Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.259 din 19.12.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1028 din 27 decembrie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 40, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate , alineatele (5) - (8) , cu următorul cuprins: (5) Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (6) şi care sunt omologate conform legislaţiei în vigoare pot depăşi lungimile maxime prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 şi 3, cu scopul de a permite ataşarea unor asemenea dispozitive în spatele vehiculelor sau al ansamblurilor de vehicule. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitivele respective trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 şi nicio depăşire a lungimilor maxime nu poate conduce la o creştere a lungimii de încărcare a acestor vehicule sau ansambluri de vehicule.(6) Înainte de introducerea lor pe piaţă, dispozitivele aerodinamice prevăzute la alin. (5) care depăşesc 500 mm în lungime trebuie omologate de tip conform legislaţiei în vigoare.(7) Lungimile maxime admise prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 şi 3 pot fi depăşite, fără a se considera depăşire de lungime, de către vehiculele sau ansamblurile de vehicule care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (8), în cazul în care cabinele lor asigură performanţe aerodinamice sporite şi eficienţă energetică, precum şi performanţe în materie de siguranţă. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu astfel de cabine trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 şi nicio depăşire a limitelor maxime de lungime nu poate conduce la o creştere a capacităţii de încărcare a acestor vehicule.(8) Înainte de a fi introduse pe piaţă, vehiculele prevăzute la alin. (7) sunt omologate în conformitate cu normele în vigoare. 2. La articolul 60, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate , alineatele (5) - (14) , cu următorul cuprins : (5) Controlul vehiculelor privind respectarea maselor maxime admise, totală şi pe axe, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se efectuează cu sisteme automate de cântărire amplasate pe reţeaua de drumuri sau cu echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor, de către personalul prevăzut la art. 612 lit. a), c) şi e), potrivit competenţelor legale.(6) Măsurile privind identificarea vehiculelor care depăşesc masele maxime admise, totală şi pe axe, în conformitate cu prevederile alin. (5), se stabilesc până la data de 27 mai 2021.(7) În lipsa sistemelor automate sau a echipamentelor prevăzute la alin. (5) şi alin. (11), controlul vehiculelor privind respectarea masei totale maxime admise se efectuează conform documentelor puse la dispoziţie de conducătorul auto. Masa pe axe nu se stabileşte din documente.(8) Montarea de echipamente de cântărire la bord nu poate fi impusă pentru vehicule sau ansambluri de vehicule care sunt înmatriculate în alt stat membru al Uniunii Europene.(9) În cazul în care sistemele automate şi echipamentele de cântărire prevăzute la alin. (5) sunt utilizate cu scopul perceperii tarifelor prevăzute la art. 41 alin. (21) sau cu scopul aplicării sancţiunilor contravenţionale, atunci ele se supun controlului metrologic legal.(10) Personalul prevăzut la art. 612 lit. a) efectuează în fiecare an calendaristic controale privind masele maxime admise în circulaţie, proporţional cu numărul total de vehicule verificate anual pe teritoriul României.(11) În punctele de trecere a frontierei, personalul prevăzut la art. 612 lit. c) efectuează controlul privind respectarea maselor maxime admise, totală şi pe axe, cu sisteme automate de cântărire şi a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, pentru vehiculele de transport marfă, indiferent de ţara de înmatriculare, a căror masă totală maximă admisă autorizată este mai mare de 3,5 tone. Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 8+1 locuri, controlul privind depăşirea maselor maxime admise, totală şi pe axe, şi a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se efectuează prin sondaj.(12) Controlul prevăzut la alin. (11) se efectuează în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la art. 41 alin. (2).(13) Modalitatea privind identificarea vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie care depăşesc masele maxime admise, totală şi/sau pe axe, se realizează cu ajutorul unor sisteme automate de cântărire amplasate pe infrastructura rutieră şi/sau cu ajutorul unor echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor şi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.(14) Se exceptează de la prevederile alin. (13) sistemele automate de cântărire amplasate în punctele de trecere a frontierei. 3. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Articolul IIPrevederile art. 40 alin. (5) din prezenta lege intră în vigoare la 2 ani după adoptarea propunerii legislative privind omologarea de tip a dispozitivelor aerodinamice, respectiv a autovehiculelor echipate cu astfel de cabine, prezentată de Comisia Europeană, şi după adoptarea de către Comisie a actelor de punere în aplicare, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, iar prevederile art. 40 alin. (7) din prezenta lege intră în vigoare după 3 ani de la data transpunerii sau de la data adoptării propunerii legislative prezentate de Comisia Europeană, după caz, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719. Articolul III(1) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, face schimb de informaţii cu autorităţile omoloage din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la încălcările dispoziţiilor privind masele maxime admise în circulaţie, constatate potrivit art. 60 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, şi la sancţiunile aferente aplicate, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului. (2) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor trimite o dată la 2 ani Comisiei Europene informaţiile necesare privind:a)numărul de controale efectuate în ultimii 2 ani calendaristici; b)numărul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule identificate ca fiind supraîncărcate. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise mai târziu de data de 30 septembrie a anului următor perioadei la care se referă acestea. Articolul IV Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2015/719 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 115 din 6 mai 2015.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997) MASE ŞI DIMENSIUNI maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise: R = drumuri reabilitate NR = drumuri nereabilitate M = drumuri modernizate P = drumuri pietruite Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.

R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime1
Autovehicul, altul decât autobuz2 12,00 12,00 12,00 12,00
Remorcă 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat3 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier4 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz cu două axe 13,50 13,50 13,50 13,50
Autobuz cu mai mult de două axe 15,00 15,00 15,00 15,00
Autobuz cu remorcă 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz articulat 18,75 18,75 18,75 18,75
1.2. Lăţime
a) Toate vehiculele, cu excepţia vehiculelor menţionate la lit. b) 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme transportate de vehicule 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00

1 Pentru vehiculele şi ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depăşită fără a fi limitată, cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din prezenta anexă. 2 Plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operaţiuni de transport intermodal. 3 Idem 2. 4 Idem 2.

0. 1. 2. 3. 4.
1.4. Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 şi 4.4.
1.4.a. Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1.
1.5. Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m şi o rază interioară de 5,3 m.
1.5.a. Cerinţe suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie în acelaşi aliniament cu planul. Atunci când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa descrisă la pct. 1.5, nicio parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.
1.6. Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii 12,00 12,00 12,00 12,00
1.7. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa din partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii 15,65 15,65 15,65 15,65
1.8. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu 16,40 16,40 16,40 16,40
2. MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)
2.1. Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
2.1.1. Remorcă cu două axe 18,00 17,00 17,00 16,00
2.1.2. Remorcă cu 3 axe 24,00 22,00 22,00 20,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier cu 5 sau 6 axe
a) Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2. Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe
a) Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
c) Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă, în cadrul operaţiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile5, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare 42,00 42,00 40,00 40,00
d) Autovehicule cu 3 axe cuplat cu semiremorcă cu două sau 3 axe transportând, în cadrul operaţiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare 44,00 42,00 40,00 40,00
2.2.3. Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o remorcă cu două axe 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4. Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este:
2.2.4.1. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4.2. mai mare de 1,8 m 36,006 36,00 36,00 34,00

5 Unitate de transport de mărfuri optimizată pentru dimensiunile vehiculelor rutiere şi dotată cu dispozitive de manipulare pentru transferul între moduri, de obicei şosea/cale ferată. 6 Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

0. 1. 2. 3. 4.
2.3. Autovehicule
2.3.1. Autovehicul cu două axe
a) Autovehicule cu două axe, cu excepţia autobuzelor 18,00 17,00 16,00 16,00
b) Autovehicule cu două axe care utilizează combustibili alternativi, cu excepţia autobuzelor: la greutatea maximă autorizată de 18 tone se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi 19,00 18,00 17,00 16,00
c) Autobuze cu două axe 19,50 18,50 17,50 16,50
2.3.2. Autovehicul cu 3 axe 25,00/ 26,007,8 22,00/ 24,009,10 22,00 22,00
2.3.3. Autovehicul cu 4 axe, dintre care două axe de direcţie 30,00/ 32,0011 30,00 30,00 28,00
2.4. Autobuz articulat cu 3 axe 28,0012 28,00 26,00 26,00
3. MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone)
3.1. Axa simplă
Axa simplă nemotoare 10,00 10,00 8,00 7,50
3.2. Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.2.1. mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri) 11,00 11,00 11,00 11,00
3.2.2. mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 ≤ d < 1,3 metri) 16,00 16,00 15,00 14,00
3.2.3. mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 ≤ d < 1,8 metri) 18,00 17,00 16,00 15,00
3.2.4. mai mare sau egală cu 1,8 metri (1,8 metri≤ d) 20,00 20,00 16,00 15,00
3.3. Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.3.1. mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 metri) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤ 1,4 metri) 24,00 22,00 20,00 18,00
3.4. Axa simplă motoare
3.4.1. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 şi 2.2.2 11,50 10,00 9,00 8,00
3.4.2. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.4 11,50 10,00 9,00 8,00
3.5. Axa dublă (tandem) a autovehiculelor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.5.1. mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri) 11,50 10,00 10,00 10,00
3.5.2. mai mare sau egală cu 1,0 metri, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 ≤ d < 1,3 metri) 16,00 15,00 14,00/ 15,0013 13,00
3.5.3. mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 ≤ d < 1,8 metri) 18,00/ 19,0014 17,00/ 18,0015 16,00 15,00

7 Se aplică în cazul în care axa motoare este echipată cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone. 8 Plus o limită de 1 tonă pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi, în cazul în care axa motoare este echipată cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roţi jumelate şi masa maximă pe fiecare axă nu depăşeşte 9,5 tone. 9 Idem 6. 10 Idem 7. 11 Idem 6. 12 Plus o limită de 1 tonă pentru vehicule care utilizează combustibili alternativi. 13 Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizare la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 14 Idem 6. 15 Idem 8.

0. 1. 2. 3. 4.
4. ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR
4.1. Pentru toate vehiculele Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.
4.2. Trenuri rutiere Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 metri
4.3. Masa maximă admisă în funcţie de ampatament Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.
4.4. Semiremorci Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 metri.

Axa dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 metri. Axa triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 metri inclusiv. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate. Combustibili alternativi înseamnă combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puţin parţial, drept substitut pentru sursele de petrol fosil în furnizarea de energie pentru transporturi şi care au potenţialul de a contribui la decarbonizarea acesteia şi de a îmbunătăţi performanţa de mediu a sectorului transporturilor şi care constau în: a)energia electrică consumată în toate tipurile de vehicule electrice; b)hidrogenul; c)gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat - GNC) şi lichidă (gaz natural lichefiat - GNL); d)gazul petrolier lichefiat (GPL); e)energia mecanică provenită dintr-un sistem de stocare la bord/din surse aflate la bord, printre care şi căldura reziduală.Vehicul care foloseşte combustibili alternativi înseamnă un autovehicul alimentat în totalitate sau parţial cu un combustibil alternativ şi care a fost omologat în temeiul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare. Operaţiune de transport intermodal înseamnă (i) operaţiunea de transport combinat sau (ii) operaţiunea de transport aferentă transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, care utilizează o cale navigabilă, cu condiţia ca lungimea parcursului rutier iniţial sau final să nu depăşească 150 km pe teritoriul Uniunii. Distanţa de 150 km poate fi depăşită pentru a ajunge la cel mai apropiat terminal de transport adecvat pentru serviciul avut în vedere, în cazul:

(i) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (a) sau (b) din anexa nr. I; sau
(ii) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (c) sau (d) din anexa nr. I, dacă astfel de distanţe sunt permise în statul membru în cauză.

Operaţiunea de transport combinat înseamnă transportul de mărfuri între state membre în cadrul cărora camionul, remorca, semiremorca, cu sau fără tractor, caroseria mobilă sau containerul de cel puţin 20 picioare utilizează calea rutieră pe porţiunea iniţială sau finală a parcursului şi, pentru restul traseului, calea ferată sau o cale navigabilă interioară sau maritimă, în cazul în care această secţiune depăşeşte 100 km în linie dreaptă, şi efectuează traseul rutier iniţial sau final al transportului: între punctul în care mărfurile sunt încărcate şi gara feroviară de încărcare corespunzătoare cea mai apropiată pentru traseul iniţial şi între cea mai apropiată gară feroviară de descărcare corespunzătoare şi punctul de descărcare a mărfurilor pentru traseul final; sau

pe o rază care nu depăşeşte 150 km în linie dreaptă de la portul fluvial sau maritim de încărcare sau descărcare. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)MASE ŞI DIMENSIUNI maxime admise şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise: R = drumuri reabilitate E = drumuri europene M = drumuri modernizate P = drumuri pietruite Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.

R E M P
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime1, 2
Autovehicul, altul decât autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
1.2. Lăţime
a) Toate vehiculele, cu excepţia vehiculelor menţionate la lit. b) 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
2. MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (ÎN TONE)
2.1. Autovehicul
2.1.1. Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 2 30,00 30,00 30,00 28,00
2.1.2. Autovehicul cu mai mult de 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier
2.2.1.1. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.1.2. Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.1.3. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.4. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.5. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.6. Tren rutier cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2. Vehicul articulat
2.2.2.1. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.2.2. Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.2.3. Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.4. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.5. Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
3. AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR, NEMOTOARE
3.1. mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.2. mai mare de 1,3 metri, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤1,4 m) 24,00 22,00 20,00 18,00

Axă dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 metri. Axă triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 metri inclusiv. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate. 1 Pentru vehiculele şi ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depăşită, fără a fi limitată cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2 Plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operaţiuni de transport intermodal.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 259/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 259 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu