Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 235 din  6 iunie 2001

privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 433 din  2 august 2001


SmartCity3


    Ministrul turismului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    in baza Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.
    (2) Polita de asigurare se va incheia pe baza modelului de polita-cadru prezentat in anexa nr. 1.
    (3) Politele de asigurare vor fi incheiate cu societati de asigurare agreate de Ministerul Turismului. Metodologia de agreare a societatilor de asigurare este prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Polita de asigurare se incheie pe o durata de un an de la data incheierii, iar suma asigurata va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agentiile touroperatoare si de 10.000 dolari S.U.A. pentru agentiile detailiste.
    Art. 3
    In contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat intre agentiile de turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt inscris), este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism, precum si conditiile si termenele in care turistul poate solicita plata despagubirilor.
    Art. 4
    Comercializarea pachetelor de servicii turistice fara incheierea politei de asigurare se sanctioneaza cu suspendarea licentei de turism, potrivit art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism.
    Art. 5
    Societatile de asigurare vor transmite periodic Ministerului Turismului situatia cuprinzand agentiile de turism asigurate.
    Art. 6
    Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare, in conditiile art. 1 si 2, pana la data de 1 august 2001.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul turismului,
                             Matei-Agathon Dan

    ANEXA 1
 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|                            POLITA DE ASIGURARE                           |
|    privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor      |
|   achitate de catre turist, in cazul insolvabilitatii sau falimentului   |
|                            agentiei de turism                            |
|__________________________________________________________________________|
| Asiguratul            | Denumirea               |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Registrul comertului    |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Licenta de turism       | Nr.       | Data       |
|                       |_________________________|___________|____________|
|                       | Sediul principal        |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Telefon                 |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Fax                     |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | E-mail                  |                        |
|                       |_________________________|________________________|
|                       | Agentia de turism       |                        |
|_______________________|_________________________|________________________|
|  Asiguratorul         | Denumirea                                        |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Sediul                                           |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Telefon                                          |
|                       |__________________________________________________|
|                       | Fax                                              |
|                       |__________________________________________________|
|                       | E-mail                                           |
|_______________________|__________________________________________________|
| Beneficiarii                          |Turistii, conform conditiilor de  |
|                                       |asigurare (in temeiul contractelor|
|                                       |de comercializare a pachetelor de |
|                                       |servicii turistice)               |
|_______________________________________|__________________________________|
| Suma asigurata                        |Conform art. 2 din ordin          |
|_______________________________________|__________________________________|
| Prima de asigurare                    |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Cota de prima                         |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Fransiza                              |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|
| Perioada de asigurare                 | De la            | La            |
|_______________________________________|__________________|_______________|
| La prezenta se anexeaza conditiile de asigurare prevazute in anexa care  |
| face parte integranta din polita.                                        |
|__________________________________________________________________________|
| Prezenta polita a fost eliberata in 3 (trei) exemplare, cate un exemplar |
| pentru fiecare parte si un exemplar pentru Ministerul Turismului.        |
|__________________________________________________________________________|
| Am primit un exemplar original al politei si anexa.                      |
|__________________________________________________________________________|
|                                                                          |
|                                                                          |
|               Asigurator,                  Asigurat,                     |
|           ..................           .................                 |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

             Metodologia de agreare a societatilor de asigurare

    Agrearea societatilor de asigurare se face de Ministerul Turismului, cu consultarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    In vederea obtinerii agrearii societatile de asigurare vor prezenta Ministerului Turismului o documentatie cu urmatorul continut:
    - copie de pe autorizatia de functionare eliberata in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor;
    - copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    - angajamentul scris al societatii de asigurare ca a luat cunostinta de polita-cadru aprobata, pe care se obliga sa o utilizeze in relatiile contractuale cu agentiile de turism, fara a introduce alte clauze care sa contravina principiilor acesteia sau sa impuna agentiilor de turism alte obligatii decat cele stabilite prin aceasta.
    Societatile de asigurare nu mai sunt agreate in urmatoarele situatii:
    - cand nu mai detin autorizatie de functionare;
    - cand din analiza politelor incheiate si din sesizarile primite de la Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) rezulta ca nu respecta angajamentul prevazut mai sus.
    Ministerul Turismului va informa agentii economici prin asociatiile profesionale si prin mass-media cu privire la societatile de asigurare agreate, precum si cu privire la cele carora li s-a retras agrearea.

    ANEXA 1
    la polita de asigurare

                         CONDITII DE ASIGURARE
privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

    1. Definitii

    1.1. Agentia de turism - unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
    1.2. Asiguratul - societatea comerciala inregistrata in Romania, titulara licentei de turism pentru agentia de turism.
    1.3. Beneficiarul - turistul.
    1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania, in conditii de confort si pret similare celor contractate.
    1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat.
    1.6. Dauna - prejudiciul financiar suferit de turist.
    1.7. Debitul - sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei.
    1.8. Despagubirea - suma datorata de asigurator beneficiarului in urma producerii evenimentului asigurat.
    1.9. Evenimentul asigurat - neplata debitului de catre asigurat ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului acestuia.
    1.10. Falimentul - procedura judiciara de executare silita a bunurilor din averea asiguratului, in scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.
    1.11. Insolvabilitatea - situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta de la turist a documentelor justificative sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor.
    1.12. Licenta de turism - documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti.
    1.13. Pachetul de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume: transport, cazare si alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea.
    1.14. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului - servicii platite de acesta in conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat cu asiguratul.
    1.15. Turistul - orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - alti beneficiari - sau oricare alta persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice - cesionarul.

    2. Obiectul politei de asigurare

    2.1. Obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.
    2.2. Asiguratorul accepta ca in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurat sa garanteze turistilor - beneficiari ai asigurarii - plata debitelor in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

    3. Excluderi

    Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru:
    a) daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentului asiguratului;
    b) alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta;
    c) cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport);
    d) sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    e) daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti;
    f) frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia;
    g) daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat;
    h) daune rezultate din vina turistului.

    4. Suma asigurata

    Suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pana la limita acesteia.

    5. Perioada de asigurare si perioada de raspundere

    5.1. Perioada de asigurare este mentionata in polita de asigurare.
    5.2. Perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, incepe la data semnarii respectivului contract.
    5.3. Raspunderea, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, inceteaza in una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:
    a) finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;
    b) rezilierea contractului respectiv;
    c) plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert; in cazul platii partiale raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator;
    d) plata despagubirii datorate de catre asigurator.

    6. Prima de asigurare

    6.1. Cota de prima de asigurare este precizata in polita de asigurare si se aplica la suma asigurata.
    6.2. Prima de asigurare este platita in aceeasi moneda in care este exprimata suma asigurata.

    7. Fransiza

    7.1. Fransiza este partea de risc ramasa in raspunderea turistului, exprimata in procente din suma asigurata, si se deduce din fiecare dauna.
    7.2. Fransiza este precizata in polita de asigurare.

    8. Obligatiile asiguratului

    8.1. Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare.
    8.2. Asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere.
    8.3. Asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    8.4. Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.

    9. Obligatiile asiguratorului

    9.1. Asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative mentionate la pct. 10.6, in conditiile prezentei polite de asigurare; despagubirea se face in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice.
    9.2. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei.

    10. Constatarea daunelor si plata despagubirilor

    10.1. In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare.
    10.2. In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
    10.3. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 10.2.
    10.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
    10.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
    10.6. Documentele justificative constau in principal in:
    a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    b) confirmarile de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 si 10.5;
    c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
    d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
    10.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.
    10.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita.
    10.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist.
    10.10. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.

    11. Dispozitii finale

    11.1. Prin plata despagubirii si in limita acesteia asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului.
    11.2. Asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita in cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data rezilierii.
    11.3. Asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    - suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului;
    - nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare.
    Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data suspendarii.
    11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale in vigoare.
    11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din Romania.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 235/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 235 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 235/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu