E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 293 din 19 aprilie 2007

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din 2 mai 2007In temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia Romaniei, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avand în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărari, Hotărarea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 din 26 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3.  -  Prezenta hotărare se publică în  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Anton Pandrea

ANEXĂ

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile prezentului regulament.

(2) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Pot fi numiţi în funcţia de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe baza concursului prevăzut la art. 1, avocaţii, notarii, precum şi grefierii cu studii superioare juridice de la curţile de apel şi de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani.

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea concursului

Art. 3. - (1) Data, locul şi modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cuantumul taxei şi lista posturilor vacante scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a lll-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se aduc la cunoştinţă publică printr-un comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

(2)  Cererile de înscriere tipizate, cuprinzand şi opţiunea candidatului pentru una dintre secţiile sau unul dintre compartimentele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se elaborează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Tematica şi bibliografia pentru concurs se elaborează de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(3)   La înscriere, candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia.

(4)  în termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii.

(5)   La cererea de înscriere se anexează, în original, următoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaraţie pe propria răspundere că nu au existat întreruperi de activitate şi curriculum vitae. De asemenea, la cererea de înscriere se anexează, în copie, următoarele acte: certificatul de naştere, actul de identitate, diploma de licenţă, carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate.

(6) Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 din prezentul regulament se efectuează de către comisia de concurs.

Art. 4. - (1) Cu 25 de zile înainte de data desfăşurării concursului, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi la sediile acestora se vor afişa listele cu candidaţii ale căror dosare au fost admise.

(2)   Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la afişare, la Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile. Soluţia adoptată se comunică în cadrul aceluiaşi termen.

(3)   Soluţia Secţiei pentru judecători poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunţă prin hotărare în termen de 5 zile de la primirea contestaţiei. Hotărarea Plenului se afişează, în acelaşi termen, în locurile prevăzute la alin. (1).

(4)  Taxa de înscriere se restituie candidaţilor ale căror dosare au fost respinse în urma verificării îndeplinirii condiţiilor, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 5. - (1) Comisia de concurs este formată din comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2)   Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi este alcătuită din:

-   preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorul Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;

-   vicepreşedinte: primul-magistrat asistent de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un magistrat-asistent şef sau un magistrat-asistent (propunerea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ţinand cont de numărul redus de magistraţi-asistenţi şefi), după caz.

-   membri: reprezentanţi ai înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Consiliului Superior al Magistraturii.

(3)   Comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numiţi prin hotărare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, şi au fiecare cate un preşedinte.

(4)  Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini, pană la gradul al patrulea inclusiv, în randul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii în acest sens.

(5)   Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (4) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

Art. 6. - Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:

1.   verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor admişi la concurs, precum şi lista finală a candidaţilor;

2.  controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului - identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite;

3.  asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs;

4.    instruieşte, cu 24 - 48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs - responsabili de sală şi supraveghetori -, numite prin hotărare a preşedintelui comisiei de organizare;

5.  repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, dispune afişarea listelor respective pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;

6.   coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, şi sigilează apoi plicurile conţinand numărul de subiecte pentru fiecare sală;

7.  distribuie candidaţilor subiectele pentru probele scrise;

8.   predă comisiei de corectare lucrările scrise, precum şi baremele de evaluare şi de notare;

9.  afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

10.  repartizează lucrările spre corectare;

11.   calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;

12.  analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

13.   informează de îndată pe preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;

14.  asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a rezultatelor concursului;

15.    propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;

16.    exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

Art. 7. - Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia elaborate de   înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b)  să evidenţieze operaţiile gandirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gandire - flexibilitate, dimensiunea critică etc;

c)  să fie astfel formulate încat tratarea lor să angajeze cat mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor;

d)   să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

e)   să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

f)    timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

g)   să indice pentru fiecare subiect atat punctajul prevăzut în barem, cat şi timpul recomandat pentru rezolvare;

h) să se evite, pe cat posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, să se puncteze toate soluţiile a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent;

i) să se pună accentul în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;

2. elaborarea, pentru proba scrisă, teoretică şi practică, a cate 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorţi numărul subiectului probei scrise.

Art. 8. - Comisia de corectare evaluează şi corectează lucrările candidaţilor, potrivit baremelor de evaluare şi notare.

Art. 9. - Comisia de contestaţii reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note, conform baremelor de evaluare şi notare.

Art. 10. - (1) Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe scrise practice.

(2)   Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţine, în funcţie de specializare, la următoarele materii:

a)  drept civil, drept procesual civil şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia civilă şi de proprietate intelectuală;

b)   drept penal, drept procesual penal şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia penală;

c)  drept comercial, drept procesual civil şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia comercială;

d)    drept administrativ, drept procesual civil şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

(3)   Proba scrisă practică constă în motivarea unei hotărari judecătoreşti.

(4)   Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică şi Biroul relaţii internaţionale, proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţine la una dintre materiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d), la alegerea candidaţilor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător, în funcţie de specificul compartimentului pentru care se susţine proba practică.

Art. 11. - (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs primite la intrarea în sală. Candidaţii vor păstra la vedere actul de identitate şi legitimaţia de concurs pe întreaga durată a desfăşurării probelor.

(2)  Deţinerea oricăror aparate de comunicare, precum şi a oricăror surse de informare este interzisă în sala de concurs. încălcarea acestei dispoziţii atrage eliminarea din concurs.

(3)   Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine concursul.

(4)   în vederea elaborării lucrărilor scrise, candidaţii primesc coli de hartie-tip, avand ştampila de concurs, şi folosesc numai stilou cu cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(5)   înainte de comunicarea subiectelor candidaţii îşi înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi sigilat.

(6)    Ora stabilită de comisia de concurs pentru începerea probelor scrise va fi aceeaşi pentru toate sălile unde se desfăşoară concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supraveghează sala de concurs, după verificarea integrităţii acestora de către un candidat. Delegatul comunică subiectele, ora de începere şi ora de încheiere a probelor concursului.

(7)   Pe durata desfăşurării probelor scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs şi delegaţii care supraveghează desfăşurarea concursului.

Art. 12. - (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de către comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului menţionează în borderou numărul de pagini al lucrării şi aplică ştampila de concurs.

(2)    Delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului predă lucrările comisiei de concurs, care le numerotează şi le înscrie în borderoul centralizator.

(3)   Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un borderou şi un proces-verbal.

(4)   Pe durata desfăşurării probelor scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor.

(5)   Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. în aceste cazuri responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „fraudă". Procesul-verbal se comunică preşedintelui comisiei de concurs şi candidatului.

Art. 13. - (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afişează, împreună cu subiectele, la sfarşitul fiecărei probe scrise.

(2)   Lucrările scrise se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situaţia în care punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă. Nota finală a candidatului o reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre probele scrise.

(3)   Pe timpul corectării colţul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou, sub semnătura celor care le-au acordat, şi pe lucrare, sub semnătura preşedintelui comisiei de corectare, după care se introduc în baza de date a comisiei de corectare. După efectuarea acestor operaţiuni se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării cu numele şi prenumele candidatului.

(4)   Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 (şapte), dar nu mai puţin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre probe.

Art. 14. - (1) Rezultatele concursului se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(2)  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţiile se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă.

(3)  în vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se vor renumerota şi resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Nota acordată în urma soluţionării contestaţiei nu poate fi mai mică decat nota contestată.

(4)   Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

Art. 15. - (1) Candidaţii admişi la proba scrisă vor fi verificaţi sub aspectul bunei reputaţii de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică.

(2)  Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.

(3)   Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi la concurs.

Art. 16. - (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii în prima şedinţă care urmează afişării rezultatelor.

(2) După validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii numeşte în funcţia de magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie candidaţii reuşiţi la concurs.

Art. 17. - Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 293/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu