Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.606 din 31.05.2017

pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 19 iunie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (1) şi art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Contractul-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Metodologia de efectuare a inspecţiei de siguranţă rutieră, prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 4Se aprobă Metodologia de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare, prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 5Se aprobă Lista cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora, prevăzută în anexa nr. 5. Articolul 6Personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este desemnat de către ministrul transporturilor din personalul de specialitate al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., la propunerea directorului general al acestei instituţii. Articolul 7Se aprobă modelul legitimaţiei nominale de control destinate utilizării de către personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 6. Articolul 8Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7. Articolul 9Se aprobă dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi echipamentele necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră, prevăzute în anexa nr. 8. Articolul 10Personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de agenţi constatatori, primesc, fiecare în parte, o legitimaţie de control. Articolul 11Evidenţa legitimaţiilor de control se ţine într-un registru, în care se vor menţiona: seria, numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului, precum şi data eliberării. Articolul 12Atunci când calitatea de agent constatator a titularului legitimaţiei de control încetează, acesta o va preda Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în vederea anulării, care va fi consemnată în registrul de evidenţă. Articolul 13Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 14Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 15 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc ANEXA Nr. 1Metodologia de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră Articolul 1(1) Pentru realizarea planificării anuale a inspecţiilor de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită administratorilor drumurilor, care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii cu privire la reţeaua rutieră administrată în vederea contractării inspecţiei de siguranţă rutieră, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată.(2) Informaţiile privind reţeaua rutieră prevăzute la alin. (1) conţin următoarele detalii:denumirea fiecărui drum/autostradă; lungimea totală a fiecărui drum/autostradă; totalul numărului de kilometri ai reţelei rutiere aflate în interiorul localităţilor şi, respectiv, în afara localităţilor. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se vor transmite în format electronic, de către administratorul drumului, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 30 de zile de la solicitare. Articolul 2(1) În baza planificării, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie cu administratorul fiecărei reţele de drumuri un contract de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, conform modelului-cadru din anexa nr. 2 la prezentul ordin.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează administratorului reţelei de drumuri contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, în două exemplare originale, semnat şi înregistrat, în vederea semnării de către acesta.(3) Administratorului reţelei de drumuri are obligaţia de a returna semnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (2).(4) Data intrării în vigoare a contractului privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră este data înregistrării la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a exemplarului returnat semnat de către administratorul drumului. Articolul 3(1) După finalizarea inspecţiei de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură predarea Raportului de inspecţie de siguranţă rutieră în termenii contractuali prevăzuţi în contractul semnat cu administratorul drumului public.(2) Forma şi structura raportului de inspecţie de siguranţă rutieră se elaborează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Datele menţionate în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se utilizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră. Articolul 4În vederea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodică, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite agenţiilor subordonate planificarea acestora cu defalcarea pe luni şi echipaje, prin procedură internă. Articolul 5(1) Inspecţiile de siguranţă rutieră se realizează de către echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dintre care cel puţin unul este atestat ca auditor de siguranţă rutieră.(2) Componenţa echipelor de inspecţiei de siguranţă rutieră se stabileşte de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Articolul 6Rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră periodică, întocmite de către echipele de inspecţiei de siguranţă rutieră, se vor transmite la administratorii drumurilor respective cu adresă de înaintare cu confirmare de primire. Articolul 7După primirea confirmării predării raportului de inspecţie de siguranţă rutieră periodică pentru fiecare stradă/ drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzut în anexa contractului, A.R.R. întocmeşte şi transmite către administrator factura pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă inspectat. ANEXA Nr. 2Contract-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în Bucureşti, ........ ................ ..........., cod fiscal nr. ........ ........ ........, având contul nr. ........ ........ ..............., deschis la ........ ................ ................ ........ ..............., reprezentată prin ........ ................ ........., având funcţia de ........ ................ ........ ........, în calitate de prestator, pe de o parte, şi 2. Administratorul drumului public ........ ................ ................ .............., cu sediul în ........ ................ ................ ........ ............, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului ........ ........ ............ cu nr. ............ din ................, cod fiscal nr. ........ .............., având contul nr. ........ ................ .............., deschis la ........ ................ ........, reprezentat de ........ ..............., cu funcţia de ........ .............., în calitate de beneficiar, pe de altă parte II. OBIECTUL CONTRACTULUI Prestarea de servicii privind realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică pentru străzile/sectorul (sectoarele) de drum/drumuri/sectorul (sectoarele) de autostradă/autostrăzile prevăzute în anexa la prezentul contract. III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 1.1. Drepturile prestatorului sunt următoarele: a)de a verifica documentaţia pusă la dispoziţie de beneficiar; b)de a solicita completarea documentaţiei necesare realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, depusă de beneficiar în situaţia în care se constată că aceasta este incompletă.1.2. Obligaţiile prestatorului sunt următoarele: a)să asigure confidenţialitatea cu privire la datele/ informaţiile/documentele puse la dispoziţie de beneficiar; b)să nominalizeze echipa care va efectua inspecţia de siguranţă rutieră; c)să realizeze inspecţia de siguranţă rutieră periodică în conformitate cu legislaţia aplicabilă; d)să întocmească Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră periodică; e)să se asigure că Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră periodică va fi predat la sediul beneficiarului, într-un exemplar, în original cu confirmare de primire.2.1. Drepturile beneficiarului sunt următoarele: a)să fie informat cu privire la data de începere a inspecţiei de siguranţă rutieră; b)să primească Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră în termenul prevăzut la cap. V din prezentul contract.2.2. Obligaţiile Beneficiarului sunt următoarele: a)să pună la dispoziţie Prestatorului, în cel mai scurt timp, documentaţia existentă necesară realizării inspecţiei de siguranţă rutieră pentru drumurile publice prevăzute în anexa la prezentul contract, respectiv:

(i) date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate, conţinând numărul de accidente, de persoane decedate şi persoane grav rănite în ultimele 36 de luni, dacă sunt deţinute de beneficiar;
(ii) descrierea sectorului de drum supus inspecţiei de siguranţă rutieră;
(iii) datele obţinute în urma ultimului recensământ general de circulaţie existent şi coeficienţii de evoluţie aferenţi acestuia, dacă sunt deţinute de beneficiar;
(iv) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului, dacă sunt deţinute de beneficiar;
(v) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent, dacă sunt deţinute de beneficiar;
(vi) eventualele rapoarte de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier;

b)să asigure condiţiile necesare pentru realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră; c)să efectueze plăţile conform contractului.IV. DURATA CONTRACTULUI Durata contractului este de doi ani de la data înregistrării la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a exemplarului returnat semnat de către administratorul drumului în calitate de beneficiar. V. VALOAREA CONTRACTULUI 1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ........ .......... lei şi va fi plătită de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la capitolul I din prezentul contract, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale emise de către prestator pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzut în anexă. 2. Valoarea contractului se calculează în conformitate cu anexa la prezentul contract. VI. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE 1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor legale în vigoare. 2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora. 3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la capitolul V pct. 1, prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente până la îndeplinirea efectivă a acestora. VII. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 2. Dacă, după începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. IX. REZILIEREA CONTRACTULUI 1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea. 2. Contractul se reziliază prin acordul scris al părţilor. X. FORŢA MAJORĂ 1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. XI. CLAUZE FINALE Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ........ .............., în două exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar şi un exemplar pentru prestator. Prestator, ........ ........ ............ Beneficiar, ........ ........ ............ ANEXĂ la Contractul nr. .... din data ........... CALCULUL VALORII CONTRACTULUI defalcat pe străzi, drumuri, sectoare de drum, autostrăzi şi sectoare de autostradă

Nr. crt. Stradă/Drum/ Sector de drum/ Autostradă/ Sector de autostradă contractate Nr. km în interiorul localităţilor Nr. km care fac legătura între localităţi sau nr. km de autostradă Tarif/UM în interiorul localităţii (lei) Tarif/UM pentru drumuri care fac legătura între localităţi (lei) Valoare calculată pentru km în interiorul localităţii (lei) Valoare calculată pentru km care fac legătura între localităţi sau km de autostradă (lei) Valoare cumulată pentru stradă/drum/ sectorul de drum/autostradă (lei)
0 1 2 3 4 5 6 = 2 x 4 7 = 3 x 5 8 = 6 + 7
TOTAL X X

Prestator, ........ ........ ............ Beneficiar, ........ ........ ............ ANEXA Nr. 3Metodologia de efectuare a inspecţiei de siguranţă rutieră Articolul 1Inspecţia de siguranţă rutieră este verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere şi este denumită în continuare inspecţie periodică (IP). Aceasta se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră. Articolul 2IP cuprinde următoarele etape: a)analiza informaţiilor şi datelor necesare realizării IP transmise de către administratorul drumului public şi/sau Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; b)realizarea propriu-zisă a IP care include studiul documentaţiei disponibile puse la dispoziţie de către beneficiar, corelat cu analiza la faţa locului, analiza eventualelor recomandări cuprinse în rapoartele întocmite anterior, completarea listei-cadru de verificări corespunzătoare categoriei de drum supuse IP al cărei model este elaborat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi care se publică pe site-ul propriu, în termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, urmând a se actualiza ori de câte ori este necesar; c)transmiterea raportului de IP către administratorul drumului. Articolul 3Raportul de IP are următoarea structură: a)denumirea sectorului de drum, perioada de realizare şi inspectorul/echipa de inspecţie; b)cuprinsul raportului; c)scopul inspecţiei de siguranţă rutieră; d)descrierea generală a sectorului de drum inspectat; e)analiza gradului de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare; f)analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum inspectat; g)descrierea detaliată a neconformităţilor constatate şi motivarea acestora din punctul de vedere al siguranţei rutiere; h)concluziile care conţin dispoziţii şi recomandări pentru eliminarea neconformităţilor sau pentru reducerea incidenţei acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele unei analize tehnico-economice, după caz; i)opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate. Articolul 4(1) Un punct distinct din raportul de IP îl reprezintă analiza dispoziţiilor şi recomandărilor din rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare, care au fost puse în execuţie sau nu.(2) Setul de măsuri care constituie dispoziţii şi care pot fi dispuse în raportul de IP, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.(3) Termenele de executare a lucrărilor prevăzute la alin. (2) decurg de la data luării la cunoştinţă a raportului de IP de către administratorul drumului şi se vor devansa cu perioadele de timp în care condiţiile meteorologice nu permit efectuarea acestora.(4) Recomandările conţinute în rapoartele de IP nu au caracter obligatoriu. Articolul 5Rapoartele de IP se întocmesc în două exemplare originale, din care unul se pune la dispoziţie beneficiarului, iar cel de-al doilea se arhivează în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. ANEXA Nr. 4Metodologia de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare Articolul 1(1) Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară este inspecţia efectuată pe drumul public care are ca scop fie identificarea eventualelor cauze legate de infrastructură, care au favorizat sau au cauzat producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, fie urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră.(2) Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară efectuată după producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, denumită în continuare inspecţie suplimentară de accident (ISA), urmăreşte adoptarea cu operativitate a măsurilor corective pentru prevenirea producerii de accidente rutiere datorate infrastructurii rutiere, se realizează potrivit prevederilor cuprinse la art. 10 alin. (6) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se concretizează într-un raport de inspecţie suplimentară de siguranţă rutieră. Articolul 2(1) ISA se realizează prin vizita la locul accidentului completată cu analiza documentelor puse la dispoziţie conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cadrul ISA, personalul de specialitate al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează:a)tipul de zonă de relief; b)categoria drumului; c)tipul intersecţiilor; d)semnalizarea rutieră existentă, orizontală şi verticală; e)numărul benzilor de circulaţie; f)caracteristici ale suprafeţei rutiere; g)sistemele de iluminat existente în zonă; h)condiţiile meteorologice; i)restricţiile de viteză de pe sectorul studiat; j)obstacolele existente în zona de siguranţă a drumului; k)localizarea cât mai exactă a accidentului; l)data şi ora accidentului; m)gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate;n) caracteristicile persoanelor implicate în accident (vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanţe interzise prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranţă); o)date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este înregistrat, echipament de siguranţă, după caz); p)date privind ultimele controale tehnice periodice ale vehiculelor în conformitate cu legislaţia aplicabilă); q)tipul accidentului şi tipul coliziunii; r)manevrarea vehiculului; s)manevrele conducătorului auto; şi t)ori de câte ori este posibil informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă. Articolul 3Raportul de ISA cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4(1) Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară efectuată pe drumul public care are ca scop urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră este denumită în continuare inspecţie suplimentară de urmărire (ISU).(2) ISU se efectuează cu scopul de a verifica, la faţa locului, modul de respectare de către administratorul drumului a dispoziţiilor cuprinse într-un raport de ISA prin care au fost dispuse dispoziţii şi termene de punere în executare a acestora. Articolul 5(1) Un punct distinct din raportul de ISA îl reprezintă analiza dispoziţiilor şi recomandărilor din rapoartele de siguranţă rutieră anterioare, care au fost puse în execuţie sau nu, până la data accidentului.(2) Dispoziţiile cuprinse în ISA au un caracter obligatoriu de îndeplinit de către administratorul drumului.(3) Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară ISA, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.(4) Termenele de executare a lucrărilor prevăzute la alin. (3) decurg de la data luării la cunoştinţă a raportului de ISA de către administratorul drumului şi se vor devansa cu perioadele de timp în care condiţiile meteorologice nu permit efectuarea acestora.(5) Recomandările conţinute în rapoartele de ISA nu au caracter obligatoriu. Articolul 6Personalul specializat al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va solicita administratorului drumului şi/sau organelor de poliţie care anchetează accidentul supus inspecţiei de siguranţă rutieră datele prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Rapoartele de ISA se întocmesc în trei exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliţie, altul administratorului drumului şi al treilea se arhivează în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. ANEXA Nr. 5LISTA cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora

Tipuri de lucrări de intervenţii generale ce pot constitui dispoziţii în rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră Termenele de execuţie
I. SEMNALIZARE VERTICALĂ ŞI MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE
1.1 Refacere Maximum 14 zile
1.2 Completare Maximum 14 zile
II. SEMNALIZARE ORIZONTALĂ ŞI BUTONI REFLECTORIZANŢI
2.1 Refacere Maximum 14 zile
2.2 Completare Maximum 14 zile
III. PARAPETE METALIC
3.1 Refacere sau reparaţie, după caz Maximum 30 de zile
3.2 Completare Maximum 45 de zile
IV. PARAPETE BETON
4.1 Refacere Maximum 14 zile
4.2 Completare Maximum 25 de zile
V. PARAPETE CU CABLU
5.1. Refacere sau reparaţie, după caz Maximum 45 de zile
5.2 Completare Maximum 60 de zile
VI. PARAPETE PIETONAL
6.1 Refacere sau reparaţie, după caz Maximum 21 de zile
6.2 Completare Maximum 30 de zile
VII. INTERSECŢII DENIVELATE ŞI SENSURI GIRATORII
7.1 Reparaţii pentru aducerea la starea iniţială Maximum 14 zile
VIII. SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT
8.1 Înlocuire şi reparare STI Maximum 90 de zile
Tipuri de lucrări de intervenţii generale ce pot constitui dispoziţii în rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră Termenele de execuţie
IX. MOBILIER STRADAL
9.1 Rearanjare mobilier stradal în vederea creşterii siguranţei rutiere Maximum 14 zile
X. ILUMINAT
10.1 Înlocuire corpuri de iluminat Maximum 25 de zile
10.2 Înlocuire alte elemente componente ale sistemului de iluminat Maximum 25 de zile
XI. ASIGURARE VIZIBILITATE
11.1 Dezafectarea mijloacelor de publicitate care diminuează vizibilitatea Maximum 25 de zile
11.2 Relocare indicatoare de circulaţie care diminuează vizibilitatea Maximum 14 zile
11.3 Toaletare vegetaţii care afectează vizibilitatea Maximum 30 de zile
XII. REFACERE ZONE DETERIORATE DIN CAROSABIL
12.1 Refacere covor asfaltic pe suprafeţe izolate Maximum 45 de zile/km
12.2 Refacere degradări de suprafaţă Maximum 14 zile/km
XIII. REPARARE ACOSTAMENTE DETERIORATE
13.1 Refacere acostamente Maximum 25 de zile/km

ANEXA Nr. 6Modelul legitimaţiei nominale de control destinate utilizării de către personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră Modelul legitimaţiei nominale de control*) destinate utilizării de către personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:*) Modelul legitimaţiei nominale de control este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti PROCES-VERBAL SERIA ISR Nr. ................ de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat în ziua .........., luna ..........., anul ..............., ora ........ ........,. localitatea ........ .........., judeţul (sectorul) ........ ........... Subsemnatul, ........ ........ ..............., în calitate de ........ .............. la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. ........ ........ ........., în temeiul ........ ............., în baza Legitimaţiei nr. ..............., eliberată conform Ordinului ministrului transporturilor nr. ........ ........., am constatat următoarele: 1. Descrierea faptei(lor) (cu indicarea datei, orei şi locului în care au fost săvârşite): ........ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Pentru săvârşirea faptei(lor) descrisă(e) mai sus se face vinovat(ă):* ........ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... * - Pentru persoane fizice - numele şi prenumele, născut(ă) la data, adresa de domiciliu, actul de identitate seria şi numărul, precum şi codul numeric personal.Pentru persoane juridice - denumirea societăţii comerciale, adresa sediului, codul unic de înregistrare - CUI, numele şi prenumele reprezentantului legal.3. Fapta(ele) descrisă(e) la pct. 1 constituie contravenţie, conform prevederilor: ........ ........ .......... art. ........... litera ............... şi se sancţionează conform art. .............. alin. ............ lit. .............. cu amendă în sumă de: ........ ........... lei/ sau ................ lei în termen de 48 de ore. 4. Amenda se achită, după caz: 4.1 În cazul persoanelor juridice române, în contul „venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale" deschis la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia îşi are domiciliul fiscal contravenientul, beneficiar Buget de stat. 4.2 În cazul persoanelor fizice române, la casieria „taxe şi impozite" a primăriei unde este domiciliat contravenientul, beneficiar Buget local. 5. Chitanţa de plată a amenzii se depune sau se transmite de către contravenient prin poştă recomandat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., agenţia ........ .............., cu sediul în ........ ................ .........., str. ........ ........ ......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul (judeţul) ........ ........ ............ . 6. Împotriva prezentul procesului-verbal care constituie şi înştiinţarea de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal se poate depune la sediul A.R.R./Agenţiei A.R.R. ........ ............. care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. 7. Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. De faţă a fost următorul martor: ........ ........ ..............., CNP ........ ................ .........., născut(ă) la data de ........ ........ ............, (numele şi prenumele) în localitatea ........ .........., judeţul ..............., şi domiciliat(ă) în ........ ........., judeţul ........ .........., cu BI/CI seria .......... nr. ............. . 8. Neachitarea amenzii în termenul legal de 15 zile de la data înmânării sau comunicării atrage executarea silită conform prevederilor legale. 9. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, contravenientul fiind de faţă când i s-a înmânat un exemplar pe care îl primeşte (data înmânării şi semnătura contravenientului) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 10. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... a)Obiecţiunile contravenientului sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)Motivul lipsei martorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Semnătură martor, ........ ................ ............... Semnătură agent constatator, ........ ................ .............. Contravenient, ........ ................ ............ Am luat la cunoştinţă ........ ................ ........ ........ ANEXA Nr. 8Dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi echipamentele necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră Articolul 1În exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control privind respectarea prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. utilizează autovehicule autoutilitare din categoria N1. Articolul 2(1) Autoutilitarele au culoarea albă şi sunt inscripţionate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.(2) Inscripţionarea autoutilitarelor se face cu următoarele elemente de identificare:a)pe părţile laterale: înscrisul „AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ" şi sigla „A.R.R.", ambele de culoare albastră; b)pe părţile anterioară şi posterioară: înscrisurile „INSPECŢIE DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ", ambele de culoare albastră. (3) Autoutilitarele sunt prevăzute pe părţile laterale cu o dungă mediană de culoarea reflectorizantă, iar la partea posterioară cu dungi reflectorizante înclinate la 45° de culori alternante. Articolul 3(1) Autoutilitarele sunt dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare portocalie cu mesaje variabile care se folosesc pentru atenţionarea participanţilor la traficul rutier. (2) Dispozitivul de semnalizare este de tipul „rampă modulară" care se compune din două module: un modul cu lămpi laterale cu lumini intermitente de culoare galben-auto şi semnalizatorul cu text, precum şi un modul rabatabil de tipul „indicator cu flash-uri" pentru semnalizare lucrări.(3) Semnalizatorul cu text de culoare roşie poate afişa mesaje variabile în limba română şi engleză, după cum urmează: „ATENŢIE LUCRĂRI" şi „REDUCEŢI VITEZA" sau „ATTENTION WORKS" şi „REDUCE SPEED". Articolul 4Personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. au dreptul să semnalizeze din autoutilitara aflată în mers, prin punerea în funcţiune a dispozitivului de semnalizare luminoasă de culoare portocalie cu mesaje variabile. Articolul 5(1) Autoutilitarele sunt dotate cu echipamente şi aparatură pentru efectuarea verificărilor specifice, după cum urmează:a)echipamente de semnalizare rutieră: indicator pentru ocolire, balize (direcţionale, conice), triunghiuri reflectorizante, lămpi de semnalizare intermitentă, bandă din polietilenă inscripţionată, panouri de limitare acces - pliabile, echipamente de semnalizare rabatabile pentru autovehicule; b)aparatură pentru fotografiere şi filmare (fixe şi portabile) cu înregistrarea coordonatelor, funcţionale inclusiv pe timp de noapte; c)echipamente de măsurare a lungimilor, înălţimilor, înclinărilor etc. (odometre din care unul de tip roată metrică, rulete, telemetru cu laser, clinometru digital); d)echipamente pentru localizarea coordonatelor tip GPS - sistem de poziţionare globală; e)laptop, conexiune la internet mobil, imprimantă, reportofon, hard disc extern de minimum 2Tb, card de memorie pentru aparatele foto/video de minimum 32 Gb; f)aparate de înregistrare a traficului rutier; g)retroreflectometre pentru măsurarea gradului de reflexie al marcajelor de pe carosabil şi semnalizării verticale; h)echipament pentru măsurarea planeităţii şi rugozităţii carosabilului; i)instalaţie de iluminare a locului de inspecţie pe timp de noapte; j)vopsea pentru marcări diverse; k)lanternă. (2) Pe timpul activităţii de inspecţie şi control personalul A.R.R. are la dispoziţie următoarele echipamente de protecţie: a)vestă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripţionată cu sigla A.R.R.; b)pelerină impermeabilă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripţionată cu sigla A.R.R.; c)jachetă pentru primăvară-toamnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante şi inscripţionată cu sigla A.R.R.; d)jachetă matlasată pentru iarnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante şi inscripţionată cu sigla A.R.R.; e)cască de protecţie pentru lucrări; f)mănuşi de protecţie; g)încălţăminte adecvată sezonului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 606/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 606 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 606/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu