Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 26 din 22 mai 1993

privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din 28 mai 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul cresterii eficientei pazei bunurilor si a activitatilor de aparare a ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor, se infiinteaza pe langa consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, corpurile gardienilor publici.
    Art. 2
    Corpurile gardienilor publici sunt institutii publice, de interes judetean si al municipiului Bucuresti, prestatoare de servicii, cu personalitate juridica.
    Activitatea  corpurilor gardienilor publici se desfasoara pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 3
    Gardianul public este persoana destinata sa asigure paza la un agent economic public sau privat, institutie, asociatie de orice natura si sa participe la apararea ordinii si linistii publice.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 4
    Corpurile gardienilor publici se constituie pe categorii, in functie de numarul personalului acestora.
    Structura organizatorica, categoriile corpurilor gardienilor publici si numarul de personal al acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 5
    Conducerea corpurilor gardienilor publici se realizeaza de catre sefii acestora, numiti prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului municipiului Bucuresti, cu avizul organelor de politie.
    Art. 6
    Organizarea si executarea pazei bunurilor, valorilor de orice fel detinute, transportului acestora si a altor prestatii de paza, precum si participarea la apararea ordinii si linistii publice se realizeaza pe baza de contracte incheiate de corpurile gardienilor publici cu primarii, agentii economici publici sau privati, institutiile, asociatiile de orice natura, persoanele juridice sau fizice, dupa caz.
    Art. 7
    Paza prin gardieni publici se executa conform planului de paza intocmit de comandantii subunitatilor de paza si beneficiari, aprobat de seful Corpului gardienilor publici si cu avizul de specialitate al politiei.
    Art. 8
    Personalul de conducere, de instruire si de paza va fi dotat cu uniforma, insemne distinctive, echipament de protectie, armament si munitie, conform normelor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare potrivit prezentei legi.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 9
    Corpurile gardienilor publici au urmatoarele atributii:
    a) incheie contracte cu beneficiarii pentru prestarea serviciului de paza cu gardieni publici;
    b) asigura incadrarea cu efectivele necesare pentru executarea misiunilor de paza, instruirea si controlul activitatii acestora;
    c) asigura echiparea personalului cu uniforme si insemne distinctive, respectarea normelor privind portul acestora, precum si dotarea cu armament, munitie si alte mijloace necesare executarii misiunilor;
    d) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si munitiei din dotare;
    e) asigura mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare si a celorlalte mijloace si amenajari destinate efectuarii serviciului de paza;
    f) informeaza beneficiarii cu privire la modul in care se desfasoara misiunile de paza si propun masurile necesare pentru cresterea eficientei acestora;
    g) participa la apararea ordinii si linistii publice, combaterea unor incalcari de lege privind curatenia, precum si exercitarea comertului neautorizat in zonele si itinerariile stabilite in planul de executare a pazei;
    h) actioneaza pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite in posturile incredintate.
    Art. 10
    Gardienii publici sunt obligati:
    a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii obiectivelor pazite;
    b) sa pazeasca obiectivul si bunurile primite in paza si sa asigure integritatea acestora;
    c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si dispozitiile interne, sa efectueze controlul la intrarea si iesirea din incinta unitatii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor si altor bunuri, conform planului de paza;
    d) sa ia toate masurile ce decurg din consemnul postului incredintat pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, furturi, talharii, acte de tulburare a ordinii publice, distrugeri sau degradari de bunuri si alte asemenea fapte, realizand supravegherea permanenta a zonei de care raspund;
    e) in cazul savarsirii unor infractiuni, producerii unor calamitati sau altor evenimente negative in zona de care raspund, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si bunurilor, de conservare a urmelor, de identificare a faptuitorilor si a martorilor oculari, sa anunte cel mai apropiat organ de politie, sa solicite sprijinul posturilor vecine si al populatiei si sa asigure paza bunurilor;
    f) sa sesizeze organele de politie in legatura cu orice fapte de natura a prejudicia avutul beneficiarului, iar, la cerere, sa le dea concursul pentru indeplinirea misiunilor acestora;
    g) sa pastreze secretul de stat si de serviciu;
    h) sa poarte armamentul din dotare, uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului.
    Art. 11
    In realizarea atributiilor de serviciu, gardienii publici au urmatoarele drepturi:
    a) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, iar in cazul infractiunilor flagrante sa retina si sa predea de indata organelor de politie pe faptuitori si, daca exista, bunurile ce fac obiectul infractiunilor, intocmind, totodata, un proces-verbal cu cele constatate;
    b) sa cheme la ordine persoanele care tulbura linistea publica si sa intervina in cazul producerii unor atacuri asupra persoanelor, fara a abandona indeplinirea consemnului postului;
    c) sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile strict prevazute de lege;
    d) sa constate, in conditiile legii, contraventii privind ordinea si linistea publica, curatenia localitatilor, regulile de comert stradal sau alte contraventii pentru care li se stabilesc asemenea competente prin lege.
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei, intocmit in conditiile legii, va fi prezentat sefului ierarhic al agentului constatator, care va aplica amenda legala.
    Art. 12
    Persoana juridica sau fizica beneficiara de paza are urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) controleaza modul in care corpurile gardienilor publici isi indeplinesc obligatiile contractuale;
    b) solicita sefului Corpului gardienilor publici luarea masurilor corespunzatoare de imbunatatire a activitatii de paza, inclusiv de sanctionare sau inlocuire a gardienilor care nu-si executa intocmai atributiile de serviciu;
    c) executa si pune la dispozitie, la termenele stabilite prin planurile de paza si contracte, mijloacele si amenajarile tehnice necesare indeplinirii misiunilor de paza;
    d) instaleaza si asigura intretinerea mijloacelor tehnice de paza si alarmare;
    e) participa la elaborarea sau modificarea planului de paza.
    Art. 13
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii:
    a) numesc, prin hotarare, sefii corpurilor gardienilor publici;
    b) stabilesc, prin hotarare, obiectivele de interes public la care se impune organizarea pazei prin gardieni publici.
    Art. 14
    Primarii au urmatoarele atributii:
    a) stabilesc, impreuna cu organele locale de politie, posturile sau patrulele pe teritoriul localitatilor urbane si rurale care, pe langa atributiile de paza, vor participa si la apararea ordinii si linistii publice;
    b) stabilesc competenta gardienilor publici de a constata si sanctiona contraventii reglementate, in conditiile legii.
    Art. 15
    Organele de politie au urmatoarele atributii:
    a) avizeaza incadrarea personalului Corpului gardienilor publici, inarmarea acestuia si planurile de paza;
    b) controleaza, indruma si acorda asistenta de specialitate corpurilor gardienilor publici in organizarea si functionarea activitatii de paza, instruirea si pregatirea personalului;
    c) sprijina corpurile gardienilor publici in indeplinirea atributiilor privind paza bunurilor si a valorilor incredintate si solicita cooperarea acestora la masurile de asigurare a ordinii si linistii publice;
    d) asigura armamentul si munitia necesare dotarii gardienilor publici pentru indeplinirea misiunilor de paza;
    e) retrage avizul dat la incadrare in cazul in care persoanele prevazute la lit. a) savarsesc fapte incompatibile cu calitatea de gardian public sau nu mai indeplinesc conditiile prevazute de art. 16.

    CAP. 4
    Personalul

    Art. 16
    Persoana care urmeaza a fi incadrata gardian public trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie cetatean roman;
    b) sa aiba stagiul militar satisfacut si sa nu depaseasca, la angajare, varsta de 40 ani;
    c) sa fie cunoscuta ca o persoana corecta si sa nu aiba antecedente penale privind infractiuni savarsite cu intentie;
    d) sa aiba aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate functiei.
    Pot fi incadrate si femei in varsta de cel putin 21 ani, care indeplinesc conditiile prevazute in alin. 1, cu exceptia celei referitoare la stagiul militar.
    Art. 17
    Dupa incadrarea in functie, gardienii publici vor urma un curs de specializare organizat de Corpul gardienilor publici, impreuna cu inspectoratele politiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 18
    La incadrare, personalul corpurilor gardienilor publici va semna un angajament de serviciu.
    Indepartarea din serviciu sau parasirea acestuia din vina angajatului, inainte de expirarea unei perioade de 3 ani, atrage dupa sine plata de catre acesta a unei despagubiri reprezentand cheltuielile de scolarizare si echipament.
    Art. 19
    Gardienii publici si personalul de comanda al acestora sunt asimilati, in exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 20
    Functiile personalului corpurilor gardienilor publici se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 21
    Gardienii publici raman in evidenta comandamentelor militare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, putand fi mobilizati la locul de munca numai cu aprobarea acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 22
    La infiintarea corpurilor gardienilor publici, consiliile judetene impreuna cu consiliile locale, precum si Consiliul municipiului Bucuresti asigura, in conditiile legii, spatiul si mijloacele necesare bunei functionari a acestora.
    Art. 23
    Pentru asigurarea fondurilor financiare necesare infiintarii corpurilor gardienilor publici se constituie, ca anexa la bugetul de stat pe anul 1993, fondul de infiintare a Corpului gardienilor publici.
    Fondurile financiare necesare infiintarii corpurilor gardienilor publici vor fi acordate, la solicitarea consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
    Fondurile financiare acordate, in conditiile alineatului precedent, vor fi restituite bugetului de stat din veniturile realizate de la beneficiari in urma prestatiilor executate.
    Art. 24
    Fondul de salarii pentru personal, precum si celelalte cheltuieli aferente functionarii Corpului gardienilor publici se realizeaza din sumele incasate de la beneficiarii prestatiilor, care vor plati contravaloarea serviciilor prestate conform tarifelor stabilite intre partile contractante.
    Corpurile gardienilor publici sunt obligate sa plateasca la bugetul de stat taxele si impozitele prevazute de lege.
    Veniturile nete ramase vor fi folosite pentru autofinantare, dotare cu mijloacele tehnice necesare imbunatatirii sistemului de paza si recompensarea personalului propriu, potrivit legii.
    Art. 25
    Delegatiile permanente ale consiliilor judetene si primarii, cu asistenta de specialitate din partea organelor de politie, vor desfasura activitati de control, indrumare si sprijin la corpurile gardienilor publici, potrivit legii.
    Art. 26
    Corpurile gardienilor publici actioneaza si raspund potrivit legii, folosirea lor in alte scopuri fiind interzisa.
    Art. 27
    Prevederile legii privind organizarea si functionarea pazei bunurilor se aplica in mod corespunzator. Corpul gardienilor publici, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
    Art. 28
    Nerespectarea de catre personalul corpurilor gardienilor publici a dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 29
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
             prof. univ. OLIVIU GHERMAN
SmartCity5

COMENTARII la Legea 26/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 26 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu