Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 307 din 17 august 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

ACT EMIS DE:                CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 26 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                            judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile prezentului regulament.
    (2) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) si la art. 31 alin. (1) sau art. 66 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Pot fi numite in functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe baza concursului prevazut la art. 1, persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, magistratii-asistenti la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si grefierii cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani in functia de grefier.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 3
    (1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cuantumul taxei si lista posturilor vacante scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa al Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    (2) Cererile de inscriere tipizate, cuprinzand si optiunea candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, tematica si bibliografia pentru concurs se elaboreaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, un exemplar al prezentului regulament, tematica si bibliografia.
    (4) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun cu cel putin 15 zile inainte de data acestuia, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) La cererea de inscriere se anexeaza, in original, urmatoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaratie pe propria raspundere ca nu au existat intreruperi de activitate si curriculum vitae. De asemenea, la cererea de inscriere se anexeaza, in copie, urmatoarele acte: certificatul de nastere, actul de identitate, diploma de licenta, carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate.
    (6) Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din prezentul regulament se efectueaza de catre comisia de concurs.
    Art. 4
    (1) Comisia de concurs este formata din comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Comisia de concurs este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Secretariatul Comisiei de concurs este asigurat de compartimentele de resurse umane ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    Art. 5
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unei probe scrise practice.
    (2) Proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine, in functie de specializare, la urmatoarele materii:
    a) drept civil, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia civila si de proprietate intelectuala;
    b) drept penal, drept procesual penal si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia penala;
    c) drept comercial, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia comerciala;
    d) drept administrativ, drept procesual civil si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia de contencios administrativ si fiscal.
    (3) Proba scrisa practica consta in motivarea unei hotarari judecatoresti.
    (4) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica si Biroul relatii internationale, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se sustine la materiile prevazute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d). Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator, in functie de specificul compartimentului pentru care se sustine proba practica.
    (5) Pentru posturile vacante prevazute la alin. (4), sustinerea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a probei scrise practice este urmata de o proba scrisa de verificare a cunostintelor pentru una dintre limbile straine de circulatie internationala.
    Art. 6
    (1) Accesul candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea in sala. Candidatii vor pastra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs pe intreaga durata a desfasurarii probelor.
    (2) Detinerea oricaror aparate de comunicare, precum si a oricaror surse de informare este interzisa in sala de concurs. Incalcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.
    (3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.
    (4) In vederea elaborarii lucrarilor scrise, candidatii primesc coli de hartie tip, avand stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
    (5) Inainte de comunicarea subiectelor candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi sigilat.
    (6) Ora stabilita de comisia de concurs pentru inceperea probelor scrise va fi aceeasi pentru toate salile unde se desfasoara concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supravegheaza sala de concurs, dupa verificarea integritatii acestora de catre un candidat. Delegatul comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a probelor concursului.
    (7) Pe durata desfasurarii probelor scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului.
    Art. 7
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise este cel stabilit de catre comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului preda lucrarile comisiei de concurs, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (3) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un borderou si un proces-verbal.
    (4) Pe durata desfasurarii probelor scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de concurs si candidatului.
    Art. 8
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afiseaza la sfarsitul fiecarei probe scrise.
    (2) Lucrarile scrise se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota finala a candidatului o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre probele scrise.
    (3) Pe timpul corectarii coltul sigilat al lucrarii nu se deschide. Notele acordate se inscriu in borderou, sub semnatura celor care le-au acordat, si pe lucrare, sub semnatura presedintelui comisiei de corectare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de corectare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele si prenumele candidatului.
    (4) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre probe.
    Art. 9
    (1) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila.
    (3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se vor renumerota si resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat.
    Art. 10
    (1) Candidatii declarati admisi vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.
    (2) Candidatii inapti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei sunt declarati respinsi.
    Art. 11
    (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.
    (2) Dupa validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii numeste in functia de magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie candidatii reusiti la concurs.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 307/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 307 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu