae pentru reprezentantul legal al operatorului economic;

f)   lista principalelor lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare, avizată de operatorii licenţiaţi; pentru operatorul economic care nu a fost autorizat pentru lucrări în domeniul gazelor naturale, reprezentantul legal al acestuia prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că acesta nu a executat astfel de lucrări;

g) lista cuprinzând dotarea tehnică, care să ateste capabilitatea operatorului economic de a desfăşura lucrările pentru care solicită autorizarea;

h) organigrama în care sunt precizate compartimentele responsabile pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul pentru care solicită autorizarea, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al operatorului economic;

i) structura de personal a operatorului economic, care cuprinde repartizarea personalului pe specialităţi, aferentă activităţilor pentru care se solicită autorizarea, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al acestuia;

j) cazierul judiciar pentru reprezentantul legal al operatorului economic, în original şi în termen de valabilitate, fără antecedente în domeniu;

k) certificatul de atestare fiscală, în original şi în termen de valabilitate;

l) declaraţiile scrise ale instalatorilor şi sudorilor autorizaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în original;

m) dovada achitării sumei reprezentând 15% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2)  Pentru operatorii economici străini sunt acceptate şi documente emise în alte state, întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită.

(3)  Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copie, cu excepţia celor pentru care este altfel precizat.

Documentele specifice tipului de autorizaţie

Art. 7. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare, racorduri, staţii de reglare-măsurare şi conducte din amonte), tip PP, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la verificarea documentaţiei de proiectare a obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale, dacă acestea conţin elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări;

c) actul de certificare a sistemului de management al calităţii, în copie, sau extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Art. 8. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare, staţii de reglare-măsurare, racorduri şi conducte din amonte), tip EP, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T;

b)   contractele individuale de muncă pentru minimum 4 instalatori autorizaţi, gradul II T;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la verificarea documentaţiei de execuţie a obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale, dacă acestea conţin elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări;

d)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractul individual de muncă pentru responsabilul cu tehnologia sudării, autorizat de către un organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

e)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;

g) actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate-mediu, în copie, sau extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Art. 9. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării staţiilor de comprimare, a conductelor, racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip PCTRI, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la verificarea documentaţiei de proiectare a staţiilor de comprimare, a conductelor, a racordurilor şi a staţiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, dacă acestea conţin elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări;

c)  actul de certificare a unui sistem de management al calităţii, în copie, sau extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Art. 10. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei staţiilor de comprimare şi a conductelor aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETC, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T;

b)   contractele individuale de muncă pentru minimum 4 instalatori autorizaţi, gradul II T;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la verificarea documentaţiei de execuţie a staţiilor de comprimare şi a conductelor aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, dacă acestea conţin elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări;

d)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractul individual de muncă pentru responsabilul cu tehnologia sudării, autorizat de către un organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

e)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;

g) actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate-mediu, în copie, sau extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Art. 11. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei racordurilor şi a staţiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip ETRI, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T;

b)   contractele individuale de muncă pentru minimum 4 instalatori autorizaţi, gradul II T;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la verificarea documentaţiei de execuţie a racordurilor şi a staţiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, dacă acestea conţin elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări;

d)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractul individual de muncă pentru responsabilul cu tehnologia sudării, autorizat de către un organism abilitat, conform reglementărilorîn vigoare;

e)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul abilitat, conform reglementărilorîn vigoare;

f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;

g) actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate-mediu, în copie, sau extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Art. 12. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I D;

b) actul de certificare a sistemului de management al calităţii, în copie, sau extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Art. 13. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractul individual de muncă pentru minimum un instalator autorizat, gradul I D;

b)   contractul individual de muncă pentru minimum un instalator autorizat, gradul II D;

c)   contractele individuale de muncă pentru minimum 4 instalatori autorizaţi, gradul III D;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la verificarea documentaţiilor de execuţie a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, dacă acestea conţin elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări;

e)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul abilitat, conform reglementărilorîn vigoare;

f)  documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă pentru minimum 2 sudori autorizaţi în polietilenă de către organismul abilitat, conform reglementărilorîn vigoare;

g) documente care să ateste dreptul de proprietate/folosinţă a aparatelor de sudură pentru conducte din polietilenă (atât pentru procedeul de sudare cap la cap, cât şi prin electrofuziune) de către operatorul economic; aparatele de sudare trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de calitate, conform legislaţiei în vigoare, şi să deţină verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;

h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;

i) actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate-mediu, în copie, sau extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Art. 14. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar, tip PDI, se prezintă şi următoarele documente:

a) contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I D;

b) extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi/sau instrucţiunile de lucru, în copie.

Art. 15. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI, se prezintă şi următoarele documente:

a)   contractul individual de muncă pentru minimum un instalator autorizat, gradul I D sau II D;

b)   contractele individuale de muncă pentru minimum 3 instalatori autorizaţi, gradul III D;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la executarea îmbinărilor nedemontabile numai de către sudori autorizaţi, conform reglementărilorîn vigoare, precum şi la folosirea echipamentelor de sudare specifice tipului de material tubular utilizat; echipamentele utilizate trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de calitate, conform legislaţiei în vigoare, şi să deţină verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;

d)   extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi/sau instrucţiunile de lucru, în copie.

Forma de prezentare a documentaţiilor pentru autorizare

Art. 16. - (1) Documentele solicitate pentru autorizare se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul regulament, începând cu documentele comune şi continuând cu documentele specifice, având paginile numerotate şi un opis al conţinutului dosarului cu trimitere la paginaţie.

(2) In cazul solicitării a două sau mai multe tipuri de autorizaţii de către un operator economic, documentele comune se vor prezenta într-un singur exemplar.

(3)   Documentele întocmite pe propria răspundere de reprezentantul legal al operatorului economic vor fi datate, semnate şi ştampilate.

(4)   Documentele care atestă pregătirea profesională a personalului contractual se prezintă în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic pentru atestarea conformităţii.

(5)   Contractele individuale de muncă, vizate de către inspectoratul teritorial de muncă în cazurile prevăzute de lege, se prezintă în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic pentru atestarea conformităţii.

(6)  In vederea autorizării, Autoritatea competentă poate solicita documente şi informaţii suplimentare relevante pentru evaluarea îndeplinirii de către operatorul economic a cerinţelor de autorizare.

Procedurile, termenele şi obligaţiile de plată privind acordarea autorizaţiilor

Art. 17. - (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii, operatorul economic se va adresa Autorităţii competente cu o cerere tipizată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele precizate în prezentul regulament.

(2)  Cererea va fi înregistrată la Autoritatea competentă şi înscrisă într-un registru special al departamentului de resort.

(3)  In termen de 5 zile calendaristice de la înregistrarea cererii, Autoritatea competentă transmite operatorului economic o confirmare de primire a documentaţiei.

(4)  Operatorul economic trebuie să fie persoană juridică, română sau străină, cu sediul în România; persoanele juridice străine solicitante trebuie să stabilească şi să menţină în România, în condiţiile legii, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, un sediu secundar.

(5)    La depunerea cererii de autorizare, însoţită de documentele precizate în prezentul regulament, operatorul economic achită 15% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(6) In cazul retragerii cererii de autorizare de către operatorul economic, precum şi în cazul neacordării autorizaţiei, suma achitată conform alin. (4) nu se înapoiază operatorului economic.

(7) Nu poate primi autorizaţie:

a) operatorul economic aflat în procedura de insolvenţă;

b)  operatorul economic căruia Autoritatea competentă i-a retras o autorizaţie similară în ultimii 3 ani, anterior înregistrării cererii;

c)   operatorul economic care nu a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local.

(8)  Face excepţie de la prevederile alin. (7) operatorul economic căruia i s-a retras o autorizaţie din motivele prevăzute la art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (2) şi la art. 24 alin. (6).

Acordarea/refuzul de acordare a autorizaţiei

Art. 18. - (1) Autoritatea competentă, prin departamentul de resort, analizează dacă documentaţia depusă de operatorul economic corespunde prevederilor prezentului regulament.

(2) In cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de prezentul regulament, Autoritatea competentă transmite operatorului economic o înştiinţare privind neconformitaţile constatate.

(3)     Operatorul economic are obligaţia completării documentaţiei pentru eliminarea tuturor neconformităţilor, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea înştiinţării.

(4) In termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, Autoritatea competentă decide asupra acordării/refuzului de acordare a autorizaţiei/autorizaţiilor solicitate.

(5)  In situaţia în care operatorul economic nu respectă termenul precizat la alin. (4), Autoritatea competentă, prin departamentul de resort, clasează solicitarea, notificând în acest sens operatorului economic în termen de 5 zile lucrătoare.

(6) Autoritatea competentă, prin departamentul de control, poate verifica realitatea datelor înscrise în dosarul depus în vederea obţinerii autorizării; rezultatul verificărilor se consemnează în raportul de verificare, contrasemnat de operatorul economic.

(7) Departamentul de resort din cadrul Autorităţii competente întocmeşte un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării autorizaţiei/autorizaţiilor solicitate.

(8)  Raportul precizat la alin. (7) se prezintă spre analiză Comisiei de autorizare a Autorităţii competente, care hotărăşte cu privire la autorizarea sau refuzul de autorizare a operatorului economic.

(9) Comisia de autorizare este formată din 5 membri angajaţi ai Autorităţii competente, şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.

(10)  Şedinţele Comisiei de autorizare se programează, de regulă, de două ori pe lună, data şedinţei şi ordinea de zi afişându-se pe pagina de internet a Autorităţii competente cu 10 zile înainte de data şedinţei; reprezentantul operatorului economic poate participa la şedinţă, în calitate de invitat, în vederea susţinerii cererii de autorizare sau pentru eventuale lămuriri solicitate de membrii Comisiei de autorizare.

(11) Acordarea autorizaţiei/autorizaţiilor se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în baza propunerilor primite din partea Comisiei de autorizare.

(12)   Durata de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute la art. 7-15 este de 3 ani.

(13) Autorizaţiile vor fi însoţite de condiţiile de valabilitate precizate de Autoritatea competentă; condiţiile-cadru de valabilitate a autorizaţiilor sunt precizate în anexa nr. 4.

Art. 19. - (1) Refuzul acordării autorizaţiei/autorizaţiilor se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în baza propunerilor primite din partea Comisiei de autorizare.

(2)  Motivele care stau la baza refuzului de acordare a autorizaţiei/autorizaţiilor sunt obiective şi nediscriminatorii.

(3) Decizia preşedintelui Autorităţii competente privind refuzul acordării autorizaţiei/autorizaţiilor poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.

Art. 20. - Autorizaţiile operatorilor economici se înregistrează în registrul special al departamentului de resort; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate la sediul Autorităţii competente sau pe pagina de internet a acesteia.

Eliberarea autorizaţiilor

Art. 21. - (1) In termen de 5 zile de la acordarea autorizaţiei, Autoritatea competentă comunică operatorului economic înştiinţarea privind achitarea integrală a tarifului de autorizare.

(2) Achitarea integrală a tarifului de autorizare se face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării înştiinţării de plată.

(3) In cazul nerespectării prevederilor alin. (2), Autoritatea competentă suspendă autorizaţia până la achitarea integrală a tarifului, dar nu mai mult de 30 de zile, perioadă după care retrage autorizaţia.

(4) Autorizaţiile se eliberează după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).

Modificarea

Art. 22. - (1) Autoritatea competentă decide modificarea autorizaţiei/autorizaţiilor în cazul în care au loc schimbări ale datelor de identificare a operatorului economic.

(2) Autoritatea competentă examinează situaţia nou-creată şi dispune eliberarea unei noi autorizaţii.

(3)  La eliberarea noilor autorizaţii, cele emise anterior sunt restituite Autorităţii competente în vederea anulării.

Suspendarea şi retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor

Art. 23. - (1) In cazul nerespectării obligaţiilor legale sau, după caz, al nerespectării prevederilor condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiei, imputabilă titularului autorizaţiei/autorizaţiilor, Autoritatea competentă decide suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor pe o perioadă de maximum 90 de zile.

(2) Titularul autorizaţiei/autorizaţiilor are obligaţia de a depune la Autoritatea competentă, cu cel puţin 15 zile anterior expirării termenului menţionat la alin. (1), documentele care să ateste remedierea situaţiei, în caz contrar autorizaţia/autorizaţiile fiind retrasă/retrase.

(3)  In cazul în care operatorul economic este cercetat în urma producerii unor accidente soldate cu victime umane şi/sau cu pagube materiale, Autoritatea competentă poate decide suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor pe o perioadă nedeterminată, respectiv până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.

Art. 24. - (1) La solicitarea titularului de autorizaţie/autorizaţii, Autoritatea competentă poate decide suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor pe o perioadă de maximum 12 luni.

(2)  Suspendarea la cerere poate fi dispusă de Autoritatea competentă o singură dată şi nu poate fi prelungită.

(3)  Autoritatea competentă poate suspenda autorizaţia/autorizaţiile în cazul incapacităţii de plată sau al începerii procedurii reorganizării judiciare, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti.

(4) In perioada de suspendare a autorizaţiei/autorizaţiilor, operatorul economic nu are dreptul să desfăşoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale.

(5) Autoritatea competentă decide retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor în cazul decăderii din drepturi sau al falimentului operatorului economic autorizat.

(6) La solicitarea titularului de autorizaţie, Autoritatea competentă poate decide retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor.

(7) La retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor operatorul economic este obligat să transmită Autorităţii competente documentele primite la autorizare, în vederea anulării.

CAPITOLUL IV

Furnizarea de informaţii către Autoritatea competentă

Art. 25. - In situaţia modificării condiţiilor care au stat la baza autorizării, operatorul economic titular al autorizaţiei/autorizaţiilor are obligaţia de a transmite Autorităţii competente, în termen de 7 zile, o notificare însoţită de documentele justificative, ocazie cu care solicită şi modificarea autorizaţiei/autorizaţiilor.

CAPITOLUL V

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 26. - Incălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.

Art. 27. - (1) Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenienţilor se fac conform prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2007.

(2) In funcţie de gravitatea faptei, Autoritatea competentă aplică sancţiuni contravenţionale principale - avertisment/amendă, ce pot fi însoţite de sancţiuni contravenţionale complementare - suspendarea/retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor operatorului economic.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 28. - (1) Operatorul economic autorizat la data intrării în vigoare a prezentului regulament desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie în domeniul gazelor naturale până la data expirării autorizaţiei/autorizaţiilor.

(2)  Operatorul economic care intenţionează să continue activităţile pentru care deţine autorizaţie/autorizaţii trebuie să depună o nouă documentaţie, conform prevederilor prezentului regulament, cu cel puţin două luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei/autorizaţiilor.

(3) Operatorul economic autorizat de Autoritatea competentă pentru anumite activităţi prevăzute în prezentul regulament şi care solicită, în cursul aceluiaşi an, acordarea unei noi autorizaţii depune cererea prevăzută în anexa nr. 1, însoţită, după caz, de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului său legal, conform anexei nr. 5, şi de documentele specifice tipului de autorizaţie solicitat.

Art. 29. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în domeniul gazelor naturale

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei operatorului economic care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Operatorul economic................................................., cu sediul în localitatea......................................., str.............................. nr....., bl....., sc....., et....., ap..... judeţul.............................., cod poştal........................, telefon......................,fax......................, e-mail........................, înregistrat la............................, sub nr..............., cod unic de înregistrare......................, cont nr.....deschis la................................, reprezentat legal prin..........................................................................................................................., (datele de identificare ale reprezentantului autorizat al operatorului economic: CNP/seria şi nr. cărţii de identitate, adresă, telefoane, e-mail) în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, solicită eliberarea de autorizaţii pentru:........................................................................................................................................................................ *).

Pentru autorizare anexăm dosarul conţinând documentele solicitate în Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale.

Subsemnatul, ..............................................., cunoscând prevederile legale din România privind falsul şi uzul de fals în declaraţii, declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea autorizării sunt conforme cu realitatea.

Data

........................................................................

Reprezentantul legal al operatorului economic,

........................................................................

*) Se completează cu numărul articolului şi denumirea completă a fiecărui tip de autorizaţie solicitată, conform prezentului regulament.

ANEXA Nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. execuţie si exploatare în domeniul gazelor naturale

TARIFELE*)

pentru autorizarea/verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful (lei)

1.

PP (cf. art. 7), PCTRI (cf. art. 9), ETC (cf. art. 10), ETRI (cf. art. 11)

2.400

2.

EP (cf. art. 8)

3.700

3.

PDS (cf. art. 12)

2.000

4.

EDS(cf. art. 13)

5.500

5.

PDI (cf. art. 14)

1.000

6.

EDI (cf. art. 15)

1.400

*) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 3 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. execuţie si exploatare în domeniul gazelor naturale

DECLARAŢIE

Subsemnata(ul),..................................................., instalator autorizat gradul.................................., posesoare/posesor al legitimaţiei nr......................................, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca..........................................să utilizeze legitimaţia mea de instalator autorizat în scopul autorizării operatorului economic.

Prezentul document anulează orice declaraţii anterioare date în favoarea altor operatori economici.

Data

................................................

Semnătura

................................................

DECLARAŢIE

Subsemnata(ul),................................................, sudor autorizat de către............................................ în material tubular(oţel/polietilenă)............................................................................................................................, titular al

Autorizaţiei nr................................, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca.......să utilizeze autorizaţia mea de sudor în scopul autorizării operatorului economic.

Prezentul document anulează orice declaraţii anterioare date în favoarea altor operatori economici.

Data

................................................

Semnătura

................................................

ANEXA Nr. 4 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. execuţie si exploatare în domeniul gazelor naturale

CONDIŢII-CADRU

de valabilitate aferente autorizaţiei

1.  Prezentul document, denumit în cele ce urmează autorizaţie, este acordat de Autoritatea competentă operatorului economic....................................................., înregistrat la.....................................sub numărul............................................, denumit în continuare titular.

2.  Autorizaţia se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009, în urma verificării documentaţiei înregistrate la Autoritatea competentă sub nr...........................din data de....................................................

3. Autorizaţia are ca obiect:(tipul autorizaţiei).......................................................................................................................

4. Termenul de valabilitate al autorizaţiei: de la...........................................................până la...........................................

5. Autorizaţia nu poate fi prelungită; dacă titularul îşi manifestă intenţia de a continua activitatea pentru care a fost autorizat, acesta iniţiază demersurile ce se impun, în sensul depunerii unei noi documentaţii, conformă cu prevederile regulamentului de autorizare specific, cu cel puţin două luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei.

6. Titularul are obligaţia de a realiza lucrările din domeniul gazelor naturale în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, numai după obţinerea autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia în materie.

7. Titularul este obligat să asigure, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea, în condiţii de calitate şi siguranţă, a activităţilor ce fac obiectul autorizaţiei.

8. Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul desfăşoară activitatea prevăzută la pct. 3 exclusiv pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament a clienţilor, evitând orice discriminare.

9. Titularul nu angajează în practici anticoncurenţiale şi nu împiedică alţi titulari de autorizaţii sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de(tipul autorizaţiei)............................................................................................................................

10.  Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul respectă întocmai prevederile conţinute în:

a) autorizaţie;

b) Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009;

c) Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte acte normative incidente.

11.  Nerespectarea de către titular a cerinţelor pct. 10 îndreptăţeşte Autoritatea competentă să aplice sancţiuni, mergând până la retragerea autorizaţiei.

12. Titularul notifică Autorităţii competente modificările intervenite în condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, în termen de 7 zile lucrătoare de la apariţia acestora. De asemenea, tot în acest termen, comunică orice schimbare apărută în structura de personal (instalatori autorizaţi, sudori autorizaţi, după caz).

13.  Titularul furnizează Autorităţii competente datele şi informaţiile solicitate, în vederea exercitării de către aceasta a atribuţiilor specifice în domeniu.

14. In exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii competente au drept de acces, în condiţiile legii, în incinta clădirilor la instalaţii şi/sau în punctele de lucru, precum şi la documentele şi actele specifice obiectului de activitate al titularului; acesta acordă Autorităţii competente asistenţa necesară pe parcursul efectuării inspecţiei în cauză.

15. Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) executarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale instalaţiilor de gaze naturale, de orice categorie, de către persoane fizice sau juridice neautorizate sau de către operatori economici autorizaţi, fără obţinerea autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor necesare;

b) desfăşurarea, fără obţinerea autorizaţiei, a oricărei activităţi care necesită un asemenea document, potrivit prevederilor Legii nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de Autoritatea competentă, precum şi obstrucţionarea împuterniciţilor acesteia în îndeplinirea atribuţiilor legale;

d) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de Autoritatea competentă şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;

e) desfăşurarea activităţilor în domeniul gazelor naturale pe perioada suspendării autorizaţiei.

16. In situaţiile în care titularul nu îndeplineşte cerinţele care au stat la baza acordării autorizaţiei, precum şi în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului, Autoritatea competentă procedează la retragerea autorizaţiei.

17.  Comunicările sau informaţiile solicitate de Autoritatea competentă se fac în scris şi se transmit prin fax/e-mail, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier/servicii poştale la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro

18. In cazul retragerii autorizaţiei, titularul este obligat să predea Autorităţii competente prezenta autorizaţie, în termen de cel mult 10 zile calendaristice.

ANEXA Nr. 5 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. execuţie si exploatare în domeniul gazelor naturale

DECLARAŢIE

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Subsemnatul,........................................................., având.................................................................................................., (CNP/seria şi nr. cărţii de identitate, adresă, telefoane, e-mail) în calitate de reprezentant legal al operatorului economic..........................................., cu sediul în localitatea....................................., str....................................nr......, bl......, sc....., et......, ap......Judeţul.................................., cod poştal......................................., telefon..............................., fax................................, e-mail.........................., înregistrat la......................................, cod unic de înregistrare....................................., cont nr..............................deschis la........................., cunoscând prevederile legale din

România privind falsul şi uzul de fals în declaraţii, declar pe proprie răspundere că documentele depuse şi înregistrate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr......nu au fost modificate până la data prezentei. Documentele la care fac referire sunt următoarele:

In acest sens vă solicit, domnule preşedinte, să dispuneţi utilizarea documentelor mai sus menţionate în vederea autorizării operatorului economic menţionat anterior pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:...................................................................*).

Data

................................................

Reprezentantul legal al operatorului economic,

................................................

*) Se completează cu numărul articolului şi denumirea completă a fiecărui tip de autorizaţie solicitată, conform prezentului regulament.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 89/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 89 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Hello Sir/Ma I work as Financial Consultant for my clients..Am direct mandate to an Active, Reliable and Capable provider of bank instruments,such as fresh cut BG, SBLC, MTN and LC which are specifically for lease/purchase, our Bank instruments can be engage in PPP Trading, Discounting, Signature Project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum , Telecommunication, Construction of dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. Right now we currently have options for lease/Collateral for Loan and we can deliver instruments strictly with our terms and procedure only. Best Regards Martin Steffens Email: marts.capitalfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 162 1999
    Kindly let me know your requirement to apply for loan, with 2% interest rate. So I can provide you solution accordingly. "CAPITAL CITY” approves loan from maximum to minimum amount and we give out our Loan in USD ($), GBP (£) Or Euro (€). all replies are further to company email and we accept phone call. Email: capitalcityloan@live.com Tel: +1 (908) 481-5837 whatsapp : +1 862-621-9274 Thank you, CAPITAL CITY LOAN & JEWELRY
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Necesitatea de a împrumuta urgent? Căutați capital de afaceri? Aveți nevoie de un împrumut pentru orice motiv?    Serviciile noastre sunt foarte rapide și de încredere și sunteți garantat să obțineți împrumutul de îndată ce aplicați, pur și simplu contactați-ne acum la EUROPAFUNDING@GMAIL.COM și primiți aprobarea de azi.
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Oferim facilități de împrumut atât persoanelor fizice, cât și companiilor care au nevoie de împrumut pentru a-și finanța idealurile de afaceri, pentru a-și achita facturile, pentru a-și extinde afacerile existente, pentru a consolida datoriile, pentru a finanța proiecte eT.c la o rată a dobânzii de 2%. De asemenea, ghidăm și oferim consultanță financiară clienților noștri. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare, astfel încât să putem discuta, să semneze acordul și apoi să vă finanțăm proiectul sau afacerea pentru dumneavoastră. E-mail: franklinleoloanhome@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 62 2018
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: EllinasFinances@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 17 2017
     We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Hotărârea 1037 2004
    Private Lender Avit Investment Authority. Greetings to you by ADIA. We are a France-Paris based investment company known as Avit Development Investment Authority working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Williams (Personal Assistant) Avit Development Investment Authority(ADIA) 501 Avenue Montaigne,75008 Paris-France Paris-France.Avit Development Investment Authority (ADIA)
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Hallo allemaal, Ik ben een particuliere geldschieter, ik bied een lening aan van 2% dit is een legitiem bedrijf met eer en onderscheid, wij staan klaar om u te helpen bij enig financieel probleem dat u biedt Wij bieden alle soorten leningen, dus als u geïnteresseerd bent in deze leningaanbieding vriendelijk contact met ons op onze e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Geef ook de volgdetails op zodat we meteen door kunnen gaan met de lening. Naam: Benodigde hoeveelheid: Duur: een land: Doel van de lening: Maandinkomen: Telefoonnummer: Neem contact met ons op met de bovenstaande gegevens op onze e-mail: anggadiman1@gmail.com Groeten aan jullie allemaal...
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 89/2009
Ordin 98 2015
Ordin 83 2014
Ordin 52 2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale
Rectificare 89 2010
La Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu