Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.121 din 16.06.2011

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 252/2010
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul Federal Elveţian din data de 27 februarie 2006,ţinând cont de prevederile pct. 4.1 din anexa nr. 3 la Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010,potrivit prevederilor cap. VI art. 18 alin. (1) din Acordul de delegare de atribuţii dintre Ministerul Finanţelor Publice în calitate de Unitate naţională de coordonare şi Ministerul Administraţiei şi Internelor în calitate de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul I Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 252/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 29 noiembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 13, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins: f)are rol de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul «Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse»; g)pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor care îi revin în calitate de organism intermediar în vederea implementării Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul «Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse», colaborează cu Unitatea naţională de coordonare (UNC), reprezentată de Direcţia generală pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 2. La articolul 18, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)implementarea Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul «Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. 3. La articolul 19, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8 , cu următorul cuprins: 8. Implementarea Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul «Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse»: a)asigurarea informării şi a promovării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a proiectelor, a oportunităţilor de finanţare şi a condiţiilor de accesare a finanţării; b)punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor privind criteriile de evaluare şi selecţie ale proiectelor; c)asigurarea accesului potenţialilor beneficiari/beneficiarilor la informaţii referitoare la cerinţele privind publicitatea şi informarea la nivel de proiect; d)elaborarea şi actualizarea unei baze de date referitoare la proiectele de succes şi diseminarea celor mai bune practici; e)diseminarea materialelor informative/promoţionale; f)lansarea cererilor de propuneri de proiecte şi colectarea propunerilor de proiecte; g)acordarea de asistenţă solicitanţilor pentru dezvoltarea propunerilor de proiecte, inclusiv a părţii aferente solicitării de asistenţă financiară în cadrul Facilităţii de pregătire a Proiectului; h)verificarea respectării cerinţelor pe care propunerile de proiecte trebuie să le îndeplinească (conformitate administrativă şi eligibilitate); i)organizarea Comitetului de selecţie a proiectelor; j)verificarea, în cazul fiecărei propuneri de proiect, a posibilităţii de recuperare de către solicitant a taxei pe valoarea adăugată, prin examinarea declaraţiilor depuse de solicitanţi în acest scop; k)verificarea, în cazul fiecărei propuneri de proiect, a respectării regulilor specifice ajutorului de stat; l)evaluarea tehnico-financiară a propunerilor de proiecte depuse, care poate fi realizată în cadrul unui proces de consultare cu ministerele de resort relevante; m)verificarea existenţei în bugetele solicitanţilor a sumelor necesare implementării proiectelor, în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale; n)verificarea lipsei cazurilor de dublă finanţare a oricărei părţi a proiectelor din orice altă sursă de finanţare, prin verificarea unei declaraţii depuse de către solicitanţi în acest scop, parte a propunerilor de proiect; o)transmiterea către UNC a listei proiectelor recomandate pentru finanţare, a listei proiectelor respinse şi a listei proiectelor de rezervă, însoţite de rapoartele de evaluare aferente şi de deciziile comitetelor de selecţie; p)informarea solicitanţilor asupra acceptării sau respingerii propunerilor de proiecte, în urma verificărilor şi evaluărilor efectuate; q)informarea solicitanţilor cu privire la rezultatul procesului de selecţie, după aprobarea de către partenerii elveţieni a listei finale a proiectelor propuse pentru finanţare; r)semnarea, alături de UNC şi de Consiliul Federal Elveţian, a acordurilor de proiect, precum şi a amendamentelor la aceste acorduri; s)pregătirea şi semnarea, alături de UNC şi Autoritatea executivă (AE), a acordurilor de implementare pentru proiectele de monitorizarea cărora este responsabil, precum şi a amendamentelor la aceste acorduri; ş)asigurarea transmiterii către UNC a documentelor elaborate în cadrul procedurii de achiziţie publică, în vederea transmiterii lor partenerilor elveţieni; t)supravegherea şi coordonarea implementării proiectelor şi efectuarea verificărilor necesare; ţ)monitorizarea realizării obiectivelor şi a rezultatelor aferente proiectelor coordonate; u)monitorizarea indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă privind implementarea proiectelor coordonate; v)monitorizarea realizării calendarului de achiziţii; w)stabilirea, împreună cu agenţiile executive, a amendării procesului de implementare a proiectelor agreate, în limitele definite în acordurile semnate; x)asigurarea arhivării tuturor documentelor relevante referitoare la proiectele implementate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse pentru 10 ani de la finalizarea proiectelor; y)elaborarea şi transmiterea către UNC a unui plan anual de implementare a proiectelor; z)raportarea către UNC, la solicitarea acestei structuri, a evoluţiei implementării proiectelor;aa) colectarea, verificarea şi aprobarea rapoartelor intermediare şi a rapoartelor finale şi transmiterea lor către Autoritatea de plată (AP), împreună cu cererile de plată completate de AE. Aceste rapoarte vor fi transmise şi UNC, în scop de informare; bb) colectarea, verificarea şi aprobarea rapoartelor intermediare care nu însoţesc cereri de plată şi a rapoartelor anuale şi transmiterea lor către UNC şi, în scop de informare, către AP; cc) transmiterea către UNC şi Autoritatea de audit (AA) a rapoartelor de audit financiar, elaborate şi transmise, în prealabil, de către organizaţiile externe de audit, în conformitate cu prevederile acordurilor de proiect; dd) transmiterea anuală, către UNC şi AA, a unui extras cuprinzând concluziile şi recomandările tuturor rapoartelor de audit ale proiectelor monitorizate; ee) colectarea cererilor de plată completate de către AE, împreună cu documentele justificative (facturi sau documente cu valoare echivalentă), în vederea validării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor; ff) verificarea facturilor sau a documentelor cu valoare echivalentă primite din partea AE, respectiv a realităţii, regularităţii şi legalităţii documentelor transmise, precum şi a eligibilităţii costurilor cuprinse în cererile de plată; gg) certificarea facturilor sau a documentelor cu valoare echivalentă şi transmiterea către AP a facturilor ori a documentelor cu valoare echivalentă certificate, împreună cu cererile de plată aferente; hh) furnizarea UNC, AP, AA şi altor instituţii cu rol de control a informaţiilor necesare verificărilor financiare; ii) verificarea asigurării părţii de cofinanţare, în conformitate cu acordul de proiect; jj) verificarea neregulilor şi raportarea lor către UNC; kk) participarea la misiunile de control pentru investigarea neregulilor, la solicitarea UNC sau a AA; ll) verificarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor; mm) realizarea de verificări administrative din punct de vedere tehnic, inclusiv verificarea conformităţii dosarului cererilor de plată transmise de AE; nn) realizarea de verificări la faţa locului ale stadiului fizic al lucrărilor executate, inclusiv verificarea rapoartelor intermediare, anuale şi finale şi, respectiv, a documentelor-suport. 4 . Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3 la regulament) Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Aprob
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR,
........ ................ ................ ..............

FIŞA POSTULUI Nr. ........ ................ Informaţii generale privind postul: 1. Denumirea postului: director general 2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere 3. Scopul principal al postului: coordonează şi răspunde de activitatea Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, denumită în continuare direcţie generală, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor. Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: juridic, administraţie publică, economic ori inginerie;2. perfecţionări (specializări): administraţie publică, dezvoltare regională, managementul proiectelor, analiză economică, evaluarea întreprinderii, politici publice; 3. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare; 4. limbi străine: limba engleză sau franceză citit/scris/vorbit - cunoştinţe de bază; 5. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a rezolva problemele, de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic, de a comunica, de a lucra independent, de a lucra în echipă, de consiliere, de îndrumare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei, conduită în timpul serviciului; 6. cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări frecvente în ţară şi în străinătate, disponibilitate pentru lucru în program prelungit şi în condiţii de dispozitiv; 7. competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, de a conduce, de control, de coordonare, de a obţine cele mai bune rezultate, competenţă decizională, capacitatea de a delega, abilităţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului, competenţă în gestionarea resurselor locale, abilităţi în domeniul instruirii, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere. Atribuţiile postului: 1. fixează obiectivele direcţiei generale pentru serviciile şi compartimentele din structura organizatorică; 2. conduce activitatea fiecărui serviciu/compartiment din domeniul de competenţă, conform prevederilor legale; 3. determină mijloacele de aplicare a obiectivelor stabilite conform atribuţiilor; 4. răspunde de realizarea obiectivelor şi atribuţiilor direcţiei generale; 5. ia măsuri pentru eficacitatea şi eficienţa funcţionării direcţiei generale; 6. ia toate măsurile care se impun şi răspunde ca toate lucrările şi activitatea aferentă direcţiei generale să se desfăşoare în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de regulamentele interne; 7. aprobă planuri prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor direcţiei generale pentru atribuţiile aferente, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale; 8. răspunde de îndeplinirea activităţilor direcţiei generale, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale; 9. monitorizează performanţele direcţiei generale şi prezintă conducerii ministerului un raport; 10. conduce, coordonează şi controlează activitatea personalului subordonat; 11. asigură conducerea operativă a activităţii directorilor şi şefilor de servicii; 12. semnează corespondenţa direcţiei generale cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autorităţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice; 13. asigură elaborarea documentelor din competenţa direcţiei generale, coordonează şi controlează realizarea acestora; 14. analizează ori de câte ori este nevoie, împreună cu directorii şi şefii de serviciu, stadiul îndeplinirii activităţilor şi stabileşte măsuri de eficientizare; 15. aprobă procedurile elaborate de directori sau împuterniciţii la comandă pentru formalizarea activităţilor efectuate în cadrul serviciilor şi compartimentelor coordonate; 16. îndrumă salariaţii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi transmite informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; 17. prezintă conducerii ministerului informări privind principalele concluzii rezultate din activitatea direcţiei generale; 18. încredinţează sarcini directorilor şi şefilor de servicii potrivit domeniilor de activitate pe care aceştia le coordonează; 19. asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare; 20. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generală şi celelalte direcţii; 21. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generală şi instituţiile publice colaboratoare; 22. reprezintă direcţia generală în relaţiile cu instituţii publice, persoane fizice sau juridice române ori străine; 23. contrasemnează rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine; 24. prezintă secretarului de stat propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi înlăturarea eventualelor disfuncţionalităţi din domeniul său de activitate; 25. execută orice alte sarcini prevăzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii emise de conducerea ministerului; 26. verifică îndeplinirea obiectivelor organismului intermediar în privinţa activităţii de implementare a Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.“ Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 1. Denumirea: director general 2. Clasa: - 3. Gradul profesional: - 4. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani Sfera relaţională a titularului postului: 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice:subordonat faţă de secretarul de stat;superior pentru directorii, şefii de serviciu şi personalul direcţiei; b)relaţii funcţionale:colaborează cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul său de activitate; c)relaţii de control:controlează activitatea personalului din subordine; d)relaţii de reprezentare:reprezintă direcţia generală în raporturile cu şefii celorlalte structuri, cu conducerea ministerului, precum şi cu alte instituţii publice sau alte persoane juridice.2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite; b)cu organizaţii internaţionale: colaborează în limita mandatului acordat cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, experţi străini care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor programe comunitare în România/care acordă asistenţă tehnică sau cu reprezentanţi ai Organizaţiei mondiale a Comerţului, camere de comerţ; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limitele de competenţă: conduce şi răspunde de întreaga activitate a direcţiei generale, o reprezintă şi o angajează în raporturile cu celelalte direcţii şi instituţii. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenţă şi responsabilităţi, în scris, prin dispoziţie. Întocmit de: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........... Funcţia publică de conducere ........ ................ ............... Semnătura ........ ................ ................ ................ ........... Data întocmirii: ........ ................ ................ ........ ............ Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: ........ ................ ................ .......... Semnătura ........ ................ ................ ................ ........... Data: ........ ................ ................ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la regulament) Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE Aprob
Direcţia pentru dezvoltare locală Ministrul administraţiei şi internelor,
........ ................ ................ .........

FIŞA POSTULUI Nr. ........ ................ Informaţii generale privind postul: 1. Denumirea postului: director 2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere 3. Scopul principal al postului: coordonează şi răspunde de activitatea Direcţiei pentru dezvoltare locală, denumită în continuare direcţie, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor. Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: juridic, administraţie publică, economic ori inginerie;2. perfecţionări (specializări): administraţie publică, dezvoltare regională, managementul proiectelor, analiză economică, evaluarea întreprinderii, politici publice; 3. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare; 4. limbi străine: limba engleză sau franceză citit/scris/ vorbit - cunoştinţe de bază; 5. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a rezolva problemele, de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de a acţiona strategic, de planificare, de a comunica, de a lucra independent, de a lucra în echipă, de consiliere, de îndrumare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei, conduită corespunzătoare în timpul serviciului; 6. cerinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, disponibilitate pentru lucru peste program, disponibilitate pentru deplasări frecvente în interesul serviciului, respect şi loialitate faţă de lege şi faţă de interesele instituţiei, respectarea normelor de conduită şi a normelor de etică profesională în relaţiile cu ceilalţi funcţionari publici, cetăţeni etc.; 7. competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, de a conduce, de control, de coordonare, de a obţine cele mai bune rezultate, competenţă decizională, capacitatea de a delega, abilităţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului, competenţă în gestionarea resurselor locale, abilităţi în domeniul instruirii, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere. Atribuţiile postului: 1. conduce întreaga activitate a direcţiei; 2. coordonează şi controlează activitatea structurilor organizatorice ale direcţiei; 3. întocmeşte planurile de muncă, planifică şi repartizează sarcinile pe structuri funcţionale în cadrul direcţiei; 4. primeşte şi repartizează documentele adresate direcţiei; 5. verifică termenele, stadiul şi calitatea execuţiei sarcinilor transmise personalului din subordine; 6. participă direct şi efectiv la activitatea colectivelor/cadrelor cărora li s-au repartizat sarcini complexe şi/sau de mare importanţă; 7. rezolvă sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informări, analize etc.; 8. avizează documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice şi locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale; 9. colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale; 10. conduce, coordonează şi controlează activitatea personalului subordonat; 11. colaborează cu alte direcţii din cadrul ministerului, cu alte ministere sau instituţii publice, în vederea identificării şi asigurării surselor de finanţare a programelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice; 12. semnează corespondenţa direcţiei cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autorităţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice; 13. asigură sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţă tehnică de specialitate asociaţiilor de locatari şi proprietari; 14. analizează ori de câte ori este nevoie, împreună cu şeful de serviciu, stadiul îndeplinirii activităţilor şi stabileşte măsuri de eficientizare; 15. monitorizează acţiunile ce privesc organizarea şi asigurarea unor forme diverse de asistenţă tehnică pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru structurile lor asociative, în vederea accesării fondurilor comunitare asociative comunităţilor locale; 16. îndrumă salariaţii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi transmite informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; 17. monitorizează dialogul permanent al structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale pe domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice (SCUP); 18. reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor în relaţiile cu organismele şi structurile asociative şi structurile europene: Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor - pe domeniul SCUP; 19. asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare; 20. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale şi instituţiile publice colaboratoare; 21. ia toate măsurile pentru eficacitatea şi eficienţa direcţiei; 22. ia toate măsurile care se impun şi răspunde ca toate lucrările şi activitatea aferentă direcţiei să se desfăşoare în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de regulamente interne; 23. întocmeşte/contrasemnează, după caz, rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine; 24. execută orice alte sarcini prevăzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii, emise de conducerea ministerului; 25. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţie şi celelalte direcţii; 26. îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate, conform dispoziţiilor din ordinul ministrului de interne pentru aprobarea Normelor de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, astfel: a)elaborează şi supune aprobării directorului general normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d)asigură relaţionarea cu Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă; e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; f)îl consiliază pe directorul general în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g)îl informează pe directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i)organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; k)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; m)prezintă directorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; n)efectuează, cu aprobarea directorului general, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; o)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;27. conduce activitatea de implementare a Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“. Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 1. Denumirea: director 2. Clasa: - 3. Gradul profesional: - 4. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani Sfera relaţională a titularului postului: 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice:subordonat faţă de secretarul de stat, directorul general al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale;superior pentru: întregul personal al direcţiei; b)relaţii funcţionale:colaborează cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul său de activitate; c)relaţii de control:controlează activitatea personalului din subordine; d)relaţii de reprezentare:reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte structuri/unităţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite; b)cu organizaţii internaţionale: colaborează pe domeniul SCUP cu alte instituţii publice şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limitele de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenţă şi responsabilităţi, în scris, prin dispoziţie. Întocmit de: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........... Funcţia publică de conducere: director general ........ ........ ............. Semnătura ........ ................ ................ ................ .......... Data întocmirii: ........ ................ ................ ........ ............ Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: ........ ................ ................ .......... Semnătura ........ ................ ................ ................ ........... Data: ........ ................ ................ ................ ........ .......... Contrasemnează: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........... Secretar de stat ........ ................ ................ ........ ........... Semnătura ........ ................ ................ ................ ........... Data întocmirii: ........ ................ ................ ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 121/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 121 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu