Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.874 din 10.10.2019

pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului
ACT EMIS DE: Ministerul Turismului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului turismului nr. 1.183/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 18 octombrie 2018, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6Neîndeplinirea de către agenţiile de turism organizatoare a obligaţiilor stabilite în prezentul ordin pentru acestea sau îndeplinirea defectuoasă, cu depăşirea termenelor de depunere a declaraţiilor prevăzute la art. 1, se sancţionează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin. Articolul II Alineatul (3) al articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 30 ianuarie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Agenţia de turism organizatoare garantează plăţile efectuate de călători sau în numele călătorilor, indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenţii de turism.
Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul turismului,Bogdan Gheorghe TrifANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.183/2018) Declaraţie iniţială |_| Declaraţie rectificativă |_| Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare 1. PERIOADA DE RAPORTARE: An |¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| Luna |¯¯|¯¯| 2. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI ECONOMIC: Cod de identificare fiscală: |¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| Denumire: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Denumire agenţie: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Adresă domiciliu fiscal: Judeţ |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Localitate |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Stradă |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Număr |¯¯| Bloc |¯¯| Scara |¯¯|Ap. |¯¯|Cod poştal |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|Sector |¯¯|Telefon |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|E-mail|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| 3. RAPORTARE INFORMAŢII:

1 2 3 4 5 6
Numărul contractelor aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, exprimat global Valoarea totală a pachetelor de servicii de călătorie neprestate, aferente contractelor aflate în derulare (lei) Valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei) Sume achitate către furnizori din valoarea totală încasată în avans, aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei) Sold (diferenţa dintre coloanele 3 şi 4, exprimată în lei) Valoarea garantată

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Nume, prenume: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Funcţia/calitatea: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Semnătura (electronică)|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| Loc rezervat Ministerului Turismului: Nr. de înregistrare|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|Data: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.183/2018) INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare" Declaraţia se completează de către operatorul economic deţinător al unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. I. Termenul de depunere a declaraţiei Declaraţia se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare, de către operatorul economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, conform prevederilor legale în vigoare. Organul central competent de preluare şi gestionare a declaraţiilor: Direcţia control din cadrul Ministerului Turismului, conform atribuţiilor stabilite în ordin. II. Modul de depunere Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă*), conform legii.*) Mijloc electronic de transmitere la distanţă = punct de contact unic electronic (PCUe) - sistem informatic gestionat de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, instituţie publică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, portal disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro Pentru depunerea declaraţiei, operatorul economic trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În vederea transmiterii declaraţiei pe cale online la Ministerul Turismului este necesar să se parcurgă următorii paşi: Pasul 1 - Se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.ro Pasul 2 - Creare cont Se accesează secţiunea „CONT NOU - Persoană juridică", se completează rubricile din secţiune cu datele individuale ale operatorului economic, se aleg un nume de utilizator şi o parolă. Confirmarea creării contului se primeşte pe adresa de e-mail indicată de către solicitant. Se accesează linkul primit în e-mailul de confirmare, contul fiind astfel creat. Pasul 3 - Autentificare în sistem Pentru autentificarea în sistem se alege secţiunea „CONECTARE". La secţiunea „Autentificaţi-vă prin", se selectează eDirect. Se completează numele de utilizator şi parola, se introduc caracterele asociate codului CAPTCHA. Se accesează secţiunea „Autentificare". Pasul 4 - Depunerea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare Pentru depunerea declaraţiei se accesează secţiunea „Creează solicitare". Se selectează instituţia - Ministerul Turismului şi procedura pentru transmiterea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare. Prin accesarea secţiunii „Creează solicitare" declaraţia în format Excel se poate descărca, completa şi semna cu semnătură electronică, extensia acceptată fiind de tipul P7S sau P7M. Declaraţia completată şi semnată electronic se ataşează solicitării prin accesarea secţiunii „Încărcare". După încărcarea declaraţiei, dacă este cazul, pot fi trecute observaţii în rubrica dedicată. Pentru transmiterea solicitării se dă click pe butonul „Lansează solicitare" şi astfel declaraţia este transmisă către Ministerul Turismului. Sistemul va genera o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost lansată cu succes. În cel mai scurt timp un operator al instituţiei o va prelua." Pasul 5 - Preluarea declaraţiei Declaraţia încărcată în sistem urmează să fie preluată de către Direcţia control, moment în care solicitantul va primi un email prin care i se comunică numărul de înregistrare intern. Pasul 6 Direcţia de specialitate va analiza declaraţia depusă şi, dacă va fi nevoie, va putea solicita şi alte informaţii necesare prelucrării acesteia. Dacă în urma verificării formale vor fi identificate agenţii de turism organizatoare care au transmis date incomplete/incorecte ori au fost indicate greşit sau, după raportare, au intervenit modificări/schimbări (de exemplu: transferul sau anularea pachetului etc.), se va proceda la emiterea de notificări în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor, în vederea efectuării corecţiilor necesare (fără să se stabilească penalizări/amenzi etc.). Declaraţia rectificativă se utilizează pentru: corectarea perioadei de raportare;

modificarea unor elemente de identificare ale operatorului economic;

modificarea unor date din tabelul privind raportarea informaţiilor;

corectarea altor informaţii prevăzute în formular.Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează şi se depune până cel târziu la data depunerii următoarei declaraţii. Stadiul soluţionării declaraţiei poate fi urmărit pe site-ul PCUe, în secţiunea „Solicitările mele", folosind numărul PISEG. Pasul 7 După verificarea de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei control a informaţiilor din conţinutul declaraţiei depuse la termenele legale de depunere, precum şi a celor depuse ca urmare a notificărilor şi ataşarea documentului final „Comunicarea", solicitantul este notificat cu privire la faptul că informaţiile din declaraţie au fost importate în baza de date constituită la nivelul direcţiei. În termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, Direcţia control centralizează toate declaraţiile depuse. III. Completarea declaraţiei 1. Operatorul economic va selecta spaţiul special pentru tipul declaraţiei, respectiv „declaraţie iniţială" pentru prima declaraţie aferentă perioadei de raportare sau „declaraţie rectificativă" pentru declaraţia care cuprinde completări, modificări sau corecturi solicitate de către direcţia de specialitate sau din oficiu. 2. Caseta „Perioada de raportare": în rubrica „An" se înscrie cu cifre arabe anul, cu 4 caractere (de exemplu: 2019);

în rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia de raportare (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).3. Secţiunea „Date de identificare a operatorului economic" 3.1. Caseta „Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit operatorului economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 3.2. Caseta „Denumire" - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele operatorului economic. 3.3. Caseta „Denumire agenţie" - se completează denumirea agenţiei de turism organizatoare aşa cum este menţionată în licenţa de turism. 3.4. Caseta „Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism" - se înscriu numărul şi data emiterii licenţei de turism eliberate agenţiei de turism organizatoare de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. 3.5. Caseta „Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al operatorului economic. 4. Secţiunea „Raportare informaţii" 4.1. La completarea tabelului se are în vedere totalul contractelor aflate în derulare*), aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, combinate de către agenţia de turism organizatoare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018, comercializate până în perioada de referinţă, inclusiv. 4.2. Sunt exceptate de la prevederile subpct. 4.1 pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 4.3. Coloana „Numărul contractelor aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, exprimat global" - se completează cu numărul contractelor*) aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie comercializate direct sau prin reprezentanţi, exprimat global. 4.4. Coloana „Valoarea totală a pachetelor de servicii de călătorie neprestate, aferente contractelor aflate în derulare (lei)" - se înscrie valoarea însumată a pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), exprimată în lei**). 4.5. Coloana „Valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei)" - se înscrie valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), exprimată în lei**). 4.6. Coloana „Sume achitate către furnizori din valoarea totală încasată în avans, aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei)" - se înscrie valoarea totală achitată către furnizori, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), din valoarea totală încasată, exprimată în lei**). 4.7. Coloana „Sold (diferenţa dintre coloanele 3 şi 4)" - se înscrie valoarea rezultată în urma diferenţei dintre suma înscrisă în coloana 3 şi cea înscrisă în coloana 4 din formular. 4.8. Coloana „Valoarea garantată" - se completează valoarea totală a limitei de răspundere garantate de instrumentul/instrumentele de garantare valabil(e) la data raportării al/ale agenţiei de turism organizatoare declarante, potrivit obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. *) Inclusiv serviciile de călătorie asociate facilitate călătorilor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. **) Sumele încasate în valută se exprimă ca echivalent în lei la data încasării, potrivit cursului valutar oficial din ziua respectivă.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 874/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 874 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 874/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu