Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1 din 06.01.2014

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 14 ianuarie 2014SmartCity1

Având în vedere: art. 281 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 18 pct. 20 şi 21 şi art. 33 alin. (3) şi (4) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 16 din 18 decembrie 2013,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul I Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1 (1) Angajarea directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi a preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate judeţene, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (denumite în continuare case de asigurări) se face prin concurs, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, respectiv titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8 Procedura de concurs este cea reglementată de actele normative în vigoare cu privire la ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale de conducere din instituţiile publice. 3. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:(2) Modul de calcul al salariilor preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, se stabileşte pe baza următoarei formule*): unde: Cm = limita minimă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; CM = limita maximă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Pxm = punctajul minim al postului, respectiv 3, corespunzător unui punctaj minim de 70 de puncte; PxM = punctajul maxim al postului, respectiv 5, corespunzător unui punctaj maxim de 100 de puncte; Pxy = punctajul obţinut în urma evaluării conform art. 12 alin. (1); C = salariul rezultat în urma evaluării.(3) Stabilirea salariilor de bază individuale între limite pentru preşedinţii-directori generali se face pe baza rezultatelor evaluării performanţelor profesionale, atât la numirea prin concurs în baza fişei de evaluare pe baza criteriilor de selecţie la angajare, aprobată prin ordin al preşedintelui CNAS, cât şi la evaluarea periodică (anexa nr. 8) în raport cu obiectivele şi cerinţele postului stabilite în contractul de management. 4. La anexa nr. 2, la articolul 4 litera B, punctul 23 va avea următorul cuprins: 23. să organizeze şi să realizeze activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 5. La anexa nr. 4, indicatorul specific 4 de la indicatorul general 1 „Capacitatea managerială a directorului general“ va avea următorul cuprins: 4. Monitorizarea organizării cadrului de implementare şi sistemului prescrierii electronice: 4a) monitorizarea organizării întâlnirilor cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi care pot apărea în utilizarea soluţiei informatice; *) Formula este reprodusă în facsimil.

cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente - 5 puncte;

mai puţin de două întâlniri - 0 puncte;4b) monitorizarea asigurării respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică lunar/trimestrial a prescripţiilor off-line:

peste 80% din medicii prescriptori au transmis on-line - 5 puncte;

sub 80% din raportări au fost transmise on-line - 0 puncte;4c) monitorizarea semestrială a consumului de DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CJAS*) 4.c.1) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS:

între 99% şi 100% rapoarte elaborate pe semestru - 5 puncte;

între 50% şi 98% rapoarte elaborate pe semestru - 2 puncte;

sub 50% rapoarte elaborate pe semestru - 0 puncte;4.c.2) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CAS:

între 99% şi 100% rapoarte elaborate pe semestru - 5 puncte;

între 50% şi 98% rapoarte elaborate pe semestru - 2 puncte;

sub 50% rapoarte elaborate pe semestru - 0 puncte.*) Procentul se calculează ca raport între numărul de rapoarte efectiv realizate pentru monitorizarea consumului pentru fiecare DCI aprobat la nivelul CNAS, respectiv CAS, elaborate o dată pe semestru, şi numărul de DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CAS aferent fiecărui judeţ. 4d) monitorizarea derulării contractelor

peste 80% contracte decontate SIUI - ERP - 5 puncte;

sub 80% contracte decontate SIUI - ERP - 0 puncte. 6. La anexa nr. 6, indicatorii specifici 4 şi 5 de la indicatorul general 1 „Capacitatea managerială a preşedintelui-director general“ vor avea următorul cuprins: 4. Monitorizarea sistemului de prescriere electronică prin: 4a) organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi care pot apărea în utilizarea soluţiei informatice:

cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente - 5 puncte;

mai puţin de două întâlniri - 0 puncte;4b) monitorizarea respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică lunar/trimestrial a prescripţiilor offline;

peste 80% din medicii prescriptori au transmis on-line - 5 puncte;

sub 80% din raportări au fost transmise on-line - 0 puncte;4c) monitorizarea semestrială a consumului de DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CJAS*) 4.c.1) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS:

între 99% şi 100% rapoarte elaborate pe semestru - 5 puncte;

între 50% şi 98% rapoarte elaborate pe semestru - 2 puncte;

sub 50% rapoarte elaborate pe semestru - 0 puncte;4.c.2) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CAS:

între 99% şi 100% rapoarte elaborate pe semestru - 5 puncte

între 50% şi 98% rapoarte elaborate pe semestru - 2 puncte

sub 50% rapoarte elaborate pe semestru - 0 puncte.*) Procentul se calculează ca raport între numărul de rapoarte efectiv realizate pentru monitorizarea consumului pentru fiecare DCI aprobat la nivelul CNAS, respectiv CAS, elaborate o dată pe semestru, şi numărul de DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CAS aferent fiecărui judeţ. 4d) monitorizarea derulării contractelor:

peste 80% contracte decontate SIUI - ERP - 5 puncte;

sub 80% contracte decontate SIUI - ERP - 0 puncte. 5. Monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS:

100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte.5a) Monitorizarea activităţilor legate de distribuţia cardului naţional de asigurări sociale de sănătate la termenele stabilite de CNAS pentru fiecare CAS*):

100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte.*) Indicatorul se va raporta şi va fi notat începând de la data repartizării cardurilor către CAS. 5b) Monitorizarea activităţilor legate de producţia şi distribuţia cardului european, conform legislaţiei în vigoare:

peste 90% carduri realizate şi distribuite în termen - 5 puncte;

sub 90% carduri realizate şi distribuite în termen - 0 puncte.5c) Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, verificarea şi aprobarea emiterii cardului european:

peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.5d) Monitorizarea activităţilor legate de dosarul electronic al pacientului în ceea ce priveşte asigurarea cadrului legal necesar funcţionării acestuia:

implementarea integrală a cadrului legal de la data intrării în producţie a sistemului - 5 puncte;

implementarea incompletă a cadrului legal de la data intrării în producţie a sistemului - 0 puncte.5e) Monitorizarea organizării unor întâlniri periodice cu furnizorii, pentru informarea acestora cu privire la utilizarea PIAS:

cel puţin două întâlniri pe trimestru - 5 puncte;

mai puţin de două întâlniri pe trimestru - 0 puncte.5f) Monitorizarea până la data de 31 decembrie 2014 a utilizării sistemului DES în timp real de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS:

peste 80% - 5 puncte;

sub 80% - 0 puncte. 7. La anexa nr. 6, indicatorul specific 25 de la indicatorul general 2 „Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile“ va avea următorul cuprins: 25. Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea adversa a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte:

0-5 puncte;

1-0 puncte.*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general. 8. La anexa nr. 6, indicatorul specific 28 de la indicatorul general 2 „Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile“ se abrogă. 9. La anexa nr. 6, indicatorul specific 31 de la indicatorul general 2 „Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile“ va avea următorul cuprins: 31. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru*):

50-100% - 5 puncte;

20-49% - 3 puncte;

sub 20% - 1 punct.*) Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru pe un eşantion de 400 de asiguraţi. Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 400 de asiguraţi. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare. 10. La anexa 6, indicatorul specific 2 de la indicatorul general 3 „Competenţă şi răspundere decizională“ va avea următorul cuprins: 2. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS 2.1. Gradul de realizare al misiunilor prevăzute în planul anual de audit în perioada de raportare (pentru CAS cu structură de audit public intern):

100% - 5 puncte;

50%-99% - 3 puncte;

sub 50% - 0 puncte.2.2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termenele de implementare în perioada de raportare:

100% - 5 puncte;

50%-99% - 3 puncte;

sub 50% - 0 puncte.3. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS 3.1. Gradul de realizare al planului de control:

peste 95% - 5 puncte;

sub 95% - 0 puncte.3.2. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din FNUASS de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare):

peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.3.3. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen în perioada de raportare:

100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte.3.4. Utilizarea SIUI în pregătirea acţiunilor de control tematice:

peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte. 11. La anexa nr. 6, indicatorul specific 1 de la indicatorul general 4 „Corectitudine şi loialitate“ va avea următorul cuprins: 1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice 1.1. Analiză imagine:

pozitivă - 5 puncte;

neutră - 2 puncte;

negativă - 0 puncte.1.2. Numărul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate şi informării asiguraţilor din total apariţii:

sub 60% - 0 puncte;

60-90% - 3 puncte;

91-100% - 5 puncte.1.3. Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informării asiguraţilor:

peste 60% articole pozitive - 5 puncte;

între 30% şi 60% articole pozitive - 3 puncte;

sub 30% articole pozitive - 0 puncte. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Silviu Buşoi


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu