Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.874 din 10.10.2019

pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului
ACT EMIS DE: Ministerul Turismului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului turismului nr. 1.183/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 18 octombrie 2018, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6Neîndeplinirea de către agenţiile de turism organizatoare a obligaţiilor stabilite în prezentul ordin pentru acestea sau îndeplinirea defectuoasă, cu depăşirea termenelor de depunere a declaraţiilor prevăzute la art. 1, se sancţionează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin. Articolul II Alineatul (3) al articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 30 ianuarie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Agenţia de turism organizatoare garantează plăţile efectuate de călători sau în numele călătorilor, indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenţii de turism.
Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul turismului,Bogdan Gheorghe TrifANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.183/2018) Declaraţie iniţială |_| Declaraţie rectificativă |_| Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare 1. PERIOADA DE RAPORTARE: An |¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| Luna |¯¯|¯¯| 2. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI ECONOMIC: Cod de identificare fiscală: |¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| Denumire: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Denumire agenţie: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Adresă domiciliu fiscal: Judeţ |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Localitate |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Stradă |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Număr |¯¯| Bloc |¯¯| Scara |¯¯|Ap. |¯¯|Cod poştal |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|Sector |¯¯|Telefon |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|E-mail|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| 3. RAPORTARE INFORMAŢII:

1 2 3 4 5 6
Numărul contractelor aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, exprimat global Valoarea totală a pachetelor de servicii de călătorie neprestate, aferente contractelor aflate în derulare (lei) Valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei) Sume achitate către furnizori din valoarea totală încasată în avans, aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei) Sold (diferenţa dintre coloanele 3 şi 4, exprimată în lei) Valoarea garantată

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Nume, prenume: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Funcţia/calitatea: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Semnătura (electronică)|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Loc rezervat Ministerului Turismului: Nr. de înregistrare|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|Data: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.183/2018) INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare" Declaraţia se completează de către operatorul economic deţinător al unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. I. Termenul de depunere a declaraţiei Declaraţia se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare, de către operatorul economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, conform prevederilor legale în vigoare. Organul central competent de preluare şi gestionare a declaraţiilor: Direcţia control din cadrul Ministerului Turismului, conform atribuţiilor stabilite în ordin. II. Modul de depunere Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă*), conform legii.*) Mijloc electronic de transmitere la distanţă = punct de contact unic electronic (PCUe) - sistem informatic gestionat de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, instituţie publică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, portal disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro Pentru depunerea declaraţiei, operatorul economic trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În vederea transmiterii declaraţiei pe cale online la Ministerul Turismului este necesar să se parcurgă următorii paşi: Pasul 1 - Se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.ro Pasul 2 - Creare cont Se accesează secţiunea „CONT NOU - Persoană juridică", se completează rubricile din secţiune cu datele individuale ale operatorului economic, se aleg un nume de utilizator şi o parolă. Confirmarea creării contului se primeşte pe adresa de e-mail indicată de către solicitant. Se accesează linkul primit în e-mailul de confirmare, contul fiind astfel creat. Pasul 3 - Autentificare în sistem Pentru autentificarea în sistem se alege secţiunea „CONECTARE". La secţiunea „Autentificaţi-vă prin", se selectează eDirect. Se completează numele de utilizator şi parola, se introduc caracterele asociate codului CAPTCHA. Se accesează secţiunea „Autentificare". Pasul 4 - Depunerea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare Pentru depunerea declaraţiei se accesează secţiunea „Creează solicitare". Se selectează instituţia - Ministerul Turismului şi procedura pentru transmiterea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare. Prin accesarea secţiunii „Creează solicitare" declaraţia în format Excel se poate descărca, completa şi semna cu semnătură electronică, extensia acceptată fiind de tipul P7S sau P7M. Declaraţia completată şi semnată electronic se ataşează solicitării prin accesarea secţiunii „Încărcare". După încărcarea declaraţiei, dacă este cazul, pot fi trecute observaţii în rubrica dedicată. Pentru transmiterea solicitării se dă click pe butonul „Lansează solicitare" şi astfel declaraţia este transmisă către Ministerul Turismului. Sistemul va genera o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost lansată cu succes. În cel mai scurt timp un operator al instituţiei o va prelua." Pasul 5 - Preluarea declaraţiei Declaraţia încărcată în sistem urmează să fie preluată de către Direcţia control, moment în care solicitantul va primi un email prin care i se comunică numărul de înregistrare intern. Pasul 6 Direcţia de specialitate va analiza declaraţia depusă şi, dacă va fi nevoie, va putea solicita şi alte informaţii necesare prelucrării acesteia. Dacă în urma verificării formale vor fi identificate agenţii de turism organizatoare care au transmis date incomplete/incorecte ori au fost indicate greşit sau, după raportare, au intervenit modificări/schimbări (de exemplu: transferul sau anularea pachetului etc.), se va proceda la emiterea de notificări în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor, în vederea efectuării corecţiilor necesare (fără să se stabilească penalizări/amenzi etc.). Declaraţia rectificativă se utilizează pentru: corectarea perioadei de raportare;

modificarea unor elemente de identificare ale operatorului economic;

modificarea unor date din tabelul privind raportarea informaţiilor;

corectarea altor informaţii prevăzute în formular.Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează şi se depune până cel târziu la data depunerii următoarei declaraţii. Stadiul soluţionării declaraţiei poate fi urmărit pe site-ul PCUe, în secţiunea „Solicitările mele", folosind numărul PISEG. Pasul 7 După verificarea de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei control a informaţiilor din conţinutul declaraţiei depuse la termenele legale de depunere, precum şi a celor depuse ca urmare a notificărilor şi ataşarea documentului final „Comunicarea", solicitantul este notificat cu privire la faptul că informaţiile din declaraţie au fost importate în baza de date constituită la nivelul direcţiei. În termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, Direcţia control centralizează toate declaraţiile depuse. III. Completarea declaraţiei 1. Operatorul economic va selecta spaţiul special pentru tipul declaraţiei, respectiv „declaraţie iniţială" pentru prima declaraţie aferentă perioadei de raportare sau „declaraţie rectificativă" pentru declaraţia care cuprinde completări, modificări sau corecturi solicitate de către direcţia de specialitate sau din oficiu. 2. Caseta „Perioada de raportare": în rubrica „An" se înscrie cu cifre arabe anul, cu 4 caractere (de exemplu: 2019);

în rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia de raportare (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).3. Secţiunea „Date de identificare a operatorului economic" 3.1. Caseta „Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit operatorului economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 3.2. Caseta „Denumire" - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele operatorului economic. 3.3. Caseta „Denumire agenţie" - se completează denumirea agenţiei de turism organizatoare aşa cum este menţionată în licenţa de turism. 3.4. Caseta „Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism" - se înscriu numărul şi data emiterii licenţei de turism eliberate agenţiei de turism organizatoare de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. 3.5. Caseta „Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al operatorului economic. 4. Secţiunea „Raportare informaţii" 4.1. La completarea tabelului se are în vedere totalul contractelor aflate în derulare*), aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, combinate de către agenţia de turism organizatoare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018, comercializate până în perioada de referinţă, inclusiv. 4.2. Sunt exceptate de la prevederile subpct. 4.1 pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 4.3. Coloana „Numărul contractelor aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, exprimat global" - se completează cu numărul contractelor*) aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie comercializate direct sau prin reprezentanţi, exprimat global. 4.4. Coloana „Valoarea totală a pachetelor de servicii de călătorie neprestate, aferente contractelor aflate în derulare (lei)" - se înscrie valoarea însumată a pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), exprimată în lei**). 4.5. Coloana „Valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei)" - se înscrie valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), exprimată în lei**). 4.6. Coloana „Sume achitate către furnizori din valoarea totală încasată în avans, aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei)" - se înscrie valoarea totală achitată către furnizori, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), din valoarea totală încasată, exprimată în lei**). 4.7. Coloana „Sold (diferenţa dintre coloanele 3 şi 4)" - se înscrie valoarea rezultată în urma diferenţei dintre suma înscrisă în coloana 3 şi cea înscrisă în coloana 4 din formular. 4.8. Coloana „Valoarea garantată" - se completează valoarea totală a limitei de răspundere garantate de instrumentul/instrumentele de garantare valabil(e) la data raportării al/ale agenţiei de turism organizatoare declarante, potrivit obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. *) Inclusiv serviciile de călătorie asociate facilitate călătorilor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. **) Sumele încasate în valută se exprimă ca echivalent în lei la data încasării, potrivit cursului valutar oficial din ziua respectivă.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 874/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 874 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 874/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu