Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5886 din 10 noiembrie 2009

privind Calendarul miscarii personalului didactic din învatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 776 din 13 noiembrie 2009In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţământul Preuniversitar şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei, cercetam şi inovam, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

ANEXA

CALENDARUL

mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011

In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor şcolare şi sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului şcolar general până la data de 4 ianuarie 2010, în următoarea componenţă:

a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepreşedinte - inspector şcolar cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate;

c)  secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolari cu managementul instituţional/inspectori şcolari de specialitate/ directori de liceu;

d)  membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Comisia de mobilitate a personalului didactic îşi desfăşoară activitatea conform prezentului calendar şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate şi a pretransferării.

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti participă ca observatori la toate etapele mişcării personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar. In această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

I.  Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora şi a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Pentru cadrele didactice titulare numite pe nivel gimnazial în unităţi cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b2) şi la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă).

Perioada 4-22 ianuarie 2010

II. Ordinea desfăşurării etapelor mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 este următoarea:

1.  Intocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010:

a) pentru limită de vârstă standard;

b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010

c)  cadrele didactice care doresc să îşi continue activitatea didactică în anul şcolar 2010-2011 în condiţiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (care trebuie să conţină avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ);

Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010

d) cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/ catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ;

Perioada 8-9 februarie 2010

e) comunicarea acordului/refuzului de menţinere în activitate sau a avizului de pensionare;

Termen: 12 februarie 2010

f) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;

Perioada 15-16 februarie 2010

g)  soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 17 februarie 2010

h) comunicarea rezultatelor la contestaţii;

Termen: 19 februarie 2010

2. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în învăţământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul şcolar 2010-2011:

a) la nivelul unităţilor de învăţământ;

b) la nivelul inspectoratului şcolar.

Perioada 22 februarie-12 martie 2010

3. Soluţionarea completărilor şi a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul şcolar 2010-2011:

a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada 15-16 martie 2010

b) soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în una, două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări şi a situaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Termen: 18 martie 2010

c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 22 martie 2010

d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada 23-24 martie 2010

e)  completarea de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unităţii de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;

f)   completarea, în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti, a normei didactice cu ore la altă/alte unitate/unităţi de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;

Perioada 25-26 martie 2010

g)  emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Termen: 29 martie 2010

4. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferarea personalului didactic titular la cerere:

a)   afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;

Termen: 22 martie 2010

b) afişarea la inspectoratul şcolara listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 30 martie 2010

c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;

Termen: 7 aprilie 2010

d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretran sfera re la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;

Perioada 8-22 aprilie 2010

e)  afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la cerere;

Termen: 26 aprilie 2010

f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar;

Perioada 26-28 aprilie 2010

g) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;

Termen: 29 aprilie 2010

h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada 29-30 aprilie 2010

i) efectuarea în ordine mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate şi apoi a pretransferărilor în aceeaşi şedinţă publică;

Perioada 3-5 mai 2010

j) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;

Perioada 6-7 mai 2010

k) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 10 mai 2010

l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 11 mai 2010

m) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate şi pretransfer.

Termen: 14 mai 2010

5.  Detaşarea în interesul învăţământului:

a)  înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ;

Perioada 12-19 mai 2010

b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada 20-21 mai 2010

c) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 24 mai 2010

d)  afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;

Termen: 26 mai 2010

e) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.

Termen: 27 mai 2010

6. Ocuparea prin concurs, detaşare la cerere şi suplinire la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:

a)   transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti ale personalului didactic şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;

Termen: 28 mai 2010

b)  stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 31 mai 2010

c)   transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile stabilite de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la centrele/unităţile de învăţământ care organizează concurs;

Termen: 4 iunie 2010

d)   comunicarea acordului/refuzului continuităţii cadrelor didactice pentru detaşare la cerere sau suplinire, în anul şcolar 2010-2011, de către unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar;

Perioada 31 mai-4 iunie 2010

e)  înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unităţii de învăţământ/ centrului care organizează concurs, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2010, pentru cadrele didactice care solicită detaşare ia cerere prin concurs/concurs specific, pentru candidaţii care solicită continuitate pentru suplinire şi pentru candidaţii participanţi la concursul naţional din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judeţelor-pilot care vor aplica noul sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-iulie 2008, şi/sau la concursul din data de 15 iulie 2009, care au obţinut minimum nota 7 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare, precum şi pentru candidaţii care solicită suplinire în baza notelor ia concursul naţional din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008, şi/sau la concursul din data de 15 iulie 2009;

Perioada 14-25 iunie 2010

- absolvenţii promoţiei 2010 depun adeverinţa de absolvire şi validează fişa de înscriere (prin semnătură).

Termen: 7 iulie 2010

NOTĂ:

Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolvenţii promoţiei 2010 care susţin examenul de iicenţă/absolvire după data de 7 iulie 2010 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.

f)  verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi de consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada 25 iunie-2 iulie 2010

g) verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Perioada 28-29 iunie 2010

h) afişarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;

Termen: 30 iunie 2010

i) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;

Perioada 30 iunie-1 iulie 2010

j) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 2 iulie 2010

k) comunicarea soluţiilor la contestaţii;

Termen: 5 iulie 2010

l) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură), conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului;

Perioada 5-7 iulie 2010

m) extragerea din aplicaţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a situaţiei preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialităţi şi numărul total al candidaţilor înscrişi;

Termen: 8 Iulie 2010

n) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Zilele de 9 şi 12 iulie 2010

o) desfăşurarea concursului (locul va fi anunţat public cu cel puţin 30 de zile înainte);

Termen: 14 iulie 2010

p) transmiterea situaţiei statistice a derulării concursului (numărul candidaţilor prezenţi şi numărul candidaţilor absenţi) la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Termen: 14 iulie 2010, ora 12^00

q) afişarea rezultatelor;

Termen: 16 iulie 2010

r) înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor);

Perioada 16-18 iulie 2010

s) rezolvarea contestaţiilor;

Termen: 19 iulie 2010

t) afişarea rezultatelor finale.

Termen: 20 iulie 2010

6.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile:

a)  repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile;

Perioada: 21-22 iulie 2010

b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 2 august 2010

6.2.  Publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile şi a posturilor didactice/catedrelor rezervate, şi afişarea acestora la centrele de concurs.

Termen: 23 iulie 2010

6.3.  Etapa a II-a de repartizare - repartizarea, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere şi a cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs/concurs specific, în ordine, astfel:

a) repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

b) repartizarea în şedinţă publică a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar;

c) repartizarea în şedinţă publică a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

d) reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unităţile de învăţământ care organizează concurs şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Termen: 26 iulie 2010

e) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cerere.

Termen: 2 august 2010

6.4. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea prin suplinire a candidaţilor, în şedinţă publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, în ordine, astfel:

a)  repartizarea candidaţilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

b) completarea normei didactice candidaţilor repartizaţi prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete, la nivel de centru de concurs, şi repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la concurs prin suplinire, în şedinţă publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Perioada: 27-30 iulie 2010

c)  emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru suplinire.

Termen: 2 august 2010

6.5. Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unităţile de învăţământ care au organizat concurs şi la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Termen: 2 august 2010

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, de către cadrele didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi detaşare la cerere şi de către cadre didactice calificate prin suplinire:

a)  revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-25 iunie 2010;

b) depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi pentru suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum şi de către candidaţii care solicită suplinire în baza rezultatelor obţinute la concursul din luna iulie 2009 şi/sau din perioada iunie-iulie 2008;

Perioada: 3-4 august 2010

c)  organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 9 si 12 iulie 2010);

Termen: 5 august 2010

d) organizarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a concursului pentru suplinire;

Termen: 6 august 2010

e) afişarea rezultatelor;

Termen: 7 august 2010

f) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;

Perioada: 7-9 august 2010

g) afişarea rezultatelor definitive.

Termen: 10 august 2010

7.1. Etapa a IV-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate nesoluţionată, a cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere şi a suplinitorilor calificaţi, în ordine, astfel:

a)  repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

b)  soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

c)  repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iulie 2010, respectiv în ordinea descrescătoare a punctajelor;

d)  reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Termen: 23 august 2010

e)  soluţionarea cererilor de continuitate prin suplinire şi repartizarea în şedinţă publică a suplinitorilor calificaţi, conform prevederilor art. 77 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

f)  repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 80 alin. (6) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009, în regim de cumul/plata cu ora;

Perioada: 24-25 august 2010

g) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2010

7.2. Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Termen: 26 august 2010

8. Acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate:

a)  depunerea şi înregistrarea dosarelor la inspectoratele şcolare pentru cumul/plata cu ora;

Perioada: 7-11 iunie 2010

b)   acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.

Termen: 27 august 2010

c)  emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2010

9.  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului:

a) depunerea dosarelor suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 7-11 iunie 2010

b) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 5-6 august 2010

c) afişarea rezultatelor;

Termen: 7 august 2010

d)   depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;

Perioada: 7-9 august 2010

e) afişarea rezultatelor definitive.

Termen: 10 august 2010

9.1. Etapa a V-a de repartizare - şedinţă publică organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti pentru:

a)  repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Termen: 30 august 2010

b)  emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 septembrie 2010

III. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate

Termen: 15 septembrie 2010


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5886/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5886 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu