Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.799 din 07.09.2015

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 29 septembrie 2015SmartCity1

Văzând Hotărârea nr. 17 din 27 august 2015 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile art. 26, 261 şi 33 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea ANEXĂMETODOLOGIE privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora Articolul 1(1) Angajarea directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi a preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (denumite în continuare case de asigurări) se face prin concurs, potrivit art. 293 şi 298 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Concursul se organizează de CNAS, potrivit dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1).(3) Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu. Proba scrisă se susţine din bibliografia anunţată. Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 9, a cunoştinţelor teoretice, practice şi a abilităţilor/competenţelor manageriale.(4) Competenţele manageriale vor fi testate prin susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanţă aprobaţi prin prezenta metodologie; planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs. Articolul 2(1) Între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru o perioadă determinată în care să se exercite mandatul cu delegare.(2) Contractul cuprinde drepturile, obligaţiile, răspunderea părţilor, obiectivele şi indicatorii de performanţă, ca cerinţe specifice ale postului de director general al CNAS, respectiv preşedinte-director general al casei de asigurări, cuprinse în planul de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate.(3) Contractul are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat, prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (4) Modelele contractelor încheiate între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2. Articolul 3(1) Directorul general al CNAS, respectiv preşedinţii-directori generali ai caselor de asigurări, în calitate de manageri ai sistemului la nivel local, au obligaţia realizării planului de management, urmărind atingerea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management.(2) Obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru funcţia de director general al CNAS sunt prevăzuţi în anexa nr. 3 şi, respectiv, în anexa nr. 4.(3) Obiectivele şi indicatorii de performanţă generali şi specifici pentru funcţia de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt prevăzuţi în anexa nr. 5 şi, respectiv, în anexa nr. 6.(4) Obligaţia realizării obiectivelor şi indicatorilor revine directorului general şi preşedinţilor-directori generali, atât pentru cei numiţi prin concurs, cât şi pentru cei numiţi prin delegare. Articolul 4(1) Condiţiile generale pentru ocuparea postului de director general al CNAS, respectiv de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:a)să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială); b)să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate şi act doveditor; c)să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate); d)să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal - dovada prin cazier fiscal; e)să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă; f)să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii. (2) Condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de director general al CNAS sunt următoarele:a)pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată);
(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/ master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);
(iii) vechime în specialitate - minimum 10 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
(iv) activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani;

b)candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; c)candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; d)candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de director general al CNAS.
(3) Condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:a)pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată);
(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/ master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);
(iii) vechime în specialitate - minimum 7 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
(iv) activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani;

b)candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; c)candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; d)candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) şi (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare. Articolul 5Nu pot ocupa postul de director general al CNAS, respectiv preşedinte-director general al casei de asigurări persoanele care: a)au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu funcţia; b)sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări. Articolul 6Persoanele care vor promova concursul şi cele care vor fi numite cu delegare în funcţia de director general al CNAS, respectiv de preşedinte-director general în cadrul caselor de asigurări vor îndeplini obligatoriu următoarele condiţii: a)se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior; b)nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.), unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală, organizaţiilor sindicale sau organizaţiilor patronale. Articolul 7După promovarea concursului, respectiv numirea cu delegare, persoanele respective vor depune o declaraţie notarială din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6, în termen de 15 zile calendaristice. Articolul 8Procedura de concurs este cea reglementată de actele normative în vigoare cu privire la ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale de conducere din instituţiile publice. Articolul 9
(1) Salariul de bază al directorului general al CNAS se stabileşte la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister.
(2) Modul de calcul al salariilor preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, se stabileşte pe baza următoarei formule: unde: Cm = limita minimă prevăzută de
art. 298 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată; CM = limita maximă prevăzută de art. 298 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată; Pxm = punctajul minim al postului, respectiv 3, corespunzător unui punctaj minim de 70 de puncte; PxM = punctajul maxim al postului, respectiv 5, corespunzător unui punctaj maxim de 100 de puncte; Pxy = punctajul obţinut în urma evaluării conform art. 12 alin. (1); C = salariul rezultat în urma evaluării. (3) Stabilirea salariilor de bază individuale între limite pentru preşedinţii-directori generali se face pe baza rezultatelor evaluării performanţelor profesionale, atât la numirea prin concurs, în baza fişei de evaluare pe baza criteriilor de selecţie la angajare, aprobată prin ordin al preşedintelui CNAS, cât şi la evaluarea periodică, în raport cu obiectivele şi cerinţele postului stabilite în contractul de management. Articolul 10Persoanele declarate admise pentru postul de director general al CNAS şi de preşedinte-director general al casei de asigurări, respectiv persoanele numite cu delegare în funcţia de director general al CNAS şi de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări vor încheia cu CNAS un contract de management pentru un mandat de 4 ani, începând cu data numirii prin ordin al preşedintelui CNAS, în condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, respectiv pe perioada exercitării cu delegare a mandatului, pe o perioadă determinată stabilită prin ordin al preşedintelui CNAS. Articolul 11(1) Evaluarea directorului general al CNAS se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual, respectiv la expirarea numirii cu delegare.(2) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:1. întocmirea de către directorul general al CNAS a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole: capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management); capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă pentru perioada evaluată; capitolul III - Alte date considerate relevante de către preşedintele CNAS pentru perioada evaluată; capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri; capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală); 2. întocmirea fişei de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; 3. comunicarea către directorul general al CNAS, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale şi a punctajului total. În situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător“, acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă de către directorul general. În situaţia în care acesta este nemulţumit de rezultatul evaluării, se poate adresa, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă, instanţelor competente de contencios administrativ; 4. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale directorului general al CNAS. Articolul 12
(1) Evaluarea preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, în vederea stabilirii salariilor conform
art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, se face la numire, la expirarea perioadei de probă de 90 de zile, trimestrial, semestrial, anual şi, după caz, la încetarea perioadei de numire cu delegare. (2) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:1. transmiterea de către preşedinţii-directori generali la CNAS - cabinetul preşedintelui, în format electronic şi pe suport hârtie, a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole: capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management), conform machetei transmise de CNAS; capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă pentru perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS; capitolul III - Situaţia indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS; capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri; capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală, conform machetei transmise de CNAS); 2. colectarea datelor corespunzătoare indicatorilor de performanţă ai preşedinţilor-directori generali de la direcţiile de specialitate ale CNAS, conform machetei; 3. întocmirea fişei de evaluare pentru fiecare preşedinte-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; 4. comunicarea către preşedinţii-directori generali, în termen de 10 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale, a punctajului total obţinut şi a salariului calculat conform formulei prevăzute la art. 9 alin. (2). Produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se poate realiza prin fax la sediul instituţiei sau cu scrisoare recomandată. În situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător“, acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă. Preşedinţii-directori generali nemulţumiţi de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instanţelor competente de contencios administrativ; 5. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale preşedinţilor-directori generali (trimestrial/ semestrial/anual). (3) CNAS, prin direcţiile de specialitate, va transmite caselor de asigurări instrucţiuni pentru întocmirea raportului de activitate, întocmirea şi utilizarea machetelor, conform prezentei metodologii. Articolul 13Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie CONTRACT DE MANAGEMENT Director general Articolul 1Părţile contractante 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Călăraşi nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin preşedinte, ........ ................ ............, în calitate de mandant, şi 2. Doamna/Domnul ........ ................ ................ ............., domiciliată/domiciliat în ........ ..............., judeţul ........ ........, str. ........ ............ nr. ....., posesoare/posesor a/al CI nr. ............ seria ..........., eliberată de ........ ................ ........ la data de ........ ........ .........., în calitate de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - mandatar, au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: Articolul 2Obiectul contractului 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează directorului general un mandat, în baza art. 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având drept scop conducerea executivă a CNAS, în baza planului de management şi a contractului de management încheiat în condiţiile legii.2. În vederea realizării mandatului, directorul general va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă generali şi specifici, care fac obiectul anexei*), care face parte integrantă din prezentul contract.*) Anexa va cuprinde obiectivele şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexele nr. 3 şi 4 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015. Articolul 3Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director general al CNAS, sau, după caz, pe o perioadă determinată, prin ordin al preşedintelui CNAS pentru exercitarea cu delegare a mandatului. Articolul 4Drepturile şi obligaţiile directorului general A. Directorul general are următoarele drepturi: 1. să primească o plată lunară, în limita prevăzută de art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în cuantum de .... lei;2. să beneficieze de concediu de odihnă şi concedii pentru evenimente familiale, potrivit reglementărilor legale aplicabile unităţilor bugetare; 3. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 4. dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament; 5. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 6. dreptul la formare profesională; 7. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; 8. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; 9. să beneficieze de dreptul de informare asupra activităţii instituţiei, potrivit normelor legale în vigoare. B. Directorul general are următoarele obligaţii: 1. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract; 2. să elaboreze şi să aplice măsuri care să asigure desfăşurarea activităţii curente a CNAS în concordanţă cu domeniul de competenţă al acesteia, potrivit actelor normative în vigoare; 3. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al CNAS, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate din subordine; 4. să participe la fundamentarea proiectului de buget al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), precum şi la repartizarea pe case de asigurări de sănătate/CNAS a acestuia, după aprobarea prin legile bugetare anuale, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 5. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de management fără aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS; 6. să reprezinte CNAS în raporturile cu terţii, pe baza mandatului dat de preşedintele CNAS; 7. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea CNAS; 8. să încheie acte juridice în numele şi pe seama CNAS, în limita mandatului dat de preşedintele CNAS; 9. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; 10. să dea dispoziţii cu caracter administrativ obligatoriu pentru personalul CNAS, în condiţiile legii; 11. să monitorizeze modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi obiectivelor de către personalul angajat al CNAS; 12. să participe la elaborarea actelor normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi a celor incidente sistemului de asigurări sociale de sănătate; 13. să participe la promovarea imaginii CNAS; 14. să asigure aplicarea regulamentului intern al CNAS; 15. să participe la elaborarea şi prezentarea raportului anual de activitate; 16. să monitorizeze activitatea caselor de asigurări de sănătate în vederea îndeplinirii obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate; 17. să coordoneze activitatea direcţiilor de specialitate din cadrul CNAS; 18. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract. Articolul 5Drepturile şi obligaţiile părţilor A. CNAS are următoarele drepturi: 1. să analizeze îndeplinirea de către directorul general a obiectivelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract; 2. să solicite directorului general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; 3. să modifice obiectivele şi indicatorii de performanţă; 4. să dispună încetarea prezentului contract dacă nu sunt îndeplinite obiectivele şi indicatorii de performanţă, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul contract. B. CNAS are obligaţia să asigure condiţiile pentru ca directorul general să primească drepturile stabilite de reglementările legale şi de prezentul contract. Articolul 6Planul de management, obiectivele şi indicatorii 1. Atribuţiile şi obligaţiile directorului general sunt stabilite prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea conducerii executive a activităţii CNAS. 2. Directorul general este obligat să revizuiască în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. 3. Directorul general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în anexa la prezentul contract. 4. Pe parcursul executării contractului, obiectivele şi indicatorii pot fi modificaţi la iniţiativa CNAS. 5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor şi a indicatorilor stabiliţi anual se evaluează pe baza criteriilor de performanţă de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Articolul 7Loialitate, confidenţialitate 1. Directorul general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul CNAS. 2. Directorului general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul caselor de asigurări de sănătate şi al CNAS. Articolul 8Răspunderea părţilor 1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract părţile răspund potrivit reglementărilor legale. 2. Răspunderea directorului general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS. 3. Directorul general răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse CNAS prin orice act al său contrar intereselor acesteia. 4. În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite în legătură cu exercitarea mandatului, preşedintele CNAS are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente şi de a suspenda prezentul contract pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului. Articolul 9Modificarea contractului 1. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 3. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional care îi pot fi aplicabile, cu excepţia modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract, caz în care contractul încetează. Articolul 10Încetarea contractului 1. Prezentul contract încetează: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)la iniţiativa preşedintelui CNAS, prin revocarea mandatului, în cazul evaluării directorului general ca necorespunzător; c)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul în care mandatarul director general este suspendat în condiţiile art. 8 pct. 4, pentru o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului; d)prin revocarea de către preşedintele CNAS ca urmare a modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract; e)prin revocarea de către preşedintele CNAS pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract; f)prin renunţarea de către directorul general la mandatul încredinţat; g)prin acordul părţilor; h)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general; i)prin desfiinţarea sau reorganizarea CNAS; j)prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul directorului general al CNAS; k)la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.2. Revocarea directorului general al CNAS se realizează prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă. Articolul 11Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal. Articolul 12Dispoziţii finale Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (mandant) Preşedinte, ........ .......... (mandatar) Director general, ........ ............... ANEXA Nr. 2la metodologie CONTRACT DE MANAGEMENT Preşedinte-director general Articolul 1Părţile contractante 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Călăraşi nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin preşedinte, ........ ................ ..............., în calitate de mandant, şi 2. Doamna/Domnul ........ ................ ........ ........, domiciliată/ domiciliat în ........ .........., judeţul ........ .........., str. ........ ......... nr. ...., posesoare/posesor a/al CI nr. ............... seria ........, eliberată de ........ ........ .......... la data de ........ ..........., în calitate de preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ .........., manager al sistemului la nivel local, (mandatar), au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: Articolul 2Obiectul contractului 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează preşedintelui-director general, manager al sistemului la nivel local, un mandat, în baza art. 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, (Codul civil), având drept scop organizarea, conducerea şi administrarea la nivel local a Casei de Asigurări de Sănătate ............, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, în condiţiile realizării unui management eficace şi de calitate.2. În vederea realizării mandatului, preşedintele-director general va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă generali şi specifici, care fac obiectul anexei*) care face parte integrantă din prezentul contract.*) Anexa va cuprinde obiectivele şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexele nr. 5 şi 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015. Articolul 3Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ........ .......... - manager al sistemului la nivel local sau, după caz, pe o perioadă determinată, prin ordin al preşedintelui CNAS pentru exercitarea cu delegare. Articolul 4Drepturile şi obligaţiile mandatarului preşedinte-director general A. Drepturile mandatarului preşedinte-director general: 1. să primească o plată lunară, în limita prevăzută de art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în cuantum de ........... lei; 2. să beneficieze de concediu de odihnă şi concedii pentru evenimente familiale, potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare; 3. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 4. dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament; 5. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 6. dreptul la formare profesională; 7. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea preşedintelui CNAS; 8. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; 9. să beneficieze de dreptul de informare nelimitată asupra activităţii casei de asigurări de sănătate pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea acesteia, potrivit normelor legale în vigoare. B. Obligaţiile mandatarului preşedinte-director general: 1. să răspundă pentru gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate, conform mandatului încredinţat; 2. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor acestuia; 3. să răspundă pentru realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract; 4. să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS, conform mandatului încredinţat; 5. să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze personalul casei de asigurări de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale; 6. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, salariaţi ai casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia; 7. să răspundă pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, asigurând o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat; 8. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din prezentul contract de management decât în situaţii justificate şi cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS; 9. să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite; 10. să răspundă pentru angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare; 11. să reprezinte casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terţii; 12. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate; 13. să încheie acte juridice în numele şi pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competenţelor sale, în condiţiile legii; 14. să prezinte trimestrial preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei; 15. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; 16. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalităţii lor; 17. să răspundă de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi procedurilor administrative unitare, potrivit legii; 18. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate; 19. să asigure elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS; 20. să convoace consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate, să conducă şedinţele acestuia şi să urmărească ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicată;21. să desemneze ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, prin decizie, unul dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;22. să îndeplinească toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor; 23. să răspundă de organizarea şi realizarea activităţii de control privind derularea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 24. să propună programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, potrivit legii; 25. să răspundă pentru organizarea şi derularea procesului de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat; 26. să organizeze împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi să propună măsuri în caz de nerespectare a acestora; 27. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract. Articolul 5Drepturile şi obligaţiile CNAS în calitate de mandant A. CNAS are următoarele drepturi: 1. să analizeze îndeplinirea întocmai de către preşedintele-director general a obiectivelor, programelor, indicatorilor, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract şi să revoce mandatul încredinţat în cazul neîndeplinirii acestora potrivit prezentului contract; 2. să solicite mandatarului preşedinte-director general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; 3. să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi a indicatorilor din planul de management, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii; 4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat mandatarul preşedinte-director general prin contract şi să adopte măsuri de dezvoltare profesională sau revocare a mandatului acordat. B. CNAS are următoarele obligaţii: 1. să repartizeze casei de asigurări de sănătate bugetul de venituri şi cheltuieli, în limitele fondurilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat; 2. să asigure condiţiile pentru ca mandatarul preşedinte-director general să primească drepturile stabilite în prezentul contract; 3. să asigure casei de asigurări de sănătate asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică. Articolul 6Planul de management, obiectivele şi indicatorii 1. Atribuţiile şi obligaţiile mandatarului preşedinte-director general sunt stabilite prin lege, Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, statutul casei de asigurări de sănătate şi prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.2. Mandatarul preşedinte-director general este obligat să revizuiască în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. Acest plan va fi elaborat pe baza planului de management prezentat la concurs şi va fi adaptat condiţiilor specifice ale casei de asigurări de sănătate. 3. Mandatarul preşedinte-director general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în prezentul contract. 4. Mandatarul preşedinte-director general are obligaţia îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor prevăzuţi în anexa la prezentul contract. 5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor şi indicatorilor se evaluează pe baza criteriilor de performanţă de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la expirarea perioadei de probă, trimestrial, semestrial şi anual. Articolul 7Loialitate, confidenţialitate 1. Mandatarul preşedinte-director general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate în interesul casei de asigurări de sănătate. 2. Mandatarului preşedinte-director general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul casei de asigurări de sănătate şi al CNAS. Articolul 8Răspunderea părţilor 1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract, mandatarul preşedinte-director general răspunde potrivit reglementărilor legale, precum şi clauzelor prezentului contract. 2. Răspunderea mandatarului preşedinte-director general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS. 3. Mandatarul preşedinte-director general răspunde material pentru daunele produse casei de asigurări de sănătate prin orice act al său contrar intereselor casei de asigurări de sănătate, prin nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind utilizarea fondurilor casei de asigurări de sănătate. 4. În cazul în care există indicii privind săvârşirea de către mandatarul preşedinte-director general a unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite în legătură cu exercitarea mandatului, preşedintele CNAS are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente şi de a suspenda prezentul contract pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului. Articolul 9Modificarea contractului 1. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 3. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional care îi pot fi aplicabile, cu excepţia modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract, caz în care contractul încetează. Articolul 10Încetarea contractului 1. Prezentul contract încetează: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului preşedinte-director general ca necorespunzător sau în cazul obţinerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa la prezentul contract, respectiv:

indicatorul specific nr. 8 din cadrul indicatorului general nr. 1;

indicatorul specific nr. 25 din cadrul indicatorului general nr. 1;

indicatorul specific nr. 3 din cadrul indicatorului general nr. 2;

indicatorul specific nr. 12 din cadrul indicatorului general nr. 2;

c)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile Codului civil, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;d)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul în care mandatarul preşedinte-director general este suspendat în condiţiile art. 8 pct. 4 pentru o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului; e)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract; f)prin renunţarea de către mandatarul preşedinte-director general la mandatul încredinţat; g)prin acordul părţilor; h)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului preşedinte-director general; i)prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate; j)prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul preşedintelui-director general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local; k)la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.2. Revocarea mandatului preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ........... se notifică prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă de către acesta. Articolul 11Litigii Litigiile izvorâte din executarea, modificarea, interpretarea clauzelor şi încetarea prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal sau a instanţelor civile, după caz. Articolul 12Dispoziţii finale Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, (mandant) Preşedinte, ........ .......... (mandatar) Preşedinte-director general, ........ ......... ANEXA Nr. 3la metodologie OBIECTIVE Director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 1. Asigurarea, în condiţii de eficacitate, a conducerii executive a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în baza prevederilor planului de management şi a contractului de management încheiat cu CNAS 2. Utilizarea eficace a resurselor materiale, financiare, umane, de timp şi informaţionale ale CNAS, pentru atingerea obiectivelor strategice ale acesteia 3. Implementarea standardelor de management în activitatea CNAS şi urmărirea realizării acestora, atât pentru CNAS, cât şi pentru casele de asigurări de sănătate 4. Asigurarea elaborării proiectelor de reglementări, de modificări ale actelor normative, a normelor şi procedurilor pe care le înaintează preşedintelui, pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului 5. Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor specifice postului 6. Informarea permanentă a preşedintelui CNAS în vederea soluţionării problemelor şi propunerea planurilor de măsuri de remediere 7. Urmărirea şi analizarea rezultatelor implementării deciziilor luate la nivel strategico-tactic pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea formulării propunerilor de corecţie/maximizare rezultate 8. Ducerea la îndeplinire, în condiţii de eficacitate, a ordinelor preşedintelui CNAS şi a oricăror altor dispoziţii cu caracter normativ/administrativ 9. Monitorizarea activităţii caselor de asigurări de sănătate 10. Creşterea performanţelor profesionale individuale şi ale compartimentelor direct subordonate ANEXA Nr. 4la metodologie INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Director general al Casei de Asigurări de Sănătate INDICATOR GENERAL 1. Capacitatea managerială a directorului general, definită prin: a)capacitatea de previziune; b)capacitatea de organizare; c)capacitatea de conducere; d)capacitatea de coordonare; e)capacitatea de control şi evaluare.PONDERE: 30% Indicatori specifici 1. Monitorizarea procesului de contractare*):

*) Se aplică doar pentru perioada de contractare comunicată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 5 puncte;

nerespectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 0 puncte.2. Monitorizarea derulării proiectelor informatice din cadrul (CNAS): 75% - 100% - 5 puncte;

sub 75% - 0 puncte.

3. Monitorizarea respectării cerinţelor formulate şi a corectitudinii conţinutului în machetele de raportare periodică şi ocazională ale caselor de asigurări de sănătate: monitorizarea - 5 puncte

lipsa monitorizării - 0 puncte

4. Monitorizarea respectării termenelor de raportare privind situaţiile solicitate periodic sau ocazional caselor de asigurări de sănătate: monitorizarea - 5 puncte

lipsa monitorizării - 0 puncte

INDICATOR GENERAL 2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile: a)utilizarea eficace a resurselor:a1) financiare; a2) materiale; a3) umane; a4) de timp; a5) informatice; b)capacitatea de implementare a modificărilor legislative; c)capacitatea de asumare a responsabilităţilor; d)capacitatea de a motiva şi de a mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor; e)creativitate şi spirit de iniţiativă; f)abilităţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către soluţii comun acceptatePONDERE: 55% Indicatori specifici 1. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

2. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter medical: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

3. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală: sub 95% - 0 puncte; 96-98% - 4 puncte; 99-100% - 5 puncte.4. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.5. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice, dispozitive medicale, servicii medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate curative: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.6. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru dispozitive medicale acordate în ambulatoriu pentru deficienţe organice şi funcţionale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

7. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

8. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în specialităţi clinice: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.9. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

10. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

11. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

12. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

13. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

14. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.15. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

16. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

17. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor raportată la prevederile aprobate pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

18. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) raportată la creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare ale caselor de asigurări de sănătate (CAS): sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.

19. Monitorizarea respectării termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi situaţiile către CNAS: în termen - 5 puncte;

nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.

20. Monitorizarea ponderii formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare:

monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.

21. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte.

22. Monitorizarea respectării obligaţiei CAS de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.

23. Monitorizarea gradului de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS şi administrat de CAS - un chestionar pe semestru*):*) Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru. 50-100% - 5 puncte;

20-49% - 3 puncte;

sub 20% - 1 punct.Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 1% din asiguraţi. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare. NOTĂ: Indicatorii nr. 1-20 se monitorizează pe baza datelor centralizate la nivel naţional. 24. Monitorizarea respectării termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.

25. Monitorizarea gradului de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.

INDICATOR GENERAL 3. Competenţă şi răspundere decizională: capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la timp a tuturor atribuţiilor ce îi revin directorului general asumate prin contractul de management; respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru realizarea atribuţiilor şi respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS; respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de director general, precum şi în exercitarea activităţii personalului din subordine.PONDERE: 10% Indicatori specifici 1. Monitorizarea respectării termenelor de raportare a situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.

2. Nivelul de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul CNAS:

Da Nu

- existenţa registrului de riscuri 1,5 puncte 0 puncte;

existenţa programului de dezvoltare a sistemului

de control managerial 1 punct 0 puncte;

existenţa deciziei de constituire a comisiei de monitorizare,

coordonare şi îndrumare metodologică pentru dezvoltarea
sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte;

existenţa procedurilor de lucru formalizate pe activităţi,

actualizate şi complete 1,5 puncte 0 puncte.

INDICATOR GENERAL 4. Corectitudine şi loialitate: relaţia cu CAS;

relaţia cu asiguraţii;

relaţia cu furnizorii;

relaţia cu media;

relaţia cu alţi parteneri din sistem;

relaţia cu subalternii;

utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CNAS.

PONDERE: 5% Indicatori specifici 1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice - analiză imagine: pozitivă - 5 puncte;

neutră - 2 puncte;

negativă - 0 puncte.

2. Monitorizarea şi rezolvarea sesizărilor înregistrate semestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS: da - 5 puncte; nu - 0 puncte. 3. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate: 100% - 5 puncte;

50-99% - 2 puncte;

sub 50% - 0 puncte.

4. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CNAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi: 100% - 5 puncte;

50-99% - 2 puncte;

sub 50% - 0 puncte.

5. Întocmirea şi transmiterea de către executivul CNAS a raportărilor către instituţii şi autorităţi (sub aspectul conţinutului şi respectării termenelor): sub 51% - 0 puncte;

51-60% - 1 punct;

61-70% - 2 puncte;

71-80% - 3 puncte;

81-90% - 4 puncte;

91-100% - 5 puncte.

6. Monitorizarea respectării termenelor şi procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării: 100% - 5 puncte;

95-99% - 3 puncte;

sub 95% - 0 puncte.

7. Gradul de implicare în transpunerea regulamentelor/directivelor europene în legislaţia naţională cu incidenţă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate: sub 51% - 0 puncte;

51-60% - 1 punct;

61-70% - 2 puncte;

71-80% - 3 puncte;

81-90% - 4 puncte;

91-100% - 5 puncte.

8. Gradul de implicare pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate: peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.

9. Gradul de implicare în susţinerea activităţii preşedinţilor-directori generali ai CAS pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate stabilite cu CNAS: peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.

10. Gradul de îndeplinire, în condiţii de eficacitate, a ordinelor preşedintelui CNAS: 100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte.

ANEXA Nr. 5la metodologie OBIECTIVE Preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate 1. Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanţă, conform planului de management 2. Asigurarea echilibrului bugetar şi întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivel local 3. Angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare 4. Asigurarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de bază/programe naţionale de sănătate curative, potrivit principiilor de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, în limita fondurilor disponibile 5. Încheierea şi monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 6. Creşterea gradului de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale 7. Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor ce revin preşedintelui-director general 8. Monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul caselor de asigurări de sănătate (CAS), pentru respectarea legalităţii şi regularităţii acestora 9. Implementarea standardelor de management în activitatea CAS şi urmărirea realizării acestora ANEXA Nr. 6la metodologie INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate INDICATOR GENERAL 1. Capacitatea managerială a preşedintelui-director general, definită prin: a)capacitatea de previziune; b)capacitatea de organizare; c)capacitatea de conducere; d)capacitatea de coordonare; e)capacitatea de control şi evaluare.PONDERE: 30% Indicatori specifici 1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare, din care: fără plăţi restante - 5 puncte;

existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă - 0 puncte.

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile de credite efectuate: 99,9%-100 % faţă de deschiderea de credite - 5 puncte;

98%-99,9% faţă de deschiderea de credite - 3 puncte;

sub 98% faţă de deschiderea de credite - 0 puncte.

3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistenţă medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate: evaluare corectă - 5 puncte;

solicitări de modificare a deschiderilor nejustificate - 0 puncte.

4. Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea conţinutului în machetele de raportare periodică şi ocazională: respectarea cerinţelor - 5 puncte;

nerespectarea cerinţelor - 0 puncte.

5. Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate periodic sau ocazional: respectarea termenelor - 5 puncte;

nerespectarea termenelor - 0 puncte.

6. Monitorizarea activităţii de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu incidentele constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)*)*) Monitorizarea incidentelor de competenţa CAS raportate la CNAS. între 95% şi 100% - 5 puncte;

între 70% şi 95% - 3 puncte;

sub 70% - 0 puncte.

7. Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internaţională (DCI), aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CAS*) *) Pentru monitorizarea acestui indicator de către CNAS, raportul de activitate va conţine obligatoriu un capitol dedicat unei analize succinte privind modalitatea de elaborare a rapoartelor pentru fiecare DCI în parte şi concluziile care s-au impus după analiză.7.a) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS**):**) Procentul se calculează ca raport între numărul de rapoarte efectiv realizate pentru monitorizarea consumului pentru fiecare DCI aprobat la nivelul CNAS, respectiv CAS, elaborate o dată pe semestru, şi numărul de DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CAS aferent fiecărui judeţ. între 99% şi 100% rapoarte elaborate pe semestru - 5 puncte;

între 50% şi 98% rapoarte elaborate pe semestru - 2 puncte;

sub 50% rapoarte elaborate pe semestru - 0 puncte.7.b) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CAS: între 99% şi 100% rapoarte elaborate pe semestru - 5 puncte; între 50% şi 98% rapoarte elaborate pe semestru - 2 puncte; sub 50% rapoarte elaborate pe semestru - 0 puncte. 8. Monitorizarea derulării contractelor: peste 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP - 5 puncte;

sub 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP - 0 puncte.

9. Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale în vigoare: 100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte.

10. Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producţia şi distribuţia cardului european, conform legislaţiei în vigoare: peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.

11. Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuţi de actele normative: 100% - 5 puncte;

între 90% şi 100% - 3 puncte;

sub 90% - 0 puncte.

12. Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare: peste 75% din numărul asiguraţilor care au primit servicii medicale - 5 puncte;

sub 75% din numărul asiguraţilor care au primit servicii medicale - 0 puncte.

13. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale privind derularea relaţiilor contractuale şi respectarea actelor normative, precum şi utilizarea optimă a soluţiilor informatice: cel puţin o întâlnire/trimestru/domeniu de asistenţă medicală - 5 puncte;

mai puţin de o întâlnire/trimestru/domeniu de asistenţă medicală - 0 puncte.

14. Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică şi pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă: respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;

întârzierea raportărilor CAS peste 2-5 zile, cumulat la nivel de trimestru - 2 puncte;

întârzierea raportărilor CAS peste 6-10 zile, cumulat la nivel de trimestru - 1 punct;

întârzierea raportărilor CAS peste 11 zile, cumulat la nivel de trimestru - 0 puncte.

15. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară: *) Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.peste 33,3% din furnizori - 5 puncte;

sub 33,3% din furnizori - 0 puncte.

16. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică:*) Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. peste 33,3% din furnizori - 5 puncte;

sub 33,3% din furnizori - 0 puncte.

17. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate paraclinică:*) Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. peste 33,3% din furnizori - 5 puncte;

sub 33,3% din furnizori - 0 puncte.

18. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească şi în asistenţa medicală de recuperare şi reabilitare în unităţi sanitare cu paturi:*) Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. peste 33,3% din furnizori - 5 puncte;

sub 33,3% din furnizori - 0 puncte.

19. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală:*) Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. peste 33,3% din furnizori - 5 puncte;

sub 33,3% din furnizori - 0 puncte.

20. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu şi furnizorii de consultaţii de urgenţă medicală la domiciliu şi transport sanitar:*) Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. peste 33,3% din furnizori - 5 puncte;

sub 33,3% din furnizori - 0 puncte.

21. Stabilirea şi realizarea controalelor operative la entităţile controlate prin utilizarea PIAS. Indicatorul se calculează ca procent şi reprezintă numărul furnizorilor pentru care au fost analizate datele din PIAS din numărul total de furnizori aflaţi în contract cu CAS: 3% sau mai mult/trimestru - 5 puncte;

2-2,99%/trimestru - 3 puncte;

sub 2%/trimestru - 0 puncte.

22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acţiunilor de control. Indicatorul se calculează pe baza tehnicilor utilizate la pregătirea acţiunilor de control cu scopul de a determina eventuale disfuncţionalităţi/iregularităţi: extragerea datelor din sistemul informatic unic integrat/sistemul naţional de prescriere electronică (SIUI/SIPE) pe baza unor criterii/filtre relevante - 1 punct; interogarea simplă a datelor (persoane decedate, medicamente cu prescriere restricţionată etc.) - 2 puncte;

folosirea rapoartelor SIUI la pregătirea/efectuarea acţiunilor de control - 2 puncte.

23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare): 100% - 5 puncte;

70%-99% - 4 puncte;

35%-69% - 3 puncte;

0%-34% - 1 punct.

24. Introducerea în SIUI a datelor extrase din rapoartele de control: 95%-100% - 5 puncte;

90%-95% - 3 puncte;

sub 90% - 0 puncte.

25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi păstrarea integrităţii patrimoniului CAS, contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acţiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS şi care a avut drept consecinţă prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective şi de constatare a unui management defectuos al preşedintelui-director general*):*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general şi se cuantifică numai pentru CAS la care s-a întocmit raport de control în perioada de raportare (trimestru). măsuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului la nivelul CAS şi management defectuos - 0 puncte; fără măsuri dispuse la nivelul CAS - 5 puncte. 26. Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, respectiv: a)servicii medicale spitaliceşti acordate în regim spitalizare de zi (existenţa structurilor avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii (MS), servicii contractate, tip de finanţare şi tarife):respectarea condiţiilor de contractare - 5 puncte;

nerespectarea condiţiilor de contractare - 0 puncte.

În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte; b)servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute pentru spitalele finanţate în sistem grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG) pe baza indicatorilor care stau la baza contractării: paturi contractate, durata medie de spitalizare (DMS), indice de complexitate a cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat (TCP), indicele de utilizare a paturilor, categoria în care este clasificat spitalul, suma contractată:respectarea condiţiilor de contractare - 5 puncte;

nerespectarea condiţiilor de contractare - 0 puncte.

În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte; c)servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în spitalele de cronici şi în secţiile/compartimentele de cronici (denumire secţie, cod secţie, tarif pe zi de spitalizare contractat):respectarea condiţiilor de contractare - 5 puncte;

nerespectarea condiţiilor de contractare - 0 puncte.

În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte. NOTĂ: Evaluarea acestui indicator se face o dată pe an calendaristic, la 90 de zile de la termenul comunicat de CNAS pentru finalizarea procesului de contractare. Modalitatea de evaluare a acestui indicator se face pe baza datelor înregistrate în SIUI şi a datelor solicitate caselor de asigurări de sănătate. INDICATOR GENERAL 2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile: a)utilizarea eficace a resurselor:a1) financiare; a2) materiale; a3) umane; a4) de timp; a5) informatice; b)capacitate de implementare a modificărilor legislative; c)capacitate de asumare a responsabilităţilor; d)capacitatea de a motiva şi mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor; e)creativitate şi spirit de iniţiativă; f)abilităţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către soluţii comun acceptate.PONDERE: 55% Indicatori specifici 1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care: 1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - activitate curentă: între 99% şi 100 % - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii medicamentelor cu şi fără contribuţie personală suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar: între 99% şi 100 % - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40% - pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.): între 99% şi 100 % - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care: 4.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare:

între 99% şi 100 % - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament al bolilor neurologice: între 99% şi 100 % - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de boli endocrine: între 99,5% şi 100% - 5 puncte;

între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de oncologie: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de sănătate mintală: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care: 5.1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat-pompe insulină şi materiale consumabile: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de ortopedie: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de boli cardiovasculare: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de sănătate mintală: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente medicale: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

10. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi clinice: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

11. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală stomatologică - activitate curentă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

12. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor stomatologice suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

13. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

14. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Subprogramul de monitorizarea a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

15. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c): între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

16. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în centrele medicale multifuncţionale - activitate curentă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

17. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale multifuncţionale suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

18. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

19. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

20. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

21. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

22. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

23. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii:

între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

24. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

25. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.26. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare şi funcţionare a CAS, din care: 26.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la titlul I - cheltuieli de personal: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

26.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli materiale: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.26.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli de capital: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.26.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

26.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

27. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistenţa socială: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual, din care: 1. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - activitate curentă: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S.: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

3. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ: între 99% şi 100% - 5 puncte;

între 98% şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

4. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

5. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

6. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente medicale: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

7. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

8. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

9. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialităţi clinice: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

10. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală stomatologică: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

11. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă:

între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

12. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate curative: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

13. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în centrele medicale multifuncţionale: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

14. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

15. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

16. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în unităţi sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

17. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

18. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

19. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

20. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

21. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

22. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European: între 99 şi 100% - 5 puncte;

între 98 şi 99% - 2 puncte;

sub 98% - 0 puncte.

3. Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistenţă medicală*:* Se stabileşte pentru domeniile de asistenţă medicală care au valoare de contract. depăşirea creditelor de angajament aprobate - 0 puncte;

încadrare în creditele de angajament aprobate - 5 puncte.

4. Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, precum şi transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi proiectului de rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii macroeconomici comunicaţi de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum şi contul de execuţie lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S.: a)evaluarea corectă şi reală - 5 puncte; b)evaluare incorectă* - 0 puncte;* Cuprinde şi retransmiterea. c)transmiterea la termen a datelor- 5 puncte; d)netransmiterea la termen a datelor - 0 puncte.5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a funcţiilor publice:

a)actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici:

sub 99% - 0 puncte;

peste 99% - 5 puncte;

b)neconcordanţe în portalul de management faţă de structura existentă:

neconcordanţe sub 5% - 5 puncte;

neconcordanţe peste 5% - 0 puncte.

6. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise către CNAS formularele europene E125 RO, E127 RO, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale:

a)pentru formularele europene E125 RO, E127 RO:

în termen - 5 puncte;

nerespectarea termenelor - 0 puncte.

b)alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale:

respectarea termenului de raportare - 5 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 1-10 zile - 2 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 11-15 zile - 1 punct;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 15 zile - 0 puncte.

Acest indicator se va evalua semestrial. 7. Ponderea formularelor europene E125 RO, E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare: sub 5%-5 puncte;

între 5-10% returnate - 4 puncte;

între 11%-15% returnate - 3 puncte;

între 16%-20% returnate - 2 puncte;

peste 20% returnate - 0 puncte.

Acest indicator se va evalua semestrial. 8. Ponderea formularelor E125, E127 sau similare, emise de instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, precum şi transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic: 71%-100% - 5 puncte; 61%-70% - 2 puncte; 51%-60% - 1 punct; sub 50% - 0 puncte.Acest indicator se va evalua anual. 9. Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite şi transmise de CAS în vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii: respectarea formatului standardizat - 5 puncte;

nerespectarea formatului standardizat - 0 puncte.Acest indicator se va evalua semestrial/anual. 10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestaţii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 11. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară: în termen - 5 puncte;

nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.12. Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare: peste 15% solicitări returnate - 0 puncte;

între 5 şi 15% - 3 puncte;

sub 5% - 5 puncte.13. Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte:*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general. 0 - 5 puncte;

1 - 0 puncte. 14. Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj:*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general. 0 - 5 puncte;

1 sau peste 1 - 0 puncte. 15. Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative: în termen - 5 puncte;

nerespectarea termenelor - 0 puncte.16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente şi licenţe IT*:* Staţii de lucru/periferice care nu sunt casate, actualizarea şi utilizarea licenţelor. da - 5 puncte;

nu - 0 puncte. 17. Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcţii/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum şi valoarea de inventar a acestora: concordanţa datelor - 5 puncte;

neconcordanţa datelor - 0 puncte.18. Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare: reevaluarea activelor fixe corporale - 5 puncte;

nereevaluarea activelor fixe corporale - 0 puncte.19. Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului şi/sau actualizarea documentaţiei cadastrale şi a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea CAS: actualizarea inventarului centralizat - 5 puncte;

neactualizarea inventarului centralizat - 0 puncte.20. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte.21. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte.22. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru*:* Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru pe un eşantion de 400 de asiguraţi. 50-100% - 5 puncte;

20-49% - 3 puncte;

sub 20% - 1 punct. Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 400 de asiguraţi. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare. 23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie contractuală cu CAS privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit închis: între 99% şi 100% - 5 puncte;

sub 99% - 0 puncte.24. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia: respectarea termenului de raportare - 5 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 1-11 zile - 2 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 12-15 zile - 1 punct;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 15 zile - 0 puncte.25. Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative: respectarea termenului de raportare - 5 puncte; întârzierea raportărilor CAS cu 1-5 zile - 3 puncte; întârzierea raportărilor CAS cu 6-10 zile - 1 punct; întârzierea raportărilor CAS peste 10 zile - 0 puncte.26. Respectarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelelor): respectarea tuturor machetelor - 5 puncte;

respectarea machetelor pentru 90%-99% din programele/subprogramele naţionale de sănătate curative - 2 puncte;

respectarea machetelor pentru 80% - 89% din programele/subprogramele naţionale de sănătate curative - 1 punct;

respectarea machetelor pentru mai puţin de 80% din programele/subprogramele naţionale de sănătate curative - 0 puncte.27. Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative: corectitudinea datelor din machetele pentru toate programele naţionale de sănătate curative - 5 puncte;

corectitudinea datelor din machetele pentru 90%-99% din programele naţionale de sănătate curative - 2 puncte;

corectitudinea datelor din machetele pentru 85%-89% din programele naţionale de sănătate curative - 1 punct;

corectitudinea datelor din machetele pentru mai puţin de 85% din programele naţionale de sănătate curative - 0 puncte.28. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative şi datele existente în SIUI: concordanţă pentru toate programele/subprogramele naţionale de sănătate curative - 5 puncte;

neconcordanţă - 0 puncte.INDICATOR GENERAL 3. Competenţă şi răspundere decizională Capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la timp a tuturor atribuţiilor ce revin preşedintelui-director general asumate prin programul de management Respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:• realizarea atribuţiilor; • respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS; • respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de preşedinte-director general, precum şi în exercitarea activităţii personalului din subordine. PONDERE: 10% Indicatori specifici 1. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la: 1.1. corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări): respectarea tuturor cerinţelor - 5 puncte;

respectarea a două cerinţe - 2 puncte;

respectarea unei cerinţe - 1 punct;

respectare 0 cerinţe - 0 puncte;1.2. respectarea termenelor de raportare: respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie între 1-11 zile - 2 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie între 12-15 zile - 1 punct;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie peste 15 zile - 0 puncte.2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare: 100% - 5 puncte;

75% - 99% - 3 puncte;

sub 75% - 0 puncte.3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfăşurate de Direcţia audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare*:* Se cuantifică numai pentru casele la care a fost întocmit raport de audit în perioada de raportare (trimestru). • peste 11 obiective cu calificativul „funcţional“ - 5 puncte; • între 7-11 obiective cu calificativul „funcţional“ - 2 puncte; • sub 7 obiective cu calificativul „funcţional“ - 0 puncte. 4. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul CAS: 100% - 5 puncte;

între 80-99% - 3 puncte;

sub 80% - 0 puncte.5. Registrul riscurilor: identificarea riscurilor şi aprobare/actualizarea registrului riscurilor - 5 puncte;

identificarea riscurilor, dar neaprobarea/neactualizarea registrului riscurilor - 3 puncte;

neidentificarea riscurilor - 0 puncte.INDICATOR GENERAL

4. Corectitudine şi loialitate:

relaţia cu CNAS;

relaţia cu asiguraţii;

relaţia cu furnizorii;

relaţia cu media;

relaţia cu alţi parteneri din sistem;

relaţia cu subalternii;

utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CAS.PONDERE 5% Indicatori specifici 1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice 1.1. Analiză imagine: pozitivă - 5 puncte;

neutră - 2 puncte;

negativă - 0 puncte.1.2. Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informării asiguraţilor: articole pozitiv-informative - peste 60% - 5 puncte; articole pozitiv-informative - între 30 şi 60% - 3 puncte; articole pozitiv-informative sub 10% - 0 puncte. 2. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul la CAS: transmis în termen - 5 puncte;

netransmis - 0 puncte.3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio local): sub 3 evenimente - 0 puncte; 3 evenimente - 3 puncte; 4-6 evenimente - 5 puncte. 4. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte.5. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de administraţie: cel puţin o şedinţa pe lună - 5 puncte;

nicio şedinţă pe lună - 0 puncte. ANEXA Nr. 7la metodologie FIŞA DE EVALUARE a directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate În vederea ........ ................ ........ ......... a doamnei/domnului ........ ................ ................ ............, director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ........ ........ .............

Nr. crt. Criteriu de apreciere (indicator general) Pondere Notă
1. Capacitatea managerială 30%
2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile 55%
3. Competenţă şi răspundere decizională 10%
4. Corectitudine şi loialitate 5%
Punctaj final ponderat

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5. Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie: până la 4 - calificativ „nesatisfăcător“ (necorespunzător cerinţelor postului);

4-4,5 - calificativ „bine“ (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

4,5-5 - calificativ „foarte bine“.Rezultatul evaluării Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ........ ............., cu punctaj final ................, care corespunde calificativului ............... Evaluator, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ........ ................ .......... Luat cunoştinţă Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... ANEXA Nr. 8la metodologie FIŞA DE EVALUARE a preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ .......... În vederea ........ ................ ........ ......... a doamnei/domnului ........ ................ ................ ............, preşedinte-director general manager al sistemului la nivel local - Casa de Asigurări de Sănătate ........ ..........

Nr. crt. Criteriu de apreciere (indicator general) Pondere Notă
1. Capacitatea managerială 30%
2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile 55%
3. Competenţă şi răspundere decizională 10%
4. Corectitudine şi loialitate 5%
Punctaj final ponderat

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5. Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie: până la 4 - calificativ „nesatisfăcător“ (necorespunzător cerinţelor postului);

4-4,5 - calificativ „bine“ (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

4,5-5 - calificativ „foarte bine“.Rezultatul evaluării Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ........ ............., cu punctaj final ........ ........, care corespunde calificativului ........... . Evaluator, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ........ ............ Luat cunoştinţă Preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ..............., ........ ........ ............ Data ............ ANEXA Nr. 9la metodologie PLAN DE INTERVIU la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei vacante de preşedinte-director general din cadrul ....., organizat în data de ........ 1. Funcţia vacantă: 2. Data desfăşurării interviului: ........ ............ ora ....... 3. Locul desfăşurării interviului: sediul ....... 4. Conţinutul probei: în cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile şi aptitudinile candidaţilor bazate pe:

a) abilităţi de comunicare maxim ....... .puncte
b) capacitatea de analiză şi sinteză maxim ........ puncte
c) abilităţile impuse de funcţie maxim ......... puncte
d) motivaţia candidatului maxim .........puncte
e) comportamentul în situaţiile de criză maxim ......... puncte
f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora maxim ......... puncte
g) capacitatea managerială (susţinere plan management) maxim ........ puncte
h) testare cunoştinţe teoretice maxim ......... puncte

5. Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 70 puncte 6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 3 7. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la ........ ............ avizier 8. Modalitatea de contestare: candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, care se depune la sediul ....., la comisia de soluţionare a contestaţiilor. COMISIA DE CONCURS: Preşedinte: ..... Membru: ...... Membru: ....... Membru: ........ Membru: ........ Secretar comisie: ......


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 799/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 799 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu