Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1183 din 10.10.2018

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare"
ACT EMIS DE: Ministerul Turismului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 18 octombrie 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul turismului emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare", prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este raportarea făcută în scris de operatorul economic deţinător al unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare către Ministerul Turismului prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2019. Articolul 6Direcţia control din cadrul Ministerului Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul turismului,Bogdan Gheorghe Trif ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ANEXA Nr. 2 INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare" Declaraţia se completează de către operatorul economic deţinător al unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. I. Termenul de depunere a declaraţiei: declaraţia se depune lunar, până la data de 30 inclusiv a lunii următoare1, de către operatorul economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, conform prevederilor legale în vigoare. Organul central competent: Direcţia control din cadrul Ministerului Turismului, conform prevederilor prezentului ordin II. Modul de depunere Operatorul economic optează pentru una dintre următoarele două modalităţi de depunere: 1. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă2, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei, operatorul economic trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În vederea transmiterii declaraţiei pe cale online la Ministerul Turismului este necesar să se parcurgă următorii paşi: Pasul 1 - Se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.ro Pasul 2 - Creare cont Se accesează secţiunea „CONT NOU - Persoană juridică", se completează rubricile din secţiune cu datele individuale ale operatorului economic, se alege un nume de utilizator şi o parolă. Confirmarea creării contului se primeşte pe adresa de e-mail indicată de către solicitant. Se accesează linkul primit în e-mailul de confirmare, contul fiind astfel creat. Pasul 3 - Autentificare în sistem Pentru autentificarea în sistem se alege secţiunea „CONECTARE". La secţiunea „Autentificaţi-vă prin", se selectează eDirect. Se completează numele de „utilizator şi parola", se introduc caracterele asociate codului CAPTCHA. Se accesează secţiunea „Autentificare". Pasul 4 - Depunerea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare Pentru depunerea declaraţiei se accesează secţiunea „Creează solicitare". Se selectează instituţia - Ministerul Turismului şi procedura pentru transmiterea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare. Prin accesarea secţiunii „Creează solicitare" declaraţia în format excel se poate descărca, completa şi semna cu semnătură electronică, extensia acceptată fiind de tipul P7S sau P7M. Declaraţia completată şi semnată electronic se ataşează solicitării prin accesarea secţiunii „Încărcare". După încărcarea declaraţiei, dacă este cazul, pot fi trecute observaţii în rubrica dedicată. Pentru transmiterea solicitării se dă click pe butonul „Lansează solicitare" şi astfel declaraţia este transmisă către Ministerul Turismului. Sistemul va genera o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost lansată cu succes. În cel mai scurt timp un operator al instituţiei o va prelua." Pasul 5 - Preluarea declaraţiei Declaraţia încărcată în sistem urmează să fie preluată de către Direcţia control, moment în care solicitantul va primi un e-mail prin care i se comunică numărul de înregistrare intern. Pasul 6 Direcţia de specialitate va analiza declaraţia depusă şi, dacă va fi nevoie, va putea solicita şi alte informaţii necesare prelucrării acesteia. Dacă în urma verificării formale vor fi identificate agenţii de turism organizatoare care au transmis date incomplete/incorecte ori au fost indicate greşit sau după raportare au intervenit modificări/schimbări (de exemplu: transferul sau anularea pachetului etc.), se va proceda la emiterea de notificări în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor, în vederea efectuării corecţiilor necesare (fără să se stabilească penalizări/amenzi etc.). Declaraţia rectificativă se utilizează pentru: corectarea perioadei de raportare;

modificarea unor elemente de identificare a operatorului economic;

modificarea unor date din tabelul privind raportarea informaţiilor;

corectarea altor informaţii prevăzute de formular.Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează şi se depune până cel târziu la data depunerii următoarei declaraţii. Stadiul soluţionării declaraţiei poate fi urmărit pe site-ul PCUe, în secţiunea „Solicitările mele", folosind numărul PISEG. Pasul 7 După verificarea de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei control a informaţiilor din conţinutul declaraţiei depuse la termenele legale de depunere, precum şi a celor depuse ca urmare a notificărilor şi ataşarea documentului final „Comunicarea", solicitantul este notificat cu privire la faptul că informaţiile din declaraţie au fost importate în baza de date constituită la nivelul direcţiei. În termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, Direcţia control centralizează toate declaraţiile depuse. 2. Declaraţia se depune atât în format letric, cât şi în format electronic editabil de tip excel, astfel: a)declaraţia în format letric, semnată conform legii, se depune la registratura generală a Ministerului Turismului sau se transmite Ministerului Turismului prin servicii poştale;1 În cazul lunii februarie, până la data de 28 inclusiv. 2 Mijloc electronic de transmitere la distanţă = punct de contact unic electronic (PCUe) - sistem informatic gestionat de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, instituţie publică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, portal disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro b)declaraţia în format electronic editabil de tip excel se transmite/se depune cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi:

ataşată pe suport electronic, prin servicii poştale; ,

ataşată pe suport electronic, la registratura generală a Ministerului Turismului;

la adresa de poştă electronică raportare.agentii@mturism.ro. Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor se sancţionează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. III. Completarea declaraţiei 1. Operatorul economic va selecta spaţiul special pentru tipul declaraţiei, respectiv „declaraţie iniţială" pentru prima declaraţie aferentă perioadei de raportare sau „declaraţie rectificativă" pentru declaraţia care cuprinde completări, modificări sau corecturi solicitate de către direcţia de specialitate sau din oficiu. 2. Caseta „Perioada de raportare": în rubrica „An" pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe anul, cu 4 caractere (de exemplu: 2018);

în rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia de raportare (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).3. Secţiunea „Date de identificare a operatorului economic" 3.1. Caseta „Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit operatorului economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. a)Caseta „Denumire" - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele operatorului economic. b)Caseta „Denumire agenţie" - se completează denumirea agenţiei de turism organizatoare aşa cum este menţionată în licenţa de turism. c)Caseta „Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism" - se înscriu numărul şi data emiterii licenţei de turism eliberate agenţiei de turism organizatoare de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. d)Caseta „Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al operatorului economic. 4. Secţiunea „Raportare informaţii" 4.1. La completarea tabelului se au în vedere pachetele combinate de agenţia de turism organizatoare şi serviciile de călătorie asociate, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12, respectiv art. 3 pct. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018, comercializate în perioada de referinţă. 4.2. Sunt exceptate de la prevederile subpct. 4.1 pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 4.3. Coloana „Nr. pachete de servicii de călătorie contractate în derulare, exprimate global" - se completează cu numărul pachetelor de servicii de călătorie contractate* de către agenţia de turism organizatoare, atât în mod direct cu călătorul/călătorii, cât şi prin agenţiile de turism intermediare/organizatoare (care revând către călători pachete de servicii de călătorie ale agenţiei de turism declarante, în baza unui contract de comision/mandat/colaborare sau altă formă de reprezentare legal constituită), exprimate global. 4.4. Coloana „Valoare totală a pachetelor de servicii de călătorie contractate (RON)" - se înscrie valoarea însumată a pachetelor de servicii de călătorie contractate* (RON).* Inclusiv serviciile de călătorie asociate facilitate călătorilor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 4.5. Coloana „Valoare totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (RON)" - se înscrie valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate*, în RON. 4.6. Coloana „Sume achitate către furnizori (aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate în derulare) din valoarea totală încasată" - se înscrie valoarea totală achitată către furnizori (prestatorii de servicii finali), aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate* în derulare, din valoarea totală încasată. 4.7. Coloana „SOLD (diferenţa dintre coloanele 3 şi 4)" - se înscrie valoarea rezultată în urma diferenţei dintre suma înscrisă în coloana 3 şi cea din coloana 4. 4.8. Coloana „Instrument/instrumente de garantare (tip, serie, nr., perioadă de valabilitate, valoarea garantată)" - se completează datele de identificare ale instrumentului/ instrumentelor de garantare, distinct sau asociat (după caz), indicând tipul, seria, numărul, perioada de valabilitate şi valoarea acestuia/acestora. ANEXA Nr. 3 Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare" Denumirea formularului: Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare Format: A4 Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.Formularul poate fi completat dacă se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.ro Se utilizează la declararea operaţiunilor de vânzare a pachetelor de servicii de călătorie şi servicii de călătorie asociate. Se întocmeşte de către operatorul economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare. Circulă în format electronic la Ministerul Turismului. Se păstrează în arhiva de documente electronice de către Direcţia control, conform Nomenclatorului arhivistic.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1183/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1183 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1183/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu