E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 815 din  2 iulie 2003

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2003 a agentilor economici

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 518 din 17 iulie 2003


SmartCity3


    In baza art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2003 a agentilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 949/1997 privind efectuarea de catre agentii economici a raportarilor contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 19 mai 1997.
    Art. 3
    Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                SISTEMUL
    de raportare contabila la 30 iunie 2003 a agentilor economici

    CAP. 1
    A. Norme metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2003

    1. Generalitati
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate in curs de lichidare, pana la terminarea lichidarii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2003 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    Agentii economici pot depune raportarile contabile la 30 iunie 2003 la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995.

    2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2003
    Persoanele juridice vor intocmi si prezenta la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice urmatoarele formulare:
    a) Bilant (cod 10);
    b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
    c) Nota explicativa (cod 30).
    Persoanele juridice din categoria celor reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, altele decat societatile detinute public, vor intocmi rapoarte semestriale cuprinzand Bilant si Cont de profit si pierdere, in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, pe care le trimit Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in maximum 45 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare.
    Raportul semestrial va include si raportul auditorului, acesta fiind un raport de revizuire a situatiilor financiare intocmit conform Standardelor Internationale de Audit.
    Societatile detinute public vor intocmi rapoarte semestriale privind situatia patrimoniului (Bilant) si contul de profit si pierdere, in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, pe care le trimit Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in maximum 45 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare.
    Raportul semestrial va include raportul comisiei de cenzori in cazul societatilor detinute public carora nu le sunt aplicabile Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate sau raportul auditorului financiar, acesta din urma fiind un raport de revizuire a situatiilor financiare intocmit conform Standardelor Internationale de Audit.
    Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la Registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul fiscal/codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea agentului economic.
    Necompletarea pe prima pagina a formularului "Bilant" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
    In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).
    In functie de reglementarile contabile aplicate, persoanele juridice vor intocmi raportarile contabile la 30 iunie 2003 conform prevederilor pct. 4 - 6.
    In vederea asigurarii comparabilitatii cu perioada de raportare, informatiile cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie a anului precedent vor fi reclasificate conform modelelor prezentelor raportari contabile la 30 iunie 2003.
    Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare, iar la platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
    Formularele de raportare contabila la 30 iunie 2003, precum si raportul de gestiune se semneaza de administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii de drept.
    Administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi in formularele de raportare.
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligatia sa respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor ce se raporteaza, precum si incadrarea in termenul de depunere la organele in drept.
    Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, care au in subordine sucursale sau subunitati fara personalitate juridica, vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2003.
    In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile la 30 iunie 2003 ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
    Persoanele juridice vor procura de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continand normele metodologice, formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, urmand a depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta si raportarile contabile la 30 iunie 2003 listate, semnate si stampilate, impreuna cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de inregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
    Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2003 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2003, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:
    - denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
    - adresa si numarul de telefon;
    - numarul de inregistrare la Registrul comertului;
    - codul fiscal/codul unic de inregistrare;
    - capitalul social.

    3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2003
    Depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2003 se va efectua dupa cum urmeaza:
    - persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pana la data de 8 august 2003;
    - persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2003 depun declaratie pana la data de 8 august 2003;
    - persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile ulterioare, inclusiv cele care efectueaza retratarea situatiilor financiare ale anului precedent, pana la data de 15 august 2003;
    - persoanele juridice reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pana la data de 15 august 2003.
    Nedepunerea dischetelor si a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2003, se sanctioneaza conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicata.

    4. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2003 de catre persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile ulterioare

    BILANT (cod 10)

    Bilantul prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
    Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2003, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiuni financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    Pentru completarea formularului, pe randuri, se fac urmatoarele precizari:
    01 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor necorporale reprezentand suma soldurilor conturilor de imobilizari necorporale, diminuata cu valoarea amortizarilor si provizioanelor aferente (201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 - 2075 - 280 - 290 - 2933);
    02 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand suma soldurilor conturilor de imobilizari corporale, diminuata cu valoarea amortizarilor si provizioanelor aferente (211 + 212 + 213 + 214 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931);
    03 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand suma soldurilor conturilor de imobilizari financiare, diminuata cu valoarea provizioanelor aferente (261 + 262 + 263 + 264 + 265 + 267 - 296);
    05 - se completeaza cu valoarea stocurilor existente reprezentand suma soldurilor conturilor de stocuri, ajustata cu valoarea diferentelor de pret si a provizioanelor aferente, precum si T.V.A. neexigibila (la unitatile in care evidenta marfurilor se tine la pret de vanzare cu amanuntul, inclusiv T.V.A.) [301 + 302 + 303 +/- 308 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 4428*)];
------------
    *) Soldul creditor al contului respectiv.

    06 - se completeaza cu valoarea creantelor detinute de societate, reprezentand suma soldurilor debitoare ale conturilor corespunzatoare creantelor diminuate cu valoarea provizioanelor constituite (4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 473 + 5187 - 491 - 495 - 496);
    07 - se completeaza cu valoarea investitiilor financiare pe termen scurt reprezentand suma soldurilor conturilor de investitii financiare, diminuata cu valoarea provizioanelor aferente (501 + 502 + 503 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 592 - 593 - 595 - 596 - 598);
    08 - se inscrie valoarea lichiditatilor existente in casa si in conturile bancare (5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542);
    10 - se inscrie soldul contului 471;
    11 - se completeaza cu valoarea rezultata din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 519);
    14 - se completeaza cu valoarea rezultata din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 452 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 + 5186 + 519);
    15 - se inscrie soldul contului 151;
    17 - se inscrie soldul contului 131;
    18 - se inscrie soldul contului 472;
    20 - se inscrie soldul contului 1011;
    21 - se inscrie soldul contului 1012;
    22 - se inscrie soldul contului 1015;
    23 - se inscrie soldul contului 104;
    24 - se inscrie soldul creditor al contului 105;
    25 - se inscrie soldul debitor al contului 105;
    26 - se completeaza cu valoarea rezervelor existente si a rezervelor din conversie (106 +/- 107);
    27 - se inscrie soldul creditor al contului 117;
    28 - se inscrie soldul debitor al contului 117;
    29 - se inscrie soldul creditor al contului 121;
    30 - se inscrie soldul debitor al contului 121;
    31 - se inscrie soldul contului 129;
    33 - se inscrie soldul contului 1016, de catre persoanele juridice care au in administrare/concesiune bunuri apartinand domeniului public al statului, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (cod 20)

    Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate si a rezultatelor financiare obtinute (profit sau pierdere).
    Pentru completarea pe randuri se fac urmatoarele precizari:
    Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la inceputul anului. In situatia in care au fost efectuate inregistrari prin creditul conturilor de cheltuieli sau prin debitul conturilor de venituri (operatiuni contabile privind asocierile in participatie, corectari prin inregistrari contabile inverse etc.), datele sunt reprezentate de soldurile conturilor de venituri si cheltuieli inainte de a fi transferate asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulate de la inceputul anului.
    02 - se completeaza cu rulajele creditoare ale conturilor din grupa 70 "Cifra de afaceri" (cu exceptia contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor");
    03 - cuprinde rulajul creditor al contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor";
    In conditiile in care reducerile comerciale acordate ulterior facturarii au fost evidentiate in contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate", acestea sunt prezentate ca o corectie a cifrei de afaceri (randul 02 sau 03, dupa caz), si nu ca o cheltuiala financiara la randul 46;
    04 - cuprinde subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri reprezentand rulajul creditor al contului 7411 "Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri";
    05 - se completeaza cu soldurile creditoare ale contului 711 "Variatia stocurilor", cumulate de la inceputul anului;
    06 - se completeaza cu soldurile debitoare ale contului 711 "Variatia stocurilor", cumulate de la inceputul anului, care provin din descarcarea gestiunilor de produse finite sau produse, lucrari si servicii in curs de executie in perioada de raportare. Este exclusa posibilitatea crearii de sold debitor la acest cont, din diferente intre preturile de stocare si cele de destocare a productiei respective;
    07 - cuprinde rulajele creditoare ale conturilor 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" si 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale";
    08 - cuprinde rulajele creditoare ale conturilor 7417 "Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri" si 758 "Alte venituri din exploatare";
    10 - 12 - cuprind valoarea consumurilor de materii prime, materiale consumabile, energie, apa si alte cheltuieli materiale, reprezentate de rulajele debitoare ale conturilor din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile", cu exceptia celui aferent contului 607 "Cheltuieli privind marfurile", ajustate cu veniturile reprezentand subventii din exploatare corespunzatoare acestor cheltuieli, contul 7412 "Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile", respectiv contul 7413 "Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare";
    13 - se inscrie rulajul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile";
    15 - cuprinde cheltuielile cu salariile personalului unitatii si drepturile colaboratorilor, stabilite conform legislatiei muncii, care se preiau din rulajele debitoare ale conturilor 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice", si 641 "Cheltuieli cu salariile personalului", ajustate cu subventiile corespunzatoare care se preiau din contul 7414 "Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului";
    16 - cuprinde cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala reprezentand rulajul debitor al contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala", ajustate cu subventiile corespunzatoare care se preiau din contul 7415 "Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala";
    18 - cuprinde sumele privind amortizarea imobilizarilor necorporale, corporale si provizioanele care se preiau din rulajul debitor al conturilor 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" si 6813 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor";
    19 - cuprinde veniturile din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor si veniturile din fondul comercial negativ, care se preiau din conturile 7813 "Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor" si 7815 "Venituri din fondul comercial negativ";
    21 - cuprinde suma pierderilor din creante, debitori diversi si a cheltuielilor privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante care se preiau din conturile 654 "Pierderi din creante si debitori diversi" si 6814 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante";
    22 - cuprinde suma veniturilor din creante reactivate si debitori diversi si a celor din provizioane pentru deprecierea activelor circulante care se preiau din conturile 754 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" si 7814 "Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante";
    24 - cuprinde rulajele debitoare ale conturilor din grupele 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti" si 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti", cu exceptia contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice", ajustate cu subventiile din exploatare aferente altor cheltuieli de exploatare care se preiau din contul 7416 "Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare";
    25 - cuprinde cheltuielile privind datoriile fata de bugetul de stat sau alte organisme publice privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate, care se preiau din rulajul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";
    26 - cuprinde cheltuielile fata de terti si bugetul de stat privind despagubirile, amenzile si penalitatile, donatiile si subventiile acordate, valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale, corporale, cedate sau scoase din activ, care se preiau din rulajul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare";
    28 - se inscrie rulajul contului 6812 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli";
    29 - se inscrie rulajul contului 7812 "Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli";
    33 - se completeaza cu valoarea veniturilor din interese de participare care se preiau din conturile 7613 "Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului", 7614 "Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului", 7615 "Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului" si 7616 "Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului";
    35 - se completeaza cu valoarea veniturilor din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate, care se preiau din conturile 7611 "Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului" si 7612 "Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului";
    37 - se inscrie rulajul contului 766 "Venituri din dobanzi";
    39 - se completeaza cu suma altor venituri financiare care se preiau din conturile 7617 "Venituri din alte imobilizari financiare", 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt", 763 "Venituri din creante imobilizate", 764 "Venituri din investitii financiare cedate", 765 "Venituri din diferente de curs valutar", 767 "Venituri din sconturi obtinute" si 768 "Alte venituri financiare";
    42 - se inscrie rulajul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele";
    43 - se inscrie rulajul contului 786 "Venituri financiare din provizioane";
    44 - se inscrie valoarea cheltuielilor cu dobanzile care se preiau din contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile", ajustate cu subventiile aferente acestora, care se preiau din contul 7418 "Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata";
    46 - se completeaza cu suma altor cheltuieli financiare care se preiau din conturile 663 "Pierderi din creante legate de participatii", 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate", 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar", 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" si 668 "Alte cheltuieli financiare";
    52 - se inscrie rulajul contului 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare";
    53 - se inscrie rulajul contului 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare";
    60 - se inscrie valoarea cheltuielilor cu impozitul pe profit, preluata din contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit";
    61 - se inscrie valoarea veniturilor cu impozitul pe profit amanat, preluata din contul 791 "Venituri din impozitul pe profit amanat";
    62 - nu se completeaza.

    NOTA EXPLICATIVA (cod 30)

    Pentru completarea pe randuri se fac urmatoarele precizari:

    I. Date privind rezultatul inregistrat
    01 si 02, col. 1 - persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.

    II. Date privind platile restante
    Se completeaza de catre persoanele juridice cu sumele reprezentand platile restante ale acestora, inclusiv obligatiile restante fata de banci si creditori. Acestea se diminueaza cu sumele amanate la plata si, respectiv, reduse in conformitate cu prevederile legale.
    Sumele inscrise la acest capitol cuprind si obligatiile restante reprezentand majorari de intarziere, respectiv penalitati evidentiate de persoana juridica in conturile corespunzatoare fiecarui fel de obligatie.
    04 - se completeaza cu obligatiile restante fata de furnizori care se preiau din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 si 408, conform termenelor de plata prevazute in contracte sau cele care depasesc 30 de zile, daca in contract nu s-a specificat termenul de plata;
    09 - cuprinde contributia restanta a unitatii si personalului la asigurarile sociale, care se preia din soldurile creditoare ale conturilor 4311 si 4312, analitic distinct;
    10 - cuprinde contributia restanta la fondul asigurarilor sociale de sanatate, care se preia din soldurile creditoare ale conturilor 4313 si 4314;
    11 - cuprinde contributia restanta a personalului pentru pensia suplimentara, care se preia din soldul creditor al contului 4312, analitic distinct;
    12 - cuprinde contributia restanta a unitatii si personalului la fondul de somaj, care se preia din soldurile conturilor 4371 si 4372;
    13 - cuprinde alte obligatii restante reprezentand alte datorii sociale, care se preiau din soldul contului 4381;
    14 - cuprinde obligatiile restante fata de bugetele fondurilor speciale, care se preiau din soldul creditor al contului 447;
    15 - cuprinde obligatiile restante fata de alti creditori, care se preiau din soldurile creditoare ale conturilor 161, 166, 167, 1681, 1686, 1687, 269, 419 (numai daca a fost depasit termenul prevazut pentru livrarea bunurilor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor), 421, 423, 424, 426, 427, 4281, 451, 455, 457, 4582, 462 si 509;
    16 - cuprinde obligatiile de plata restante fata de bugetul de stat (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe venit din orice sursa, taxa pe valoarea adaugata de plata, accize, taxe vamale, impozit pe dividende etc.);
    17 - cuprinde obligatiile de plata restante fata de bugetele locale (de exemplu: impozit pe profit, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozit pe cladiri si terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport etc.).
    Impozitele si taxele neplatite la termen, inscrise pe randurile 16 si 17, sunt structurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 (buget de stat si bugete locale), datele preluandu-se din soldurile creditoare ale conturilor 441, 4423, 444, 446 si 448;
    18 - cuprinde valoarea creditelor bancare nerambursate la scadenta in functie de vechimea termenului de scadenta, respectiv peste 30 de zile, peste 90 de zile si peste 1 an, conform termenelor de plata prevazute in contracte, care se preiau din soldurile conturilor 162 si 519 (mai putin 5198). La acest rand nu se includ creditele primite de societatile comerciale de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si SIF-uri;
    22 - cuprinde dobanzile restante aferente creditelor bancare si dobanzile penalizatoare restante care se preiau din soldurile conturilor 1682 si 5198.

    III. Numar mediu de salariati
    23 - numarul mediu de salariati reprezinta o medie aritmetica simpla, calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din semestrul I - inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare - la numarul zilelor calendaristice (181). In zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare se ia in calcul ca efectiv numarul salariatilor din ziua precedenta, cu exceptia celor al caror contract a incetat in acea zi. In cazul cand unitatea a fost infiintata sau si-a incetat activitatea in cursul anului, se iau in calcul efectivele zilnice numai pentru perioada in care a functionat, iar suma rezultata se imparte la numarul zilelor calendaristice aferente perioadei.
    Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul de munca (de exemplu, cel care lucreaza jumatate din norma se ia in calculul efectivului zilnic cu 0,5; norma didactica se considera egala cu programul normal de lucru: 40 de ore/saptamana).
    Salariatii detasati se iau in calculul numarului mediu la unitatea de la care isi iau drepturile salariale.

    IV. Incadrarea persoanei juridice in functie de apartenenta sa la un grup de societati
    24 - se completeaza cu cifra 1 de catre persoanele juridice care apartin unui grup de societati;
    25 - se completeaza de celelalte persoane juridice.

    5. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2003 de catre persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002

    BILANT (cod 10)

    Bilantul prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
    Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2003, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente activitatii perioadei raportate.
    Pentru completarea formularului, pe randuri, se fac urmatoarele precizari:
    01 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor necorporale reprezentand suma soldurilor conturilor de imobilizari necorporale, diminuata cu valoarea amortizarilor si provizioanelor aferente [conturile 201 + 203 + 205 + 207 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 293*)];
    02 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand suma soldurilor conturilor de imobilizari corporale, diminuata cu valoarea amortizarilor si provizioanelor aferente [conturile 211 + 212 + 213 + 214 + 231 + 232 - 281 - 291 - 293*)];
    03 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand suma soldurilor conturilor de imobilizari financiare, diminuata cu valoarea provizioanelor aferente (conturile 261 + 262 + 263 + 265 + 267 - 296);
    05 - se completeaza cu valoarea stocurilor existente reprezentand suma soldurilor conturilor de stocuri, ajustata cu valoarea diferentelor de pret si a provizioanelor aferente, precum si T.V.A. neexigibila (la unitatile in care evidenta marfurilor se tine la pret de vanzare cu amanuntul, inclusiv T.V.A.) [conturile 301 + 302 + 303 +/- 308 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428*)];
    06 - se completeaza cu valoarea creantelor detinute de societate, reprezentand suma soldurilor debitoare ale conturilor corespunzatoare, diminuata cu valoarea provizioanelor constituite [conturile 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431*) + 437*) + 4382 + 441*) + 4424 + 4428*) + 444*) + 445 + 446*) + 447*) + 4482 + 451*) + 452*) + 456*) + 4582 + 461 + 473*) - 491 - 495 - 496 + 5187];
    07 - se completeaza cu valoarea investitiilor financiare pe termen scurt, reprezentand suma soldurilor conturilor de investitii financiare, diminuata cu valoarea provizioanelor aferente (conturile 501 + 502 + 503 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 592 - 593 - 595 - 596 - 598);
    08 - se inscrie valoarea lichiditatilor existente in casa si in conturile bancare (conturile 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542);
    10 - se completeaza cu sumele reprezentand soldul debitor al contului 471;
    11 - se inscrie valoarea rezultata din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an [conturile 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*) + 437*) + 4381 + 441*) + 4423 + 4428*) + 444*) + 446*) + 447*) + 4481 + 451*) + 452*) + 455 + 456*) + 457 + 4581 + 462 + 473*) + 509 + 5186 + 519];
    14 - se completeaza cu valoarea rezultata din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an [conturile 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*) + 437*) + 4381 + 441*) + 4423 + 4428*) + 444*) + 446*) + 447*) + 4481 + 451*) + 452*) + 455 + 456*) + 4581 + 462 + 473*) + 5186 + 519];
------------
    *) Cont de repartizat dupa natura elementelor respective.
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

    15 - se inscrie soldul contului 151;
    17 - se inscrie soldul contului 131;
    18 - se inscrie soldul contului 472;
    20 - se inscrie soldul contului 1011;
    21 - se inscrie soldul contului 1012;
    22 - se inscrie soldul contului 1015;
    23 - se inscrie soldul contului 104;
    24 - se inscrie soldul creditor al contului 105;
    25 - se inscrie soldul debitor al contului 105;
    26 - se inscrie soldul contului 106;
    27 - se inscrie soldul creditor al contului 117;
    28 - se inscrie soldul debitor al contului 117;
    39 - se inscrie soldul creditor al contului 121;
    30 - se inscrie soldul debitor al contului 121;
    31 - se inscrie soldul contului 129;
    33 - se inscrie soldul contului 1016 de catre persoanele juridice care au in administrare/concesiune bunuri apartinand domeniului public al statului, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare.

    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (cod 20)

    Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate si rezultatelor financiare obtinute (profit sau pierdere).
    Pentru completarea pe randuri se fac urmatoarele precizari:
    Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la inceputul anului. In situatia in care au fost efectuate inregistrari prin creditul conturilor de cheltuieli sau prin debitul conturilor de venituri (operatiuni contabile privind asocierile in participatie, corectari prin inregistrari contabile inverse etc.), datele sunt reprezentate de soldurile conturilor de venituri si cheltuieli inainte de a fi transferate asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulate de la inceputul anului.
    02 - se completeaza cu rulajele creditoare ale conturilor din grupa 70 "Venituri din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate si alte activitati" (cu exceptia contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor");
    03 - cuprinde rulajul creditor al contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor".
    In conditiile in care reducerile comerciale acordate ulterior facturarii au fost evidentiate in contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate", acestea sunt prezentate ca o corectie a cifrei de afaceri (randul 02 sau 03, dupa caz), si nu ca o cheltuiala financiara la randul 46;
    04 - cuprinde subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cuvenite potrivit legii, reprezentand rulajul creditor al contului 7411 "Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri";
    05 - se completeaza cu soldurile creditoare ale contului 711 "Variatia stocurilor", cumulate de la inceputul anului;
    06 - se completeaza cu soldurile debitoare ale contului 711 "Variatia stocurilor", cumulate de la inceputul anului, care provin din descarcarea gestiunilor de produse finite sau produse, lucrari si servicii in curs de executie, in perioada de raportare. Este exclusa posibilitatea crearii de sold debitor la acest cont, din diferente intre preturile de stocare si cele de destocare a productiei respective;
    07 - cuprinde rulajele creditoare ale conturilor 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" si 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale";
    08 - cuprinde rulajele creditoare ale conturilor 7417 "Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri" si 758 "Alte venituri din exploatare";
    10 - 12 - cuprind valoarea consumurilor de materii prime, materiale consumabile, energie, apa si alte cheltuieli materiale, reprezentate de rulajele debitoare ale conturilor din grupa 60 "Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri", cu exceptia celui aferent contului 607 "Cheltuieli privind marfurile";
    13 - cuprinde suma reprezentand rulajul debitor al contului 607 "Cheltuieli privind marfurile";
    15 - cuprinde cheltuielile cu salariile personalului unitatii si drepturile colaboratorilor, stabilite conform legislatiei muncii, reprezentand rulajele debitoare ale conturilor 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice", si 641 "Cheltuieli cu salariile personalului";
    16 - cuprinde cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, reprezentand rulajul debitor al contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala";
    18 - cuprinde sumele privind amortizarea imobilizarilor necorporale, corporale si provizioanele, reprezentand rulajul debitor al conturilor 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" si 6813 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor";
    19 - cuprinde veniturile din provizioane reprezentand rulajul creditor al contului 7813 "Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor";
    21 - cuprinde rulajele debitoare ale conturilor 654 "Pierderi din creante" si 6814 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante";
    22 - cuprinde rulajele creditoare ale conturilor 754 "Venituri din creante reactivate" si 7814 "Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante";
    24 - cuprinde rulajele debitoare ale conturilor din grupele 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti" si 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti", cu exceptia contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice";
    25 - cuprinde cheltuielile privind datoriile fata de bugetul de stat sau alte organisme publice privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate, care se preiau din rulajul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";
    26 - cuprinde alte cheltuieli de exploatare reprezentand rulajul debitor al contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare";
    28 - cuprinde valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli reprezentand rulajul contului 6812 "Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli";
    29 - cuprinde datele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind activitatea de exploatare, reprezentand rulajul contului 7812 "Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli";
    33 - se completeaza cu valoarea veniturilor din interese de participare, care se preiau din conturile 7613 "Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului", 7614 "Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului", 7615 "Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului" si 7616 "Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului";
    35 - se completeaza cu valoarea veniturilor din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate, care se preiau din conturile 7611 "Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului" si 7612 "Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului";
    37 - se inscrie rulajul contului 766 "Venituri din dobanzi";
    39 - se completeaza cu suma altor venituri financiare, care se preiau din conturile 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt", 763 "Venituri din creante imobilizate", 764 "Venituri din investitii financiare cedate", 765 "Venituri din diferente de curs valutar", 767 "Venituri din sconturi obtinute" si 768 "Alte venituri financiare";
    42 - cuprinde rulajul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele";
    43 - cuprinde rulajul contului 786 "Venituri financiare din provizioane";
    44 - se inscrie valoarea cheltuielilor cu dobanzile care se preiau din contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile";
    46 - se completeaza cu suma altor cheltuieli financiare care se preiau din conturile 663 "Pierderi din creante legate de participatii", 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate", 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar", 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" si 668 "Alte cheltuieli financiare";
    52 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare";
    53 - cuprinde cheltuielile extraordinare reprezentand rulajul debitor al contului 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare";
    60 - se completeaza cu suma reprezentand impozitul pe profit datorat, care se preia din rulajul debitor al contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit";
    61 - nu se completeaza;
    62 - se completeaza de microintreprinderi cu suma reprezentand impozitul pe venit calculat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2003.

    NOTA EXPLICATIVA (cod 30)

    Pentru completarea pe randuri se fac urmatoarele precizari:

    I. Date privind rezultatul inregistrat
    01 si 02 col. 1 - persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.

    II. Date privind platile restante
    Se completeaza de catre persoanele juridice cu sumele reprezentand platile restante ale acestora, inclusiv obligatiile restante fata de banci si creditori. Acestea se diminueaza cu sumele amanate la plata si, respectiv, reduse in conformitate cu prevederile legale.
    Sumele inscrise la acest capitol cuprind si obligatiile restante reprezentand majorari de intarziere, respectiv penalitati evidentiate de persoana juridica in conturile corespunzatoare fiecarui fel de obligatie.
    04 - se completeaza cu obligatiile restante fata de furnizori, care se preiau din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 si 408, conform termenelor de plata prevazute in contracte sau cele care depasesc 30 de zile, daca in contract nu s-a specificat termenul de plata;
    09 - cuprinde contributia restanta a unitatii si personalului la asigurarile sociale, care se preia din soldurile creditoare ale conturilor 4311 si 4312, analitic distinct;
    10 - cuprinde contributia restanta la fondul asigurarilor sociale de sanatate, care se preia din soldurile creditoare ale conturilor 4313 si 4314;
    11 - cuprinde contributia restanta a personalului pentru pensia suplimentara, care se preia din soldul creditor al contului 4312, analitic distinct;
    12 - cuprinde contributia restanta a unitatii si personalului la fondul de somaj, care se preia din soldurile conturilor 4371 si 4372;
    13 - cuprinde alte obligatii restante reprezentand alte datorii sociale, care se preiau din soldul contului 4381;
    14 - cuprinde obligatiile restante fata de bugetele fondurilor speciale, care se preiau din soldul creditor al contului 447;
    15 - cuprinde obligatiile restante fata de alti creditori, care se preiau din soldurile creditoare ale conturilor 161, 166, 167, 1681, 1686, 1687, 269, 419 (numai daca a fost depasit termenul prevazut pentru livrarea bunurilor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor), 421, 423, 424, 426, 427, 4281, 451, 455, 457, 4582, 462 si 509;
    16 - cuprinde obligatiile de plata restante fata de bugetul de stat (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe venit din orice sursa, taxa pe valoarea adaugata de plata, accize, taxe vamale, impozit pe dividende etc.);
    17 - cuprinde obligatiile de plata restante fata de bugetele locale (de exemplu: impozit pe profit, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozit pe cladiri si terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport etc.).
    Impozitele si taxele neplatite la termen, inscrise pe randurile 16 si 17, sunt structurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 (buget de stat si bugete locale), datele preluandu-se din soldurile creditoare ale conturilor 441, 4423, 444, 446 si 448;
    18 - cuprinde valoarea creditelor bancare nerambursate la scadenta in functie de termenul de scadenta, si anume: peste 30 de zile, peste 90 de zile si peste 1 an, respectiv conform termenelor de plata prevazute in contracte, care se preiau din soldurile conturilor 162 si 519 (mai putin 5198). La acest rand nu se includ creditele primite de societatile comerciale de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si SIF-uri;
    22 - cuprinde dobanzile restante aferente creditelor bancare si dobanzile penalizatoare restante care se preiau din soldurile conturilor 1682 si 5198.

    III. Numar mediu de salariati
    23 - numarul mediu de salariati reprezinta o medie aritmetica simpla, calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din semestrul I - inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare - la numarul zilelor calendaristice (181 de zile). In zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare se ia in calcul ca efectiv numarul salariatilor din ziua precedenta, cu exceptia celor al caror contract a incetat in acea zi. In cazul cand unitatea a fost infiintata sau si-a incetat activitatea in cursul anului, se iau in calcul efectivele zilnice numai pentru perioada in care a functionat, iar suma rezultata se imparte la numarul zilelor calendaristice aferente perioadei.
    Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul de munca (de exemplu, cel care lucreaza jumatate din norma se ia in calculul efectivului zilnic cu 0,5; norma didactica se considera egala cu programul normal de lucru: 40 de ore/saptamana).
    Salariatii detasati se iau in calculul numarului mediu la unitatea de la care isi iau drepturile salariale.

    IV. Incadrarea persoanei juridice in functie de apartenenta sa la un grup de societati
    24 - se completeaza cu cifra 1 de catre persoanele juridice care apartin unui grup de societati;
    25 - se completeaza de celelalte persoane juridice.

    6. Persoanele juridice din categoria celor reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor completa raportarile contabile la 30 iunie 2003, folosind planul de conturi aplicabil fiecareia de la 1 ianuarie 2003.

    B. Corelatiile din cadrul formularelor de raportare contabila la 30 iunie 2003*)

    *) Corelatiile din cadrul formularelor de raportare contabila la 30 iunie 2003 sunt reproduse in facsimil.

    BILANT (cod 10)

    Rd. 04 col. 1 si 2 = rd. 01 la 03 col. 1 si 2
    Rd. 09 col. 1 si 2 = rd. 05 la 08 col. 1 si 2
    Rd. 12 col. 1 si 2 = rd. 09 + 10 - 11 - 18 col. 1 si 2
    Rd. 13 col. 1 si 2 = rd. 04 + 12 - 17 col. 1 si 2
    Rd. 16 col. 1 si 2 = rd. 17 + 18 col. 1 si 2
    Rd. 19 col. 1 si 2 = rd. 20 la 22 col. 1 si 2
    Rd. 32 col. 1 si 2 = rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31 col. 1 si 2
    Rd. 34 col. 1 si 2 = rd. 32 + 33 col. 1 si 2
    Rd. 34 col. 1 si 2 = rd. 13 - 14 - 15 col. 1 si 2
    Rd. 19 + 33 col. 2 > 0

    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (cod 20)

    Rd. 01 col. 1 si 2 = rd. 02 la 04 col. 1 si 2
    Rd. 09 col. 1 si 2 = rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 col. 1 si 2
    Rd. 14 col. 1 si 2 = rd. 15 + 16 col. 1 si 2
    Rd. 17 col. 1 si 2 = rd. 18 - 19 col. 1 si 2
    Rd. 20 col. 1 si 2 = rd. 21 - 22 col. 1 si 2
    Rd. 23 col. 1 si 2 = rd. 24 la 26 col. 1 si 2
    Rd. 27 col. 1 si 2 = rd. 28 - 29 col. 1 si 2
    Rd. 30 col. 1 si 2 = rd. 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27 col. 1 si 2
    Rd. 31 col. 1 si 2 = rd. 09 - 30 col. 1 si 2 daca rd. 09 > 30 col. 1 si 2
    Rd. 32 col. 1 si 2 = rd. 30 - 09 col. 1 si 2 daca rd. 30 > 09 col. 1 si 2
    Rd. 31 - 32 col. 1 si 2 = rd. 09 - 30 col. 1 si 2
    Rd. 33 col. 1 si 2 >/= rd. 34 col. 1 si 2
    Rd. 35 col. 1 si 2 >/= rd. 36 col. 1 si 2
    Rd. 37 col. 1 si 2 >/= rd. 38 col. 1 si 2
    Rd. 40 col. 1 si 2 = rd. 33 + 35 + 37 + 39 col. 1 si 2
    Rd. 41 col. 1 si 2 = rd. 42 - 43 col. 1 si 2
    Rd. 44 col. 1 si 2 >/= 45 col. 1 si 2
    Rd. 47 col. 1 si 2 = rd. 41 + 44 + 46 col. 1 si 2
    Rd. 48 col. 1 si 2 = rd. 40 - 47 col. 1 si 2 daca rd. 40 > rd. 47 col. 1 si 2
    Rd. 49 col. 1 si 2 = rd. 47 - 40 col. 1 si 2 daca rd. 47 > rd. 40 col. 1 si 2
    Rd. 48 - 49 col. 1 si 2 = rd. 40 - 47 col. 1 si 2
    Rd. 50 col. 1 si 2 = rd. 09 + 40 - 30 - 47 col. 1 si 2 daca rd. 09 + 40 > rd. 30 + 47 col. 1 si 2
    Rd. 51 col. 1 si 2 = rd. 30 + 47 - 09 - 40 col. 1 si 2 daca rd. 30 + 47 > rd. 09 + 40 col. 1 si 2
    Rd. 54 col. 1 si 2 = rd. 52 - 53 col. 1 si 2 daca rd. 52 > rd. 53 col. 1 si 2
    Rd. 55 col. 1 si 2 = rd. 53 - 52 col. 1 si 2 daca rd. 53 > rd. 52 col. 1 si 2
    Rd. 56 col. 1 si 2 = rd. 09 + 40 + 52 col. 1 si 2
    Rd. 57 col. 1 si 2 = rd. 30 + 47 + 53 col. 1 si 2
    Rd. 58 col. 1 si 2 = rd. 56 - 57 col. 1 si 2, daca rd. 56 > rd. 57 col. 1 si 2
    Rd. 59 col. 1 si 2 = rd. 57 - 56 col. 1 si 2, daca rd. 57 > rd. 56 col. 1 si 2
    Rd. 58 - 59 col. 1 si 2 = rd. 56 - 57 col. 1 si 2
    Rd. 63 col. 1 si 2 = rd. 58 - 60 + 61 - 62 col. 1 si 2, daca rd. 58 + 61 > rd. 60 + 62 col. 1 si 2
    Rd. 63 col. 1 si 2 = rd. 61 - 59 - 60 - 62 col. 1 si 2, daca rd. 61 > rd. 59 + 60 + 62 col. 1 si 2
    Rd. 64 col. 1 si 2 = rd. 59 + 60 - 61 + 62 col. 1 si 2, daca rd. 58 = 0 si rd. 59 + 60 + 62 > 61 col. 1 si 2
    Rd. 64 col. 1 si 2 = rd. 60 + 62 - 61 - 58 col. 1 si 2, daca rd. 59 = 0 si rd. 60 + 62 > rd. 58 + 61 col. 1 si  2
    Rd. 62 col. 1 si 2 >/= 0, daca rd. 60 = 0 si rd. 61 col. 1 si 2 = 0
    Rd. 60 col. 1 si 2 >/= 0, daca rd. 62 = 0 col. 1 si 2
    Rd. 58 col. 1 si 2 = 0, daca rd. 59 col. 1 si 2 > 0
    Rd. 58 col. 1 si 2 >/= 0, daca rd. 59 col. 1 si 2 = 0
    Rd. 59 col. 1 si 2 = 0, daca rd. 58 col. 1 si 2 > 0
    Rd. 59 col. 1 si 2 >/= 0, daca rd. 58 col. 1 si 2 = 0
    Rd. 63 - 64 col. 1 si 2 = rd. 58 - 59 - 60 + 61 - 62 col. 1 si 2
    Rd. 63 col. 1 si 2 >/= 0, daca rd. 64 col. 1 si 2 = 0
    Rd. 64 col. 1 si 2 >/= 0, daca rd. 63 col. 1 si 2 = 0

    NOTA EXPLICATIVA (cod 30)

    Rd. 01 + 02 col. 1 = 1
    Rd. 03 col. 1 = rd. 03*) col. 2 + 3
    Rd. 03 col. 1, 2 si 3 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22 col. 1, 2 si 3
    Rd. 04 col. 1, 2 si 3 = rd. 05 la 07 col. 1, 2 si 3
    Rd. 08 col. 1, 2 si 3 = rd. 09 la 13 col. 1, 2 si 3
    Rd. 18 col. 1, 2 si 3 = rd. 19 la 21 col. 1, 2 si 3
------------
    *) se repeta de la rd. 04 la 22

    C. Corelatiile dintre formularele de raportare contabila la 30 iunie 2003*)

    *) Corelatiile dintre formularele de raportare contabila la 30 iunie 2003 sunt reproduse in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|         Indicatorii din formular     |  Corespund cu indicatorii din formular|
|______________________________________|_______________________________________|
|     Codul    |  Numarul   | Coloana  |     Codul    |  Numarul   |  Coloana  |
| formularului |  randului  |          | formularului |  randului  |           |
|______________|____________|__________|______________|____________|___________|
|      10      |     29     |     2    |      20      |     63     |      2    |
|______________|____________|__________|______________|____________|___________|
|      10      |     30     |     2    |      20      |     64     |      2    |
|______________|____________|__________|______________|____________|___________|
|      20      |     63     |     2    |      30      |     01     |      2    |
|______________|____________|__________|______________|____________|___________|
|      20      |     64     |     2    |      30      |     02     |      2    |
|______________|____________|__________|______________|____________|___________|

    D. Nomenclator - forme de proprietate

________________________________________________________________________________
Codul                          Denumirea
________________________________________________________________________________

  10    PROPRIETATE DE STAT
  11    Regii autonome
  12    Societati comerciale cu capital integral de stat
  13    Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale
        sau regii autonome
  14    Companii si societati nationale

  20    PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
        PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
  21    Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
  22    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
  23    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
  24    Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
        PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
  25    Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
  26    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
  27    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
  28    Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

  30    PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
        (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain,
        societati agricole)
  31    Societati comerciale in nume colectiv
  32    Societati comerciale in comandita simpla
  33    Societati comerciale in comandita pe actiuni
  34    Societati comerciale pe actiuni
  35    Societati comerciale cu raspundere limitata
  36    Societati agricole
  37    Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului
        2003

  40    PROPRIETATE COOPERATISTA
  41    Cooperative de consum
  42    Cooperative mestesugaresti
  43    Cooperative si asociatii agricole netransformate
  44    Cooperative de credit

  50    PROPRIETATE OBSTEASCA
        (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor
        politice si obstesti)
________________________________________________________________________________

    CAP. 2*)
    Continutul de informatii al modelelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2003

    *) Capitolul II este reprodus in facsimil.

Judetul ___________________________|_|_|    Forma de proprietate __________|_|_|
Persoana juridica ______________________    Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea ___________________,    (denumire clasa CAEN) ______________
sectorul ____, str. ____________________
nr. ____, bl. ______, sc. ____, ap. ____    Cod clasa CAEN ____________|_|_|_|_|
Telefon _______________, fax ___________    Cod fiscal/Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _________    _______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                    BILANT
                           la data de 30 iunie 2003

 __
|10|                                                               - mii lei -
|__|___________________________________________________________________________
|                                                    |Nr.|   Sold la:          |
|                                                    |rd.|_____________________|
|                                                    |   |01.01.2003|30.06.2003|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|                          A                         | B |     1    |    2     |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|A.| ACTIVE IMOBILIZATE                              |   |          |          |
|__|_________________________________________________|   |          |          |
|  |   I. IMOBILIZARI NECORPORALE                    | 01|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  |  II. IMOBILIZARI CORPORALE                      | 02|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | III. IMOBILIZARI FINANCIARE                     | 03|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)       | 04|          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|B.| ACTIVE CIRCULANTE                               |   |          |          |
|__|_________________________________________________|   |          |          |
|  |   I. STOCURI                                    | 05|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  |  II. CREANTE                                    | 06|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT      | 07|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  |  IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                   | 08|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)        | 09|          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|C.| CHELTUIELI IN AVANS                             | 10|          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|D.| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE   | 11|          |          |
|  | PANA LA UN AN                                   |   |          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII       | 12|          |          |
|  | CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)            |   |          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE              | 13|          |          |
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                              |   |          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|G.| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI  | 14|          |          |
|  | MARE DE UN AN                                   |   |          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|H.| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI        | 15|          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|I.| VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care:      | 16|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | - subventii pentru investitii                   | 17|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | - venituri inregistrate in avans                | 18|          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|
|J.| CAPITAL SI REZERVE                              |   |          |          |
|__|_________________________________________________|   |          |          |
|  |   I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:           | 19|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | - capital subscris nevarsat                     | 20|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | - capital subscris varsat                       | 21|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | - patrimoniul regiei                            | 22|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  |  II. PRIME DE CAPITAL                           | 23|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE      | SOLD C       | 24|          |          |
|  |                                  |______________|___|__________|__________|
|  |                                  | SOLD D       | 25|          |          |
|  |__________________________________|______________|___|__________|__________|
|  |  IV. REZERVE                                    | 26|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  |   V. REZULTATUL REPORTAT         | SOLD C       | 27|          |          |
|  |                                  |______________|___|__________|__________|
|  |                                  | SOLD D       | 28|          |          |
|  |__________________________________|______________|___|__________|__________|
|  |  VI. REZULTATUL EXERCITIULUI     | SOLD C       | 29|          |          |
|  |      FINANCIAR                   |______________|___|__________|__________|
|  |                                  | SOLD D       | 30|          |          |
|  |__________________________________|______________|___|__________|__________|
|  | Repartizarea profitului                         | 31|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | CAPITALURI PROPRII - TOTAL                      | 32|          |          |
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 -    |   |          |          |
|  | 30 - 31)                                        |   |          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | Patrimoniul public                              | 33|          |          |
|  |_________________________________________________|___|__________|__________|
|  | CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)                | 34|          |          |
|__|_________________________________________________|___|__________|__________|

            ADMINISTRATOR,                          INTOCMIT,

     Numele si prenumele _________          Numele si prenumele ________
     Semnatura ___________________          Semnatura __________________

     Stampila unitatii

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                          la data de 30 iunie 2003

 ___
| 20|                                                             - mii lei -
|___|__________________________________________________________________________
|                                                    |Nr.| Realizari aferente  |
|               Denumirea indicatorilor              |rd.|    perioadei de     |
|                                                    |   |      raportare      |
|                                                    |   |_____________________|
|                                                    |   |precedenta| curenta  |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|                          A                         | B |     1    |    2     |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 1.| Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | Productia vanduta                              | 02|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | Venituri din vanzarea marfurilor               | 03|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | Venituri din subventii de exploatare aferente  |   |          |          |
|   | cifrei de afaceri nete                         | 04|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| 2.| Variatia stocurilor                | Sold C    | 05|          |          |
|   |                                    |___________|___|__________|__________|
|   |                                    | Sold D    | 06|          |          |
|___|____________________________________|___________|___|__________|__________|
| 3.| Productia imobilizata                          | 07|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| 4.| Alte venituri din exploatare                   | 08|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                    |   |          |          |
| (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)                       | 09|          |          |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 5.| a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele|   |          |          |
|   | consumabile                                    | 10|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | Alte cheltuieli materiale                      | 11|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | b) Alte cheltuieli din afara                   |   |          |          |
|   |    (cu energie si apa)                         | 12|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| 6.| Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din    |   |          |          |
|   | care:                                          | 14|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | a) Salarii                                     | 15|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      |   |          |          |
|   | sociala                                        | 16|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| 7.| a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea|   |          |          |
|   | imobilizarilor corporale si necorporale        |   |          |          |
|   | (rd. 18 - 19)                                  | 17|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | a.1) Cheltuieli                                | 18|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | a.2) Venituri                                  | 19|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | b) Ajustarea valorii activelor circulante      |   |          |          |
|   | (rd. 21 - 22)                                  | 20|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | b.1) Cheltuieli                                | 21|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | b.2) Venituri                                  | 22|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| 8.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      |   |          |          |
|   | varsaminte asimilate                           | 25|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     |   |          |          |
|   | activele cedate                                | 26|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | Ajustari privind provizioanele pentru riscuri  |   |          |          |
|   | si cheltuieli (rd. 28 - 29)                    | 27|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Cheltuieli                                   | 28|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Venituri                                     | 29|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                   |   |          |          |
| (rd. 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27)                 | 30|          |          |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE:                         |   |          |          |
|____________________________________________________|   |          |          |
|   | - Profit (rd. 09 - 30)                         | 31|          |          |
|   |________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Pierdere (rd. 30 - 09)                       | 32|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| 9.| Venituri din interese de participare           | 33|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - din care, in cadrul grupului                 | 34|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|10.| Venituri din alte investitii financiare si     |   |          |          |
|   | creante care fac parte din activele imobilizate| 35|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - din care, in cadrul grupului                 | 36|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|11.| Venituri din dobanzi                           | 37|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - din care, in cadrul grupului                 | 38|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | Alte venituri financiare                       | 39|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33 + 35 + 37 + 39)| 40|          |          |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|12.| Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si |   |          |          |
|   | a investitiilor financiare detinute ca active  |   |          |          |
|   | circulante (rd. 42 - 43)                       | 41|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Cheltuieli                                   | 42|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Venituri                                     | 43|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|13.| Cheltuieli privind dobanzile                   | 44|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - din care, in cadrul grupului                 | 45|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | Alte cheltuieli financiare                     | 46|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41 + 44 + 46)   | 47|          |          |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| REZULTATUL FINANCIAR:                              |   |          |          |
|____________________________________________________|   |          |          |
|   | - Profit (rd. 40 - 47)                         | 48|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Pierdere (rd. 47 - 40)                       | 49|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|14.| REZULTATUL CURENT:                             |   |          |          |
|___|________________________________________________|   |          |          |
|   | - Profit (rd. 09 + 40 - 30 - 47)               | 50|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)             | 51|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|15.| Venituri extraordinare                         | 52|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|16.| Cheltuieli extraordinare                       | 53|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|17.| REZULTATUL EXTRAORDINAR:                       |   |          |          |
|___|________________________________________________|   |          |          |
|   | - Profit (rd. 52 - 53)                         | 54|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Pierdere (rd. 53 - 52)                       | 55|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI TOTALE (rd. 09 + 40 + 52)                 | 56|          |          |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + 47 + 53)               | 57|          |          |
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|18.| REZULTATUL BRUT:                               |   |          |          |
|___|________________________________________________|   |          |          |
|   | - Profit (rd. 56 - 57)                         | 58|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Pierdere (rd. 57 - 56)                       | 59|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|19.| Impozitul pe profit                            |   |          |          |
|___|________________________________________________|   |          |          |
|   | - Cheltuieli                                   | 60|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Venituri                                     | 61|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|20.| Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in    |   |          |          |
|   | elementele de mai sus                          | 62|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|21.| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:      |   |          |          |
|___|________________________________________________|   |          |          |
|   | - Profit (rd. 58 - 60 + 61 - 62)               | 63|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|
|   | - Pierdere (rd. 59 + 60 - 61 + 62);            |   |          |          |
|   | (rd. 60 - 61 + 62 - 58)                        | 64|          |          |
|___|________________________________________________|___|__________|__________|

            ADMINISTRATOR,                          INTOCMIT,

     Numele si prenumele _________          Numele si prenumele ________
     Semnatura ___________________          Semnatura __________________

     Stampila unitatii

                             NOTA EXPLICATIVA

 __
|30|                                                               - mii lei -
|__|___________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul inregistrat  |Nr.|  Nr. unitati   |     Sume      |
|                                         |rd.|________________|_______________|
|                                         |   |        1       |       2       |
|_________________________________________|___|________________|_______________|
| Unitati care au inregistrat profit      | 01|                |               |
|_________________________________________|___|________________|_______________|
| Unitati care au inregistrat pierdere    | 02|                |               |
|_________________________________________|___|________________|_______________|
| II. Date privind platile restante       |Nr.|Total|       din care:          |
|                                         |rd.|col. |__________________________|
|                                         |   |2 + 3|Pentru      |Pentru       |
|                                         |   |     |activitatea |activitatea  |
|                                         |   |     |curenta     |de investitii|
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
|                  A                      | B |  1  |      2     |      3      |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Plati restante - total                  |   |     |            |             |
| (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:| 03|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Furnizori restanti - total              |   |     |            |             |
| (rd. 05 la 07), din care:               | 04|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - peste 30 de zile                      | 05|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - peste 90 de zile                      | 06|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - peste 1 an                            | 07|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Obligatii restante fata de bugetul      |   |     |            |             |
| asigurarilor sociale - total            |   |     |            |             |
| (rd. 09 la 13), din care:               | 08|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - contributii pentru asigurari sociale  |   |     |            |             |
| de stat datorate de angajatori,         |   |     |            |             |
| salariati si alte persoane asimilate    | 09|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - contributii pentru fondul asigurarilor|   |     |            |             |
| sociale de sanatate                     | 10|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - contributia pentru pensia suplimentara| 11|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - contributii pentru bugetul            |   |     |            |             |
| asigurarilor pentru somaj               | 12|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - alte datorii sociale                  | 13|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Obligatii restante fata de bugetele     |   |     |            |             |
| fondurilor speciale si alte fonduri     | 14|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Obligatii restante fata de alti         |   |     |            |             |
| creditori                               | 15|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul  |   |     |            |             |
| stabilit la bugetul de stat             | 16|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul  |   |     |            |             |
| stabilit la bugetele locale             | 17|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Credite bancare nerambursate la         |   |     |            |             |
| scadenta - total (rd. 19 la 21),        |   |     |            |             |
| din care:                               | 18|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - restante dupa 30 de zile              | 19|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - restante dupa 90 de zile              | 20|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| - restante dupa 1 an                    | 21|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| Dobanzi restante                        | 22|     |            |             |
|_________________________________________|___|_____|____________|_____________|
| III. Numar mediu de salariati           |Nr.| 30 iunie 2002 | 30 iunie 2003  |
|                                         |rd.|               |                |
|_________________________________________|___|_______________|________________|
|                   A                     | B |       1       |        2       |
|_________________________________________|___|_______________|________________|
| Numar mediu de salariati                | 23|               |                |
|_________________________________________|___|_______________|________________|
| IV. Incadrarea persoanei juridice in    |Nr.|        Nr. unitati             |
| functie de apartenenta sa la un grup de |rd.|                                |
| societati                               |   |                                |
|_________________________________________|___|________________________________|
|                   A                     | B |               1                |
|_________________________________________|___|________________________________|
| Persoane juridice care apartin unui grup|   |                                |
| de societati                            | 24|                                |
|_________________________________________|___|________________________________|
| Celelalte persoane juridice             | 25|                                |
|_________________________________________|___|________________________________|

            ADMINISTRATOR,                          INTOCMIT,

     Numele si prenumele _________          Numele si prenumele ________
     Semnatura ___________________          Semnatura __________________

     Stampila unitatiiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 815/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 815 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu