E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 293 din 19 aprilie 2007

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din 2 mai 2007In temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia Romaniei, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avand în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărari, Hotărarea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 din 26 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3.  -  Prezenta hotărare se publică în  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Anton Pandrea

ANEXĂ

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile prezentului regulament.

(2) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Pot fi numiţi în funcţia de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe baza concursului prevăzut la art. 1, avocaţii, notarii, precum şi grefierii cu studii superioare juridice de la curţile de apel şi de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani.

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea concursului

Art. 3. - (1) Data, locul şi modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cuantumul taxei şi lista posturilor vacante scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a lll-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se aduc la cunoştinţă publică printr-un comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

(2)  Cererile de înscriere tipizate, cuprinzand şi opţiunea candidatului pentru una dintre secţiile sau unul dintre compartimentele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se elaborează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Tematica şi bibliografia pentru concurs se elaborează de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(3)   La înscriere, candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia.

(4)  în termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii.

(5)   La cererea de înscriere se anexează, în original, următoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaraţie pe propria răspundere că nu au existat întreruperi de activitate şi curriculum vitae. De asemenea, la cererea de înscriere se anexează, în copie, următoarele acte: certificatul de naştere, actul de identitate, diploma de licenţă, carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate.

(6) Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 din prezentul regulament se efectuează de către comisia de concurs.

Art. 4. - (1) Cu 25 de zile înainte de data desfăşurării concursului, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi la sediile acestora se vor afişa listele cu candidaţii ale căror dosare au fost admise.

(2)   Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la afişare, la Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile. Soluţia adoptată se comunică în cadrul aceluiaşi termen.

(3)   Soluţia Secţiei pentru judecători poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunţă prin hotărare în termen de 5 zile de la primirea contestaţiei. Hotărarea Plenului se afişează, în acelaşi termen, în locurile prevăzute la alin. (1).

(4)  Taxa de înscriere se restituie candidaţilor ale căror dosare au fost respinse în urma verificării îndeplinirii condiţiilor, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 5. - (1) Comisia de concurs este formată din comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2)   Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi este alcătuită din:

-   preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorul Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;

-   vicepreşedinte: primul-magistrat asistent de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un magistrat-asistent şef sau un magistrat-asistent (propunerea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ţinand cont de numărul redus de magistraţi-asistenţi şefi), după caz.

-   membri: reprezentanţi ai înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Consiliului Superior al Magistraturii.

(3)   Comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numiţi prin hotărare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, şi au fiecare cate un preşedinte.

(4)  Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini, pană la gradul al patrulea inclusiv, în randul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii în acest sens.

(5)   Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (4) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

Art. 6. - Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:

1.   verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor admişi la concurs, precum şi lista finală a candidaţilor;

2.  controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului - identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite;

3.  asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs;

4.    instruieşte, cu 24 - 48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs - responsabili de sală şi supraveghetori -, numite prin hotărare a preşedintelui comisiei de organizare;

5.  repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, dispune afişarea listelor respective pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;

6.   coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, şi sigilează apoi plicurile conţinand numărul de subiecte pentru fiecare sală;

7.  distribuie candidaţilor subiectele pentru probele scrise;

8.   predă comisiei de corectare lucrările scrise, precum şi baremele de evaluare şi de notare;

9.  afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

10.  repartizează lucrările spre corectare;

11.   calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;

12.  analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

13.   informează de îndată pe preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;

14.  asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a rezultatelor concursului;

15.    propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;

16.    exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

Art. 7. - Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia elaborate de   înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b)  să evidenţieze operaţiile gandirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gandire - flexibilitate, dimensiunea critică etc;

c)  să fie astfel formulate încat tratarea lor să angajeze cat mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor;

d)   să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

e)   să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

f)    timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

g)   să indice pentru fiecare subiect atat punctajul prevăzut în barem, cat şi timpul recomandat pentru rezolvare;

h) să se evite, pe cat posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, să se puncteze toate soluţiile a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent;

i) să se pună accentul în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;

2. elaborarea, pentru proba scrisă, teoretică şi practică, a cate 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorţi numărul subiectului probei scrise.

Art. 8. - Comisia de corectare evaluează şi corectează lucrările candidaţilor, potrivit baremelor de evaluare şi notare.

Art. 9. - Comisia de contestaţii reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note, conform baremelor de evaluare şi notare.

Art. 10. - (1) Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe scrise practice.

(2)   Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţine, în funcţie de specializare, la următoarele materii:

a)  drept civil, drept procesual civil şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia civilă şi de proprietate intelectuală;

b)   drept penal, drept procesual penal şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia penală;

c)  drept comercial, drept procesual civil şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia comercială;

d)    drept administrativ, drept procesual civil şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

(3)   Proba scrisă practică constă în motivarea unei hotărari judecătoreşti.

(4)   Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică şi Biroul relaţii internaţionale, proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţine la una dintre materiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d), la alegerea candidaţilor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător, în funcţie de specificul compartimentului pentru care se susţine proba practică.

Art. 11. - (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs primite la intrarea în sală. Candidaţii vor păstra la vedere actul de identitate şi legitimaţia de concurs pe întreaga durată a desfăşurării probelor.

(2)  Deţinerea oricăror aparate de comunicare, precum şi a oricăror surse de informare este interzisă în sala de concurs. încălcarea acestei dispoziţii atrage eliminarea din concurs.

(3)   Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine concursul.

(4)   în vederea elaborării lucrărilor scrise, candidaţii primesc coli de hartie-tip, avand ştampila de concurs, şi folosesc numai stilou cu cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(5)   înainte de comunicarea subiectelor candidaţii îşi înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi sigilat.

(6)    Ora stabilită de comisia de concurs pentru începerea probelor scrise va fi aceeaşi pentru toate sălile unde se desfăşoară concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supraveghează sala de concurs, după verificarea integrităţii acestora de către un candidat. Delegatul comunică subiectele, ora de începere şi ora de încheiere a probelor concursului.

(7)   Pe durata desfăşurării probelor scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs şi delegaţii care supraveghează desfăşurarea concursului.

Art. 12. - (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de către comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului menţionează în borderou numărul de pagini al lucrării şi aplică ştampila de concurs.

(2)    Delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului predă lucrările comisiei de concurs, care le numerotează şi le înscrie în borderoul centralizator.

(3)   Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un borderou şi un proces-verbal.

(4)   Pe durata desfăşurării probelor scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor.

(5)   Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. în aceste cazuri responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „fraudă". Procesul-verbal se comunică preşedintelui comisiei de concurs şi candidatului.

Art. 13. - (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afişează, împreună cu subiectele, la sfarşitul fiecărei probe scrise.

(2)   Lucrările scrise se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situaţia în care punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă. Nota finală a candidatului o reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre probele scrise.

(3)   Pe timpul corectării colţul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou, sub semnătura celor care le-au acordat, şi pe lucrare, sub semnătura preşedintelui comisiei de corectare, după care se introduc în baza de date a comisiei de corectare. După efectuarea acestor operaţiuni se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării cu numele şi prenumele candidatului.

(4)   Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 (şapte), dar nu mai puţin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre probe.

Art. 14. - (1) Rezultatele concursului se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(2)  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţiile se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă.

(3)  în vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se vor renumerota şi resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Nota acordată în urma soluţionării contestaţiei nu poate fi mai mică decat nota contestată.

(4)   Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

Art. 15. - (1) Candidaţii admişi la proba scrisă vor fi verificaţi sub aspectul bunei reputaţii de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică.

(2)  Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.

(3)   Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi la concurs.

Art. 16. - (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii în prima şedinţă care urmează afişării rezultatelor.

(2) După validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii numeşte în funcţia de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie candidaţii reuşiţi la concurs.

Art. 17. - Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 293/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu