Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 55 din 13 decembrie 2007

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 9 ianuarie 2008Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Persoanele fizice autorizate şi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în sectorul gazelor naturale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Scop

Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, de suspendare şi de retragere a legitimaţiilor care atestă calitatea de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare, pe teritoriul României, pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi pentru obiective aferente transportului, distribuţiei şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

(2) Acordarea, suspendarea şi retragerea legitimaţiilor precizate la alin. (1),   precum şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice române sau străine care solicită autorizarea, în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniile precizate la art. 1 alin. (1).

(2)  Instalaţiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate şi exploatate exclusiv de instalatori autorizaţi de ANRE, în condiţiile prezentului regulament.

(3) Prezentul regulament reglementează relaţiile şi schimbul de informaţii dintre ANRE şi solicitanţii de legitimaţii.

CAPITOLUL II

Tipuri de legitimaţii

Art. 3. - Calitatea de instalator autorizat conferită prin legitimaţie se acordă pentru următoarele tipuri de activităţi:

a) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum şi pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I T, gradul II T şi gradul III T;

b) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I D, gradul II DA, gradul II DB şi gradul III D.

CAPITOLUL III

Condiţiile, procedurile şi termenele de acordare a legitimaţiilor

Condiţii

Art. 4. - (1) Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare.

(2) Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:

a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate şi, respectiv, a actelor de reşedinţă în România, pentru persoanele fizice străine;

c) copia actelor de pregătire profesională sau copii ale diplomelor de calificare profesională şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine;

d) adeverinţă eliberată de angajator, care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită prin lucrări efectuate în sectorul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat, sau copie a carnetului de muncă (din care să reiasă vechimea în muncă în sectorul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor care să ateste vechimea şi experienţa în domeniu, eliberate de către agenţi economici din statele membre ale Uniunii Europene unde respectivele persoane fizice şi-au desfăşurat activitatea, şi/sau autorizaţii similare eliberate de alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene;

e) copia legitimaţiei precedente, după caz;

f) fotografie format 3/4 pe hârtie sau format electronic;

g) dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2;

h) dovada absolvirii cursului de instruire organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) pentru candidaţii declaraţi respinşi în urma participării la un examen de autorizare.

(3) Pentru persoanele fizice străine, documentele precizate la alin. (2) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate în traducere legalizată.

(4) Cererea de examinare în vederea autorizării şi dosarul complet conţinând documentele prevăzute la alin. (2) se depun la sediul ANRE.

(5) In vederea autorizării pentru un grad superior, solicitanţii depun cererea de examinare însoţită de documentele prevăzute la alin. (2) care au suferit modificări.

Art. 5. - Condiţiile de studii şi practică în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană, obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum şi pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bar sunt:

A.  pentru gradul I T:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizaţi gradul II T minimum 5 ani;

b) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o practică în acest domeniu de minimum 10 ani;

c) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au obţinut gradul I D şi au o vechime în acest grad de minimum 5 ani;

B.  pentru gradul II T;

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au practică în domeniu de minimum 5 ani;

b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o practică în domeniu de minimum 7 ani;

c) tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum 8 ani;

d)  instalatori autorizaţi care au obţinut gradul I D şi au o vechime în acest grad de minimum 3 ani;

e)  instalatori autorizaţi care au obţinut gradul II DA şi au o vechime în acest grad de minimum 5 ani;

C. pentru gradul III T:

a) subingineri, tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum un an;

b) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, care au o practică în domeniu de minimum un an;

c) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, cu o practică în domeniu de minimum 2 ani;

d) subingineri care au obţinut gradul II DA şi au o vechime în acest grad de minimum un an;

e) persoane fizice autorizate care au obţinut gradul II DB şi au o vechime în acest grad de minimum 2 ani.

Art. 6. - Condiţiile de studii şi practică în proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale pentru regimul de presiune mai mică sau egală cu 6 bar sunt:

A. pentru gradul I D:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizaţi gradul II DA minimum 3 ani;

b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizaţi gradul II DA minimum 5 ani;

c) ingineri care sunt autorizaţi gradul I T, indiferent de vechime;

B. pentru gradul II DA:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime;

b) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o vechime de minimum 2 ani;

c) subingineri, având o vechime de minimum 2 ani în gradul II DB;

d) ingineri sau subingineri, având o vechime de minimum un an în gradul II T;

C. pentru gradul II DB:

a) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime;

b)    subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au vechime de minimum un an;

c) tehnicieni şi maiştri, având o vechime de minimum un an în gradul III D;

d) muncitori, având o vechime de minimum 2 ani în gradul III D;

D. pentru gradul III D:

a) tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime;

b) tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum un an sau au absolvit un curs de calificare de specialitate;

c) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime;

d) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum 2 ani sau au absolvit un curs de calificare de specialitate.

Art. 7. - (1) La depunerea dosarului întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2), solicitantul achită tariful de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2.

(2) Candidatul care din motive obiective, independente de voinţa sa, nu se poate prezenta la examinare în vederea autorizării notifică ANRE, în termen de maximum 5 zile de la data examenului, despre imposibilitatea de prezentare la examinare, urmând a fi reprogramat la o sesiune ulterioară.

(3) In situaţii justificate candidatul poate solicita restituirea tarifului de examinare.

(4)  Dosarele incomplete se resping de către ANRE, fără restituirea tarifului de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2.

Proceduri şi termene

Art. 8. - Organizarea examinării se face în baza unui regulament elaborat de ANRE şi aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE.

Art. 9. - Examinarea în vederea autorizării se face de comisii de examinare numite prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 10. - (1) Comisia de examinare are în componenţă 5 membri, din care: 4 reprezentanţi ai ANRE şi un cadru didactic din învăţământul superior de specialitate.

(2) Membrii comisiei de examinare deţin calitatea de instalator autorizat gradul I D, respectiv I T.

(3) ANRE asigură din fonduri proprii cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată de către membrii comisiilor care nu au calitatea de angajaţi ai ANRE.

Art. 11. - (1) Candidatul declarat admis în urma examinării dobândeşte calitatea de instalator autorizat, atestată prin legitimaţie.

(2) In termen de 90 de zile calendaristice de la afişarea rezultatelor pe pagina de internet a ANRE, persoanele declarate admise îşi vor ridica legitimaţiile, achitând contravaloarea acestora.

(3) Termenul de valabilitate a legitimaţiilor este de 3 ani de la data promovării examenului.

(4)  Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1), instalatorii care au o vechime de minimum 6 ani consecutivi într-un grad şi nu au fost sancţionaţi în această perioadă pentru încălcarea cadrului de reglementare din domeniul gazelor naturale, pentru menţinerea calităţii de instalator autorizat, depun la ANRE un dosar întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi vor achita tariful corespunzător gradului respectiv, în vederea eliberării unei noi legitimaţii pentru acel grad, înainte de expirarea termenului de valabilitate a legitimaţiei.

(5)  In situaţia în care instalatorii nu respectă prevederile alin. (4), aceştia vor avea obligaţia de a se prezenta la un nou examen de autorizare în vederea menţinerii calităţii de instalator.

(6) In situaţia în care un candidat obţine un grad superior înainte de expirarea valabilităţii legitimaţiei deţinute anterior, aceasta din urmă se anulează.

(7) Candidatul declarat respins în urma examinării se poate prezenta la o nouă sesiune de examinare numai după absolvirea unui curs de instruire, organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2).

(8)  Participarea la cursul de instruire precizat la alin. (7) a persoanelor care solicită obţinerea calităţii de instalator autorizat, a instalatorilor autorizaţi care solicită obţinerea unui grad superior, precum şi a instalatorilor autorizaţi este facultativă.

(9) In situaţii temeinic justificate, preşedintele ANRE poate prelungi durata de valabilitate a autorizaţiilor acordate persoanelor fizice.

Art. 12. - Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi valabilă pe întregul teritoriu al ţării.

CAPITOLUL IV

Competenţele instalatorilor autorizaţi pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale

Art. 13. - Pentru obiectivele aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană şi pentru transportul gazelor naturale, care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bar, instalatorii autorizaţi au următoarele competenţe:

a) pentru gradul I T- proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor în vederea execuţiei, coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatarea;

b) pentru gradul II T - execuţia, exploatarea şi coordonarea lucrărilor de execuţie;

c) pentru gradul III T - execuţia şi exploatarea.

Art. 14. -In domeniul proiectării, execuţiei şi/sau exploatării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, care funcţionează în regim de presiune mai mic sau egal cu 6 bar, instalatorii autorizaţi au următoarele competenţe:

a)  pentru gradul I D - proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor, precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente acestor obiective;

b) pentru gradul II DA- proiectarea instalaţiilor de utilizare, precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) pentru gradul II DB - execuţia, exploatarea şi coordonarea lucrărilor de execuţie aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

d) pentru gradul III D - execuţia şi exploatarea lucrărilor aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

Art. 15. - (1) Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul legitimaţiei, numai ca salariat sau asociat unic al unui operator economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi/sau exploatare în sectorul gazelor naturale.

(2) Pentru activitatea de exploatare a instalaţiilor de utilizare noncasnice, instalatorul autorizat poate exercita această activitate ca salariat/asociat unic al operatorului economic.

(3)  Instalatorul autorizat are obligaţia să pună legitimaţia de instalator la dispoziţia unui singur operator economic la care este salariat/asociat unic, în scopul autorizării acestuia, conform Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi/sau exploatare în sectorul gazelor naturale.

(4) In scopul precizat la alin. (3), instalatorul autorizat dă o declaraţie scrisă pe propria răspundere privind acceptul său de uz al legitimaţiei de către operatorul economic, în vederea autorizării acestuia din urmă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Instalatorul autorizat are dreptul de a realiza lucrări numai în limita gradului obţinut şi numai pentru operatorul economic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea.

CAPITOLUL V

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 16. -Incălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.

Art. 17. - Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac potrivit prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale.

Art. 18. - (1) Nerespectarea de către instalatorii autorizaţi a prevederilor legale, specifice sectorului gazelor naturale, în funcţie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către ANRE a următoarelor măsuri:

a) avertisment scris;

b) amendă contravenţională;

c) suspendarea calităţii de instalator autorizat (conferită prin legitimaţie) pe o perioadă determinată;

d)  retragerea calităţii de instalator autorizat (conferită prin legitimaţie), cu drept de prezentare la o nouă examinare;

e)  retragerea calităţii de instalator autorizat (conferită prin legitimaţie), fără drept de prezentare la o nouă examinare.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi aplicată cumulativ cu una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) sau e).

(3) Sancţiunile se vor consemna în registrul de evidenţă a legitimaţiilor, întocmit de departamentul de resort din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a instituţiei.

(4) Suspendarea calităţii de instalator autorizat nu conduce la prelungirea termenului de valabilitate a legitimaţiei de instalator cu perioada suspendată.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 19. - (1) In situaţia în care legislaţia relevantă în sectorul gazelor naturale suferă schimbări substanţiale, preşedintele ANRE poate decide susţinerea de examene de autorizare de către instalatorii autorizaţi a căror activitate este afectată de modificările legislative respective.

(2) ANRE organizează cursuri de instruire în domeniul gazelor naturale în colaborare cu furnizori de formare profesională, instituţii de învăţământ superior şi asociaţii profesionale; ANRE va publica în timp util, pe pagina de internet proprie, informaţii cu privire la aceste cursuri de instruire.

(3) Personalul autorizat sau persoanele fizice care urmează să desfăşoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale pot urma cursurile de instruire organizate în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4)  In cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru autorizarea în domeniul distribuţiei şi/sau transportului de gaze naturale în cadrul aceleaşi sesiuni de examinare, acesta prezintă un singur dosar care să conţină toate informaţiile necesare.

Art. 20. -In sensul prezentului regulament, activitatea de exploatare presupune activităţile de operare, întreţinere (inclusiv verificări şi revizii tehnice) şi reparare.

Art. 21. - Legitimaţiile de instalator autorizat acordate în baza prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.

Art. 22. - Prevederile art. 11 alin. (4) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 23. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în sectorul gazelor naturale

CERERE

pentru înscrierea la examenul de instalator autorizat

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul.............................................................................................................., domiciliat în localitatea............................................................, str..............................................................nr.........., bl......., et.........., ap............., posesor al actului de identitate seria.....................nr............., eliberat de Poliţia...................................................la data de....................., cod numeric personal|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut în anul............, luna....................., ziua.......................în localitatea..........................................., judeţul................................................, vă rog sa-mi aprobaţi înscrierea la examenul de instalator autorizat gradul..................... şi, respectiv, gradul........................................*).

Sunt absolvent al.........................................................din localitatea....................................................., posed actul de studii nr......., eliberat de..................................................................................

Sunt calificat în meseria de..........................................., posed actul de calificare nr..........................., eliberat de........................................................

Am o practică de.....................ani şi.....................luni în sectorul gazelor naturale, efectuată la:

- Societatea............................................în perioada.....................;

- Societatea............................................în perioada.....................;

- Societatea............................................în perioada......................

Sunt (Nu sunt) instalator autorizat şi am legitimaţia nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Până în prezent am efectuat următoarele lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Pentru înscriere anexez:

a) cerere-tip;

b) copia actului de identitate şi, respectiv, a actelor de reşedinţă în România, pentru persoanele fizice străine;

c)  copia actelor de pregătire profesională sau copii ale diplomelor de calificare profesională şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine;

d) adeverinţă eliberată de angajator care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită prin lucrări efectuate în sectorul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat, sau copie a carnetului de muncă (din care să reiasă vechimea în muncă în sectorul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor care să ateste vechimea şi experienţa în domeniu, eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene;

e) copia legitimaţiei precedente, după caz;

f) fotografie format 3/4 pe hârtie sau format electronic;

g) dovada achitării tarifului de examinare;

h) dovada absolvirii cursului de instruire organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale**).

Subsemnatul ...................................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea.

Data

...................................

Semnătura

....................................

*) Se completează doar în cazul în care solicitantul doreşte să susţină examenul pentru autorizarea în domeniul distribuţiei şi/sau transportului de gaze naturale în cadrul aceleaşi sesiuni de examinare.

**) Se aplică candidaţilor declaraţi respinşi la un examen de autorizare organizat deANRE.

ANEXA Nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în sectorul gazelor naturale

TARIFELE*)

pentru acordarea de autorizaţii instalatorilor care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

1. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizaţi pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi pentru obiective aferente transportului gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I T 180 lei

b) pentru autorizare gradul II T 150 lei

c) pentru autorizare gradul III T 110 lei

2. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizaţi pentru obiective aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I D 180 lei

b) pentru autorizare gradul II DA 150 lei

c) pentru autorizare gradul II DB 150 lei

d) pentru autorizare gradul III D 110 lei

ANEXA Nr. 3 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în sectorul gazelor naturale

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata........................................................................, instalator autorizat gradul.........................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr......................, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Societatea Comercială ..................................................să utilizeze legitimaţia mea de instalator autorizat în scopul autorizării societăţii.

Prezentul document anulează orice declaraţii anterioare date în favoarea altor operatori economici.

Data

...........................

Semnătura

............................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata ..........................................................................................., sudor autorizat de către organismul naţional abilitat, în material tubular..........................................(oţel/polietilenă), titular al autorizaţiei nr......................, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Societatea Comercială.......................................................să utilizeze autorizaţia mea de sudor în scopul autorizării societăţii.

Prezentul document anulează orice declaraţii anterioare date în favoarea altor operatori economici.

Data

...........................

Semnătura

...............................

*) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRE, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Scop

Art. 1. - Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, de verificare, de modificare, de suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care solicită autorizaţie în vederea proiectării, execuţiei şi exploatării obiectivelor aferente: instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

(2)  Obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale sunt proiectate, executate şi exploatate numai de operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în condiţiile prezentului regulament.

(3) Prezentul regulament reglementează relaţiile şi schimbul de informaţii dintre ANRE şi solicitanţii de autorizaţii.

Art. 3. - Proiectarea, execuţia, exploatarea obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi a obiectivelor aferente sistemului de transport, sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către operatori economici, români sau străini, în limita competenţelor conferite prin autorizaţie.

CAPITOLUL II

Competenţe

Art. 4. -ANRE emite, acordă, modifică, suspendă, retrage autorizaţiile pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi verifică în teren îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea/menţinerea valabilităţii autorizaţiilor.

Art. 5. -Autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale se fac de ANRE, pentru următoarele categorii de lucrări:

a) obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă, staţiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele din amonte din domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale;

b)  conducte de transport al gazelor naturale şi staţii de comprimare aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale (SNT);

c)  racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare aferente SNT;

d) sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

e) instalaţii de utilizare a gazelor naturale.

CAPITOLUL III

Procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor

Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii

Art. 6. - Pentru eliberarea autorizaţiei se prezintă următoarele documente:

a)  actul constitutiv al societăţii şi certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în care să fie menţionate ultimele modificări aduse actului constitutiv;

b) certificatul de înregistrare;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, care atestă că s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul protecţiei muncii, pentru activităţile pentru care se solicită autorizaţii;

d) copie a bilanţului contabil aferent anului anterior, vizat de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul; pentru societăţile nou-înfiinţate, reprezentantul legal al societăţii prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că nu au fost efectuate activităţi financiare până la data depunerii dosarului de autorizare, vizată de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul;

e) curriculum vitae pentru echipa managerială;

f) lista principalelor lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare, vizată de operatorii licenţiaţi; pentru societăţile care nu au fost autorizate pentru lucrări în sectorul gazelor naturale, reprezentantul legal al societăţii prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că societatea nu a executat astfel de lucrări;

g) lista cuprinzând dotarea tehnico-materială care să ateste capabilitatea solicitantului pentru domeniul pentru care se solicită autorizarea;

h) organigrama şi structura de personal, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al societăţii, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniul pentru care solicită autorizarea;

i) cazierul judiciar pentru reprezentantul legal al operatorului economic, în termen de valabilitate;

j) cazierul fiscal al persoanei juridice solicitante, în termen de valabilitate;

k) contractele individuale de muncă, vizate de inspectoratul teritorial de muncă, pentru instalatorii şi sudorii autorizaţi, conform cerinţelor specifice tipului de autorizaţie solicitat;

l) declaraţiile scrise ale instalatorilor şi sudorilor autorizaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale;

m) dovada achitării sumei de 10% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Documentele specifice tipului de autorizaţie

Art. 7. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă, staţiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele de alimentare din amonte, din domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale, tip PP, se prezintă şi următoarele documente:

a)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul IT, pentru minimum 2 instalatori autorizaţi;

b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

c)  copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru inginerul specialist în automatizări;

d) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii;

e)  documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanelor menţionate la lit. b) şi c).

Art. 8. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă, staţiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele de alimentare din amonte, din domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale, tip EP, se prezintă şi următoarele documente:

a) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul I T;

b) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II T;

c)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III T, pentru minimum 2 instalatori autorizaţi;

d)  copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

e) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori;

f) copiile actelor de certificare a sistemului de management al calităţii şi al mediului;

g) procedurile pentru sudare, omologate de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru domeniul în care se solicită autorizarea societăţii;

h) documente care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. d).

Art. 9. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării conductelor de transport al gazelor naturale şi al staţiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PTC, se prezintă şi următoarele documente:

a)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul I T, pentru minimum 2 instalatori autorizaţi;

b)  copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

c)  copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru inginerul specialist în automatizări;

d) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii;

e)  documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanelor menţionate la lit. b) şi c).

Art. 10. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei conductelor de transport al gazelor naturale şi a staţiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETC, se prezintă şi următoarele documente:

a) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul I T;

b) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II T;

c)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III T, pentru minimum 2 instalatori;

d) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori;

e)  copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

f) procedurile pentru sudare, omologate de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare pentru domeniul în care se solicită autorizarea societăţii;

g) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii şi mediului;

h) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. e).

Art. 11. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PTR, se prezintă şi următoarele documente:

a)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul I T, pentru minimum 2 instalatori;

b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

c)  copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii;

d)  documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. b).

Art. 12. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETR, se prezintă şi următoarele documente:

a)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul II T, pentru minimum 2 instalatori;

b)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III T, pentru minimum 2 instalatori;

c) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori;

d) procedurile pentru sudare omologate de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare pentru domeniul în care se solicită autorizarea societăţii;

e) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

f) copiile actelor de certificare a sistemului de management al calităţii şi al mediului;

g)  documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. e).

Art. 13. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS, se prezintă şi următoarele documente:

a)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul I D, pentru minimum 2 instalatori;

b) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii.

Art. 14. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS, se prezintă şi următoarele documente:

a) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul I D;

b) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II DA sau II DB;

c)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III D, pentru minimum 2 instalatori;

d) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori în oţel;

e) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori în polietilenă;

f)  lista dotărilor tehnico-materiale şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la folosirea laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;

g)  documentele care să ateste deţinerea aparatelor de sudură pentru conducte din polietilenă (atât pentru procedeul de sudare cap la cap, cât şi prin electrofuziune) de către solicitant (se pot prezenta şi contracte de leasing); aparatele de sudare trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de calitate conform legislaţiei în vigoare şi să deţină verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;

h) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii şi al mediului.

Art. 15. - Pentru autorizaţiile destinate proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip PDI, se prezintă şi următoarele documente:

a)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul II DA, pentru minimum 2 instalatori;

b)  procedurile/instrucţiunile operaţionale pentru activitatea de proiectare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sau copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii.

Art. 16. - Pentru autorizaţiile destinate execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI, se prezintă şi următoarele documente:

a)  copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II DA sau II DB;

b)  copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III D, pentru minimum 2 instalatori;

c)  copia autorizaţiei sudorului în oţel, autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

d)  procedurile/instrucţiunile operaţionale pentru activitatea de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sau copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii.

Forma de prezentare a documentaţiilor pentru autorizare

Art. 17. - (1) Documentele solicitate pentru autorizare se depun la ANRE însoţite de cerere, conform modelului din anexa nr. 1; documentele se prezintă îndosariate în ordinea precizată în prezentul regulament, începând cu documentele comune şi continuând cu documentele specifice, având paginile numerotate şi un opis al conţinutului dosarului cu trimitere la paginaţie.

(2) In cazul solicitării a două sau mai multe tipuri de autorizaţii de către un operator economic, documentele comune se vor prezenta într-un singur exemplar.

(3) Documentele prevăzute la art. 6 lit. a) şi k), precum şi la art. 7 lit. b) şi c), art. 8 lit. d), art. 9 lit. b) şi c),'art. 10 lit. e) şi la art. 11 lit. b) pot fi prezentate fie în copie legalizată, fie în copie însoţită de documentul original pentru atestarea conformităţii de către ANRE, urmând ca originalul să fie înapoiat solicitantului. Documentele prevăzute la art. 6 lit. i), j) şi I) se prezintă numai în original şi în termen de valabilitate.

(4) Documentele întocmite pe propria răspundere de solicitant vor fi datate, semnate şi stampilate de către reprezentantul legal al societăţii.

(5) Pentru justa apreciere a capabilităţii solicitantului în vederea autorizării, ANRE poate solicita documente şi informaţii suplimentare relevante pentru evaluarea îndeplinirii de către acesta a cerinţelor de autorizare.

(6)  Operatorii economici care nu au desfăşurat activităţi în baza tipurilor de autorizaţii pe care le solicită la ANRE, precum şi cei care, din motive temeinic justificate, independente de voinţa lor, nu au finalizat procesul de certificare pot prezenta în locul certificatelor emise de organismele de certificare, care atestă implementarea sistemului de management al calităţii şi/sau al mediului, precizate la art. 7 lit. d), art. 8 lit. f), art. 9 lit. d), art. 10 lit. g), art. 11 lit. c), art. 12 lit. f), art. 13 lit. b) şi la art. 14 lit. h), contractele încheiate cu aceste organisme de certificare, cu termen de finalizare de maximum un an de la data semnării acestora.

(7) In vederea autorizării, operatorii economici pot depune în cadrul documentaţiei aferente copiile legitimaţiilor aparţinând şi altor categorii de instalatori, după cum urmează:

a) gradul I D poate înlocui gradul II DA;

b) gradul II DA poate înlocui gradul II DB;

c) gradul II DB poate înlocui gradul III D;

d) gradul I T poate înlocui gradul II T;

e) gradul II T poate înlocui gradul III T.

Procedurile, termenele şi obligaţiile de plată privind acordarea autorizaţiilor

Art. 18. - (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii, solicitanţii se vor adresa ANRE cu o cerere tipizata, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele justificative precizate în prezentul regulament.

(2) Cererea va fi înregistrată la ANRE şi va fi înscrisă într-un registru special al departamentului de resort.

(3) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică, română sau străină, cu sediul în România. Persoanele juridice străine solicitante trebuie să stabilească şi să menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durata de valabilitate a autorizaţiei.

(4) La depunerea cererii de autorizare însoţite de documentele justificative, solicitantul achită 10% din valoarea tarifului de autorizare stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(5) In cazul retragerii cererii de autorizare de către solicitant, precum şi în cazul neacordării autorizaţiei, suma achitată conform alin. (4) nu se înapoiază solicitantului.

(6)  Nu pot primi autorizaţie solicitanţii aflaţi în procedura insolvenţei şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasă o autorizaţie acordată conform prevederilor prezentului regulament într-o perioadă de un an anterior înregistrării cererii. Fac excepţie solicitanţii cărora Ie-a fost retrasă o autorizaţie din motivele prevăzute la art. 23 alin. (3) şi la art. 29 alin. (2) şi (5).

Acordarea/refuzul acordării autorizaţiei

Art. 19. - (1) ANRE, prin departamentul de resort, analizează dacă documentaţia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament. In situaţia în care cerinţele privind autorizarea sunt îndeplinite, ANRE acordă în termen de 30 de zile autorizaţia/autorizaţiile.

(2) In cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de prezentul regulament, ANRE transmite solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, o înştiinţare privind neconformităţile constatate.

(3) Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei pentru eliminarea tuturor neconformităţilor, în termen de maximum 15 zile de la primirea înştiinţării; în caz contrar, ANRE emite o decizie de respingere a solicitării de acordare a autorizaţiei.

(4)  ANRE, prin departamentul propriu de control, poate verifica realitatea datelor înscrise în dosarul depus în vederea obţinerii autorizării. Rezultatul verificărilor se înscrie într-un proces-verbal însuşit de operatorul economic.

(5) Departamentul de resort din ANRE întocmeşte un raport prin care propune acordarea/respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei/autorizaţiilor.

(6) In situaţia precizată la alin. (3), solicitantul trebuie să reia procedura de acordare a autorizaţiei.

(7) Durata de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute la art. 7-16 este de 3 ani.

Art. 20. - (1) Acordarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei se face prin decizie a preşedintelui ANRE.

(2) Autorizaţiile vor fi însoţite de condiţiile de valabilitate precizate de ANRE.

Art. 21. - Decizia preşedintelui ANRE privind respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.

Art. 22. - Autorizaţiile operatorilor economici se înregistrează în registrul special al departamentului de resort; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate la sediul ANRE sau pe pagina de internet a acesteia.

Eliberarea autorizaţiilor

Art. 23. - (1) In termen de 3 zile de la acordarea autorizaţiei, ANRE comunică operatorului economic înştiinţarea privind achitarea integrală a tarifului de autorizare.

(2) Achitarea integrală a tarifului de autorizare se va face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării înştiinţării de plată.

(3)  In cazul nerespectării prevederilor alin. (2), ANRE suspendă autorizaţia până la achitarea integrală a tarifului, dar nu mai mult de 30 de zile, perioadă după care retrage autorizaţia.

(4) Autorizaţiile se eliberează după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).

CAPITOLUL IV

Furnizarea de informaţii către ANRE

Art. 24. - Operatorii economici titulari de autorizaţii au obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 7 zile, în situaţia modificării condiţiilor care au stat la baza autorizării.

Procedura de modificare

Art. 25. - (1) ANRE decide modificarea autorizatei/autorizaţiilor în cazul în care au loc schimbări ale datelor de identificare ale operatorului economic.

(2) ANRE examinează situaţia nou-creată şi dispune eliberarea unei noi autorizaţii.

CAPITOLUL V

Răspunderi şi sancţiuni

Contravenţii

Art. 26. - Incălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.

Art. 27. - (1) Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenienţilor se fac conform prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale.

(2) Aplicarea amenzii contravenţionale nu limitează dreptul ANRE de a suspenda/retrage operatorului economic autorizaţia/autorizaţiile.

Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor

Art. 28. - (1) In cazul nerespectării obligaţiilor legale sau, după caz, al nerespectării prevederilor condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiei, imputabile titularului autorizaţiei, ANRE decide suspendarea autorizaţiei pe o perioada de maximum 90 de zile.

(2) Titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune la ANRE, cu maximum 15 zile înainte de expirarea termenului acordat, documentele care să ateste remedierea situaţiei care a condus la suspendarea autorizaţiei.

(3) Dacă în termenul acordat de ANRE operatorul economic nu face dovada remedierii situaţiei care a determinat suspendarea, ANRE retrage autorizaţia.

(4)  Operatorul economic poate solicita o nouă autorizaţie după cel puţin un an de la data retragerii autorizaţiei.

(5)  ANRE poate decide suspendarea autorizaţiei pe o perioada nedeterminată, în cazul în care operatorul economic este cercetat ca urmare a producerii unor accidente soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale; perioada suspendării în acest caz se poate prelungi până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.

Art. 29. - (1) La solicitarea titularului de autorizaţie, ANRE poate decide suspendarea autorizaţiei pe o perioada de maximum 6 luni.

(2) Titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune la ANRE, cu cel puţin 15 zile anterior expirării termenului de suspendare, documentele care să ateste remedierea situaţiei care a condus la solicitarea de suspendare, în caz contrar autorizaţia fiind retrasă.

(3)  Suspendarea la cerere poate fi dispusă de ANRE o singură dată şi nu poate fi prelungită.

(4)  In perioada de suspendare a autorizaţiei operatorii economici nu au dreptul să desfăşoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.

(5)  La solicitarea titularului de autorizaţie, ANRE poate decide retragerea autorizaţiei.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 30. - (1) Operatorii economici care au fost autorizaţi în baza prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot desfăşura activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale până la data expirării autorizaţiei.

(2) Operatorii economici care intenţionează să continue activităţile pentru care deţin autorizaţii trebuie să depună o nouă documentaţie, conformă cu prevederile regulamentului de autorizare specific, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei.

Art. 31. - Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament se efectuează de către ANRE.

Art. 32. - (1) In sensul prezentului regulament, activitatea de exploatare presupune activităţile de operare, întreţinere (inclusiv verificări şi revizii tehnice) şi reparaţii curente.

(2) Activităţile de modernizare, modificare, reabilitare şi reparaţii capitale ale obiectivelor/sistemelor existente din sectorul gazelor naturale se tratează din punct de vedere al autorizării operatorilor economici la fel ca obiectivele/sistemele noi din sectorul gazelor naturale.

Art. 33. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr.1 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în sectorul gazelor naturale

Model

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei societăţii comerciale care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Societatea Comercială......................................................................................, cu sediul în localitatea......................................................................., str.................................nr........, bl......., sc......., et......., ap......., judeţul.........................., cod poştal..................., telefon........................, fax........................, e-mail................., înregistrată la registrul comerţului sub nr...................., cod unic de înregistrare....................., cont nr.................................., deschis la................................................., reprezentată legal prin .................................................................................................... (datele de identificare ale reprezentantului autorizat al operatorului economic: CNP/nr. carte identitate, adresă, telefoane, e-mail etc............................................................), în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, solicită eliberarea de autorizaţii pentru:

........................................................................................................................................................................ .....................................................*)

Pentru autorizare anexăm dosarul conţinând documentele solicitate în Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.

Reprezentantul legal al societăţii...................................................................................................................................................................................

*) Se completează numărul articolului şi denumirea completă a fiecărui tip de autorizaţie solicitat, conform prezentului regulament.

ANEXA Nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie si exploatare în sectorul gazelor naturale

TARIFELE*)

pentru autorizarea/verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

Nr. art.

Activitatea

Tariful (mii lei)

Art. 7

Autorizaţie tip PP

2.400

Art. 8

Autorizaţie tip EP

3.700

Art. 9

Autorizaţie tip PTC

2.400

Art. 10

Autorizaţie tip ETC

2.400

Art. 11

Autorizaţie tip PTR

2.400

Art. 12

Autorizaţie tip ETR

2.400

Art. 13

Autorizaţie tip PDS

2.000

Art. 14

Autorizaţie tip EDS

5.500

Art. 15

Autorizaţie tip PDI

1.000

Art. 16

Autorizaţie tip EDI

1.400

*) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 55/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 55 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Hello Sir/Ma I work as Financial Consultant for my clients..Am direct mandate to an Active, Reliable and Capable provider of bank instruments,such as fresh cut BG, SBLC, MTN and LC which are specifically for lease/purchase, our Bank instruments can be engage in PPP Trading, Discounting, Signature Project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum , Telecommunication, Construction of dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. Right now we currently have options for lease/Collateral for Loan and we can deliver instruments strictly with our terms and procedure only. Best Regards Martin Steffens Email: marts.capitalfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 162 1999
    Kindly let me know your requirement to apply for loan, with 2% interest rate. So I can provide you solution accordingly. "CAPITAL CITY” approves loan from maximum to minimum amount and we give out our Loan in USD ($), GBP (£) Or Euro (€). all replies are further to company email and we accept phone call. Email: capitalcityloan@live.com Tel: +1 (908) 481-5837 whatsapp : +1 862-621-9274 Thank you, CAPITAL CITY LOAN & JEWELRY
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Necesitatea de a împrumuta urgent? Căutați capital de afaceri? Aveți nevoie de un împrumut pentru orice motiv?    Serviciile noastre sunt foarte rapide și de încredere și sunteți garantat să obțineți împrumutul de îndată ce aplicați, pur și simplu contactați-ne acum la EUROPAFUNDING@GMAIL.COM și primiți aprobarea de azi.
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Oferim facilități de împrumut atât persoanelor fizice, cât și companiilor care au nevoie de împrumut pentru a-și finanța idealurile de afaceri, pentru a-și achita facturile, pentru a-și extinde afacerile existente, pentru a consolida datoriile, pentru a finanța proiecte eT.c la o rată a dobânzii de 2%. De asemenea, ghidăm și oferim consultanță financiară clienților noștri. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare, astfel încât să putem discuta, să semneze acordul și apoi să vă finanțăm proiectul sau afacerea pentru dumneavoastră. E-mail: franklinleoloanhome@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 62 2018
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: EllinasFinances@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 17 2017
     We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Hotărârea 1037 2004
    Private Lender Avit Investment Authority. Greetings to you by ADIA. We are a France-Paris based investment company known as Avit Development Investment Authority working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Williams (Personal Assistant) Avit Development Investment Authority(ADIA) 501 Avenue Montaigne,75008 Paris-France Paris-France.Avit Development Investment Authority (ADIA)
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Hallo allemaal, Ik ben een particuliere geldschieter, ik bied een lening aan van 2% dit is een legitiem bedrijf met eer en onderscheid, wij staan klaar om u te helpen bij enig financieel probleem dat u biedt Wij bieden alle soorten leningen, dus als u geïnteresseerd bent in deze leningaanbieding vriendelijk contact met ons op onze e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Geef ook de volgdetails op zodat we meteen door kunnen gaan met de lening. Naam: Benodigde hoeveelheid: Duur: een land: Doel van de lening: Maandinkomen: Telefoonnummer: Neem contact met ons op met de bovenstaande gegevens op onze e-mail: anggadiman1@gmail.com Groeten aan jullie allemaal...
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 55/2007
Ordin 89 2009
privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale
Ordin 6 2009
privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 55/2007
Hotărârea 50 2008
privind completarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 55/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu