Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.156 din 15.01.2019

pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor
ACT EMIS DE: Ministerul Turismului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 30 ianuarie 2019SmartCity1

În temeiul art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedurile de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor, prevăzute în anexa la prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul turismului, Gheorghe Bogdan Tomoiagă, secretar de stat ANEXĂPROCEDURI de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor Articolul 1 Definiţii
(1) În sensul prezentelor proceduri, termenii şi expresiile folosite au semnificaţia prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare OG nr. 2/2018, precum şi următoarele semnificaţii: 1. beneficiarul - călătorul, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din OG nr. 2/2018, cu excepţia scrisorii de garanţie bancară al cărei beneficiar este Ministerul Turismului; 2. costul repatrierii - cheltuielile rezonabile efectuate de călător sau cheltuielile efectuate de emitentul instrumentului de garantare pentru întoarcerea la locul de plecare sau într-un alt loc convenit de părţile contractante, în condiţii de confort similare celor contractate; 3. despăgubirea - suma datorată de emitentul instrumentului de garantare călătorului în urma producerii evenimentului garantat; 4. evenimentul garantat - neplata de către agenţia de turism organizatoare a sumelor achitate de călător ca urmare a insolvenţei acesteia sau imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părţi a călătorului; 5. sumele achitate de călător - contravaloarea serviciilor plătite de călător în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiat de acesta cu agenţia de turism şi neprestate; 6. emitentul instrumentului de garantare - societatea de asigurare în cazul poliţei de asigurare, banca în cazul scrisorii de garanţie bancară, fiduciarul în cazul contractului de fiducie, fondul de garantare a pachetelor de călătorie în cazul instrumentului de garantare emis de către acesta.
(2) Prevederile prezentelor proceduri referitoare la rambursarea sumelor achitate de călător în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în caz de insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare, se aplică prin analogie sumelor achitate de călător în legătură cu serviciile de călătorie asociate, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care agenţia de turism organizatoare facilitează servicii de călătorie asociate.
Articolul 2Procedurile de garantare
(1) Garanţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din OG nr. 2/2018 pot fi reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare, contract de fiducie, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite. Acestea pot funcţiona distinct sau asociat.
(2) Garanţiile se referă la toate plăţile efectuate de călători sau pe seama călătorilor cu privire la pachete, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din OG nr. 2/2018.
(3) Agenţia de turism organizatoare garantează plăţile efectuate de călători sau în numele călătorilor indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenţii de turism, în baza unui contract de mandat cu reprezentare conform dispoziţiilor art. 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil.Exemple: 1. În cazul în care: Agenţia de turism A vinde un pachet de servicii către agenţia de turism B, agenţia B are sediul în România.

Agenţia B poate vinde pachetul de servicii în forma achiziţionată către călător sau cu adăugarea altor servicii de călătorie, constituind un nou pachet de servicii.

Agenţia B vinde, în nume propriu, acest pachet către călător, comportându-se în relaţia cu aceasta ca un organizator. Atunci agenţia B trebuie să deţină licenţa de organizator şi este obligată să garanteze acest pachet, agenţia de turism A nefiind obligată să garanteze pachetul de servicii deoarece între aceasta şi călător nu există niciun raport contractual care să dea naştere obligaţiilor reciproce.2. În cazul în care: Agenţia A încheie cu agenţia B un contract de mandat cu reprezentare conform dispoziţiilor art. 2.009 şi următoarele din Codul civil.

Agenţia B vinde acest pachet către călător în numele agenţiei A, prezentând călătorului faptul că agenţia A este organizatoare. Atunci agenţia A este obligată să garanteze acest pachet întrucât agenţia B desfăşoară activitate de intermediere.
(4) În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanţia prevăzută la alin. (1) include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvenţa agenţiei de turism organizatoare sau călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părţi.
Articolul 3 Poliţa de asigurare în caz de insolvenţă
(1) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), societatea de asigurare organizează în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călător, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator specializat, repatrierea călătorilor şi suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului; în cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înţelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată faţă de cea iniţială în privinţa condiţiilor de confort, în funcţie de disponibilitate.
(2) În cazul în care călătorul suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, societatea de asigurare are obligaţia de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit în prezentele proceduri.
(3) Serviciile alternative corespunzătoare, oferite în conformitate cu prevederile alin. (1), sunt echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract.
(4) Călătorul poate notifica societatea de asigurare în vederea demarării procedurii de repatriere prin orice mijloc de comunicare, stabilit prin contractul de comercializare a pachetelor de servicii.
(5) Poliţa de asigurare constă în garantarea de către societatea de asigurare a riscului de neplată de către agenţia de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiate cu aceştia, în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, şi, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea în situaţia în care călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul stabilit de părţi şi în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri.
(6) Societatea de asigurare acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai poliţei de asigurare, în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, plata sumelor achitate de aceştia, precum şi repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.
(7) Agenţia de turism organizatoare furnizează călătorilor formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informaţii privind poliţa de asigurare care atestă dreptul acestora faţă de societatea de asigurare.
(8) Se interzice încheierea poliţei de asigurare cu clauză de franşiză.
(9) Reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens a societăţii de asigurare poate solicita Ministerului Turismului informaţii referitoare la activitatea agenţiei de turism organizatoare care solicită încheierea contractului de garantare.
(10) Ministerul Turismului transmite societăţii de asigurare informaţiile referitoare la activitatea agenţiei de turism organizatoare, în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării.
(11) Societatea de asigurare comunică în maximum o zi lucrătoare Ministerului Turismului orice situaţie în care instrumentul de garantare încetează sau se modifică, indiferent de motiv.
(12) Societatea de asigurare transmite, la solicitare, Ministerului Turismului situaţia cuprinzând agenţiile de turism organizatoare pentru care aceasta a emis poliţe de asigurare, respectiv limitele de acoperire oferite, după caz.
(13) În cazul în care societatea de asigurare constată depăşirea de către agenţia de turism organizatoare a valorii poliţei de asigurare, aceasta comunică, în maximum o zi lucrătoare, acest lucru Ministerului Turismului.
Articolul 4Scrisoarea de garanţie bancară în caz de insolvenţă
(1) Banca este emitentul scrisorii de garanţie bancară, agenţia de turism organizatoare este ordonatorul scrisorii de garanţie bancară în sensul dispoziţiilor art. 2.321 din Codul civil, iar Ministerul Turismului este beneficiarul scrisorii de garanţie bancară.
(2) Cheltuielile rezonabile efectuate de călător în vederea repatrierii sunt decontate prin intermediul ordonatorului scrisorii de garanţie bancară, în condiţii de confort similare celor contractate. Aceste cheltuieli nu vor depăşii valoarea de achiziţie a pachetului.
(3) Obiectul scrisorii de garanţie bancară îl constituie garantarea de către bancă a riscului de neplată de către agenţia de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie încheiate cu aceştia, în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare.
(4) Agenţia de turism organizatoare furnizează călătorilor formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informaţii privind scrisoarea de garanţie bancară, care atestă dreptul acestora faţă de bancă.
(5) Reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens al/a băncii poate solicita Ministerului Turismului informaţii referitoare la activitatea agenţiei de turism organizatoare care solicită emiterea scrisorii de garanţie.
(6) Ministerul Turismului transmite băncii informaţiile referitoare la: a) activitatea agenţiei de turism organizatoare; b) entitatea mandatată de către acesta, care poate transmite dreptul de a solicita plata în cadrul scrisorii de garanţie, aşa cum s-a prevăzut în mod expres în textul acestui instrument de garantare, în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării în cazul de la lit. a) şi maximum 5 zile lucrătoare în cazul de la lit. b).
(7) Banca, emitentă a scrisorii de garanţie transmite la solicitarea Ministerului Turismului situaţia ordonatorilor - agenţiile de turism organizatoare pentru care aceasta a emis scrisori de garanţie bancară, valoarea fiecărei scrisori de garanţie bancară şi valabilitatea acestora.
(8) Agenţia de turism organizatoare depune exemplarul original al scrisorii de garanţie bancară la Ministerul Turismului.
(9) Agenţia de turism organizatoare poate solicita Ministerului Turismului restituirea originalului scrisorii de garanţie bancară numai după finalizarea executării tuturor pachetelor de servicii de călătorie şi/sau serviciilor de călătorie asociate, contractate în perioada de valabilitate a respectivei scrisori de garanţie bancară şi garantate de aceasta.
Articolul 5Contractul de fiducie în caz de insolvenţă
(1) Instrumentul de garantare „Contractul de fiducie" presupune semnarea în formă autentică a unui contract de fiducie, cu respectarea prevederilor titlului IV art. 773-791 din Codul civil, între agenţia de turism organizatoare, în calitate de constituitor, şi un fiduciar, în folosul călătorilor.
(2) Beneficiarul fiduciei poate fi:

constituitorul, dacă în perioada valabilităţii contractului de fiducie nu intră în insolvenţă sau dacă, deşi intră în insolvenţă, prestează toate serviciile ce fac parte din pachetele de servicii de călătorie garantate prin contractul de fiducie; în astfel de situaţii, fiduciarul va restitui constituitorului sumele de bani ce fac obiectul contractului de fiducie în termenul şi condiţiile stabilite în acest contract;

o terţă parte, respectiv călătorul care a cumpărat pachete de servicii de călătorie garantate prin contractul de fiducie în cauză şi căruia nu îi mai pot fi prestate aceste servicii, ca urmare a intrării în insolvenţă a agenţiei organizatoare; în astfel de situaţii, fiduciarul va putea fie să restituie călătorului contravaloarea sumelor plătite de acesta agenţiei organizatoare, fie să achite contravaloarea serviciilor de călătorie neachitate de agenţia organizatoare pentru ca călătorul să poată beneficia de pachetul de servicii de călătorie contractat, fie să achite contravaloarea repatrierii călătorului, respectiv transport şi cazare, dacă este cazul;

atât constituitorul, cât şi călătorul, atunci când, după intrarea în insolvenţă a agenţiei organizatoare, o parte dintre călătorii acesteia nu vor putea beneficia de toate sau unele din serviciile de călătorie incluse în pachetele achiziţionate; fiduciarul va utiliza sumele de bani primite de la constituitor cu titlu de garanţie, în principal pentru repatrierea călătorilor, apoi pentru rambursarea sumelor de bani către călătorii cărora nu li se vor mai presta serviciile de călătorie contractate şi care au solicitat rambursarea; restul sumelor ce fac obiectul fiduciei, rămase neutilizate, vor putea fi restituite constituitorului.
(3) Beneficiarii, după caz, trebuie să accepte în mod expres contractul de fiducie, prin clauza special prevăzută în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie şi/sau a serviciilor de călătorie asociate garantate prin instrumentul de garantare „contract de fiducie", la momentul semnării acestuia.
(4) Din contractul de fiducie trebuie să reiasă fără echivoc îndeplinirea cerinţelor legale de garantare prevăzute la art. 18 şi art. 22 alin. (1) din OG nr. 2/2018, precum şi mecanismul de garantare, cu respectarea prevederilor prezentelor proceduri.
(5) Contractul de fiducie, în original, va rămâne la Ministerul Turismului.
(6) Orice modificare a contractului de fiducie care determină o modificare a valorii garanţiei trebuie adusă la cunoştinţă Ministerului Turismului de către agenţia de turism organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.
(7) Pentru masa patrimonială fiduciară, fiduciarul trebuie să conducă o evidenţă separată astfel încât să transmită periodic constituitorului veniturile şi cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului.
(8) În cazul intrării în insolvenţă a constituitorului, fiduciarul va plăti acele pachete de servicii de călătorie şi de transport necesare repatrierii călătorilor pe baza documentelor şi datelor puse la dispoziţie de agenţia organizatoare (constituitorul), prin reprezentanţii săi legali, fiind exonerat de orice răspundere în cazul netransmiterii sau transmiterii necorespunzătoare a situaţiei călătorilor afectaţi de insolvenţă sau a altor informaţii necesare efectuării plăţilor. De asemenea, rambursările de sume, în temeiul art. 18 alin. (6) din OG nr. 2/2018 se vor procesa de fiduciar tot în baza documentelor transmise de agenţia organizatoare, precum şi de către călători.
(9) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), fiduciarul organizează, în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călător, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator specializat, repatrierea călătorilor şi suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului; în cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înţelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată faţă de cea iniţială în privinţa condiţiilor de confort, în funcţie de disponibilitate.
(10) În cazul în care călătorul suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, fiduciarul are obligaţia de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit în prezentele proceduri.
(11) Serviciile alternative corespunzătoare, oferite în conformitate cu prevederile alin. (9), sunt echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract.
(12) Călătorul poate notifica fiduciarul în vederea demarării procedurii de repatriere, prin orice mijloc de comunicare.
(13) Obiectul contractului de fiducie îl constituie garantarea de către fiduciar a riscului de neplată de către constitutor a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie încheiate cu aceştia şi, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea în situaţia în care călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul stabilit de părţi şi în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, în cazul insolvenţei constitutorului.
(14) Fiduciarul acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai contractului de fiducie, în cazul insolvenţei constitutorului, plata sumelor achitate de aceştia, precum şi repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.
(15) Constitutorul furnizează călătorilor formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informaţii privind contractul de fiducie care atestă dreptul acestora faţă de fiduciar.
(16) Fiduciarul comunică în maximum o zi lucrătoare Ministerului Turismului orice situaţie în care contractul de fiducie încetează sau se modifică, indiferent de motiv.
(17) Fiduciarul transmite, la solicitare, Ministerului Turismului situaţia cuprinzând agenţiile de turism organizatoare pentru care acesta a emis contracte de fiducie, respectiv limitele de acoperire oferite, după caz.
(18) Agenţia de turism organizatoare poate solicita Ministerului Turismului restituirea originalului contractului de fiducie numai după finalizarea executării tuturor pachetelor de servicii de călătorie şi/sau serviciilor de călătorie asociate, contractate în perioada de valabilitate a respectivului contract de fiducie şi garantate de acesta.
Articolul 6Fondul de garantare a pachetelor de călătorie în caz de insolvenţă Principiile privind organizarea unui Fond de garantare a pachetelor de călătorie în caz de insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele proceduri. Articolul 7Procedurile de despăgubire
(1) Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, începe la data semnării respectivului contract.
(2) În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călători în baza contractelor privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare.
(3) În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, la care se adaugă costul repatrierii.
(4) În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condiţiile art. 2 alin. (4):a)în cazul nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale, călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la emitentul instrumentului de garantare; b)în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de emitentul instrumentului de garantare.
(5) În cazul în care călătorul acceptă oferta de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, propusă de către emitentul instrumentului de garantare pentru continuarea derulării pachetului în condiţiile prevăzute de prezentul ordin, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.
(6) Indiferent de natura riscului garantat şi de momentul producerii evenimentului garantat, nici denunţarea şi nici rezilierea contractului ce are ca obiect garantarea nu vor afecta drepturile călătorului faţă de emitentul instrumentului de garantare, constituit în conformitate cu prevederile legale la data încheierii contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie.
(7) Răspunderea emitentului instrumentului de garantare, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, încetează în una dintre următoarele situaţii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:a)finalizarea derulării pachetului de servicii de călătorie, executat conform contractului respectiv; b)încetarea contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie în condiţiile legii; c)rambursarea tuturor sumelor cuvenite călătorilor de către agenţia de turism organizatoare sau de către un terţ, iar în cazul rambursării parţiale, răspunderea emitentului instrumentului de garantare se diminuează în mod corespunzător; d)plata despăgubirii datorate de către emitentul instrumentului de garantare.
(8) Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate potrivit condiţiilor contractuale, cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018, la solicitarea călătorului.
(9) În cazul în care agenţia de turism organizatoare aflată în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea călătorului, călătorul anunţă imediat emitentul instrumentului de garantare.
(10) În cazul în care călătorul solicită de la agenţia de turism organizatoare rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către agenţia de turism organizatoare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; călătorul are obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.
(11) Călătorul poate solicita agenţiei de turism organizatoare, aflate în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de călător şi/sau a costului repatrierii astfel:a)în situaţia în care data încheierii executării pachetului neexecutat/executat parţial este anterioară datei declarării insolvenţei, în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenţei; b)în situaţia în care data încheierii executării pachetului este ulterioară datei declarării insolvenţei, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii pachetului.
(12) În situaţia în care se dispune radierea persoanei juridice titulare a licenţei de turism ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct emitentului instrumentului de garantare în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.
(13) În situaţia prevăzută la alin. (3), călătorul poate solicita agenţiei de turism organizatoare rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.
(14) Călătorul notifică în scris emitentul instrumentului de garantare al cărui beneficiar este, în legătură cu solicitarea adresată agenţiei de turism organizatoare privind rambursarea sumelor achitate de călător şi/sau a costului repatrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării prevăzute la alin. (11), (12) sau (13), după caz.
(15) În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la alin (9) sau (12), după caz, călătorul transmite emitentului instrumentului de garantare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:a)contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie; b)confirmările de primire precizate la alin. (10) sau (13), după caz; c)copiile de pe documentele de plată achitate, cum ar fi chitanţe, ordine de plată, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător; d)copiile de pe documentele de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.
(16) Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către emitentul instrumentului de garantare a documentelor justificative de la călător.
(17) În cazul în care, după plata despăgubirii, agenţia de turism organizatoare plăteşte sumele datorate călătorului, călătorul restituie emitentului instrumentului de garantare despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de la agenţia de turism organizatoare a sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii, după caz.
(18) Prin plata despăgubirii şi în limita acesteia, emitentul instrumentului de garantare se subrogă în toate drepturile călătorului împotriva agenţiei de turism organizatoare şi este mandatat să folosească toate mijloacele legale pentru recuperarea despăgubirii plătite.
(19) În cazul retragerii licenţei de turism a agenţiei de turism organizatoare de către Ministerul Turismului, emitentul instrumentului de garantare are dreptul de a rezilia contractul încheiat cu agenţia de turism organizatoare, având ca obiect garantarea pachetelor în cazul insolvenţei acesteia.
(20) În cazul prevăzut la alin. (18), emitentul instrumentului de garantare este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de călătorie încheiate înainte de data rezilierii.
(21) Înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare şi agenţia de turism intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului informaţiile cuprinse în prezentele proceduri.
(22) În cazul garantării prin scrisoare de garanţie bancară, toate procedurile de despăgubire se derulează prin intermediul Ministerului Turismului.
(23) În cazul garantării prin contract de fiducie, toate procedurile de despăgubire se derulează prin intermediul fiduciarului.
(24) În cazul garantării prin contract de fiducie, valoarea garanţiei este egală cu suma de bani care se va transmite cu acest titlu din patrimoniul agenţiei de turism organizatoare în patrimoniul fiduciarului, ca urmare a semnării contractului de fiducie. Nu se includ în calculul valorii garanţiei sumele de bani care se transmit de la constituitor la fiduciar cu titlu de remuneraţie pentru serviciile fiduciare, sumele de bani care acoperă costurile de transfer al fondurilor de la constituitor la fiduciar şi de la fiduciar la beneficiar, veniturile din dobânzi realizate de fiduciar etc.
Articolul 8Prevederi finale Orice litigiu rezultat din interpretarea şi/sau din executarea contractelor încheiate între agenţia de turism organizatoare şi emitentul instrumentului de garantare se soluţionează pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil astfel, de către instanţele de judecată competente.
ANEXĂla proceduri Principii privind organizarea unui Fond de garantare a pachetelor de călătorie în caz de insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare I. Organizare a)Tip entitate: persoană juridică română, societate comercială pe acţiuni emitentă de acţiuni nominative, înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; act constitutiv;  obiect de activitate: unic, constând în colectarea contribuţiilor de la acţionari - agenţii de turism şi comercianţi (conform definiţiilor din OG nr. 2/2018) - şi protejarea prin compensare a drepturilor călătorilor care au achiziţionat pachete de servicii de călătorie sau servicii de călătorie asociate de consecinţele insolvenţei agenţiei de turism organizatoare sau a comercianţilor;

Fondul nu poate desfăşura activităţi în domeniul turismului;

Fondul nu distribuie dividende şi nu poate acorda împrumuturi. b)Acţionari:

minimum 10, dintre membrii Fondului, agenţii de turism sau comercianţi, aşa cum aceştia sunt definiţi în conformitate cu prevederile OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

un acţionar nu poate deţine mai mult de 10% din drepturile de vot;

actul constitutiv trebuie să conţină prevederi privind posibilitatea de retragere a acţionarilor sau atragere de noi acţionari;

acţionarii care nu mai deţin calitatea de membru al Fondului trebuie să înstrăineze acţiunile unuia dintre membrii Fondului, în termen de 90 de zile de la pierderea calităţii de membru. c)Capital social: la constituire, capitalul va fi subscris în părţi egale de către fiecare acţionar şi va fi vărsat integral. d)Administrare şi conducere executivă:

administrare în sistem unitar;

consiliu de administraţie : la înfiinţare: format din 3 persoane, cu care se încheie contracte de mandat valabile pe toată întinderea mandatului; posibilitatea de modificare a Actului constitutiv în privinţa numărului membrilor consiliului de administraţie (CA), atunci când numărul acţionarilor este mai mare de 50;

conducere executivă: structură de conducere care să asigure independenţa operaţională faţă de acţionari;

un director executiv sau director general: conduce şi coordonează întreaga activitate a Fondului, reprezintă Fondul în relaţia cu terţii.II. Guvernanţă: membrii CA nu pot participa la luarea deciziilor privind un acţionar al Fondului la care aceştia sau persoanele implicate cu aceştia sunt acţionari semnificativi, administratori, auditori sau conducători;

membrii conducerii executive şi ceilalţi salariaţi ai Fondului nu pot fi administratori, auditori sau salariaţi ai membrilor Fondului.III. Resursele Fondului: contribuţiile iniţiale ale acţionarilor - aceste contribuţii pot să acopere şi cheltuielile de funcţionare;

contribuţii anuale/trimestriale/lunare - în funcţie de încasările membrilor Fondului - sunt utilizate exclusiv pentru garantarea pachetelor de călătorie, inclusiv repatrierile;

contribuţii speciale - plăţi efectuate de membri către Fond în situaţia în care resursele Fondului nu sunt suficiente pentru compensare. Aceste contribuţii speciale se plătesc în funcţie de cota de piaţă a membrilor Fondului;

cotizaţii ale agenţiilor/comercianţilor pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului şi majorările de întârziere. Aceste cotizaţii sunt egale pentru toţi membrii Fondului;

veniturile din recuperarea creanţelor compensate de Fond, decurgând din subrogarea în drepturile agenţiilor/ comercianţilor, sunt utilizate exclusiv pentru garantarea pachetelor de călătorie, inclusiv repatrierile în caz de insolvenţă;

împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de plata compensărilor;

scrisori de garanţie bancară emise în favoarea Fondului, prezentate de toţi membrii care înregistrează expuneri mari sau de cei cu expuneri suplimentare faţă de cele raportate pentru perioada de referinţă. Acestea pot să fie utilizate exclusiv pentru garantarea pachetelor de călătorie, inclusiv repatrierile;

donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară;

alte venituri, inclusiv venituri din investirea resurselor;

contribuţiile şi cotizaţiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului. IV. Dimensiunea Fondului: cea mai mare expunere a unui membru al Fondului;

se actualizează periodic (lunar/trimestrial/semestrial/ anual). V. Cheltuielile Fondului: Cheltuielile sunt evidenţiate separat pe trei componente: cheltuieli de funcţionare a Fondului;

cheltuieli generate de procesul de garantare a pachetelor de călătorie;

cheltuieli generate de repatrierea călătorilor.VI. Reguli de investire a resurselor Fondului: strategie multianuală de investire;

investirea resurselor fondului este posibilă exclusiv în:

titluri de stat;

depozite la instituţii de credit care nu se află în procedura de supraveghere specială sau administrare specială;

alte plasamente cu risc scăzut în instrumente cu venit fix.VII. Reglementări şi proceduri ale Fondului, care trebuie comunicate către Ministerul Turismului:

regulamentul de organizare şi funcţionare şi proceduri interne de lucru;

proceduri de dobândire/pierdere a calităţii de membru, inclusiv proceduri de dobândire ulterioară a calităţii de acţionar;

procedura de numire a membrilor CA;

definirea termenului de expunere şi perioada pentru care se determină/raportează expunerea;

baza de calcul pentru determinarea contribuţiilor sau a scrisorilor de garanţie;

nivelul şi termenele de plată ale contribuţiilor membrilor, precum şi condiţiile în care este obligatorie suplimentarea cu prezentarea unei scrisori de garanţie bancară în favoarea Fondului;

condiţiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plăţii contribuţiilor membrilor Fondului;

termenele de raportare şi raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru: 1. determinarea bazei de calcul şi a cuantumului contribuţiilor ce trebuie plătite; 2. determinarea expunerilor membrilor şi a obligaţiilor de plată ce urmează a fi compensate de Fond; regimul şi circuitul informaţiilor şi documentelor la care au acces reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariaţii şi auditorii Fondului, în cursul exercitării atribuţiilor lor;

proceduri de control intern şi de audit intern;

procedura de compensare de către Fond: pot fi prevăzute excepţii de la compensare (de exemplu, administratorii, inclusiv conducătorii, directorii sau alte persoane responsabile din cadrul agenţiei/comerciantului în cauză, auditorii Fondului sau ai membrilor acestuia, acţionarii cu deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi agenţiile/comercianţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului; soţi, rude şi afini până la gradul I, precum şi persoane care acţionează în numele agenţiilor/comercianţilor, persoane juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului);

data de la care Fondul este îndreptăţit să facă plăţi (dacă se aşteaptă sau nu decizia finală a instanţei pentru declararea falimentului). În cazul repatrierilor plata ar trebui să se facă imediat.VIII. Obligaţii de raportare ale membrilor Fondului către acesta: situaţia încasărilor;

situaţia expunerilor, cu prezentarea perioadei pentru fiecare segment de expunere. IX. Transparenţă: raport anual al Fondului cu menţionarea minimului de informaţii obligatorii, vizat de Ministerul Turismului;

rapoarte anuale pe pagina web ale agenţiilor/ comercianţilor, de asemenea cu minimum de informaţii obligatorii de prezentat, inclusiv obligaţia agenţiilor/comercianţilor care nu sunt membri ai Fondului de a preciza schema de compensare pentru clienţii lor obligativitatea publicării situaţiilor financiare anuale/termen de publicare.X. Principii de funcţionare a Fondului de garantare a)În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4) din proceduri, Fondul de garantare organizează, în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călător, dar nu mai mult de 12 ore, prin efort propriu sau prin intermediul unui operator specializat, repatrierea călătorilor şi suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului; în cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înţelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată faţă de cea iniţială, în funcţie de disponibilitate. b)În cazul în care călătorul suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, Fondul de garantare are obligaţia de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit în prezentul ordin. c)Serviciile alternative corespunzătoare, oferite în conformitate cu prevederile lit. a), sunt echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract. d)Călătorul poate notifica Fondul de garantare în vederea demarării procedurii de repatriere prin orice mijloc de comunicare. e)Obiectul adeverinţei/certificatului, care atestă calitatea de membru al Fondului de garantare şi reprezintă titlu de garanţie, îl constituie garantarea de către Fondul de garantare a riscului de neplată de către agenţia de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiate cu aceştia şi, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea în situaţia în care călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul stabilit de părţi şi în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare. f)Fondul de garantare acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai adeverinţei/certificatului, în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, plata sumelor achitate de aceştia, precum şi repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz. g)Agenţia de turism organizatoare furnizează formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informaţii privind adeverinţa/certificatul care atestă dreptul acestora faţă de Fondul de garantare. h)Reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens a Fondului de garantare poate solicita Ministerului Turismului informaţii referitoare la activitatea agenţiei de turism organizatoare care solicită încheierea contractului de garantare. i)Ministerul Turismului transmite Fondului de garantare informaţiile referitoare la activitatea agenţiei de turism organizatoare, în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării. j)Fondul de garantare comunică în maximum o zi lucrătoare Ministerului Turismului orice situaţie în care instrumentul de garantare încetează sau se modifică, indiferent de motiv. k)Fondul de garantare transmite la solicitare Ministerului Turismului situaţia cuprinzând agenţiile de turism organizatoare pentru care acesta a emis adeverinţe/certificate, respectiv limitele de acoperire oferite, după caz. l)În cazul în care Fondul de garantare constată depăşirea, de către agenţia de turism organizatoare, a valorii adeverinţei/ certificatului, acesta comunică, în maximum o zi lucrătoare, acest lucru Ministerului Turismului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 156/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 156 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu