Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 235 din  6 iunie 2001

privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 433 din  2 august 2001


SmartCity3


    Ministrul turismului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    in baza Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.
    (2) Polita de asigurare se va incheia pe baza modelului de polita-cadru prezentat in anexa nr. 1.
    (3) Politele de asigurare vor fi incheiate cu societati de asigurare agreate de Ministerul Turismului. Metodologia de agreare a societatilor de asigurare este prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Polita de asigurare se incheie pe o durata de un an de la data incheierii, iar suma asigurata va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agentiile touroperatoare si de 10.000 dolari S.U.A. pentru agentiile detailiste.
    Art. 3
    In contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat intre agentiile de turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt inscris), este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism, precum si conditiile si termenele in care turistul poate solicita plata despagubirilor.
    Art. 4
    Comercializarea pachetelor de servicii turistice fara incheierea politei de asigurare se sanctioneaza cu suspendarea licentei de turism, potrivit art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism.
    Art. 5
    Societatile de asigurare vor transmite periodic Ministerului Turismului situatia cuprinzand agentiile de turism asigurate.
    Art. 6
    Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare, in conditiile art. 1 si 2, pana la data de 1 august 2001.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul turismului,
                             Matei-Agathon Dan

    ANEXA 1
 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|                            POLITA DE ASIGURARE                           |
|    privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor      |
|   achitate de catre turist, in cazul insolvabilitatii sau falimentului   |
|                            agentiei de turism                            |
|__________________________________________________________________________|
| Asiguratul            | Denumirea               |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Registrul comertului    |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Licenta de turism       | Nr.       | Data       |
|                       |_________________________|___________|____________|
|                       | Sediul principal        |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Telefon                 |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Fax                     |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | E-mail                  |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Agentia de turism       |                        |
|_______________________|_________________________|________________________|
|  Asiguratorul         | Denumirea                                        |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Sediul                                           |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Telefon                                          |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Fax                                              |
|                       |__________________________________________________|
|                       | E-mail                                           |
|_______________________|__________________________________________________|
| Beneficiarii                          |Turistii, conform conditiilor de  |
|                                       |asigurare (in temeiul contractelor|
|                                       |de comercializare a pachetelor de |
|                                       |servicii turistice)               |
|_______________________________________|__________________________________|
| Suma asigurata                        |Conform art. 2 din ordin          |
|_______________________________________|__________________________________|
| Prima de asigurare                    |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Cota de prima                         |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Fransiza                              |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Perioada de asigurare                 | De la            | La            |
|_______________________________________|__________________|_______________|
| La prezenta se anexeaza conditiile de asigurare prevazute in anexa care  |
| face parte integranta din polita.                                        |
|__________________________________________________________________________|
| Prezenta polita a fost eliberata in 3 (trei) exemplare, cate un exemplar |
| pentru fiecare parte si un exemplar pentru Ministerul Turismului.        |
|__________________________________________________________________________|
| Am primit un exemplar original al politei si anexa.                      |
|__________________________________________________________________________|
|                                                                          |
|                                                                          |
|               Asigurator,                  Asigurat,                     |
|           ..................           .................                 |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

             Metodologia de agreare a societatilor de asigurare

    Agrearea societatilor de asigurare se face de Ministerul Turismului, cu consultarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    In vederea obtinerii agrearii societatile de asigurare vor prezenta Ministerului Turismului o documentatie cu urmatorul continut:
    - copie de pe autorizatia de functionare eliberata in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor;
    - copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    - angajamentul scris al societatii de asigurare ca a luat cunostinta de polita-cadru aprobata, pe care se obliga sa o utilizeze in relatiile contractuale cu agentiile de turism, fara a introduce alte clauze care sa contravina principiilor acesteia sau sa impuna agentiilor de turism alte obligatii decat cele stabilite prin aceasta.
    Societatile de asigurare nu mai sunt agreate in urmatoarele situatii:
    - cand nu mai detin autorizatie de functionare;
    - cand din analiza politelor incheiate si din sesizarile primite de la Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) rezulta ca nu respecta angajamentul prevazut mai sus.
    Ministerul Turismului va informa agentii economici prin asociatiile profesionale si prin mass-media cu privire la societatile de asigurare agreate, precum si cu privire la cele carora li s-a retras agrearea.

    ANEXA 1
    la polita de asigurare

                         CONDITII DE ASIGURARE
privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

    1. Definitii

    1.1. Agentia de turism - unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
    1.2. Asiguratul - societatea comerciala inregistrata in Romania, titulara licentei de turism pentru agentia de turism.
    1.3. Beneficiarul - turistul.
    1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania, in conditii de confort si pret similare celor contractate.
    1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat.
    1.6. Dauna - prejudiciul financiar suferit de turist.
    1.7. Debitul - sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei.
    1.8. Despagubirea - suma datorata de asigurator beneficiarului in urma producerii evenimentului asigurat.
    1.9. Evenimentul asigurat - neplata debitului de catre asigurat ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului acestuia.
    1.10. Falimentul - procedura judiciara de executare silita a bunurilor din averea asiguratului, in scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.
    1.11. Insolvabilitatea - situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta de la turist a documentelor justificative sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor.
    1.12. Licenta de turism - documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti.
    1.13. Pachetul de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume: transport, cazare si alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea.
    1.14. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului - servicii platite de acesta in conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat cu asiguratul.
    1.15. Turistul - orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - alti beneficiari - sau oricare alta persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice - cesionarul.

    2. Obiectul politei de asigurare

    2.1. Obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.
    2.2. Asiguratorul accepta ca in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurat sa garanteze turistilor - beneficiari ai asigurarii - plata debitelor in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

    3. Excluderi

    Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru:
    a) daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentului asiguratului;
    b) alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta;
    c) cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport);
    d) sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    e) daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti;
    f) frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia;
    g) daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat;
    h) daune rezultate din vina turistului.

    4. Suma asigurata

    Suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pana la limita acesteia.

    5. Perioada de asigurare si perioada de raspundere

    5.1. Perioada de asigurare este mentionata in polita de asigurare.
    5.2. Perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, incepe la data semnarii respectivului contract.
    5.3. Raspunderea, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, inceteaza in una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:
    a) finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;
    b) rezilierea contractului respectiv;
    c) plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert; in cazul platii partiale raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator;
    d) plata despagubirii datorate de catre asigurator.

    6. Prima de asigurare

    6.1. Cota de prima de asigurare este precizata in polita de asigurare si se aplica la suma asigurata.
    6.2. Prima de asigurare este platita in aceeasi moneda in care este exprimata suma asigurata.

    7. Fransiza

    7.1. Fransiza este partea de risc ramasa in raspunderea turistului, exprimata in procente din suma asigurata, si se deduce din fiecare dauna.
    7.2. Fransiza este precizata in polita de asigurare.

    8. Obligatiile asiguratului

    8.1. Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare.
    8.2. Asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere.
    8.3. Asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    8.4. Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.

    9. Obligatiile asiguratorului

    9.1. Asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative mentionate la pct. 10.6, in conditiile prezentei polite de asigurare; despagubirea se face in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice.
    9.2. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei.

    10. Constatarea daunelor si plata despagubirilor

    10.1. In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare.
    10.2. In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
    10.3. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 10.2.
    10.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
    10.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
    10.6. Documentele justificative constau in principal in:
    a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    b) confirmarile de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 si 10.5;
    c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
    d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
    10.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.
    10.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita.
    10.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist.
    10.10. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.

    11. Dispozitii finale

    11.1. Prin plata despagubirii si in limita acesteia asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului.
    11.2. Asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita in cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data rezilierii.
    11.3. Asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    - suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului;
    - nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare.
    Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data suspendarii.
    11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale in vigoare.
    11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din Romania.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 235/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 235 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 235/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu