Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. C.P. 117 din 15 august 1997

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 10 octombrie 1997


SmartCity3


    Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in baza art. 1 alin. (1) si a art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.038 din 28 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    emite prezentul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie pe teritoriul Romaniei, care va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

         Presedintele Oficiului National de Cadastru,
                    Geodezie si Cartografie,
                     dr. ing. Marian Rotaru


                            REGULAMENT
privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie pe teritoriul Romaniei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) autorizeaza persoanele fizice si juridice care au dreptul sa realizeze lucrari tehnice de cadastru, geodezie si cartografie pe teritoriul Romaniei.
    Art. 2
    Autorizarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea premiselor pentru realizarea lucrarilor de cadastru, geodezie si cartografie in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative minimale, prevazute in normativele elaborate de ONCGC.
    Art. 3
    Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesionala a persoanelor fizice si juridice de a realiza lucrari de cadastru, geodezie si cartografie pe teritoriul Romaniei, recunoscute oficial si destinate a fi preluate in Fondul national de geodezie, cartografie si cadastru. Pot solicita autorizarea persoane fizice cu domiciliul in Romania si persoane juridice care au sediul sau o reprezentanta inregistrata legal in Romania.
    Art. 4
    Atestarea capacitatii tehnico-profesionale se realizeaza prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitatilor tehnice de executie ale persoanelor fizice si juridice care solicita autorizarea, conform prevederilor prezentului regulament.

    CAP. 2
    Domenii si conditii de autorizare

    Art. 5
    Autorizarea persoanelor fizice si juridice se face pe domenii de activitate si se solicita pentru unul, mai multe sau toate domeniile de activitate, cu respectarea conditiilor impuse de prezentul regulament. Domeniile de autorizare a persoanelor fizice si juridice sunt urmatoarele:
    A. realizarea lucrarilor de completare, modernizare si mentinere in stare de folosire a retelelor geodezice nationale si a retelelor planimetrice si altimetrice de indesire, precum si asigurarea si actualizarea bazei cartografice - inclusiv prin metode fotogrammetrice -, necesare realizarii cadastrului general;
    B. realizarea si intretinerea periodica, planificata, a lucrarilor de cadastru general, lucrarilor de topografie inginereasca; efectuarea masuratorilor necesare solutionarii contestatiilor cu privire la stabilirea plusurilor si minusurilor de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala, care se compenseaza intre proprietarii in cauza;
    C. executarea lucrarilor tehnice privind comasarile, parcelarile, schimburile de terenuri si rectificarile de hotare dintre unitatile administrativ-teritoriale;
    D. executarea masuratorilor necesare realizarii si intretinerii lucrarilor pentru cadastrele de specialitate, in vederea preluarii datelor si informatiilor rezultate din acestea in cadastrul general;
    E. realizarea produselor cartografice.
    Art. 6
    Conditiile de autorizare a persoanelor fizice sunt:
    (1) studii superioare de specialitate (inginer geodez, inginer topograf, inginer cadastru), cu activitate profesionala neintrerupta in masuratori terestre de minimum 3 ani, pentru autorizare in domeniile A, B, C, D si E.
    (2) studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer topograf), cu activitate profesionala neintrerupta in masuratori terestre de minimum 5 ani, pentru autorizare in domeniile B, C, D si E. Lucrarile de executie din domeniile B, C, D, si E pot acoperi o suprafata de cel mult 15.000 hectare;
    (3) studii medii de specialitate (tehnician cadastru, tehnician topograf), cu activitate profesionala neintrerupta de minimum 10 ani, pentru autorizare in domeniile B, C si D. Lucrarile de executie din domeniile B, C si D pot acoperi o suprafata de cel mult 50 hectare.
    Art. 7
    Sunt autorizate, la cerere, pentru toate domeniile, fara indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 6, persoanele fizice care au titlul de doctor in ramura de stiinta "Tehnica", specialitatea "Geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie", precum si cele care sunt atestate inginer proiectant principal gradul 1 sau cercetator stiintific gradul 1 in specialitatile cadastru, geodezie sau cartografie.
    Art. 8
    Conditiile de autorizare a persoanelor juridice [agenti economici*] sunt:
    (1) sa fie inscrise in Registrul comertului, sa aiba cont in banca si sa nu fi fost sanctionate comercial;
    (2) sa aiba inscrise in statut, ca domeniu principal de activitate, lucrari de geodezie, cartografie, cadastru;
    (3) sa aiba cel putin un angajat permanent autorizat pentru domeniul pentru care solicita autorizarea;
    (4) sa aiba un sediu;
    (5) sa aiba un minimum de echipamente tehnice pentru a realiza lucrari in domeniul pentru care solicita autorizarea.
-------------
    *) Societate comerciala: cu raspundere limitata; pe actiuni; in nume colectiv; in comandita simpla; in comandita pe actiuni si regie autonoma.

    Art. 9
    Autorizarea persoanelor juridice se realizeaza, daca acestea ofera serviciile prevazute de metodologiile, normele si instructiunile elaborate de ONCGC, si pot demonstra, prin lucrari executate anterior, ca dispun de un minimum de echipamente si de personal de specialitate, permanente, necesare pentru realizarea lucrarilor.

    CAP. 3
    Documente si procedura de autorizare

    Art. 10
    Procesul de autorizare a persoanelor fizice si juridice pentru domeniile A, B, C, D si E este organizat si coordonat de catre ONCGC, prin Inspectia de Stat pentru Cadastru, Geodezie si Cartografie (ISCGC).
    Art. 11
    Autorizarea se realizeaza, in toate cazurile, de catre Comisia de autorizare, ale carei componenta si modalitate de functionare sunt precizate la cap. VII.
    Art. 12
    Documentele necesare in vederea autorizarii persoanelor fizice, cuprinse intr-un dosar de autorizare, sunt:
    (1) cerere de inscriere pentru autorizare, cuprinzand datele de identitate si domeniul/domeniile pentru care se solicita autorizarea, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    (2) curriculum vitae;
    (3) lista de lucrari la care a participat in domeniul/domeniile pentru care solicita autorizarea;
    (4) atestate de studii, cursuri de perfectionare, in copie;
    (5) carnet de munca, in copie;
    (6) cazier judiciar, in original.
    Art. 13
    Documentele necesare in vederea autorizarii persoanelor juridice, cuprinse intr-un dosar de autorizare, sunt:
    (1) cerere de inscriere pentru autorizare, cuprinzand datele de identificare a persoanelor juridice si domeniile in care se solicita autorizarea, conform modelului prezentat in anexa nr. 2;
    (2) memoriu de activitate, continand date cu privire la capitalul social, valoarea patrimoniului, lista principalelor lucrari executate in domeniul/domeniile pentru care se solicita autorizarea, experienta in executia lucrarilor, valoarea contractelor realizate, bonitatea, personalul tehnic si economic si experienta fiecaruia in domeniul/domeniile solicitate, dotarea cu utilaje si echipamente necesare, informatii financiare;
    (3) copii legalizate de pe documentele persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului, actul constitutiv al agentului economic, codul fiscal, codul SICOMEX) si copii de pe documentele reprezentantului legal si ale angajatului permanent autorizat ca persoana fizica (contractul de angajare, cartea de munca, certificatul de autorizare), care este abilitat sa semneze in numele persoanei juridice pentru domeniul/domeniile de autorizare cerute;
    (4) declaratie privind sanctiuni comerciale.
    Art. 14
    Documentele necesare in vederea autorizarii, la cerere, a persoanelor fizice mentionate la art. 7, cuprinse intr-un dosar de autorizare, sunt urmatoarele:
    (1) cerere scrisa, prin care se solicita autorizarea;
    (2) curriculum vitae si lista de lucrari;
    (3) atestate de studii, titluri stiintifice, cursuri de perfectionare, in copie;
    (4) carnet de munca, in copie;
    (5) cazier judiciar, in original.
    Art. 15
    Dosarele de autorizare se depun la ISCGC, personal, cu numar de inregistrare, sau pot fi trimise prin posta, cu confirmare de primire. Evidenta acestora se tine intr-un registru special destinat acestui scop.
    Art. 16
    Dosarele de autorizare sunt verificate de secretarul Comisiei de autorizare, care, pana la data de 10 a lunii curente, intocmeste listele cu solicitarile primite in luna precedenta. Pe baza documentelor din fiecare dosar, secretarul Comisiei de autorizare propune acceptarea sau respingerea acestuia.
    Art. 17
    Comisia de autorizare analizeaza dosarele de autorizare in sesiuni de lucru, care se tin, de regula, incepand cu data de 10 a lunii curente.
    Art. 18
    Deciziile Comisiei de autorizare, in urma analizarii dosarelor de autorizare, se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale acesteia si se afiseaza pana cel mai tarziu in ultima zi a lunii curente, impreuna cu programul sesiunii de examinare, care incepe, de regula, pe data de 10 a lunii urmatoare.
    Art. 19
    Examinarea candidatilor, persoane fizice, prevazute la art. 6 pct. (1) si (2), care solicita autorizarea, consta in prezentarea de catre acestia in fata Comisiei de autorizare a unei lucrari la care au participat, aleasa de candidat din lista inclusa in dosarul de autorizare. Timpul acordat pentru prezentare este de 15 minute. Dupa prezentarea lucrarii, candidatul va raspunde intrebarilor puse de membrii Comisiei de autorizare pe marginea expunerii sale.
    Art. 20
    Examinarea candidatilor, persoane fizice, prevazuti la art. 6 pct. (3), care solicita autorizarea, consta intr-o proba practica (teren si birou), aleasa prin tragere la sorti dintr-o lista de probleme, adusa la cunostinta candidatilor cu cel putin 30 de zile inainte de data examinarii. Durata probei practice va fi limitata la 3 ore (doua ore teren si o ora birou), pe parcursul unei singure zile. Pentru proba de birou, candidatii vor putea folosi calculatoare electronice de buzunar neprogramabile si instrumente de scris si de desen (rigla, echer, compas).
    Art. 21
    Candidatul care nu este prezent la data si la ora afisate pentru examinare pierde dreptul de a se prezenta la sesiunea curenta si se poate prezenta la sesiunea urmatoare.
    Art. 22
    Rezultatele (admis/respins) examenului de autorizare a persoanelor fizice se comunica in ziua desfasurarii examinarii.
    Art. 23
    Eventualele contestatii ale deciziilor Comisiei de autorizare se depun in termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor. Data si ora limita pentru inregistrarea contestatiilor vor fi aduse la cunostinta o data cu afisarea rezultatelor.
    Art. 24
    Contestatiile privind rezultatele examinarii se analizeaza de catre Colegiul de onoare al ONCGC, in termen de 48 de ore dupa expirarea termenului limita pentru inaintarea acestora. Componenta si organizarea activitatii Colegiului de onoare sunt precizate la cap. VII.
    Art. 25
    In termen de 30 de zile de la data autorizarii, persoanele fizice si juridice indreptatite primesc un certificat de autorizare (conform modelului prezentat in anexa nr. 5), eliberat de ISCGC.
    Art. 26
    In urma autorizarii, persoana fizica sau juridica va primi de la ISCGC un certificat de autorizare, conform modelului prezentat in anexa nr. 3. In termen de 30 de zile de la data autorizarii, persoanele fizice autorizate sunt obligate sa-si confectioneze parafa de autorizare (conform modelului prezentat in anexa nr. 4) si sa inainteze la ISCGC specimenul acesteia, pe declaratia proprie.
    Art. 27
    ONCGC tine evidenta persoanelor fizice si juridice autorizate si publica in mijloacele de informare in masa lista cu aceste persoane autorizate si lista cu certificatele de autorizare retrase in cursul fiecarui trimestru, iar anual, lista tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate, care sunt in functie la data de 31 decembrie, cu precizarea domeniilor in care au fost autorizate. Aceste liste se vor comunica si la camerele notarilor publici si la curtile de apel.

    CAP. 4
    Drepturile persoanelor fizice si juridice autorizate

    Art. 28
    In cadrul domeniului/domeniilor in care au primit autorizarea, persoanele fizice si juridice au dreptul:
    (1) de a participa la licitatii;
    (2) de a incheia contracte si conventii de colaborare;
    (3) de a acorda consultanta tehnica;
    (4) de a executa lucrari si masuratori;
    (5) de a intocmi documente tehnice;
    (6) de a valida lucrari de cadastru, geodezie si cartografie, prin semnatura si parafa/stampila agentului economic.

    CAP. 5
    Obligatiile persoanelor fizice si juridice autorizate

    Art. 29
    Persoanele fizice autorizate au urmatoarele obligatii:
    (1) sa respecte metodologiile, normele si instructiunile elaborate de ONCGC si sa nu valideze decat acele lucrari care se incadreaza in aceste reglementari si care apartin domeniului/domeniilor in care au fost autorizate;
    (2) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care au fost solicitate sa le valideze, conform modelului prezentat in anexa nr. 5. Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, persoanele fizice autorizate trebuie sa transmita la ISCGC o copie de pe acest registru, cuprinzand inregistrarile din anul precedent.
    Art. 30
    Persoanele juridice autorizate au urmatoarele obligatii:
    (1) sa respecte incadrarea lucrarilor in exigentele tehnice impuse prin metodologiile, instructiunile si normele elaborate de ONCGC, privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor, si sa execute numai acele lucrari care au aviz de executie si care se incadreaza in domeniul/domeniile pentru care au fost autorizate;
    (2) sa nu valideze lucrari de cadastru, geodezie si cartografie realizate de terte persoane fizice si juridice nespecializate;
    (3) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le executa din domeniul/domeniile pentru care au fost autorizate, conform modelului prezentat in anexa nr. 5. Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, trebuie sa transmita la ISCGC o copie de pe acest registru, cuprinzand inregistrarile din anul precedent;
    (4) sa intocmeasca si sa prezinte la OJCGC dosarul de receptie a lucrarilor executate in domeniul/domeniile pentru care au primit autorizarea, intr-un termen de 10 zile lucratoare de la predarea acestora la beneficiar;
    (5) in termen de 5 zile lucratoare de la modificarea conditiilor care au determinat autorizarea (modificarea actului constitutiv, a adresei, a structurii angajatilor permanenti, primirea unei sanctiuni comerciale etc.), sa notifice faptul respectiv, in scris, la ISCGC sau la OJCGC. In termen de 20 de zile lucratoare de la notificare, persoana juridica in cauza are obligatia sa rezolve situatia aparuta, daca aceasta este de natura sa afecteze conditiile de autorizare prevazute la art. 8.

    CAP. 6
    Suspendarea autorizarii si retragerea certificatului de autorizare

    Art. 31
    Certificatul de autorizare a persoanelor fizice/juridice poate fi suspendat pe o anumita perioada (1-3 luni), prin decizii ale ISCGC sau, dupa caz, ale OJCGC, pana la aducerea la indeplinire a masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare, in cazurile in care se constata cel putin una dintre urmatoarele fapte:
    (1) neincadrarea in metodologiile, reglementarile, instructiunile si normele tehnice elaborate de ONCGC;
    (2) validarea lucrarilor executate fara "aviz de executie" sau pe baza de documente si date provenite din surse neoficiale;
    (3) depasirea termenului de prezentare la OJCGC a dosarului pentru receptia lucrarilor;
    (4) persoana se afla in cercetare sau ancheta pentru savarsirea unor abateri disciplinare, penale sau de alta natura, pe toata durata cercetarii sau anchetei;
    (5) pierderea sau distrugerea certificatului de autorizare si/sau a parafei.
    Art. 32
    Certificatul de autorizare a persoanelor fizice si juridice se retrage in urmatoarele cazuri:
    (1) cand se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la cap. V;
    (2) cand se intrunesc conditiile pentru a treia suspendare culpabila a autorizarii, intr-o perioada de 2 ani consecutivi;
    (3) cand persoanele fizice si juridice autorizate valideaza, prin semnatura si parafa/stampila agentului economic, documente grafice si textuale in domeniul/domeniile in care nu sunt autorizate sau in perioada in care sunt suspendate.
    Art. 33
    Certificatul de autorizare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:
    (1) depasirea nejustificata a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de inaintare a specimenului de parafa;
    (2) decesul persoanei fizice autorizate;
    (3) dizolvarea sau falimentul persoanei juridice autorizate.
    Art. 34
    Persoanele fizice sau juridice al caror certificat de autorizare a fost retras in conditiile art. 32 nu mai pot solicita si primi o alta autorizare.
    Art. 35
    Suspendarea sau retragerea autorizarii se constata de catre imputerniciti ai ONCGC sau ai OJCGC, prin serviciile specializate ale acestora, care redacteaza un proces-verbal de constatare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6.
    Art. 36
    Suspendarea sau retragerea, respectiv incetarea valabilitatii autorizarii, se dispune de catre ONCGC, la propunerea ISCGC, sesizat din proprie initiativa, la sesizarea OJCGC sau a unei terte parti.
    Art. 37
    Suspendarea sau retragerea, respectiv incetarea valabilitatii autorizarii, se aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice in cauza, prin instiintare scrisa, emisa de ISCGC si se publica in mijloacele de informare in masa. Instiintarea se va trimite prin scrisoare cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la stabilirea sanctiunii, si va contine motivele si masurile inscrise in procesul-verbal de constatare. Sanctiunile pot fi contestate, in scris, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea instiintarii. Dupa aceasta data, sanctiunea este definitiva.
    Art. 38
    Sanctiunile se considera ridicate la data intocmirii notei prin care se constata, de catre ISCGC sau, dupa caz, de OJCGC, indeplinirea masurilor inscrise in procesul-verbal incheiat potrivit art. 31.

    CAP. 7
    Comisia si procedura de autorizare

    Art. 39
    ONCGC, consultand institutiile de profil si asociatiile profesionale din Romania, stabileste o lista de personalitati din specialitatile cadastru, geodezie si cartografie, care se bucura de prestigiu profesional si autoritate morala si pot face parte din Comisia de autorizare care examineaza cererile de autorizare si din Colegiul de onoare care analizeaza contestatiile. Lista de personalitati este aprobata de presedintele ONCGC si este facuta publica.
    Art. 40
    Comisia de autorizare, formata din sapte membri, alesi prin tragere la sorti din lista respectiva, este aprobata prin ordin al presedintelui ONCGC. Componenta comisiei se stabileste anual. Dupa numire, membrii comisiei aleg, prin vot, pe presedinte. Secretarul comisiei este numit din cadrul personalului ONCGC si pastreaza stampila acesteia.
    Art. 41
    Secretarul Comisiei de autorizare are urmatoarele atributii:
    (1) planifica si organizeaza, impreuna cu presedintele, activitatea comisiei, urmarind asigurarea conditiilor de desfasurare a acesteia;
    (2) primeste, inregistreaza si verifica toate dosarele, documentele si corespondenta adresate comisiei;
    (3) intretine si completeaza registrul de procese-verbale ale sedintelor comisiei;
    (4) redacteaza documentele comisiei;
    (5) pastreaza sigiliul comisiei.
    Art. 42
    Pe parcursul exercitarii mandatului, componenta Comisiei de autorizare poate fi modificata numai prin decizia presedintelui ONCGC, in cazul cand unul sau mai multe locuri raman vacante pana la incheierea mandatului. Modul de organizare a activitatii comisiei si de retribuire a membrilor acesteia se stabilesc prin ordin al presedintelui ONCGC.
    Art. 43
    Comisia de autorizare analizeaza si decide in urmatoarele cazuri:
    (1) admiterea sau respingerea solicitarilor de autorizare a persoanelor fizice, conform art. 6 si 7;
    (2) admiterea sau respingerea dosarelor de autorizare a persoanelor juridice, conform art. 8;
    (3) admiterea sau respingerea, in urma examinarii, a autorizarii.
    Art. 44
    Comisia de autorizare se considera constituita in prezenta a cel putin cinci membri ai sai. Deciziile in comisie se iau cu majoritatea simpla din numarul total de membri (cel putin patru voturi pentru). Forma de vot, deschis sau secret, se stabileste de catre comisie, prin vot deschis.
    Art. 45
    Regulile de verificare si de apreciere a rezultatelor obtinute la autorizare se stabilesc de catre membrii Comisiei de autorizare si se aproba de presedintele acesteia.
    Art. 46
    Colegiul de onoare este format din sapte membri, dintre care unul este presedinte si altul secretar. Presedintele colegiului este presedintele ONCGC sau, in lipsa acestuia, unul dintre membrii colegiului desemnat de presedintele ONCGC. Membrii colegiului sunt alesi, prin vot secret, de catre personalitatile din lista stabilita de ONCGC, pentru o perioada de 4 ani.
    Art. 47
    Atributiile principale ale Colegiului de onoare sunt:
    (1) admiterea sau respingerea contestatiilor privind autorizarea;
    (2) admiterea sau respingerea contestatiilor privind suspendarea sau retragerea autorizarii;
    (3) acceptarea sau respingerea reclamatiilor privind comportarea imputernicitilor ISCGC sau ONCGC.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 48
    Autorizarea persoanelor fizice si juridice se face pe o perioada de 5 ani. La sfarsitul acestei perioade, persoanele fizice si juridice autorizate sunt obligate sa prezinte la ISCGC sau, dupa caz, la Oficiul de cadastru, geodezie si cartografie, judetean sau al municipiului Bucuresti (OJCGC), o lista a lucrarilor executate si sa probeze executarea acestora in domeniul/domeniile pentru care au fost autorizate. Daca se constata o activitate redusa sau o lipsa de activitate, autorizarea va fi retrasa si se poate solicita o noua autorizare.
    Art. 49
    Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de autorizare sau a parafei se va declara, in scris, la ONCGC, in termen de 48 de ore de la constatare. ISCGC va proceda la anularea certificatului si/sau a parafei, conform procedurilor legale, si va elibera un duplicat al certificatului respectiv, cu un cod special, sau va inregistra noul specimen de parafa. Persoana in cauza va suporta in intregime cheltuielile de publicitate ale retragerii autorizarii.
    Art. 50
    Persoanele fizice si juridice autorizate raspund material, civil sau penal, dupa caz, daca nu respecta metodologiile, normele si instructiunile legale, reiesite din aplicarea prevederilor art. 67 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.
    Art. 51
    Raspunderea pentru aplicarea prezentului regulament revine ONCGC, prin ISCGC si, respectiv, OJCGC, care va lua toate masurile necesare pentru indeplinirea prevederilor acestuia.
    Art. 52
    Prezentul regulament se aproba prin ordin al presedintelui ONCGC, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la data publicarii.
    Art. 53
    Persoanele fizice si juridice pot primi, la cerere, autorizare provizorie pe o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, cu respectarea prevederilor art. 6, 7 si 8. Documentele necesare pentru autorizarea provizorie sunt cele prevazute la art. 12-14 si se depun la ISCGC sau, dupa caz, la OJCGC. Autorizarea provizorie se face de catre Comisia de autorizare, pe baza analizei documentelor, iar rezultatele analizei se afiseaza la sediile ONCGC si OJCGC, in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora.
    Art. 54
    La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei provizorii, persoanele fizice si juridice pot solicita autorizarea, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                         MODEL DE CERERE
                pentru autorizarea persoanelor fizice

                   Domnule Presedinte/Director,

    Subsemnatul(a) ..............., nascut(a) la data de .................... in localitatea .........., judetul ..........., tara ............., avand cetatenia ............., domiciliat(a) in localitatea ..........., str. ................. nr. ........, bl. ........, et. ......, ap. ......, sectorul/judetul ........., posesor al diplomei de ...................... cu nr. .........., eliberata de ............... din localitatea .........., promotia .........., tara .........,
solicit autorizarea in calitate de persoana fizica, in
domeniul/domeniile ...........................
    In sustinerea cererii, anexez urmatoarele:
    1. curriculum vitae si lista de lucrari;
    2. atestate de studii, titluri stiintifice, cursuri de perfectionare;
    3. copie de pe carnetul de munca;
    4. declaratie privind condamnari penale.
    Mentionez ca imi desfasor activitatea la ..................................,
cu sediul in .............., judetul/sectorul ............, localitatea ......., str. ........ nr. ......., tel. ........ fax ......, unde am calitatea de ......
..............
    Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie, in calitate de persoana fizica, si inteleg sa le respect intocmai.

    Localitatea ............... Data ...........

           Semnatura

    ANEXA 2
    la regulament

                              MODEL DE CERERE
                  pentru autorizarea persoanelor juridice

                      Domnule Presedinte/Director,

    .........................................., avand sediul/reprezentanta in
       (denumirea persoanei juridice)
judetul/sectorul ....... localitatea ............, str. ........... nr. ....., bl. ....., et. ......, ap.  .............., cod fiscal nr. .........., tel. ....... fax .................. , reprezentanta prin ........................., in calitate de ........, solicitam atestarea tehnico-profesionala pentru executarea lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie in domeniul/domeniile ...........................
    In sustinerea cererii anexam urmatoarele:
    1. memoriu de activitate si lista de lucrari la care a participat;
    2. copii legalizate de pe documentele persoanei juridice:
    2.1. certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului;
    2.2. actul constitutiv al persoanei juridice;
    2.3. codul fiscal;
    2.4. codul SICOMEX;
    3. copii legalizate de pe documentele reprezentantului legal si de pe cele ale cel putin unui angajat permanent autorizat ca persoana fizica pentru domeniul/domeniile in care solicita autorizarea;
    4. declaratie privind sanctiuni comerciale.
    Declaram ca am luat cunostinta de obligatiile ce ne revin potrivit Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie, si intelegem sa le respectam intocmai.

    Localitatea ..................                  Semnatura
    Data .........................                     L.S.

    ANEXA 3
    la regulament

                 MODEL DE CERTIFICAT DE AUTORIZARE
                 pentru persoane fizice si juridice

    OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU,
    GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

                    CERTIFICAT DE AUTORIZARE
                     Nr. ....... din ........

    In baza Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. ..... din ......., Comisia de autorizare, numita, hotaraste:
    In urma cererii nr. .... din ... si a sustinerii examenului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie,
    ........................................................... domiciliat(a) in
     (numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice)
    localitatea ............, str. ........ nr. ......, bl. ......, et. ......., ap. ....., judetul/sectorul ........, reprezentant(a) prin .............., in calitate de .........., este autorizat(a), ca persoana fizica/juridica, sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cartografie in domeniul/domeniile ..... ...............................

    Presedintele Comisiei de autorizare,   Secretarul Comisiei de autorizare,
        Data ..........                    Semnatura persoanei autorizate,

    ANEXA 4
    la regulament

                      MODEL DE PARAFA

    MODELUL DE PARAFA SE AFLA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, NR. 273 DIN 10 OCTOMBRIE 1997.

    ANEXA 5
    la regulament

    - Numele si prenumele/sediul persoanei fizice/juridice autorizate
    - Certificat de autorizare nr. ......... din ...............

        REGISTRU DE EVIDENTA A LUCRARILOR

     ---------------------------------------
    | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Nr. crt.
    B = Data
    C = Denumirea lucrarii
    D = Beneficiarul (denumirea, adresa)
    E = Nr. comenzii
    F = Nr. contractului
    G = Nr. avizului de executie
    H = Termenul final de predare
    J = Termene de predare, pe faze intermediare
    K = Nr. si data procesului-verbal de receptie finala a lucrarii la beneficiar

    ANEXA 6
    la regulament

                 PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
                 Incheiat la data de ........

    Subsemnatul ........., reprezentant al ONCGC/OJCGC, am analizat documentele de autorizare si registrul de evidenta a lucrarilor la ......... si am constatat urmatoarele:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    In urma analizei, recomand suspendarea/anularea Certificatului de autorizare nr. ............. eliberat de ONCGC la data de ............, pentru nerespectarea prevederilor articolului/articolelor ............ din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie pe teritoriul Romaniei.

                                              Semnatura,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 117/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 117 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu