Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.20 din 05.02.2017

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 08 februarie 2017SmartCity1

Având în vedere:titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 20 din 30 decembrie 2016 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

Referatul de aprobare al Comitetului director nr. CD23 din 2 noiembrie 2016,în temeiul dispoziţiilor: art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul IMetodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 septembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, articolul 8, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:4. De la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite în legătură cu exercitarea mandatului, preşedintele CNAS are obligaţia de a suspenda contractul de management al preşedintelui-director general pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în cadrul unui mandat. 2. La anexa nr. 2, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10 Încetarea contractului 1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului preşedinte-director general cu calificativul «nesatisfăcător» sau în cazul obţinerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa la prezentul contract, respectiv:indicatorul specific nr. 8 din cadrul indicatorului general nr. 1; indicatorul specific nr. 25 din cadrul indicatorului general nr. 1; indicatorul specific nr. 3 din cadrul indicatorului general nr. 2; indicatorul specific nr. 13 din cadrul indicatorului general nr. 2; c)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile art. 2.030 lit. a) şi art. 2.031 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; d)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul în care se menţine şi după 60 de zile calendaristice situaţia care a impus suspendarea contractului de management potrivit art. 8 pct. 4; e)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract; f)prin renunţarea de către mandatarul preşedinte-director general la mandatul încredinţat; g)prin acordul părţilor; h)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului preşedinte-director general; i)prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate; j)prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul preşedintelui-director general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local; k)la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.2. În cazul în care preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate este numit cu delegare să exercite mandatul, acesta poate înceta atât în condiţiile prevăzute la pct. 1, precum şi la data numirii de către preşedintele CNAS a unei alte persoane care să exercite cu delegare mandatul de preşedinte-director general sau ca urmare a ocupării postului prin concurs, în condiţiile legii. 3. Revocarea mandatului pentru situaţia prevăzută la pct. 1 lit. b) se face ca urmare a analizei efectuate de o comisie constituită în acest sens prin ordin al preşedintelui CNAS. 4. Revocarea mandatului preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate se notifică prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă de către acesta. 3. La anexa nr. 6, indicatorii specifici 2 şi 25 de la indicatorul general 1 „Capacitatea managerială a preşedintelui-director general" se modifică şi vor avea următorul cuprins:2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile de credite efectuate*:99%-100% faţă de deschiderea de credite - 5 puncte; 98%-99% faţă de deschiderea de credite - 3 puncte; sub 98% faţă de deschiderea de credite - 0 puncte.*Disponibilul în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual reprezintă suma rămasă după efectuarea plăţilor din totalul deschiderilor de credite bugetare prezentată în procente, ca raport între plăti şi deschideri. ........ ................ ................ ................ ........ .............. 25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi păstrarea integrităţii patrimoniului CAS, contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acţiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS şi care a avut drept consecinţă prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective*):măsuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului la nivelul CAS - 0 puncte; fără măsuri dispuse la nivelul CAS - 5 puncte.*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general şi se cuantifică numai pentru CAS la care s-a întocmit raport de control în perioada de raportare (trimestru). 4. La anexa nr. 6, după punctul 26 al indicatorului general 1 „Capacitatea managerială a preşedintelui-director general" se introduce un nou punct, punctul 27 , cu următorul cuprins:27. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de control încheiate ca urmare a acţiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul CAS:implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control 100% - 5 puncte; implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control, 66,66%-99,99% - 3 puncte; implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control, 0%-66,65% - 0 puncte. 5. La anexa nr. 6, la indicatorul general 2 „Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile", la punctul 4 al indicatorului specific 1, după punctul 4.8 se introduce un nou punct, punctul 4.9 , cu următorul cuprins: 4.9 Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Gheorghe-Radu ŢibichiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 20/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 20 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 20/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu