E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 22 februarie 2006

privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 10 martie 2006Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja cu destinaţie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, aşa cum prevede art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003,

luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administraţia Naţională „Apele Române",

ţinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,

ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi al asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti.

Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori de plajă, şi care deţin autorizaţii turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism.

(2)   Procedura de emitere şi de retragere a autorizaţiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism.

(3)   Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4)   Intreţinerea şi exploatarea plajelor neînchiriate şi neutilizate în scop turistic se fac de către Administraţia Naţională „Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea- Litoral.

Art. 3. - (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale   fiecărui an.

(2)  Operatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare, în coformitate cu reglementările în vigoare.

(3)  Administraţia Naţională „Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic.

Art. 4. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii:

a)   să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor;

b)   să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică;

c)   să asigure ordinea publică prin intermediul poliţiei, jandarmeriei şi al poliţiei comunitare.

(2)   Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt veniturile obţinute din taxa hotelieră.

(3)   Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru turism şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5.  - Operatorii de plajă au următoarele obligaţii:

a)   să solicite şi să obţină autorizaţia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;

b)  să întreţină şi să igienizeze zilnic suprafaţa de plajă închiriată;

c)  să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement;

d)   să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă;

e)  să sesizeze autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante;

f)  să îndepărteze de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase;

g)  să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

h) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei;

i) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei şi   a zonei de îmbăiere;

j) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă;

k) să nu permită camparea pe plajă.

Art. 6. - (1) Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt următoarele:

a)  module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;

b)  dotări pentru agrement specific plajei;

c)  posturi de prim ajutor şi de salvare;

d)   construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

e)   instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri.

(2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în Planul de amenajare a plajei, anexă la contractul de închiriere încheiat între Administraţia Naţională „Apele Române" şi operatorul de plajă.

Art. 7. - In vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic:

a) accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi;

b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei' (RON) şi 20.000 lei (RON) săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a)   desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără a deţine autorizaţie turistică;

b)  nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei;

c)   nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnică a suprafeţei de plajă închiriate;

d)  nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement;

e)   neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plaja;

f)  neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival;

g)  neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei;

h) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise;

i) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică;

j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de prim ajutor;

k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor;

I) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă;

m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi;

n) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă şi din zona submersa de îmbăiere;

o) neafişarea instrucţiunilor de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul:

a)    Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţiei Naţionale „Apele Române", Administraţiei Naţionale „Apele Române - Direcţia Apelor Dobrogea- Litoral, Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) şi k);

b)  Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), I), m)-o);

c)   Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m).

Art. 9. - Dispoziţiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)   alin. (3) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările   ulterioare;

b)   Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996;

c)  Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002;

d)   Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

CRITERII   MINIME

privind utilizarea plajelor în scop turistic

                                         Criterii

Valori minime ale criteriilor

1.     Calităţi naturale ale plajei:

calitatea nisipului

Nisipul să nu conţină corpuri străine periculoase

zona de îmbăiere să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoare

Curăţarea ori de câte ori este necesar

calitatea plajei submerse

Fără corpuri submerse nenaturale

2. Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană1)

8 m2

3. Dotarea plajei:

a) echiparea sanitară

Conform normativelor sanitare în vigoare

b) cabine pentru schimbat vestimentaţia (număr/persoane)

1/100

c) post de prim ajutor

x

d) post de salvare (salvamar)

x

e)centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele,şezlonguri,saltelepneumatice, prosoape), construcţie uşoară, demontabilă, provizorie,cu suprafaţa maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei

Facultativ

f) şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ţărmului

Facultativ

g) instalaţie pentru sonorizare automată

Facultativ   

h) sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăiere

x

i) recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Cel puţin o bucată la 250 m2

j) dotări de agrement pentru copii

Facultativ

k) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfăşurarea activităţii

de agrement nautic, cu suprafaţa maximă de 9 m2

Facultativ

l) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit băuturi

şi produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o distanţă

de minimum 50 m faţă de construcţiile definitive existente cu profil

de alimentaţie publică, iar distanţa dintre două construcţii

va fi de minimum 150 m; suprafaţa maximă construită este de 20 m2

Facultativ

m) alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive

Facultativ

n) rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi, cu lăţimea cuprinsă între

2-2,5 m

x

o) terenuri de sport

Facultativ

4. Alte criterii:

marcarea zonei de îmbăiere şi a  celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare

x      

întreţinerea plajei

Nivelare şi curăţare zilnică

colectarea reziduurilor de orice fel

Permanent

1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement,

 x = necesar.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu