Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 307 din 17 august 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

ACT EMIS DE:                CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 26 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                            judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile prezentului regulament.
    (2) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) si la art. 31 alin. (1) sau art. 66 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Pot fi numite in functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe baza concursului prevazut la art. 1, persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, magistratii-asistenti la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si grefierii cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani in functia de grefier.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 3
    (1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuantumul taxei si lista posturilor vacante scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa al Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    (2) Cererile de inscriere tipizate, cuprinzand si optiunea candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, tematica si bibliografia pentru concurs se elaboreaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, un exemplar al prezentului regulament, tematica si bibliografia.
    (4) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun cu cel putin 15 zile inainte de data acestuia, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) La cererea de inscriere se anexeaza, in original, urmatoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaratie pe propria raspundere ca nu au existat intreruperi de activitate si curriculum vitae. De asemenea, la cererea de inscriere se anexeaza, in copie, urmatoarele acte: certificatul de nastere, actul de identitate, diploma de licenta, carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate.
    (6) Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din prezentul regulament se efectueaza de catre comisia de concurs.
    Art. 4
    (1) Comisia de concurs este formata din comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Comisia de concurs este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Secretariatul Comisiei de concurs este asigurat de compartimentele de resurse umane ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    Art. 5
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unei probe scrise practice.
    (2) Proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine, in functie de specializare, la urmatoarele materii:
    a) drept civil, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia civila si de proprietate intelectuala;
    b) drept penal, drept procesual penal si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia penala;
    c) drept comercial, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia comerciala;
    d) drept administrativ, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia de contencios administrativ si fiscal.
    (3) Proba scrisa practica consta in motivarea unei hotarari judecatoresti.
    (4) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica si Biroul relatii internationale, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine la materiile prevazute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d). Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator, in functie de specificul compartimentului pentru care se sustine proba practica.
    (5) Pentru posturile vacante prevazute la alin. (4), sustinerea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a probei scrise practice este urmata de o proba scrisa de verificare a cunostintelor pentru una dintre limbile straine de circulatie internationala.
    Art. 6
    (1) Accesul candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea in sala. Candidatii vor pastra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs pe intreaga durata a desfasurarii probelor.
    (2) Detinerea oricaror aparate de comunicare, precum si a oricaror surse de informare este interzisa in sala de concurs. Incalcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.
    (3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.
    (4) In vederea elaborarii lucrarilor scrise, candidatii primesc coli de hartie tip, avand stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
    (5) Inainte de comunicarea subiectelor candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi sigilat.
    (6) Ora stabilita de comisia de concurs pentru inceperea probelor scrise va fi aceeasi pentru toate salile unde se desfasoara concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supravegheaza sala de concurs, dupa verificarea integritatii acestora de catre un candidat. Delegatul comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a probelor concursului.
    (7) Pe durata desfasurarii probelor scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului.
    Art. 7
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise este cel stabilit de catre comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului preda lucrarile comisiei de concurs, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (3) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un borderou si un proces-verbal.
    (4) Pe durata desfasurarii probelor scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de concurs si candidatului.
    Art. 8
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afiseaza la sfarsitul fiecarei probe scrise.
    (2) Lucrarile scrise se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota finala a candidatului o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre probele scrise.
    (3) Pe timpul corectarii coltul sigilat al lucrarii nu se deschide. Notele acordate se inscriu in borderou, sub semnatura celor care le-au acordat, si pe lucrare, sub semnatura presedintelui comisiei de corectare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de corectare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele si prenumele candidatului.
    (4) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre probe.
    Art. 9
    (1) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila.
    (3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se vor renumerota si resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat.
    Art. 10
    (1) Candidatii declarati admisi vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.
    (2) Candidatii inapti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei sunt declarati respinsi.
    Art. 11
    (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.
    (2) Dupa validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii numeste in functia de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie candidatii reusiti la concurs.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 307/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 307 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu