Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.379 din 11.04.2018

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16 aprilie 2018SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.397/CC din 16.03.2018 al Administraţiei Naţionale „Apele Române",în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", şi al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul I Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 25 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Împărţirea sectoarelor/suprafeţelor de plajă în subsectoare de plajă care vor fi scoase la licitaţie şi stabilirea funcţiilor acestora se vor face de către locator. Funcţiile ce pot fi stabilite sunt de recreere şi sportivă şi sunt stabilite ţinând cont de caracteristicele geomorfologice ale plajei, adâncimea şi suprafaţa sectorului de plajă, gradul de atractivitate din punct de vedere turistic şi potenţialul turistic al zonei. 2. În anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data deschiderii ofertelor, raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător niciun ofertant, cauzele respingerii.
(3) Comisia de evaluare procedează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data semnării raportului de evaluare, la informarea tuturor participanţilor despre rezultatul procedurii, prin afişare la sediul locatorului şi pe site-ul acestuia.
3. În anexa nr. 2, la articolul 2, punctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1. Suprafaţa totală închiriată este de .......... m2, conform schiţei cu coordonate stereo 70, anexate la prezentul contract şi care face parte integrantă din acesta. 4. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 5.1. Chiria se achită anual, în 3 tranşe, după cum urmează: a)în cazul contractelor de închiriere cu o durată de un sezon estival: 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

40% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs; b)în cazul contractelor de închiriere cu o durată de mai multe sezoane estivale:

30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 martie a anului în curs, cu excepţia primului an, când se va achita în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

40% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs. 5.2. În primul an de derulare a contractului, data predării sectorului de plajă nu va afecta valoarea chiriei anuale prevăzută la pct. 4.3. 5.3. Locatarul va notifica locatorul în legătură cu orice modificare privind denumirea, statutul, proprietarul/ administratorul, sediul, adresa de e-mail, contul sau unitatea bancară în termen de 10 zile de la producerea sa. 5.4. Valoarea chiriei anuale va fi ajustată corespunzător cu suprafaţa rezultată ca urmare a remăsurării sectorului de plajă conform pct. 8.6 şi va fi calculată de la data predării sectorului de plajă. 5. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 În cazul neexecutării obligaţiei de plată prevăzute la art. 4 şi 5, se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Decontarea se face în funcţie de prevederile Codului de procedură fiscală. 6. În anexa nr. 2, la articolul 8, după punctul 8.6 se introduce un nou punct, punctul 8.7, cu următorul cuprins: 8.7. să solicite ca prestarea serviciilor de ecologizare mecanizată şi de afânare a stratului de nisip să fie realizată de către locator, în baza unui contract de prestări servicii încheiat în acest sens. 7. În anexa nr. 2, la articolul 9, punctele 9.10 şi 9.17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 9.10. să execute săptămânal lucrări de nivelare şi afânare a patului de nisip cu utilaje specializate; ........ ................ ................ ................ ........ ........... 9.17. să predea anual locatorului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în intervalul 1-15 octombrie, în condiţii de igienizare corespunzătoare. La data încetării/rezilierii contractului de închiriere, sectorul de plajă va fi predat locatorului pe bază de proces-verbal, în condiţii de igienizare şi liber de construcţii; 8. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 11.1. să predea anual locatarului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în termen de cel puţin 15 zile înainte de începerea sezonului estival. În cazul contractelor încheiate după începerea sezonului estival, predarea sectorului de plajă în primul an contractual se va face în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de închiriere; 9. În anexa nr. 2, la articolul 12, punctele 12.2 şi 12.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 12.2. Pentru primul an de contract, garanţia de bună execuţie este de ....... lei, reprezentând 40% din valoarea cu TVA a contractului, şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere. ........ ................ ................ ................ ........ ........... 12.4. Garanţia de bună execuţie se poate constitui atât prin depunerea sumei în contul de garanţii al locatorului, cât şi prin scrisoare de garanţie bancară. Valabilitatea garanţiei de bună execuţie trebuie să fie până la data de 31 decembrie a anului pentru care se constituie garanţia. 10. În anexa nr. 2, la articolul 15, punctul 15.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 15.1. Prezentul contract încetează: a)la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; b)cu acordul părţilor; c)prin reziliere; d)prin intrarea în faliment a locatarului; e)prin neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute de lege şi în prezentul contract; f)la data intrării în vigoare a unui act normativ care modifică obligaţiile oricăreia dintre părţi în asemenea măsură încât prevederile prezentului contract ar deveni, în cea mai mare parte, vădit nefavorabile locatorului sau locatarului ori dacă una dintre părţi nu este de acord cu încheierea unui act adiţional prin care să se modifice în mod corespunzător prezentul contract; g)prin denunţarea unilaterală de către locator, din motive excepţionale legate de interesul public, cu condiţia notificării locatarului; h)în cazul în care Administraţia Naţională «Apele Române» - Administraţia bazinală de apă Dobrogea-Litoral va realiza lucrări de protecţie, reabilitare, consolidare pe plaja sau faleza litoralului românesc, care pot afecta parţial sau integral sectorul de plajă închiriat, locatorul va proceda la încetarea unilaterală a contractului, prin notificarea în prealabil a locatarului. În această situaţie, locatarul nu va avea dreptul la daune-interese; i)din orice alte cauze prevăzute de lege. 11. În anexa nr. 2, la articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)prelungirea, în condiţiile prezentului contract, a duratei contractului. 12. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 19.1. Părţile convin ca executarea contractului să continue, în aceleaşi condiţii contractuale, chiar dacă a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei. 19.2. Prezentul contract se completează cu prevederile caietului de sarcini şi ale ofertei depuse de locatar. 13. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 454/2013) Lista sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

Nr. crt. Sectoare de plajă Limite
1 Corbu Limita N - UAT Corbu, Cap Midia Limita S - limita UAT Năvodari cu UAT Corbu
2 Năvodari Limita N - limita UAT Năvodari cu UAT Corbu Limita S - limita Năvodari-Constanţa
3 Mamaia Limita N - limita Constanţa-Năvodari Limita S - canal descărcare lac Tăbăcărie
4 Constanţa Limita N - strada Gheorghe Economu (cartier Faleza Nord) Limita S - Portul Tomis
5 Agigea Limita N - digul de sud al Portului Constanţa Sud Limita S - dig Agigea
6 Eforie Nord Limita N - complex Steaua de Mare Limita S - dig Tabăra Luminiţa (exclusiv)
7 Cordon litoral Eforie Nord/Eforie Sud Limita N - dig Tabăra Luminiţa (inclusiv) Limita S - Tabăra de copii Eforie Sud
8 Eforie Sud Limita N - Braseria „Pescăruş" Limita S - limita Eforie Sud-Tuzla
9 Tuzla Limita N - limita Tuzla-Eforie Sud Limita S - limita Tuzla-Costineşti
10 Costineşti Limita N - limita Costineşti-Tuzla Limita S - limita Costineşti-23 August
11 23 August Limita N - limita 23 August-Costineşti Limita S - limita 23 August-Olimp
12 Olimp Limita N - limita Olimp-23 August Limita S - zona „0" protocol
13 Neptun Limita N - zona „0" protocol Limita S - Braseria „Delfinul"
14 Jupiter Limita N - Braseria „Delfinul" Limita S - Hotel „California" (exclusiv)
15 Cap Aurora Limita N - Hotel „California" (inclusiv) Limita S - restaurant pescăresc
16 Venus Limita N - restaurant pescăresc Limita S - canal descărcare Balta Mangalia
17 Cordon Venus-Saturn Limita N - canal descărcare Balta Mangalia Limita S - Restaurant „Adras"
18 Saturn Limita N - Restaurant „Adras" Limita S - Hotel „Aida" (inclusiv)
19 Mangalia Limita N - staţia pompare Mangalia Limita S - dig avanport Mangalia
20 2 Mai Limita N - digul de sud port Mangalia Limita S - limita 2 Mai-Vama Veche
21 Vama Veche Limita N - limita Vama Veche-2 Mai Limita S - cazemata Granita

N O T Ă: Locatorul va scoate la licitaţie numai acele sectoare de plajă care vor fi libere la momentul organizării licitaţiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 379/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 379 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 379/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu