Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5261 din 10 noiembrie 2004

privind aprobarea Calendarului miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 28 ianuarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Calendarul miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamantul preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                               Radu Damian,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                CALENDARUL
miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006

    In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general pana la data de 3 ianuarie 2005. Comisia este formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
    c) secretari - inspectori cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Comisia mentionata mai sus isi desfasoara activitatea conform Calendarului miscarii personalului didactic si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate.
    Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic.
    Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, desemnati de federatiile sindicale, semnatare ale Contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei documentele finale.
    Ordinea de prioritate a miscarii personalului didactic in anul scolar 2005 - 2006 este urmatoarea:

    1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2005:
    - pentru limita de varsta standard;
    - la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
    Perioada: 26 ianuarie - 9 februarie 2005
    a) Cadrele didactice care doresc sa-si continue activitatea didactica in anul scolar 2005 - 2006, in conditiile prevazute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor depune cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (care trebuie sa contina avizul consiliului profesoral al unitatii scolare).
    Perioada: 26 ianuarie - 9 februarie 2005
    b) Discutarea si solutionarea cererilor de mentinere in activitate pentru anul scolar 2005 - 2006 in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar. Mentinerea in activitate a cadrelor didactice care doresc sa isi continue activitatea la o anumita disciplina se poate aproba de consiliul de administratie al inspectoratului scolar numai daca la disciplina respectiva sunt asigurate posturi/catedre viabile (4 ani), pentru solutionarea restrangerilor de activitate.
    Perioada: 14 - 16 februarie 2005

    2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2005 - 2006:
    - la nivelul unitatilor de invatamant;
    - la nivelul inspectoratului scolar.
    Perioada: 17 februarie - 4 martie 2005

    3. Solutionarea situatiilor cadrelor didactice titulare care vor avea restrangere partiala de activitate in anul scolar 2005 - 2006:
    - solutionarea cererilor de intregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant intr-o singura unitate de invatamant;
    Perioada: 7 - 10 martie 2005
    - eliberarea deciziilor de restrangere partiala/transfer.
    Termen: 11 martie 2005

    4. Pretransferarea si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare
    Pretransferarea personalului didactic la cerere pentru:
    - stabilirea in localitatea de domiciliu;
    - apropiere de domiciliu;
    - schimb de posturi prin consimtamantul ambelor parti.
    Transferul personalului didactic titular disponibilizat ca urmare a restrangerii de activitate sau ca efect al restructurarii retelei scolare:
    a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor/catedrelor care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2005;
    Termen: 7 martie 2005
    b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile/catedrele didactice vacante/rezervate, mentionandu-se in lista posturile/catedrele alocate pentru solutionarea restrangerilor de activitate;
    Termen: 25 martie 2005
    c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2005;
    Termen: 7 aprilie 2005
    d) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare prin restrangere de activitate se face la comisia de mobilitate a inspectoratelor scolare;
    Perioada: 11 - 21 aprilie 2005
    e) efectuarea pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate in aceeasi sedinta publica;
    Perioada: 25 - 26 aprilie 2005
    f) inregistrarea contestatiilor si rezolvarea acestora de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Perioada: 27 - 29 aprilie 2005
    g) eliberarea deciziilor de transfer.
    Termen: 4 mai 2005

    5. Inregistrarea, analizarea si solutionarea cererilor de concediu fara plata (in consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti)
    Termen: pana la 29 aprilie 2005

    6. Detasarea in interesul invatamantului
    a) inregistrarea solicitarilor din partea inspectorilor de specialitate si a unitatilor de invatamant;
    Perioada: 4 - 6 mai 2005
    b) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in comisia de mobilitate a inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 9 mai 2005
    c) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;
    Termen: 10 mai 2005
    d) eliberarea deciziilor de detasare.
    Termen: 11 mai 2005

    7. Ocuparea prin concurs national unic a posturilor declarate vacante:
    a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
    b) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
    Termen: 16 mai 2005
    c) inregistrarea cererilor candidatilor (inclusiv pentru absolventii promotiei 2005) la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului scolar;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    - absolventii promotiei 2005 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura);
    Termen: 11 iulie 2005
    d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate;
    Perioada: 1 - 7 iunie 2005
    e) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);
    Perioada: 8 - 10 iunie 2005
    f) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei si Cercetarii a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante titularizabile pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi;
    Termen: 12 iulie 2005
    g) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005
    h) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice privind derularea concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005, ora 12,00
    i) afisarea rezultatelor finale.
    Termen: 25 iulie 2005.

    Etapa I - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte) pe posturi/catedre titularizabile:
    8. depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa-martor) de catre candidatii care si-au validat fisa de inscriere;
    Perioada: 26 - 28 iulie 2005
    9. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minimum nota/media 7,00 (sapte);
    Termen: 29 iulie 2005
    10. publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetarii a listei cu posturile/catedrele titularizabile ramase vacante si afisarea la inspectoratul scolar.
    Termen: 29 - 30 iulie 2005

    Etapa a II-a - repartizarea computerizata, la nivel national, a candidatilor nerepartizati in etapa I, care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte), pe posturi/catedre titularizabile:
    11. depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa-martor) pentru posturi/catedre ramase vacante titularizabile din alte judete. Aceasta operatie se realizeaza la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul;
    Termen: 30 iulie 2005
    12. repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minimum nota/media 7,00 (sapte), din alte judete;
    Termen: 31 iulie 2005
    13. eliberarea deciziilor de transfer/numire;
    Termen: 1 august 2005
    14. transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre.
    Termen: 1 august 2005

    15. Detasarea, la cerere, a persoanelor interesate, prin participarea la concursul din 18 - 19 iulie 2005 si/sau prin continuitate:
    a) comunicarea acordului/refuzului continuitatii de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 10 mai 2005
    b) inregistrarea cererilor candidatilor;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    c) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public, cu 30 de zile inainte);
    Perioada: 18 - 19 iulie 2005
    d) afisarea la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti a listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    - actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
    Termen: 1 august 2005

    Etapa a III-a - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita detasare la cerere:
    e) depunerea si verificarea optiunilor de catre candidati (cu fisa-martor);
    Termen: 2 august 2005
    f) repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) si care solicita detasare la cerere, si afisarea rezultatelor;
    Termen: 3 august 2005
    g) eliberarea deciziilor de detasare la cerere.
    Termen: 3 august 2005

    16. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor rezervate si a posturilor ramase vacante prin concursul din 18 - 19 iulie 2005:
    a) comunicarea situatiei postului si a acordului/refuzului continuitatii de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    Termen: 10 mai 2005
    b) inregistrarea cererilor la inspectoratele scolare;
    Perioada: 17 - 27 mai 2005
    c) afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care au continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Termen: 3 august 2005
    d) actualizarea si afisarea listei cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
    Termen: 3 august 2005

    Etapa a IV-a - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita suplinire:
    e) depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa-martor) prevazuti la art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Perioada: 4 - 5 august 2005
    f) repartizarea computerizata a suplinitorilor calificati, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Termen: 6 august 2005
    g) eliberarea deciziilor de numire pe post/catedra.
    Termen: 7 august 2005

    Etapa a V-a - repartizarea in sedinta publica:
    h) sedinta publica pentru corecturi si repartizarea cadrelor didactice calificate, pe posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    Perioada: 8 - 9 august 2005
    i) eliberarea deciziilor de numire pe post;
    Termen: 10 august 2005
    j) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru cumul si ale suplinitorilor fara studii corespunzatoare;
    Perioada: 29 - 31 august 2005
    k) desfasurarea testarii suplinitorilor fara studii corespunzatoare;
    Perioada: 1 - 2 septembrie 2005
    l) afisarea rezultatelor;
    Termen: 3 septembrie 2005
    m) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea lor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si afisarea rezultatelor definitive;
    Perioada: 5 - 6 septembrie 2005
    n) repartizarea in cumul/plata cu ora a personalului didactic titular, pe orele ramase neocupate;
    Perioada: 5 - 6 septembrie 2005
    o) sedinta publica pentru:
    - corecturi si repartizarea personalului didactic calificat, participant la concurs, conform prevederilor art. 84 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.644/2003;
    - cumul pentru cadrele didactice pensionate/asociate;
    - repartizarea suplinitorilor fara studii corespunzatoare pe posturile/catedrele ramase vacante;
    Perioada: 7 - 8 septembrie 2005
    p) eliberarea deciziilor de numire pe post.
    Termen: 9 septembrie 2005

    17. Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturile/catedrele vacante/rezervate.
    Termen: 16 septembrie 2005SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5261/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5261 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5261/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu