Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5261 din 10 noiembrie 2004

privind aprobarea Calendarului miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 28 ianuarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Calendarul miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamantul preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                               Radu Damian,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                CALENDARUL
miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006

    In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general pana la data de 3 ianuarie 2005. Comisia este formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
    c) secretari - inspectori cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Comisia mentionata mai sus isi desfasoara activitatea conform Calendarului miscarii personalului didactic si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate.
    Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic.
    Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, desemnati de federatiile sindicale, semnatare ale Contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei documentele finale.
    Ordinea de prioritate a miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006 este urmatoarea:

    1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2005:
    - pentru limita de varsta standard;
    - la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
    Perioada: 26 ianuarie - 9 februarie 2005
    a) Cadrele didactice care doresc sa-si continue activitatea didactica in anul scolar 2005 - 2006, in conditiile prevazute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor depune cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (care trebuie sa contina avizul consiliului profesoral al unitatii scolare).
    Perioada: 26 ianuarie - 9 februarie 2005
    b) Discutarea si solutionarea cererilor de mentinere in activitate pentru anul scolar 2005 - 2006 in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar. Mentinerea in activitate a cadrelor didactice care doresc sa isi continue activitatea la o anumita disciplina se poate aproba de consiliul de administratie al inspectoratului scolar numai daca la disciplina respectiva sunt asigurate posturi/catedre viabile (4 ani), pentru solutionarea restrangerilor de activitate.
    Perioada: 14 - 16 februarie 2005

    2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2005 - 2006:
    - la nivelul unitatilor de invatamant;
    - la nivelul inspectoratului scolar.
    Perioada: 17 februarie - 4 martie 2005

    3. Solutionarea situatiilor cadrelor didactice titulare care vor avea restrangere partiala de activitate in anul scolar 2005 - 2006:
    - solutionarea cererilor de intregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant intr-o singura unitate de invatamant;
    Perioada: 7 - 10 martie 2005
    - eliberarea deciziilor de restrangere partiala/transfer.
    Termen: 11 martie 2005

    4. Pretransferarea si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare
    Pretransferarea personalului didactic la cerere pentru:
    - stabilirea in localitatea de domiciliu;
    - apropiere de domiciliu;
    - schimb de posturi prin consimtamantul ambelor parti.
    Transferul personalului didactic titular disponibilizat ca urmare a restrangerii de activitate sau ca efect al restructurarii retelei scolare:
    a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor/catedrelor care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2005;
    Termen: 7 martie 2005
    b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile/catedrele didactice vacante/rezervate, mentionandu-se in lista posturile/catedrele alocate pentru solutionarea restrangerilor de activitate;
    Termen: 25 martie 2005
    c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2005;
    Termen: 7 aprilie 2005
    d) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare prin restrangere de activitate se face la comisia de mobilitate a inspectoratelor scolare;
    Perioada: 11 - 21 aprilie 2005
    e) efectuarea pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate in aceeasi sedinta publica;
    Perioada: 25 - 26 aprilie 2005
    f) inregistrarea contestatiilor si rezolvarea acestora de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Perioada: 27 - 29 aprilie 2005
    g) eliberarea deciziilor de transfer.
    Termen: 4 mai 2005

    5. Inregistrarea, analizarea si solutionarea cererilor de concediu fara plata (in consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti)
    Termen: pana la 29 aprilie 2005

    6. Detasarea in interesul invatamantului
    a) inregistrarea solicitarilor din partea inspectorilor de specialitate si a unitatilor de invatamant;
    Perioada: 4 - 6 mai 2005
    b) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in comisia de mobilitate a inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 9 mai 2005
    c) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;
    Termen: 10 mai 2005
    d) eliberarea deciziilor de detasare.
    Termen: 11 mai 2005

    7. Ocuparea prin concurs national unic a posturilor declarate vacante:
    a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
    b) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
    Termen: 16 mai 2005
    c) inregistrarea cererilor candidatilor (inclusiv pentru absolventii promotiei 2005) la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului scolar;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    - absolventii promotiei 2005 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura);
    Termen: 11 iulie 2005
    d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate;
    Perioada: 1 - 7 iunie 2005
    e) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);
    Perioada: 8 - 10 iunie 2005
    f) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei si Cercetarii a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante titularizabile pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi;
    Termen: 12 iulie 2005
    g) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005
    h) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice privind derularea concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005, ora 12,00
    i) afisarea rezultatelor finale.
    Termen: 25 iulie 2005.

    Etapa I - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte) pe posturi/catedre titularizabile:
    8. depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa-martor) de catre candidatii care si-au validat fisa de inscriere;
    Perioada: 26 - 28 iulie 2005
    9. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minimum nota/media 7,00 (sapte);
    Termen: 29 iulie 2005
    10. publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei cu posturile/catedrele titularizabile ramase vacante si afisarea la inspectoratul scolar.
    Termen: 29 - 30 iulie 2005

    Etapa a II-a - repartizarea computerizata, la nivel national, a candidatilor nerepartizati in etapa I, care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte), pe posturi/catedre titularizabile:
    11. depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa-martor) pentru posturi/catedre ramase vacante titularizabile din alte judete. Aceasta operatie se realizeaza la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul;
    Termen: 30 iulie 2005
    12. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minimum nota/media 7,00 (sapte), din alte judete;
    Termen: 31 iulie 2005
    13. eliberarea deciziilor de transfer/numire;
    Termen: 1 august 2005
    14. transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre.
    Termen: 1 august 2005

    15. Detasarea, la cerere, a persoanelor interesate, prin participarea la concursul din 18 - 19 iulie 2005 si/sau prin continuitate:
    a) comunicarea acordului/refuzului continuitatii de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 10 mai 2005
    b) inregistrarea cererilor candidatilor;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    c) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005
    d) afisarea la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti a listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    - actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
    Termen: 1 august 2005

    Etapa a III-a - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita detasare la cerere:
    e) depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa-martor);
    Termen: 2 august 2005
    f) repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) si care solicita detasare la cerere, si afisarea rezultatelor;
    Termen: 3 august 2005
    g) eliberarea deciziilor de detasare la cerere.
    Termen: 3 august 2005

    16. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor rezervate si a posturilor ramase vacante prin concursul din 18 - 19 iulie 2005:
    a) comunicarea situatiei postului si a acordului/refuzului continuitatii de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 10 mai 2005
    b) inregistrarea cererilor la inspectoratele scolare;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    c) afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care au continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Termen: 3 august 2005
    d) actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
    Termen: 3 august 2005

    Etapa a IV-a - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita suplinire:
    e) depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa-martor) prevazuti la art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Perioada: 4 - 5 august 2005
    f) repartizarea computerizata a suplinitorilor calificati, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Termen: 6 august 2005
    g) eliberarea deciziilor de numire pe post/catedra.
    Termen: 7 august 2005

    Etapa a V-a - repartizarea in sedinta publica:
    h) sedinta publica pentru corecturi si repartizarea cadrelor didactice calificate, pe posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Perioada: 8 - 9 august 2005
    i) eliberarea deciziilor de numire pe post;
    Termen: 10 august 2005
    j) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru cumul si ale suplinitorilor fara studii corespunzatoare;
    Perioada: 29 - 31 august 2005
    k) desfasurarea testarii suplinitorilor fara studii corespunzatoare;
    Perioada: 1 - 2 septembrie 2005
    l) afisarea rezultatelor;
    Termen: 3 septembrie 2005
    m) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea lor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si afisarea rezultatelor definitive;
    Perioada: 5 - 6 septembrie 2005
    n) repartizarea in cumul/plata cu ora a personalului didactic titular, pe orele ramase neocupate;
    Perioada: 5 - 6 septembrie 2005
    o) sedinta publica pentru:
    - corecturi si repartizarea personalului didactic calificat, participant la concurs, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    - cumul pentru cadrele didactice pensionate/asociate;
    - repartizarea suplinitorilor fara studii corespunzatoare pe posturile/catedrele ramase vacante;
    Perioada: 7 - 8 septembrie 2005
    p) eliberarea deciziilor de numire pe post.
    Termen: 9 septembrie 2005

    17. Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturile/catedrele vacante/rezervate.
    Termen: 16 septembrie 2005SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5261/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5261 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5261/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu