Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1255 din 20.11.2014

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 7 din 06 ianuarie 2015SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e: Articolul I Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prezentului regulament. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2 (1) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004.
(2) Pot fi numiţi în funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe baza concursului prevăzut la art. 1, avocaţii, notarii, personalul de specialitate juridică prevăzut la
art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi grefierii cu studii superioare juridice de la curţile de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani.
(3) Condiţiile de vechime prevăzute de alin. (2) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere. 3. La articolul 3, alineatele (1) , (2) , (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, cuantumul taxei de înscriere, precum şi cererea de înscriere tipizată (cuprinzând şi opţiunea candidatului pentru una dintre secţiile sau unul dintre compartimentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Lista posturilor scoase la concurs, tematica şi bibliografia de concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se aduc la cunoştinţă publică printr-un comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(4) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(5) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:a)certificatul de naştere; b)actul de identitate; c)diploma de licenţă; d)chitanţa de plată a taxei de înscriere; e)certificatul de cazier judiciar; f)certificatul de cazier fiscal; g)declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate; h)curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare; i)carnetul de muncă sau adeverinţe privind vechimea în specialitate, din care să rezulte şi eventualele întreruperi în activitate.Actele prevăzute la lit. a), b) şi i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat, iar diploma de licenţă se depune în copie legalizată. 4. La articolul 3, alineatul (6) se abrogă. 5. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc două noi alineate , alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:(7) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plăteşte la casieria Consiliului Superior al Magistraturii. Chitanţele se întocmesc în două exemplare, din care primul exemplar i se va înmâna candidatului.(8) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege sau a condiţiilor prevăzute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiţii. Taxa se restituie şi în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susţinerea probelor de concurs ori în cazul altor situaţii obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor menţionate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege şi a condiţiilor prevăzute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de organizare a concursului.
(2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediile acestora, cel mai târziu cu 25 de zile înainte de data desfăşurării concursului.(3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere. Soluţia adoptată se comunică în cadrul aceluiaşi termen.(4) Hotărârea Secţiei pentru judecători poate fi contestată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Contestaţiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii şi se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.(5) După pronunţarea hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoştinţă publică prin modalităţile prevăzute la alin. (2). 7. La articolul 5, alineatele (1) , (2) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 5 (1) Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi a Institutului Naţional al Magistraturii şi este alcătuită din:

preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;

1-2 vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;

membri: directori, şefi de servicii şi birouri, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.

responsabili de sală şi supraveghetori. Prin excepţie, aceste persoane sunt numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare, de regulă, din aceleaşi categorii de personal ca şi membrii comisiei.
(2) Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare a lucrărilor şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numiţi prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi au fiecare câte un preşedinte.(3) Desemnarea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (2) se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.
8. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate , alineatele (6), (7) și (8), cu următorul cuprins:(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi la respectarea atribuţiilor ce le revin, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.(7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.(8) În comisiile prevăzute la alin. (2) vor fi numiţi şi membri supleanţi, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei din care face parte persoana respectivă. 9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor sunt numite distinct pentru Secţia penală şi, respectiv, pentru Secţia de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Aceste comisii elaborează subiectele de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice pentru grupele de materii prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b), d) şi e), corespunzătoare secţiei pentru care s-a numit comisia respectivă, precum şi subiectele corespunzătoare pentru proba scrisă practică.(2) Pentru cele două secţii civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se constituie o singură comisie de elaborare a subiectelor, care, pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, va elabora aceleaşi subiecte de concurs la drept procesual civil, iar la elaborarea subiectelor de drept substanţial şi a celor din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene va ţine seama de specializarea fiecăreia dintre cele două secţii. Comisia va ţine seama de specializarea fiecăreia dintre cele două secţii şi la elaborarea subiectelor pentru proba scrisă practică.(3) Comisiile de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor corespund ca număr şi specializare comisiilor de elaborare a subiectelor, constituite conform alineatelor precedente. 10. La articolul 6, punctele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 4. instruieşte, înaintea susţinerii concursului, responsabilii de sală; 11. La articolul 6, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 41. preia de la preşedinţii comisiilor de elaborare a subiectelor, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate; 12. La articolul 6 , punctele 5 , 6 și 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 5. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, dispune publicarea listelor respective pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi afişarea pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele; 6. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând numărul sau, după caz, necesarul de subiecte pentru fiecare sală; 7. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise; 13. La articolul 6, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins: 71. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament; 14. La articolul 6, punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 8. predă comisiei de corectare lucrările scrise la proba practică, precum şi baremele de evaluare şi de notare, împreună cu ghidurile de corectare; 9. afişează baremele de evaluare şi notare pentru ambele probe scrise, împreună cu subiectele, la centrele de concurs, la sfârşitul ultimei probe, şi asigură publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii; 15. La articolul 6, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins: 91. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora; 16. La articolul 6, punctul 10 se abrogă. 17. La articolul 6, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins: 111. efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii prevăzute la
art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, după afişarea rezultatelor definitive ale concursului; 18. La articolul 6, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 14. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului; 19. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins: Articolul 61 (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 6.(2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişe de atribuţii pentru vicepreşedinte, membrii comisiei şi pentru responsabilii de sală. 20. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuţii: 1. elaborarea subiectelor de concurs pentru ambele probe scrise, cu respectarea următoarelor reguli, în funcţie de tipul probei: a)să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia elaborate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b)să evidenţieze operaţiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiunea critică etc.; c)să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor; d)să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; e)să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; f)timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; g)să se evite subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică; h)să se pună accentul în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;2. elaborarea, pentru proba scrisă practică, a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare specializare, din care se alege, prin tragere la sorţi, numărul subiectului acestei probe. Acestea se vor preda comisiei de organizare a concursului cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea concursului, pe specializări, în plicuri distincte şi sigilate; 3. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea concursului, a subiectelor la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, în plicuri distincte şi sigilate; 4. elaborarea baremelor de evaluare şi notare pentru ambele probe scrise şi predarea acestora comisiei de organizare odată cu subiectele la proba scrisă practică; 5. elaborarea ghidurilor de corectare pentru proba scrisă practică, după definitivarea baremului în urma soluţionării contestaţiilor la barem, şi predarea acestora către comisia de organizare. 21. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 Comisiile de corectare evaluează şi corectează lucrările candidaţilor la proba scrisă practică, potrivit baremelor de evaluare şi notare definitive şi a ghidurilor de corectare. 22. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9 Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii:

soluţionează contestaţiile la barem, atât cu privire la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, cât şi cu privire la proba scrisă practică;

reevaluează lucrările scrise la proba practică ale căror note iniţiale au fost contestate, acordând note, conform baremelor de evaluare şi notare definitive şi a ghidurilor de corectare;

soluţionează contestaţiile formulate împotriva punctajului obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice. 23. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 10 (1) Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea a două probe scrise, respectiv un test-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi o probă scrisă practică.(2) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţine, în funcţie de specializare, la următoarele grupe de materii:a)drept civil şi drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia I civilă; b)drept penal şi drept procesual penal, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia penală; c)drept comercial şi drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia a II-a civilă; d)drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia de contencios administrativ şi fiscal; e)jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de specializare. 24. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la alin. (2), astfel: a)pentru candidaţii la secţiile civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

20 de întrebări din dreptul civil sau din dreptul comercial, în funcţie de opţiunea candidatului;

20 de întrebări din dreptul procesual civil;

5 întrebări din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 5 întrebări din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; b)pentru candidaţii la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

20 de întrebări din dreptul penal;

20 de întrebări din dreptul procesual penal;

5 întrebări din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 5 întrebări din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. c)pentru candidaţii la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

15 întrebări din dreptul administrativ;

10 întrebări din dreptul financiar şi fiscal;

15 întrebări din dreptul procesual civil;

5 întrebări din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 5 întrebări din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (22) La testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice fiecare răspuns corect primeşte 0,2 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10. 25. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) La elaborarea subiectelor pentru ambele probe scrise se vor avea în vedere şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi cea a Curţii Constituţionale. 26. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică, Biroul relaţii internaţionale şi Biroul de informare şi relaţii publice, testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţine la aceea dintre grupele de materii prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) indicate în anunţul de concurs, precum şi la grupa de materii prevăzută la alin. (2) lit. e). Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător, candidaţii urmând să redacteze o lucrare în raport cu specificul activităţii compartimentului. 27. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Subiectele pentru proba scrisă practică în cazul prevăzut la alin. (4) se elaborează de către comisia de elaborare a subiectelor corespunzătoare grupelor de materii pentru care se susţine proba scrisă teoretică, indicate în anunţul de concurs. 28. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11 (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.(2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent dacă materialele sau mijloacele de comunicare interzise au fost folosite sau nu.(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.(4) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de concurs tipizată, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.(5) După verificarea integrităţii plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaţilor, comunicând ora începerii şi ora încheierii probelor de concurs.(6) Din momentul deschiderii plicului în care se află subiectele niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.(7) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de unul dintre supraveghetori, până la înapoierea în sala de concurs.(8) Niciun membru al comisiei de organizare a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.(9) În cazul probei scrise practice, subiectele vor fi stabilite prin tragere la sorţi de către un reprezentant al candidaţilor. Subiectele extrase vor fi multiplicate în număr egal cu al candidaţilor, introduse în plicuri sigilate şi predate responsabililor din sălile de concurs. Preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat tragerea la sorţi semnează pe versoul plicului ce conţine varianta extrasă. 29. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12 (1) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor şi este comunicat candidaţilor odată cu subiectele. Acesta nu poate depăşi 3 ore pentru fiecare dintre cele două probe de concurs, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.(2) Pe parcursul desfăşurării probelor scrise, membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu le pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări acestora şi nici baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.(3) În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit potrivit alin. (1), aceştia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, care se încheie pentru fiecare sală. Tezele folosite iniţial se anulează pe loc de către 2 supraveghetori, menţionându-se pe ele «anulat», se semnează de aceştia şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. În cazul lucrărilor scrise la proba practică, candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.(4) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi ciorne câte îi sunt necesare.(5) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(6) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în catalogul de sală.(7) Preşedintele comisiei de organizare a concursului preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală.(8) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea «Fraudă». Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare şi candidatului respectiv.(9) Sancţiunea prevăzută la alin. (8) se aplică şi pentru depăşirea timpului de concurs, stabilit potrivit alin. (1).(10) Cele două probe scrise se susţin în aceeaşi zi, cu o pauză între acestea ce nu poate depăşi o oră. 30. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 (1) Baremele stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor se afişează la centrele de concurs, la sfârşitul ultimei probe, şi se publică împreună cu subiectele, în condiţiile art. 6 pct. 9.(2) Candidaţii pot formula contestaţii la barem în termen de 24 de ore de la afişare, care se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţiile se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor.(3) Baremele definitive se publică în condiţiile art. 6 pct. 9.(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate să dispună sancţionarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi comisiilor de corectare. 31. După articolul 13 se introduc două noi articole , articolele 131 şi 132, cu următorul cuprins: Articolul 131 (1) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, evaluarea şi notarea lucrărilor se realizează prin procesare electronică, pe baza baremelor definitive.(2) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.(3) În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebările din testul-grilă este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.(4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective din testul-grilă se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv. Articolul 132 (1) La proba practică, corectarea lucrărilor scrise se face de către 2 membri ai comisiei de corectare corespunzătoare, conform baremului definitiv de evaluare şi notare şi a ghidurilor de corectare. Lucrările scrise se notează cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Corectarea şi notarea se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de aceştia pe fiecare pagină. Nota la această probă o reprezintă media aritmetică a celor două note acordate. (2) Dacă între notele acordate de cei doi corectori conform alin. (1) diferenţa este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei doi corectori şi preşedintele comisiei de corectare. Dacă unul dintre corectori este chiar preşedintele comisiei de corectare, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au corectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.(3) Nota acordată conform alin. (2), calculată ca medie aritmetică a celor trei note stabilite de persoanele menţionate în alineatul precedent, se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri, şi se trece pe lucrare, în rubrica specială a tezei de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat, ca medie iniţială sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.(4) Pe timpul corectării, colţul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou, sub semnătura celor care le-au acordat, şi pe lucrare, sub semnătură, de către comisia de organizare, după care se introduc în baza de date a comisiei de organizare. După efectuarea acestor operaţiuni se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării cu numele şi prenumele candidatului. 32. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14 (1) Rezultatele concursului se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicare, atât cu privire la punctajul obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, cât şi cu privire la nota obţinută la proba scrisă practică. Contestaţiile se depun, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii sau la sediul acestei instituţii.(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se vor resigila şi renumerota, iar în ceea ce priveşte proba scrisă practică, lucrările vor fi şi înscrise într-un borderou separat.(4) La proba scrisă practică, fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor corespunzătoare, nota acordată la contestaţii fiind media aritmetică a notelor acordate de aceştia. În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori şi cel puţin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferenţa dintre nota stabilită de comisia de corectare şi de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală, calculată ca medie aritmetică, va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori din comisia de soluţionare a contestaţiilor şi preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Dacă unul dintre corectori este chiar preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au recorectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.(5) Contestaţiile formulate cu privire la ambele probe scrise se soluţionează în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(6) Notele acordate în urma soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi nu pot fi mai mici decât notele contestate. 33. După articolul 14 se introduc două noi articole , articolele 141 şi 142, cu următorul cuprins: Articolul 141 (1) Nota finală obţinută de candidat la concurs o reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe scrise.(2) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7 (şapte) la fiecare dintre cele două probe scrise.(3) Ocuparea posturilor se face în ordinea mediilor obţinute, în funcţie de opţiunea candidatului, în limita numărului de posturi scoase la concurs. Numirea se face numai la secţia sau departamentul pentru care candidatul a susţinut concursul. Articolul 142 (1) Lista cuprinzând rezultatele concursului, după soluţionarea contestaţiilor, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediile acestora.(2) În situaţia în care există posturi vacante de magistrat-asistent la secţiile sau, după caz, la departamentele pentru care s-au scos la concurs posturi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizaţi pe secţii sau, după caz, la departamentele respective toţi candidaţii care au obţinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două probe scrise ale concursului.(3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice. Când notele obţinute de candidaţi sunt identice, departajarea se face în funcţie de vechimea în specialitate juridică, de deţinerea titlului ştiinţific de doctor în drept, a calităţii de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate. 34. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Candidaţii admişi la probele scrise vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică.
(2) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul «Admis» sau «Respins(3) În funcţie de numărul candidaţilor, aceştia vor putea fi repartizaţi pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susţină testarea psihologică în faţa câte unui psiholog. (4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(5) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii sau se depun la sediul acestei instituţii.(6) Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris şi susţinerea unui nou interviu.(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (4).“ 35. După articolul 15 se introduc două noi articole , articolele 151 şi 152, cu următorul cuprins: Articolul 151 (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor concursului, următoarele documente:

caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative;

adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii concursului;

orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.
(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de organizare a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior susţinerii concursului, din concursurile de acelaşi fel sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.(4) Comisia de organizare a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător, procuror sau magistrat-asistent, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.(5) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de magistrat-asistent, care se înaintează Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din
Codul penal din 1969, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunţat soluţii de renunţare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de acelaşi fel sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii concursului.
(7) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluţiei de condamnare, de renunţare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei. Articolul 152 (1) Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 de către candidaţii declaraţi admişi la concurs.
(2) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical ori psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi. 36. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) După validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numeşte în funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie candidaţii reuşiţi la concurs. 37. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă. 38. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17 Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor
art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 39. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 18, cu următorul cuprins: Articolul 18 (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi se anexează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcţie, în condiţiile legii.(2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează şi se păstrează separat. Articolul II Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Adrian Bordea


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1255/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1255 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu