Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 307 din 17 august 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

ACT EMIS DE:                CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 26 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                            judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile prezentului regulament.
    (2) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) si la art. 31 alin. (1) sau art. 66 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Pot fi numite in functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe baza concursului prevazut la art. 1, persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, magistratii-asistenti la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si grefierii cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani in functia de grefier.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 3
    (1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuantumul taxei si lista posturilor vacante scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa al Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    (2) Cererile de inscriere tipizate, cuprinzand si optiunea candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, tematica si bibliografia pentru concurs se elaboreaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, un exemplar al prezentului regulament, tematica si bibliografia.
    (4) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun cu cel putin 15 zile inainte de data acestuia, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) La cererea de inscriere se anexeaza, in original, urmatoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaratie pe propria raspundere ca nu au existat intreruperi de activitate si curriculum vitae. De asemenea, la cererea de inscriere se anexeaza, in copie, urmatoarele acte: certificatul de nastere, actul de identitate, diploma de licenta, carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate.
    (6) Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din prezentul regulament se efectueaza de catre comisia de concurs.
    Art. 4
    (1) Comisia de concurs este formata din comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Comisia de concurs este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Secretariatul Comisiei de concurs este asigurat de compartimentele de resurse umane ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    Art. 5
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unei probe scrise practice.
    (2) Proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine, in functie de specializare, la urmatoarele materii:
    a) drept civil, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia civila si de proprietate intelectuala;
    b) drept penal, drept procesual penal si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia penala;
    c) drept comercial, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia comerciala;
    d) drept administrativ, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia de contencios administrativ si fiscal.
    (3) Proba scrisa practica consta in motivarea unei hotarari judecatoresti.
    (4) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica si Biroul relatii internationale, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine la materiile prevazute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d). Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator, in functie de specificul compartimentului pentru care se sustine proba practica.
    (5) Pentru posturile vacante prevazute la alin. (4), sustinerea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a probei scrise practice este urmata de o proba scrisa de verificare a cunostintelor pentru una dintre limbile straine de circulatie internationala.
    Art. 6
    (1) Accesul candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea in sala. Candidatii vor pastra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs pe intreaga durata a desfasurarii probelor.
    (2) Detinerea oricaror aparate de comunicare, precum si a oricaror surse de informare este interzisa in sala de concurs. Incalcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.
    (3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.
    (4) In vederea elaborarii lucrarilor scrise, candidatii primesc coli de hartie tip, avand stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
    (5) Inainte de comunicarea subiectelor candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi sigilat.
    (6) Ora stabilita de comisia de concurs pentru inceperea probelor scrise va fi aceeasi pentru toate salile unde se desfasoara concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supravegheaza sala de concurs, dupa verificarea integritatii acestora de catre un candidat. Delegatul comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a probelor concursului.
    (7) Pe durata desfasurarii probelor scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului.
    Art. 7
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise este cel stabilit de catre comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului preda lucrarile comisiei de concurs, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (3) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un borderou si un proces-verbal.
    (4) Pe durata desfasurarii probelor scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de concurs si candidatului.
    Art. 8
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afiseaza la sfarsitul fiecarei probe scrise.
    (2) Lucrarile scrise se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota finala a candidatului o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre probele scrise.
    (3) Pe timpul corectarii coltul sigilat al lucrarii nu se deschide. Notele acordate se inscriu in borderou, sub semnatura celor care le-au acordat, si pe lucrare, sub semnatura presedintelui comisiei de corectare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de corectare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele si prenumele candidatului.
    (4) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre probe.
    Art. 9
    (1) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila.
    (3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se vor renumerota si resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat.
    Art. 10
    (1) Candidatii declarati admisi vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.
    (2) Candidatii inapti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei sunt declarati respinsi.
    Art. 11
    (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.
    (2) Dupa validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii numeste in functia de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie candidatii reusiti la concurs.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 307/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 307 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu