E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 22 februarie 2006

privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 10 martie 2006Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja cu destinaţie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, aşa cum prevede art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003,

luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administraţia Naţională „Apele Române",

ţinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,

ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi al asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti.

Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori de plajă, şi care deţin autorizaţii turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism.

(2)   Procedura de emitere şi de retragere a autorizaţiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism.

(3)   Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4)   Intreţinerea şi exploatarea plajelor neînchiriate şi neutilizate în scop turistic se fac de către Administraţia Naţională „Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea- Litoral.

Art. 3. - (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale   fiecărui an.

(2)  Operatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare, în coformitate cu reglementările în vigoare.

(3)  Administraţia Naţională „Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic.

Art. 4. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii:

a)   să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor;

b)   să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică;

c)   să asigure ordinea publică prin intermediul poliţiei, jandarmeriei şi al poliţiei comunitare.

(2)   Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt veniturile obţinute din taxa hotelieră.

(3)   Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru turism şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5.  - Operatorii de plajă au următoarele obligaţii:

a)   să solicite şi să obţină autorizaţia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;

b)  să întreţină şi să igienizeze zilnic suprafaţa de plajă închiriată;

c)  să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement;

d)   să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă;

e)  să sesizeze autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante;

f)  să îndepărteze de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase;

g)  să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

h) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei;

i) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei şi   a zonei de îmbăiere;

j) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă;

k) să nu permită camparea pe plajă.

Art. 6. - (1) Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt următoarele:

a)  module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;

b)  dotări pentru agrement specific plajei;

c)  posturi de prim ajutor şi de salvare;

d)   construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

e)   instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri.

(2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în Planul de amenajare a plajei, anexă la contractul de închiriere încheiat între Administraţia Naţională „Apele Române" şi operatorul de plajă.

Art. 7. - In vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic:

a) accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi;

b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei' (RON) şi 20.000 lei (RON) săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a)   desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără a deţine autorizaţie turistică;

b)  nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei;

c)   nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnică a suprafeţei de plajă închiriate;

d)  nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement;

e)   neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plaja;

f)  neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival;

g)  neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei;

h) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise;

i) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică;

j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de prim ajutor;

k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor;

I) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă;

m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi;

n) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă şi din zona submersa de îmbăiere;

o) neafişarea instrucţiunilor de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul:

a)    Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţiei Naţionale „Apele Române", Administraţiei Naţionale „Apele Române - Direcţia Apelor Dobrogea- Litoral, Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) şi k);

b)  Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), I), m)-o);

c)   Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m).

Art. 9. - Dispoziţiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)   alin. (3) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările   ulterioare;

b)   Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996;

c)  Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002;

d)   Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

CRITERII   MINIME

privind utilizarea plajelor în scop turistic

                                         Criterii

Valori minime ale criteriilor

1.     Calităţi naturale ale plajei:

calitatea nisipului

Nisipul să nu conţină corpuri străine periculoase

zona de îmbăiere să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoare

Curăţarea ori de câte ori este necesar

calitatea plajei submerse

Fără corpuri submerse nenaturale

2. Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană1)

8 m2

3. Dotarea plajei:

a) echiparea sanitară

Conform normativelor sanitare în vigoare

b) cabine pentru schimbat vestimentaţia (număr/persoane)

1/100

c) post de prim ajutor

x

d) post de salvare (salvamar)

x

e)centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele,şezlonguri,saltelepneumatice, prosoape), construcţie uşoară, demontabilă, provizorie,cu suprafaţa maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei

Facultativ

f) şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ţărmului

Facultativ

g) instalaţie pentru sonorizare automată

Facultativ   

h) sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăiere

x

i) recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Cel puţin o bucată la 250 m2

j) dotări de agrement pentru copii

Facultativ

k) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfăşurarea activităţii

de agrement nautic, cu suprafaţa maximă de 9 m2

Facultativ

l) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit băuturi

şi produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o distanţă

de minimum 50 m faţă de construcţiile definitive existente cu profil

de alimentaţie publică, iar distanţa dintre două construcţii

va fi de minimum 150 m; suprafaţa maximă construită este de 20 m2

Facultativ

m) alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive

Facultativ

n) rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi, cu lăţimea cuprinsă între

2-2,5 m

x

o) terenuri de sport

Facultativ

4. Alte criterii:

marcarea zonei de îmbăiere şi a  celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare

x      

întreţinerea plajei

Nivelare şi curăţare zilnică

colectarea reziduurilor de orice fel

Permanent

1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement,

 x = necesar.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu