Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 235 din  6 iunie 2001

privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 433 din  2 august 2001


SmartCity3


    Ministrul turismului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    in baza Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.
    (2) Polita de asigurare se va incheia pe baza modelului de polita-cadru prezentat in anexa nr. 1.
    (3) Politele de asigurare vor fi incheiate cu societati de asigurare agreate de Ministerul Turismului. Metodologia de agreare a societatilor de asigurare este prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Polita de asigurare se incheie pe o durata de un an de la data incheierii, iar suma asigurata va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agentiile touroperatoare si de 10.000 dolari S.U.A. pentru agentiile detailiste.
    Art. 3
    In contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat intre agentiile de turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt inscris), este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism, precum si conditiile si termenele in care turistul poate solicita plata despagubirilor.
    Art. 4
    Comercializarea pachetelor de servicii turistice fara incheierea politei de asigurare se sanctioneaza cu suspendarea licentei de turism, potrivit art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism.
    Art. 5
    Societatile de asigurare vor transmite periodic Ministerului Turismului situatia cuprinzand agentiile de turism asigurate.
    Art. 6
    Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare, in conditiile art. 1 si 2, pana la data de 1 august 2001.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul turismului,
                             Matei-Agathon Dan

    ANEXA 1
 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|                            POLITA DE ASIGURARE                           |
|    privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor      |
|   achitate de catre turist, in cazul insolvabilitatii sau falimentului   |
|                            agentiei de turism                            |
|__________________________________________________________________________|
| Asiguratul            | Denumirea               |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Registrul comertului    |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Licenta de turism       | Nr.       | Data       |
|                       |_________________________|___________|____________|
|                       | Sediul principal        |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Telefon                 |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Fax                     |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | E-mail                  |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Agentia de turism       |                        |
|_______________________|_________________________|________________________|
|  Asiguratorul         | Denumirea                                        |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Sediul                                           |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Telefon                                          |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Fax                                              |
|                       |__________________________________________________|
|                       | E-mail                                           |
|_______________________|__________________________________________________|
| Beneficiarii                          |Turistii, conform conditiilor de  |
|                                       |asigurare (in temeiul contractelor|
|                                       |de comercializare a pachetelor de |
|                                       |servicii turistice)               |
|_______________________________________|__________________________________|
| Suma asigurata                        |Conform art. 2 din ordin          |
|_______________________________________|__________________________________|
| Prima de asigurare                    |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Cota de prima                         |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Fransiza                              |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Perioada de asigurare                 | De la            | La            |
|_______________________________________|__________________|_______________|
| La prezenta se anexeaza conditiile de asigurare prevazute in anexa care  |
| face parte integranta din polita.                                        |
|__________________________________________________________________________|
| Prezenta polita a fost eliberata in 3 (trei) exemplare, cate un exemplar |
| pentru fiecare parte si un exemplar pentru Ministerul Turismului.        |
|__________________________________________________________________________|
| Am primit un exemplar original al politei si anexa.                      |
|__________________________________________________________________________|
|                                                                          |
|                                                                          |
|               Asigurator,                  Asigurat,                     |
|           ..................           .................                 |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

             Metodologia de agreare a societatilor de asigurare

    Agrearea societatilor de asigurare se face de Ministerul Turismului, cu consultarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    In vederea obtinerii agrearii societatile de asigurare vor prezenta Ministerului Turismului o documentatie cu urmatorul continut:
    - copie de pe autorizatia de functionare eliberata in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor;
    - copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    - angajamentul scris al societatii de asigurare ca a luat cunostinta de polita-cadru aprobata, pe care se obliga sa o utilizeze in relatiile contractuale cu agentiile de turism, fara a introduce alte clauze care sa contravina principiilor acesteia sau sa impuna agentiilor de turism alte obligatii decat cele stabilite prin aceasta.
    Societatile de asigurare nu mai sunt agreate in urmatoarele situatii:
    - cand nu mai detin autorizatie de functionare;
    - cand din analiza politelor incheiate si din sesizarile primite de la Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) rezulta ca nu respecta angajamentul prevazut mai sus.
    Ministerul Turismului va informa agentii economici prin asociatiile profesionale si prin mass-media cu privire la societatile de asigurare agreate, precum si cu privire la cele carora li s-a retras agrearea.

    ANEXA 1
    la polita de asigurare

                         CONDITII DE ASIGURARE
privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

    1. Definitii

    1.1. Agentia de turism - unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
    1.2. Asiguratul - societatea comerciala inregistrata in Romania, titulara licentei de turism pentru agentia de turism.
    1.3. Beneficiarul - turistul.
    1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania, in conditii de confort si pret similare celor contractate.
    1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat.
    1.6. Dauna - prejudiciul financiar suferit de turist.
    1.7. Debitul - sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei.
    1.8. Despagubirea - suma datorata de asigurator beneficiarului in urma producerii evenimentului asigurat.
    1.9. Evenimentul asigurat - neplata debitului de catre asigurat ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului acestuia.
    1.10. Falimentul - procedura judiciara de executare silita a bunurilor din averea asiguratului, in scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.
    1.11. Insolvabilitatea - situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta de la turist a documentelor justificative sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor.
    1.12. Licenta de turism - documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti.
    1.13. Pachetul de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume: transport, cazare si alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea.
    1.14. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului - servicii platite de acesta in conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat cu asiguratul.
    1.15. Turistul - orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - alti beneficiari - sau oricare alta persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice - cesionarul.

    2. Obiectul politei de asigurare

    2.1. Obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.
    2.2. Asiguratorul accepta ca in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurat sa garanteze turistilor - beneficiari ai asigurarii - plata debitelor in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

    3. Excluderi

    Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru:
    a) daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentului asiguratului;
    b) alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta;
    c) cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport);
    d) sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    e) daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti;
    f) frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia;
    g) daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat;
    h) daune rezultate din vina turistului.

    4. Suma asigurata

    Suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pana la limita acesteia.

    5. Perioada de asigurare si perioada de raspundere

    5.1. Perioada de asigurare este mentionata in polita de asigurare.
    5.2. Perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, incepe la data semnarii respectivului contract.
    5.3. Raspunderea, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, inceteaza in una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:
    a) finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;
    b) rezilierea contractului respectiv;
    c) plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert; in cazul platii partiale raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator;
    d) plata despagubirii datorate de catre asigurator.

    6. Prima de asigurare

    6.1. Cota de prima de asigurare este precizata in polita de asigurare si se aplica la suma asigurata.
    6.2. Prima de asigurare este platita in aceeasi moneda in care este exprimata suma asigurata.

    7. Fransiza

    7.1. Fransiza este partea de risc ramasa in raspunderea turistului, exprimata in procente din suma asigurata, si se deduce din fiecare dauna.
    7.2. Fransiza este precizata in polita de asigurare.

    8. Obligatiile asiguratului

    8.1. Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare.
    8.2. Asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere.
    8.3. Asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    8.4. Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.

    9. Obligatiile asiguratorului

    9.1. Asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative mentionate la pct. 10.6, in conditiile prezentei polite de asigurare; despagubirea se face in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice.
    9.2. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei.

    10. Constatarea daunelor si plata despagubirilor

    10.1. In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare.
    10.2. In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
    10.3. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 10.2.
    10.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
    10.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
    10.6. Documentele justificative constau in principal in:
    a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    b) confirmarile de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 si 10.5;
    c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
    d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
    10.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.
    10.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita.
    10.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist.
    10.10. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.

    11. Dispozitii finale

    11.1. Prin plata despagubirii si in limita acesteia asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului.
    11.2. Asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita in cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data rezilierii.
    11.3. Asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    - suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului;
    - nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare.
    Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data suspendarii.
    11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale in vigoare.
    11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din Romania.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 235/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 235 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 235/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu