E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 22 februarie 2006

privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 10 martie 2006Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja cu destinaţie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, aşa cum prevede art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003,

luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administraţia Naţională „Apele Române",

ţinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,

ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi al asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti.

Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori de plajă, şi care deţin autorizaţii turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism.

(2)   Procedura de emitere şi de retragere a autorizaţiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism.

(3)   Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4)   Intreţinerea şi exploatarea plajelor neînchiriate şi neutilizate în scop turistic se fac de către Administraţia Naţională „Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea- Litoral.

Art. 3. - (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale   fiecărui an.

(2)  Operatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare, în coformitate cu reglementările în vigoare.

(3)  Administraţia Naţională „Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic.

Art. 4. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii:

a)   să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor;

b)   să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică;

c)   să asigure ordinea publică prin intermediul poliţiei, jandarmeriei şi al poliţiei comunitare.

(2)   Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt veniturile obţinute din taxa hotelieră.

(3)   Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru turism şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5.  - Operatorii de plajă au următoarele obligaţii:

a)   să solicite şi să obţină autorizaţia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;

b)  să întreţină şi să igienizeze zilnic suprafaţa de plajă închiriată;

c)  să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement;

d)   să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă;

e)  să sesizeze autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante;

f)  să îndepărteze de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase;

g)  să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

h) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei;

i) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei şi   a zonei de îmbăiere;

j) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă;

k) să nu permită camparea pe plajă.

Art. 6. - (1) Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt următoarele:

a)  module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;

b)  dotări pentru agrement specific plajei;

c)  posturi de prim ajutor şi de salvare;

d)   construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

e)   instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri.

(2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în Planul de amenajare a plajei, anexă la contractul de închiriere încheiat între Administraţia Naţională „Apele Române" şi operatorul de plajă.

Art. 7. - In vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic:

a) accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi;

b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei' (RON) şi 20.000 lei (RON) săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a)   desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără a deţine autorizaţie turistică;

b)  nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei;

c)   nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnică a suprafeţei de plajă închiriate;

d)  nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement;

e)   neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plaja;

f)  neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival;

g)  neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei;

h) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise;

i) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică;

j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de prim ajutor;

k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor;

I) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă;

m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi;

n) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă şi din zona submersa de îmbăiere;

o) neafişarea instrucţiunilor de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul:

a)    Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţiei Naţionale „Apele Române", Administraţiei Naţionale „Apele Române - Direcţia Apelor Dobrogea- Litoral, Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) şi k);

b)  Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), I), m)-o);

c)   Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m).

Art. 9. - Dispoziţiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)   alin. (3) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările   ulterioare;

b)   Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996;

c)  Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002;

d)   Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

CRITERII   MINIME

privind utilizarea plajelor în scop turistic

                                         Criterii

Valori minime ale criteriilor

1.     Calităţi naturale ale plajei:

calitatea nisipului

Nisipul să nu conţină corpuri străine periculoase

zona de îmbăiere să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoare

Curăţarea ori de câte ori este necesar

calitatea plajei submerse

Fără corpuri submerse nenaturale

2. Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană1)

8 m2

3. Dotarea plajei:

a) echiparea sanitară

Conform normativelor sanitare în vigoare

b) cabine pentru schimbat vestimentaţia (număr/persoane)

1/100

c) post de prim ajutor

x

d) post de salvare (salvamar)

x

e)centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele,şezlonguri,saltelepneumatice, prosoape), construcţie uşoară, demontabilă, provizorie,cu suprafaţa maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei

Facultativ

f) şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ţărmului

Facultativ

g) instalaţie pentru sonorizare automată

Facultativ   

h) sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăiere

x

i) recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Cel puţin o bucată la 250 m2

j) dotări de agrement pentru copii

Facultativ

k) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfăşurarea activităţii

de agrement nautic, cu suprafaţa maximă de 9 m2

Facultativ

l) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit băuturi

şi produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o distanţă

de minimum 50 m faţă de construcţiile definitive existente cu profil

de alimentaţie publică, iar distanţa dintre două construcţii

va fi de minimum 150 m; suprafaţa maximă construită este de 20 m2

Facultativ

m) alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive

Facultativ

n) rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi, cu lăţimea cuprinsă între

2-2,5 m

x

o) terenuri de sport

Facultativ

4. Alte criterii:

marcarea zonei de îmbăiere şi a  celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare

x      

întreţinerea plajei

Nivelare şi curăţare zilnică

colectarea reziduurilor de orice fel

Permanent

1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement,

 x = necesar.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu