Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.379 din 11.04.2018

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16 aprilie 2018SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.397/CC din 16.03.2018 al Administraţiei Naţionale „Apele Române",în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", şi al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul I Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 25 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Împărţirea sectoarelor/suprafeţelor de plajă în subsectoare de plajă care vor fi scoase la licitaţie şi stabilirea funcţiilor acestora se vor face de către locator. Funcţiile ce pot fi stabilite sunt de recreere şi sportivă şi sunt stabilite ţinând cont de caracteristicele geomorfologice ale plajei, adâncimea şi suprafaţa sectorului de plajă, gradul de atractivitate din punct de vedere turistic şi potenţialul turistic al zonei. 2. În anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data deschiderii ofertelor, raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător niciun ofertant, cauzele respingerii.
(3) Comisia de evaluare procedează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data semnării raportului de evaluare, la informarea tuturor participanţilor despre rezultatul procedurii, prin afişare la sediul locatorului şi pe site-ul acestuia.
3. În anexa nr. 2, la articolul 2, punctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1. Suprafaţa totală închiriată este de .......... m2, conform schiţei cu coordonate stereo 70, anexate la prezentul contract şi care face parte integrantă din acesta. 4. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 5.1. Chiria se achită anual, în 3 tranşe, după cum urmează: a)în cazul contractelor de închiriere cu o durată de un sezon estival: 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

40% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs; b)în cazul contractelor de închiriere cu o durată de mai multe sezoane estivale:

30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 martie a anului în curs, cu excepţia primului an, când se va achita în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

40% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs. 5.2. În primul an de derulare a contractului, data predării sectorului de plajă nu va afecta valoarea chiriei anuale prevăzută la pct. 4.3. 5.3. Locatarul va notifica locatorul în legătură cu orice modificare privind denumirea, statutul, proprietarul/ administratorul, sediul, adresa de e-mail, contul sau unitatea bancară în termen de 10 zile de la producerea sa. 5.4. Valoarea chiriei anuale va fi ajustată corespunzător cu suprafaţa rezultată ca urmare a remăsurării sectorului de plajă conform pct. 8.6 şi va fi calculată de la data predării sectorului de plajă. 5. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 În cazul neexecutării obligaţiei de plată prevăzute la art. 4 şi 5, se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Decontarea se face în funcţie de prevederile Codului de procedură fiscală. 6. În anexa nr. 2, la articolul 8, după punctul 8.6 se introduce un nou punct, punctul 8.7, cu următorul cuprins: 8.7. să solicite ca prestarea serviciilor de ecologizare mecanizată şi de afânare a stratului de nisip să fie realizată de către locator, în baza unui contract de prestări servicii încheiat în acest sens. 7. În anexa nr. 2, la articolul 9, punctele 9.10 şi 9.17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 9.10. să execute săptămânal lucrări de nivelare şi afânare a patului de nisip cu utilaje specializate; ........ ................ ................ ................ ........ ........... 9.17. să predea anual locatorului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în intervalul 1-15 octombrie, în condiţii de igienizare corespunzătoare. La data încetării/rezilierii contractului de închiriere, sectorul de plajă va fi predat locatorului pe bază de proces-verbal, în condiţii de igienizare şi liber de construcţii; 8. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 11.1. să predea anual locatarului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în termen de cel puţin 15 zile înainte de începerea sezonului estival. În cazul contractelor încheiate după începerea sezonului estival, predarea sectorului de plajă în primul an contractual se va face în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de închiriere; 9. În anexa nr. 2, la articolul 12, punctele 12.2 şi 12.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 12.2. Pentru primul an de contract, garanţia de bună execuţie este de ....... lei, reprezentând 40% din valoarea cu TVA a contractului, şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere. ........ ................ ................ ................ ........ ........... 12.4. Garanţia de bună execuţie se poate constitui atât prin depunerea sumei în contul de garanţii al locatorului, cât şi prin scrisoare de garanţie bancară. Valabilitatea garanţiei de bună execuţie trebuie să fie până la data de 31 decembrie a anului pentru care se constituie garanţia. 10. În anexa nr. 2, la articolul 15, punctul 15.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 15.1. Prezentul contract încetează: a)la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; b)cu acordul părţilor; c)prin reziliere; d)prin intrarea în faliment a locatarului; e)prin neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute de lege şi în prezentul contract; f)la data intrării în vigoare a unui act normativ care modifică obligaţiile oricăreia dintre părţi în asemenea măsură încât prevederile prezentului contract ar deveni, în cea mai mare parte, vădit nefavorabile locatorului sau locatarului ori dacă una dintre părţi nu este de acord cu încheierea unui act adiţional prin care să se modifice în mod corespunzător prezentul contract; g)prin denunţarea unilaterală de către locator, din motive excepţionale legate de interesul public, cu condiţia notificării locatarului; h)în cazul în care Administraţia Naţională «Apele Române» - Administraţia bazinală de apă Dobrogea-Litoral va realiza lucrări de protecţie, reabilitare, consolidare pe plaja sau faleza litoralului românesc, care pot afecta parţial sau integral sectorul de plajă închiriat, locatorul va proceda la încetarea unilaterală a contractului, prin notificarea în prealabil a locatarului. În această situaţie, locatarul nu va avea dreptul la daune-interese; i)din orice alte cauze prevăzute de lege. 11. În anexa nr. 2, la articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)prelungirea, în condiţiile prezentului contract, a duratei contractului. 12. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 19.1. Părţile convin ca executarea contractului să continue, în aceleaşi condiţii contractuale, chiar dacă a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei. 19.2. Prezentul contract se completează cu prevederile caietului de sarcini şi ale ofertei depuse de locatar. 13. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 454/2013) Lista sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

Nr. crt. Sectoare de plajă Limite
1 Corbu Limita N - UAT Corbu, Cap Midia Limita S - limita UAT Năvodari cu UAT Corbu
2 Năvodari Limita N - limita UAT Năvodari cu UAT Corbu Limita S - limita Năvodari-Constanţa
3 Mamaia Limita N - limita Constanţa-Năvodari Limita S - canal descărcare lac Tăbăcărie
4 Constanţa Limita N - strada Gheorghe Economu (cartier Faleza Nord) Limita S - Portul Tomis
5 Agigea Limita N - digul de sud al Portului Constanţa Sud Limita S - dig Agigea
6 Eforie Nord Limita N - complex Steaua de Mare Limita S - dig Tabăra Luminiţa (exclusiv)
7 Cordon litoral Eforie Nord/Eforie Sud Limita N - dig Tabăra Luminiţa (inclusiv) Limita S - Tabăra de copii Eforie Sud
8 Eforie Sud Limita N - Braseria „Pescăruş" Limita S - limita Eforie Sud-Tuzla
9 Tuzla Limita N - limita Tuzla-Eforie Sud Limita S - limita Tuzla-Costineşti
10 Costineşti Limita N - limita Costineşti-Tuzla Limita S - limita Costineşti-23 August
11 23 August Limita N - limita 23 August-Costineşti Limita S - limita 23 August-Olimp
12 Olimp Limita N - limita Olimp-23 August Limita S - zona „0" protocol
13 Neptun Limita N - zona „0" protocol Limita S - Braseria „Delfinul"
14 Jupiter Limita N - Braseria „Delfinul" Limita S - Hotel „California" (exclusiv)
15 Cap Aurora Limita N - Hotel „California" (inclusiv) Limita S - restaurant pescăresc
16 Venus Limita N - restaurant pescăresc Limita S - canal descărcare Balta Mangalia
17 Cordon Venus-Saturn Limita N - canal descărcare Balta Mangalia Limita S - Restaurant „Adras"
18 Saturn Limita N - Restaurant „Adras" Limita S - Hotel „Aida" (inclusiv)
19 Mangalia Limita N - staţia pompare Mangalia Limita S - dig avanport Mangalia
20 2 Mai Limita N - digul de sud port Mangalia Limita S - limita 2 Mai-Vama Veche
21 Vama Veche Limita N - limita Vama Veche-2 Mai Limita S - cazemata Granita

N O T Ă: Locatorul va scoate la licitaţie numai acele sectoare de plajă care vor fi libere la momentul organizării licitaţiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 379/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 379 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 379/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu