Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5261 din 10 noiembrie 2004

privind aprobarea Calendarului miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 28 ianuarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Calendarul miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamantul preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                               Radu Damian,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                CALENDARUL
miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006

    In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general pana la data de 3 ianuarie 2005. Comisia este formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
    c) secretari - inspectori cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Comisia mentionata mai sus isi desfasoara activitatea conform Calendarului miscarii personalului didactic si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate.
    Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic.
    Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, desemnati de federatiile sindicale, semnatare ale Contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei documentele finale.
    Ordinea de prioritate a miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006 este urmatoarea:

    1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2005:
    - pentru limita de varsta standard;
    - la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
    Perioada: 26 ianuarie - 9 februarie 2005
    a) Cadrele didactice care doresc sa-si continue activitatea didactica in anul scolar 2005 - 2006, in conditiile prevazute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor depune cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (care trebuie sa contina avizul consiliului profesoral al unitatii scolare).
    Perioada: 26 ianuarie - 9 februarie 2005
    b) Discutarea si solutionarea cererilor de mentinere in activitate pentru anul scolar 2005 - 2006 in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar. Mentinerea in activitate a cadrelor didactice care doresc sa isi continue activitatea la o anumita disciplina se poate aproba de consiliul de administratie al inspectoratului scolar numai daca la disciplina respectiva sunt asigurate posturi/catedre viabile (4 ani), pentru solutionarea restrangerilor de activitate.
    Perioada: 14 - 16 februarie 2005

    2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2005 - 2006:
    - la nivelul unitatilor de invatamant;
    - la nivelul inspectoratului scolar.
    Perioada: 17 februarie - 4 martie 2005

    3. Solutionarea situatiilor cadrelor didactice titulare care vor avea restrangere partiala de activitate in anul scolar 2005 - 2006:
    - solutionarea cererilor de intregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant intr-o singura unitate de invatamant;
    Perioada: 7 - 10 martie 2005
    - eliberarea deciziilor de restrangere partiala/transfer.
    Termen: 11 martie 2005

    4. Pretransferarea si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare
    Pretransferarea personalului didactic la cerere pentru:
    - stabilirea in localitatea de domiciliu;
    - apropiere de domiciliu;
    - schimb de posturi prin consimtamantul ambelor parti.
    Transferul personalului didactic titular disponibilizat ca urmare a restrangerii de activitate sau ca efect al restructurarii retelei scolare:
    a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor/catedrelor care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2005;
    Termen: 7 martie 2005
    b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile/catedrele didactice vacante/rezervate, mentionandu-se in lista posturile/catedrele alocate pentru solutionarea restrangerilor de activitate;
    Termen: 25 martie 2005
    c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2005;
    Termen: 7 aprilie 2005
    d) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare prin restrangere de activitate se face la comisia de mobilitate a inspectoratelor scolare;
    Perioada: 11 - 21 aprilie 2005
    e) efectuarea pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate in aceeasi sedinta publica;
    Perioada: 25 - 26 aprilie 2005
    f) inregistrarea contestatiilor si rezolvarea acestora de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Perioada: 27 - 29 aprilie 2005
    g) eliberarea deciziilor de transfer.
    Termen: 4 mai 2005

    5. Inregistrarea, analizarea si solutionarea cererilor de concediu fara plata (in consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti)
    Termen: pana la 29 aprilie 2005

    6. Detasarea in interesul invatamantului
    a) inregistrarea solicitarilor din partea inspectorilor de specialitate si a unitatilor de invatamant;
    Perioada: 4 - 6 mai 2005
    b) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in comisia de mobilitate a inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 9 mai 2005
    c) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;
    Termen: 10 mai 2005
    d) eliberarea deciziilor de detasare.
    Termen: 11 mai 2005

    7. Ocuparea prin concurs national unic a posturilor declarate vacante:
    a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
    b) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
    Termen: 16 mai 2005
    c) inregistrarea cererilor candidatilor (inclusiv pentru absolventii promotiei 2005) la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului scolar;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    - absolventii promotiei 2005 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura);
    Termen: 11 iulie 2005
    d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate;
    Perioada: 1 - 7 iunie 2005
    e) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);
    Perioada: 8 - 10 iunie 2005
    f) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei si Cercetarii a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante titularizabile pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi;
    Termen: 12 iulie 2005
    g) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005
    h) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice privind derularea concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005, ora 12,00
    i) afisarea rezultatelor finale.
    Termen: 25 iulie 2005.

    Etapa I - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte) pe posturi/catedre titularizabile:
    8. depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa-martor) de catre candidatii care si-au validat fisa de inscriere;
    Perioada: 26 - 28 iulie 2005
    9. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minimum nota/media 7,00 (sapte);
    Termen: 29 iulie 2005
    10. publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei cu posturile/catedrele titularizabile ramase vacante si afisarea la inspectoratul scolar.
    Termen: 29 - 30 iulie 2005

    Etapa a II-a - repartizarea computerizata, la nivel national, a candidatilor nerepartizati in etapa I, care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte), pe posturi/catedre titularizabile:
    11. depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa-martor) pentru posturi/catedre ramase vacante titularizabile din alte judete. Aceasta operatie se realizeaza la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul;
    Termen: 30 iulie 2005
    12. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minimum nota/media 7,00 (sapte), din alte judete;
    Termen: 31 iulie 2005
    13. eliberarea deciziilor de transfer/numire;
    Termen: 1 august 2005
    14. transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre.
    Termen: 1 august 2005

    15. Detasarea, la cerere, a persoanelor interesate, prin participarea la concursul din 18 - 19 iulie 2005 si/sau prin continuitate:
    a) comunicarea acordului/refuzului continuitatii de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 10 mai 2005
    b) inregistrarea cererilor candidatilor;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    c) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005
    d) afisarea la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti a listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    - actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
    Termen: 1 august 2005

    Etapa a III-a - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita detasare la cerere:
    e) depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa-martor);
    Termen: 2 august 2005
    f) repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) si care solicita detasare la cerere, si afisarea rezultatelor;
    Termen: 3 august 2005
    g) eliberarea deciziilor de detasare la cerere.
    Termen: 3 august 2005

    16. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor rezervate si a posturilor ramase vacante prin concursul din 18 - 19 iulie 2005:
    a) comunicarea situatiei postului si a acordului/refuzului continuitatii de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 10 mai 2005
    b) inregistrarea cererilor la inspectoratele scolare;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    c) afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care au continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Termen: 3 august 2005
    d) actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
    Termen: 3 august 2005

    Etapa a IV-a - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita suplinire:
    e) depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa-martor) prevazuti la art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Perioada: 4 - 5 august 2005
    f) repartizarea computerizata a suplinitorilor calificati, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Termen: 6 august 2005
    g) eliberarea deciziilor de numire pe post/catedra.
    Termen: 7 august 2005

    Etapa a V-a - repartizarea in sedinta publica:
    h) sedinta publica pentru corecturi si repartizarea cadrelor didactice calificate, pe posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Perioada: 8 - 9 august 2005
    i) eliberarea deciziilor de numire pe post;
    Termen: 10 august 2005
    j) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru cumul si ale suplinitorilor fara studii corespunzatoare;
    Perioada: 29 - 31 august 2005
    k) desfasurarea testarii suplinitorilor fara studii corespunzatoare;
    Perioada: 1 - 2 septembrie 2005
    l) afisarea rezultatelor;
    Termen: 3 septembrie 2005
    m) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea lor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si afisarea rezultatelor definitive;
    Perioada: 5 - 6 septembrie 2005
    n) repartizarea in cumul/plata cu ora a personalului didactic titular, pe orele ramase neocupate;
    Perioada: 5 - 6 septembrie 2005
    o) sedinta publica pentru:
    - corecturi si repartizarea personalului didactic calificat, participant la concurs, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    - cumul pentru cadrele didactice pensionate/asociate;
    - repartizarea suplinitorilor fara studii corespunzatoare pe posturile/catedrele ramase vacante;
    Perioada: 7 - 8 septembrie 2005
    p) eliberarea deciziilor de numire pe post.
    Termen: 9 septembrie 2005

    17. Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturile/catedrele vacante/rezervate.
    Termen: 16 septembrie 2005SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5261/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5261 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5261/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu