E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 252 din 22 noiembrie 2010

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 796 din 29 noiembrie 2010Având în vedere Hotarârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 8/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 23 martie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

ANEXA

REGULAMENT

de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Directia generala pentru relatia cu comunitatile locale, denumita în continuare directia generala, functioneaza în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - Exercitarea atributiilor în cadrul directiei generale, pentru domeniile sale de competenta, este reglementata de prevederile prezentului regulament.

Art. 3. - Directia generala este o structura specializata a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, fara personalitate juridica, si îsi desfasoara activitatea la sediul din municipiul Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1A, sectorul 1.

Art. 4. - (1) Directia generala exercita, la nivel central, functia de coordonare, monitorizare, analiza, sinteza si evaluare pentru urmatoarele domenii de activitate:

a) domeniul public local si organizarea alegerilor;

b) dialogul social si parteneriatul cu structurile asociative ale administratiei publice locale si cu institutiile europene;

c) stare civila si asistenta sociala;

d) reorganizarea si evidenta unitatilor administrativ teritoriale si a alesilor locali;

e) servicii comunitare de utilitati publice;

f) protectia mediului - dezvoltare durabila, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;

g) parcuri industriale;

h) ajutor de stat pentru care Ministerul Administratiei si Internelor este furnizor sau initiator.

(2) Pe durata derularii programelor de investitii publice în domeniile din aria de competenta, finantate din fonduri europene si împrumuturi de la institutiile financiare internationale, directia generala poate actiona, potrivit atributiilor delegate de autoritatile de management, ca organism intermediar.

CAPITOLUL II

Organizarea directiei generale

Art. 5. - (1) Directia generala are urmatoarea structura organizatorica:

a) conducerea;

b) Directia pentru administratia publica locala, care cuprinde Serviciul pentru dialog social si parteneriat cu structurile asociative;

c) Directia pentru dezvoltare locala, care cuprinde Serviciul pentru monitorizarea serviciilor de interes general;

d) Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 caldura".

(2) Organigrama directiei generale este prevazuta în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Conducerea directiei generale este asigurata de catre un director general, care îndeplineste atributiile mentionate în fisa postului, prevazuta în anexa nr. 3.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, directorul general are în subordine 2 directori, care asigura conducerea directiilor ce compun directia generala, în limitele stabilite potrivit fiselor de post, prevazute în anexele nr. 4 si 5.

(3) Directorul general reprezinta directia generala în raporturile cu sefii celorlalte structuri, cu conducerea ministerului, precum si cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele si sindicatele, asociatiile si organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, în conditiile prevazute de lege.

Art. 7. - (1) Prin dispozitie, directorul general/directorul poate delega, în scris, anumite categorii de sarcini, prevazând limitele competentelor si responsabilitatile.

(2) Delegarea competentei se realizeaza tinându-se cont de impartialitatea deciziilor ce urmeaza a fi luate de persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii.

(3) Salariatul delegat trebuie sa aiba cunostinte, experienta si capacitatea necesare efectuarii actului de autoritate încredintat.

(4) Asumarea responsabilitatii de catre salariatul delegat se confirma prin semnatura.

(5) Subdelegarea unor competente ale directorului se realizeaza cu acordul directorului general.

(6) Delegarea de competente nu exonereaza directorul general/directorul de responsabilitate.

Art. 8. - Pentru îndeplinirea atributiilor proprii, directia generala stabileste relatii de autoritate, conform diagramei de relatii, prevazuta în anexa nr. 2, dupa cum urmeaza:

a) relatii de subordonare fata de conducerea Ministerului Administratiei si Internelor;

b) relatii de cooperare intraministeriala cu structuri din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor sau aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor;

c) relatii de colaborare cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, structurile asociative ale acestora, patronatele si sindicatele, asociatiile si organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice si fizice.

Art. 9. - (1) Directorul general asigura functionarea unui sistem eficient de comunicare, flexibil si rapid, care se realizeaza cu toate categoriile de personal.

(2) Gestionarea fluxului informational se realizeaza de catre directorul general, care stabileste modul de preluare, circuitul si responsabilitatea în procesarea informatiilor primite sau generate la nivelul directiei generale.

(3) Rolul sistemului informational îl reprezinta informarea de catre conducerea directiei generale a celor interesati asupra rezultatului deciziilor, realizând acordul executiei cu obiectivele si asupra rezultatelor cu planificarea.

Art. 10. - Directia generala nu are unitati subordonate.

Art. 11. - Fiecare componenta structurala a directiei generale îndeplineste atributii specifice domeniului sau de activitate.

CAPITOLUL III

Atributiile directiei generale

Art. 12. -In baza legislatiei nationale si comunitare, precum si a documentelor strategice ale Ministerului Administratiei si Internelor, directia generala are urmatoarele obiective generale:

a) accelerarea procesului de descentralizare si crestere a autonomiei locale prin eficientizarea si dezvoltarea parteneriatului cu autoritatile administratiei publice locale si a dialogului social;

b) îmbunatatirea calitatii serviciilor publice din domeniile de competenta prin cresterea transparentei si celeritatii în prestarea acestora, precum si dezvoltarea economico-sociala armonioasa, durabila si sustenabila a unitatilor administrativ-teritoriale, în domeniile de competenta;

c) modernizarea, retehnologizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor pentru asigurarea unui serviciu public care sa respecte standardele de calitate si eficienta.

Art. 13. - Directia generala îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeaza domeniile de competenta si are urmatoarele atributii generale:

a) elaboreaza strategii, programe si proiecte, în domeniile de competenta;

b) asigura convergenta documentelor formulate pentru problematicile comunitatilor locale, adoptate de structurile aflate în coordonarea secretarului de stat pentru comunitati locale;

c) coordoneaza activitatile compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice din institutiile prefectului;

d) are rol de reprezentare pe domeniile de specialitate, potrivit competentelor;

e) initiaza si elaboreaza spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniului sau de activitate.

CAPITOLUL IV

Conducerea directiei generale

Art. 14. - (1) In cadrul conducerii, directorul general raspunde de îndeplinirea activitatilor specifice domeniului de activitate al directiei generale pe care o coordoneaza si conduce în mod nemijlocit personalul din subordine.

(2) Atributiile generale si specifice ale conducerii si personalului aflat în structura directiei generale sunt cele prevazute în prezentul regulament, precum si în fisele posturilor respective, aprobate de ministrul administratiei si internelor.

Art. 15. - (1) Directorul general asigura coordonarea activitatii personalului subordonat, îndeplinind urmatoarele atributii principale:

a) fixeaza obiectivele directiei generale, legate de scopul si misiunea acesteia;

b) planifica activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor;

c) organizeaza activitatile specifice directiei generale;

d) coordoneaza, pentru atingerea obiectivelor, deciziile si actiunile structurilor subordonate;

e) monitorizeaza si evalueaza performantele si dispune masuri la eventualele abateri de la obiective.

(2) Deciziile directorului general au la baza propunerile fundamentate de catre directorii si sefii de serviciu subordonati, potrivit competentelor si domeniilor de responsabilitate.

CAPITOLUL V

Atributiile fiecarei unitati organizatorice

Art. 16. - Directia pentru administratia publica locala îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeaza domeniile de competenta si are urmatoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevazut la art. 12 lit. a):

a) asigurarea unui dialog coerent si eficient cu partenerii sociali (federatiile sindicatelor reprezentative la nivel national pentru ramura administratie publica), autoritatile administratiei publice locale si asociatiile acestora, prin realizarea convergentei problematicilor privind administratia publica locala;

b) cresterea capacitatii implementarii principiilor si obiectivelor democratiei locale, prin valorificarea studiilor si cercetarilor în domeniu, precum si a reglementarilor adoptate la nivelul Consiliului Europei.

Art. 17. - Directia pentru administratia publica locala îndeplineste urmatoarele atributii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de munca:

1. Strategii, programe si proiecte:

a) elaboreaza strategii, analize, sinteze, programe si proiecte în domeniul administratiei publice locale în vederea îmbunatatirii cadrului legislativ, întaririi capacitatii administrative a autoritatilor administratiei publice locale si sprijinirii procesului de descentralizare;

b) monitorizeaza, analizeaza si propune masuri pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale Directiei pentru administratia publica locala, ce deriva din planurile strategice;

c) elaboreaza proceduri interne de lucru si sisteme de monitorizare continua si control al calitatii activitatilor desfasurate de compartimentele directiei în vederea atingerii obiectivelor stabilite si elaboreaza propuneri de îmbunatatire ori de câte ori se considera oportun;

d) asigura asistenta de specialitate pentru autoritatile administratiei publice locale, în vederea întaririi capacitatii lor administrative, elaborarii strategiilor, programelor si proiectelor de dezvoltare locala si regionala, finantate din fonduri interne si internationale;

e) identifica problemele cu caracter general care apar la nivelul autoritatilor administratiei publice locale în procesul de accesare a fondurilor structurale si de coeziune si propune solutii împreuna cu autoritatile de management ale fondurilor structurale;

f) monitorizeaza stadiul dezvoltarii spatiului rural si elaboreaza împreuna cu structurile asociative, respectiv Asociatia Comunelor din România, studii si recomandari privind directiile de dezvoltare pe termen mediu si lung;

g) colaboreaza cu autoritatile de management al fondurilor structurale din ministere si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale pentru a accelera procesul de accesare a fondurilor comunitare de catre colectivitatile locale.

2. Domeniul public local si organizarea alegerilor:

a) acorda îndrumare si sprijin autoritatilor administratiei publice locale în aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale si în îndeplinirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege;

b) analizeaza documentatia transmisa în vederea atestarii apartenentei bunurilor la domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si îndruma autoritatile administratiei publice locale în vederea întocmirii corecte a documentatiilor privind inventarierea bunurilor care apartin domeniului public local;

c) elaboreaza si prezinta spre aprobare propuneri cu privire la organizarea si desfasurarea sub aspect tehnic a alegerilor locale, parlamentare, pentru Parlamentul European, prezidentiale si referendumuri nationale;

d) elaboreaza si supune spre aprobare propunerile referitoare la finantarea operatiunilor tehnice privind organizarea si desfasurarea alegerilor;

e) asigura dotarea tehnica si materiala a sediului Biroului Electoral Central si personalul tehnic necesar, în vederea bunei desfasurari a activitatii acestuia;

f) elaboreaza proiectele de hotarâri având ca obiect buna desfasurare a alegerilor si asigurarea logisticii necesare;

g) urmareste si sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea unor alegeri partiale, determinate de dizolvarea, în conditiile legii, a unor consilii locale sau judetene ori de vacantare a unor posturi de primari sau presedinti ai consiliilor judetene;

h) analizeaza si formuleaza propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizeaza autoritatile administratiei publice locale;

i) participa la lucrarile unor comisii si comitete, în calitate de reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor, corespunzator domeniilor de activitate;

j) analizeaza si elaboreaza puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelari si întrebari formulate de deputati si senatori si formuleaza raspunsuri la petitiile/memoriile transmise de cetateni ori directionate de la alte structuri sau autoritati;

k) formuleaza propuneri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care contin prevederi referitoare la administratia publica locala, si participa în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborarii unor proiecte de acte normative care vizeaza comunitatile locale.

3. Dialog social:

a) asigura parteneriatul cu confederatiile patronale si sindicale reprezentative la nivel national prin organizarea sedintelor Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, în cadrul careia se dezbat proiectele de acte normative initiate de minister;

b) analizeaza rapoartele comisiilor de dialog social de la nivel teritorial si elaboreaza sinteza lunara a activitatilor acestora;

c) asigura relatia permanenta cu Consiliul Economic si Social si cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin prezentarea de raportari lunare/periodice (minute/sinteze);

d) asigura relatiile de parteneriat social între Ministerul Administratiei si Internelor si federatiile sindicale reprezentative la nivelul ramurii „Administratie publica si aparare", respectiv, monitorizeaza actiunile federatiilor sindicale si organizeaza consultari cu acestea, în vederea analizarii revendicarilor formulate si identificarii unor modalitati de solutionare;

e) asigura reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensamântul Populatiei si Locuintelor;

f) asigura reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensamântul General Agricol.

4. Asistenta sociala:

a) sprijina si îndruma autoritatile administratiei publice locale în aplicarea unitara a legislatiei în domeniul asistentei si protectiei sociale;

b) participa efectiv în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborarii unor proiecte de acte normative în domeniul de competenta;

c) colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale în problematica asistentei si protectiei sociale;

d) participa la lucrarile unor comisii si comitete, în calitate de reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor;

e) participa la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizeaza domeniul protectiei si asistentei sociale, aplicabile la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, si formuleaza raspunsuri la petitiile/memoriile transmise de cetateni sau directionate de la alte structuri ori autoritati, pe problematica asistentei si protectiei sociale.

5. Reorganizarea si evidenta unitatilor administrativ-teritoriale si a alesilor locali:

a) elaboreaza împreuna cu celelalte ministere propuneri privind îmbunatatirea organizarii administrativ-teritoriale a României, luând masurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivitatilor locale interesate, si asigura actualizarea permanenta a evidentei unitatilor administrativ-teritoriale, a satelor si celorlalte localitati componente ale acestora;

b) elaboreaza, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale, proiecte de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri ale unitatilor administrativ-teritoriale;

c) analizeaza documentatia privind stemele unitatilor administrativ-teritoriale, transmisa de Comisia Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române, coordoneaza activitatea de elaborare a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor si elaboreaza proiectele de hotarâri ale Guvernului, împreuna cu notele de fundamentare si descrierea stemelor;

d) analizeaza si formuleaza propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizeaza autoritatile administratiei publice locale în domeniul organizarii administrativ-teritoriale si participa în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborarii unor proiecte de acte normative care vizeaza organizarea si reorganizarea administrativa a teritoriului României;

e) asigura, întocmeste si actualizeaza permanent situatia evidentei alesilor locali pe categorii de functii si propune adoptarea masurilor necesare pentru completarea functiilor devenite vacante.

6. Dialog cu asociatiile autoritatilor locale si institutiile europene:

a) asigura dialogul permanent al structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale cu Guvernul, ministerele si celelalte institutii ale administratiei publice centrale si consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale privind modernizarea si perfectionarea cadrului legal în domeniul administratiei publice locale;

b) monitorizeaza procesul de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale initiat de institutiile centrale care elaboreaza proiecte de acte normative ce afecteaza în mod direct colectivitatile locale si elaboreaza semestrial rapoarte privind respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

c) organizeaza semestrial întâlniri între conducerea Ministerului Administratiei si Internelor si presedintii structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea identificarii de solutii pentru problemele cu care se confrunta comunitatile locale;

d) reprezinta Ministerul Administratiei si Internelor la actiunile organizate de structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale;

e) organizeaza seminare, colocvii si alte manifestari cu privire la sfera de activitate a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, împreuna cu alte structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu parteneri din strainatate;

f) reprezinta Ministerul Administratiei si Internelor, pe problematica democratiei locale si regionale, în comitetele specializate ale Consiliului Europei;

g) elaboreaza rapoarte, informari, studii si analize privind domeniul democratiei locale si regionale si problematica regionalizarii si le înainteaza conducerii Ministerului Administratiei si Internelor.

7. Tehnic:

a) asigura executarea sarcinilor si lucrarilor specifice activitatilor de secretariat la nivelul directiei;

b) asigura executarea sarcinilor si lucrarilor specifice activitatilor administrative la nivelul directiei;

c) asigura realizarea actiunilor specifice de consiliere în domeniul tehnologiei informatiei pentru personalul implicat în desfasurarea activitatilor directiei.

Art. 18. - Directia pentru dezvoltare locala îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeaza domeniile de competenta si are urmatoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevazut la art. 12 lit. b):

a) modernizarea si dezvoltarea continua a serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în concordanta cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana cu privire la acest domeniu;

b) cresterea accesibilitatii si calitatii furnizarii/prestarii serviciilor comunitare de utilitati publice prin eficientizarea sistemului de monitorizare si evaluare pe baza de indicatori de performanta;

c) încadrarea si conformarea, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, la valorile impuse de normele specifice de mediu în spiritul dezvoltarii durabile;

d) dezvoltarea economico-sociala locala/regionala prin stimularea înfiintarii si dezvoltarii parcurilor industriale si acordarea de ajutoare de stat;

e) reducerea disparitatilor economico-sociale între regiuni prin elaborarea de strategii, programe si proiecte pentru investitii de dezvoltare locala pe domeniile de competenta;

f) crearea si perfectionarea continua a cadrului legislativ si institutional pe domeniile de competenta.

Art. 19. - Directia pentru dezvoltare locala îndeplineste urmatoarele atributii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de munca:

1. Unitatea centrala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice:

a) monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

b) coordonarea si sprijinirea metodologica a autoritatilor administratiei publice locale pentru elaborarea si adoptarea propriilor strategii privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si a planurilor de implementare aferente acestora;

c) monitorizarea si evaluarea realizarii masurilor din planurile anuale de implementare a Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

d) coordonarea aplicarii în teritoriu a masurilor cu impact asupra serviciilor comunitare de utilitati publice adoptate la nivel central si verificarea transpunerii acestora la nivelul strategiilor locale si al planurilor de implementare aferente;

e) promovarea la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale a procedurilor si mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare si a metodologiilor privind întocmirea documentelor de programare si a cererilor de finantare;

f) elaborarea planurilor de actiune si a masurilor guvernamentale privind modernizarea si dezvoltarea pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

g) dezvoltarea si administrarea unei baze de date privind dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilitati publice;

h) asigurarea, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, a asistentei si consultantei pentru stabilirea programelor de investitii cu finantare interna/externa în cadrul carora acestea sunt eligibile;

i) verificarea, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, a încadrarii investitiilor publice de interes local în strategiile locale si regionale de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si a posibilitatii utilizarii Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului în cazul imposibilitatii accesarii altor programe de investitii cu finantare interna/externa;

j) reglementarea sau participarea la reglementarea domeniilor serviciilor comunitare de utilitati publice si asigurarea transpunerii si armonizarii acquis-ului comunitar împreuna cu celelalte ministere, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale responsabile/interesate;

k) coordonarea si sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale pentru elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si a planurilor de implementare aferente;

l) fundamentarea, pe baza planurilor de implementare a strategiilor locale, a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilitati publice si supunerea spre analiza si avizare Comitetului de monitorizare;

m) coordonarea aplicarii în teritoriu a masurilor adoptate la nivel central pentru îndeplinirea obligatiilor României ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene si a programelor operationale sectoriale cu impact asupra serviciilor comunitare de utilitati publice;

n) colaborarea cu celelalte institutii si organisme care au rol în implementarea masurilor si programelor finantate din fonduri comunitare;

o) coordonarea activitatilor compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice din institutiile prefectului;

p) informarea periodica a Comitetului de monitorizare asupra stadiului implementarii Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, prin prezentarea de rapoarte, analize, informari, sinteze;

q) asigurarea secretariatului tehnic al Comitetului de monitorizare.

2. Mediu - dezvoltare durabila:

a) monitorizarea operatorilor centralelor de termoficare aflate în administrarea autoritatilor administratiei publice locale, în domeniul lucrarilor de investitii de mediu efectuate, al respectarii normelor europene specifice de mediu - calitatea aerului, limitarea emisiilor de poluanti în aer provenite de la instalatiile mari de ardere, de la instalatiile EU-ETS, respectarea plafoanelor de emisii atribuite, realizarea masurilor si respectarea valorilor-limita de emisie prevazute în Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevenirea si controlul integrat al poluarii, schimbarile climatice, conformarea si depozitarea deseurilor de zgura si cenusa;

b) monitorizarea implementarii la nivel local a normelor europene specifice de mediu - directivele privind deseurile, depozitarea deseurilor, deseurile provenite din ambalaje si deseuri de ambalaje, deseurile rezultate din constructii si demolari, deseuri din echipamente electrice si electronice, zgomotul ambiental;

c) asigurarea transpunerii directivelor specifice de mediu în legislatia nationala împreuna cu autoritatile centrale competente;

d) elaborarea si promovarea actelor normative de protectie a mediului, dezvoltare durabila, împreuna cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale;

e) monitorizarea nivelului de accesare a fondurilor structurale si fondurilor de coeziune pentru domeniul vizat;

f) reprezentarea Ministerului Administratiei si Internelor, conform ariei de competenta, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la actiunile organizate de institutiile guvernamentale si neguvernamentale;

g) colaborarea cu celelalte ministere, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale la întocmirea si avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidentelor, sintezelor.

3. Relatia cu partenerii de dialog social, cu societatea civila si cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si pentru monitorizarea asociatiilor de proprietari/locatari:

a) asigura consultarea si dialogul permanent pe domeniul serviciilor de interes general cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, în baza prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 521/2005;

b) asigura contactul si dialogul cu partenerii de dialog din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice si cu societatea civila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, respectiv ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) îndruma si acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administratiei publice locale si asociatiilor de proprietari, respectiv de locatari;

d) colaboreaza cu ministerele de resort pentru elaborarea actelor normative necesare aplicarii Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare;

e) organizeaza si participa la întâlniri si consultari cu structurile asociative ale asociatiilor de proprietari/locatari în vederea îmbunatatirii legislatiei si a modului în care sunt aplicate actele normative în vigoare referitoare la asociatiile de proprietari;

f) reprezinta Ministerul Administratiei si Internelor, conform ariei de competenta, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la actiunile organizate de institutiile guvernamentale si neguvernamentale;

g) colaboreaza cu celelalte ministere, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale la întocmirea si avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidentelor, sintezelor.

4. Asociatii de dezvoltare intercomunitara:

a) monitorizarea constituirii, organizarii si functionarii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

b) elaborarea cadrului juridic necesar înregistrarii, organizarii si functionarii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara care au ca obiect de activitate servicii comunitare de utilitati publice;

c) îndrumarea si asistarea autoritatilor administratiei publice locale în constituirea, înregistrarea, organizarea si managementul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate servicii comunitare de utilitati publice, inclusiv prin elaborarea si difuzarea unor ghiduri si instructiuni;

d) reprezentarea Ministerului Administratiei si Internelor, conform ariei de competenta, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la actiunile organizate de institutiile guvernamentale si neguvernamentale;

e) colaborarea cu celelalte ministere, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidentelor, sintezelor si a documentelor de politici publice.

5. Parcuri industriale si ajutor de stat:

a) verifica cererile pentru acordarea titlurilor de parc industrial si documentatiile aferente în vederea îndeplinirii conditiilor legale si înainteaza conducerii ministerului spre aprobare propunerile de acordare a titlului de parc industrial;

b) monitorizeaza parcurile industriale si realizeaza anual analiza evolutiei principalilor indicatori ai obiectivelor politicii parcurilor industriale;

c) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si centrale, cu organele de specialitate ale acestora, cu agentiile pentru dezvoltare regionala, cu camerele de comert si industrie pentru implementarea politicii în domeniul parcurilor industriale;

d) formuleaza puncte de vedere cu privire la aplicarea legislatiei în domeniul parcurilor industriale;

e) formuleaza propuneri de raspuns la interpelarile sau întrebarile deputatilor si/sau ale senatorilor în domeniul parcurilor industriale si ajutorului de stat;

f) formuleaza puncte de vedere pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea acelora care au un asemenea efect;

g) verifica aspectele legate de masurile de ajutor de stat, prevazute în cererile pentru acordarea titlului de parc industrial, precum si în cele pentru confirmarea eligibilitatii proiectelor, conform schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale, aprobata prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007;

h) elaboreaza si promoveaza scheme de exceptare de la obligatia notificarii, precum si informari privind masurile de ajutor de stat care intra în domeniul de aplicare al exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare sau pentru ajutoarele de minimis;

i) colaboreaza cu reprezentantii Consiliului Concurentei în vederea respectarii regulilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;

j) asigura relationarea cu autoritatile administratiei publice locale, în vederea monitorizarii ajutorului de stat si urmaririi conditiilor de acordare a masurilor de sprijin;

k) centralizeaza datele privind masurile de ajutor de stat pentru care Ministerul Administratiei si Internelor are calitatea de furnizor si la cererea Consiliului Concurentei, pentru unitatile administrativ-teritoriale.

6. Strategii, proiecte, programe, investitii si dezvoltare locala: a) elaboreaza sau participa la elaborarea de strategii, politici,

planuri de actiune, programe, proiecte si proceduri în domeniul de activitate al directiei, precum si la implementarea, monitorizarea si actualizarea acestora, în scopul îmbunatatirii permanente;

b) monitorizeaza, controleaza si evalueaza activitatile si performantele aferente implementarii de programe, proiecte, politici, strategii si proceduri;

c) îndeplineste atributiile care îi revin directiei din rolul de initiator, implementator sau partener în proiecte si programe;

d) pe durata derularii programelor de investitii publice în domeniile din aria de competenta, finantate din fonduri europene si împrumuturi de la institutiile financiare internationale, poate actiona, potrivit atributiilor delegate de autoritatile de management al instrumentelor structurale, ca organism intermediar;

e) reprezinta Ministerul Administratiei si Internelor, conform ariei de competenta, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la actiunile organizate de institutiile guvernamentale si neguvernamentale;

f) colaboreaza cu celelalte ministere, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidentelor, sintezelor si a documentelor de politici publice.

7. Tehnico-legislativa:

a) asigura documentarea tehnica si legislativa pentru activitatile specifice directiei;

b) analizeaza si avizeaza din punct de vedere juridic activitatile directiei;

c) îndruma autoritatile administratiei publice locale si aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale referitoare la domeniile din competenta directiei si în îndeplinirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege;

d) participa la elaborarea actelor normative aferente domeniului de competenta si monitorizeaza respectarea procedurilor privind consultarea partenerilor de dialog social si a societatii civile si a procedurilor privind transparenta decizionala;

e) acorda consultanta pentru solutionarea petitiilor, memoriilor si sesizarilor adresate directiei si raspunde de legalitatea acestora;

f) monitorizeaza solutionarea documentelor, cu respectarea si încadrarea în prevederile actelor normative referitoare la liberul acces la informatiile publice;

g) asigura evidenta tuturor documentelor de intrare/iesire, precum si arhivarea corespunzatoare a acestora.

Art. 20. - Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 caldura" înfiintata conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 caldura si confort" si înfiintarea Unitatii de management al proiectului, republicata, îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeaza domeniile de competenta si are urmatoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevazut la art. 12 lit. c):

a) modernizarea, retehnologizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor;

b) eficientizarea, cresterea accesibilitatii si îmbunatatirea calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica a localitatilor;

c) promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, diminuarea consumului de resurse energetice fosile si îndeplinirea angajamentelor României privind eficienta energetica si resursele regenerabile.

Art. 21. - Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 caldura" îndeplineste urmatoarele atributii specifice:

a) implementeaza programul „Termoficare 2006-2015 caldura si confort" componenta caldura în baza regulamentului propriu aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 471/2008;

b) asigura secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale pentru coordonarea programului „Termoficare 2006-2015 caldura si confort" si desfasoara urmatoarele activitati:

(i) convoaca sedintele Comisiei interministeriale de coordonare a programului si transmite invitatiile de participare la sedintele acesteia;

(ii) întocmeste ordinea de zi si documentatia aferenta acesteia;

(iii) întocmeste procesele-verbale ale sedintelor si asigura arhivarea documentelor;

(iv) îndeplineste orice alte sarcini încredintate de Comisia interministeriala de coordonare a programului;

c) monitorizeaza si evalueaza implementarea masurilor Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate;

d) coordoneaza si sprijina metodologic autoritatile administratiei publice locale pentru elaborarea si adoptarea propriilor strategii privind alimentarea cu energie termica a localitatilor;

e) reprezinta Ministerul Administratiei si Internelor, conform ariei de competenta, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la actiunile organizate de institutiile guvernamentale si neguvernamentale;

f) colaboreaza cu celelalte ministere, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale la elaborarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidentelor si sintezelor;

g) aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 483/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin desfasurarea urmatoarelor activitati:

(i) repartizarea anuala pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor prevazute în legea bugetului de stat ca transferuri prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, conform metodologiei de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sistemele centralizate;

(ii) analizarea solicitarilor comunitatilor locale privind alocarea din bugetul de stat a sumelor necesare compensarii combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei;

(iii) centralizarea datelor privind consumul de combustibil corelat cu cantitatea de energie termica furnizata populatiei la nivelul fiecarei localitati;

h) monitorizeaza implementarea programelor de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, de modernizare a infrastructurii de operare si modalitatile de eficientizare a serviciului de termoficare prin implementarea celei mai fezabile solutii, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

i) monitorizeaza asigurarea cu energie termica a populatiei în sezonul de iarna, în conditiile unor limitari în furnizarea gazelor naturale catre centralele de termoficare, si întocmeste rapoarte operative pentru informarea conducerii ministerului;

j) elaboreaza/participa la elaborarea de strategii, politici, planuri de actiune, foi de parcurs, programe, proiecte si proceduri în domeniul energetic si al eficientei energetice, precum si la implementarea, monitorizarea si actualizarea acestora, în scopul îmbunatatirii lor permanente;

k) participa anual împreuna cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la elaborarea programului de iarna în domeniul energetic;

l) monitorizeaza constituirea la nivelul centralelor de termoficare aflate în subordinea autoritatilor publice locale a stocurilor de combustibil si asigurarea ritmica a aprovizionarii cu combustibil în perioada de iarna.

Art. 22. - Directia generala îndeplineste orice alte atributii date în sarcina sa de conducerea Ministerului Administratiei si Internelor.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 23. - Directorul general ia masuri pentru cunoasterea prezentului regulament de catre întregul personal al directiei generale, care este obligat sa cunoasca si sa actioneze concertat pentru aplicarea întocmai a prevederilor acestuia.

Art. 24. -Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1

la regulament

ORGANIGRAMA

Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

DIAGRAMA

de relatii a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale

*) Anexa nr. 2 este reprodusa în facsimil.

ANEXA Nr. 3

la regulament

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE

Aprob

Ministrul administraţiei şi internelor

FIŞA POSTULUI

Nr.............................................

Informatii generale privind postul

1. Denumirea postului: director general

2. Nivelul postului: functie publica de conducere

3. Scopul principal al postului: coordoneaza si raspunde de activitatea Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administratiei si Internelor

Conditii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în unul dintre urmatoarele domenii: juridic, administratie publica, economic sau inginerie

2. Perfectionari (specializari): administratie publica, dezvoltare regionala; managementul proiectelor, analiza economica, evaluarea întreprinderii, politici publice

3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

4. Limbi straine: Limba engleza sau franceza - citit/scris/vorbit - cunostinte de baza

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilitatilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analiza si sinteza, creativitate si spirit de initiativa, capacitatea de a actiona strategic si de planificare, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipa, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilitati în utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice, loialitate fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei, conduita corespunzatoare în timpul serviciului

6. Cerinte specifice: disponibilitate pentru deplasari frecvente în tara si în strainatate, disponibilitate pentru lucru în program prelungit si în conditii de dispozitiv

7. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, capacitatea de a conduce, capacitatea de control, capacitatea de coordonare, capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate, competenta decizionala, capacitatea de a delega, abilitati în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului, competenta în gestionarea resurselor locale, abilitati în domeniul instruirii, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate în apreciere

Atributiile postului

1. fixeaza obiectivele directiei generale pentru serviciile si compartimentele din structura organizatorica;

2. conduce activitatea fiecarui serviciu/compartiment din domeniul de competenta, conform prevederilor legale;

3. determina mijloacele de aplicare a obiectivelor stabilite conform atributiilor;

4. raspunde de realizarea obiectivelor si atributiilor directiei generale;

5. ia masuri pentru eficacitatea si eficienta functionarii directiei generale;

6. ia toate masurile care se impun si raspunde ca toate lucrarile si activitatea aferente directiei generale sa se desfasoare în conformitate cu obligatiile impuse de lege si de regulamentele interne;

7. aproba planuri prin care se pun în concordanta activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor directiei pentru atributiile aferente, conform Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale;

8. raspunde de îndeplinirea activitatilor directiei generale, conform Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale;

9. monitorizeaza performantele Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale si prezinta conducerii ministerului un raport;

10. conduce, coordoneaza si controleaza activitatea personalului subordonat;

11. asigura conducerea operativa a activitatii directorilor si sefilor de servicii;

12. semneaza corespondenta directiei cu alte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor, cu structuri de acelasi nivel din autoritati/institutii publice si persoane juridice sau fizice;

13. asigura elaborarea documentelor din competenta directiei generale, coordoneaza si controleaza realizarea acestora;

14. analizeaza, ori de câte ori este nevoie, împreuna cu directorii si sefii de serviciu, stadiul îndeplinirii activitatilor si stabileste masuri de eficientizare;

15. aproba procedurile elaborate de directori sau directori interimari pentru formalizarea activitatilor efectuate în cadrul serviciilor si compartimentelor coordonate;

16. îndruma salariatii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin si transmite informatiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;

17. prezinta conducerii ministerului informari privind principalele concluzii rezultate din activitatea Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale;

18. încredinteaza sarcini directorilor si sefilor de servicii potrivit domeniilor de activitate pe care acestia le coordoneaza;

19. asigura functionarea unui sistem eficient de comunicare;

20. asigura mentinerea unui flux permanent si eficient de informatii între directia generala si celelalte directii;

21. asigura mentinerea unui flux permanent si eficient de informatii între directia generala si institutiile publice colaboratoare;

22. reprezinta directia generala în relatiile cu institutii publice, persoane fizice sau juridice române ori straine;

23. întocmeste/contrasemneaza, dupa caz, rapoartele de evaluare si fisele de post ale salariatilor din subordine;

24. prezinta secretarului de stat propuneri pentru îmbunatatirea legislatiei si înlaturarea eventualelor disfunctionalitati din domeniul sau de activitate;

25. executa orice alte sarcini prevazute în ordine, instructiuni, regulamente si dispozitii emise de conducerea ministerului.

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului

1. Denumire: director general

2. Clasa: -

3. Gradul profesional: -

4. Vechimea în specialitate necesara: 3 ani

Sfera relationala a titularului postului

1. Sfera relationala interna:

a) relatii ierarhice:

- subordonat fata de secretarul de stat;

- superior pentru directorii, sefii de serviciu si personalul directiei;

b) relatii functionale:

- colaboreaza cu directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul sau de activitate;

c) relatii de control:

- controleaza activitatea personalului din subordine;

d) relatii de reprezentare:

- reprezinta directia generala în raporturile cu sefii celorlalte structuri, conducerea ministerului, precum si cu alte institutii publice sau alte persoane juridice.

2. Sfera relationala externa:

a) cu autoritati si institutii publice: în limitele competentelor stabilite;

b) cu organizatii internationale: colaboreaza în limita mandatului acordat cu reprezentanti ai Comisiei Europene, experti straini care îsi desfasoara activitatea în cadrul unor programe comunitare în România/care acorda asistenta tehnica sau cu reprezentanti ai Organizatiei Mondiale a Comertului, camere de comert;

c) cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administratiei si Internelor pentru domeniile aflate în competenta.

3. Limitele de competenta: conduce si raspunde de întreaga activitate a directiei generale, o reprezinta si o angajeaza în raporturile cu celelalte directii si institutii.

4. Delegarea de atributii si competenta: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenta si responsabilitati, în scris, prin dispozitie.

Intocmit de:

Numele si prenumele..................................................

Secretar de stat...........................................................

Semnatura...................................................................

Data întocmirii..............................................................

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:

Numele si prenumele...................................................

Semnatura...................................................................

Data.............................................................................

ANEXA Nr. 4

la regulament

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE

Direcţia pentru dezvoltare locală

Aprob

Ministrul administraţiei şi internelor

FIŞA POSTULUI

Nr.............................................

Informatii generale privind postul:

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: functie publica de conducere

3. Scopul principal al postului: coordoneaza si raspunde de activitatea Directiei pentru dezvoltare locala, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administratiei si Internelor

Conditii specifice pentru ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în unul dintre urmatoarele domenii: juridic, administratie publica, economic sau inginerie

2. Perfectionari (specializari): administratie publica, dezvoltare regionala; managementul proiectelor, analiza economica, evaluarea întreprinderii; politici publice

3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

4. Limbi straine: limba engleza sau franceza - citit/scris/vorbit - cunostinte de baza;

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilitatilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analiza si sinteza, creativitate si spirit de initiativa, capacitatea de a actiona strategic, capacitatea de planificare, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipa, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilitati în utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice, loialitate fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei, conduita corespunzatoare în timpul serviciului

6. Cerinte specifice: cunoasterea legislatiei în domeniu, disponibilitate pentru lucru peste program, disponibilitate pentru deplasari frecvente în interesul serviciului, respect si loialitate fata de lege si fata de interesele institutiei, respectarea normelor de conduita si a normelor de etica profesionala în relatiile cu ceilalti functionari publici, cetateni etc.

7. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, capacitatea de a conduce, capacitatea de control, capacitatea de coordonare, capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate, competenta decizionala, capacitatea de a delega, abilitati în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului, competenta în gestionarea resurselor locale, abilitati în domeniul instruirii, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate în apreciere.

Atributiile postului:

1. conduce întreaga activitate a Directiei pentru dezvoltare locala;

2. coordoneaza si controleaza activitatea structurilor organizatorice ale directiei;

3. întocmeste planurile de munca, planifica si repartizeaza sarcinile pe structuri functionale în cadrul directiei;

4. primeste si repartizeaza documentele adresate directiei;

5. verifica termenele, stadiul si calitatea executiei sarcinilor transmise personalului din subordine;

6. participa direct si efectiv la activitatea colectivelor/cadrelor carora li s-au repartizat sarcini complexe si/sau de mare importanta;

7. rezolva sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informari, analize etc;

8. avizeaza documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor sau ale administratiei publice locale, potrivit competentelor si atributiilor functionale;

9. colaboreaza cu celelalte directii din cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale;

10. conduce, coordoneaza si controleaza activitatea personalului subordonat;

11. colaboreaza cu alte directii din cadrul ministerului, cu alte ministere sau institutii publice în vederea identificarii si asigurarii surselor de finantare a programelor de investitii în infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor de utilitati publice;

12. semneaza corespondenta directiei cu alte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor, cu structuri de acelasi nivel din autoritati/institutii publice si persoane juridice sau fizice;

13. asigura sprijin autoritatilor administratiei publice locale în stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare si acordare de asistenta tehnica de specialitate asociatiilor de locatari si proprietari;

14. analizeaza, ori de câte ori este nevoie, împreuna cu seful de serviciu, stadiul îndeplinirii activitatilor si stabileste masuri de eficientizare;

15. monitorizeaza actiunile ce privesc organizarea si asigurarea unor forme diverse de asistenta tehnica pentru autoritatile administratiei publice locale, precum si pentru structurile lor asociative, în vederea accesarii fondurilor comunitare asociative comunitatilor locale;

16. îndruma salariatii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin si transmite informatiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;

17. monitorizeaza dialogul permanent al structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale cu ministerele si celelalte institutii ale administratiei publice centrale pe domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice (SCUP);

18. reprezinta Ministerul Administratiei si Internelor în relatiile cu organismele si structurile asociative si structurile europene - Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale si Regionale din Europa, Comisia Europeana si Comitetul Regiunilor- pe domeniul SCUP;

19. asigura functionarea unui sistem eficient de comunicare;

20. asigura mentinerea unui flux permanent si eficient de informatii între directia generala si institutiile publice colaboratoare;

21. ia toate masurile pentru eficacitatea si eficienta directiei;

22. ia toate masurile ce se impun si raspunde ca toate lucrarile si activitatea aferenta directiei sa se desfasoare în conformitate cu obligatiile impuse de lege si regulamentele interne;

23. întocmeste/contrasemneaza, dupa caz, rapoartele de evaluare si fisele de post ale salariatilor din subordine;

24. executa orice alte sarcini prevazute în ordine, instructiuni, regulamente si dispozitii emise de conducerea ministerului;

25. asigura mentinerea unui flux permanent si eficient de informatii între directie si celelalte directii;

26. îndeplineste atributiile functionarului de securitate, conform dispozitiilor art. 19 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. S/353/2002 la nivelul Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale, astfel:

a) elaboreaza si supune aprobarii secretarului de stat normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si îl supune avizarii structurii abilitate, iar dupa aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia;

c) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigura relationarea cu structura abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;

f) îl consiliaza pe secretarul de stat în legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;

g) îl informeaza pe secretarul de stat despre vulnerabilitatile si riscurile existente în sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru înlaturarea acestora;

h) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;

i) organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

j) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;

k) actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;

l) întocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase si niveluri de secretizare;

m) prezinta secretarului de stat propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;

n) efectueaza, cu aprobarea secretarului de stat, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;

o) exercita alte atributii în domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului:

1. Denumire: director

2. Clasa: -

3. Gradul profesional: -

4. Vechimea în specialitate necesara: 3 ani.

Sfera relationala a titularului postului

1. Sfera relationala interna:

a) relatii ierarhice:

- subordonat fata de secretarul de stat, directorul general al Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale;

- superior pentru: întregul personal al directiei;

b) relatii functionale:

- colaboreaza cu directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul sau de activitate;

c) relatii de control:

- controleaza activitatea personalului din subordine;

d) relatii de reprezentare:

- reprezinta directia în raporturile cu celelalte structuri/unitati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

2. Sfera relationala externa:

a) cu autoritati si institutii publice: în limitele competentelor stabilite;

b) cu organizatii internationale: colaboreaza pe domeniul SCUP cu alte institutii publice si autoritati ale administratiei publice centrale si locale;

c) cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administratiei si Internelor pentru domeniile aflate în competenta.

3. Limitele de competenta: conform atributiilor încredintate.

4. Delegarea de atributii si competenta: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenta si responsabilitati, în scris, prin dispozitie.

Intocmit de:

Numele si prenumele......................................

Functia publica de conducere: director general

Semnatura..............................................

Data întocmirii.................................................

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:

Numele si prenumele......................................

Semnatura......................................................

Data................................................................

Contrasemneaza:

Numele si prenumele.........................

Secretar de stat..................................

Semnatura.........................................

Data...................................................

ANEXA Nr. 5

la regulament

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE

Direcţia pentru dezvoltare locală

Aprob

Ministrul administraţiei şi internelor

FIŞA POSTULUI

Nr.............................................

Informatii generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: functie publica de conducere

3. Scopul principal al postului: coordoneaza si raspunde de activitatea Directiei pentru administratia publica locala, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administratiei si Internelor

Conditii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în unul dintre urmatoarele domenii: juridic, economic, administratie publica

2. Perfectionari (specializari): studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea administratie publica si/sau dezvoltare locala, regionala, managementul proiectelor

3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

4. Limbi straine: limba engleza sau franceza - citit/scris/vorbit - nivel mediu

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilitatilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analiza si sinteza, creativitate si spirit de initiativa, capacitatea de planificare si capacitatea de a actiona strategic, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipa, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilitati în utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice, loialitate fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei, conduita corespunzatoare în timpul serviciului

6. Cerinte specifice: experienta si cunostinte aprofundate în domeniul administratiei publice locale, în gestionarea unor programe, proiecte, privind autoritatile administratiei publice locale si asociatiile acestora, finantate din fondurile Uniunii Europene, precum si în cooperarea cu institutii europene: Comisia Europeana, Comitetul Regiunilor, Consiliul Europei, cunoasterea legislatiei în domeniu, disponibilitate pentru lucru peste program, disponibilitate pentru deplasari frecvente în interesul serviciului

7. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale): capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de a planifica, de a coordona si de a actiona strategic, capacitate de consiliere si îndrumare, capacitatea de a delega, abilitati în gestionarea resurselor umane, abilitati de mediere si negociere.

Atributiile postului:

1. conduce întreaga activitate a Directiei pentru administratia publica locala;

2. coordoneaza si controleaza activitatea structurilor organizatorice ale directiei;

3. stabileste obiectivele specifice, planifica si organizeaza întreaga activitate a directiei;

4. avizeaza documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor sau ale administratiei publice locale, potrivit competentelor si atributiilor functionale;

5. colaboreaza cu celelalte directii din cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale în vederea realizarii sarcinilor de serviciu;

6. asigura elaborarea si implementarea de proceduri privind monitorizarea îndeplinirii obiectivelor directiei;

7. analizeaza, ori de câte ori este nevoie, împreuna cu seful de serviciu, stadiul îndeplinirii activitatilor si stabileste masuri de eficientizare;

8. asigura interfata Ministerului Administratiei si Internelor cu asociatiile autoritatilor administratiei publice locale si dialogul social pe domeniul administratiei publice locale;

9. coordoneaza activitatile privind dezvoltarea democratiei locale si regionale, precum si a parteneriatului cu asociatiile autoritatilor publice locale în vederea perfectionarii cadrului legislativ;

10. coordoneaza activitatile privind pregatirea, organizarea si desfasurarea proceselor electorale;

11. asigura monitorizarea procesului de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor publice locale privind modernizarea si perfectionarea cadrului legal în domeniul administratiei publice locale;

12. coordoneaza asistenta de specialitate pentru structurile asociative ale autoritatilor publice locale în vederea elaborarii si implementarii programelor de dezvoltare locala;

13. asigura dezvoltarea cooperarii descentralizate între autoritatile publice locale din România si cele din tarile Uniunii Europene;

14. asigura realizarea si gestionarea bazei de date a Ministerului Administratiei si Internelor privind unitatile administrativ-teritoriale si alesii locali;

15. semneaza corespondenta directiei cu alte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor, cu structuri de acelasi nivel din autoritati/institutii publice si persoane juridice sau fizice;

16. rezolva sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informari, analize etc;

17. avizeaza documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor sau ale administratiei publice locale, potrivit competentelor si atributiilor functionale;

18. asigura mentinerea unui flux permanent si eficient de informatii între directie si celelalte structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

19. întocmeste/contrasemneaza, dupa caz, rapoartele de evaluare si fisele de post ale salariatilor din subordine;

20. executa orice alte sarcini prevazute în ordine, instructiuni, regulamente si dispozitii emise de conducerea ministerului.

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului:

1. Denumire: director

2. Clasa: -

3. Gradul profesional: -

4. Vechimea în specialitate necesara: 3 ani

Sfera relationala a titularului postului

1. Sfera relationala interna:

a) relatii ierarhice:

- subordonat fata de:

- directorul general;

- secretarul de stat pentru comunitati locale;

- superior pentru personalul directiei;

b) relatii functionale:

- colaboreaza cu directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul sau de activitate;

c) relatii de control:

- controleaza activitatea personalului din subordine;

d) relatii de reprezentare:

- reprezinta directia în raporturile cu celelalte directii si unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor.

2. Sfera relationala externa:

a) cu autoritati si institutii publice: în limitele competentelor stabilite;

b) cu organizatii internationale: colaboreaza în limita mandatului acordat cu reprezentanti ai Comisiei Europene, experti straini care îsi desfasoara activitatea în cadrul unor programe comunitare în România/care acorda asistenta tehnica sau cu reprezentanti ai Organizatiei Mondiale a Comertului, camere de comert;

c) cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administratiei si Internelor pentru domeniile aflate în competenta.

3. Limitele de competenta: conform atributiilor încredintate.

4. Delegarea de atributii si competenta: poate delega atributii sefului serviciului si personalului din subordine pentru îndeplinirea la timp si în mod corespunzator a obiectivelor.

Intocmit de:

Numele si prenumele......................................

Functia publica de conducere: director general

Semnatura..............................................

Data întocmirii.................................................

Luat la cunostinta de ocupantul postului

Numele si prenumele......................................

Semnatura......................................................

Data................................................................

Contrasemneaza:

Numele si prenumele.........................

Secretar de stat..................................

Semnatura.........................................

Data...................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 252/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 252 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 252/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu