Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 658 din 15 octombrie 1992

privind aprobarea "Normelor tehnice de evaluare privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor  economice sau bugetare" si a "Conditiilor privind organizarea licitatiilor de vanzare a cladirilor de locuit si a spatiilor cu alta destinatie din cadrul acestora, precum si a locuintelor construite din fondurile unitatilor economice si bugetare"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 299 din 24 noiembrie 1992


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba "Normele tehnice de evaluare privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare" si "Conditiile privind organizarea licitatiilor de vanzare a cladirilor de locuit si a spatiilor cu alta destinatie din cadrul acestora, precum si a locuintelor construite din fondurile unitatilor economice si bugetare".                             PRIM-MINISTRU
                            THEODOR STOLOJAN

                                  Contrasemneaza:
                                  p. Ministrul lucrarilor
                                  publice si amenajarii
                                  teritoriului,
                                  Victor Dumitrache,
                                  secretar de stat

                                  Ministrul economiei
                                  si finantelor,
                                  George Danielescu

                                  Ministrul bugetului,
                                  veniturilor statului
                                  si controlului financiar,
                                  Florian Bercea

                                  Secretari de stat
                                  in Departamentul pentru
                                  Administratia Publica Locala,
                                  Doru Viorel Ursu
                                  Teodor Mircea Vaida

    ANEXA 1

                     NORME TEHNICE DE EVALUARE
privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/1992

    Prevederi generale
    La evaluarea lucrarilor executate la cladirile ce fac obiectul scoaterii la licitatie se va tine seama de preturile la zi in activitatea de constructii. In acest scop, documentatia tehnico-economica se va intocmi in conformitate cu:
    - prevederile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale hotararilor Guvernului nr. 608/1990, 1109/1990, 1355/1990, 464/1991, 776/1991 si 26/1992, corespunzator perioadelor de referinta pentru determinarea preturilor lucrarilor de constructii aferente;
    - prevederile Hotararii Guvernului nr. 449/1990 privind unele modificari si completari ale reglementarilor in vigoare referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de investitii si reparatii;
    - Normele Ministerului Economiei si Finantelor nr. 71906/1992 privind reevaluarea mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992.
    A. Stabilirea pretului de incepere a licitatiilor pentru cladirile de locuit si spatiile cu alta destinatie, aflate in diferite faze de executie, care nu pot fi terminate din fondurile statului sau din fondurile unitatilor economice ori bugetare
    Pretul de pornire a licitatiei se va determina astfel:
    1. In cazul in care cladirea este destinata numai functiunii de locuit, se va intocmi o singura situatie continand valoarea lucrarilor executate, pe categorii de lucrari.
    In cazul in care in cladire sunt executate lucrari si pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuit, situatiile se vor intocmi separat pentru:
    a) lucrari comune pentru locuinte si spatii cu alta destinatie;
    b) lucrari aferente exclusiv locuintelor;
    c) lucrari aferente exclusiv spatiilor cu alta destinatie.
    Departajarea valorilor aferente locuintelor si spatiilor cu alta destinatie din situatiile privind lucrarile comune se va face pe baza coeficientilor folositi la elaborarea devizelor de lucrari.
    2. Valoarea lucrarilor executate se va determina prin insumarea valorilor lucrarilor aferente spatiilor respective (de locuit sau cu alta destinatie) cu cotele-parti din lucrarile comune ce revin fiecaruia din aceste spatii.
    Calculul acestor valori se va face pe baza situatiilor intocmite pe etape de liberalizare a preturilor, actualizate prin aplicarea indicilor stabiliti prin Normele Ministerului Economiei si Finantelor nr. 71906/1992 privind reevaluarea mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992.
    Situatiile continand valoarea lucrarilor, indiferent de beneficiar, vor cuprinde toate lucrarile executate la zi, urmand ca dupa desfasurarea licitatiei sa se faca eventualele regularizari de plati intre vanzatori si beneficiari care au participat la realizarea obiectivelor respective.
    La totalul valorii lucrarilor executate se vor adauga:
    a) costul energiei electrice pentru iluminatul locurilor de munca aferent lucrarilor executate la lumina artificiala;
    b) cheltuielile efectuate pentru lucrarile executate pe timp friguros;
    c) cheltuielile pentru fonduri de tehnica noua;
    d) sporuri prevazute de lege pentru activitatea de constructii-montaj;
    e) valoarea cheltuita din cota de cheltuieli diverse si neprevazute;
    f) cota aferenta obiectului din lucrarile efectiv executate pentru organizare de santier (maximum 3,5%);
    g) cheltuielile de proiectare aferente obiectului;
    h) alte cheltuieli efectuate din cele prevazute in devizul contractat, aferente obiectului.
    La valoarea astfel determinata se adauga un comision de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare ale unitatilor beneficiare.
    Pretul astfel format, distinct pentru locuinte cat si pentru spatii cu alta destinatie, este pretul de incepere a licitatiei.
    B. Stabilirea pretului de incepere a licitatiilor pentru locuintele din cladirile terminate, finantate din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare, care nu fac obiectul unui contract de inchiriere sau pentru care nu s-a emis un ordin de repartizare
    1. Pentru locuintele terminate inainte de 1 ianuarie 1990 si executate potrivit legislatiei existente in acea perioada, pretul se determina conform prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990, corectat cu indicii aferenti stabiliti prin Normele Ministerului Economiei si Finantelor nr. 71906/1992 de aplicare a prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992.
    2. Pentru locuintele terminate, a caror executie a continuat si dupa data de 1 ianuarie 1990, pretul se determina prin aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 608/1990 si a indicilor stabiliti prin Normele Ministerului Economiei si Finantelor nr. 71906/1992 de aplicare a prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992, pentru fiecare din perioadele de executie respective.

                     CONDITII
privind organizarea licitatiilor de vanzare a cladirilor de locuit si a spatiilor cu alta destinatie din cadrul acestora, precum si a locuintelor construite din fondurile unitatilor economice si bugetare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/1992

    A. Dispozitii cu caracter general
    1. Licitatiile care se realizeaza in baza Legii nr. 85/1992 sunt organizate de consiliile locale, precum si de ceilalti detinatori de cladiri de locuit sau titulari de investitii.
    2. Organizarea actiunii de licitare poate fi incredintata, de consiliile locale, consiliilor de administratie ale regiilor autonome sau societatilor comerciale care au in administrare fondurile de stat pentru investitii sau unor unitati specializate.
    La nivelul societatilor comerciale cu capital de stat si al institutiilor bugetare detinatoare de cladiri de locuit, organizarea licitatiilor este in sarcina consiliilor de administratie ale acestora.
    3. Organizatorii licitatiilor publice au urmatoarele atributii:
    a) analizeaza si supun aprobarii consiliilor locale si, respectiv, imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, lista cladirilor ce se scot la licitatie si programul calendaristic de desfasurare a actiunii;
    b) stabilesc factorii responsabili pentru elaborarea documentelor de formare a preturilor de pornire a licitatiei, pentru estimarea valorii necesare terminarii obiectului, precum si pentru elaborarea documentatiei de licitatie;
    c) fixeaza conditiile de verificare si aprobare a documentatiilor pentru stabilirea preturilor de pornire a licitatiei;
    d) propun spre aprobare consiliilor locale, respectiv imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, comisiile de licitatii pentru fiecare obiectiv ce se supune licitatiei publice;
    e) asigura publicitatea licitatiei si pun la dispozitia ofertantilor documentatia de licitatie.
    4. In urma incheierii actiunii de licitatie, organizatorii vor prezenta consiliilor locale si, respectiv, imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat raportul privind modul de desfasurare a actiunii si rezultatele obtinute.
    5. Documentele licitatiei sunt:
    a) anuntul licitatiei;
    b) documentatia tehnico-economica de stabilire a pretului de incepere a licitatiei si a valorii necesare terminarii obiectului;
    c) planul de amplasament, partiuri de baza, sectiuni, fatade si alte planse de prezentare a cladirii de locuit ce se scoate la licitatie, inclusiv stadiile fizice realizate;
    d) conditiile de inscriere la licitatie (cererea de inscriere, formularul de imputernicire pentru participare la licitatie, modul de prezentare a garantiilor de participare la licitatie si conditiile de terminare a cladirii);
    e) conditiile generale si speciale de contractare si executie ale obiectului supus licitatiei publice.
    6. Modificarea continutului documentelor licitatiei, dupa difuzarea lor, poate fi facuta numai de catre organizatori si numai in situatii deosebite.
    Notificarea modificarii documentelor licitatiei se face de catre organizatori, cu minimum 30 de zile inainte de termenul de tinere a licitatiei publice, si se comunica obligatoriu tuturor celor care au intrat in posesia documentelor initiale.
    7. In cazul in care este necesar sa fie prelungit termenul de inscriere la licitatie, ca urmare a unor modificari survenite, noul termen va fi anuntat public prin doua ziare locale, precum si tuturor celor ce au facut cerere de inscriere.
    B. Desfasurarea licitatiei publice
    1. Licitatia publica avand ca scop vanzarea unor cladiri de locuit sau spatii cu alta destinatie, incepute din fondurile statului, ale unor cladiri de locuit ale unitatilor economice sau bugetare, care nu se mai pot termina in aceleasi conditii de finantare, precum si a unor locuinte terminate si neinchiriate sau nerepartizate cetatenilor se desfasoara in sedinta deschisa.
    2. Sedintele de licitatie se desfasoara dupa un program aprobat si anuntat public cu 30 de zile inaintea datei de tinere a licitatiei, in cel putin doua ziare de larga circulatie pe plan local, precum si la sediul primariei si, respectiv, al unitatii economice sau bugetare din localitatea respectiva.
    3. Anuntul dat publicitatii, aprobat de organizatori, va cuprinde:
    a) adresa postala si denumirea cladirii sau partii de cladire ce se scoate la licitatie;
    b) prezentarea sumara a lucrarilor executate si a facilitatilor de terminare puse la dispozitia cumparatorilor;
    c) destinatia initiala si valoarea estimata pentru terminarea lucrarilor;
    d) pretul de pornire a licitatiei, cuantumul garantiei ce trebuie depusa la inscriere si contul in care se depune aceasta;
    e) eventuale conditii speciale in vederea terminarii lucrarilor;
    f) locul, data si ora de depunere a inscrierii;
    g) locul, data si ora tinerii licitatiei.
    4. Inscrierile de participare la licitatie se primesc pana in ziua programata tinerii licitatiei, conditiile de participare fiind urmatoarele:
    a) prezentarea chitantei de depunere la C.E.C., in contul stabilit de organizatori, a sumei de participare la licitatie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei;
    b) prezentarea unei dovezi de constituire la una din banci sau case de depunere a sumei, reprezentand valoarea obiectului constituita prin insumarea valorii lucrarilor executate (pretul de pornire a licitatiei) si cel putin 30% din valoarea de terminare a lucrarilor;
    c) actul de constituire a asociatiei de cumparatori, precum si imputernicirea de reprezentare la licitatia publica.
    Inscrierile de participare, precum si documentele necesare se prezinta la organizatorii licitatiei.
    5. Comisiile de licitatii, formate din 5 membri, din care cel putin 2 specialisti in domeniul constructiei cladirilor de locuit, au urmatoarele obligatii:
    a) verifica lista participantilor si documentele cerute in vederea participarii la licitatii;
    b) verifica anunturile publicitare si concordanta acestora cu documentele prevazute la lit. A pct. 5 lit. c;
    c) constata autenticitatea certificarii datelor de pornire a licitatiei pe baza documentelor de stabilire a pretului si aprobarilor prevazute la punctele anterioare;
    d) prezinta conditiile de desfasurare a licitatiei publice stabilite de organizator si ofertantii admisi;
    e) conduc actiunea de licitatie;
    f) prezinta organizatorilor raportul cuprinzand concluziile cu privire la desfasurarea licitatiei in 24 de ore de la incheierea licitatiei.
    6. Verificatorii desfasurarii licitatiei, in numar de 3 persoane numite de consiliile locale si, respectiv, de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, au urmatoarele obligatii:
    a) verifica, prin sondaj, indeplinirea conditiilor de participare la licitatii;
    b) verifica intreaga documentatie care a stat la baza desfasurarii licitatiei;
    c) constata daca s-au indeplinit conditiile stabilite pentru desfasurarea licitatiei;
    d) intocmeste raportul de adjudecare prin care valideaza raportul de concluzii al comisiei de licitatie sau, dupa caz, anuleaza licitatia, cu acordul consiliilor locale si, respectiv, al imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    C. Dispozitii finale
    1. In situatiile in care spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte, situate in cladiri de locuit scoase la licitatie, nu se vand o data cu locuintele, detinatorul sau, dupa caz, vanzatorul acestora este obligat sa asigure conditiile pentru punerea in functiune a locuintelor ce sunt in legatura cu spatiile nefinalizate.
    2. Din fondul de 1% din valoarea licitatiei adjudecate, vanzatorul va suporta toate cheltuielile legate de organizarea licitatiei, inclusiv cele pentru determinarea pretului de incepere a licitatiei si verificarea documentatiei elaborate.
    Activitatea comisiilor de licitatie si a verificatorilor va fi remunerata.
    3. Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare la licitatie a celor inscrisi si a prezentei acestora in sala de licitatie anuntata, comisia de licitatie va deschide sedinta de licitatie care se va desfasura prin strigare, incepand de la pretul anuntat.
    4. Sedintele de licitatii se tin separat pentru cladirile de locuit sau parti ale acestora, spatiile cu alta destinatie din cladirile de locuit scoase la licitatie, precum si pentru apartamentele terminate, libere sau necontractate, ce se scot la licitatie.
    5. Ofertantilor necistigatori li se restituie garantia de participare integral, in termen de maximum 5 zile de la data adjudecarii si validarii licitatiei.
    6. In cazul in care ofertantul castigator renunta sau nu se prezinta la contractare, acesta pierde garantia depusa, iar licitatia se anuleaza.
    7. In cazul anularii licitatiei datorita unor cauze care nu sunt in sarcina ofertantilor, garantia de participare se restituie acestora in termen de 5 zile de la validarea deciziei de anulare.

                                         


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 658/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 658 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu