Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3926 din 15.10.2018

pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 24 octombrie 2018SmartCity1

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 33 din 31.05.2017 prin care se propun ministrului justiţiei actele şi procedurile notariale pentru care onorariul notarial să se stabilească liber între notarul public şi solicitant,ţinând seama de Adresa nr. 1.546 din 29.03.2018 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi de Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 83 din 7.06.2018 prin care se propune amendarea unor dispoziţii din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, cu completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 67 alin. (2) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul INormele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Ministrul justiţiei stabileşte onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
(2) Onorariile notariale se stabilesc cu respectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege.
2. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)onorarii stabilite liber între notarul public şi solicitant pentru actele şi procedurile notariale prevăzute la art. 81. 3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă . 4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici în condiţiile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacţie, onorariul fiind calculat la valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici. 5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Valoarea drepturilor reale imobiliare cuprinse în masa succesorală se stabileşte după criteriile avute în vedere la calcularea valorii pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, prevăzute la alin. (3). 6. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)alte servicii prestate părţilor care participă la încheierea actului notarial, cu respectarea dispoziţiilor art. 83 din lege. 7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Nerespectarea de către notarii publici a dispoziţiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea şi încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 74 lit. o) din lege. 8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins: Articolul 81
(1) Onorariile se stabilesc liber între notarul public şi solicitant pentru următoarele acte şi proceduri notariale:1. procedura autentificării: a)alegerea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială; b)actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial; c)modificarea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială; d)mandatul de incapacitate; e)actul de desemnare a tutorelui din timpul vieţii; f)renunţarea la dreptul de proprietate şi la un dezmembrământ al dreptului de proprietate; g)contractul de logodnă; h)contractul de fiducie; i)contractul de administrare; î)constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil; j)pactul de opţiune de vânzare; k)pactul de opţiune de cumpărare; l)contractul de vânzare având ca obiect o moştenire; m)retractarea revocării testamentului; n)încheierea de respingere; o)contractul de comodat; p)contractul de închiriere; q)promisiunea de vânzare; r)actele şi procedurile care au ca obiect bunuri mobile;2. procedura succesorală: a)certificat de executor testamentar; b)lichidarea pasivului succesoral; c)intervenţia creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanţei; d)actul de lichidare între soţul supravieţuitor şi moştenitori; e)proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf; f)proces-verbal de validare a testamentului olograf; g)citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate şi dovezile de comunicare a acesteia; h)încheierea de respingere;3. procedura divorţului: a)acordul parental în procedura divorţului; b)actul de lichidare între foştii soţi; c)încheierea de respingere la cererea de divorţ;4. darea de dată certă înscrisurilor; 5. consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.
(2) La stabilirea onorariului pentru actele prevăzute la alin. (1) se au în vedere cheltuielile aferente activităţilor şi serviciilor efectiv prestate, prevăzute la art. 7.
9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9Actele şi procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1. 10. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru autentificarea actelor de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate imobiliară, onorariul se calculează la valoarea cea mai mare dintre valoarea declarată de părţi sau 20% din valoarea imobilului stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 pct. I. 11. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă . 12. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu oneros sau gratuit drepturi litigioase şi pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. XI. 13. Articolul 17 se abrogă . 14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secţiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, şi anume: legalizarea de semnătură, certificarea etc., cu excepţia actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiţie ad validitatem, onorariile se calculează în sumă fixă, potrivit anexei nr. 1. 15. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moştenitor se stabilesc pe certificat de moştenitor, indiferent de numărul moştenitorilor, ţinând seama de tranşele valorice, de categoriile de servicii şi proceduri, şi au în vedere gradul de rudenie al moştenitorilor cu defunctul.
16. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se prestează şi alte servicii în condiţiile art. 105 din lege, onorariul se poate majora până la 25%. 17. În anexa nr. 1 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată", punctele 12, 15 şi 27 se abrogă . 18. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale", punctul VIII se abrogă . 19. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale", punctul XI se modifică şi va avea următorul cuprins: XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase şi pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se stabileşte la 0,5%, calculat la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, onorariul se calculează la valoarea din studiul de piaţă. 20. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale", denumirea punctului XII „Pentru alte acte evaluabile în bani" se modifică şi va avea următorul cuprins: XII. «Pentru alte acte evaluabile în bani, cu excepţia celor prevăzute la art. 81 din norme 21. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale", punctul XII, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: promisiuni bilaterale sau unilaterale de cumpărare prin care se confirmă şi primirea preţului în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabileşte la 1% din valoarea achitată, dar nu mai puţin de 150 lei; pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
Articolul IIServiciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul justiţiei,Tudorel ToaderSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3926/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3926 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu