Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.305 din 24.07.2012

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25 iulie 2012SmartCity1

Având în vedere:Hotărârea nr. 8 din 23 iulie 2012 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

art. 18 pct. 20 şi 21 şi art. 33 alin. (3) şi (4) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor: art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 2. Anexa nr. 1 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. 3. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3. 4. Anexa nr. 4 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. 5. Anexa nr. 6 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5. 6. Anexa nr. 7 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6. 7. Anexa nr. 8 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7. Articolul IIAnexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Doru Bădescu ANEXA Nr. 1(Anexa la Ordinul nr. 15/2008) METODOLOGIE privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora Articolul 1(1) Angajarea directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi a preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate judeţene, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor (denumite în continuare case de asigurări) se face prin concurs sau cu delegaţie, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, respectiv titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Concursul se organizează de CNAS conform actelor normative prevăzute la alin. (1).(3) Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu. Proba scrisă se susţine din bibliografia anunţată. Interviul constă în susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management, utilizând resursele disponibile; planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs. Articolul 2(1) Între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru o perioadă determinată în care să se exercite mandatul cu delegaţie.(2) Contractul cuprinde drepturile, obligaţiile, răspunderea părţilor, obiectivele şi indicatorii de performanţă ca cerinţe specifice ale postului de director general al CNAS, respectiv preşedinte-director general al casei de asigurări, cuprinse în planul de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate.(3) Contractul are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat, prevăzute de Codul civil.(4) Modelul contractelor încheiate între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2. Articolul 3(1) Directorul general al CNAS, respectiv preşedinţii-directori generali ai caselor de asigurări, în calitate de manageri ai sistemului la nivel local, au obligaţia realizării planului de management, urmărind atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management.(2) Obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru funcţia de director general al CNAS sunt prevăzuţi în anexa nr. 3 şi, respectiv, în anexa nr. 4.(3) Obiectivele şi indicatorii de performanţă generali şi specifici pentru funcţia de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt prevăzuţi în anexa nr. 5 şi, respectiv, în anexa nr. 6.(4) Obligaţia realizării obiectivelor şi indicatorilor revine directorului general şi preşedinţilor-directori generali, atât pentru cei numiţi prin concurs, cât şi prin delegaţie. Articolul 4(1) Condiţiile generale pentru ocuparea postului de director general al CNAS, respectiv de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:a)să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială); b)să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate; c)să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate); d)să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal - dovada prin cazier fiscal; e)să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă; f)să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (adeverinţă). (2) Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de director general al CNAS sunt următoarele:a)pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în specialitatea medicală sau economică, dovedite cu diploma de licenţă (copie legalizată);
(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/ competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);
(iii) vechime în specialitate - minimum 10 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
(iv) activitate desfăşurată în managementul sanitar de minimum 3 ani;

b)candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; c)candidaţii vor prezenta curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; d)candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de director general al CNAS. (3) Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:a)pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, dovedite cu diplomă de licenţă (copie legalizată);
(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/ competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);
(iii) vechime în specialitate - minimum 5 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
(iv) activitate desfăşurată în managementul sanitar de minimum 3 ani;

b)candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; c)candidaţii vor prezenta curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; d)candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) şi (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare. Articolul 5Nu pot ocupa postul de director general al CNAS, respectiv preşedinte-director general al casei de asigurări persoanele care: a)au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu funcţia; b)au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal; c)sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, precum şi titulari ai contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări. Articolul 6Persoanele care vor promova concursul şi cele care vor fi numite cu delegaţie în funcţia de director general al CNAS, respectiv de preşedinte-director general în cadrul caselor de asigurări vor îndeplini obligatoriu următoarele condiţii: a)se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior; b)nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală. Articolul 7După promovarea concursului, respectiv numirea cu delegaţie, persoanele respective vor depune o declaraţie notarială din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6. Articolul 8Procedura de concurs este următoarea: 1. La nivelul CNAS, prin ordin al preşedintelui CNAS, se constituie o comisie de examinare, care verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi competenţa profesională a candidaţilor, precum şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Comisiile vor fi conduse de un preşedinte. Secretarul comisiei de examinare răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de prezenta metodologie. 2. Dosarele se depun la secretarul comisiei de examinare, iar verificarea lor de către comisie se va face în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, specificată în anunţul de concurs. Rezultatul verificării se anunţă la sediul unităţii, care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. În termen de 3 zile calendaristice de la afişare se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi se comunică petiţionarului în termen de 5 zile calendaristice. 3. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină atât la proba scrisă, cât şi la interviu nota minimă 7 (şapte) = punctaj 3 (trei), iar punctajul final obţinut să fie cel puţin egal cu punctajul minim al postului, respectiv 3 (trei). Interviul va putea fi susţinut numai de către candidaţii care au obţinut note peste 7 (şapte) la proba scrisă. Proba scrisă şi cea orală vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare. 4. Rezultatele concursului se afişează la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la data ultimei probe de concurs şi se comunică personal candidaţilor declaraţi admişi, respectiv caselor de asigurări pentru care au candidat. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba scrisă, respectiv de rezultatul final al concursului pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor probei scrise, respectiv a rezultatelor finale ale concursului. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la depunerea contestaţiilor. 5. În termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a rezultatelor finale ale concursului şi afişării acestora, preşedintele CNAS emite ordinul de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi. 6. Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post la data numirii prin ordin. 7. În cazul neprezentării la post la data stabilită prin ordin, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane care a obţinut punctajul minim al postului, dacă există, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv. Articolul 9
(1) Salariul de bază al directorului general al CNAS se stabileşte la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister.
(2) Modul de calcul al salariilor preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, se stabileşte pe baza următoarei formule:


(3) Stabilirea salariilor de bază individuale între limite pentru preşedinţii-directori generali se face pe baza rezultatelor evaluării performanţelor profesionale, în raport cu obiectivele şi cerinţele postului stabilite în contractul de management.
Articolul 10Persoanele declarate admise pentru postul de director general al CNAS şi de preşedinte-director general al casei de asigurări, respectiv persoanele numite cu delegaţie în funcţia de director general al CNAS şi de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate vor încheia cu CNAS un contract de management, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data numirii prin ordin al preşedintelui CNAS, în condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, respectiv pe perioada exercitării cu delegaţie a mandatului, pe o perioadă determinată stabilită prin ordin al preşedintelui CNAS. Articolul 11(1) Evaluarea directorului general al CNAS se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual, respectiv la expirarea numirii cu delegaţie.(2) Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.(3) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:1. întocmirea de către directorul general al CNAS a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole: Capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management); Capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă, pentru perioada evaluată; Capitolul III - Alte date considerate relevante de către preşedintele CNAS, pentru perioada evaluată; Capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri; Capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală); 2. întocmirea fişei de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; 3. comunicarea către directorul general al CNAS, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale şi a punctajului total. În situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător“, acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă de către directorul general. În situaţia în care acesta este nemulţumit de rezultatul evaluării, se poate adresa, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă, instanţelor competente de contencios administrativ; 4. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale directorului general al CNAS. Articolul 12(1) Evaluarea preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, în vederea stabilirii salariilor conform art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face la numire, la expirarea perioadei de probă de 90 de zile, trimestrial, semestrial, anual şi, după caz, la încetarea perioadei de numire cu delegaţie.(2) Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8.(3) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:1. transmiterea de către preşedinţii-directori generali la CNAS - cabinetul preşedintelui, în format electronic şi pe suport hârtie, a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole: Capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management), conform machetei transmise de CNAS; Capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă, pentru perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS; Capitolul III - Situaţia indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS; Capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri; Capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală, conform machetei transmise de CNAS); 2. colectarea datelor corespunzătoare indicatorilor de performanţă a preşedinţilor-directori generali de la direcţiile de specialitate ale CNAS, conform machetei; 3. întocmirea fişei de evaluare pentru fiecare preşedinte-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; 4. comunicarea către preşedinţii-directori generali, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale, a punctajului total obţinut şi a salariului calculat conform formulei prevăzute la art. 9 alin. (2). Comunicarea se poate realiza prin fax la sediul instituţiei sau cu scrisoare recomandată. În situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător“, acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă. Preşedinţii-directori generali nemulţumiţi de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instanţelor competente de contencios administrativ; 5. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale preşedinţilor-directori generali (semestrial/anual). (4) CNAS, prin direcţiile de specialitate, va transmite caselor de asigurări de sănătate instrucţiuni pentru întocmirea raportului de activitate, întocmirea şi utilizarea machetelor, conform prezentei metodologii. Articolul 13Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 1 la metodologie) CONTRACT DE MANAGEMENT Articolul 1Părţile contractante 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Călăraşi nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin preşedinte, ........ ................ ................ ................ ........ ........., în calitate de mandant, şi 2. Doamna/Domnul ........ ................ ................ ........ ........., domiciliată/domiciliat în ........ ................ .............., judeţul ........ ................, str. ........ ................ ........... nr. ...., posesoare/posesor a/al CI nr. ............ seria ..........., eliberată de ........ ........ ............... la data de ........ ................ .............., în calitate de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - mandatar, au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: Articolul 2Obiectul contractului 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează managerului un mandat, în baza art. 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având drept scop conducerea executivă a CNAS, în baza planului de management şi a contractului de management încheiat în condiţiile legii. 2. În vederea realizării mandatului, directorul general va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă generali şi specifici, care fac obiectul anexei la prezentul contract. Articolul 3Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director general al CNAS, sau, după caz, pe o perioadă determinată, prin ordin al preşedintelui CNAS pentru exercitarea cu delegaţie a mandatului. Articolul 4Drepturile şi obligaţiile managerului A. Directorul general are următoarele drepturi: 1. să primească o plată lunară, în limita prevăzută de art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ..... lei; 2. să beneficieze de premii şi stimulente conform normelor legale în vigoare; 3. să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare; 4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 5. dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament; 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 7. dreptul la formare profesională; 8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; 9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; 10. să beneficieze de dreptul de informare asupra activităţii instituţiei, potrivit normelor legale în vigoare. B. Directorul general are următoarele obligaţii: 1. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 2. să elaboreze şi să aplice strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a CNAS în concordanţă cu strategia acesteia; 3. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al CNAS, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate din subordine; 4. să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al CNAS, iniţiind programe şi măsuri eficace pentru o bună gestiune a bugetului CNAS, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 5. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de management fără aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS; 6. să reprezinte CNAS în raporturile cu terţii, pe baza mandatului dat de preşedintele CNAS; 7. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea CNAS; 8. să încheie acte juridice în numele şi pe seama CNAS, în limita mandatului dat de preşedintele CNAS; 9. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; 10. să dea dispoziţii cu caracter administrativ obligatoriu pentru personalul CNAS, sub rezerva legalităţii lor; 11. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi obiectivelor de către personalul angajat al CNAS; 12. să îndeplinească toate demersurile în limita sa de competenţă pentru respectarea drepturilor asiguraţilor; 13. participă la promovarea imaginii CNAS; 14. participă la elaborarea politicilor şi strategiilor CNAS; 15. asigură aplicarea regulamentului intern al CNAS; 16. participă la elaborarea şi prezentarea raportului anual de activitate; 17. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management. Articolul 5Drepturile şi obligaţiile părţilor A. CNAS are următoarele drepturi: 1. să pretindă directorului general îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 2. să solicite directorului general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; 3. să modifice obiectivele şi indicatorii de performanţă; 4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul general prin contractul de management; 5. să dispună încetarea prezentului contract dacă nu sunt îndeplinite obiectivele şi indicatorii de performanţă, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul contract. B. CNAS are obligaţia să asigure condiţiile pentru ca directorul general să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale şi de prezentul contract. Articolul 6Planul de management, obiectivele şi indicatorii 1. Atribuţiile şi obligaţiile directorului general sunt stabilite prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea conducerii executive a activităţii CNAS. 2. Directorul general este obligat să elaboreze în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, defalcat pe luni, care va face parte integrantă din prezentul contract. 3. Directorul general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în prezentul contract de management. 4. Pe parcursul executării contractului obiectivele şi indicatorii pot fi modificaţi la iniţiativa CNAS. 5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor şi a indicatorilor stabiliţi anual se evaluează pe baza criteriilor de performanţă de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Articolul 7Loialitate, confidenţialitate 1. Directorul general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul CNAS. 2. Directorului general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei. Articolul 8Răspunderea părţilor 1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract părţile răspund potrivit reglementărilor legale. 2. Răspunderea directorului general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS. 3. Directorul general răspunde pentru daunele produse CNAS prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, în conformitate cu legislaţia muncii. 4. În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, CNAS are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluţionării sesizării contractul de management se suspendă. Articolul 9Modificarea contractului 1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 2. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicabile. Articolul 10Încetarea contractului 1. Prezentul contract încetează: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)la iniţiativa preşedintelui CNAS, prin revocarea mandatului, în cazul evaluării directorului general ca necorespunzător; c)prin revocarea de către preşedintele CNAS ca urmare a modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract; d)prin revocarea de către preşedintele CNAS pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract; e)prin renunţarea de către directorul general la mandatul încredinţat; f)prin acordul părţilor; g)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general; h)prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate; i)prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul directorului general al CNAS.2. Revocarea directorului general al CNAS se realizează prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă. Articolul 11Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal. Articolul 12Dispoziţii finale Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (mandant) Preşedinte, ........ .......... (mandatar) Director general, ........ .......... ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 2 la metodologie) CONTRACT DE MANAGEMENT Preşedinte-director general Articolul 1Părţile contractante 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin preşedinte, ........ ................ ................ ................ ........ .........., în calitate de mandant, şi 2. Doamna/Domnul ........ ................ ................ ........ .........., domiciliată/domiciliat în ........ ................ ................ ..............., judeţul........ ..............., str. ........ ................ ............. nr. ...., posesoare/posesor a/al CI nr. ......... seria ........, eliberată de ........ ........ ........... la data de ........ ................ ........, în calitate de manager al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ................ ................ (mandatar), au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: Articolul 2Obiectul contractului 1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează managerului un mandat, în baza art. 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, având drept scop organizarea, conducerea şi administrarea la nivel local a Casei de Asigurări de Sănătate ........ ..........., precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, în condiţiile realizării unui management eficace şi de calitate. 2. În vederea realizării mandatului, managerul va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă generali şi specifici, care fac obiectul anexei la prezentul contract. Articolul 3Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ......... - manager al sistemului la nivel local sau, după caz, pe o perioadă determinată, prin ordin al preşedintelui CNAS pentru exercitarea cu delegaţie a mandatului. Articolul 4Drepturile şi obligaţiile mandatarului preşedinte-director general A. Drepturile mandatarului preşedinte-director general: 1. să primească o plată lunară, în limita prevăzută de art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ........... lei; 2. să beneficieze de premii şi stimulente conform normelor legale în vigoare, în concordanţă cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite; 3. să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare; 4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 5. dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament; 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 7. dreptul la formare profesională; 8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea preşedintelui CNAS; 9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; 10. să beneficieze de dreptul de informare nelimitată asupra activităţii casei de asigurări de sănătate pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea medicală, economico-financiară etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare. B. Obligaţiile mandatarului preşedinte-director general: 1. să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate, în limita mandatului încredinţat; 2. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 3. să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS, în limita mandatului încredinţat; 4. să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze personalul casei de asigurări de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale; 5. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi salariaţilor casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia; 6. să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, iniţiind programe şi măsuri eficace pentru o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat; 7. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS; 8. să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite; 9. să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare; 10. să reprezinte casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terţii; 11. să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea CNAS; 12. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate; 13. să încheie acte juridice în numele şi pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competenţelor sale; 14. să prezinte lunar preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei; 15. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; 16. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalităţii lor; 17. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare; 18. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate; 19. să asigure elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS; 20. să convoace consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate, să conducă şedinţele acestuia şi să urmărească ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 287 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 21. să desemneze prin decizie un înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS; 22. să îndeplinească toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor; 23. să organizeze şi să coordoneze activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale; 24. să organizeze şi să coordoneze activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 25. să propună programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii; 26. să stabilească modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat; 27. să organizeze împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi să propună măsuri în caz de nerespectare a acestora; 28. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management. Articolul 5Drepturile şi obligaţiile CNAS în calitate de mandant A. CNAS are următoarele drepturi: 1. să pretindă managerului îndeplinirea întocmai a obiectivelor, programelor, indicatorilor, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 2. să solicite mandatarului preşedinte-director general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; 3. să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi a indicatorilor din planul de management şi programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii; 4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat mandatarul preşedinte-director general prin contract şi să adopte măsuri de recompensare, dezvoltare profesională sau revocare a mandatului acordat. B. CNAS are următoarele obligaţii: 1. să asigure casei de asigurări de sănătate, în limitele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, fondurile necesare; 2. să asigure condiţiile pentru ca mandatarul preşedinte-director general să primească toate drepturile stabilite în prezentul contract; 3. să asigure casei de asigurări de sănătate asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică. Articolul 6Planul de management, programul minimal, obiectivele şi indicatorii 1. Atribuţiile şi obligaţiile mandatarului preşedinte-director general sunt stabilite prin statutul casei de asigurări de sănătate şi prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local. 2. Mandatarul preşedinte-director general este obligat să elaboreze în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. Acest plan va fi elaborat pe baza planului de management prezentat la concurs şi va fi adaptat condiţiilor specifice ale casei de asigurări de sănătate. 3. Mandatarul preşedinte-director general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în prezentul contract. 4. Programul minimal, obiectivele şi indicatorii la a căror realizare se obligă mandatarul preşedinte-director general sunt prevăzute în anexa la prezentul contract. 5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor şi indicatorilor se evaluează pe baza criteriilor de performanţă de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, trimestrial şi anual. Articolul 7Loialitate, confidenţialitate 1. Mandatarul preşedinte-director general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate în interesul casei de asigurări de sănătate. 2. Mandatarului preşedinte-director general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei. Articolul 8Răspunderea părţilor 1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract mandatarul preşedinte-director general răspunde potrivit reglementărilor legale, precum şi clauzelor prezentului contract. 2. Răspunderea mandatarului preşedinte-director general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS. 3. Mandatarul preşedinte-director general răspunde material pentru daunele produse casei de asigurări de sănătate prin orice act al său contrar intereselor casei de asigurări de sănătate, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 4. În cazul în care există indicii privind săvârşirea de către mandatarul preşedinte-director general a unei infracţiuni în legătură cu atribuţiile mandatului încredinţat, preşedintele CNAS are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente şi poate suspenda prezentul contract pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului. Articolul 9Modificarea contractului 1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 2. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional care îi pot fi aplicabile, cu excepţia modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract, caz în care contractul încetează. Articolul 10Încetarea contractului 1. Prezentul contract încetează: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului preşedinte-director general ca necorespunzător; c)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile Codului civil, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare; d)prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul în care mandatarul preşedinte-director general este în imposibilitate să îşi exercite mandatul încredinţat, fiind în incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de 60 de zile cumulate/an calendaristic sau suspendat în condiţiile art. 8 pct. 4 pentru o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului; e)la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract; f)prin renunţarea de către mandatarul preşedinte-director general la mandatul încredinţat; g)prin acordul părţilor; h)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului preşedinte-director general; i)prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate; j)prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul preşedintelui-director general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.2. Revocarea mandatului preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ........... se notifică prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă de către acesta. Articolul 11Litigii Litigiile izvorâte din executarea, modificarea, interpretarea clauzelor şi încetarea prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal sau a instanţelor civile, după caz. Articolul 12Dispoziţii finale Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, (mandant) Preşedinte, ................ (mandatar) Preşedinte-director general - manager, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 la metodologie) INDICATOR GENERAL 1. Capacitatea managerială a directorului general, definită prin: a)capacitatea de previziune; b)capacitatea de organizare; c)capacitatea de conducere; d)capacitatea de coordonare; e)capacitatea de control şi evaluare.PONDERE: 25% Indicatori specifici 1. Monitorizarea plăţilor restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare, din care: fără plăţi restante - 5 puncte;

existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă - 0 puncte.2. Monitorizarea disponibilului în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate: sub 100.000 lei - 5 puncte;

între 100.001 lei-500.000 lei - 3 puncte;

peste 500.000 lei - 0 puncte.3. Monitorizarea procesului de contractare*: respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 5 puncte;

nerespectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de contractare comunicată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). 4. Monitorizarea organizării cadrului de implementare şi sistemului prescrierii electronice prin: 4a) monitorizarea organizării întâlnirilor cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizarea soluţiei informatice: cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente - 5 puncte;

mai puţin de două întâlniri - 0 puncte;4b) monitorizarea asigurării respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică, lunar, a prescripţiilor medicale off-line: peste 80% din medicii prescriptori - 5 puncte;

sub 80% - 0 puncte;4c) monitorizarea asigurării că până la 31 decembrie 2012 cel puţin 80% din medicii prescriptori utilizează prescripţia medicală electronică: peste 80% - 5 puncte;

sub 80% - 0 puncte.5. Monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS*: 100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte.* Indicatorul se va raporta şi va fi notat începând de la data distribuţiei cardurilor către respectiva casă de asigurări de sănătate (CAS). 6. Monitorizarea asigurării respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă: respectarea termenelor - 5 puncte;

nerespectarea termenelor - 0 puncte.7. Monitorizarea planificării acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară: acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 8. Monitorizarea planificării acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică: acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 9. Monitorizarea planificării acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate paraclinică: acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 10. Monitorizarea planificării acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească: acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 11. Monitorizarea planificării acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală: acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. INDICATOR GENERAL 2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile: a)utilizarea eficace a resurselor:a1) financiare; a2) materiale; a3) umane; a4) de timp; a5) informatice; b)capacitatea de implementare a modificărilor legislative; c)capacitatea de asumare a responsabilităţilor; d)capacitatea de a motiva şi de a mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor; e)creativitate şi spirit de iniţiativă; f)abilităţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către soluţii comun acceptate.PONDERE: 50% Indicatori specifici 1. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.2. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter medical: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.3. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.4. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.5. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.6. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.7. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.8. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.9. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în specialităţi clinice: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.10. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.11. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.12. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.13. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.14. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.15. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare - reabilitare a sănătăţii: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.16. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.17. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.18. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.19. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistenţă socială: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.20. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a CAS: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.21. Monitorizarea asigurării necesarului cantitativ şi calitativ de resurse umane la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.22. Monitorizarea respectării termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi situaţiile către CNAS. în termen - 5 puncte;

nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.23. Monitorizarea ponderii formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.24. Monitorizarea numărului de litigii* în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal. 0 - 5 puncte;

1- 3 puncte;

2 - 1 punct;

peste 2 - 0 puncte.* Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general al CAS. 25. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale: mai mare sau egal cu 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.26. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte.27. Monitorizarea respectării obligaţiei CAS de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.28. Monitorizarea gradului de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS şi administrat de CAS

- un chestionar pe semestru*):

50-100% - 5 puncte;

20-49% - 3 puncte;

sub 20% - 1 punct.*) Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru. Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 1% din asiguraţi. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare. 29. Monitorizarea respectării termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.30. Monitorizarea gradului de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni. La calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare.): monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.31. Monitorizarea gradului de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.INDICATOR GENERAL 3. Competenţă şi răspundere decizională:

capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la timp a tuturor atribuţiilor ce îi revin preşedintelui-director general asumate prin contractul de management;

respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:

realizarea atribuţiilor;

respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;

respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de preşedinte-director general, precum şi în exercitarea activităţii personalului din subordine.PONDERE: 15% Indicatori specifici 1. Monitorizarea respectării cerinţelor formulate în machetele de raportare ale CAS solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare: monitorizare - 5 puncte;

monitorizare parţială - 0 puncte.2. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CNAS:

Da Nu
- existenţa registrului de riscuri 1,5 puncte 0 puncte;
- existenţa programului
de dezvoltare a sistemului
de control managerial 1 punct 0 puncte;
- existenţa deciziei de
constituire a comisiei
de monitorizare, coordonare
şi îndrumare metodologică pentru
dezvoltarea sistemului de control
managerial 1 punct 0 puncte;

existenţa procedurilor de lucru formalizate pe activităţi, actualizate

şi complete 1,5 puncte 0 puncte.

INDICATOR GENERAL 4. Corectitudine şi loialitate: relaţia cu CAS;

relaţia cu asiguraţii;

relaţia cu furnizorii;

relaţia cu media;

relaţia cu alţi parteneri din sistem;

relaţia cu subalternii;

utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CNAS.PONDERE: 10% Indicatori specifici 1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice - analiză imagine: pozitivă - 5 puncte;

neutră - 2 puncte;

negativă - 0 puncte.2. Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre: sub 5 - 5 puncte;

peste 5 - 2 puncte.3. Monitorizarea şi rezolvarea sesizărilor înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS: da - 5 puncte; nu - 0 puncte. 4. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate: 100% - 5 puncte;

50-99% - 2 puncte;

sub 50% - 0 puncte.5. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CNAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi: 100% - 5 puncte;

50-99% - 2 puncte;

sub 50% - 0 puncte.6. Întocmirea şi transmiterea de către executivul CNAS a raportărilor către instituţii şi autorităţi (sub aspectul conţinutului şi respectării termenelor): sub 51% - 0 puncte;

51-60% - 1 punct;

61-70% - 2 puncte;

71-80% - 3 puncte;

81-90% - 4 puncte;

91-100% - 5 puncte.7. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CNAS în termenul legal: 0 - 5 puncte;

1 - 3 puncte;

2 - 1 punct;

peste 2 - 0 puncte.8. Gradul de implicare în procesul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control: peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.9. Monitorizarea respectării termenelor şi procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării: 100% - 5 puncte;

95-99% - 3 puncte;

sub 95% - 0 puncte.10. Numărul contractelor de asigurare încheiate la nivel naţional faţă de numărul total de asiguraţi: 91-100% - 5 puncte;

70-90% - 3 puncte;

sub 70% - 0 puncte.11. Gradul de implicare în realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene: sub 51% - 0 puncte;

51-60% - 1 punct;

61-70% - 2 puncte;

71-80% - 3 puncte;

81-90% - 4 puncte;

91-100% - 5 puncte.12. Gradul de implicare în susţinerea eforturilor CAS pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate: peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.13. Gradul de implicare în susţinerea activităţii preşedinţilor-directori generali ai CAS pentru realizarea indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management încheiate cu CNAS: peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte.14. Gradul de îndeplinire, în condiţii de eficacitate, a ordinelor preşedintelui CNAS: 100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 6 la metodologie) INDICATOR GENERAL 1. Capacitatea manageriala a preşedintelui-director general, definită prin: a)capacitatea de previziune; b)capacitatea de organizare; c)capacitatea de conducere; d)capacitatea de coordonare; e)capacitatea de control şi evaluare.PONDERE: 25% Indicatori specifici 1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare, din care: fără plăţi restante - 5 puncte;

existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă - 0 puncte.2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate: sub 100.000 lei - 5 puncte;

între 100.001 lei - 500.000 lei - 3 puncte;

peste 500.000 lei - 0 puncte.3. Planificarea procesului de contractare*: respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 5 puncte;

nerespectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de contractare comunicată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). 4. Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului prescrierii electronice prin: 4a) organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizare soluţiei informatice: cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente - 5 puncte;

mai puţin de două întâlniri - 0 puncte;4b) asigurarea respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică lunar a prescripţiilor medicale off-line: peste 80% din medicii prescriptori - 5 puncte;

sub 80% - 0 puncte;4c) asigurarea că până la 31 decembrie 2012 cel puţin 80% din medicii prescriptori utilizează prescripţia medicală electronică: peste 80% - 5 puncte;

sub 80% - 0 puncte.5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS*: 100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte.* Indicatorul se va raporta şi va fi notat începând de la data distribuţiei cardurilor către respectiva casă de asigurări de sănătate (CAS). 6. Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă: respectarea termenelor - 5 puncte;

nerespectarea termenelor - 0 puncte.7. Planificarea acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară: acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 8. Planificarea acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică: acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 9. Planificarea acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică: acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte; acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 10. Planificarea acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească: acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. 11. Planificarea acţiunii de control* cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală: acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte. * Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS. INDICATOR GENERAL 2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile a)utilizarea eficace a resurselor:a1) financiare; a2) materiale; a3) umane; a4) de timp; a5) informatice; b)capacitate de implementare a modificărilor legislative; c)capacitate de asumare a responsabilităţilor; d)capacitatea de a motiva şi mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor; e)creativitate şi spirit de iniţiativă; f)abilităţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către soluţii comun acceptate.PONDERE: 55% Indicatori specifici 1. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte.2. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 3. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 4. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 5. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 6. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 7. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 8. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 9. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în specialităţi clinice: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 11. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 12. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 13. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 14. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 15. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 16. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 17. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 18. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 19. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 20. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate: sub 95% - 0 puncte;

96-98% - 4 puncte;

99-100% - 5 puncte. 21. Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare: sub 85% - 0 puncte;

86-90% - 2 puncte;

91-95% - 4 puncte;

peste 95% - 5 puncte.* Trimestrială, semestrială sau anuală. 22. Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de preşedinte-director general: sub 85% - 0 puncte;

86-90% - 2 puncte;

91-95% - 4 puncte;

peste 95% - 5 puncte.* Trimestrială, semestrială sau anuală. 23. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi a situaţiilor către CNAS: în termen - 5 puncte;

nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.24. Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare: peste 15% formulare returnate - 0 puncte;

între 5-15% - 3 puncte;

sub 5% - 5 puncte. 25. Numărul de litigii* în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal: 0 - 5 puncte;

1 - 3 puncte;

2 - 1 punct;

peste 2 - 0 puncte.* Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general. 26. Număr de litigii* pierdute prin Comisia de arbitraj: 0 - 5 puncte;

1 - 3 puncte;

2 - 1 punct;

peste 2 - 0 puncte. * Indicatorul se raportează la perioada mandatului preşedintelui-director general. 27. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor. da - 5 puncte;

nu - 0 puncte. 28. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale. mai mare sau egal cu 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte. 29. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte. 30. Respectarea obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte. 31. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru*): 50-100% - 5 puncte;

20 -49% - 3 puncte;

sub 20% - 1 punct. * Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru. Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 1% din asiguraţi. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare. 32. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS: informare - 5 puncte;

informare parţială - 0 puncte. 33. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia: respectarea termenului de raportare - 5 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 1-11 zile - 2 puncte;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 12-15 zile - 1 punct;

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 15 zile - 0 puncte.34. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare.): peste 90% - 5 puncte;

sub 90% - 0 puncte. 35. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare: 100% - 5 puncte;

sub 100% - 0 puncte. INDICATOR GENERAL 3. Competenţă şi răspundere decizională: capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la timp a tuturor atribuţiilor ce revin preşedintelui-director general asumate prin contractul de management;

respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:

realizarea atribuţiilor;

respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;

respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de preşedinte-director general, cât şi în exercitarea activităţii personalului din subordine.PONDERE: 15% Indicatori specifici 1. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare: respectarea tuturor cerinţelor - 5 puncte;

respectarea a două cerinţe - 2 puncte;

respectarea unei cerinţe - 1 punct;

respectare 0 cerinţe - 0 puncte. 2. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

Da Nu
- existenţa registrului de riscuri 1,5 puncte 0 puncte;
- existenţa programului de
dezvoltare a sistemului de
control managerial 1 punct 0 puncte;
- existenţa deciziei de
constituire a comisiei de
monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică pentru
dezvoltarea sistemului de control
managerial 1 punct 0 puncte;
- existenţa procedurilor
de lucru formalizate pe activităţi,
actualizate şi complete 1,5 puncte 0 puncte.

INDICATOR GENERAL 4. Corectitudine şi loialitate: relaţia cu CNAS;

relaţia cu asiguraţii;

relaţia cu furnizorii;

relaţia cu media;

relaţia cu alţi parteneri din sistem;

relaţia cu subalternii;

utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CAS.PONDERE: 5% Indicatori specifici 1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice: 1.1. Analiză imagine: pozitivă - 5 puncte;

neutră - 2 puncte;

negativă - 0 puncte. 1.2. Numărul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate şi informării asiguraţilor, din total apariţii: sub 60% - 0 puncte;

60-90% - 3 puncte;

91-100% - 5 puncte. 2. Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte. 3. Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre: sub 5 - 5 puncte;

peste 5 - 2 puncte. 4. Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS: sub 5 - 5 puncte;

peste 5 - 2 puncte. 5. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor: da - 5 puncte;

nu - 0 puncte. ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 7 la metodologie) FIŞA DE EVALUARE a directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate În vederea ........ ........ ............... a doamnei/domnului ........ ................ ................ ........ .............. director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Nr. crt. Criteriu de apreciere (Indicator general) Pondere Notă
1. Capacitatea managerială 25%
2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile 50%
3. Competenţă şi răspundere decizională 15%
4. Corectitudine şi loialitate 10%
Punctaj final ponderat

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5. Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie: până la 3 - calificativ „nesatisfăcător“ (necorespunzător cerinţelor postului);

3-4 - calificativ „bine“ (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

4-5 - calificativ „foarte bine“.Rezultatul evaluării Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ........ .........., cu punctaj final ............, care corespunde calificativului .............. Evaluator, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ........ ........ ......... Luat la cunoştinţă. Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ........ ................ ........ Data ............... ANEXA Nr. 7( Anexa nr. 8 la metodologie) FIŞA DE EVALUARE a preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ .......... În vederea ........ ................ ........ ............. a doamnei/domnului ........ ................ ................ ................ ........... preşedinte-director general manager al sistemului la nivel local - Casa de Asigurări de Sănătate ........ ........ .............

Nr. crt. Criteriu de apreciere (Indicator general) Pondere Notă
1. Capacitatea managerială 25%
2. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile 55%
3. Competenţă şi răspundere decizională 15%
4. Corectitudine şi loialitate 5%
Punctaj final ponderat

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5. Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie: până la 3 - calificativ „nesatisfăcător“ (necorespunzător cerinţelor postului);

3-4 - calificativ „bine“ (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

4-5 - calificativ „foarte bine“.Rezultatul evaluării Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ........ .........., cu punctaj final ................, care corespunde calificativului ............ . Evaluator, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ........ ........ ......... Luat la cunoştinţă. Preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ................ ........, Data ...............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 305/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 305 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu