Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 982 din 30 noiembrie 2009

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, încheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 868 din 14 decembrie 2009Având în vedere:

- Hotărârea nr. 26 din 13 noiembrie 2009 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- art. 18 pct. 20 şi 21 şi art. 33 alin. (3) şi (4) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 la metodologie „Contract de management" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2.  La anexa nr. 6 la metodologie, litera B „Indicatori de performanţă specifici - Preşedinţi-directori generali ai CAS" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

3.  Anexa nr. 8 la metodologie „Fişa de evaluare a preşedintelui-director general al CAS" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

Art. II. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la metodologie)

CONTRACT   DE   MANAGEMENT

Preşedinte-director general

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

1.  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin preşedinte, ..............................., în calitate de mandant,

şi

2.   Doamna/Domnul ........................................................., domiciliată/domiciliat în ......................., judeţul ..................., str.......................nr....., posesoare/posesor a/al CI nr............. seria........., eliberată de....................la data de................., în calitate  de  manager al  Casei  de Asigurări  de  Sănătate ......................(mandatar), au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

1.   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează managerului un mandat, în baza art. 1532 şi următoarele din Codul civil, având drept scop organizarea, conducerea şi administrarea la nivel local a Casei de Asigurări de   Sănătate   .............................,   precum   şi   gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, în condiţiile realizării unui management eficace şi de calitate.

2. In vederea realizării mandatului, managerul va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă generali şi specifici, care fac obiectul anexei la prezentul contract.

ARTICOLUL 3

Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de preşedinte-director general al Casei de  Asigurări   de   Sănătate........................   -   manager  al sistemului la nivel local.

ARTICOLUL 4

Drepturile şi obligaţiile mandatarului preşedinte-director general

A.  Drepturile mandatarului preşedinte-director general:

1. să primească o plată lunară, în limita prevăzută de art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ........................................., compusă dintr-o sumă fixă de .................... lei şi următoarele sporuri, după cum urmează: indemnizaţie de conducere de 55%, reprezentând................lei, indemnizaţie de merit de 15% reprezentând......................lei, spor pentru titlul ştiinţific de doctor de 15%, reprezentând ............... lei, spor de vechime în procent de .... reprezentând ...................lei;

2.  să beneficieze de premii şi stimulente conform normelor legale în vigoare, în concordanţă cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite;

3.    să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;

4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

7. dreptul la formare profesională;

8.  să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea preşedintelui CNAS;

9.  să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat;

10.  să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii casei de asigurări de sănătate pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea medicală, economico-financiară etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare.

B. Obligaţiile mandatarului preşedinte-director general:

1. să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate în limita mandatului încredinţat;

2.  să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management;

3.  să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS în limita mandatului încredinţat;

4. să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze personalul casei de asigurări de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale;

5.  să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi salariaţilor casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia;

6.  să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, iniţiind programe şi măsuri eficace pentru o bună gestiune a

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare în limita mandatului încredinţat;

7. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din prezentul contract de management, decât cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;

8.  să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;

9.  să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

10. să reprezinte casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terţii;

11.  să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea CNAS;

12.  să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate;

13. să încheie acte juridice în numele şi pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competenţelor sale;

14. să prezinte lunar preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;

15.  să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;

16. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalităţii lor;

17.   să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;

18.  să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate;

19.  să asigure elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale statutului CNAS şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS;

20.  să convoace consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate, să conducă şedinţele acestuia şi să urmărească aducerea la îndeplinire a obligaţiilor, prevăzute la art. 287 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

21.   să desemneze prin decizie un înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;

22.  să îndeplinească toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;

23. să organizeze şi să coordoneze activitatea de control a execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;

24. să organizeze şi să coordoneze activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

25.  să propună programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;

26.    să stabilească modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat;

27.   să organizeze împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi să propună măsuri în caz de nerespectare a acestora;

28.  alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5

Drepturile şi obligaţiile CNAS în calitate de mandant

A. CNAS are următoarele drepturi:

1.  să pretindă managerului îndeplinirea întocmai a obiectivelor, programelor, indicatorilor, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management;

2.   să solicite mandatarului preşedinte-director general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

3.  să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi a indicatorilor din planul de management şi programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii;

4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat mandatarul preşedinte-director general prin contract şi să adopte măsuri de recompensare, dezvoltare profesională sau revocare a mandatului acordat.

B. CNAS are următoarele obligaţii:

1.  să asigure casei de asigurări de sănătate, în limitele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, fondurile necesare;

2.  să asigure condiţiile pentru ca mandatarul preşedinte-director general să primească toate drepturile stabilite în prezentul contract;

3.  să asigure casei de asigurări de sănătate asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică.

ARTICOLUL 6

Planul de management, programul minimal, obiectivele şi indicatorii

1. Atribuţiile şi obligaţiile mandatarului preşedinte-director general sunt stabilite prin statutul casei de asigurări de sănătate şi prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.

2.  Mandatarul preşedinte-director general este obligat să elaboreze în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. Acest plan va fi elaborat pe baza planului de management prezentat la concurs şi va fi adaptat condiţiilor specifice ale casei de asigurări de sănătate.

3.  Mandatarul preşedinte-director general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în prezentul contract.

4.  Programul minimal, obiectivele şi indicatorii la a căror realizare se obligă mandatarul preşedinte-director general sunt precizate în anexa la prezentul contract.

5.    Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor şi indicatorilor se evaluează pe baza criteriilor de performanţă de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, trimestrial şi anual.

ARTICOLUL 7

Loialitate, confidenţialitate

1.  Mandatarul preşedinte-director general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate în interesul casei de asigurări de sănătate.

2.  Mandatarului preşedinte-director general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei.

ARTICOLUL 8

Răspunderea părţilor

1.     Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract mandatarul preşedinte-director general răspunde potrivit reglementărilor legale, precum şi clauzelor prezentului contract.

2.  Răspunderea mandatarului preşedinte-director general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS.

3. Mandatarul preşedinte-director general răspunde material pentru daunele produse casei de asigurări de sănătate prin orice act al său contrar intereselor casei de asigurări de sănătate, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

4. In cazul în care există indicii privind săvârşirea de către mandatarul preşedinte-director general a unei infracţiuni în legătură cu atribuţiile mandatului încredinţat, preşedintele CNAS are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente şi poate suspenda prezentul contract pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului.

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

1.  Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

2. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional care îi pot fi aplicabile, cu excepţia modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract, caz în care contractul încetează.

ARTICOLUL 10

Incetarea contractului

1. Prezentul contract încetează:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b)   prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului preşedinte-director general ca necorespunzător;

c)   prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile Codului civil, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d)   prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul în care mandatarul preşedinte-director general este în imposibilitate să îşi exercite mandatul încredinţat, fiind în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 60 de zile cumulate/an calendaristic sau suspendat în condiţiile art. 8 pct. 4 pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului;

e) la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract;

f)  prin renunţarea de către mandatarul preşedinte-director general la mandatul încredinţat;

g) prin acordul părţilor;

h) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului preşedinte-director general;

i) prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate;

j) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul preşedintelui-director general - manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

2. Revocarea mandatului preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate...............................se notifică prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă de către acesta.

ARTICOLUL 11

Litigii

Litigiile izvorâte din executarea, modificarea, interpretarea clauzelor şi încetarea prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal sau ale instanţelor civile, după caz.

ARTICOLUL 12

Dispoziţii finale

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, (mandant)

Preşedinte,

.............................................................................

(mandatar)

Preşedinte-director general - manager,

.............................................................................

ANEXA Nr. 2

B.   INDICATORI   DE   PERFORMANŢĂ  SPECIFICI Presedinti-directori generali ai CAS

1.   Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

2. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

3.   Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII -Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

4. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

5.   Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii - Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

6. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii - Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

7.   Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

8. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

9.   Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

10.   Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul   Programului   naţional   privind   asigurarea  serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

11. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

12. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

13. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

14. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

15. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

16. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

17. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de capital:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

18. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

19.  Gradul de colectare a creanţelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs faţă de suma estimată (în proiectul de buget) a fi colectată:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

20.  Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate în anul fiscal în curs faţă de numărul total de persoane cu debite restante înregistrate la nivelul casei:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

21.  Ponderea numărului de executări silite închise, pentru situaţiile în care sumele înscrise în titluri executorii au fost stinse, faţă de numărul de proceduri demarate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

22.  Gradul de recuperare a sumelor reprezentând creanţe restante, faţă de sumele înscrise în titlurile executorii:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

23. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate angajatorilor faţă de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

24. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate persoanelor fizice faţă de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

- sub 95%           0 puncte;

- 96-98%            4 puncte;

- 99-100%          5 puncte.

25. Asigurarea necesarului cantitativ şi calitativ de resurse umane:

a) ponderea personalului de specialitate în total personal ocupat:

             

                   Număr personal de specialitate*)

Npers =______________________________ x100

                             Număr posturi ocupate

- sub 50%             0 puncte;

- 51-80%            3 puncte;

- 81-100%          5 puncte;

*) Se va avea în vedere personalul absolvent de studii superioare de specialitate.

b) ponderea personalului de specialitate în total personal de specialitate aprobat:

                            Număr personal de specialitate*)

Npers = ___________________________________________            x 100

              Număr posturi studii superioare de specialitate aprobat**)

- 100%                 5 puncte;

- 50-99%            3 puncte;

- sub 50%             0 puncte;

c) rata stabilităţii:

                   Număr personal existent la sfârşitul perioadei de raportare

Rsg = ____________________________________________________ x 100

                  Număr personal existent la începutul perioadei de raportare

- sub 85%             0 puncte;

- 86-95%            3 puncte;

- peste 95%          5 puncte.

26. Respectarea termenelor de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecţionare:

- respectarea termenului de raportare           5 puncte;

- nerespectarea termenului de raportare      0 puncte.

27.    Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la activitatea CAS în domeniul resurselor umane (baza de date a funcţionarilor publici, state de funcţii, structura de funcţii publice, rapoarte lunare cu respectarea formatului în care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi cerinţelor):

- respectarea corectitudinii raportării             5 puncte;

- nerespectarea corectitudinii raportării        0 puncte.

28.  Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice CAS:

- 100%                 5 puncte;

- 50-99%            2 puncte;

- sub 50%             0 puncte.

29. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

- 100%                 5 puncte;

- 50-99%            2 puncte;

- sub 50%             0 puncte.

30.    Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)***:

- 50-100%          5 puncte;

- 20-49%            3 puncte;

- sub 20%             1 punct.

31. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

- monitorizare                    5 puncte;

- monitorizare parţială      0 puncte.

32.  Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS:

- informare                   5 puncte;

- informare parţială     0 puncte.

33. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia:

Da

Nu

Existenţa tuturor documentelor necesare încheierii contractelor cu furnizorii pe toate domeniile de asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive

1,5 puncte

0 puncte

Incheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul CAS, pentru fiecare domeniu

2 puncte

0 puncte

Stabilirea valorilor de contract pe toate domeniile de asistenţă medicală şi medicamente, cu respectarea criteriilor stabilite de actele normative în vigoare

1,5 puncte

0 puncte

34. Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare:

Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare

5 puncte

Nerespectarea termenului de finalizare a procesului de contractare

0 puncte

*) Se va avea în vedere personalul absolvent de studii superioare de specialitate.

**) Numărul posturilor cu studii superioare de specialitate aprobat va include şi numărul posturilor transformate în urma avansării în clasă.

***) Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 400 asiguraţi. In rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.

35. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceştia:

Respectarea termenului de raportare

5 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile

4 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile

3 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile

2 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile

1 punct

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile

0 puncte

36. Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceştia (acest indicator se referă la respectarea formatului în care sunt solicitate datele, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări):

- 100%            5 puncte;

- 95-99%      3 puncte;

- 90-94%      2 puncte;

- sub 95%       0 puncte.

37. Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

 Număr de zile în care s-au eliberat medicamente cu şi fără contribuţie personală

în tratamentul  ambulatoriu, corespunzător tuturor farmaciilor în  contract cu  CAS

____________________________________________________________     x 100

Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform

                                contractelor încheiate cu CAS

- 80-100%         5 puncte;

- 71-79%           3 puncte;

- 60-70%           2 puncte;

- sub 60%            0 puncte.

38.  Management proactiv în domeniul relaţiilor publice:

a) analiză imagine:

- pozitivă             5 puncte;

- neutră               2 puncte;

- negativă            0 puncte;

b) număr apariţii media în scopul promovării imaginii CAS şi informării asiguraţilor, din total apariţii:

- sub 60%            0 puncte;

- 60-69%           1 punct;

- 70-79%           2 puncte;

- 80-89%           3 puncte;

- 90-99%           4 puncte;

- 100%                5 puncte.

39. Gradul de realizare a planului de audit:

- sub 100%          0 puncte;

- 100%                5 puncte.

40.  Gradul de îndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare în perioada de raportare:

- sub 50%            0 puncte;

- 51-60%           1 punct;

- 61-70%           2 puncte;

- 71-80%           3 puncte;

- 81-90%           4 puncte;

- 91-100%        5 puncte.

41. Intocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

- sub 51%            0 puncte;

- 51-60%           1 punct;

- 61-70%           2 puncte;

- 71-80%           3 puncte;

- 81-90%           4 puncte;

- 91-100%        5 puncte.

42. Număr de module SIUI-ERP aflate în producţie la nivelul CAS:

- cel puţin 10 module    5 puncte;

- 5-9 module                3 puncte;

- sub 5 module             0 puncte.

43.  Gradul de implicare în implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

- peste 95%       5 puncte;

- 90-95%           3 puncte;

- sub 90%          0 puncte.

44.  Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

- sub 51%          0 puncte;

- 51-60%           1 punct;

- 61-70%           2 puncte;

- 71-80%           3 puncte;

- 81-90%           4 puncte;

-91-100%          5 puncte.

45.    Numărul   formularelor   emise   corect   în   aplicarea documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte (regulamente europene, acorduri etc), din total formulare eliberate:

- 91-100%        5 puncte;

- 70-90%           3 puncte;

- sub 70%           0 puncte.

46.   Utilizarea aplicaţiilor informatice privind muncitorii migranţi şi a celei privind eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate:

- 91-100%        5 puncte;

- 81-90%          4 puncte;

- 71-80%           3 puncte;

- 61-70%          2 puncte;

- 51-60%           1 punct;

- sub 51%           0 puncte.

47. Corectitudinea situaţiilor transmise către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în domeniul securităţii sociale:

- 91-100%        5 puncte;

- 70-90%           3 puncte;

- sub 70%           0 puncte.

48.   Numărul cererilor de decontare servicii medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE soluţionate faţă de numărul total de solicitări:

- sub 50%           0 puncte;

- 50-74%           3 puncte;

- 75-100%        5 puncte.

49.  Numărul solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară returnate de la CNAS, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare:

- 0                       5 puncte;

- 1-5                  3 puncte;

- 6-10                1 punct;

- peste 10            0 puncte.

50. Termenul de transmitere a solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară pentru cererile depuse de asiguraţi (documentaţie completă, inclusiv corespondenţa cu organismele de legătură):

- 0-45 de zile           5 puncte;

- peste 45 de zile      0 puncte.

51. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

- 0-30 de zile           5 puncte;

- peste 30 de zile      0 puncte.

52.  Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

- 0                       5 puncte;

- 1                        4 puncte;

- 3                       3 puncte;

- peste 3              0 puncte.

53.   Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal:

- 0                       5 puncte;

- 1                        3 puncte;

- 2                        1 punct;

- peste 2              0 puncte.

54.  Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

- 0                       5 puncte;

- 1                        4 puncte;

- 2                       3 puncte;

- peste 2              0 puncte.

55.   Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

Respectarea termenului de raportare

5 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile

4 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile

3 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile

2 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile

1 punct

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile

0 puncte

56. Corectitudinea indicatorilor  raportaţi, specifici programelor de sănătate:

- 100%                  5 puncte;

- 80-99%            4 puncte;

- 60-79%            3 puncte;

- 40-59%            2 puncte;

- 20-39%            1 punct;

- sub 20%             0 puncte.

57. Adaptarea obiectivelor, organizarea şi planificarea activităţii de control:

a) raportul dintre numărul de controale neplanificate faţă de cele planificate:

- 0-20%              5 puncte;

- 21-40%            4 puncte;

- 41-60%            3 puncte;

- 61-75%            2 puncte;

- 76-90%            1 punct;

- peste 91%          0 puncte;

*) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă şi care au ca obiect aspecte din perioada mandatului presedintelui-director general şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile.

**) Proceduri derulate de CAS în perioada mandatului presedintelui-director general.

b) gradul de realizare a planului de control:

- 0-20%              0 puncte;

- 21-40%            1 punct;

- 41-60%            2 puncte;

- 61-70%            3 puncte;

- 71-85%            4 puncte;

- peste 85%          5 puncte.

58. Eficacitatea şi monitorizarea performanţelor activităţii de control:

a)  gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunii de control:

- 0-20%              0 puncte;

- 21-40%            1 punct;

- 41-60%            2 puncte;

- 61-70%            3 puncte;

- 71-85%            4 puncte;

- peste 85%          5 puncte;

NOTE:

• Indicatorul se calculează ca raport procentual între numărul de măsuri implementate de entităţile controlate şi numărul total de măsuri dispuse acestora prin rapoartele de control în perioada de raportare.

• La calculul indicatorului se vor lua în considerare măsurile care au termen de implementare în perioada de raportare, nu termen de comunicare.

b) gradul de recuperare a sumelor constatate şi stabilite ca fiind sume încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

- 0-30%              0 punct;

- 31-50%            1 punct;

- 51-60%            2 puncte;

- 61-70%            3 puncte;

- 71-80%            4 puncte;

- peste 81%          5 puncte.

NOTE:

• Indicatorul se calculează ca raport procentual între valoarea sumelor recuperate şi cea a sumelor constatate şi stabilite ca fiind încasate necuvenit de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în urma acţiunilor de control pe perioada de raportare.

• La calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au fost constatate şi stabilite conform prevederilor din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008. Sumele rezultate din diminuări de contracte, amenzi contravenţionale sau cele vizând creanţe ale contribuabililor la FNUASS nu sunt luate în calcul pentru a nu fi afectată coerenţa indicatorului.

59.  Respectarea termenelor şi procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:

- 100%                 5 puncte;

- 95-99%            3 puncte;

- sub 95%             0 puncte.

60.  Corectitudinea documentaţiei cu privire la activitatea de rambursare şi recuperare a cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale la care România este parte (mod de întocmire şi verificare):

- 91-100%          5 puncte;

- 81-90%            4 puncte;

- 71-80%            3 puncte;

- 61-70%            2 puncte;

- 51-60%            1 punct;

- sub 51%             0 puncte.

61.  Numărul contractelor de asigurare încheiate anual faţă de numărul de asiguraţi aflaţi în evidenţa CNAS:

- 91-100%       5 puncte;

- 70-90%            3 puncte;

- sub 70%             0 puncte.

62.  Gradul de implicare în realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

- sub 51%             0 puncte;

- 51-60%            1 punct;

- 61-70%            2 puncte;

- 71-80%            3 puncte;

- 81-90%            4 puncte;

- 91-100%          5 puncte.

63.   Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

Da

Nu

Existenţa registrului de riscuri

1,5 puncte

0 puncte

Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenţa deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe activităţi, actualizate şi complete

1,5 puncte

0 puncte

64. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

Respectarea termenului de raportare

5 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile

4 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile

3 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile

2 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile

1 punct

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile

0 puncte

b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului în care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

- 100%                 5 puncte;

- 95-99%            3 puncte;

- sub 95%             0 puncte.

65. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi realizare a achiziţiilor directe:

                 Valoarea anuală a achiziţiilor publice prin mijloace electronice

Gme= _______________________________________________________  X100

                                  Valoarea anuală a achiziţiilor publice

- peste 20%        5 puncte;

- 19-10%           3 puncte;

- sub 10%             0 puncte.

NOTE:

1.  Indicatorul nr. 1 are o pondere de 10% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

2.  Indicatorul nr. 2 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

3.  Indicatorul nr. 19 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

4.  Indicatorul nr. 33 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

5.  Indicatorul nr. 42 are o pondere de 20% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

6.  Indicatorul nr. 58 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

7. Indicatorii de performanţă, cu excepţia celor de mai sus, au o pondere egală de 0,85% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 8 la metodologie)

FIŞĂ   DE   EVALUARE

a preşedintelui-director general al CAS

In vederea............................................................................................................

a doamnei/domnului............................................................................................,

preşedinte-directorgeneral-manageral sistemului la nivel local - CAS..................

....................................................................................................................................

Nr. crt.

Criteriu de apreciere

Pondere

Notă

1

Gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă pentru realizarea planului de management, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă generali şi specifici

50%

2

Adecvarea la complexitatea postului

15%

3

Asumarea responsabilităţii

15%

4

Capacitatea de a gestiona eficace resursele materiale, financiare şi umane ale CAS

15%

5

Probitate şi etică

5%

Punctaj final ponderat

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5.

Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:

- până la 3 - calificativ nesatisfăcător (necorespunzător cerinţelor postului);

- 3-4       - calificativ bine (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

- 4-5       - calificativ foarte bine.

Rezultatul evaluării

Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ..................., cu punctaj final ................ care corespunde calificativului.................................

Evaluator,

Preşedinte CNAS,

........................................................................

Luat la cunoştinţă. Preşedinte-director general al CAS,

........................................................................

Data................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 982/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 982 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu