E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 15 din 18 ianuarie 2008

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 28 ianuarie 2008Văzând hotărârile nr. 2 şi 3 din 17 ianuarie 2008 ale Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 26, 261 şi 33 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ

METODOLOGIE

privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activităţii acestora

Art. 1. - (1) Angajarea directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi a preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate judeţene, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor (denumite în continuare case de asigurări) se face prin concurs, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate", cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutul CNAS, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Concursul se organizează de CNAS conform actelor normative prevăzute la alin. (1).

(3) Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu. Proba scrisă se susţine din bibliografia anunţată. Interviul constă în susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management, utilizând resursele disponibile; planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Art. 2. - (1) Intre CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani.

(2) Contractul cuprinde drepturile, obligaţiile, răspunderea părţilor, obiectivele şi indicatorii de performanţă ca cerinţe specifice ale postului de director general al CNAS, respectiv Preşedinte-director general al casei de asigurări, cuprinse în planul de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Contractul are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat, prevăzute de Codul civil.

(4) Modelul contractelor încheiate între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări, sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Directorul general al CNAS, respectiv preşedinţii-directori generali ai caselor de asigurări, în calitate de manageri ai sistemului la nivel local, au obligaţia realizării planului de management, urmărind atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management.

(2) Obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru funcţia de director general al CNAS sunt prevăzute în anexa nr. 3 şi, respectiv, în anexa nr. 4.

(3) Obiectivele şi indicatorii de performanţă generali şi specifici pentru funcţia de Preşedinte-director general al casei de asigurări sunt prevăzute în anexa nr. 5 şi, respectiv, în anexa nr. 6.

Art. 4. - (1) Condiţiile generale de participare, pe care candidaţii la concursul de ocupare a postului de director general al CNAS, respectiv de Preşedinte-director general al casei de asigurări, trebuie să le îndeplinească, sunt următoarele:

a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială);

b) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate;

c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate);

d)  să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal - dovada prin cazier fiscal;

e) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

f) să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (adeverinţă).

(2) Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de director general al CNAS sunt următoarele:

a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază : studii superioare de lungă durată în specialitate: medicală sau economică, dovedită cu diploma de licenţă (copie legalizată);

(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/ competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);

(iii) vechime în specialitate - minimum 10 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c) candidaţii vor prezenta curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;

d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de director general al CNAS.

(3) Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de Preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:

a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în specialitate medicală/economică/juridică, dovedită cu diploma de licenţă (copie legalizată);

(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/ competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);

(iii) vechime în specialitate - minimum 5 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c) candidaţii vor prezenta curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;

d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de Preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 5. - Nu pot ocupa postul de director general al CNAS, respectiv Preşedinte-director general al casei de asigurări, persoanele care:

a) au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu funcţia;

b) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal;

c) sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, precum şi titulari ai contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări.

Art. 6. - Persoanele care vor promova concursul pentru ocuparea funcţiei de director general al CNAS, respectiv de Preşedinte-director general în cadrul caselor de asigurări, vor îndeplini obligatoriu următoarele condiţii:

a) se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior;

b) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală.

Art. 7. - După promovarea concursului, persoanele declarate admise vor depune, la angajare, o declaraţie notarială din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.

Art. 8. - (1) Rezultatele concursului se afişează la sediul CNAS în termen de două zile de la data ultimei probe de concurs şi se comunică personal candidaţilor reuşiţi, respectiv caselor de asigurări pentru care au candidat.

(2) La nivelul CNAS, prin ordin al preşedintelui CNAS, se constituie o comisie de examinare care verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi competenţa profesională a candidaţilor, precum şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină atât la proba scrisă, cât şi la interviu nota minimă 7 (şapte) = punctaj 3 (trei), iar punctajul final obţinut să fie cel puţin egal cu punctajul minim al postului, respectiv 3 (trei). Interviul va putea fi susţinut numai de către candidaţii care au obţinut note peste 7 (şapte) la proba scrisă. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba scrisă, respectiv de rezultatul final al concursului, pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor probei scrise, respectiv rezultatelor finale ale concursului.

(4) In termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a rezultatelor finale ale concursului şi afişării acestora, preşedintele CNAS emite ordinul de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi.

(5) Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post la data numirii prin ordin.

(6) In cazul neprezentării la post la data stabilită prin ordin, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane care a obţinut punctajul minim al postului, dacă există, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Art. 9. - Dispoziţiile art. 8 se completează cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 12 „Condiţii privind angajarea şi avansarea personalului în funcţii", în măsura în care nu contravin prezentei metodologii.

Art. 10. - (1) Salariul de bază al directorului general al CNAS se stabileşte la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister.

(2) Modul de calcul al salariilor de bază ale preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări manageri ai sistemului la nivel local se stabileşte conform normelor legale în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, cu modificările ulterioare.

(3) Stabilirea salariilor de bază individuale între limite pentru preşedinţii-directori generali se face pe baza rezultatelor evaluării performanţelor profesionale, în raport cu obiectivele şi cerinţele postului stabilite în contractul de management.

Art. 11. - Persoanele declarate admise pentru postul de director general al CNAS, respectiv Preşedinte-director general al casei de asigurări, vor încheia cu CNAS un contract de management, pentru un mandat de 4 ani începând cu data numirii prin ordin al preşedintelui CNAS, în condiţiile prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 12. - (1) Evaluarea directorului general al CNAS se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual.

(2) Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:

1. întocmirea de către directorul general al CNAS a Raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole:

Capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management);

Capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă, pentru perioada evaluată;

Capitolul III - Alte date considerate relevante de către preşedintele CNAS, pentru perioada evaluată;

Capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;

Capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală);

2. întocmirea fişei de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

3. comunicarea către directorul general al CNAS, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale şi a punctajului total. In situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător", acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă de către directorul general. In situaţia în care acesta este nemulţumit de rezultatul evaluării, se poate adresa, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă, instanţelor competente de contencios administrativ;

4. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale directorului general al CNAS.

Art. 13. - (1) Evaluarea preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, în vederea stabilirii salariilor de bază individuale, se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual.

(2) Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:

1. transmiterea de către preşedinţii-directori generali la CNAS - cabinetul preşedintelui, în format electronic şi pe suport hârtie, a Raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole:

Capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management), conform machetei transmise de CNAS;

Capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă, pentru perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;

Capitolul III - Situaţia indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;

Capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;

Capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală, conform machetei transmise de CNAS);

2.   colectarea datelor corespunzătoare indicatorilor de performanţă ai preşedinţilor-directori generali de la direcţiile de specialitate ale CNAS, conform machetei;

3.  întocmirea fişei de evaluare pentru fiecare Preşedinte-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

4. comunicarea către preşedinţii-directori generali, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale, a punctajului total obţinut şi a salariului de bază calculat conform Hotărârii Guvernului nr. 749/1998. Comunicarea se poate realiza prin fax la sediul instituţiei sau cu scrisoare recomandată. In situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător", acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă.

Preşedinţii-directori generali nemulţumiţi de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instanţelor competente de contencios administrativ;

5. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale preşedinţilor-directori generali (semestrial/anual).

(4) CNAS, prin direcţiile de specialitate, va transmite caselor de asigurări de sănătate instrucţiuni pentru întocmirea raportului de activitate, întocmirea şi utilizarea machetelor conform prezentei metodologii.

Art. 14. -Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

CONTRACT  DE  MANAGEMENT

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

1.  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin preşedinte,..........................................................................................., în calitate de Mandant,

şi

2. Doamna/Domnul.............................................................., domiciliată/domiciliat în.........................................................., judeţul ........................., str............................ nr........., posesoare/posesor a/al  CI   nr......  seria   ....................., eliberată de ........................... la data de......................., în calitate de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - Mandatar,

au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

2.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează managerului un mandat, în baza art. 1532 şi următoarele din Codul civil, având drept scop conducerea executivă a CNAS, în baza planului de management şi a contractului de management încheiat în condiţiile legii.

2.2. In vederea realizării mandatului, directorul general va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă generali şi specifici, care fac obiectul anexei la prezentul contract.

ARTICOLUL 3

Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director general al CNAS.

ARTICOLUL 4

Drepturile şi obligaţiile managerului

A. Directorul general are următoarele drepturi:

1. să fie salarizat în conformitate cu reglementările legale stabilite pentru funcţia de secretar general din ministere, adică cu suma de............................ lei, compusă din salariul de bază de .................. lei, indemnizaţia de conducere de 55% din salariul de bază, reprezentând ......................lei, salariul de merit de 15% din salariul de bază, reprezentând.................... lei, spor pentru titlul ştiinţific de doctor de 15% din salariul de bază, reprezentând .................... lei, spor de vechime în procent de ........ din   salariul de bază, reprezentând ....................lei, alte sporuri prevăzute de lege;

2.  să beneficieze de premii şi stimulente conform normelor legale în vigoare;

3.  să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;

4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

7. dreptul la formare profesională;

8.  să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare;

9.  să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat;

10.  să beneficieze de drept de informare asupra activităţii instituţiei, potrivit normelor legale în vigoare.

B. Directorul general are următoarele obligaţii:

1.  să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management;

2. să elaboreze şi să aplice strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a CNAS în concordanţă cu strategia acesteia;

3. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al CNAS, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate din subordine;

4.  să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al CNAS, iniţiind programe şi măsuri eficace pentru o bună gestiune a bugetului CNAS, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

5. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de management, fără aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;

6.  să reprezinte CNAS în raporturile cu terţii, pe baza mandatului dat de preşedintele CNAS;

7.  să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea CNAS;

8.  să încheie acte juridice în numele şi pe seama CNAS, în limita mandatatului dat de preşedintele CNAS;

9.  să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;

10.  să dea dispoziţii cu caracter administrativ-obligatoriu pentru personalul CNAS, sub rezerva legalităţii lor;

11.  să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi obiectivelor de către personalul angajat al CNAS;

12.   să îndeplinească toate demersurile în limita sa de competenţă pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;

13.  participă la promovarea imaginii CNAS;

14.  participă la elaborarea politicilor şi strategiilor CNAS;

15. asigură aplicarea Regulamentului intern al CNAS;

16. participă la elaborarea şi prezentarea raportului anual de activitate;

17.  alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5

Drepturile şi obligaţiile părţilor

A. CNAS are următoarele drepturi:

1.  să pretindă directorului general îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management;

2.  să solicite directorului general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

3. să modifice obiectivele şi indicatorii de performanţă;

4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul general prin contractul de management;

5.  să dispună încetarea prezentului contract dacă nu sunt îndeplinite obiectivele şi indicatorii de performanţă, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul contract.

B.   CNAS are obligaţia să asigure condiţiile pentru ca directorul general să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale şi de prezentul contract.

ARTICOLUL 6

Planul de management, obiectivele şi indicatorii

1. Atribuţiile şi obligaţiile directorului general sunt stabilite prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea conducerii executive a activităţii CNAS.

2.  Directorul general este obligat să elaboreze în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management - defalcat pe luni, care va face parte integrantă din prezentul contract.

3. Directorul general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în prezentul contract de management.

4. Pe parcursul executării contractului obiectivele şi indicatorii pot fi modificaţi la iniţiativa CNAS.

5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi anual se evaluează pe baza criteriilor de performanţă de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual.

ARTICOLUL 7

Loialitate, confidenţialitate

1. Directorul general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul CNAS.

2. Directorului general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei.

ARTICOLUL 8

Răspunderea părţilor

1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract, părţile răspund potrivit reglementărilor legale.

2.  Răspunderea directorului general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS.

3. Directorul general răspunde pentru daunele produse CNAS prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, în conformitate cu legislaţia muncii.

4. In cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, CNAS are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluţionării sesizării contractul de management se suspendă.

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

2. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 10

Incetarea contractului

1. Prezentul contract încetează :

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la iniţiativa preşedintelui CNAS prin revocarea mandatului în cazul evaluării directorului general ca necorespunzător;

c)  prin revocarea de către preşedintele CNAS ca urmare a modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract;

d)   prin revocarea de către preşedintele CNAS pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract;

e)  prin renunţarea de către directorul general la mandatul încredinţat;

f) prin acordul părţilor;

g) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general;

h) prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate;

i) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul directorului general al CNAS.

2. Revocarea directorului general al CNAS se realizează prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă.

ARTICOLUL 11

Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal.

ARTICOLUL 12

Dispoziţii finale

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Mandant)

Preşedinte,

........................................................................

(Mandatar)

Director general,

........................................................................

ANEXA Nr. 2 la metodologie

CONTRACT  DE  MANAGEMENT

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin preşedinte,..............................................................................................., în calitate de Mandant,

şi

2. Doamna/Domnul................................................................, domiciliată/domiciliat în ........................................, judeţul .........................,  str..................................   nr........., posesoare/posesor a/al  CI   nr......  seria   ....................., eliberată de ........................... la data de......................., în calitate de manager al Casei de Asigurări de Sănătate .................................(Mandatar),

au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

2.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează managerului un mandat, în baza art. 1532 şi următoarele din Codul civil, având drept scop organizarea, conducerea şi administrarea la nivel local a Casei de Asigurări de Sănătate ..................................................., precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, în condiţiile realizării unui management eficace şi de calitate.

2.2. In vederea realizării mandatului, managerul va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă generali şi specifici, care fac obiectul anexei la prezentul contract.

ARTICOLUL 3

Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de Preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate.................- manager al sistemului la nivel local.

ARTICOLUL 4

Drepturile şi obligaţiile managerului

A. Managerul are următoarele drepturi :

1.  să fie salarizat în conformitate cu reglementările legale stabilite   pentru   instituţiile bugetare, adică  cu suma de............................ lei, compusă din salariul  de   bază  de ..................lei, indemnizaţia de conducere de 55% din salariul de bază, reprezentând......................lei, salariul de merit de 15% din salariul de bază, reprezentând....................lei, spor pentru titlul ştiinţific de doctor de 15% din salariul de bază, reprezentând....................lei, spor de vechime în procent de ........din salariul de bază reprezentând....................lei;

2.  să beneficieze de premii şi stimulente conform normelor legale în vigoare, în concordanţă cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite;

3. să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;

4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

7. dreptul la formare profesională;

8.  să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea preşedintelui CNAS;

9.  să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat;

10.  să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii casei de asigurări de sănătate pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea medicală, economico-financiară etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare.

B. Managerul are următoarele obligaţii:

1. să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate;

2.  să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management;

3.  să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS;

4. să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze personalul casei de asigurări de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale;

5.  să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al casei de asigurări de sănătate, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;

6.  să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, iniţiind programe şi măsuri eficace pentru o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

7. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de management decât cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;

8.  să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;

9.  să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

10. să reprezinte casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terţii;

11.  să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea CNAS;

12.  să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate;

13. să încheie acte juridice în numele şi pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competenţelor sale;

14. să prezinte lunar preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;

15.  să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;

16. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalităţii lor;

17. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;

18. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi obiectivelor de către personalul angajat;

19. să asigure elaborarea statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale statutului CNAS şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS;

20. să convoace consiliul de administraţie şi să conducă şedinţele acestuia;

21. să desemneze prin decizie un înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate;

22. să îndeplinească toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;

23. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5

Drepturile şi obligaţiile părţilor

A. CNAS are următoarele drepturi:

1.  să pretindă managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management;

2. să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

3. să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi a indicatorilor din planul de management şi programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii;

4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat managerul prin contract şi să adopte măsuri de recompensare, sancţionare şi dezvoltare conform legii.

B. CNAS are următoarele obligaţii:

1.  să asigure casei de asigurări de sănătate, în limitele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, fondurile necesare;

2.  să asigure condiţiile pentru ca managerul să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale pentru instituţiile bugetare;

3.  să asigure casei de asigurări de sănătate asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică.

ARTICOLUL 6

Planul de management, programul minimal, obiectivele şi indicatorii

1.  Atribuţiile şi obligaţiile managerului sunt stabilite prin statutul casei de asigurări de sănătate şi prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.

2. Managerul este obligat să elaboreze în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. Acest plan va fi elaborat pe baza planului de management prezentat la concursul de ocupare a postului de Preşedinte-director general şi va fi adaptat condiţiilor specifice ale casei de asigurări de sănătate.

3. Managerul realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în prezentul contract de management.

4. Programul minimal, obiectivele şi indicatorii la a căror realizare se obligă managerul sunt precizate în anexa la prezentul contract.

5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor şi indicatorilor se evaluează pe baza criteriilor de performanţă de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual.

ARTICOLUL 7

Loialitate, confidenţialitate

1. Managerul este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul casei de asigurări de sănătate.

2. Managerului îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei.

ARTICOLUL 8

Răspunderea părţilor

1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract părţile răspund potrivit reglementărilor legale.

2. Răspunderea managerului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS.

3. Managerul răspunde pentru daunele produse casei de asigurări de sănătate prin orice act al său contrar intereselor casei de asigurări de sănătate, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu legislaţia muncii.

4.  In cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, CNAS are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente, pe perioada soluţionării sesizării contractul de management se suspendă.

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

1.  Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

2.  Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 10

Incetarea contractului

1. Prezentul contract încetează:

a)  la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la iniţiativa preşedintelui CNAS, prin revocarea mandatului în cazul evaluării managerului ca necorespunzător;

c)  prin revocarea de către preşedintele CNAS ca urmare a modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract;

d) prin revocarea de către preşedintele CNAS pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract, ca urmare a unor acţiuni de control;

e) prin renunţarea de către manager la mandatul încredinţat;

f)  prin acordul părţilor;

g) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;

h) prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate;

i) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul preşedintelui-director general - manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

2. Revocarea preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate...............................se realizează prin ordin al preşedintelui CNAS, care produce efecte de la data luării la cunoştinţă.

ARTICOLUL 11

Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal.

ARTICOLUL 12

Dispoziţii finale

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate,

(Mandant)

Preşedinte

........................................................................

(Mandatar)

Preşedinte-director general - manager,

........................................................................

ANEXA Nr. 3 la metodologie

OBIECTIVE

Director general al CNAS

1. Asigurarea, în condiţii de eficacitate, a conducerii executive a CNAS, în baza prevederilor planului de management şi a contractului de management încheiat cu CNAS

2. Utilizarea eficace a resurselor materiale, financiare, umane, de timp şi informaţionale ale CNAS, pentru atingerea obiectivelor strategice ale acesteia

3. Implementarea standardelor de management în activitatea CNAS şi urmărirea realizării acestora, atât pentru CNAS, cât şi pentru CAS

4. Asigurarea elaborării proiectelor de reglementări, de modificări ale actelor normative, a normelor şi procedurilor pe care le înaintează preşedintelui, pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului

5. Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor specifice postului

6. Informarea permanentă a preşedintelui CNAS în vederea soluţionării problemelor şi propunerea planurilor de măsuri de remediere

7.  Urmărirea şi analizarea rezultatelor implementării deciziilor luate la nivel strategico-tactic pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea formulării propunerilor de corecţie/maximizare rezultate

8.  Ducerea la îndeplinire, în condiţii de eficacitate, a ordinelor preşedintelui CNAS şi a oricăror alte dispoziţii cu caracter normativ/administrativ

9.  Creşterea performanţelor profesionale individuale şi ale compartimentelor direct subordonate.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Director general CNAS

Nr. crt.

Indicatori

Unităţi de măsură specifice operaţiunilor postului

Indici de performanţă

- puncte acordate*) -

1.

Managementul volumului de activitate, pentru

activitatea executivă a CNAS şi susţinerea

activităţii CAS

• Execuţia bugetară a CNAS şi CAS, grad de realizare în raport cu obiectivele stabilite

• Gradul de satisfacţie a asiguraţilor, stabilit prin chestionarul de evaluare administrat de CAS, conform ordinului preşedintelui CNAS, propuneri de îmbunătăţire

• Gradul de obţinere a celor mai bune rezultate utilizând resursele disponibile (financiare, materiale, umane, de timp, informatice etc.)

• Gradul de implicare în activitatea de reglementare a sistemului prin acte   normative,    norme şi proceduri pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului

• Gradul de implicare în susţinerea eforturilor CAS pentru realizarea obiectivelor, conform strategiei sistemului

• Gradul de implicare în susţinerea activităţii preşedinţilor-directori generali ai CAS pentru realizarea indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management

•Gradul de implicare în implementarea şi operarea SIUI şi ERP, urmărirea raportărilor CAS în domeniul IT

• Nivelul de urmărire a indicatorilor specifici programelor de sănătate raportaţi de CAS

• Gradul de implicare în asigurarea modalităţii de contractare a serviciilor medicale de către CAS, conform Contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia

• Manager vizibil (îşi face simţită prezenţa) atât în conducerea executivă a CNAS, cât şi în susţinerea performanţelor CAS

2.

Responsabilitate

• Urmărirea respectării disciplinei financiare şi contractuale

•  Implicare efectivă pentru realizarea planului de management

• Comportament managerial: lucru individual/lucru în echipă/asumarea riscului decizional

• Rapiditate şi asumarea răspunderii pentru deciziile adoptate

3.

Analiză şi sinteză

• Evaluarea efectelor şi consecinţelor, cu construirea de alternative şi opţiuni; integrarea opţiunilor

• Identificarea problemelor, a influenţelor de mediu intern şi extern

• Proiectarea instrumentelor de monitorizare

• Stabilirea modelelor/fluxurilor informaţionale/metodelor şi tehnicilor adecvate proceselor analizate

4.

Modul de realizare

• Elaborarea planurilor de acţiune eficace, stabilind termene şi persoane responsabile şi urmărind realizarea obiectivelor

• Exercitarea controlului pentru realizarea obiectivelor

• Evaluarea efectelor deciziilor luate şi propunerea unui sistem de corecţie a deciziilor, rapid şi eficace, în funcţie de rezultate, către preşedintele CNAS

• Iniţiativă si creativitate pentru soluţii noi în activitatea executivă a CNAS

• Capacitatea de implementare a soluţiilor, cu informarea permanentă a preşedintelui CNAS

Nr. crt.

Indicatori

Unităţi de măsură specifice operaţiunilor postului

Indici de performanţă

- puncte acordate*) -

5.

Aptitudini manageriale

• Capacitatea de planificare

• Capacitatea de a comunica eficace cu personalul din subordine şi de a-l motiva în muncă

• Capacitatea de  a  coordona,  conduce  şi  controla,  delegând competenţe şi  responsabilităţi, în condiţiile legii, cu aprobarea preşedintelui CNAS

•  Recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor personalului din subordine

• Capacitatea de a aloca echilibrat şi echitabil atribuţiile personalului în funcţie de nivelul şi capacitatea acestuia

•  Capacitatea de a-şi adapta stilul de conducere situaţiilor concrete apărute în activitatea executivă a CNAS, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor

• Gestionarea eficace şi legală a relaţiilor ierarhice, de colaborare şi funcţionale

•  Capacitatea de a identifica problemele, de a găsi soluţii şi de a mobiliza resurse pentru rezolvarea lor, creând o viziune realistă asupra acestora

6.

Probitate şi etică

• Aplică legea, ordinele preşedintelui CNAS, dispoziţiile prevăzute în contractul de management, normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare

• Susţinerea CNAS, a CAS şi a obiectivelor acestora prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini pozitive

• Utilizarea întregii capacităţi de muncă în interesul CNAS

• Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi în realizarea obiectivelor

• Demonstrează loialitate faţă de CNAS, faţă de superiori şi faţă de cei aflaţi în subordine

*) Evaluarea efectuată pe baza indicatorilor de performanţă asumaţi prin contractul de management, prevăzuţi în prezenta anexă, se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare indicator de performanţă menţionat.

ANEXA Nr. 5 la metodologie

OBIECTIVE

Preşedinţi-directori generali ai CAS

1. Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanţă, conform planului de management

2. Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local

3. Asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate de furnizorii cu care CAS a încheiat contracte, pe raza administrativ-teritorială a CAS

4. Incheierea contractelor cu furnizorii, astfel încât să fie asigurat accesul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive pentru toţi asiguraţii,  pe toată  perioada de valabilitate a contractelor

5. Intărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS

6. Creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor

7. Creşterea gradului de informare a asiguraţilor

8. Respectarea   termenelor  stabilite   pentru   realizarea atribuţiilor ce revin presedintelui-director general

9.   Monitorizarea şi  controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul CAS, pentru respectarea legalităţii

10.  Implementarea   standardelor   de   management   în activitatea CAS si urmărirea realizării acestora.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

A. INDICATORI GENERALI DE MANAGEMENT

Preşedinţi-directori generali ai CAS

Nr. crt.

Indicatori

Unităţi de măsură specifice operaţiunilor postului

Indici de performanţă

- puncte acordate*) -

1.

Managementul volumului de activitate

• Execuţia bugetară faţă de bugetul aprobat

• Utilizarea eficace a  resurselor financiare  pentru  contractarea serviciilor medicale

• Utilizarea raţională a resurselor financiare alocate pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare

•Obţinerea celor mai bune rezultate utilizând resursele disponibile (financiare, materiale, umane, de timp, informatice etc.)

• Stabilirea unei viziuni clare şi a unei misiuni corespunzătoare pentru CAS, susţinute printr-o planificare strategică adecvată

• Manager vizibil (îşi face simţită prezenţa)

2.

Responsabilitate

• Respectarea disciplinei financiare şi contractuale

•  Implicare efectivă pentru realizarea planului de management

• Angajare şi utilizare a fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni

• Aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi  procedurilor administrative  unitare,  adaptându-le specificului CAS

• Comportament managerial: lucru individual/lucru în echipă/asumarea riscului decizional

• Rapiditate şi asumarea răspunderii pentru deciziile adoptate

3.

Analiză şi sinteză

• Evaluarea efectelor şi consecinţelor, cu construirea de alternative şi opţiuni; integrarea opţiunilor

• Identificarea problemelor, a influenţelor de mediu intern şi extern

• Proiectarea instrumentelor de monitorizare

• Stabilirea modelelor/fluxurilor informaţionale/metodelor şi tehnicilor adecvate proceselor analizate

4.

Modul de realizare

• Elaborarea planurilor de acţiune eficace, stabilind termene şi persoane responsabile şi urmărind realizarea obiectivelor

• Exercitarea controlului pentru realizarea obiectivelor

• Evaluarea efectelor deciziilor luate şi stabilirea unui sistem de corecţie a deciziilor, rapid şi eficace, în funcţie de rezultate

• Iniţiativă şi creativitate pentru soluţii noi în gestionarea activităţii CAS

• Evaluarea în echipă a consecinţelor deciziilor şi a schimbărilor previzionate

• Capacitatea de implementare a soluţiilor

Nr. crt.

Indicatori

Unităţi de măsură specifice operaţiunilor postului

Indici de performanţă

- puncte acordate*) -

5.

Aptitudini manageriale

• Capacitatea de planificare şi de acţiune strategică

• Capacitatea de a comunica eficace cu personalul din subordine şi de a-i motiva în muncă

• Capacitatea  de a coordona, conduce  şi   controla, delegând competenţe şi responsabilităţi, în condiţiile legii

• Recunoaşterea meritelor si cultivarea performantelor personalului CAS

• Capacitatea de a aloca echilibrat şi echitabil atribuţiile personalului în funcţie de nivelul şi capacitatea acestuia

• Capacitatea de a a-şi adapta stilul de conducere situaţiilor concrete apărute în activitatea  CAS,   precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor

• Gestionarea eficace şi legală a relaţiilor ierarhice, de colaborare şi funcţionale, atât în interiorul CAS, cât şi faţă de CNAS, parteneri de contract şi terţi

•Capacitatea de a identifica problemele, de a găsi soluţii şi de a mobiliza resurse pentru rezolvarea lor, creând o viziune realistă asupra acestora

• Abilităţi de mediere şi negociere

6.

Probitate şi etică

• Aplică legea, dispoziţiile CNAS şi cele prevăzute în contractul de management, normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare

•  Susţinerea CAS şi a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini pozitive

• Utilizarea întregii capacităţi de muncă în interesul CAS

• Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi în  realizarea obiectivelor, în  relaţiile cu  partenerii, asiguraţii, personalul din subordine şi terţii

• Demonstrează loialitate faţă de instituţia angajatoare, faţă de superiori şi faţă de cei aflaţi în subordine

*) Evaluarea efectuată pe baza indicatorilor de performanţă asumaţi prin contractul de management, prevăzuţi în prezenta anexă, se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare indicator de performanţă menţionat.

B. INDICATORI   DE   PERFORMANŢĂ  SPECIFICI

Preşedinţi-directori generali ai CAS

1. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a fondurilor prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:

CHELTUIELI TOTALE:

a) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

b) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

c) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate pe total capitol sănătate:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

d) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise pe total capitol sănătate:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

e) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate pe total titlu VIII - asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%         - 4 puncte;

- 99,6-100%       - 5 puncte;

f) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele   bugetare deschise  pe total titlu VIII -

ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%         - 4 puncte;

- 99,6-100%       - 5 puncte.

2. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate la cheltuielile cu serviciile medicale:

a) total servicii medicale şi medicamente:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

b) medicamente cu şi fără contribuţie personală:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%         - 4 puncte;

- 99,6-100%       - 5 puncte;

c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

d)   materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

e) servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%         - 4 puncte;

- 99,6-100%       - 5 puncte;

f) dispozitive şi echipamente medicale:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%         - 4 puncte;

- 99,6-100%       - 5 puncte;

g) asistenţă medicală primară:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

h) asistenţă medicală pentru specialităţi clinice:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

i) asistenţă medicală stomatologică:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

j) asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

k) asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale (servicii medicale de recuperare):

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

l) servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar:

- sub 90%            -0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

m) servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

n) îngrijiri medicale la domiciliu:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

3. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) cu serviciile medicale faţă de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate:

a) total servicii medicale şi medicamente:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

b) medicamente cu şi fără contribuţie personală:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

d) materiale sanitare  specifice  utilizate în  programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

e) servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

f) dispozitive şi echipamente medicale:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

g) asistenţă medicală primară:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

h) asistenţă medicală pentru specialităţi clinice:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

i) asistenţă medicală stomatologică:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

j) asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

k) asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale (servicii medicale de recuperare):

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

l) servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar:

- sub 90%            -0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

m) servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte;

n) îngrijiri medicale la domiciliu:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

4. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

5. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

6. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

7. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

8. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate la cheltuielile de capital:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%        - 4 puncte;

- 99,6-100%      - 5 puncte.

9. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:

- sub 90%            - 0 puncte;

- 91-94%            - 1 punct;

- 95-96%            - 2 puncte;

- 97-98%            - 3 puncte;

- 99-99,5%         - 4 puncte;

- 99,6-100%       - 5 puncte.

10. Gradul de colectare a creanţelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs faţă de suma estimată în proiectul de buget a fi colectată:

- sub 50%            -0 puncte;

- 51-60%            - 1 punct;

- 61-70%            -2 puncte;

- 71-80%            -3 puncte;

- 81-90%            -4 puncte;

- 91-100%          - 5 puncte.

11. Gradul de recuperare în anul în curs a creanţelor restante (contribuţii plus majorări de întârziere) datorate de persoanele fizice faţă de debitul înregistrat la finele anului fiscal închis:

- sub 50%            -0 puncte;

- 51-60%            - 1 punct;

- 61-70%            -2 puncte;

- 71-80%            -3 puncte;

- 81-90%            -4 puncte;

- 91-00%            - 5 puncte.

12.  Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate faţă de numărul total de proceduri de executare silită înregistrate la finele anului fiscal închis:

- sub 50%            -0 puncte;

- 51-60%            - 1 punct;

- 61-70%            -2 puncte;

- 71-80%            -3 puncte;

- 81-90%            -4 puncte;

- 91-100%          - 5 puncte.

13. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate angajatorilor faţă de sumele solicitate prin cererile de restituire, potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:

- sub 50%            -0 puncte;

- 51-60%            - 1 punct;

- 61-70%            -2 puncte;

- 71-80%            -3 puncte;

- 81-90%            -4 puncte;

- 91-100%          - 5 puncte.

14. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate persoanelor fizice faţă de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

- sub 50%            -0 puncte;

- 51-60%            - 1 punct;

- 61-70%            -2 puncte;

- 71-80%            -3 puncte;

- 81-90%            -4 puncte;

- 91-100%          - 5 puncte.

15. Politica coerentă şi eficace în administrarea resurselor umane:

a) gradul de ocupare a posturilor aprobate, în condiţii de eficacitate a activităţii:

Npers =    Număr personal existent la sfârşitul perioadei de raportare   x 100

                                       Număr posturi aprobate

sub 85 %

0 puncte

85-95 %

3 puncte

96-100%

5 puncte

b) rata stabilităţii:

Rsg =  Număr personal existent la sfârşitul perioadei de raportare  x 100

           Număr personal existent la începutul perioadei de raportare

sub 85 %

0 puncte

86-90 %

2 puncte

91-95 %

4 puncte

peste 95 %

5 puncte

c) dinamica mişcărilor de personal:

Dmp =         Intrări de personal*) + Ieşiri de personal*)                             x100                                                                                                                                      Număr personal existent la sfârşitul perioadei de raportare

sub 10%

5 puncte

10-15%

4 puncte

16-20%

2 puncte

peste 20 %

0 puncte

16. Gradul de satisfacţie a asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (1 chestionar/ semestru). Punctajul se calculează pentru fiecare întrebare a chestionarului, stabilindu-se raportul procentual dintre numărul de persoane intervievate care au răspuns la fiecare întrebare a chestionarului şi totalul persoanelor care alcătuiesc eşantionul reprezentativ evaluat:

0-10%

0 puncte

11-20%

1 punct

21-30%

2 puncte

31-40%

3 puncte

41-50%

4 puncte

51-100%

5 puncte

17. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile Contractului-cadru şi a normelor de aplicare a acestuia:

Da

5 puncte

Nu

0 puncte

*) Se iau în considerare „Intrările" şi „Ieşirile" de personal numai din intervalul perioadei de raportare.

18. Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

Număr de zile în care s-au eliberat medicamente cu şi fără contribuţie

personală în tratamentul ambulatoriu,corespunzător tuturor farmaciilor în contract cu CAS                                   x 100

Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform contractelor încheiate cu CAS)

80-100%

5 puncte

71-79%

3 puncte

60-70%

2 puncte

sub 60%

0 puncte

19. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice:

a) analiză imagine

pozitivă

5 puncte

neutră

2 puncte

negativă

0 puncte

b) număr apariţii în media

mai puţin de 3/lună

0 puncte

între 3-5/lună

3 puncte

peste 5/lună

5 puncte

20. Gradul de realizare a planului de audit:

sub 100%

0 puncte

100%

5 puncte

21. Intocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor în domeniul tehnologiei informaţiei (conţinut şi termene):

sub 50%

1 punct

50-74%

3 puncte

75-100%

5 puncte

22. Gradul de implicare în implementarea si operarea SIUI si ERP

sub 50%

0 punct

50-74%

2,5 puncte

75-100%

5 puncte

23. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

sub 50%

0 puncte

50-74%

3 puncte

75-100%

5 puncte

24. Gradul de implicare privind aplicarea politicilor UE (utilizarea aplicaţiei pentru muncitorii migranţi şi aplicaţia privind eliberarea cardului european de asigurări de sănătate):

sub 50%

1 punct

50-74%

3 puncte

75-100%

5 puncte

25. Număr de litigii pierdute cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

0

5 puncte

1

4 puncte

3

3 puncte

peste 3

0 puncte

26. Număr de litigii pierdute cu asiguraţii la instanţele de judecată**):

0

5 puncte

1

4 puncte

2

3 puncte

peste 2

0 puncte

27. Număr de litigii pierdute în instanţele de contencios administrativ***):

0

5 puncte

1

4 puncte

2

3 puncte

peste 2

0 puncte

28. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie****) derulate de casa de asigurări de sănătate:

0

5 puncte

1

4 puncte

2

3 puncte

peste 2

0 puncte

29. Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

Respectarea termenului stabilit prin ordin al preşedintelui CNAS

5 puncte

Intârzieri peste termenul prevăzut

0 puncte

30.Corectitudinea indicatorilor raportaţi, specifici programelor de sănătate:

Indicatori corecţi (100%)

5 puncte

Indicatori eronaţi

0 puncte

*) Litigii în care CAS a avut calitatea de pârâtă, începute şi finalizate în perioada mandatului presedintelui-director general şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile.

**) Litigii în care CAS a avut calitatea de pârâtă, începute şi finalizate în perioada mandatului presedintelui-director general şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile.

***) Litigii, altele decât cele de la pct. 1 şi 2, în care CAS a avut calitatea de pârâtă, începute şi finalizate în perioada mandatului presedintelui-director general şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile.

****) Proceduri derulate de CAS în perioada mandatului presedintelui-director general.

31. Raportul dintre numărul de controale neplanificate faţă de cele planificate:

0-20%

5 puncte

20-50%

4 puncte

50-75%

3 puncte

75-100%

2 puncte

peste 100%

1 punct

32. Raportul dintre numărul total de controale faţă de numărul de controale planificat:

100-120%

5 puncte

120-130%

4 puncte

130-140%

3 puncte

140-150%

2 puncte

peste 150%

1 punct

33. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor:

0-20%

1 punct

20-40%

2 puncte

40-60%

3 puncte

60-80%

4 puncte

80-100%

5 puncte

34. Respectarea termenelor şi procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:

în proporţie de 100%

5 puncte

în proporţie de 95%

3 puncte

mai puţin de 95 %

0 punct

35. Eliberarea corectă a formularelor emise în aplicarea regulamentelor CEE nr. 14.084/71 şi nr. 574/72:

în proporţie de 100%

5 puncte

în proporţie de 95%

3 puncte

mai puţin de 95 %

0 punct

ANEXA Nr. 7 la metodologie

FIŞA  DE  EVALUARE

a directorului general al CNAS

Nr. crt.

Criteriul de apreciere

Ponderea

Nota

1.

Gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă pentru realizarea planului de management, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă

40%

2.

Adecvarea la complexitatea postului

20%

3.

Asumarea responsabilităţii

15%

4.

Capacitatea de a gestiona eficace resursele materiale, financiare şi umane ale CNAS

20%

5.

Probitate şi etică

5%

Punctaj final

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5.

Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:

- până la 3 - calificativ „nesatisfăcător" (necorespunzător cerinţelor postului);

- 3 - 4 - calificativ „bine" (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

- 4 - 5 - calificativ „foarte bine".

Rezultatul evaluării:

Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ..........................................................., cu punctaj final ................................................., care corespunde calificativului .......................................................

Evaluator,

Preşedinte CNAS,

Luat la cunoştinţă.

Director general CNAS...........................

Data.........................................................

ANEXA Nr. 8 la metodologie

FIŞA  DE  EVALUARE

a preşedintelui-director general al CAS

In vederea...............................................................................................................

a doamnei/domnului................................................................................................,

Preşedinte-director general-manager al sistemului la nivel local - CAS ......................

Nr. crt.

Criteriul de apreciere

Ponderea

Nota

1.

Gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă pentru realizarea planului de management, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă generali şi specifici

40%

2.

Adecvarea la complexitatea postului

20%

3.

Asumarea responsabilităţii

15%

4.

Capacitatea de a gestiona eficace resursele materiale, financiare si umane ale CAS

20%

5.

Probitate şi etică

5%

Punctaj final

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5.

Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:

- până la 3 - calificativ „nesatisfăcător" (necorespunzător cerinţelor postului);

- 3 - 4 - calificativ „bine" (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

- 4 - 5 - calificativ „foarte bine".

Rezultatul evaluării:

Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ................................................................, cu punctaj final ............................................., care corespunde calificativului......................................................

Evaluator,

Preşedinte CNAS,

Luat la cunoştinţă.

Preşedinte-director general al CAS...........................

Data............................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 15/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 15 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 15/2008
Ordin 799 2015
Ordin 1 2014
Ordin 770 2012
Ordin 382 2012
Ordin 305 2012
Ordin 799 2010
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, încheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008
Ordin 354 2010
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, încheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008
Ordin 982 2009
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, încheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008
Ordin 152 2009
pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu