Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 566 din 21 aprilie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 27 aprilie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

                           NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Potrivit art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import se achita la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    Prin derogare de la prevederile de mai sus se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalatiile, echipamentele si masinile industriale care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate.
    Nu se incadreaza in prevederile alineatului precedent importurile de utilaje, instalatii, echipamente si masini industriale efectuate de importatori, care sunt destinate efectuarii de prestari de servicii. Prin prestare de servicii se intelege orice activitate desfasurata de un contribuabil, care nu constituie livrare de bunuri mobile sau transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.
    2. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, atesta dreptul de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama, la cererea importatorilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, prin eliberarea unui certificat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    3. Beneficiaza de prevederile pct. 1 alin. 2 importatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie inregistrat la organul fiscal ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunurile importate direct sau prin comisionari sa nu faca obiectul comercializarii ca atare, cu exceptia celor importate de contribuabili special autorizati care asigura necesarul de materii prime ce nu se produc in tara sau sunt deficitare pentru mai multi consumatori - unitati productive;
    c) cuantumul taxei pe valoarea adaugata pentru care se solicita suspendarea sa fie de minimum 250.000 mii lei;
    d) materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, pentru care se solicita atestarea suspendarii, trebuie sa fie cuprinse in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    4. Importatorii vor prezenta Directiei impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor o cerere, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, si urmatoarele documente:
    a) copie de pe actele de infiintare si functionare ale contribuabililor;
    b) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    c) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea unitatii productive noi, dezvoltarea capacitatilor existente sau retehnologizarea fabricilor, sectiilor, atelierelor, pentru care se importa utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale, precum si copie de pe documentul prin care se aproba achizitionarea din import a masinilor agricole;
    d) fundamentarea necesarului de materii prime pentru care se solicita suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama;
    e) copie de pe contractele externe, comenzile, facturile externe, insotite de traducere autorizata sau confirmata pe propria raspundere de persoanele care angajeaza legal unitatea importatoare, si copie de pe contractele de comision, dupa caz;
    f) copie de pe deconturile de taxa pe valoarea adaugata pe ultimele 3 luni, depuse la organul fiscal teritorial, insotite de copia de pe documentele care atesta achitarea taxei pe valoarea adaugata de plata, conform decontului;
    g) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte datoriile fata de bugetul de stat si respectarea prevederilor legale pentru importurile efectuate in baza certificatelor eliberate anterior;
    h) orice alte documente necesare in vederea analizarii cererii depuse.
    In urma analizarii documentatiei prezentate de importator, cererea se aproba sau se respinge de comisia constituita in acest scop.
    Pentru a decide asupra aprobarii sau respingerii cererii de suspendare comisia poate solicita organelor fiscale teritoriale efectuarea de documentari si/sau verificari faptice la sediul contribuabililor.
    Organele fiscale sunt obligate ca in termen de 30 de zile sa comunice rezultatele verificarii solicitate.
    Pe baza aprobarii se elibereaza importatorilor certificatul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata in vama.
    5. La declaratia vamala de import se anexeaza copia de pe certificatul obtinut de importator, care este verificata si vizata de organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
    6. Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza potrivit legii si se inscrie in declaratia vamala de import, fara a fi platita la organul vamal. Lunar, Directia Generala a Vamilor va lua masuri pentru a transmite Directiei impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat la organul vamal declaratiile vamale de import, situatia centralizata a importurilor realizate efectiv in regimul de suspendare prevazut de lege si acordat potrivit prezentelor norme metodologice.
    Lunar, pana la data de 30 a lunii urmatoare celei in care s-a transmis situatia centralizata a importurilor realizate efectiv in regim de suspendare, Directia impozite indirecte va transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, situatia importurilor efectuate in baza certificatelor de suspendare, in scopul verificarii, acestea fiind obligate sa comunice trimestrial Directiei impozite indirecte lista cuprinzand contribuabilii care nu au respectat prevederile prezentelor norme metodologice.
    In situatia in care organele de control constata nerespectarea prevederilor pct. 3 lit. b) vor retine originalul certificatului de suspendare eliberat, pe care il vor transmite Directiei impozite indirecte, in vederea anularii.
    O noua cerere de suspendare a platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale nu poate fi aprobata timp de 6 luni de la data anularii certificatului de suspendare eliberat anterior.
    7. Certificatele de suspendare emise sunt valabile pentru importurile realizate intr-o perioada de 12 luni de la data eliberarii.
    Suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata este de 60, respectiv 120 de zile calendaristice, calculate din ziua urmatoare celei in care a fost inregistrata declaratia vamala de import la organul vamal.
    In perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare emise, la cererea importatorilor, insotita de documentele prevazute la pct. 4 lit. c) - h), comisia poate aproba suplimentarea acestora.
    8. Pana la expirarea perioadei de suspendare importatorii sunt obligati sa achite taxa pe valoarea adaugata, inscrisa in Declaratia vamala de import, la organul fiscal la care sunt inregistrati ca platitori sau la banca comerciala, dupa caz.
    In cazul in care termenul de suspendare expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen, daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    In cadrul termenului de suspendare aprobat importatorii pot compensa taxa pe valoarea adaugata inscrisa in declaratia vamala de import - total sau partial - cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat, rezultata din decontul depus la organul fiscal, aferent lunii precedente.
    9. Importurile realizate in conditiile prezentelor norme metodologice se vor reflecta in documentele de evidenta si in decontul de taxa pe valoarea adaugata, astfel:
    a) in Jurnalul pentru cumparari, in coloanele 11 si 12 se inscriu datele cuprinse in Declaratia vamala de import, iar contribuabilii care au obligatia sa conduca evidenta contabila in partida dubla vor inregistra in contabilitate taxa pe valoarea adaugata in debitul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" prin creditul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate". Aceste operatiuni nu se evidentiaza in decontul lunar de taxa pe valoarea adaugata;
    b) la data efectuarii platii operatiunea se reflecta in contabilitate in debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" prin creditul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" si, concomitent, 446 = 512, cu suma achitata la bugetul de stat. Operatiunea se evidentiaza in Jurnalul pentru cumparari in coloanele 7 si 8 sau 9 si 10, dupa caz, si se cuprinde in decontul lunar de taxa pe valoarea adaugata;
    c) taxa pe valoarea adaugata inscrisa in declaratia vamala de import, compensata total sau partial cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat, rezultata din decontul lunii precedente, se reflecta in contabilitate in debitul contului 4426 prin creditul contului 4428. Operatiunea se evidentiaza in Jurnalul de cumparari in coloanele 7 si 8 sau, dupa caz, 9 si 10 si se cuprinde in decontul lunar de taxa pe valoarea adaugata.
    10. Nerespectarea termenului de plata prevazut in prezentele norme metodologice atrage calcularea de majorari, astfel:
    10.1. In situatia in care plata sumei datorate se efectueaza in termen de pana la 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de suspendare:
    a) majorari datorate pe perioada de suspendare pentru fiecare zi calendaristica din perioada de suspendare, cu cota prevazuta de actele normative in vigoare referitoare la stabilirea cotei majorarilor datorate pe perioada amanarii sau/si esalonarii la plata a obligatiilor bugetare;
    b) majorari de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi calendaristica de la expirarea termenului de suspendare si pana la data platii efective, cu cota prevazuta de actele normative in vigoare referitoare la stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a unor obligatii bugetare.
    10.2. In situatia in care plata sumei datorate se efectueaza cu o intarziere mai mare de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de suspendare, majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare se calculeaza cu cotele prevazute de actele normative in vigoare referitoare la stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a unor obligatii bugetare, pentru fiecare zi calendaristica de la data intocmirii formalitatilor vamale de import si pana la data platii efective, a compensarii sau a acordarii unei inlesniri la plata in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    10.3. Prevederile de mai sus se aplica si pentru nerespectarea termenului de plata de 60 - 120 de zile, scadent dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentului ordin, pentru importurile prevazute in certificatele de suspendare aprobate in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 2.509/1998.
    11. Certificatele de suspendare emise in baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor nr. 2.509/1998 isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea.

    ANEXA 1

                                CERERE
de suspendare a platii taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor, in baza prevederilor art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Denumirea contribuabilului ..........................................
    2. Localitatea ........., str. ........ nr. ...., judetul/sectorul .....
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A. ..............................
    4. Organul fiscal la care este inregistrat platitorul de T.V.A. ........
    5. Cifra de afaceri anuala (mii lei):
       5.1. realizata in anul precedent ....................................
       5.2. prevazuta pentru anul in curs ..................................
    6. Valoarea importului (mii lei) ............., din care:
       6.1. materii prime ..................................................
       6.2. se marcheaza cu "x":                                    _
            - utilaje industriale ................................ |_|
                                                                    _
            - instalatii industriale ............................. |_|
                                                                    _
            - echipamente industriale ............................ |_|
                                                                    _
            - masini industriale ................................. |_|
                                                                    _
            - masini agricole .................................... |_|
    7. Importul de materii prime, cuprins la pct. 6.1:
       7.1. denumirea si pozitia tarifara ...............
       7.2. produsele fabricate .........................
    8. Importul de utilaje, instalatii etc., cuprins la pct. 6.2:
       8.1. se marcheaza cu "x" obiectul de investitii:             _
            - unitate productiva noua ............................ |_|
                                                                    _
            - dezvoltare de capacitati existente ................. |_|
                                                                    _
            - retehnologizare de fabrici, sectii, ateliere ....... |_|
       8.2. date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
       nr. ......, data ........, furnizor extern ........., valoare .......
       nr. ......, data ........, furnizor extern ........., valoare .......
       nr. ......, data ........, furnizor extern ........., valoare .......
       nr. ......, data ........, furnizor extern ........., valoare .......
    9. Anexam urmatoarele documente justificative: ........................
...........................................................................
...........................................................................
    Numele si prenumele ........... Functia ........... Data ........

    Semnatura si stampila

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA IMPOZITE INDIRECTE

                               CERTIFICAT
                      Nr. ........, data ..........

    In conformitate cu prevederile art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se suspenda plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, calculata potrivit legii si inscrisa in Declaratia vamala de import, pentru:
    I. o perioada de 120 de zile de la data inregistrarii la organul vamal a Declaratiei vamale de import aferente utilajelor, instalatiilor, echipamentelor, masinilor industriale si masinilor agricole, care fac obiectul urmatoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
    nr. ......, data .........., furnizor ............, valoare ..........
    nr. ......, data .........., furnizor ............, valoare ..........
    nr. ......, data .........., furnizor ............, valoare ..........
    nr. ......, data .........., furnizor ............, valoare ..........
    nr. ......, data .........., furnizor ............, valoare ..........
    II. o perioada de 60 de zile de la data inregistrarii la organul vamal a Declaratiei vamale de import aferente materiilor prime (denumirea, cantitatea):
    1. ...................................................................
    2. ...................................................................
    3. ...................................................................
    4. ...................................................................
    5. ...................................................................

    Atestarea se refera la importul efectuat de:

    Denumirea contribuabilului ................., localitatea .................,
str. ............. nr. ......., judetul/sectorul .............., codul fiscal al platitorului de T.V.A. ..........

    Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pana la data de ................. .

                                 Director,

    ANEXA 3

                                  LISTA
cuprinzand materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare,importate in vederea realizarii obiectului de activitate, pentru care se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata in vama, pe termen de 60 de zile, conform art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
____________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea categoriei de produse                        Pozitia tarifara
crt.
____________________________________________________________________________
  1. Par de porc sau de mistret si deseuri din par de
     porc sau de mistret                                          0502.10.00
____________________________________________________________________________
  2. Radacini - altele (ciuin)                                    0714.20.90
____________________________________________________________________________
  3. Nuci de cocos, nuci de Brazilia                              0801.11.00
                                                              ex. 0801.11.00
                                                                  0801.19.00
                                                              ex. 0801.19.00
                                                                  0801.21.00
                                                                  0801.22.00
____________________________________________________________________________
  4. Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate, chiar            0802.11
     fara coaja sau decorticate                                   0802.12
                                                                  0802.21.00
                                                                  0802.22.00
                                                                  0802.31.00
                                                                  0802.32.00
____________________________________________________________________________
  5. Piper                                                        0904.11.90
                                                                  0904.12.00
____________________________________________________________________________
  6. Vanilie                                                      0905.00.00
____________________________________________________________________________
  7. Scortisoara                                                  0906
____________________________________________________________________________
  8. Cuisoare                                                     0907.00.00
____________________________________________________________________________
  9. Nucsoara, condimente din coaja de nucsoara, cardamon         0908
____________________________________________________________________________
 10. Seminte de anason, de badian, de marar, de coriandru,
     de chimion, de chimen                                        0909
____________________________________________________________________________
 11. Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, foi de dafin,
     condimente de curry si alte mirodenii                        0910
____________________________________________________________________________
 12. Malt, prajit sau neprajit                                    1107
____________________________________________________________________________
 13. Substante pectice, pectinati si pectati - altele             1302.20.90
____________________________________________________________________________
 14. Agar - agar                                                  1302.31.00
____________________________________________________________________________
 15. Boabe de cacao, intregi sau sparte, crude sau prajite        1801.00.00
____________________________________________________________________________
 16. Coji de boabe de cacao, pelicule si alte resturi de
     cacao                                                        1802.00.00
____________________________________________________________________________
 17. Pasta de cacao, degresata sau nedegresata                    1803
____________________________________________________________________________
 18. Unt, grasimi si ulei de cacao                                1804.00.00
____________________________________________________________________________
 19. Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti
     indulcitori                                                  1805.00.00
____________________________________________________________________________
 20. Suc de portocale congelat                                    2009.11.99
____________________________________________________________________________
 21. Suc de grapefruit concentrat                                 2009.20.99
____________________________________________________________________________
 22. Amestecuri de sucuri de fructe tropicale                     2009.90.97
____________________________________________________________________________
 23. Concentrate de proteine si substante proteice
     texturate                                                    2106.10
____________________________________________________________________________
 24. Fainuri, prafuri si pelete, din peste sau din
     crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice            2301.20.00
____________________________________________________________________________
 25. Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau
     aglomerate sub forma de pelete, rezultate din
     extractia uleiului de soia (srot de soia)                    2304.00.00
____________________________________________________________________________
 26. Lapte furajer                                            ex. 2309.90.70
 27. Preamestecuri                                                2309.90.93
____________________________________________________________________________
 28. Sulf brut si sulf nerafinat                                  2503.00.10
____________________________________________________________________________
 29. Caolin si alte argile caoline, chiar calcinate               2507.00
____________________________________________________________________________
 30. Argile refractare                                            2508.30.00
____________________________________________________________________________
 31. Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminocalcici
     naturali si creta fosfatata                                  2510
____________________________________________________________________________
 32. Sulfat de bariu natural (baritina)                           2511.10.00
____________________________________________________________________________
 33. Carbonat de bariu natural (witherit)                         2511.20.00
____________________________________________________________________________
 34. Agent filtrant diatomit                                      2512.00.00
____________________________________________________________________________
 35. Carbonat de magneziu natural (magnezita)                     2519.10.00
____________________________________________________________________________
 36. Magnezie calcinata arsa (sinterizata)                        2519.90.30
____________________________________________________________________________
 37. Azbest sub forma de fibre, fulgi, pulberi                    2524.00.30
____________________________________________________________________________
 38. Borati de sodiu naturali si concentratele lor
     (chiar calcinati)                                            2528.10.00
____________________________________________________________________________
 39. Feldspat                                                     2529.10.00
____________________________________________________________________________
 40. Fluorina                                                     2529.21.00
                                                                  2529.22.00
____________________________________________________________________________
 41. Minereuri de fier si concentratele lor, inclusiv
     pirite de fier prajite (cenusi de pirite)                    2601
____________________________________________________________________________
 42. Minereuri de mangan si concentratele lor, inclusiv
     minereuri de fier manganos cu un continut de mangan
     de 20% sau mai mult din greutatea produsului uscat           2602.00.00
____________________________________________________________________________
 43. Minereuri de cupru si concentratele lor                      2603.00.00
____________________________________________________________________________
 44. Minereuri de nichel si concentratele lor                     2604.00.00
____________________________________________________________________________
 45. Minereuri de cobalt si concentratele lor                     2605.00.00
____________________________________________________________________________
 46. Minereuri de aluminiu si concentratele lor                   2606.00.00
____________________________________________________________________________
 47. Minereuri de plumb si concentratele lor                      2607.00.00
____________________________________________________________________________
 48. Minereuri de zinc si concentratele lor                       2608.00.00
____________________________________________________________________________
 49. Minereuri de crom si concentratele lor                       2610.00.00
____________________________________________________________________________
 50. Minereuri de titan si concentratele lor                      2614.00.90
____________________________________________________________________________
 51. Minereuri de zirconiu si concentratele lor                   2615.10.00
____________________________________________________________________________
 52. Minereuri colective de zinc si plumb si
     concentratele lor                                            2617.90.00
____________________________________________________________________________
 53. Huile; brichete si combustibili solizi de forme
     similare obtinuti din huile                                  2701
____________________________________________________________________________
 54. Cocs de huila pentru furnal                                  2704.00.19
____________________________________________________________________________
 55. Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase         2709.00
____________________________________________________________________________
 56. Kerosen de inalta presiune                                   2710.00.55
____________________________________________________________________________
 57. Pacura                                                       2710.00.71
                                                                  2710.00.72
                                                                  2710.00.74
                                                                  2710.00.76
                                                                  2710.00.77
                                                                  2710.00.78
____________________________________________________________________________
 58. Gaz natural                                                  2711.11.00
                                                                  2711.21.00
____________________________________________________________________________
 59. Fluor, clor, brom si iod                                     2801
____________________________________________________________________________
 60. Siliciu metalic                                              2804.69.00
____________________________________________________________________________
 61. Metale alcaline sau alcalino-pamantoase; metale
     din pamanturi rare, itriu si scandiu, chiar
     amestecate sau aliate intre ele; mercur                      2805
____________________________________________________________________________
 62. Pentaoxid de difosfor; acid fosforic si acizi
     polifosforici                                                2809
____________________________________________________________________________
 63. Alti acizi anorganici si alti compusi oxigenati
     anorganici ai nemetalelor                                    2811
____________________________________________________________________________
 64. Sulfuri de nemetale; trisulfura de fosfor comerciala         2813
____________________________________________________________________________
 65. Amoniac, anhidru sau in solutie apoasa                       2814
____________________________________________________________________________
 66. Hidroxid de sodiu (PETE p.a. - solutie pura,
     concentratie 50%)                                            2815.12.00
____________________________________________________________________________
 67. Hidroxid de potasiu solid                                    2815.20.10
____________________________________________________________________________
 68. Oxid, hidroxid si peroxid de bariu                           2816.30.00
____________________________________________________________________________
 69. Oxid de zinc; peroxid de zinc                                2817.00.00
____________________________________________________________________________
 70. Alumina calcinata                                            2818.20.00
____________________________________________________________________________
 71. Oxizi si hidroxizi de fier                                   2821.10.00
____________________________________________________________________________
 72. Oxizi si hidroxizi de cobalt                                 2822.00.00
____________________________________________________________________________
 73. Oxizi de titan                                               2823.00.00
____________________________________________________________________________
 74. Oxizi de plumb; minium de plumb rosu si portocaliu           2824
____________________________________________________________________________
 75. Oxizi de staniu                                              2825.90.30
____________________________________________________________________________
 76. Fluorura de sodiu (spectral pura)                            2826.11.00
____________________________________________________________________________
 77. Fluorura de aluminiu                                         2826.12.00
____________________________________________________________________________
 78. Fluoruri de calciu                                           2826.19.00
____________________________________________________________________________
 79. Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)               2826.30.00
____________________________________________________________________________
 80. Hipocloriti; hipoclorit de calciu comercial;
     cloriti; hipobromiti                                         2828
____________________________________________________________________________
 81. Clorati de potasiu                                           2829.19.00
____________________________________________________________________________
 82. Iodat de potasiu                                             2829.90.80
____________________________________________________________________________
 83. Sulfiti de sodiu                                             2832.10.00
____________________________________________________________________________
 84. Sulfat disodic                                               2833.11.00
____________________________________________________________________________
 85. Difenilaminosulfonat de bariu                                2833.27.00
____________________________________________________________________________
 86. Nitrit de sodiu                                              2834.10.00
____________________________________________________________________________
 87. Fosfati de trisodiu                                          2835.23.00
____________________________________________________________________________
 88. Fosfat dicalcic pentru uz furajer                            2835.25.90
____________________________________________________________________________
 89. Carbonati de potasiu                                         2836.40.00
____________________________________________________________________________
 90. Cianuri complexe                                             2837.20.00
____________________________________________________________________________
 91. Silicat de zirconiu                                          2839.90.00
____________________________________________________________________________
 92. Permanganat de potasiu                                       2841.60.00
____________________________________________________________________________
 93. Zincati, vanadati                                            2841.90.30
____________________________________________________________________________
 94. Octoxid de uraniu (spectral pur)                             2844.10
____________________________________________________________________________
 95. Elemente nucleare, izotopi radioactivi                       2845
____________________________________________________________________________
 96. Hidruri, nitruri, azoturi, siliciuri si boruri,
     cu o compozitie chimica definita sau nu, altele
     decat compusii care constituie carburile de la
     pozitia nr. 2849                                             2850.00
____________________________________________________________________________
 97. Alti compusi anorganici                                      2851.00
____________________________________________________________________________
 98. Propan                                                       2901.10.10
____________________________________________________________________________
 99. Hidrocarburi ciclice                                         2902
____________________________________________________________________________
100. Derivati halogenati ai hidrocarburilor                       2903
____________________________________________________________________________
101. Alcool izoamilic                                             2905.15.00
____________________________________________________________________________
102. Substante farmaceutice                                       2905.43.00
                                                                  2905.44.99
                                                                  2906.11.00
                                                                  2906.13
                                                                  2918.16.00
                                                                  2918.22.00
                                                                  2921.51.90
                                                                  2922
                                                                  2924
                                                                  2925.11.00
                                                                  2930
                                                                  2932
                                                                  2933
                                                                  2934
                                                                  2935.00
                                                                  2936
                                                                  2937
                                                                  2938
                                                                  2939
                                                                  2940.00
                                                                  2941
____________________________________________________________________________
103. Glicerol                                                     2905.45.00
____________________________________________________________________________
104. Fenoli; fenoli alcooli                                       2907
____________________________________________________________________________
105. Antioxidant pentru uz furajer                            ex. 2909.60.00
106. Tereftalat de dimetil                                        2917.37.00
____________________________________________________________________________
107. Acid lactic                                                  2918.11.00
____________________________________________________________________________
108. Acid tartric                                                 2918.12.00
____________________________________________________________________________
109. Acid citric                                                  2918.14.00
____________________________________________________________________________
110. Acizii ascorbic si fenilantranilic                           2918.90
____________________________________________________________________________
111. Fosfati de tributil (solutie chimic pura)                    2919.00.10
____________________________________________________________________________
112. Colina si sarurile acesteia                                  2923.10.00
____________________________________________________________________________
113. Galben de metanil si rosu de metil                           2942.00.00
____________________________________________________________________________
114. Antiseruri                                                   3002.10.10
____________________________________________________________________________
115. Clorura de potasiu                                           3104.20
____________________________________________________________________________
116. Produse tanante organice sintetice                           3202.10.00
____________________________________________________________________________
117. Materii colorante organice sintetice, chiar cu
     compozitie chimica definita; preparate prevazute
     la Nota 3 de la prezentul capitol, bazate pe
     materii colorante organice sintetice de tipul
     celor utilizate ca agenti de stralucire
     fluorescenta sau ca luminofore                               3204
____________________________________________________________________________
118. Lacuri colorante; preparate bazate pe lacuri
     colorante prevazute la Nota 3 de la prezentul capitol        3205.00.00
____________________________________________________________________________
119. Pigmenti pe baza de dioxid de titan care contin 80%
     sau mai mult din greutate dioxid de titan, calculat
     in substanta uscata                                          3206.11.00
____________________________________________________________________________
120. Pigmenti, opacifianti si culori preparate, compozitii
     vitrifiabile, engobe, produse lichide pentru lustruit
     si preparate similare, de felul celor folosite in
     industria ceramica, a sticlei si a emailurilor; frita
     de sticla si alta sticla sub forma de pulbere, granule,
     lamele sau fulgi                                             3207
____________________________________________________________________________
121. Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici sau
     de polimeri naturali modificati, dispersati sau
     dizolvati intr-un mediu neapos, solutii definite
     la Nota 4 a prezentului capitol                              3208
____________________________________________________________________________
122. Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici sau
     polimeri naturali modificati si dispersati sau
     dizolvati intr-un mediu apos - bait cerat                    3209.90.00
____________________________________________________________________________
123. Masticuri de vitrificare; cimenturi de rasina;
     grunduri pentru pictura; grunduri nerefractare de
     tipul celor folosite in constructii                          3214
____________________________________________________________________________
124. Preparate pentru tratarea materialelor textile,
     pieilor, blanurilor sau altor materiale                      3403.11.00
____________________________________________________________________________
125. Preparate pentru lubrifierea masinilor si aparatelor
     (ulei frigorific ecologic)                                   3403.99.10
____________________________________________________________________________
126. Gelatine si derivatele lor                                   3503.00.10
____________________________________________________________________________
127. Adezivi pe baza de cauciuc sau materiale plastice
     (tivomelt)                                                   3506.91.00
____________________________________________________________________________
128. Enzime; enzime preparate nedenumite si necuprinse
     in alta parte                                                3507
____________________________________________________________________________
129. Explozivi preparati, altii decat pulberi propulsive          3602.00.00
____________________________________________________________________________
130. Capse pirotehnice si sisteme de initiere                     3603.00.90
____________________________________________________________________________
131. Grafit coloidal in suspensie in ulei                         3801.20.10
____________________________________________________________________________
132. Carbuni activati                                             3802.10.00
____________________________________________________________________________
133. Materii minerale naturale activate                           3802.90.00
____________________________________________________________________________
134. Saruri de colofoniu, de acizi rezinici derivati de
     colofoniu sau de acizi rezinici, altii decat sarurile
     de aduct de colofoniu                                        3806.20.00
____________________________________________________________________________
135. Insecticide                                                  3808.10
____________________________________________________________________________
136. Fungicide                                                    3808.20
____________________________________________________________________________
137. Ierbicide, inhibatori de germinare si stimulatori de
     crestere pentru plante                                       3808.30
____________________________________________________________________________
138. Dezinfectanti                                                3808.40
____________________________________________________________________________
139. Rodenticide                                                  3808.90.10
____________________________________________________________________________
140. Agenti de apretare sau finisare, acceleratori de
     vopsire sau de fixare a materiilor colorante si alte
     produse si preparate (preparate pentru scrobit si
     pentru mordansare, de exemplu) de felul celor folosite
     in industria textila sau in industrii similare               3809.91.00
____________________________________________________________________________
141. Preparate antidetonante, aditivi                             3811
____________________________________________________________________________
142. Preparate si incarcaturi pentru aparatele extinctoare        3813.00.00
____________________________________________________________________________
143. Solventi si diluanti organici, compusi nedenumiti si
     necuprinsi in alta parte                                     3814.00.90
____________________________________________________________________________
144. Reactivi                                                     3822.00.00
____________________________________________________________________________
145. Schimbatori de ioni                                          3824.90.15
                                                                  3914.00.00
____________________________________________________________________________
146. Produse auxiliare de felul celor utilizate in
     turnatorie, altele decat cele mentionate la pozitia
     nr. 3824.10.00, de natura refractara                         3824.90.65
____________________________________________________________________________
147. Spumant de flotatie; antispumant pentru fabricarea
     hartiei                                                      3824.90.95
____________________________________________________________________________
148. Copolimeri de etilen si acetat de vinil                      3901.30.00
____________________________________________________________________________
149. Rasina ionomerica constand dintr-o sare a unui
     terpolimer de etilena cu acrilat de isobutil si
     acid metacrilic                                              3901.90.10
____________________________________________________________________________
150. Polipropilena                                                3902.10.00
____________________________________________________________________________
151. Copolimeri de propilena                                      3902.30.00
____________________________________________________________________________
152. Polistiren expandabil                                        3903.11.00
____________________________________________________________________________
153. Copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS)             3903.30.00
____________________________________________________________________________
154. Acetat de polivinil in dispersie apoasa                      3905.12.00
____________________________________________________________________________
155. Alti polieteri alcooli cu un numar de hidroxil care
     sa nu depaseasca 100                                         3907.20.21
____________________________________________________________________________
156. Alti poliesteri sub forma primara                            3907.20.29
____________________________________________________________________________
157. Policarbonati                                                3907.40.00
____________________________________________________________________________
158. Polietilen-tereftalat                                        3907.60
____________________________________________________________________________
159. Alte rasini aminice                                          3909.30.00
____________________________________________________________________________
160. Poliuretani de 2,2- (tert-butilimino) dietanol si
     diisocianat de 4,4 metilendiciclohexil, sub forma
     de solutie in N,N-dimetilacetamida continand in
     greutate 50% sau mai mult polimer                            3909.50.10
____________________________________________________________________________
161. Altele (foi; folii din material plastic - imitatii de
     piele pentru tapiterii)                                      3921.90.90
____________________________________________________________________________
162. Garnituri pentru mobila, caroserii sau similare              3926.30.00
____________________________________________________________________________
163. Cauciuc natural                                              4001
____________________________________________________________________________
164. Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat
     din uleiuri, sub forma primara sau sub forma de
     placi, foi sau benzi; amestecuri de produse de la
     pozitia nr. 40.01 cu produse din prezenta pozitie,
     sub forme primare sau sub forma de placi, foi sau
     benzi                                                        4002
____________________________________________________________________________
165. Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare
     sau sub forma de placi, foi si benzi                         4005
____________________________________________________________________________
166. Corzi si fire din cauciuc vulcanizat                         4007.00.00
____________________________________________________________________________
167. Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat, neintarit,
     cu sau fara accesorii, intarite cu alte materiale
     sau altfel asociate cu alte materiale                        4009.50.90
____________________________________________________________________________
168. Alte piei brute de bovine, proaspete sau sarate
     umede, intregi                                               4101.21.00
____________________________________________________________________________
169. Foi de placaj si foi de furnir de placaj (chiar
     imbinate) si alt lemn taiat longitudinal, retezat
     sau derulat - din conifere -, de o grosime care sa
     nu depaseasca 1 mm                                           4408.10.93
____________________________________________________________________________
170. Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj - din
     lemn tropical, de o grosime care sa nu depaseasca
     1 mm - Altele                                                4408.39.80
____________________________________________________________________________
171. Altele - Foi de furnir de o grosime care sa nu
     depaseasca 1 mm din stejar, cires, nuc, paltin,
     frasin si alte esente valoroase                              4408.90.81
____________________________________________________________________________
172. Panouri de particule si panouri similare din lemn
     sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate
     cu rasini sau lianti organici, acoperite cu placi
     sau foi decorative, stratificate sub inalta presiune         4410.19.30
____________________________________________________________________________
173. Panouri de particule si panouri similare din lemn
     sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate
     cu rasini sau lianti organici, acoperite cu hartie
     impregnata cu melamina                                       4410.19.50
____________________________________________________________________________
174. Paste chimice de lemn, cu soda sau sulfat, cu
     exceptia pastelor cu dizolvant, semialbite sau
     albite, de conifere                                          4703.21.00
____________________________________________________________________________
175. Paste chimice de lemn, cu soda sau sulfat, cu
     exceptia pastelor cu dizolvant, semialbite sau
     albite, altele decat conifere                                4703.29.00
____________________________________________________________________________
176. Pasta chimica de lemn, cu sulfit, cu exceptia
     pastelor cu dizolvant, nealbite, de conifere                 4704.11.00
____________________________________________________________________________
177. Hartie filtru                                                4823.20.00
____________________________________________________________________________
178. Lana cardata                                                 5105.10.00
____________________________________________________________________________
179. Lana pieptanata, in vrac                                     5105.21.00
____________________________________________________________________________
180. Lana pieptanata, cu grosimea fibrei sub 21 microni           5105.29.00
____________________________________________________________________________
181. Bumbac                                                       5201.00
                                                                  5203.00.00
____________________________________________________________________________
182. In brut sau topit                                            5301.10.00
____________________________________________________________________________
183. In melitat sau batut                                         5301.21.00
____________________________________________________________________________
184. Canepa bruta sau topita                                      5302.10.00
____________________________________________________________________________
185. Iuta si alte fibre textile liberiene, brute                  5303.10.00
____________________________________________________________________________
186. Sisal si alte fibre textile din genul "Agave", brute         5304.10.00
____________________________________________________________________________
187. Fire cu miez, asa-zise "core Yarn"                           5401.10.11
____________________________________________________________________________
188. Fire poliamidice dtex 78/2, din poliamida 6,6            ex. 5402.10.90
____________________________________________________________________________
189. Fire texturate din nailon sau din alte poliamide,
     masurand pe fir simplu 50 tex sau mai putin
     (din poliamida 6,6)                                      ex. 5402.31.00
____________________________________________________________________________
190. Fire texturate din nailon sau din alte poliamide,
     masurand pe fir simplu peste 50 tex (din
     poliamida 6,6)                                           ex. 5402.32.00
____________________________________________________________________________
191. Fire din filamente sintetice, simple, nerasucite sau
     care sa nu depaseasca 50 de rasuciri pe metru din
     elastomeri                                                   5402.49.10
____________________________________________________________________________
192. Fire din matase artificiala, cu peste 120 de rasuciri
     pe metru                                                     5403.32.00
____________________________________________________________________________
193. Fire simple, nerasucite sau care sa nu depaseasca
     250 de rasuciri pe metru                                     5403.33.10
____________________________________________________________________________
194. Monofilamente din elastomeri                                 5404.10.10
____________________________________________________________________________
195. Cabluri din filamente sintetice - acrilice sau
     modacrilice                                                  5501.30.00
____________________________________________________________________________
196. Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate
     si nici altfel prelucrate pentru filatura, acrilice
     sau modacrilice                                              5503.30.00
____________________________________________________________________________
197. Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate
     si nici altfel prelucrate pentru filatura, din matase
     artificiala                                                  5504.10.00
____________________________________________________________________________
198. Fibre artificiale discontinue, necardate si
     nepieptanate si nici altfel prelucrate pentru
     filatura, acrilice sau modacrilice                           5506.30.00
____________________________________________________________________________
199. Fire izolate                                                 5606.00.91
____________________________________________________________________________
200. Ardezie naturala prelucrata                                  6803.00.90
____________________________________________________________________________
201. Caramizi, dale, placi si produse similare pentru
     constructii, din ceramica, refractare, altele decat
     cele din pulberi silicioase fosile sau din pamanturi
     silicioase similare cu un continut in greutate mai
     mare de 50% de Mg, Ca sau Cr, considerate separat sau
     impreuna, exprimate ca MgO, CaO, Cr2O3                       6902.10.00
____________________________________________________________________________
202. Altele (alte caramizi, dale, placi si produse
     similare pentru constructii, din ceramica, refractare,
     altele decat cele din pulberi silicioase fosile sau
     din pamanturi silicioase similare, cu un continut de
     alumina (Al2O3) de peste 7% dar mai putin de 45% din
     greutate)                                                ex. 6902.20.91
____________________________________________________________________________
203. Altele (alte caramizi, dale, placi si produse
     similare pentru constructii, din ceramica,
     refractare, altele decat cele din pulberi silicioase
     similare                                                 ex. 6902.90.00
____________________________________________________________________________
204. Alte articole ceramice refractare, altele decat cele
     din pulberi silicioase fosile sau din pamanturi
     silicioase similare cu un continut de alumina (Al2O3)
     de minimum 45% din greutate                                  6903.20.90
____________________________________________________________________________
205. Sticla optica                                                7004.20.10
____________________________________________________________________________
206. Invelisuri din sticla pentru iluminat electric
     (baloane din sticla pentru fabricatia becurilor)             7011.10.00
____________________________________________________________________________
207. Feroaliaje                                                   7202
____________________________________________________________________________
208. Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate cu
     un continut de carbon de mai putin de 0,25% din
     greutate, cu sectiunea transversala patrata sau
     dreptunghiulara si a caror latime este mai mica decat
     dublul grosimii, laminate sau obtinute prin turnare
     continua si cu o grosime care nu depaseste 130 mm            7207.11.14
____________________________________________________________________________
209. Produse laminate plate, din fier sau din oteluri
     nealiate, de o latime de 600 mm sau peste, laminate
     la rece, neplacate si neacoperite                            7209
____________________________________________________________________________
210. Oteluri inoxidabile in lingouri sau in alte forme
     primare; produse semifabricate din oteluri inox              7218
____________________________________________________________________________
211. Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, de
     o latime de 600 mm sau peste                                 7219
____________________________________________________________________________
212. Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, de o
     latime mai mica de 600 mm                                    7220
____________________________________________________________________________
213. Bare si profiluri din oteluri inoxidabile                    7222
____________________________________________________________________________
214. Sarme din oteluri inoxidabile                                7223.00
____________________________________________________________________________
215. Produse laminate plate din alte oteluri aliate, de o
     latime de 600 mm sau peste                                   7225
____________________________________________________________________________
216. Produse laminate plate din alte oteluri aliate, de o
     latime mai mica de 600 mm sau peste                          7226
____________________________________________________________________________
217. Bare si profiluri din alte oteluri aliate; profiluri
     tubulare pentru foraj, din oteluri aliate sau nealiate       7228
____________________________________________________________________________
218. Sarme din alte oteluri aliate                                7229
____________________________________________________________________________
219. Tevi, conducte si profiluri tubulare, fara sudura,
     din fier sau din otel                                        7304
____________________________________________________________________________
220. Cupru rafinat - catozi si sectiuni de catozi                 7403.11.00
____________________________________________________________________________
221. Bare si profiluri din cupru                                  7407
____________________________________________________________________________
222. Sarma de cupru                                               7408
____________________________________________________________________________
223. Tabla si banda din cupru, cu o grosime de peste 0,15 mm      7409
____________________________________________________________________________
224. Tevi si tuburi din cupru                                     7411
____________________________________________________________________________
225. Pulberi cu structura lamelara de aluminiu                    7603.20.00
____________________________________________________________________________
226. Bare si profiluri din aluminiu                               7604
____________________________________________________________________________
227. Sarme din aluminiu                                           7605
____________________________________________________________________________
228. Table si benzi din aluminiu cu o grosime de peste 0,2 mm     7606
____________________________________________________________________________
229. Tuburi si tevi din aluminiu                                  7608
____________________________________________________________________________
230. Praf de zinc                                                 7903.90.00
____________________________________________________________________________
231. Mate de cobalt si alte produse intermediare ale
     metalurgiei cobaltului; cobalt brut, pulberi                 8105.10.10
____________________________________________________________________________
232. Titan si articole din titan, inclusiv deseurile si
     resturile                                                    8108
____________________________________________________________________________
233. Separatori                                                   8507.90.93
____________________________________________________________________________
234. Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) si alte
     conductoare electrice izolate (chiar emailate sau
     oxidate anodic), cu sau fara conectori; cabluri de
     fibre optice, constituite din fibre izolate                  8544
____________________________________________________________________________
235. Corzi pentru instrumente muzicale                            9209.30.00
____________________________________________________________________________
236. Parti si accesorii pentru instrumente muzicale de la
     pozitia nr. 92.02                                            9209.92.00
____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 566/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 566 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu