Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1183 din 10.10.2018

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare"
ACT EMIS DE: Ministerul Turismului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 18 octombrie 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul turismului emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare", prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este raportarea făcută în scris de operatorul economic deţinător al unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare către Ministerul Turismului prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2019. Articolul 6Direcţia control din cadrul Ministerului Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul turismului,Bogdan Gheorghe Trif ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ANEXA Nr. 2 INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare" Declaraţia se completează de către operatorul economic deţinător al unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. I. Termenul de depunere a declaraţiei: declaraţia se depune lunar, până la data de 30 inclusiv a lunii următoare1, de către operatorul economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, conform prevederilor legale în vigoare. Organul central competent: Direcţia control din cadrul Ministerului Turismului, conform prevederilor prezentului ordin II. Modul de depunere Operatorul economic optează pentru una dintre următoarele două modalităţi de depunere: 1. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă2, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei, operatorul economic trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În vederea transmiterii declaraţiei pe cale online la Ministerul Turismului este necesar să se parcurgă următorii paşi: Pasul 1 - Se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.ro Pasul 2 - Creare cont Se accesează secţiunea „CONT NOU - Persoană juridică", se completează rubricile din secţiune cu datele individuale ale operatorului economic, se alege un nume de utilizator şi o parolă. Confirmarea creării contului se primeşte pe adresa de e-mail indicată de către solicitant. Se accesează linkul primit în e-mailul de confirmare, contul fiind astfel creat. Pasul 3 - Autentificare în sistem Pentru autentificarea în sistem se alege secţiunea „CONECTARE". La secţiunea „Autentificaţi-vă prin", se selectează eDirect. Se completează numele de „utilizator şi parola", se introduc caracterele asociate codului CAPTCHA. Se accesează secţiunea „Autentificare". Pasul 4 - Depunerea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare Pentru depunerea declaraţiei se accesează secţiunea „Creează solicitare". Se selectează instituţia - Ministerul Turismului şi procedura pentru transmiterea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare. Prin accesarea secţiunii „Creează solicitare" declaraţia în format excel se poate descărca, completa şi semna cu semnătură electronică, extensia acceptată fiind de tipul P7S sau P7M. Declaraţia completată şi semnată electronic se ataşează solicitării prin accesarea secţiunii „Încărcare". După încărcarea declaraţiei, dacă este cazul, pot fi trecute observaţii în rubrica dedicată. Pentru transmiterea solicitării se dă click pe butonul „Lansează solicitare" şi astfel declaraţia este transmisă către Ministerul Turismului. Sistemul va genera o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost lansată cu succes. În cel mai scurt timp un operator al instituţiei o va prelua." Pasul 5 - Preluarea declaraţiei Declaraţia încărcată în sistem urmează să fie preluată de către Direcţia control, moment în care solicitantul va primi un e-mail prin care i se comunică numărul de înregistrare intern. Pasul 6 Direcţia de specialitate va analiza declaraţia depusă şi, dacă va fi nevoie, va putea solicita şi alte informaţii necesare prelucrării acesteia. Dacă în urma verificării formale vor fi identificate agenţii de turism organizatoare care au transmis date incomplete/incorecte ori au fost indicate greşit sau după raportare au intervenit modificări/schimbări (de exemplu: transferul sau anularea pachetului etc.), se va proceda la emiterea de notificări în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor, în vederea efectuării corecţiilor necesare (fără să se stabilească penalizări/amenzi etc.). Declaraţia rectificativă se utilizează pentru: corectarea perioadei de raportare;

modificarea unor elemente de identificare a operatorului economic;

modificarea unor date din tabelul privind raportarea informaţiilor;

corectarea altor informaţii prevăzute de formular.Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează şi se depune până cel târziu la data depunerii următoarei declaraţii. Stadiul soluţionării declaraţiei poate fi urmărit pe site-ul PCUe, în secţiunea „Solicitările mele", folosind numărul PISEG. Pasul 7 După verificarea de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei control a informaţiilor din conţinutul declaraţiei depuse la termenele legale de depunere, precum şi a celor depuse ca urmare a notificărilor şi ataşarea documentului final „Comunicarea", solicitantul este notificat cu privire la faptul că informaţiile din declaraţie au fost importate în baza de date constituită la nivelul direcţiei. În termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, Direcţia control centralizează toate declaraţiile depuse. 2. Declaraţia se depune atât în format letric, cât şi în format electronic editabil de tip excel, astfel: a)declaraţia în format letric, semnată conform legii, se depune la registratura generală a Ministerului Turismului sau se transmite Ministerului Turismului prin servicii poştale;1 În cazul lunii februarie, până la data de 28 inclusiv. 2 Mijloc electronic de transmitere la distanţă = punct de contact unic electronic (PCUe) - sistem informatic gestionat de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, instituţie publică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, portal disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro b)declaraţia în format electronic editabil de tip excel se transmite/se depune cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi:

ataşată pe suport electronic, prin servicii poştale; ,

ataşată pe suport electronic, la registratura generală a Ministerului Turismului;

la adresa de poştă electronică raportare.agentii@mturism.ro. Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor se sancţionează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. III. Completarea declaraţiei 1. Operatorul economic va selecta spaţiul special pentru tipul declaraţiei, respectiv „declaraţie iniţială" pentru prima declaraţie aferentă perioadei de raportare sau „declaraţie rectificativă" pentru declaraţia care cuprinde completări, modificări sau corecturi solicitate de către direcţia de specialitate sau din oficiu. 2. Caseta „Perioada de raportare": în rubrica „An" pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe anul, cu 4 caractere (de exemplu: 2018);

în rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia de raportare (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).3. Secţiunea „Date de identificare a operatorului economic" 3.1. Caseta „Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit operatorului economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. a)Caseta „Denumire" - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele operatorului economic. b)Caseta „Denumire agenţie" - se completează denumirea agenţiei de turism organizatoare aşa cum este menţionată în licenţa de turism. c)Caseta „Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism" - se înscriu numărul şi data emiterii licenţei de turism eliberate agenţiei de turism organizatoare de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. d)Caseta „Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al operatorului economic. 4. Secţiunea „Raportare informaţii" 4.1. La completarea tabelului se au în vedere pachetele combinate de agenţia de turism organizatoare şi serviciile de călătorie asociate, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12, respectiv art. 3 pct. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018, comercializate în perioada de referinţă. 4.2. Sunt exceptate de la prevederile subpct. 4.1 pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 4.3. Coloana „Nr. pachete de servicii de călătorie contractate în derulare, exprimate global" - se completează cu numărul pachetelor de servicii de călătorie contractate* de către agenţia de turism organizatoare, atât în mod direct cu călătorul/călătorii, cât şi prin agenţiile de turism intermediare/organizatoare (care revând către călători pachete de servicii de călătorie ale agenţiei de turism declarante, în baza unui contract de comision/mandat/colaborare sau altă formă de reprezentare legal constituită), exprimate global. 4.4. Coloana „Valoare totală a pachetelor de servicii de călătorie contractate (RON)" - se înscrie valoarea însumată a pachetelor de servicii de călătorie contractate* (RON).* Inclusiv serviciile de călătorie asociate facilitate călătorilor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 4.5. Coloana „Valoare totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (RON)" - se înscrie valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate*, în RON. 4.6. Coloana „Sume achitate către furnizori (aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate în derulare) din valoarea totală încasată" - se înscrie valoarea totală achitată către furnizori (prestatorii de servicii finali), aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate* în derulare, din valoarea totală încasată. 4.7. Coloana „SOLD (diferenţa dintre coloanele 3 şi 4)" - se înscrie valoarea rezultată în urma diferenţei dintre suma înscrisă în coloana 3 şi cea din coloana 4. 4.8. Coloana „Instrument/instrumente de garantare (tip, serie, nr., perioadă de valabilitate, valoarea garantată)" - se completează datele de identificare ale instrumentului/ instrumentelor de garantare, distinct sau asociat (după caz), indicând tipul, seria, numărul, perioada de valabilitate şi valoarea acestuia/acestora. ANEXA Nr. 3 Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare" Denumirea formularului: Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare Format: A4 Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.Formularul poate fi completat dacă se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.ro Se utilizează la declararea operaţiunilor de vânzare a pachetelor de servicii de călătorie şi servicii de călătorie asociate. Se întocmeşte de către operatorul economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare. Circulă în format electronic la Ministerul Turismului. Se păstrează în arhiva de documente electronice de către Direcţia control, conform Nomenclatorului arhivistic.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1183/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1183 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1183/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu