Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 307 din 17 august 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

ACT EMIS DE:                CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 26 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                            judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile prezentului regulament.
    (2) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) si la art. 31 alin. (1) sau art. 66 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Pot fi numite in functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe baza concursului prevazut la art. 1, persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, magistratii-asistenti la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si grefierii cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani in functia de grefier.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 3
    (1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuantumul taxei si lista posturilor vacante scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa al Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    (2) Cererile de inscriere tipizate, cuprinzand si optiunea candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, tematica si bibliografia pentru concurs se elaboreaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, un exemplar al prezentului regulament, tematica si bibliografia.
    (4) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun cu cel putin 15 zile inainte de data acestuia, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) La cererea de inscriere se anexeaza, in original, urmatoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaratie pe propria raspundere ca nu au existat intreruperi de activitate si curriculum vitae. De asemenea, la cererea de inscriere se anexeaza, in copie, urmatoarele acte: certificatul de nastere, actul de identitate, diploma de licenta, carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate.
    (6) Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din prezentul regulament se efectueaza de catre comisia de concurs.
    Art. 4
    (1) Comisia de concurs este formata din comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Comisia de concurs este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Secretariatul Comisiei de concurs este asigurat de compartimentele de resurse umane ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    Art. 5
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unei probe scrise practice.
    (2) Proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine, in functie de specializare, la urmatoarele materii:
    a) drept civil, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia civila si de proprietate intelectuala;
    b) drept penal, drept procesual penal si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia penala;
    c) drept comercial, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia comerciala;
    d) drept administrativ, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia de contencios administrativ si fiscal.
    (3) Proba scrisa practica consta in motivarea unei hotarari judecatoresti.
    (4) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica si Biroul relatii internationale, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine la materiile prevazute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d). Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator, in functie de specificul compartimentului pentru care se sustine proba practica.
    (5) Pentru posturile vacante prevazute la alin. (4), sustinerea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a probei scrise practice este urmata de o proba scrisa de verificare a cunostintelor pentru una dintre limbile straine de circulatie internationala.
    Art. 6
    (1) Accesul candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea in sala. Candidatii vor pastra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs pe intreaga durata a desfasurarii probelor.
    (2) Detinerea oricaror aparate de comunicare, precum si a oricaror surse de informare este interzisa in sala de concurs. Incalcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.
    (3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.
    (4) In vederea elaborarii lucrarilor scrise, candidatii primesc coli de hartie tip, avand stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
    (5) Inainte de comunicarea subiectelor candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi sigilat.
    (6) Ora stabilita de comisia de concurs pentru inceperea probelor scrise va fi aceeasi pentru toate salile unde se desfasoara concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supravegheaza sala de concurs, dupa verificarea integritatii acestora de catre un candidat. Delegatul comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a probelor concursului.
    (7) Pe durata desfasurarii probelor scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului.
    Art. 7
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise este cel stabilit de catre comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului preda lucrarile comisiei de concurs, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (3) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un borderou si un proces-verbal.
    (4) Pe durata desfasurarii probelor scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de concurs si candidatului.
    Art. 8
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afiseaza la sfarsitul fiecarei probe scrise.
    (2) Lucrarile scrise se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota finala a candidatului o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre probele scrise.
    (3) Pe timpul corectarii coltul sigilat al lucrarii nu se deschide. Notele acordate se inscriu in borderou, sub semnatura celor care le-au acordat, si pe lucrare, sub semnatura presedintelui comisiei de corectare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de corectare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele si prenumele candidatului.
    (4) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre probe.
    Art. 9
    (1) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila.
    (3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se vor renumerota si resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat.
    Art. 10
    (1) Candidatii declarati admisi vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.
    (2) Candidatii inapti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei sunt declarati respinsi.
    Art. 11
    (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.
    (2) Dupa validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii numeste in functia de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie candidatii reusiti la concurs.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 307/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 307 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu