Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.259 din 19.12.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1028 din 27 decembrie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 40, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate , alineatele (5) - (8) , cu următorul cuprins: (5) Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (6) şi care sunt omologate conform legislaţiei în vigoare pot depăşi lungimile maxime prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 şi 3, cu scopul de a permite ataşarea unor asemenea dispozitive în spatele vehiculelor sau al ansamblurilor de vehicule. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitivele respective trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 şi nicio depăşire a lungimilor maxime nu poate conduce la o creştere a lungimii de încărcare a acestor vehicule sau ansambluri de vehicule.(6) Înainte de introducerea lor pe piaţă, dispozitivele aerodinamice prevăzute la alin. (5) care depăşesc 500 mm în lungime trebuie omologate de tip conform legislaţiei în vigoare.(7) Lungimile maxime admise prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 şi 3 pot fi depăşite, fără a se considera depăşire de lungime, de către vehiculele sau ansamblurile de vehicule care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (8), în cazul în care cabinele lor asigură performanţe aerodinamice sporite şi eficienţă energetică, precum şi performanţe în materie de siguranţă. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu astfel de cabine trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 şi nicio depăşire a limitelor maxime de lungime nu poate conduce la o creştere a capacităţii de încărcare a acestor vehicule.(8) Înainte de a fi introduse pe piaţă, vehiculele prevăzute la alin. (7) sunt omologate în conformitate cu normele în vigoare. 2. La articolul 60, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate , alineatele (5) - (14) , cu următorul cuprins : (5) Controlul vehiculelor privind respectarea maselor maxime admise, totală şi pe axe, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se efectuează cu sisteme automate de cântărire amplasate pe reţeaua de drumuri sau cu echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor, de către personalul prevăzut la art. 612 lit. a), c) şi e), potrivit competenţelor legale.(6) Măsurile privind identificarea vehiculelor care depăşesc masele maxime admise, totală şi pe axe, în conformitate cu prevederile alin. (5), se stabilesc până la data de 27 mai 2021.(7) În lipsa sistemelor automate sau a echipamentelor prevăzute la alin. (5) şi alin. (11), controlul vehiculelor privind respectarea masei totale maxime admise se efectuează conform documentelor puse la dispoziţie de conducătorul auto. Masa pe axe nu se stabileşte din documente.(8) Montarea de echipamente de cântărire la bord nu poate fi impusă pentru vehicule sau ansambluri de vehicule care sunt înmatriculate în alt stat membru al Uniunii Europene.(9) În cazul în care sistemele automate şi echipamentele de cântărire prevăzute la alin. (5) sunt utilizate cu scopul perceperii tarifelor prevăzute la art. 41 alin. (21) sau cu scopul aplicării sancţiunilor contravenţionale, atunci ele se supun controlului metrologic legal.(10) Personalul prevăzut la art. 612 lit. a) efectuează în fiecare an calendaristic controale privind masele maxime admise în circulaţie, proporţional cu numărul total de vehicule verificate anual pe teritoriul României.(11) În punctele de trecere a frontierei, personalul prevăzut la art. 612 lit. c) efectuează controlul privind respectarea maselor maxime admise, totală şi pe axe, cu sisteme automate de cântărire şi a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, pentru vehiculele de transport marfă, indiferent de ţara de înmatriculare, a căror masă totală maximă admisă autorizată este mai mare de 3,5 tone. Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 8+1 locuri, controlul privind depăşirea maselor maxime admise, totală şi pe axe, şi a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se efectuează prin sondaj.(12) Controlul prevăzut la alin. (11) se efectuează în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la art. 41 alin. (2).(13) Modalitatea privind identificarea vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie care depăşesc masele maxime admise, totală şi/sau pe axe, se realizează cu ajutorul unor sisteme automate de cântărire amplasate pe infrastructura rutieră şi/sau cu ajutorul unor echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor şi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.(14) Se exceptează de la prevederile alin. (13) sistemele automate de cântărire amplasate în punctele de trecere a frontierei. 3. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Articolul IIPrevederile art. 40 alin. (5) din prezenta lege intră în vigoare la 2 ani după adoptarea propunerii legislative privind omologarea de tip a dispozitivelor aerodinamice, respectiv a autovehiculelor echipate cu astfel de cabine, prezentată de Comisia Europeană, şi după adoptarea de către Comisie a actelor de punere în aplicare, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, iar prevederile art. 40 alin. (7) din prezenta lege intră în vigoare după 3 ani de la data transpunerii sau de la data adoptării propunerii legislative prezentate de Comisia Europeană, după caz, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719. Articolul III(1) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, face schimb de informaţii cu autorităţile omoloage din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la încălcările dispoziţiilor privind masele maxime admise în circulaţie, constatate potrivit art. 60 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, şi la sancţiunile aferente aplicate, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului. (2) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor trimite o dată la 2 ani Comisiei Europene informaţiile necesare privind:a)numărul de controale efectuate în ultimii 2 ani calendaristici; b)numărul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule identificate ca fiind supraîncărcate. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise mai târziu de data de 30 septembrie a anului următor perioadei la care se referă acestea. Articolul IV Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2015/719 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 115 din 6 mai 2015.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997) MASE ŞI DIMENSIUNI maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise: R = drumuri reabilitate NR = drumuri nereabilitate M = drumuri modernizate P = drumuri pietruite Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.

R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime1
Autovehicul, altul decât autobuz2 12,00 12,00 12,00 12,00
Remorcă 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat3 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier4 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz cu două axe 13,50 13,50 13,50 13,50
Autobuz cu mai mult de două axe 15,00 15,00 15,00 15,00
Autobuz cu remorcă 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz articulat 18,75 18,75 18,75 18,75
1.2. Lăţime
a) Toate vehiculele, cu excepţia vehiculelor menţionate la lit. b) 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme transportate de vehicule 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00

1 Pentru vehiculele şi ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depăşită fără a fi limitată, cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din prezenta anexă. 2 Plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operaţiuni de transport intermodal. 3 Idem 2. 4 Idem 2.

0. 1. 2. 3. 4.
1.4. Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 şi 4.4.
1.4.a. Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1.
1.5. Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m şi o rază interioară de 5,3 m.
1.5.a. Cerinţe suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie în acelaşi aliniament cu planul. Atunci când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa descrisă la pct. 1.5, nicio parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.
1.6. Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii 12,00 12,00 12,00 12,00
1.7. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa din partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii 15,65 15,65 15,65 15,65
1.8. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu 16,40 16,40 16,40 16,40
2. MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)
2.1. Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
2.1.1. Remorcă cu două axe 18,00 17,00 17,00 16,00
2.1.2. Remorcă cu 3 axe 24,00 22,00 22,00 20,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier cu 5 sau 6 axe
a) Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2. Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe
a) Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
c) Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă, în cadrul operaţiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile5, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare 42,00 42,00 40,00 40,00
d) Autovehicule cu 3 axe cuplat cu semiremorcă cu două sau 3 axe transportând, în cadrul operaţiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare 44,00 42,00 40,00 40,00
2.2.3. Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o remorcă cu două axe 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4. Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este:
2.2.4.1. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4.2. mai mare de 1,8 m 36,006 36,00 36,00 34,00

5 Unitate de transport de mărfuri optimizată pentru dimensiunile vehiculelor rutiere şi dotată cu dispozitive de manipulare pentru transferul între moduri, de obicei şosea/cale ferată. 6 Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

0. 1. 2. 3. 4.
2.3. Autovehicule
2.3.1. Autovehicul cu două axe
a) Autovehicule cu două axe, cu excepţia autobuzelor 18,00 17,00 16,00 16,00
b) Autovehicule cu două axe care utilizează combustibili alternativi, cu excepţia autobuzelor: la greutatea maximă autorizată de 18 tone se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi 19,00 18,00 17,00 16,00
c) Autobuze cu două axe 19,50 18,50 17,50 16,50
2.3.2. Autovehicul cu 3 axe 25,00/ 26,007,8 22,00/ 24,009,10 22,00 22,00
2.3.3. Autovehicul cu 4 axe, dintre care două axe de direcţie 30,00/ 32,0011 30,00 30,00 28,00
2.4. Autobuz articulat cu 3 axe 28,0012 28,00 26,00 26,00
3. MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone)
3.1. Axa simplă
Axa simplă nemotoare 10,00 10,00 8,00 7,50
3.2. Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.2.1. mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri) 11,00 11,00 11,00 11,00
3.2.2. mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 ≤ d < 1,3 metri) 16,00 16,00 15,00 14,00
3.2.3. mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 ≤ d < 1,8 metri) 18,00 17,00 16,00 15,00
3.2.4. mai mare sau egală cu 1,8 metri (1,8 metri≤ d) 20,00 20,00 16,00 15,00
3.3. Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.3.1. mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 metri) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤ 1,4 metri) 24,00 22,00 20,00 18,00
3.4. Axa simplă motoare
3.4.1. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 şi 2.2.2 11,50 10,00 9,00 8,00
3.4.2. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.4 11,50 10,00 9,00 8,00
3.5. Axa dublă (tandem) a autovehiculelor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.5.1. mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri) 11,50 10,00 10,00 10,00
3.5.2. mai mare sau egală cu 1,0 metri, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 ≤ d < 1,3 metri) 16,00 15,00 14,00/ 15,0013 13,00
3.5.3. mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 ≤ d < 1,8 metri) 18,00/ 19,0014 17,00/ 18,0015 16,00 15,00

7 Se aplică în cazul în care axa motoare este echipată cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone. 8 Plus o limită de 1 tonă pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi, în cazul în care axa motoare este echipată cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roţi jumelate şi masa maximă pe fiecare axă nu depăşeşte 9,5 tone. 9 Idem 6. 10 Idem 7. 11 Idem 6. 12 Plus o limită de 1 tonă pentru vehicule care utilizează combustibili alternativi. 13 Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizare la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 14 Idem 6. 15 Idem 8.

0. 1. 2. 3. 4.
4. ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR
4.1. Pentru toate vehiculele Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.
4.2. Trenuri rutiere Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 metri
4.3. Masa maximă admisă în funcţie de ampatament Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.
4.4. Semiremorci Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 metri.

Axa dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 metri. Axa triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 metri inclusiv. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate. Combustibili alternativi înseamnă combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puţin parţial, drept substitut pentru sursele de petrol fosil în furnizarea de energie pentru transporturi şi care au potenţialul de a contribui la decarbonizarea acesteia şi de a îmbunătăţi performanţa de mediu a sectorului transporturilor şi care constau în: a)energia electrică consumată în toate tipurile de vehicule electrice; b)hidrogenul; c)gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat - GNC) şi lichidă (gaz natural lichefiat - GNL); d)gazul petrolier lichefiat (GPL); e)energia mecanică provenită dintr-un sistem de stocare la bord/din surse aflate la bord, printre care şi căldura reziduală.Vehicul care foloseşte combustibili alternativi înseamnă un autovehicul alimentat în totalitate sau parţial cu un combustibil alternativ şi care a fost omologat în temeiul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare. Operaţiune de transport intermodal înseamnă (i) operaţiunea de transport combinat sau (ii) operaţiunea de transport aferentă transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, care utilizează o cale navigabilă, cu condiţia ca lungimea parcursului rutier iniţial sau final să nu depăşească 150 km pe teritoriul Uniunii. Distanţa de 150 km poate fi depăşită pentru a ajunge la cel mai apropiat terminal de transport adecvat pentru serviciul avut în vedere, în cazul:

(i) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (a) sau (b) din anexa nr. I; sau
(ii) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (c) sau (d) din anexa nr. I, dacă astfel de distanţe sunt permise în statul membru în cauză.

Operaţiunea de transport combinat înseamnă transportul de mărfuri între state membre în cadrul cărora camionul, remorca, semiremorca, cu sau fără tractor, caroseria mobilă sau containerul de cel puţin 20 picioare utilizează calea rutieră pe porţiunea iniţială sau finală a parcursului şi, pentru restul traseului, calea ferată sau o cale navigabilă interioară sau maritimă, în cazul în care această secţiune depăşeşte 100 km în linie dreaptă, şi efectuează traseul rutier iniţial sau final al transportului: între punctul în care mărfurile sunt încărcate şi gara feroviară de încărcare corespunzătoare cea mai apropiată pentru traseul iniţial şi între cea mai apropiată gară feroviară de descărcare corespunzătoare şi punctul de descărcare a mărfurilor pentru traseul final; sau

pe o rază care nu depăşeşte 150 km în linie dreaptă de la portul fluvial sau maritim de încărcare sau descărcare. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)MASE ŞI DIMENSIUNI maxime admise şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise: R = drumuri reabilitate E = drumuri europene M = drumuri modernizate P = drumuri pietruite Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.

R E M P
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime1, 2
Autovehicul, altul decât autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
1.2. Lăţime
a) Toate vehiculele, cu excepţia vehiculelor menţionate la lit. b) 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
2. MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (ÎN TONE)
2.1. Autovehicul
2.1.1. Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 2 30,00 30,00 30,00 28,00
2.1.2. Autovehicul cu mai mult de 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier
2.2.1.1. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.1.2. Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.1.3. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.4. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.5. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.6. Tren rutier cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2. Vehicul articulat
2.2.2.1. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.2.2. Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.2.3. Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.4. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.5. Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
3. AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR, NEMOTOARE
3.1. mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.2. mai mare de 1,3 metri, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤1,4 m) 24,00 22,00 20,00 18,00

Axă dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 metri. Axă triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 metri inclusiv. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate. 1 Pentru vehiculele şi ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depăşită, fără a fi limitată cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2 Plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operaţiuni de transport intermodal.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 259/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 259 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu