E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 62 din 7 martie 2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare si autorizare sanitar-veterinara a unitatilor si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 198 din 22 martie 2007Văzând Referatul de aprobare nr. 27.777 din 22 decembrie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

în baza Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE şi a Regulamentului Parlamentului şi Consiliului European nr. 1.774/2002 din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXĂ

NORMĂ   SANITARĂ   VETERINARĂ

privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii si al bunăstării animalelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar.

Art. 2. - In sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a)  înregistrarea - înscrierea la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar, prevăzute în anexa nr. 2a);

b)   autoritatea sanitară veterinară centrală - autoritatea sanitară veterinară centrală a României, care are responsabilităţi privind elaborarea şi implementarea strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar;definirea competenţelor şi atribuţiilor serviciilor sanitar-veterinare, stabilirea, gestionarea, realizarea şi controlul unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar, este reprezentată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

c)   autoritatea sanitară veterinară competentă - Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;

d)    activităţi supuse controlului sanitar-veterinar - activităţile care se desfăşoară în unităţile de producţie şi de reproducţie a animalelor, albinelor şi a viermilor de mătase, a animalelor acvatice, a animalelor de blană, a diverselor alte animale, precum şi unităţile care asigură asistenţa sanitară veterinară, laboratoarele sanitare veterinare de referinţă;

e)   unităţi - unităţi în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar;

f)   autorizaţia sanitară veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3, 4, 9 şi 14;

g)  unităţi supuse controlului sanitar-veterinar pentru care nu este necesară autorizaţia sanitară veterinară - unităţile care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar numai pe baza declaraţiei pe propria răspundere, prevăzute în anexa nr. 5;

h) unităţi supuse autorizării de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti - unităţile cu activităţi desfăşurate de persoanele fizice şi asociaţiile familiale în domeniul creşterii animalelor, prevăzute în anexa nr. 6;

i) unităţi supuse autorizării de către Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - unităţile care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 7.

CAPITOLUL II

1. Inregistrarea unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar

Art. 3. - Se supun înregistrării următoarele unităţi:

a)   exploataţiile de animale terestre, acvatice şi de insecte;

b)   mijloacele de transport al animalelor vii, care efectuează transporturi pe o distanţă de până la 65 km şi mai puţin de 8 ore.

Art. 4. - Pentru înregistrarea unităţilor prevăzute la art. 3, operatorul economic, persoană fizică sau juridică, declară pe propria răspundere că respectă cerinţele de funcţionare, conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului. Acesta trebuie să respecte aceleaşi proceduri necesare la obţinerea autorizării sanitare veterinare referitoare la modul de întocmire a dosarului şi destinaţia acestuia.

Art. 5. - Lista unităţilor înregistrate, precum şi a celor eliminate în timp din listă se transmit Comisiei Europene.

Art. 6. - In cazul în care, în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a unităţilor înregistrate, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, se procedează la eliminarea din listă a acestora şi se dispune încetarea activităţii.

2.   Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor

Art. 7. - Se supun autorizării sanitare veterinare următoarele unităţi:

a)  exploataţia de origine, centrul de colectare, bază de achiziţie pentru animale vii destinate comerţului intracomunitar şi exportului în ţări terţe;

b)  centre de colectare ovule, embrioni, material seminal şi echipe de embriotransfer;

c)   aglomerări temporare de animale, târguri, puncte de control, expoziţii, exploataţie de carantină pentru import;

d)  staţie de incubaţie a ouălor;

e)  parcuri şi rezervaţii naţionale;

f)  grădini zoologice, menajerie, circ;

g)  păşuni, tabere de vară şi stâne;

h) unităţi de colectare, transport, depozitare temporară, procesare, incinerare, compostare, biogaz, utilizare tehnică a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, fabrici de hrană pentru animalele de companie/articole de masticaţie; depozite pentru produsele procesate, unităţi oleochimice;

i) unităţi de cercetare ştiinţifică, ce cresc, transferă şi utilizează animale, pentru experienţă;

j) mijloacele de transport al animalelor vii, care efectuează transporturi pe o distanţă mai mare de 65 km şi mai mult de 8 ore;

k) mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman;

l) institute sanitare veterinare de referinţă;

m) laborator sanitar veterinar;

n) laborator uzinal (de unitate);

o) staţie (punct) de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport.

Art. 8. - (1) Autorizaţia sanitară veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar se acordă în baza solicitării scrise din partea persoanei juridice către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi se autorizează de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 9. - (1) In vederea obţinerii autorizării sanitare veterinare pentru unităţile prevăzute în anexele la prezentul ordin, persoanele juridice depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor o documentaţie care cuprinde: cererea din partea solicitantului, cu precizarea unităţilor şi a codului CAEN, memoriul tehnic justificativ, realizat de unitate, schiţa unităţii şi, după caz, copia certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului.

(2) Inregistrarea sanitară veterinară a unităţilor prevăzute la anexa nr. 5 se acordă după depunerea declaraţiei pe propria răspundere şi obţinerea certificatului constatator de la oficiul registrului comerţului şi, în mod obligatoriu, înainte de începerea activităţii pentru care se solicită autorizaţia sanitară veterinară.

Art. 10. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor înregistrează cererea şi verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerinţelor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică unităţilor pentru care se solicită autorizaţia.

(2) Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, din Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte la unitate   un   referat   de   evaluare,   conform   modelelor prevăzute în anexele nr. 8a) şi 8b).

Art. 11. - (1) Pentru unităţile în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului, autorizaţia sanitară veterinară, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3, 4, 9 şi 14.

(2)   In cazul în care, în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, în nota de constatare a unităţilor sunt înscrise toate observaţiile constatate, măsurile dispuse, sub semnătura persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acesteia, precum şi termenul pentru depunerea contestaţiei, în limitele legii.

(3)   La expirarea termenului stabilit, persoana juridică sau reprezentantul acesteia solicită la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor reverificarea unităţii.

(4)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti monitorizează persoanele juridice care solicită autorizaţia unităţilor cuprinse în anexa nr. 2b), numărul referatului de evaluare, concluzia referatului de evaluare, precum şi numărul şi data autorizării, în cazul unităţilor pentru care sunt îndeplinite cerinţele specifice.

(5)   In baza datelor transmise de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti la nivelul Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se întocmeşte lista unităţilor autorizate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar.

Art. 12. - (1) Autorizaţia sanitară veterinară a unităţilor îşi păstrează valabilitatea timp de un an de la data emiterii şi se vizează anual numai dacă sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare care au stat la baza eliberării autorizaţiei.

(2) Pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei operatorul economic achită o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful iniţial.

Art. 13. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitară veterinară conform modelelor prevăzute în anexa nr. 9, pentru unităţile care desfăşoară activităţi de transport de animale vii.

(2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti emite autorizaţii de transport pentru călătorii de scurtă durată, mai lungi de 65 km, dar mai scurte de 8 ore, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a)   solicitanţii sunt stabiliţi sau, în cazul solicitanţilor stabiliţi într-o ţară terţă, sunt reprezentaţi în statul membru în care solicită autorizaţia;

b)   solicitanţii au demonstrat că dispun de personal, echipamente   şi   proceduri   operaţionale   suficiente   şi  corespunzătoare, care le permit să respecte legislaţia în vigoare;

c) solicitanţii sau reprezentanţii acestora nu au fost înregistraţi pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizaţia.

(3)  Autorizaţiile de transport pentru călătoriile de scurtă durată sunt valabile cel mult 5 ani de la data eliberării.

(4)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti emite autorizaţii de transport pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv de lungă durată, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a)  respectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2);

b)   depunerea suplimentară a următoarelor documente:

(i) certificatul privind atestarea competenţei profesionale pentru conducători şi însoţitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE, începând cu 5 ianuarie 2008;

(ii) autorizaţia pentru mijloacele de transport rutier şi naval care urmează să fie utilizate pentru călătorii de lungă durată, conform modelului din anexa 9;

(iii) procedurile care permit transportatorilor să urmărească şi să înregistreze circulaţia vehiculelor rutiere aflate sub responsabilitatea lor şi să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;

(iv)   planurile de urgenţă pentru situaţii de urgenţă;

(v) dovada utilizării pentru transportul ecvideelor domestice, altele decât ecvideele înregistrate, şi pentru animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină a unui sistem de navigaţie prevăzut la art. 6 alin. (9) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005, de la 1 ianuarie 2007, pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dată, şi de la 1 ianuarie 2009, pentru toate mijloacele de transport rutier.

(5)   Autorizaţiile de transport pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv pentru cele de lungă durată, sunt valabile cel mult 5 ani de la data eliberării.

(6)  In vederea eliberării autorizaţiei pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru călătorii de lungă durată, solicitantul trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti o cerere scrisă şi să îndeplinească următoarele condiţii:

a)   mijlocul de transport să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări acordate de altă autoritate competentă în acelaşi sau în alt stat membru;

b)  să respecte cerinţele prevăzute la cap. II şi VI din anexa nr. 1 la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005.

(7)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti verifică cerinţele solicitate la alin. (6) şi acordă autorizaţia pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv cele de lungă durată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(8)   In vederea eliberării autorizaţiei pentru navele de transport de animale vii, solicitantul trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti o cerere scrisă şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)   nava să fie din statul membru în care este depusă cererea;

b)   nava să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări emise de către o altă autoritate competentă în acelaşi sau în alt stat membru;

c)     nava să respecte cerinţele prevăzute la cap. IV secţiunea I din Anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005.

(9)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti verifică cerinţele solicitate la alin. (8) şi acordă autorizaţia conform modelului prevăzut la anexa nr. 9.

(10)  Autorizaţiile pentru mijloacele de transport rutiere şi navele sunt valabile cel mult 5 ani de la data eliberării şi îşi pierd valabilitatea de îndată ce mijloacele de transport sunt modificate sau reamenajate într-un mod care afectează bunăstarea animalelor.

(11)  Autorizaţiile prevăzute la anexa nr. 9 au un număr unic, acordat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti conform procedurilor elaborate de către autoritatea sanitară veterinară centrală.

(12)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti înregistrează autorizaţiile pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv cele de lungă durată, într-o bază de date electronică, iar numele şi numărul autorizaţiei transportatorului sunt puse la dispoziţia publicului în perioada de valabilitate a autorizaţiei.

(13)  Autorizaţiile prevăzute în anexa nr. 9 vor fi tipărite pe o foaie tip A 4; pentru fiecare autorizaţie în parte, tabelul, care conţine datele, va avea latura de 20 cm înălţime şi 15 cm lăţime; dispunerea rubricilor, conţinutul acestora şi dimensiunea fontului vor fi conforme cu cele prevăzute în anexa nr. 9; culoarea acestuia va fi neagră; formularul va fi alb; deoarece durata de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute în anexa nr. 9 este de 5 ani, acestea vor fi plastifiate.

(14)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti emite autorizaţii pentru punctele de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; o asemenea autorizaţie poate fi limitată pentru o anumită specie sau pentru anumite categorii de animale ori statusuri de sănătate.

(15)   In vederea obţinerii autorizaţiei pentru punctul de control, solicitantul depune o cerere scrisă, dacă punctul de control îndeplineşte în prealabil toate cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 din Regulamentul Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare pentru punctele de control şi care modifică planul de rută la care se face referire în anexa la Directiva 91/628/CEE.

(16)   Suplimentar, punctele de control îndeplinesc următoarele cerinţe:

a)  să fie situate într-o zonă care nu este supusă unei interdicţii sau unei restricţii în conformitate cu actele normative naţionale relevante, transpuse potrivit cerinţelor comunitare;

b)   să fie controlate de un medic veterinar oficial care să asigure, printre altele, respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE;

c)   să funcţioneze în conformitate cu toate regulile comunitare relevante privind sănătatea animalelor, mişcarea animalelor şi protecţia animalelor în timpul tăierii;

d)   să fie supuse unor inspecţii programate care să verifice dacă cerinţele pentru autorizaţie sunt îndeplinite.

(17)   Fiecare punct de control primeşte un număr de autorizaţie unic, care este acordat de autoritatea sanitară veterinară centrală; autoritatea sanitară veterinară centrală înaintează Comisiei Europene lista punctelor de control autorizate.

(18)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti poate retrage ori suspenda autorizaţia în cazul în care la punctul de control nu sunt respectate prevederile legale în vigoare sau în cazul modificării statusului de sănătate al zonei în care este localizat; autorizaţia poate fi racordată numai atunci când autoritatea sanitară veterinară competentă s-a asigurat că la punctul de control sunt respectate din nou toate prevederile legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitară veterinară conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, pentru mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.

(2)  In vederea eliberării autorizaţiei pentru mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, solicitantul trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti o cerere scrisă şi copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport pentru care se solicită autorizaţia şi trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a)   mijlocul de transport să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări emise de către o altă autoritate competentă în acelaşi sau în alt stat membru;

b)   mijlocul de transport să respecte cerinţele prevăzute din anexa nr. II la Regulamentul Parlamentului şi Consiliului European nr. 1.774/2002.

(3)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti verifică cerinţele solicitate la alin. (2) şi acordă autorizaţia conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.

(4)   Autorizaţiile pentru mijloacele de transport a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sunt valabile un an de la data eliberării, cu posibilitatea de acordare a unei vize anuale în condiţiile în care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificării mijlocului de transport de către reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(5)    Pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei operatorul economic achită o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful iniţial.

(6)   Mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman îşi pierd valabilitatea de îndată ce nu mai corespund scopului pentru care a fost eliberată autorizaţia.

(7)  Autorizaţiile prevăzute în anexa nr. 14 au nu număr unic, acordat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti; numărul unic va fi compus din indicativul alfanumeric al judeţului, urmat de o serie de 5 (cinci) cifre.

CAPITOLUL III

Autorizarea unităţilor care desfăşoară activităţi de export,import sau comerţ intracomunitar cu animale vii,embrioni, ovule şi material seminal

Art. 15. - Pentru obţinerea autorizării unităţilor care desfăşoară   activităţi   de   export,   import   sau   comerţ intracomunitar cu animale vii, operatorul economic persoană fizică sau juridică depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti dosarul care cuprinde:

a)  cerere;

b)  copiile certificatului de înregistrare şi ale certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului;

c)   proiectul de amplasare, construcţie şi dotare sau schiţa;

d)  identificarea fluxului tehnologic şi a utilităţilor;

e)  memoriul tehnic justificativ.

Art. 16. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti, prin personalul de specialitate, verifică dosarul şi în funcţie de activitatea desfăşurată evaluează dacă condiţiile sanitare veterinare sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

(2)   In baza evaluării rezultate, reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmeşte raportul de evaluare şi propune autorizarea sau, după caz, neautorizarea unităţii pentru activitatea de export, import sau comerţ intracomunitar cu animale vii.

(3)   In vederea emiterii autorizaţiei, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti înaintează la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor dosarul pentru care se solicită autorizaţia, care cuprinde:

a)  adresa direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti către Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, însoţită de documentaţia solicitantului cu avizul favorabil, prin care se precizează că unitatea îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare prin care solicită verificarea de către specialiştii Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea autorizării;

b)   cererea solicitantului, adresată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în care se precizează activitatea de export, import sau comerţ intracomunitar cu animale vii, vizată de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti;

c)   copii ale certificatelor de înregistrare şi certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului;

d)   proiectul de amplasare, construcţie şi dotare, cu identificarea fluxului tehnologic şi/sau a utilităţilor;

e)  memoriul tehnic justificativ;

f)   referatul de evaluare, cu propunerea de autorizaţie.

(4)  In baza rezultatului evaluării, reprezentantul Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care a verificat unitatea întocmeşte referatul tehnic cu propunerea de autorizare sau, după caz, de neautorizare pentru export, import sau comerţ intracomunitar cu animale vii.

(5)   Atunci când unitatea îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte numărul autorizaţiei sub care aceasta poate desfăşura activitatea de export, import sau comerţ intracomunitar cu animale vii şi înscrie în registrul unităţilor de export datele referitoare la numele şi adresa unităţii şi la activitatea pe care o desfăşoară.

(6)    In cazul unităţilor autorizate pentru comerţ intracomunitar, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite direcţiei de specialitate din cadrul Comisiei Europene cererea pentru introducerea în lista unităţilor autorizate pentru comerţul intracomunitar cu animale vii, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial.

(7)   Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite, în scris, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi solicitantului adresa ce cuprinde date referitoare la numărul de autorizaţie, activitatea şi relaţia pentru care unitatea desfăşoară activitatea de comerţ intracomunitar cu animale vii.

(8)   Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite lista unităţilor autorizate administraţiei veterinare a statelor membre şi ţărilor terţe, punctelor de inspecţie la frontieră pentru graniţa cu ţările terţe, precum şi altor organisme interesate.

(9)   Unităţile care solicită autorizaţii pentru export şi import, care nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare, nu sunt autorizate; personalul de specialitate al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor menţionează în nota de constatare motivele justificative.

Art. 17. - Comerţul intracomunitar, exportul cu animale vii, embrioni, ovule şi material seminal în ţări terţe se efectueze numai din unităţi înscrise în lista celor autorizate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti.

Art. 18. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti verifică lunar şi ori de câte ori este necesar unităţile autorizate.

(2)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti comunică la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor situaţia unităţilor autorizate care nu mai asigură condiţiile iniţiale de autorizaţie şi propune suspendarea sau anularea autorizării.

(3)  Decizia privind suspendarea sau, după caz, anularea autorizării unităţilor se dispune de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti.

Art. 19. - (1) Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor verifică semestrial şi ori de câte ori este necesar unităţile autorizate.

(2) In funcţie de rezultatul evaluării, dispune menţinerea autorizării unităţilor sau, după caz, suspendarea ori anularea autorizaţiei.

Art. 20. - Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor comunică decizia luată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, punctelor de inspecţie la frontieră pentru graniţa cu ţările terţe, administraţiei veterinare a acestora şi Comisiei Europene.

Art. 21. - (1) Unităţile cărora li s-a dispus suspendarea ori anularea autorizării solicită, în scris, la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor reverificarea în vederea reluării activităţii.

(2) Reluarea activităţii se dispune numai după ce unitatea garantează în scris la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti remedierea deficienţelor constatate; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti verifică remedierea acestora, întocmeşte nota de constatare şi informează Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la remedierea deficienţelor.

CAPITOLUL IV

Condiţii speciale pentru autorizarea unităţilor de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, a unităţilor intermediare, a unităţilor de compostare şi biogaz, a depozitelor de subproduse pentru utilizări tehnice şi a unităţilor tehnice

Art. 22. - Unităţile de neutralizare prin procesare/ incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, unităţile intermediare, unităţile de compostare şi biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice şi unităţile tehnice pot funcţiona numai dacă sunt supuse controalelor sanitare veterinare şi achită tariful prevăzut la pct. II din anexa nr. 13.

Art. 23. - Unităţile în care personalul sanitar-veterinar îşi desfăşoară activitatea de control sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 13 şi sunt definite în anexa nr. 1.

Art. 24. - Tariful pentru unităţile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, pentru unităţile intermediare, unităţile de compostare şi biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice şi pentru unităţile tehnice care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 25. - In vederea asigurării controlului oficial sanitar-veterinar, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile menţionate la pct. I din anexa nr. 13 încheie contracte conform legislaţiei în vigoare.

Art. 26. - (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti stabilesc numărul de personal sanitar-veterinar necesar fiecărei unităţi menţionate la pct. I din anexa nr. 13 în funcţie de specificul activităţii acesteia, capacitatea de producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare.

(2)   Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează circumscripţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în a cărei subordine se desfăşoară activitatea de control sanitar-veterinar a personalului sanitar-veterinar şi numesc medicul veterinar şef de circumscripţie.

(3)   Medicul veterinar şef de circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor întocmeşte prezenţa pentru personalul sanitar-veterinar oficial din subordine, vizează documentul justificativ întocmit de medicul veterinar oficial din unitate şi îl depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti.

Art. 27. - (1) Sumele virate de către unităţi în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca urmare a efectuării controalelor sanitar-veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii.

(2) In limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti angajează personalul sanitar-veterinar necesar pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, precum şi pentru activităţile conexe, în unităţile menţionate la pct. I din anexa nr. 13, în condiţiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau parţială, după caz.

(3) In cazul imposibilităţii asigurării controlului sanitar-veterinar de către medicii veterinari încadraţi pe perioadă determinată în conformitate cu prevederile alin. (2), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot angaja şi personal sanitar-veterinar pensionat.

Art. 28. - Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează unităţilor documentele de plată pentru activitatea de control sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care conţin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de medicul veterinar de stat din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de medicul veterinar şef al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în a cărui subordine îşi desfăşoară activitatea.

Art. 29. - In vederea asigurării personalului sanitar-veterinar de specialitate pentru desfăşurarea corespunzătoare a controlului sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 13, unităţile comunică săptămânal direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti programul de activitate.

Art. 30. - Pentru buna desfăşurare a controlului sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unităţile asigură permanent condiţii optime pe întregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilităţi pentru păstrarea sigiliilor şi a documentelor sanitare veterinare în condiţii de securitate, echipament de lucru şi de protecţie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutător şi pun la dispoziţie medicilor veterinari toate documentele şi înregistrările solicitate.

Art. 31. - In ultima zi a lunii, medicul veterinar din unitate întocmeşte şi înaintează medicului veterinar şef de circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal pentru unitatea ce desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar, activităţi desfăşurate de personalul sanitar-veterinar în unitate, pentru luna precedentă, şi care constituie actul oficial în baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.

Art. 32. - Unităţile care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti sumele calculate în luna precedentă, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plată.

Art. 33. - (1) Personalul sanitar-veterinar care realizează controlul în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 13 este subordonat tehnic şi administrativ direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar şef de circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, şi are, în principal, următoarele obligaţii:

a) desfăşoară activităţi conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor prevederi legale în vigoare;

b)   desfăşoară activităţi cu respectarea prevederilor contractului semnat de unitate cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti;

c)  întocmeşte şi înaintează la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar şef de circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, situaţiile şi documentele solicitate, precum şi pe cele prevăzute de reglementările în vigoare;

d)   păstrează confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) In exercitarea atribuţiilor de serviciu, medicii veterinari angajaţi pe perioada determinată efectuează certificarea sanitară veterinară la subprodusele de origine animală/produsele procesate la care se impune eliberarea certificatului sanitar-veterinar şi întocmesc documente de prelevare a probelor în cadrul programului strategic.

Art. 34. - Personalul sanitar-veterinar încadrat pe perioadă determinată poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, deciziile stabilite, documentele şi situaţiile întocmite.

Art. 35. - Refuzul unităţii de a semna cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti contractul pentru asigurarea şi finanţarea controlului sanitar-veterinar se penalizează prin neînceperea sau sistarea activităţii, iar neplata la timp a sumelor stabilite conform prevederilor legale, precum şi neasigurarea condiţiilor necesare desfăşurării optime a activităţii sanitare veterinare oficiale se penalizează conform clauzelor din contract.

Art. 36. - Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă către medicii veterinari a sumelor ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar.

Art. 37. - (1) In cazul în care unitatea nu virează, în termen de două luni, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate.

(2) Până la soluţionarea contestaţiei, unitatea rămâne sub control sanitar-veterinar.

CAPITOLUL V

Controale, măsuri şi sancţiuni

Art. 38. - (1) Toate unităţile şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1, 2a), 2b), 5, 6 şi 7 sunt supuse controlului sanitar-veterinar efectuat de către autoritatea sanitară veterinară competentă.

(2)   Sunt supuse controlului sanitar-veterinar de către autoritatea sanitară veterinară competentă toate unităţile înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar.

(3)  Pentru activităţile care se desfăşoară numai în baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului constatator emis de către oficiul registrului comerţului, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti va stabili, de comun acord cu oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial, datele calendaristice la care delegaţii însărcinaţi de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti preia pe bază de borderou copiile declaraţiilor pe propria răspundere.

(4)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti monitorizează unităţile înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora.

(5)  In cazul în care, la controalele efectuate de către autoritatea sanitară veterinară competentă, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, aceasta se notifică persoanei juridice verificate şi se dispun următoarele măsuri:

a)   sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b)   suspendarea temporară a activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile;

c)  interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare;

(6)  In cazul suspendării temporare a activităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor consemnează în procesul-verbal întocmit la unitate motivaţia tehnică a suspendării temporare a activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea temporară a activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(7)  Termenul de remediere a deficienţelor decurge de la data notificării către persoana juridică şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii sanitare veterinare competente.

(8)  In cazul în care neconformităţile nu sunt remediate, autoritatea sanitară veterinară centrală notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la data emiterii acestuia.

(9)   Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor anulează autorizaţia sanitară veterinară a unităţilor şi emite ordonanţă privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de personalul de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.

(10)   Reluarea activităţii supuse controlului sanitar-veterinar după corectarea neconformităţilor se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizaţie conform prevederilor legale, prin oficiul registrului comerţului sau, după caz, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice solicitante.

(11)   Persoanele juridice aplică toate măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi solicită reverificarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, atunci când deficienţele au fost corectate.

(12)  In cazul în care se constată că unităţile prevăzute în anexele nr. 1, 2a), 2b), 6 şi 7 se desfăşoară fără autorizaţia sanitară veterinară, autoritatea sanitară veterinară competentă emite ordonanţa privind interzicerea funcţionării, pe care o comunică autorităţilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(13) Tarifele percepute în vederea emiterii autorizaţiei pentru unităţile supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 12.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 39. - Unităţile înregistrate care se desfăşoară pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi, după caz, în baza autorizării sanitare veterinare se derulează atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei specifice.

Art. 40. - Pentru eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare, tarifele stabilite în anexa nr. 12 se plătesc de către solicitant la ridicarea autorizării de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti sau de la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 41. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti iau toate măsurile pentru a recepţiona din partea oficiului registrului comerţului declaraţiile pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite referitoare la desfăşurarea activităţilor în cadrul unităţilor aflate pe raza lor de competenţă.

Art. 42. - (1) Autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, îşi menţin valabilitatea până la data de 30 iunie 2007.

(2)  Până la data de 30 iunie 2007 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor evaluează toate unităţile autorizate sanitar-veterinar şi autorizează numai unităţile pentru care sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3)   Fac excepţie unităţile care au întocmit programe de modernizare şi restructurare cu finalizare la data de 31 decembrie 2007, avizate de către autoritatea sanitară veterinară, precum şi cele avizate pentru perioada de tranziţie până la data de 31 decembrie 2009.

Art. 43. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară

A. Unităţi supuse controlului sanitar-veterinar - definiţii

I. Unităţile de creştere, producţie, reproducţie şi comercializare a animalelor:

1.   exploataţie de animale - unitate organizată în care se desfăşoară activităţi pentru creşterea, producţia, reproducţia şi selecţia animalelor, inclusiv a animalelor de companie şi/sau de laborator, a peştilor, a albinelor, a viermilor de mătase şi altele, precum şi comercializarea lor;

2.   exploataţie profesională comercială de porcine - exploataţie de porcine cu un efectiv de peste 20 de porcine, care îndeplineşte condiţiile de biosecuritate şi cerinţele tehnologice minime şi este autorizată sanitar-veterinar; porcinele vii se comercializează numai pe piaţa naţională; activitatea de reproducţie se realizează, fie prin însămânţări artificiale, fie prin montă naturală, cu vieri ce trebuie utilizaţi numai în exploataţia respectivă;

3.  exploataţie nonprofesională - microfermă comercială - exploataţie de porcine cu un efectiv de până la 20 de porcine, din care maximum două scroafe pentru reproducţie; porcinele crescute în aceste exploataţii pot fi comercializate în viu, numai pe piaţa locală, direct din exploataţie; este interzisă comercializarea cărnii, produselor şi subproduselor; activitatea de reproducţie se face numai prin însămânţări artificiale;

4.   exploataţie nonprofesională de porcine pentru consum familial - exploataţie cu un efectiv de până la 3 porcine, exclusiv pentru îngrăşat, destinate consumului familial; carnea se utilizează numai pentru consum familial în exploataţia de origine; este interzisă comercializarea porcinelor vii, a cărnii, a produselor şi a subproduselor rezultate de la acestea;

5.   exploataţii pentru creşterea animalelor acvatice - unităţi organizate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, reproducerea şi creşterea animalelor acvatice în vederea comercializării;

6.   animale acvatice - peşti, moluşte şi crustacee, care cuprind şi icrele nefecundate şi gameţii, indiferent de stadiul de dezvoltare, şi care provin din unităţi de acvacultura sau sunt capturate din mediul natural, atunci când sunt destinate creşterii, repopulării mediului acvatic ori consumului uman;

7.  punct de control - loc în care animalele se odihnesc timp de cel puţin 12 ore sau mai mult, în conformitate cu pct. 1.5 sau 1.7 lit. (b) din cap. V din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005;

8.   transportator - persoana fizică sau juridică care transportă animale în nume propriu sau în numele unei terţe părţi;

9.  mijloc de transport - vehicul rutier sau feroviar, navă sau aeronavă utilizată pentru transportul de animale;

10.   navă pentru transport de animale vii - navă care este utilizată sau este destinată utilizării pentru transportul de ecvidee domestice sau animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, alta decât o navă roll-on-roll-off ori o navă care transportă animale în containere mobile;

11.   unitate de creştere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice;

12.   unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experienţă, cu excepţia unităţilor de creştere;

13.   unitate utilizatoare - orice unitate în care animalele sunt utilizate în scop experimental sau în alte scopuri ştiinţifice;

14.  exploataţie apicolă - ansamblul stupilor situaţi într-un perimetru  delimitat,  împreună  cu  amenajările  anexe,destinate creşterii şi comercializării mătcilor şi/sau coloniilor de albine şi necesare pentru exploatare;

15.  exploataţie sericicolă - ansamblul spaţiilor destinate creşterii viermilor de mătase şi producerii materialului biologic de reproducţie;

16.    genotecă de animale - unitate zootehnică specializată în care se desfăşoară activităţi pentru întreţinerea unui număr redus de animale şi linii pure, care aparţin diferitelor specii;

17.   exploataţie de carantină pentru import - unitate distinctă organizată în care se desfăşoară activităţi pentru cazarea şi izolarea animalelor de restul efectivelor, în scopul supravegherii şi efectuării unor acţiuni sanitare veterinare specifice;

18.  centru de colectare a animalelor pentru export/ exploataţie de carantină pentru export - unitate definită în conformitate cu legislaţia specifică din care se realizează exportul animalelor, cu respectarea prevederilor specifice fiecărei specii de animale destinate exportului;

19.   exploataţie de origine pentru exportul de animale - exploataţia în care se cresc şi se reproduc animale în vederea comercializării la export a unei părţi din aceste animale;

20.   bază de achiziţie/centru de colectare a animalelor - unitate prin care se achiziţionează sau se colectează animale pentru desfăşurarea unor acte de comerţ intern;

21.   expoziţie de animale şi grădină zoologică - loc cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi întreţinerea animalelor domestice sau sălbatice destinate prezentării vizitatorilor;

22.   manajerie, circ - spaţii special amenajate în care se desfăşoară activităţi privind adăpostirea de animale domestice şi sălbatice pentru a fi expuse publicului sau destinate testărilor de laborator;

23.  unităţi în domeniul reproducţiei şi al selecţiei animalelor - unităţi şi unităţi cu spaţii, amenajări şi dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de cercetare, producţie, depozitare, testare, însămânţare în domeniul reproducţiei şi al selecţiei animalelor, a materialului seminal, a ovulelor, embrionilor şi a altora asemenea;

24.   hipodrom - loc cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea, antrenarea şi testarea cabalinelor, în vederea participării la întreceri sportive;

25.  depozit de armăsari - unitate zootehnică organizată în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi îngrijirea armăsarilor de reproducţie;

26.   tabără de vară/stână - loc împrejmuit cu amenajări în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi îngrijirea sezonieră a animalelor;

27.   canisă - unitate împrejmuită, având spaţii şi locuri amenajate pentru adăpostirea, creşterea, reproducţia şi selecţia câinilor de rasă destinaţi unor servicii publice sau comercializării;

28.  alte unităţi de creştere nenominalizate - unităţi, altele decât cele nominalizate, organizate, în care se desfăşoară activităţi pentru creşterea producţiei animalelor;

29. călătorie de lungă durată - călătorie care depăşeşte 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot.

II. Alte unităţi supuse controlului sanitar-veterinar:

1.   unităţi de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I în scopul neutralizării prin procesare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea şi prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea obţinerii făinurilor proteice înainte de eliminarea finală a acestora;

2.   unităţi de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a II-a în scopul neutralizării prin procesare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea şi prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, înainte de eliminarea finală, transformarea sau utilizarea ulterioară a acestora;

3.   unităţi de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a III-a în scopul neutralizării prin procesare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea şi prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în proteine animale prelucrate şi în alte produse prelucrate ce pot fi utilizate ca materii furajere;

4.   unităţi de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea şi incinerarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate din categoriile I, a II-a sau a III-a;

5.    unităţi de compostare - întreprinderi în care degradarea biologică a produselor de origine animală este realizată în condiţii aerobe;

6.   unităţi de producere de biogaz - întreprinderi în care degradarea biologică a produselor de origine animală este realizată în condiţii anaerobe pentru producerea şi colectarea de biogaz;

7.   unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman pentru utilizări tehnice - unităţi specializate în colectarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea folosirii acestora în utilizări tehnice;

8.   unităţi intermediare de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I sau din categoria a II-a - întreprinderi în care materiile neprelucrate din categoria I sau din categoria a II-a sunt manipulate şi/sau depozitate temporar, în scopul transportului ulterior al acestora la destinaţia lor finală, şi în care pot avea loc unele activităţi preliminare, cum ar fi îndepărtarea pieilor neprelucrate şi prelucrate şi efectuarea de examinări post-mortem;

9.   unităţi intermediare de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a III-a    - întreprinderi în care materii neprelucrate din categoria a III-a sunt sortate şi/sau tăiate şi/sau refrigerate ori congelate în blocuri şi/sau depozitate temporar, în scopul transportului ulterior la destinaţia lor finală;

10.   depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului pentru utilizări tehnice - unitate în care se desfăşoară activităţi de recepţie şi depozitare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea transmiterii către unităţi de procesare în produse tehnice;

11.   fabrică pentru făina de peşte - unitate în care se desfăşoară activităţi de recepţie şi depozitare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman rezultate din activitatea de pescuit sau de procesare a peştelui, în vederea obţinerii făinii de peşte prin prelucrare termică;

12.  centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman - unitate de colectare şi tratare a unor subproduse de la animale, destinate a fi utilizate pentru furajarea animalelor care sunt specificate în Regulamentul Parlamentului şi Consiliului European nr. 1774/2002;

13.   unitate oleochimică categoria a II-a - întreprindere de prelucrare chimică a grăsimilor topite obţinute din materii din categoria a II-a, în condiţiile stabilite de Regulamentul Parlamentului şi Consiliului European nr. 1774/2002;

14.   unitate oleochimică categoria a III-a - întreprindere de prelucrare chimică a grăsimilor topite derivate din materii din categoria a III-a;

15.   unitate de depozitare - întreprindere, alta decât întreprinderile şi intermediarii la care se referă Regulamentul Parlamentului şi Consiliului European nr. 183/2005 care stabileşte cerinţe pentru igiena furajelor, în care sunt depozitate temporar produse prelucrate, înainte de utilizarea finală sau de colectarea şi procesarea acestora;

16.   cimitire de animale de companie/incineratoare pentru animale de companie - unităţi în care se desfăşoară activităţi pentru îngroparea animalelor de companie sau pentru incinerarea animalelor de companie;

17.   târg de animale vii - loc împrejmuit, prevăzut cu dezinfector rutier şi o singură cale de acces, dotat cu spaţii amenajate pentru adăpostirea animalelor aduse pentru comercializare;

18.   bază de achiziţie a animalelor - loc împrejmuit, cu spaţii amenajate pentru afluirea şi adăpostirea temporară a animalelor, în vederea valorificării;

19.  adăpost pentru câinii fără stăpân - spaţiu împrejmuit, amenajat şi dotat pentru adăpostirea şi hrănirea câinilor fără stăpân sau a celor supranumerari, în vederea recuperării, adoptării ori eutanasierii;

20.   pensiune pentru animale de companie - unitate cu spaţii şi locuri amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea temporară, hrănirea şi dresajul câinilor;

21.  şcoală pentru dresaj de câini - unitate organizată cu spaţii şi locuri împrejmuite şi amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea, hrănirea şi dresajul câinilor;

22.   frizerie pentru animale de companie - unitate specializată în care se desfăşoară activităţi pentru prestarea de servicii igienico-sanitare pentru animalele de companie;

23.   unitate pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea - unitate cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi prezentarea, în sensul comercializării, a animalelor de companie, a păsărilor şi a peştilor exotici, a altor animale exotice, precum şi a hranei, a articolelor cosmetice şi a accesoriilor pentru acestea, a diverselor momeli şi accesorii pentru pescuit;

24.   fabrică pentru hrana animalelor de companie - unitate specializată în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime, a hranei pentru animalele de companie, în vederea comercializării, în condiţiile Regulamentului Parlamentului şi Consiliului European nr. 1774/2002;

25.  staţie de incubaţie de tip industrial - spaţiu amenajat şi dotat corespunzător cu instalaţii specifice pentru preluarea, depozitarea şi ecluzionarea ouălor în vederea obţinerii puilor de o zi;

26.   staţie de incubaţie de tip gospodăresc - loc, spaţiu amenajat în sistem gospodăresc destinat ecluzionării ouălor în vederea obţinerii puilor de o zi.

III. Unităţi de asistenţă sanitară veterinară:

1.   laborator sanitar-veterinar - unitate organizată cu secţii specializate pentru efectuarea investigaţiilor şi a examenelor de laborator în scop de diagnostic;

2.   laborator sanitar-veterinar uzinal sau de unitate - unitate integrată şi organizată cu secţii specializate pentru efectuarea investigaţiilor şi a examenelor de laborator în domeniul sanitar-veterinar pentru o anumită unitate specifică;

3.   laborator sanitar-veterinar de referinţă - unitate de profil care funcţionează în cadrul institutelor sanitare veterinare de referinţă (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Institutul de Control al Produselor Biologice şi al Medicamentelor de Uz Veterinar, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară);

4.   dispensar sanitar-veterinar/cabinet medical sanitar-veterinar - unitate cu spaţii şi dotări pentru asigurarea asistenţei sanitare veterinare la animale, efectuarea unor investigaţii pentru stabilirea diagnosticului, intervenţii chirurgicale şi tratamente recuperatorii;

5.   clinică veterinară sau spital veterinar - unitate organizată care asigură asistenţă sanitară veterinară, condiţii de internare, îngrijire, supraveghere, efectuarea de examene şi investigaţii de laborator şi tratamente recuperatorii la animale;

6.   alte unităţi de asistenţă sanitară veterinară nenominalizate - unităţi, altele decât cele nominalizate, pentru asigurarea asistenţei sanitare veterinare la animale.

ANEXA Nr. 2a) la norma sanitară veterinară

UNITĂŢI

supuse înregistrării de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană si a municipiului Bucureşti

Nr.

crt.

Clasa CAEN

Denumirea activităţii conform clasei CAEN

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

1.

0121

Creşterea bovinelor

Exploataţie de bovine*)

0122

Creşterea ovinelor, caprinelor şi solipedelor

Exploataţie de animale - ovine...*)

0123

Creşterea porcinelor

Exploataţie de porcine*)

0124

Creşterea păsărilor

Exploataţie de păsări*)

Staţie de incubaţie tip gospodăresc

0125

Creşterea altor animale

Exploataţie de: albine, iepuri, animale de blană, viermi de mătase, diverse alte animale, animale acvatice (peşti, scoici, melci, broaşte)

2.

0122

Creşterea cabalinelor, măgarilor, catârilor si asinilor

Herghelie

3.

0502

Acvacultura

Exploataţii pentru creşterea animalelor acvatice

4.

9305

Alte activităţi de servicii personale n.c.a.

Pensiune pentru animalele de companie

9302

Coafură si alte activităţi de înfrumuseţare

Frizerie pentru animalele de companie

8520

Activităţi veterinare

Canisă, adăpost pentru câini

9305

Alte activităţi de servicii personale n.c.a.

Şcoală pentru dresaj câini

7470

Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor

Unităţi care asigură dezinfecţia, dezinsecţia si deratizarea la terţi

9303

Activităţi de pompe funebre şi similare

Cimitire de animale de companie, incineratoare pentru animalele de companie

NOTĂ:

Unităţile care fac obiectul controlului sanitar-veterinar şi care nu sunt cuprinse în prezenta anexă se supun inspecţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare şi funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului constatator.

*) In cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii (exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; porcine pentru reproducţie, îngrăşătorie: ovine pentru reproducţie, îngrăşătorie; păsări pentru reproducţie; broiler; pui ecluzionaţi; ouă pentru ecluzionat etc.).

ANEXA Nr. 2b) la norma sanitară veterinară

UNITĂŢI

supuse autorizării sanitare veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană si a municipiului Bucureşti

Nr.

crt.

Clasa CAEN

Denumirea activităţii conform clasei CAEN

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

1.

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Staţiune de montă naturală la animale

2.

5262

Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe

Târg de animale

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Exploataţie (fermă) de carantină pentru animalele importate

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Centre pentru colectare material seminal, embrioni, ovule, exploataţii de origine, a animalelor destinate exportului

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Centre de colectare a animalelor

3.

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Puncte de control

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor cu excepţia activităţilor veterinare

Unităţi de reproducţie şi de selecţie a animalelor

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Unităţi de recoltare a materialului seminal

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Punct de însămânţare artificială a animalelor

4

6312

Depozitări

Depozit de material seminal, ovule, embrioni

5

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I în scopul neutralizării prin procesare

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activităţii conform clasei CAEN

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria II în scopul neutralizării prin procesare

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine

animală ce nu sunt destinate consumului uman

din categoria III în scopul neutralizării prin procesare

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unităţi de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman pentru utilizări tehnice

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unitate oleochimică categoria II

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

Unitate oleochimică categoria III

6312

Depozitări

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoriile I, II

6312

Depozitări

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoria III

6312

Depozitări

Depozit (unităţi de prelucrare) a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, II, III

6312

Depozitări

Unitate de depozitare a produselor procesate categoriile I, II, III

1572

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole de masticaţie

1520

Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

Producţia de produse din peşte pentru hrana

animalelor

Fabrica de făină de peşte - categoria III

7310

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale

Unităţi de cercetare ştiinţifică, care cresc, transferă şi utilizează animale pentru experienţă

9305

Alte activităţi de servicii personale n.c.a.

Menajerie, circ, grădină zoologică

6.

0124

Creşterea păsărilor

Staţie de incubaţie tip industrial

7.

8520

Activităţi veterinare

Cabinet medical veterinar Dispensar sanitar-veterinar Clinici veterinare universitare Spital veterinar

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

AUTORIZAŢIE   SANITARĂ   VETERINARĂ

Nr..........din.........

Directorul general al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere cererea şi documentaţia pentru emiterea autorizaţiei sanitare veterinare pentru ..............................., înregistrată sub nr................................. din data ................................. la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ale Institutului/Laboratorului .........................  pentru unitatea ...........................................,cu activitatea ...................................., având sediul în localitatea ...................................., str........................................ nr........, sectorul .............., judeţul ...................................., în baza Referatului tehnic întocmit de Comisia tehnică de evaluare, înregistrat sub nr.................................. din data de .................... la ........................................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dispune autorizarea sanitară veterinară a unităţilor:

Institutul/Laboratorul ..............................., cu sediul în localitatea ........................., str.................................... nr...............,sectorul ........, judeţul ............................., aparţinând ..............................., pentru următoarele activităţi (denumirea activităţilor şi codul CAEN) .................................

Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizării sanitare veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Director general,

 ................................

(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 4 la norma sanitară veterinară

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................................................................................

AUTORIZAŢIE   SANITARĂ   VETERINARĂ

Nr..........din.........

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr........................... din data de ......................... ale ......................................... din .........................................................................................................,

                                                                (adresa completă)

în baza Raportului de evaluare întocmit de dr............................, cu nr....................., de la Circumscripţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor şi măsurilor sanitar-veterinare în vigoare, dispune autorizaţia sanitară veterinară a unităţii cu numărul ........................, cu sediul în localitatea .................................., strada ........................... nr................., sectorul .......,codul ....................., judeţul ........................., pentru următoarele activităţi:

Cod CAEN

Unitate

Activitate*)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

*) Se înscriu toate activităţile pentru care se acordă autorizaţia conform normelor sanitare veterinare în vigoare. Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizării sanitare veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

Director,

..................................

(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 5 la norma sanitară veterinară

UNITĂŢI

supuse autorizării sanitare veterinare care funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere si a certificatului constatator

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activităţii conform clasei CAEN

Denumirea unităţii

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

Tabără de vară pentru animale, păşuni

0122

Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor

Stână

ANEXA Nr. 6 la norma sanitară veterinară

AUTORIZAREA

de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar

Nr. crt.

Unităţi

1.

Laboratoare de unitate şi/sau uzinale (cu precizarea domeniilor de activitate şi a competenţelor fizico-chimice, microbiologice, toxicologice, micotoxicologice etc.)

2.

Activităţi supuse aprobării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, desfăşurate de persoane fizice şi asociaţii familiale

ANEXA Nr. 7 la norma sanitară veterinară

A. Unităţi pentru care se emit autorizări sanitare veterinare de către Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activităţii conform clasei CAEN

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

8520

Activităţi veterinare

Institute sanitare veterinare de referinţă

8520

Activităţi veterinare

Clinici veterinare universitare

B. Unităţi supuse autorizării de către Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin intermediul institutelor veterinare

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activităţii conform clasei CAEN

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

7430

Activităţi de testări şi analize

Laborator sanitar veterinar (cu precizarea domeniilor de activitate şi a competenţelor fizico-chimice, microbiologice, toxicologice, micotoxicologice etc.)

ANEXA Nr. 8a) la norma sanitară veterinară

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ....................

Nr........... data ..........

REFERAT   DE   EVALUARE

pentru autorizarea sau neautorizarea sanitară veterinară a unităţii

Subsemnatul, ..................................., medic veterinar oficial din cadrul Circumscripţiei Sanitar-veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ..................................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........................................ sub nr..................... din data de ...................., privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare de funcţionare a unităţii ........................................................................................................................................................................ ....................................................................,

                                       (localitatea, strada şi numărul)

în care se desfăşoară activitatea ........................................, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:

1. Clădiri în funcţiune:

-   nr. clădiri .............................................................................................................................................;

-   nr. încăperi/suprafaţă .............................................................................................................................

2.  Caracteristici constructive:

-   materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ...............................................................................;

-   sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă .........................................................................................;

-   canalizare ..............................................................................................................................................;

staţii de epurare .......................................................................................................................................

3.  Condiţii de microclimat:

-   ventilaţie .................................................................................................................................................;

-   temperatură ............................................................................................................................................;

-   umiditate .................................................................................................................................................;

-  luminozitate ..............................................................................................................................................;

dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.....................;

-   condiţii de depozitare şi de transport ..........................................................................................................

4.  Fluxul tehnologic:

-   spaţii pentru recepţie, depozitare ..............................................................................................................;

-  dotarea cu utilaje ......................................................................................................................................;

-   dotarea cu ustensile .................................................................................................................................;

sisteme de evacuare din incintă a deşeurilor etc...........................................................................................

5.  Capacităţi în funcţiune:

-  pentru deşeuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.).

6.   Dotarea cu materiale şi mijloace pentru dezinfecţie: .................................................................................

7.  Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:

-   spălătoare pentru mâini ..........................................................................................................................;

sterilizatoare pentru cuţite ........................................................................................................................;

-   săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc........................................................................

8.  Asistenţa sanitară veterinară:

-   de stat ................................................. nr..................... pregătire ..........................................................

9.   Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .........................................................................

10.   Alte aspecte: ......................................................................................................................................

11.  Propuneri:

a)   CORESPUNDE pentru autorizarea sanitară veterinară pentru unitatea/unităţile ..................., în care se desfăşoară activităţile ........................, clasa CAEN ......................., specificate în cererea de înregistrare .......................;

b)   NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizaţie sanitară veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

c)  NU CORESPUNDE activităţii .................., clasei CAEN declarate ...................

Medic veterinar oficial,

...............................................

(semnătura, parafa şi ştampila)

Verificat

.................

Reprezentantul legal al unităţii,

.......................................................

(numele citeţ, semnătura şi ştampila)

12. Concluzii:

a)  ÎNDEPLINEŞTE condiţiile şi se emite Autorizaţia sanitară veterinară nr........... din data de .................... pentru unitatea/unităţile ...................., în care se desfăşoară activităţile ...................., clasa CAEN ....................;

b)   NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizaţie sanitară veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

c)  NU CORESPUNDE unitatea ...................., declarată.

Director executiv,

.............................................

(semnătura, parafa şi ştampila)

Şef serviciu sănătatea animalelor,

........................................................

Medic veterinar oficial,

...............................................

ANEXA Nr. 8b) la norma sanitară veterinară

DIRECŢIA GENERALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr.................. data ......................

REFERAT   DE   EVALUARE

pentru autorizarea sau neautorizarea sanitară veterinară a unităţii şi vizarea anuală

Subsemnatul, ..............................., medic veterinar din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare ....................,având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia generală sanitară veterinară .................. sub nr..................... din data de ............................. privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare de funcţionare a unităţii din ......................................................................., în care se desfăşoară activitatea .............................................,

                                                                     (localitatea, strada şi numărul)

clasa CAEN ....................,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:

1.  Clădiri în funcţiune:

-   nr. clădiri ..............................................................................................................................................;

-   nr. încăperi/suprafaţă ..............................................................................................................................

2.  Caracteristici constructive:

-   materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ...............................................................................;

-   sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă .........................................................................................;

-   canalizare ..............................................................................................................................................;

-   staţii de epurare ......................................................................................................................................

3.  Condiţii de microclimat:

-   ventilaţie .................................................................................................................................................;

-   temperatură ............................................................................................................................................;

-   umiditate .................................................................................................................................................;

-   luminozitate .............................................................................................................................................;

dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc....................;

-   condiţii de depozitare şi de transport ........................................................................................................

4.   Fluxul tehnologic:

-   spaţii pentru recepţie, depozitare ...............................................................................................................;

-   dotarea cu utilaje ......................................................................................................................................;

-   dotarea cu ustensile ..................................................................................................................................;

sisteme de evacuare din incintă a deşeurilor etc............................................................................................

5.  Capacităţi în funcţiune:

pentru deşeuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.).

6.  Dotarea cu materiale şi mijloace pentru dezinfecţie: ....................................................................................

7.  Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:

-   spălătoare pentru mâini .............................................................................................................................;

sterilizatoare pentru cuţite ...........................................................................................................................;

-   săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc..........................................................................;

8.  Asistenţa sanitară veterinară:

-  de stat ............................. nr.............................. pregătire .........................................................................

9.  Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .............................................................................

10.   Alte aspecte: .........................................................................................................................................

11.   Propuneri:

a)   CORESPUNDE pentru autorizarea sanitară veterinară pentru unitatea/unităţile ....................., în care se desfăşoară activităţile ..................., clasa CAEN .................., specificate în cererea de înregistrare ........................................;

b)   NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizaţie sanitară veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

c)   NU CORESPUNDE unitatea ......................................, în care se desfăşoară activităţile .........................., clasa CAEN ......................., declarate.

Medic veterinar oficial,

..............................................

(semnătura, parafa şi ştampila)

Reprezentantul legal al unităţii,

...................................................

(numele citeţ, semnătura, ştampila)

Verificat .......................

12. Concluzii:

a)  ÎNDEPLINEŞTE condiţiile şi se emite Autorizaţia sanitară veterinară nr................... din data de .........................pentru unitatea/unităţile) ............................;

b)   NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizaţie sanitară veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

c)  NU CORESPUNDE unitatea .................., declarată .............

Director,

...................................................

(semnătura, parafa şi ştampila)

Şef serviciu sănătatea animalelor,

...................................................

ANEXA Nr. 9*) la norma sanitară veterinară

AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT PENTRU CALATORII DE SCURTA DURATA

ROMANIA

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

.................................................

NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY

.................................................

SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE

1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.

1. TRANSPORTER AUTHORISATION No.

2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI

2.TRANSPORTER IDENTIFICATION

2.1. Denumirea societăţii

2.1. Company name

TIP 1

NEVALID

PENTRU

CĂLĂTORII DE LUNGĂ DURATĂ

TYPE 1

NOT VALID

FOR LONG JOURNEYS

2.2.  Adresa

2.2. Address

2.3. Oraşul

2.3. Town

2.4. Cod poştal

2.4. Postal Code

2.5. Statul membru

2.5. Member State

2.6. Telefon

2.6. Telephone

2.7. Fax

2.7. Fax

2.8. Email

2.8. Email

3. AUTORIZAŢIA LIMITATA LA ANUMITE

3. AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN

Categorii de animale |_|                                            Mijloace de transport |_|

Types of animals       |_|                                            Modes of transport     |_|

Precizări:

Specify here:

Data expirării.............................                                      Expiry date............................

4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA

4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION

4.1. Numele şi adresa autorităţii

4.1. Name and address of the authority

4.2, Telefon

4.2. Telephone

4.3. Fax

4.3. Fax

4.4. Email

4.4. Email

4.5. Data                                             4.6. Locul                                          4.7. Ştampila oficială

4.5. Date                                             4.6. Place                                          4.7. Official stamp

4.8. Numele şi semnătura functionarului

4.8. Name and signature of the official

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT PENTRU TOATE TIPURILE DE CĂLĂTORII, INCLUSIV CELE DE LUNGĂ

DURATĂ

ROMANIA

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

.....................................

NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY

.....................................

SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE

1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.

1. TRANSPORTER AUTHORISATION No.

2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI

2. TRANSPORTER IDENTIFICATION

2.1. Denumirea societăţii

2.1. Company name

TIP 2

VALID PENTRU

TOATE

CĂLĂTORIILE,

INCLUSIV CELE

DE LUNGĂ

DURATĂ

TYPE 2

VALID FOR ALL

JOURNEYS,

INCLUDING

LONG

JOURNEYS

2.2. Adresa

2.2. Address

2.3. Oraşul

2.3. Town

2.4. Cod poştal

2.4. Postal Code

2.5. Statul Membru

2.5. Member State

2.6. Telefon

2.6. Telephone

2.7. Fax

2.7. Fax

2.8. Email

2.8. Email

3. SFERA DE APLICARE A AUTORIZAŢIEI limitată la anumite

3. SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain

Categorii de animale |_|                                          Mijloace de transport |_|

Types of animals       |_|                                          Modes of transport     |_|

Precizări:

Specify here:

Data expirării..............................                                  Expiry date..............................

4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA

4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION

4.1. Numele şi adresa autorităţii

4.1. Name and address of the authority

4.2. Telefon

4.2. Telephone

4.3. Fax

4.3. Fax

4.4. Email

4.4. Email

4.5. Data                                            4.6. Locul                                         4.7. Ştampila oficială

4.5. Date                                            4.6. Place                                          4.7. Official stamp

4.8. Numele şi semnătura funcţionarului

4.8. Name and signature of the official

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

ROMANIA

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

...........................................

NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY

...........................................

SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE

l. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI

1. LICENCE NUMBER

1.2. Echipat cu Sistem de Navigaţie:                       DA                NU

1.2. Equipped with Navigation System:                   YES              NO

2. Categorii de animale care pot fi transportate

2. Types of animals allowed to be transported

3. SUPRAFAŢA ÎN M2/PUNTE

3. AREA IN M2/DECK

4. Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de

4. This authorisation is valid until

5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATULUI

5. BODY ISSUING THE CERTIFICATE

5.1. Numele şi adresa autorităţii care emite certificatul

5.1. Name and address of the body issuing the certificate

5.2. Telefon

5.2. Telephone

5.3. Fax

5.3. Fax

5.4. Email

5.4. Email

5.5. Data                                           5.6, Locul                                        5.7. Ştampila

5.5. Date                                           5.6. Place                                         5.7. Stamp

5.8. Numele şi semnătura

5.8. Name and signature

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila Semnătura Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

ANEXA Nr. 10  la norma sanitară veterinară

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................

ORDONANŢĂ

privind suspendarea temporară a activităţii

Nr............. din ...........

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........................, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului  nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr.......................... din data de ......................., întocmit de ....................., medic veterinar oficial la Circumscripţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/inspector ANSVSA ........................................, în baza verificării efectuate la unitatea ................................................................................ din .........................................................................................................................................,

                                                                               (adresa completă)

proprietar ...................................., dispune suspendarea temporară, începând cu data de .......................... până la data de ...................., a desfăşurării activităţii de ....................., desfăşurată în baza Autorizării nr............... din data de ...................*) de către unitatea .............., proprietar ...................

Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea proprietarului, numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sancţionarea contravenţională şi anularea autorizării sanitare veterinare a activităţii.

Director,

................................................

(semnătura şi ştampila oficială)

Reprezentantul legal al unităţii,

................................................

(semnătura şi ştampila oficială)

ANEXA Nr. 11  la norma sanitară veterinară

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................

ORDONANŢĂ

privind interzicerea desfăşurării activităţilor

Nr............................. din .......................

Directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului  nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr...................... din data de ......, întocmit de ......, medic veterinar oficial la Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/inspector ANSVSA ..................., în baza verificării efectuate la unitatea ...........................din ...................................................................................................................................................., proprietar ......, dispune, începând cu data de .................,

                                   (adresa completă)

 interzicerea desfăşurării activităţii ......,desfăşurată în baza Autorizării nr................ din data de ..................*) de către unitatea ................, proprietar .................

Acordarea autorizării sanitare veterinare şi reluarea activităţii se efectuează la solicitarea proprietarului, după remedierea deficienţelor şi asigurarea condiţiilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

Director,

....................................................

(semnătura şi ştampila oficială)

Reprezentantul legal al unităţii,

....................................................

(semnătura şi ştampila oficială)

*) Numai pentru activităţile autorizate sanitar-veterinar.

ANEXA Nr. 12 la norma sanitară veterinară

TARIFE

pentru autorizarea unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi mijloacelor de transport

Nr. crt.

Unitate

U.M.

Tarif

de autorizaţie - lei/U.M. -

1.

Staţiune de montă naturală la animale

Obiectiv

250

2.

Târg de animale

Exploataţie de carantină pentru animale importate

Centru pentru colectare, exploataţii de origine ale animalelor destinate exportului

Baza de achiziţie a animalelor/Centre de colectare a animalelor

Puncte de control

Obiectiv

200

200

250

200

300

3.

Unităţi de reproducţie şi de selecţie animală

Unităţi de recoltare material seminal

Punct de însămânţare artificială a animalelor

Centru pentru colectare (depozit) de material seminal, embrioni, ovule,

exploataţii de origine ale animalelor destinate exportului

Obiectiv

250

250

120

200

4.

Cabinet medical veterinar

Dispensar sanitar-veterinar

Clinici veterinare universitare

Spital veterinar

Unităţi de cercetare ştiinţifică, inclusiv cele care utilizează animale de experienţă

Obiectiv

300

300

500

600

150

5.

Institute sanitare veterinare de referinţă

Obiectiv

-

6.

Staţie (punct) de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport

Obiectiv

250

7.

Navă pentru transport animale

Obiectiv

793

8.

Mijloace auto specializate pentru transportul animalelor

Obiectiv

250

9.

Transportator animale vii

Obiectiv

250

10.

Mijloace auto specializate pentru transportul subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman

Obiectiv

300

11.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală

ce nu sunt destinate consumului uman în scopul neutralizării prin procesare,

incinerare-capacitate mare/mică, compostare, biogaz

Obiectiv

600

Depozit (unităţi de prelucrare) a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru utilizări tehnice, unitate oleochimică categoriile II şi III

500

Fabrică de făină de peşte categoria III

300

Unitate intermediară pentru subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman categoriile I, II şi III

400

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu   sunt destinate consumului uman

400

Unitate de depozitare a produselor procesate, categoriile I, II şi III

200

12.

Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole de masticaţie

Obiectiv

300

13.

Laborator sanitar-veterinar Laborator uzinal (de unitate)

Obiectiv

300

14.

Menajerie, circ, grădină zoologică

Obiectiv

500

15.

Staţie de incubaţie de tip industrial

Obiectiv

250

NOTĂ:

Unităţile integrate (mai multe obiective aflate în cadrul aceluiaşi punct de lucru) se taxează o singură dată la nivelul maxim al cuantumului aprobat.

Unităţile care fac obiectul autorizării şi controlului sanitar-veterinar şi care nu sunt prevăzute în prezenta anexă se supun inspecţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare şi funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a comerciantului şi a certificatului constatator.

ANEXA Nr. 13 la norma sanitară veterinară

I. Categoriile de unităţi care depozitează temporar, procesează, incinerează subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, produse procesate, unităţile de compostare şi biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice şi unităţile tehnice pentru care se percep tarife pentru acţiunile de control sanitar-veterinar:

1.  unităţi de procesare categoria I;

2.  unităţi de procesare categoria II;

3.  unităţi de procesare categoria III;

4.  unităţi de incinerare capacitate mare/mică;

5.  unităţi intermediare categoriile I, II şi III;

6.  unităţi de compostare;

7.  unităţi de biogaz;

8.  depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice;

9.  unităţi tehnice.

II. Tarifele percepute pentru unităţile care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar în unităţile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, unităţile intermediare, unităţile de compostare si biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice si unităţile tehnice

Unităţi care desfăşoară

activităţi supuse controlului

sanitar-veterinar

Specificaţia

Tariful

1.

procesare

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

2.

incinerare

a) subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

b) produse procesate

1,5 euro/tonă

3.

depozitare temporară

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

4.

compostare

a) subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

b) produse procesate

1,5 euro/tonă

5.

producere de biogaz

1,5 euro/tonă

6.

depozitare temporară

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

7.

prelucrare tehnică

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

NOTĂ:

1.   Plata tarifelor se face la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii.

2.   In cazul unităţilor intermediare care aparţin aceleiaşi societăţi comerciale, taxarea se efectuează o singură dată la unitatea de neutralizare (procesare, incinerare, compostare sau biogaz).

3.  Pentru mijloacele de transport auto specializate pentru transportul subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, care deservesc unităţile prevăzute la pct. I, urmează să fie stabilite proceduri de utilizare.

ANEXA Nr. 14*) la norma sanitară veterinară

AUTORIZAŢIE PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALA CE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN

 

ROMANIA

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

……………………………………

AUTORIZAŢIE PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT SUBPRODUSE DE ORIGINE

ANIMALA CE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN

1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI

2. Mijlocul de transport..............................................................................................

Capacitatea de transport...........................................................................................,

Nr. de înmatriculare..................................................................................................,

Numele proprietarului...............................................................................................,

Adresa......................................................................................................................

Telefon......................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................

3. Condiţii de temperatură

3.1.  fara regim termic

3.2. T de refrigerare

3.3. T de congelare

3.4 alt regim termic

4. Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de:

5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL

5.1. Numele şi adresa autorităţii care emite certificatul

5.2. Telefon

5.3. Fax

5.4. Email

5.5. Data                                                  5.6. Locul                                         5.7. Ştampila

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul2011                    Anul20I2

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila Semnătura Parafa

Ştampila Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

Ştampila

Semnătura

Parafa

*) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 62/2007
Ordin 16 2010
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatii lor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate
Ordin 35 2009
privind modificarea si completarea unor acte normative care stabilesc tarife în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor
Ordin 20 2008
privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce reglementeaza conditiile generale si specifice pentru autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu