Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 799 din 16 noiembrie 2010

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, încheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 26 noiembrie 2010Având în vedere:

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 3.359 din 16 noiembrie 2010;

- art. 18 pct. 22 şi art. 33 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) şi (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare."

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Procedura de concurs este următoarea:

1. La nivelul CNAS, prin ordin al preşedintelui CNAS, se constituie o comisie de examinare, care verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi competenţa profesională a candidaţilor, precum şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Comisiile vor fi conduse de un preşedinte. Secretarul comisiei de examinare răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de prezenta metodologie.

2. Dosarele se depun la secretarul comisiei de examinare, iar verificarea lor de către comisie se va face în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, specificată în anunţul de concurs. Rezultatul verificării se anunţă la sediul unităţii, care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. In termen de 3 zile calendaristice de la afişare se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi se comunică petiţionarului în termen de 5 zile calendaristice.

3. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină atât la proba scrisă, cât şi la interviu nota minimă 7 (şapte) = punctaj 3 (trei), iar punctajul final obţinut să fie cel puţin egal cu punctajul minim al postului, respectiv 3 (trei). Interviul va putea fi susţinut numai de către candidaţii care au obţinut note peste 7 (şapte) la proba scrisă. Proba scrisă şi cea orală vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare.

4. Rezultatele concursului se afişează la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la data ultimei probe de concurs şi se comunică personal candidaţilor declaraţi admişi, respectiv caselor de asigurări pentru care au candidat. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba scrisă, respectiv de rezultatul final al concursului pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor probei scrise, respectiv a rezultatelor finale ale concursului. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la depunerea contestaţiilor.

5. In termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a rezultatelor finale ale concursului şi afişării acestora, preşedintele CNAS emite ordinul de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi.

6. Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post la data numirii prin ordin.

7. In cazul neprezentării la post la data stabilită prin ordin, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane care a obţinut punctajul minim al postului, dacă există, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv."

3. Articolul 9 se abrogă.

4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Modul de calcul al salariilor preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări manageri ai sistemului la nivel local se stabileşte pe baza următoarei formule:

unde:

Cm - limita minimă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Cm - limita maximă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Pxm - punctajul minim al postului, respectiv 3;

PxM - punctajul maxim al postului, respectiv 5;

Pxy - punctajul obţinut în urma evaluării conform art. 13 alin. (1);

C = salariul rezultat în urma evaluării."

5. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Evaluarea preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, în vederea stabilirii salariilor conform art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă de 90 de zile, trimestrial, semestrial şi anual."

6. La articolul 13 alineatul (3), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. comunicarea către preşedinţii-directori generali, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale, a punctajului total obţinut şi a salariului calculat conform formulei prevăzute la art. 10 alin. (2). Comunicarea se poate realiza prin fax la sediul instituţiei sau cu scrisoare recomandată. In situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul «nesatisfăcător», acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă.

Preşedinţii-directori generali nemulţumiţi de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instanţelor competente de contencios administrativ;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Duţă


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 799/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 799 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu