Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 586 din 15 aprilie 2004

privind infiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din  3 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului, denumit in continuare SNEGICA, in scopul asigurarii cadrului organizatoric, institutional si legal de cooperare a autoritatilor si institutiilor publice cu competente in domeniul protectiei atmosferei si al evaluarii si gestionarii calitatii aerului pe teritoriul Romaniei.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in calitate de autoritate de decizie si control in domeniul protectiei atmosferei, asigura coordonarea activitatii SNEGICA.

    CAP. 2
    Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului

    Art. 2
    SNEGICA cuprinde, ca parti integrante, urmatoarele doua sisteme:
    a) Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului (SNMCA);
    b) Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici (SNIEPA).
    Art. 3
    (1) Autoritatile si institutiile publice care au obligatia sa furnizeze, conform legii, informatiile si datele necesare evaluarii si gestionarii integrate a calitatii aerului sunt:
    a) autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului;
    b) autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru sanatate;
    c) autoritatea publica centrala pentru transporturi;
    d) autoritatea publica centrala pentru industrie;
    e) autoritatea publica centrala pentru comert;
    f) autoritatea publica centrala pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala si autoritatile publice teritoriale pentru agricultura si dezvoltare rurala;
    g) autoritatea publica centrala pentru coordonarea administratiei publice;
    h) autoritatea publica centrala pentru lucrari publice;
    i) Institutul National de Statistica si directiile regionale din subordine;
    j) consiliile judetene;
    k) primariile si consiliile locale.
    (2) Autoritatile si institutiile publice centrale prevazute la alin. (1) sunt responsabile pentru furnizarea datelor si informatiilor necesare evaluarii si gestionarii integrate a calitatii aerului, colectate, prelucrate si validate de catre autoritatile si institutiile de specialitate aflate sub autoritatea, in subordinea si in coordonarea autoritatii publice centrale respective.
    (3) Titularii de activitate au obligatia sa furnizeze informatiile si datele necesare evaluarii si gestionarii integrate a calitatii aerului.
    Art. 4
    (1) SNEGICA indeplineste urmatoarele functii:
    a) asigura monitorizarea si evaluarea calitatii aerului in mod unitar pe intreg teritoriul national;
    b) asigura realizarea inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, la nivel national si local;
    c) furnizeaza informatii in vederea elaborarii planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului;
    d) asigura datele si informatiile necesare pentru elaborarea si reactualizarea Strategiei nationale pentru protectia atmosferei si a Planului national de actiune pentru protectia atmosferei;
    e) asigura furnizarea datelor si informatiilor necesare realizarii informarii publicului cu privire la calitatea aerului, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Autoritatile si institutiile publice centrale prevazute la art. 3 alin. (1) participa la elaborarea de acte normative in domeniul evaluarii si gestionarii calitatii aerului, precum si la elaborarea normelor privind inventarele emisiilor de poluanti in atmosfera, la nivel national si local.
    Art. 5
    Autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1), precum si titularii de activitate, organizatiile neguvernamentale ce isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei mediului si reprezentantii societatii civile participa la elaborarea si aplicarea planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului conform prevederilor legislatiei in vigoare.
    Art. 6
    (1) Pentru asigurarea operationalitatii privind prelucrarea datelor si elaborarea rapoartelor conform cerintelor nationale si internationale, se infiinteaza, in structura Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului (CECA), in cadrul Departamentului de monitorizare a factorilor de mediu, ca subunitate in cadrul Sectiei de calitatea aerului, prin decizie a directorului general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti.
    (2) Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului intocmeste rapoarte conform cerintelor nationale si internationale in domeniul evaluarii si gestionarii calitatii aerului, inclusiv rapoarte privind inventarele emisiilor de poluanti in atmosfera, la nivel national si local.
    (3) Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului integreaza informatiile furnizate de catre SNMCA si SNIEPA.

    CAP. 3
    Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului - SNMCA

    Art. 7
    (1) Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului - SNMCA asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru desfasurarea activitatilor de monitorizare a calitatii aerului pe teritoriul Romaniei.
    (2) Monitorizarea calitatii aerului se realizeaza prin Reteaua nationala de monitorizare a calitatii aerului - (RNMCA), denumita in continuare Reteaua nationala, aflata in administrarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Reteaua nationala este alcatuita din statiile de monitorizare a calitatii aerului din aglomerarile si zonele pentru evaluarea si gestionarea calitatii aerului de pe teritoriul Romaniei si din statiile de fond regionale. Reteaua nationala include echipamente tehnice necesare colectarii, prelucrarii si transmiterii datelor de calitatea aerului.
    Art. 8
    SNMCA indeplineste urmatoarele functii:
    A. Monitorizarea calitatii aerului in scopul prevenirii, reducerii si eliminarii oricaror efecte adverse asupra sanatatii omului sau mediului prin:
    a) monitorizarea calitatii aerului in zonele si aglomerarile de pe teritoriul Romaniei;
    b) utilizarea cu prioritate a metodelor de masurare si analiza de referinta sau a celor standardizate echivalente cu metoda de referinta;
    c) monitorizarea, la statiile de monitorizare a calitatii aerului din cadrul SNMCA, a parametrilor meteorologici necesari realizarii evaluarii calitatii aerului in zonele si aglomerarile de pe teritoriul Romaniei;
    d) validarea la nivel local si national a datelor provenite din Reteaua nationala;
    e) asigurarea calitatii si controlul calitatii datelor;
    f) respectarea conditiilor tehnice prevazute de reglementarile legale in domeniul monitorizarii calitatii aerului;
    g) desfasurarea unor activitati de cercetare in domeniul monitorizarii calitatii aerului in vederea asigurarii implementarii reglementarilor specifice, in acord cu evolutia pe plan mondial a descoperirilor stiintifice.
    B. Asigurarea evaluarii unitare a calitatii aerului in conditii de calitate, compatibilitate si comparabilitate a datelor in intregul sistem.
    C. Obtinerea de informatii in timp real cu privire la calitatea aerului, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de informare a autoritatilor cu responsabilitati in domeniul protectiei atmosferei si a publicului.
    Art. 9
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este autoritatea responsabila pentru:
    a) colectarea datelor privind calitatea aerului;
    b) coordonarea programului de asigurare a calitatii datelor;
    c) raportarea acestora la organizatiile internationale conform obligatiilor asumate de Romania;
    d) informarea publicului cu privire la datele si informatiile provenite din SNMCA.
    Art. 10
    (1) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului raspund pentru efectuarea si derularea activitatilor de monitorizare a calitatii aerului in reteaua de monitorizare aflata in coordonarea sau administrarea lor, pentru colectarea permanenta a datelor privind calitatea aerului, precum si pentru validarea primara a acestora.
    (2) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului organizeaza o baza de date locala pentru arhivarea datelor si a rezultatelor masuratorilor efectuate de statiile de monitorizare a calitatii aerului in raza lor de competenta teritoriala.
    Art. 11
    (1) Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, in termen de 90 de zile de la data determinarii punctelor de amplasare a statiilor pentru masurarea calitatii aerului si a statiilor alese in vederea efectuarii de masuratori meteorologice pentru evaluarea calitatii aerului, au responsabilitatea stabilirii unei zone de protectie in jurul acestor puncte, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    (2) Amplasamentul statiei si zona de protectie aferenta statiei trebuie sa fie evidentiate in planurile de urbanism general.
    (3) In zonele de protectie este interzisa executarea oricaror lucrari sau desfasurarea oricaror activitati ce ar putea influenta functionarea normala a statiei. Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, poate aproba executarea unor lucrari sau desfasurarea anumitor activitati in interiorul zonei de protectie, daca acestea, prin natura lor si prin analiza de la caz la caz, nu prezinta pericol pentru functionarea normala a statiei in cauza.
    (4) Delimitarea zonei de protectie se va realiza prin semne exterioare, mentionandu-se in scris prin afisaj semnificatia delimitarii.
    Art. 12
    Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului transmit datele colectate Laboratorului National de Referinta pentru Calitatea Aerului din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, care aplica procedura de asigurare si control al calitatii si prelucreaza datele primite.
    Art. 13
    In cadrul SNMCA, Laboratorul National de Referinta pentru Calitatea Aerului are urmatoarele atributii:
    a) asigura calitatea analizelor, testelor si indicatorilor specifici, asistand institutiile responsabile cu efectuarea de activitati de monitorizare cu privire la aspecte de asigurare a calitatii si a acuratetei masuratorilor, inclusiv controlul extern al calitatii;
    b) asigura calitatea masuratorilor efectuate de catre institutiile responsabile cu activitati de monitorizare prin verificarea efectuarii activitatilor de monitorizare a calitatii aerului din cadrul acestor institutii;
    c) stabileste si imbunatateste continuu metodele de determinare a concentratiilor poluantilor in aerul inconjurator si indica, dupa caz, echivalenta acestora cu metodele de referinta;
    d) efectueaza studii comparative la nivel national si international;
    e) asigura suportul tehnic si stiintific pentru activitatea de monitorizare a calitatii aerului;
    f) stabileste tipurile de echipamente utilizabile in cadrul SNMCA;
    g) realizeaza inspectarea periodica a statiilor de monitorizare a calitatii aerului din Reteaua nationala;
    h) redacteaza procedurile standard de operare si procedurile de asigurare si control al calitatii datelor provenite din Reteaua nationala;
    i) participa la programele Uniunii Europene de asigurare a calitatii datelor.
    Art. 14
    (1) Autoritatea publica centrala pentru sanatate evalueaza riscurile pentru sanatate generate de poluarea aerului pe baza datelor provenite din Reteaua nationala, furnizate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru sanatate, prin autoritatile si institutiile de specialitate aflate sub autoritatea, in subordinea si in coordonarea sa, elaboreaza studii pentru a determina relatia dintre calitatea aerului si sanatatea populatiei, pe care le pune la dispozitie autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si publicului.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru sanatate, prin autoritatile si institutiile de specialitate aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea sa, poate efectua activitati suplimentare de monitorizare a calitatii aerului si masuratori indicative, cu prelevare pasiva sau secventiala, in puncte fixe in zonele locuite, pentru a evalua riscurile pentru sanatate.
    (4) Datele privind calitatea aerului, provenite din retelele de monitorizare apartinand Retelei nationale se pun la dispozitie autoritatii publice centrale si teritoriale pentru sanatate in scopul evaluarii riscurilor pentru sanatatea publica.
    (5) Datele privind calitatea aerului de la statiile fixe administrate de autoritatea publica centrala pentru sanatate, prevazute la alin. (3), se comunica autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    (6) Schimbul de date privind calitatea aerului se realizeaza intre autoritatile competente de mediu si sanatate, atat la nivel central, cat si la nivel local, in vederea informarii la timp a publicului in cazul depasirii pragurilor de alerta.
    Art. 15
    (1) Autoritatea publica centrala pentru agricultura si alimentatie si autoritatile si institutiile de specialitate aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea sa au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) evalueaza riscurile pentru starea de sanatate a vegetatiei si padurilor, legate de calitatea aerului, pe baza datelor provenite din Reteaua nationala, furnizate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, si intocmeste rapoarte periodice pentru informarea publicului in acest sens;
    b) elaboreaza studii pentru a determina relatia dintre calitatea aerului si sanatatea vegetatiei si a padurilor, pe care le pune la dispozitie autoritatii publice centrale pentru mediu;
    c) poate efectua activitati suplimentare de monitorizare a calitatii aerului si masuratori indicative, cu prelevare pasiva sau secventiala in puncte fixe, pentru a evalua riscurile pentru starea de sanatate a vegetatiei si a padurilor;
    d) pune la dispozitie autoritatii publice centrale pentru protectia mediului datele referitoare la calitatea aerului de la statiile fixe administrate de autoritatea publica centrala pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala, prevazute la lit. c).
    (2) Datele privind calitatea aerului provenite din Reteaua nationala se pun la dispozitie autoritatii publice centrale pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala pentru evaluarea riscurilor in ceea ce priveste starea de sanatate a vegetatiei si a padurilor.

    CAP. 4
    Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici - SNIEPA

    Art. 16
    (1) Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici, denumit in continuare SNIEPA, parte integranta din SNEGICA, asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru elaborarea si validarea inventarelor de emisii de poluanti atmosferici pe teritoriul Romaniei.
    (2) Toate autoritatile si institutiile prevazute la art. 18 - 26 fac parte din SNIEPA.
    Art. 17
    Activitatile pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanti in atmosfera sunt:
    a) colectarea datelor globale;
    b) elaborarea inventarelor locale si a inventarelor nationale ale emisiilor de poluanti atmosferici;
    c) validarea inventarelor locale si a inventarelor nationale ale emisiilor de poluanti atmosferici;
    d) raportarea inventarelor locale si a inventarelor nationale ale emisiilor de poluanti atmosferici, conform cerintelor nationale;
    e) raportarea inventarelor nationale ale emisiilor de poluanti atmosferici potrivit cerintelor conventiilor internationale la care Romania este parte si potrivit cerintelor legislatiei Uniunii Europene.
    Art. 18
    (1) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) sa elaboreze si sa transmita Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera, la nivel local, conform prevederilor legale in vigoare;
    b) sa furnizeze Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului informatii privind regimul de functionare a unitatilor economice, harta administrativa, informatiile necesare pentru pozitionarea surselor de poluare fixe, liniare si de suprafata, precum si alte informatii necesare pentru elaborarea inventarelor de emisii la nivel local si national, in functie de evolutia cercetarilor stiintifice in domeniu;
    c) sa colaboreze cu serviciile publice deconcentrate la nivel local ale celorlalte autoritati publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si cu titularii de activitate in vederea colectarii datelor necesare elaborarii inventarelor de emisii pentru evaluarea calitatii aerului;
    d) sa verifice si sa realizeze validarea primara a datelor necesare pentru elaborarea inventarelor de emisii.
    (2) Autoritatile publice locale si titularii de activitate au obligatia de a furniza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatii corecte si complete in vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1).
    Art. 19
    (1) Autoritatea publica centrala pentru transporturi, prin autoritatile si institutiile de specialitate aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea sa, furnizeaza, dupa caz, Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului si autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului date si informatii potrivit pct. II din anexa nr. 1.
    (2) Informatiile necesare si formatul de raportare se stabilesc prin ordin comun al autoritatii centrale pentru protectia mediului si al autoritatii centrale pentru transporturi, in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) In vederea satisfacerii cerintelor prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru transporturi are obligatia de a-si adapta metodologiile de colectare si prelucrare a informatiilor in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 20
    (1) Institutul National de Statistica si directiile judetene si regionale din subordine furnizeaza, dupa caz, Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului si autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului date si rezultate din cercetarile statistice realizate conform Programului anual de cercetari statistice aprobat de Guvernul Romaniei.
    (2) Institutul National de Statistica impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabilesc anual, in conditiile legii, informatiile necesare si formatul de raportare.
    (3) Pentru informatiile care nu se obtin prin Programul anual de cercetari statistice, Institutul National de Statistica sprijina autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pentru organizarea de cercetari statistice proprii in vederea satisfacerii necesarului de informatii.
    Art. 21
    (1) Administratorul drumului public furnizeaza Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului si autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului date statistice privind fluxul vehiculelor rutiere.
    (2) Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului stabileste anual, in conditiile legii, informatiile necesare si formatul de raportare.
    (3) In vederea indeplinirii cerintelor prevazute la alin. (1), administratorul drumului public are obligatia de a-si adapta metodologiile de colectare si prelucrare a informatiilor, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Autoritatile administratiei publice centrale si locale furnizeaza, dupa caz, Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului si autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului date si informatii potrivit pct. II lit. b) din anexa nr. 1.
    Art. 22
    Unitatile prevazute in anexa nr. 2 au obligatia de a furniza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului date statistice la nivel regional, conform prevederilor cuprinse in aceasta anexa.
    Art. 23
    (1) Autoritatea publica centrala pentru industrie, prin autoritatile si institutiile de specialitate aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea sa, are obligatia de a furniza Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului informatii privind parcul de vehicule nerutiere, informatii referitoare la consumul si tipul de combustibili pentru vehicule nerutiere.
    (2) Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului stabileste anual, in conditiile legii, informatiile necesare si formatul de raportare.
    (3) In vederea satisfacerii cerintelor prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru industrie are obligatia de a-si adapta metodologiile de colectare si prelucrare a informatiilor in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 24
    (1) Autoritatea publica centrala pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala, prin autoritatile si institutiile de specialitate aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea sa, are obligatia de a furniza, dupa caz, Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului si autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului date si informatii potrivit pct. I si III din anexa nr. 1.
    (2) Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului stabileste anual, in conditiile legii, informatiile necesare si formatul de raportare.
    (3) In vederea satisfacerii cerintelor prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala si autoritatile publice locale pentru agricultura si dezvoltare rurala au obligatia de a-si adapta metodologiile de colectare si prelucrare a informatiilor in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 25
    Metodologiile de colectare si prelucrare a informatiilor prevazute la art. 19 - 24 se elaboreaza de Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se aproba prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Art. 26
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prin Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului, intocmeste anual, pana pe data de 30 noiembrie, un raport privind inventarul national de emisii pentru anul precedent si il supune spre aprobare Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national, constituit in baza Hotararii Guvernului nr. 1.097/2001.

    CAP. 5
    Evaluarea calitatii aerului

    Art. 27
    In cadrul SNEGICA, Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza inventarele de emisii in atmosfera la nivel national, conform cerintelor nationale si internationale;
    b) asigura aplicarea corecta a metodologiilor pentru elaborarea inventarelor de emisii in atmosfera la nivel local si national;
    c) asigura validarea primara a inventarelor de emisii in atmosfera elaborate la nivel national;
    d) elaboreaza metodologia de validare a inventarelor de emisii in atmosfera;
    e) stabileste factorii de emisie la nivel national, in colaborare cu autoritatile si institutiile prevazute la art. 3 alin. (1) si cu titularii de activitate;
    f) integreaza si verifica toate informatiile furnizate conform art. 18 - 24;
    g) verifica si valideaza inventarele de emisii in atmosfera la nivel local, elaborate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului;
    h) elaboreaza rapoartele privind inventarele de emisii in atmosfera, conform cerintelor nationale si internationale;
    i) evalueaza calitatea aerului utilizand modele matematice pentru dispersia poluantilor in atmosfera si rezultatele obtinute in urma activitatii de monitorizare a calitatii aerului furnizate de catre Laboratorul National de Referinta pentru Calitatea Aerului;
    j) elaboreaza rapoarte privind evaluarea calitatii aerului in conformitate cu cerintele nationale si internationale;
    k) realizeaza cercetari in domeniul evaluarii calitatii aerului, in vederea asigurarii implementarii reglementarilor specifice in acord cu evolutia pe plan mondial a descoperirilor stiintifice.
    Art. 28
    (1) Etapele parcurse pentru evaluarea calitatii aerului sunt:
    a) evaluarea calitatii aerului utilizand modele matematice pentru dispersia poluantilor in atmosfera;
    b) evaluarea calitatii aerului pe baza rezultatelor obtinute in urma activitatii de monitorizare furnizate de catre Laboratorul National de Referinta pentru Calitatea Aerului.
    (2) In vederea evaluarii calitatii aerului, Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului deruleaza urmatoarele activitati:
    a) realizeaza evaluarea preliminara a calitatii aerului;
    b) intocmeste listele cuprinzand zonele si aglomerarile in functie de nivelurile concentratiilor de poluanti in atmosfera, conform prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania;
    c) proiecteaza retelele de monitorizare a calitatii aerului la nivel judetean, regional si national;
    d) evalueaza calitatea aerului conform prevederilor art. 27;
    e) stabileste numarul si frecventa masuratorilor discontinue pentru a asigura reprezentativitatea rezultatelor masuratorilor pe toata perioada de control;
    f) stabileste modul in care se efectueaza evaluarea calitatii aerului in zone si aglomerari, in functie de incadrarea in categoriile de poluare prevazute in Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002;
    g) propune spre aprobare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului crearea de noi statii de monitorizare a calitatii aerului sau de inchidere/schimbare a locatiei statiilor existente din Reteaua nationala.
    Art. 29
    (1) Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului, in colaborare cu autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, intocmeste liste cu statiile individuale fixe de monitorizare a calitatii aerului cuprinse in Reteaua nationala.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) cuprinde si informatiile cu privire la urmatoarele caracteristici operationale pentru statiile fixe individuale de monitorizare a calitatii aerului:
    a) tipul populatiei si numarul persoanelor din zona pentru care statia respectiva este reprezentativa;
    b) tipul statiei de monitorizare a calitatii aerului;
    c) denumirea autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului care raspunde de intretinerea si functionarea statiei respective;
    d) poluantii atmosferici masurati;
    e) parametrii meteorologici masurati.
    (3) Lista prevazuta la alin. (1) se actualizeaza in cazul interventiei unor schimbari importante de numar, tip de statii de monitorizare a calitatii aerului sau in cazul inchiderii ori mutarii statiilor de monitorizare existente.
    (4) Lista prevazuta la alin. (1) se publica in Raportul anual privind starea mediului.
    Art. 30
    Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarirea Apelor" - S.A. are obligatia de a furniza Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului date operationale meteorologice la nivel local si regional, in vederea realizarii evaluarii preliminare si evaluarii calitatii aerului, utilizand modele matematice pentru dispersia poluantilor in atmosfera.
    Art. 31
    (1) Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului elaboreaza rapoarte privind calitatea aerului in conformitate cu cerintele nationale si internationale si le supune spre aprobare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    (2) Toate datele si rezultatele obtinute ca urmare a activitatilor de elaborare a inventarelor de emisii, de modelare a dispersiei poluantilor in atmosfera, de monitorizare si evaluare a calitatii aerului se pastreaza in baza de date nationala administrata de Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului.

    CAP. 6
    Informarea publicului si raportare

    Art. 32
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pune la dispozitie publicului informatii privind calitatea aerului inconjurator, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
    Art. 33
    Autoritatea publica centrala pentru sanatate raspunde de informarea curenta a publicului cu privire la efectele poluantilor atmosferici asupra sanatatii umane.
    Art. 34
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza la Uniunea Europeana, Agentia Europeana de Mediu si la alte organisme internationale rezultatele obtinute in urma evaluarii calitatii aerului, conform obligatiilor asumate de Romania pe plan international.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    Regulamentul de organizare si functionare a Laboratorului National de Referinta pentru Calitatea Aerului si Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului se aproba prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Art. 36
    Procedurile de achizitie, validare si transmitere a datelor se elaboreaza de catre Laboratorul National de Referinta pentru Calitatea Aerului si de Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului si se aproba prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 37
    Procedurile standard de operare ale Retelei nationale se aproba prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 38
    (1) Colectarea, prelucrarea si intocmirea de rapoarte si studii specifice, conform prevederilor prezentei hotarari, reprezinta obligatia autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 3 alin. (1).
    (2) Fondurile necesare desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) se mentioneaza distinct in bugetul anual al fiecarei autoritati si institutii publice.
    (3) Schimbul de date intre autoritatile publice centrale, reglementat prin prezenta hotarare, se efectueaza gratuit.
    Art. 39
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul mediului
                         si gospodaririi apelor,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Neculae Eugeniu Plaiasu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           DATELE SI INFORMATIILE
necesare pentru realizarea inventarelor de emisii pentru poluantii emisi in atmosfera

    I. 1. Suprafete cultivate (ha) cu culturi cu fertilizatori, exceptand ingrasamintele naturale, si cu culturi fara fertilizatori. Sunt necesare urmatoarele date:
    a) suprafetele pentru: culturi perene - vii si livezi, culturi pe terenuri arabile, cultura orezului, horticultura si fanete;
    b) cantitatea de pesticide utilizata.
    2. Suprafata padurilor de foioase si conifere (ha)
    3. Numarul de capete de animale - pe categorii: bovine, caprine, ovine, cabaline si pasari.
    II. a) Consum de carburanti/an pentru transportul feroviar
    b) Informatii privind parcul auto
    c) Numar de cicluri aterizare-decolare in functie de tipurile de aeronave.
    III. a) Suprafata impadurita (ha) - conifere/foioase
    b) Suprafetele de paduri si de pasuni care au suferit transformari (ha)
    c) Suprafata de teren convertita in ultimii 10 ani - conifere, foioase, fanete
    d) Biomasa arsa - conifere si foioase, exprimata in mii tone materie uscata
    e) Suprafata de teren abandonata sau in curs de revegetare din ultimii 20 de ani (ha)
    f) Suprafata de teren abandonata sau in curs de revegetare intr-un interval mai mare de 20 de ani (ha).

    ANEXA 2

                               LISTA
unitatilor care furnizeaza datele necesare modelarii dispersiei poluantilor in atmosfera si tipurile de date necesar a fi furnizate

    1. Directiile regionale de statistica:
    a) suprafata totala pe regiuni;
    b) populatia totala pe regiuni;
    c) densitatea populatiei (locuitori/km^2);
    d) numarul de locuinte din aglomerare.

    2. Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "Radet":
    a) harta cu zonele termoficate din aglomerare;
    b) lista centralelor termice, localizare (adresa) si numarul mediu de apartamente deservite de o centrala termica, puterea instalata, consumurile si parametrii fizici ai emisiilor.

    3. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz" - S.A.:
    a) consumurile lunare de gaze naturale pentru asociatiile de proprietari sau asociatiile de locatari;
    b) consumurile lunare de gaze naturale pentru consumatorii casnici;
    c) consumurile lunare de gaze naturale pentru industrie.

    4. Primarie   Directia urbanism:
      geometria strazilor canion alese in vederea efectuarii modelarii dispersiei poluantilor rezultati din traficul rutier (latime, lungime, panta, inaltimea cladirilor).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 586/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 586 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu