Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 7 ianuarie 2008

pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 4 februarie 2008In temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,

ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) In înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) subcontract/subcontractare - orice acord scris prin care contractorul, aşa cum este el definit la alin. (3), încredinţează execuţia unei părţi din contractul de achiziţie publică unei terţe părţi. In cazul finanţărilor nerambursabile acordate în baza unui contract de finanţare, subcontractul reprezintă acel acord scris prin care beneficiarul încredinţează o parte limitată a acţiunii unei terţe persoane, alta decât entităţile partenere;

c) diurnă - suma forfetară zilnică primită de personalul contractorului/beneficiarului sau partenerului acestuia, care participă la o activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana şi alte cheltuieli diverse, cu excepţia cheltuielilor de cazare.

(2) Termenii beneficiar şi operaţiune au înţelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 şi în Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională.

(3) Termenii „contract de achiziţie publică" şi „contractor" au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Termenul de „leasing" are înţelesul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. -In vederea implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (POSDRU) se definesc următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli cu personalul;

b) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;

c) cheltuieli aferente managementului de proiect/program;

d) taxe;

e) cheltuieli financiare şi juridice;

f) cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;

g) subvenţii şi burse;

h) cheltuieli generale de administraţie;

i) cheltuieli aferente organizării de evenimente;

j) cheltuieli de informare şi publicitate;

k) cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/organismul intermediar şi a potenţialilor beneficiari;

l) cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi următoarele condiţii cu caracter specific:

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare/deciziei de finanţare;

b) să nu fi făcut obiectul altor finanţări din fonduri publice, cu excepţia prevederilor art. 7 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

(2) In cazul acordării de finanţări nerambursabile, cheltuielile eligibile trebuie să îndeplinească şi criteriile definite la art. 172a din Regulamentul nr. 2.342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), cheltuielile efectuate către Autoritatea de management, organismele intermediare şi/sau alte structuri din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse cu rol de control şi audit, pentru implementarea operaţiunilor finanţate în cadrul POSDRU, sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007 sau de la data înfiinţării/desemnării, dacă aceasta este ulterioară datei de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. - Contribuţia beneficiarului la realizarea operaţiunii trebuie să fie realizată sub formă financiară.

Art. 5. - (1) Cheltuielile referitoare la următoarele subcontracte nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din POSDRU:

a)  subcontractele care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoare adăugată proporţională;

b) subcontractele încheiate cu intermediari sau consultanţi, în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului, cu excepţia cazurilor în care o asemenea plată este justificată de beneficiarul final, cu referire la valoarea reală a lucrărilor sau a serviciilor furnizate.

(2) Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate.

Art. 6. - (1) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor se aplică doar proiectelor finanţate la nivel regional.

Art. 7. - (1) In cazul activităţilor de cooperare transnaţională, sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli cu organizarea şi/sau managementul reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare;

b)  cheltuieli aferente studiilor şi/sau analizelor necesare pentru pregătirea şi implementarea operaţiunilor;

c) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna necesare pentru desfăşurarea activităţilor de organizare şi/sau management al reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare;

d) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna aferente activităţilor de realizare a studiilor şi/sau analizelor necesare pentru pregătirea şi implementarea operaţiunilor;

e) cheltuieli de personal ale partenerului/partenerilor transnaţionali, în măsura în care acele persoane sunt implicate direct în derularea proiectului;

f) cheltuieli de comunicare, traducere şi interpretare;

g) cheltuieli cu alte servicii (expertiză, formare profesională).

(2) In cadrul acţiunilor de cooperare transnaţională pot fi finanţate şi alte tipuri de cheltuieli în limita aprobării acestora de către Autoritatea de management.

Art. 8. - Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:

a) In cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, drepturile acestora se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

b) Pentru cheltuielile de transport se aplică următoarele reguli de decontare:

(i) avionul, pe orice distanţă, clasa economică;

(ii) trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;

(iii) navele de călători, după tariful clasei I;

(iv) mijloace de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;

(v) mijloace de transport auto, costul real al combustibilului.

c) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.

d) Sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km.

e) Sunt considerate eligibile şi:

(i) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogara sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;

(ii) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogara, autogara sau port şi locul delegării ori locul de cazare;

(iii) cheltuielile de transport pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării;

(iv) taxele pentru trecerea podurilor;

(v) taxele de traversare cu bacul;

(vi) taxele de aeroport, gară, autogara sau port;

(vii)alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

f) Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplică următoarele reguli de decontare:

(i) numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;

(ii) pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore;

(iii) maxime de referinţă: 350 lei pe zi/persoană.

g) Pentru cheltuielile de cazare se aplică următoarele reguli de decontare:

(i) sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice, încadrate cu maximum 3 stele. In structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanţă, pensiuni, popasuri turistice, spaţii de campare organizate în gospodăriile populaţiei destinate prin construcţie cazării;

(ii) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

(iii) în situaţia în care în costul cazării este inclus şi micul dejun, se decontează şi contravaloarea acestuia;

(iv) maxime de referinţă: 450 lei pe zi/persoană.

Art. 9. - Pentru cheltuielile financiare şi juridice se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:

a) Atunci când proiectul necesită deschiderea unui cont separat pentru punerea în aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea şi gestionarea contului sunt eligibile.

b) Onorariile pentru consultanţă juridică, taxele notariale, costurile aferente expertizelor tehnice sau financiare, precum şi costurile de audit sau contabilitate sunt eligibile în cazul în care sunt legate direct de proiect şi în cazul în care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.

c) Costul aferent garanţiilor bancare este eligibil în măsura în care garanţiile sunt cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanţării.

Art. 10. - Pentru cheltuielile privind închirierile, amortizările şi leasingul se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:

a) Costurile de amortizare a bunurilor sau echipamentelor care sunt direct legate de obiectivele proiectului constituie o cheltuială eligibilă cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu condiţia ca finanţările nerambursabile din fonduri publice să nu fi contribuit la achiziţionarea acestor bunuri sau echipamente.

b) Regulile de eligibilitate privind leasingul sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 11. -In cazul proiectelor finanţate din POSDRU, orice venit (neprevăzut) generat de proiect trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv. In acest caz, cheltuielile generale de administraţie vor fi declarate în mod forfetar, luând în calcul cheltuielile directe eligibile corectate cu veniturile (neprevăzute) generate de proiect.

Art. 12. - Regulile de eligibilitate privind cheltuielile aferente managementului şi implementării POSDRU sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 13. - (1) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de terenuri sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de bunuri imobile sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 14. - Se aprobă lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6, prevăzută în anexa nr. 6, şi lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7 „Asistenţa tehnică", prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 15. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională pentru operaţiunile derulate în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" în cadrul următoarelor axe prioritare:

a) axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere";

b) axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii";

c) axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor";

d) axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului public de ocupare";

e) axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare";

f) axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale";

g) axa prioritară 7 „Asistenţă tehnică".

Art. 16. -Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

REGULILE DE ELIGIBILITATE

a cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor

1.  Normă generală

Activităţile finanţate din POSDRU se desfăşoară în mod normal în regiunea eligibilă.

2.  Excepţie

2.1. In cazul în care regiunea unde se implementează proiectul beneficiază total sau parţial de o activitate executată în afara acestei regiuni, Autoritatea de management poate accepta cofinanţarea operaţiunii în cazul în care este îndeplinită condiţia stabilită la pct. 2.2. Prevederile pct. 2.2 nu sunt aplicabile cheltuielilor aferente activităţilor de cooperare transnaţională.

2.2. Pentru fiecare proiect, cheltuielile eligibile acceptate în temeiul pct. 2.1 nu trebuie să depăşească 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

ANEXA Nr. 2

REGULILE DE ELIGIBILITATE

privind leasingul

1.  Normă generală

Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor de leasing sunt eligibile pentru finanţarea din POSDRU în condiţiile stabilite la pct. 2 şi 3.

2. Ajutorul acordat locatarului

2.1. Utilizatorul de leasing este beneficiarul direct al finanţării din POSDRU.

2.2.  Ratele de leasing plătite de utilizatorul de leasing locatorului, însoţite de o factură achitată sau de un document contabil cu valoare justificativă echivalentă, constituie o cheltuială eligibilă pentru finanţarea din POS DRU.

2.3. In cazul unui contract de leasing care conţine o clauză de răscumpărare sau prevede o perioadă minimă echivalentă cu durata de viaţă utilă a bunului care face obiectul contractului, suma maximă eligibilă pentru finanţarea din POSDRU nu trebuie să depăşească valoarea de piaţă a bunului închiriat. Celelalte costuri legate de contractul de leasing (taxe, marja locatorului, costuri de refinanţare, cheltuieli generale, cheltuieli de asigurare) sunt excluse din cheltuielile eligibile.

2.4. Asistenţa financiară nerambursabilă legată de contractele de leasing prevăzute la pct. 2.3 se plăteşte utilizatorului de leasing în una sau mai multe tranşe, în funcţie de  ratele de  leasing  plătite   efectiv. Atunci   când  durata contractului de leasing depăşeşte data finală prevăzută pentru luarea în calcul a plăţilor cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă, numai cheltuielile legate de ratele de leasing datorate şi achitate de utilizatorul leasingului până la data finală a plăţilor cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă pot fi considerate eligibile.

2.5. In cazul unui contract de leasing care nu conţine o clauză de răscumpărare şi a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, chiriile sunt eligibile pentru finanţare din POSDRU proporţional cu perioada operaţiunii eligibile. Cu toate acestea, utilizatorul de leasing trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că leasingul a fost metoda cea mai rentabilă pentru a obţine folosinţa bunului. In cazul în care se dovedeşte că preţurile ar fi fost mai mici în caz de utilizare a unei metode alternative (de exemplu, închirierea de echipamente), cheltuielile adiţionale se deduc din cheltuielile eligibile.

3. Vânzare şi leaseback

Ratele de leasing achitate de un utilizator de leasing în cadrul unui regim de vânzare şi leaseback pot fi considerate cheltuieli eligibile în temeiul regulilor definite la pct. 2. Cheltuielile de achiziţie a bunului nu sunt eligibile pentru finanţarea din POSDRU.

ANEXA Nr. 3

REGULILE DE  ELIGIBILITATE

privind cheltuielile aferente managementului şi implementării POSDRU

Normă generală

1.1. Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare a POSDRU, încadrat în următoarele structuri:

a) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;

b) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

c) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

d) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud Muntenia;

e) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

f) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

g) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

h) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

i) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov;

j) organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

k) organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

l) organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic;

m) două organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, care urmează să fie desemnate prin licitaţie publică, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a reglementărilor comunitare;

n) structuri din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse cu rol de control şi/sau audit.

1.2. Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiară, contabilă, juridică sau audit, încadrat în structurile precizate la pct. 1.1.

1.3. Cheltuielile de personal prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă, aferent atribuţiilor specifice gestionării POSDRU sau activităţilor adiacente gestionării POSDRU.

1.4. Sunt considerate eligibile cheltuielile privind intervenţiile experţilor şi ale altor participanţi la reuniunile comitetelor de monitorizare, inclusiv participanţi provenind din state membre, în cazul în care preşedintele acestor comitete consideră necesară prezenţa acestora (cazare, transport şi diurnă/onorarii).

1.5.  Sunt considerate eligibile cheltuielile detaliate în anexa nr. 7.

ANEXA Nr. 4

REGULILE   DE   ELIGIBILITATE

pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de terenuri

Normă generală

1.1. Costul achiziţionării de terenuri virane este eligibil pentru cofinanţarea din POSDRU numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele trei condiţii, fără a aduce atingere aplicării normelor interne mai stricte:

a) trebuie să existe o legătură directă între achiziţionarea de terenuri şi obiectivele operaţiunii cofinantate;

b)  partea din suma totală a cheltuielilor eligibile legate de operaţiune, reprezentată de achiziţionarea terenului, să nu depăşească 10% din costul total eligibil al proiectului;

c) trebuie să se obţină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism oficial desemnat, care să confirme faptul că preţul de achiziţie nu este superior valorii de piaţă.

1.2. In cazul regimurilor de ajutoare care intră sub incidenţa art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Maastricht), eligibilitatea achiziţionării de terenuri trebuie să fie evaluată luând în considerare ansamblul regimului de ajutoare.

ANEXA Nr. 5

REGULI  DE  ELIGIBILITATE

pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de bunuri imobile

1.  Normă generală

Costul achiziţionării de bunuri imobile, adică de clădiri deja construite şi terenuri pe care se află acestea, este eligibil pentru cofinanţarea din POSDRU, în cazul în care există o legătură directă între achiziţie şi obiectivele operaţiunii în cauză, cu respectarea condiţiilor enumerate la pct. 2.

2.  Condiţii de eligibilitate

2.1. Trebuie să se obţină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism desemnat oficial, care să confirme că preţul de achiziţie nu depăşeşte valoarea de piaţă. In plus, această certificare atestă conformitatea clădirii cu legislaţia  internă sau  precizează aspectele care  nu sunt conforme şi pentru care este prevăzută o rectificare din partea beneficiarului în cadrul operaţiunii.

2.2. Clădirea nu trebuie să fi făcut, în ultimii 10 ani, obiectul unei subvenţii naţionale sau comunitare care ar putea da naştere unui ajutor dublu în caz de cofinanţare a achiziţiei din POSDRU.

2.3. Bunul imobil este afectat destinaţiei hotărâte de Autoritatea de management, pentru perioada prevăzută de aceasta.

2.4. Clădirea poate fi utilizată numai în conformitate cu obiectivele operaţiunii. Aceasta poate găzdui servicii ale administraţiei publice numai în cazul în care această utilizare este conformă cu activităţile eligibile ale POSDRU.

ANEXA Nr. 6

LISTA CHELTUIELILOR   ELIGIBILE

aferente axelor prioritare 1-6

1. Cheltuieli cu personalul

1.1. Salarii şi asimilate acestora

a) salarii;

b) prime, stimulente, bonusuri.

1.2. Onorarii

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

a) contribuţii de asigurări sociale de stat;

b) contribuţii de asigurări de şomaj;

c) contribuţii de asigurări sociale de sănătate;

d) contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

e) alte contribuţii.

2.  Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna

2.1. Transport de persoane (personal propriu, alte persoane)

2.2. Transport de materiale şi echipamente

2.3. Cazare

2.4.  Diurnă

3.  Cheltuieli aferente managementului de proiect

3.1.  Multiplicare

3.2. Traducere şi interpretare

3.3. Servicii de sonorizare

3.4.  Prelucrare date

3.5. Conectare la reţele informatice

3.6. Intreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice

3.7. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică

3.8. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

3.9. Abonamente la publicaţii de specialitate

3.10. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

3.11.  Materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materialele auxiliare;

b) cheltuieli privind combustibilul;

c) cheltuieli privind materialele pentru ambalat;

d) cheltuieli privind piesele de schimb;

e) cheltuieli privind hrana;

f) cheltuieli privind alte materiale consumabile.

3.12.  Materiale de natura obiectelor de inventar:

a) birotică;

b) papetărie.

4. Taxe

4.1.  Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)

4.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)

4.3. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare

4.4. Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizează ucenicia la locul de muncă

4.5. Taxe de atestare pentru persoanele din întreprinderi care au rol de maiştri de ucenicie

4.6. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe

4.7. Taxe de participare la programe de formare/educaţie

5.  Cheltuieli financiare şi juridice

5.1. Prime de asigurare (imobile, bunuri şi răspundere profesională)

5.2. Cheltuieli aferente deschiderii şi gestionării contului bancar al proiectului

5.3. Costul aferent garanţiilor oferite de bănci sau de alte instituţii financiare

5.4. Onorarii pentru consultanţă juridică

5.5. Taxe notariale

5.6.  Expertize tehnice şi financiare

5.7. Audit

5.8. Contabilitate

6.  Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing

6.1. Inchiriere (locaţii, bunuri):

a) închiriere sedii, inclusiv depozite;

b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii;

c) închiriere echipamente;

d) închiriere vehicule;

e) închiriere diverse bunuri.

6.2. Amortizare active

6.3.  Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru:

a) echipamente;

b) vehicule;

c) diverse bunuri.

7. Subvenţii şi burse

7.1.  Subvenţii acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii acestora

7.2. Subvenţii pentru angajatori:

a)  subvenţii pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi;

b) subvenţii pentru plata salariilor pentru proaspăt angajaţi, pe o perioadă de 6 luni;

c)  alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare.

7.3.  Subvenţii pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate)

7.4. Subvenţii pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor

7.5. Subvenţii pentru înregistrarea drepturilor de autor

7.6.  Subvenţii pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi)

7.7.  Premii în cadrul unor concursuri

7.8.  Burse de studii pentru elevi, studenţi, doctoranzi

7.9.  Burse post doctorat

7.10.  Burse sociale

7.11.  Burse de merit

8. Cheltuieli generale de administraţie

8.1.  Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ, secretariat şi personalului auxiliar, precum şi contribuţiile sociale aferente

8.2.  Utilităţi:

a) apă şi canalizare;

b) servicii de salubrizare;

c) energie electrică;

d) energie termică şi/sau gaze naturale;

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date;

f) servicii poştale;

g) servicii curierat.

8.3. Servicii de administrare a clădirilor:

a) întreţinerea curentă;

b) asigurarea securităţii clădirilor;

c) salubrizare şi igienizare.

8.4.  Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport:

a) întreţinere echipamente;

b) reparaţii echipamente;

c) întreţinere mijloace de transport;

d) reparare mijloace de transport.

8.5. Arhivare documente

9. Cheltuieli de informare şi publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1. Terenuri

10.2. Amenajări de terenuri:

a) defrişări;

b) demontări;

c) evacuări materiale rezultate;

d) devieri reţele de utilităţi din amplasament;

e) drenaje;

f) amenajări pentru protecţia mediului;

g)  refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare copaci, reamenajare spaţii verzi.

10.3.  Construcţii:

a) achiziţie de clădiri;

b) reabilitare/modernizare clădiri;

c) construcţie de clădiri.

10.4.  Instalaţii tehnice

10.4.1.  Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru):

a) utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale.

10.4.2. Alte echipamente:

a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul;

b) cablare reţea internă;

c) achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.

10.4.3. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

10.5.  Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

10.6. Alte cheltuieli pentru investiţii

10.6.1. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii:

a) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construcţie;

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

d) obţinerea acordului de mediu;

e) obţinerea avizului PSI;

f) obţinerea avizelor sanitare de funcţionare.

10.6.2. Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie);

b) plata verificării tehnice a proiectului;

c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţii, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.

10.6.3.  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografie şi de stabilitate a terenului

10.6.4. Cheltuieli pentru organizarea de şantier:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;

b) cheltuieli conexe organizării de şantier.

10.6.5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităţilor:

a) alimentare cu apă, canalizare;

b) alimentare cu gaze naturale;

c) agent termic;

d) căi de acces;

e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi;

f) energie electrică.

ANEXA Nr. 7

LISTA

cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7 „Asistenţa tehnică"

1.  Cheltuieli cu personalul

1.1. Salarii şi asimilate:

a) salarii;

b) prime, stimulente, bonusuri.

1.2. Onorarii

1.3.  Contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori):

a) contribuţii de asigurări sociale de stat;

b) contribuţii de asigurări de şomaj;

c) contribuţii de asigurări sociale de sănătate;

d) contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

e) alte contribuţii.

2.  Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna

2.1. Transport persoane (personal propriu, alte persoane)

2.2. Transport materiale şi echipamente

2.3. Cazare

2.4.  Diurna

3.  Cheltuieli aferente managementului de program

3.1.  Multiplicare

3.2. Traducere şi interpretare

3.3. Servicii de sonorizare

3.4.  Prelucrarea datelor

3.5. Conectarea la reţele informatice

3.6. Intreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice

3.7. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică

3.8. Achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

3.9. Abonamente la publicaţii de specialitate

3.10. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

3.11.  Materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materialele auxiliare;

b) cheltuieli privind combustibilul;

c) cheltuieli privind materialele pentru ambalat;

d) cheltuieli privind piesele de schimb;

e) cheltuieli privind hrana;

f) cheltuieli privind alte materiale consumabile.

3.12.  Materiale de natura obiectelor de inventar:

a) birotica;

b) papetărie.

3.13.  Studii, analize, rapoarte şi strategii

4. Cheltuieli financiare şi juridice

4.1.  Prime de asigurare (imobile şi bunuri)

4.2. Cheltuieli aferente deschiderii şi administrării unui singur cont bancar pentru fiecare proiect

4.3. Consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă şi juridică

4.4. Servicii de evaluare

4.5. Taxe notariale

4.6. Audit

5. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing

5.1. Inchiriere (locaţii, bunuri):

a)  închiriere sedii administrative şi/sau operative, inclusiv depozite;

b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii;

c) închiriere echipamente;

d) închiriere vehicule;

e) închiriere diverse bunuri.

5.2. Amortizare active

5.3.  Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru:

a) echipamente;

b) vehicule;

c) diverse bunuri.

6.  Cheltuieli generale de administraţie

6.1.   Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ, secretariat şi personalului auxiliar, precum şi contribuţiile sociale aferente

6.2.  Utilităţi:

a) apă şi canalizare;

b) servicii de salubrizare;

c) energie electrică;

d) energie termică şi/sau gaze naturale;

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date;

f) servicii poştale;

g) servicii curierat.

6.3. Servicii de administrare a clădirilor:

a) întreţinere curentă;

b) asigurarea securităţii clădirilor;

c) salubrizare şi igienizare.

6.4.   Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport:

a) întreţinere echipamente;

b) reparaţii echipamente;

c) întreţinere mijloace de transport;

d) reparare mijloace de transport.

6.5. Arhivarea documentelor

7.  Cheltuieli de informare şi publicitate

7.1. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru program:

a) producţia materialelor publicitare şi de informare;

b) tipărirea/multiplicarea, producţia materialelor publicitare şi de informare;

c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare;

d) dezvoltare/adaptare pagini web;

e)   producţie, tipărire/multiplicare şi distribuţie materiale promoţionale;

f)  închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, workshop-uri, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare (difuzarea şi producţia spoturilor publicitare radio şi TV);

g) publicitate prin intermediul presei.

7.2. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

8. Cheltuieli aferente organizării de evenimente

9. Cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare şi a potenţialilor beneficiari

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1.  Reabilitarea/modernizarea clădirilor

10.2.  Echipamente:

a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul;

b) cablare reţea internă;

c)  achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.

10.3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor materiale şi a informaţiei

10.4.  Reabilitarea/modernizarea utilităţilor:

a) alimentare cu apă, canalizare;

b) alimentare cu gaze naturale;

c) agent termic;

d) căi de acces;

e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi;

f) energie electrică.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3/2008
Ordin 1117 2010
pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
Ordin 756 2010
privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Ordin 112 2010
privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu