E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.252 din 22.11.2010

de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 29 noiembrie 2010



SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale, denumită în continuare direcţia generală, funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Exercitarea atribuţiilor în cadrul direcţiei generale, pentru domeniile sale de competenţă, este reglementată de prevederile prezentului regulament. Articolul 3Direcţia generală este o structură specializată a aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, fără personalitate juridică, şi îşi desfăşoară activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1. Articolul 4(1) Direcţia generală exercită, la nivel central, funcţia de coordonare, monitorizare, analiză, sinteză şi evaluare pentru următoarele domenii de activitate:a)domeniul public local şi organizarea alegerilor; b)dialogul social şi parteneriatul cu structurile asociative ale administraţiei publice locale şi cu instituţiile europene; c)stare civilă şi asistenţă socială; d)reorganizarea şi evidenţa unităţilor administrativ teritoriale şi a aleşilor locali; e)servicii comunitare de utilităţi publice; f)protecţia mediului - dezvoltare durabilă, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; g)parcuri industriale; h)ajutor de stat pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor este furnizor sau iniţiator. (2) Pe durata derulării programelor de investiţii publice în domeniile din aria de competenţă, finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, direcţia generală poate acţiona, potrivit atribuţiilor delegate de autorităţile de management, ca organism intermediar. Capitolul IIOrganizarea direcţiei generale Articolul 5(1) Direcţia generală are următoarea structură organizatorică:a)conducerea; b)Direcţia pentru administraţia publică locală, care cuprinde Serviciul pentru dialog social şi parteneriat cu structurile asociative; c)Direcţia pentru dezvoltare locală, care cuprinde Serviciul pentru monitorizarea serviciilor de interes general; d)Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 căldură“. (2) Organigrama direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 6(1) Conducerea direcţiei generale este asigurată de către un director general, care îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului, prevăzută în anexa nr. 3.(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul general are în subordine 2 directori, care asigură conducerea direcţiilor ce compun direcţia generală, în limitele stabilite potrivit fişelor de post, prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
(3) Directorul general reprezintă direcţia generală în raporturile cu şefii celorlalte structuri, cu conducerea ministerului, precum şi cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile prevăzute de lege.
Articolul 7(1) Prin dispoziţie, directorul general/directorul poate delega, în scris, anumite categorii de sarcini, prevăzând limitele competenţelor şi responsabilităţile.(2) Delegarea competenţei se realizează ţinându-se cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii.(3) Salariatul delegat trebuie să aibă cunoştinţe, experienţă şi capacitatea necesare efectuării actului de autoritate încredinţat.(4) Asumarea responsabilităţii de către salariatul delegat se confirmă prin semnătură.(5) Subdelegarea unor competenţe ale directorului se realizează cu acordul directorului general.(6) Delegarea de competenţe nu exonerează directorul general/directorul de responsabilitate. Articolul 8Pentru îndeplinirea atribuţiilor proprii, direcţia generală stabileşte relaţii de autoritate, conform diagramei de relaţii, prevăzută în anexa nr. 2, după cum urmează: a)relaţii de subordonare faţă de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor; b)relaţii de cooperare intraministerială cu structuri din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor sau aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor; c)relaţii de colaborare cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice şi fizice. Articolul 9(1) Directorul general asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare, flexibil şi rapid, care se realizează cu toate categoriile de personal.(2) Gestionarea fluxului informaţional se realizează de către directorul general, care stabileşte modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul direcţiei generale.(3) Rolul sistemului informaţional îl reprezintă informarea de către conducerea direcţiei generale a celor interesaţi asupra rezultatului deciziilor, realizând acordul execuţiei cu obiectivele şi asupra rezultatelor cu planificarea. Articolul 10Direcţia generală nu are unităţi subordonate. Articolul 11Fiecare componentă structurală a direcţiei generale îndeplineşte atribuţii specifice domeniului său de activitate.
Capitolul IIIAtribuţiile direcţiei generale Articolul 12În baza legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi a documentelor strategice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, direcţia generală are următoarele obiective generale: a)accelerarea procesului de descentralizare şi creştere a autonomiei locale prin eficientizarea şi dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale şi a dialogului social; b)îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice din domeniile de competenţă prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea acestora, precum şi dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, în domeniile de competenţă; c)modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor pentru asigurarea unui serviciu public care să respecte standardele de calitate şi eficienţă. Articolul 13Direcţia generală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele atribuţii generale: a)elaborează strategii, programe şi proiecte, în domeniile de competenţă; b)asigură convergenţa documentelor formulate pentru problematicile comunităţilor locale, adoptate de structurile aflate în coordonarea secretarului de stat pentru comunităţi locale; c)coordonează activităţile compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din instituţiile prefectului; d)are rol de reprezentare pe domeniile de specialitate, potrivit competenţelor; e)iniţiază şi elaborează spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniului său de activitate. Capitolul IVConducerea direcţiei generale Articolul 14(1) În cadrul conducerii, directorul general răspunde de îndeplinirea activităţilor specifice domeniului de activitate al direcţiei generale pe care o coordonează şi conduce în mod nemijlocit personalul din subordine.(2) Atribuţiile generale şi specifice ale conducerii şi personalului aflat în structura direcţiei generale sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, aprobate de ministrul administraţiei şi internelor. Articolul 15(1) Directorul general asigură coordonarea activităţii personalului subordonat, îndeplinind următoarele atribuţii principale:a)fixează obiectivele direcţiei generale, legate de scopul şi misiunea acesteia; b)planifică activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor; c)organizează activităţile specifice direcţiei generale; d)coordonează, pentru atingerea obiectivelor, deciziile şi acţiunile structurilor subordonate; e)monitorizează şi evaluează performanţele şi dispune măsuri la eventualele abateri de la obiective. (2) Deciziile directorului general au la bază propunerile fundamentate de către directorii şi şefii de serviciu subordonaţi, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate. Capitolul VAtribuţiile fiecărei unităţi organizatorice Articolul 16Direcţia pentru administraţia publică locală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevăzut la art. 12 lit. a): a)asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu partenerii sociali (federaţiile sindicatelor reprezentative la nivel naţional pentru ramura administraţie publică), autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile acestora, prin realizarea convergenţei problematicilor privind administraţia publică locală; b)creşterea capacităţii implementării principiilor şi obiectivelor democraţiei locale, prin valorificarea studiilor şi cercetărilor în domeniu, precum şi a reglementărilor adoptate la nivelul Consiliului Europei. Articolul 17Direcţia pentru administraţia publică locală îndeplineşte următoarele atribuţii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de muncă: 1. Strategii, programe şi proiecte: a)elaborează strategii, analize, sinteze, programe şi proiecte în domeniul administraţiei publice locale în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ, întăririi capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale şi sprijinirii procesului de descentralizare; b)monitorizează, analizează şi propune măsuri pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale Direcţiei pentru administraţia publică locală, ce derivă din planurile strategice; c)elaborează proceduri interne de lucru şi sisteme de monitorizare continuă şi control al calităţii activităţilor desfăşurate de compartimentele direcţiei în vederea atingerii obiectivelor stabilite şi elaborează propuneri de îmbunătăţire ori de câte ori se consideră oportun; d)asigură asistenţă de specialitate pentru autorităţile administraţiei publice locale, în vederea întăririi capacităţii lor administrative, elaborării strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare locală şi regională, finanţate din fonduri interne şi internaţionale; e)identifică problemele cu caracter general care apar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare a fondurilor structurale şi de coeziune şi propune soluţii împreună cu autorităţile de management ale fondurilor structurale; f)monitorizează stadiul dezvoltării spaţiului rural şi elaborează împreună cu structurile asociative, respectiv Asociaţia Comunelor din România, studii şi recomandări privind direcţiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung; g)colaborează cu autorităţile de management al fondurilor structurale din ministere şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accelera procesul de accesare a fondurilor comunitare de către colectivităţile locale.2. Domeniul public local şi organizarea alegerilor: a)acordă îndrumare şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege; b)analizează documentaţia transmisă în vederea atestării apartenenţei bunurilor la domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale în vederea întocmirii corecte a documentaţiilor privind inventarierea bunurilor care aparţin domeniului public local; c)elaborează şi prezintă spre aprobare propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea sub aspect tehnic a alegerilor locale, parlamentare, pentru Parlamentul European, prezidenţiale şi referendumuri naţionale; d)elaborează şi supune spre aprobare propunerile referitoare la finanţarea operaţiunilor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor; e)asigură dotarea tehnică şi materială a sediului Biroului Electoral Central şi personalul tehnic necesar, în vederea bunei desfăşurări a activităţii acestuia; f)elaborează proiectele de hotărâri având ca obiect buna desfăşurare a alegerilor şi asigurarea logisticii necesare; g)urmăreşte şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea unor alegeri parţiale, determinate de dizolvarea, în condiţiile legii, a unor consilii locale sau judeţene ori de vacantare a unor posturi de primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene; h)analizează şi formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizează autorităţile administraţiei publice locale; i)participă la lucrările unor comisii şi comitete, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, corespunzător domeniilor de activitate; j)analizează şi elaborează puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelări şi întrebări formulate de deputaţi şi senatori şi formulează răspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de cetăţeni ori direcţionate de la alte structuri sau autorităţi; k)formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care conţin prevederi referitoare la administraţia publică locală, şi participă în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborării unor proiecte de acte normative care vizează comunităţile locale.3. Dialog social: a)asigură parteneriatul cu confederaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional prin organizarea şedinţelor Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul căreia se dezbat proiectele de acte normative iniţiate de minister; b)analizează rapoartele comisiilor de dialog social de la nivel teritorial şi elaborează sinteza lunară a activităţilor acestora; c)asigură relaţia permanentă cu Consiliul Economic şi Social şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin prezentarea de raportări lunare/periodice (minute/sinteze); d)asigură relaţiile de parteneriat social între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi federaţiile sindicale reprezentative la nivelul ramurii „Administraţie publică şi apărare“, respectiv, monitorizează acţiunile federaţiilor sindicale şi organizează consultări cu acestea, în vederea analizării revendicărilor formulate şi identificării unor modalităţi de soluţionare; e)asigură reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor; f)asigură reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.4. Asistenţă socială: a)sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale; b)participă efectiv în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborării unor proiecte de acte normative în domeniul de competenţă; c)colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în problematica asistenţei şi protecţiei sociale; d)participă la lucrările unor comisii şi comitete, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor; e)participă la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizează domeniul protecţiei şi asistenţei sociale, aplicabile la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, şi formulează răspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de cetăţeni sau direcţionate de la alte structuri ori autorităţi, pe problematica asistenţei şi protecţiei sociale.5. Reorganizarea şi evidenţa unităţilor administrativ- teritoriale şi a aleşilor locali: a)elaborează împreună cu celelalte ministere propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităţilor locale interesate, şi asigură actualizarea permanentă a evidenţei unităţilor administrativ-teritoriale, a satelor şi celorlalte localităţi componente ale acestora; b)elaborează, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, proiecte de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale; c)analizează documentaţia privind stemele unităţilor administrativ-teritoriale, transmisă de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, coordonează activitatea de elaborare a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi elaborează proiectele de hotărâri ale Guvernului, împreună cu notele de fundamentare şi descrierea stemelor; d)analizează şi formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizează autorităţile administraţiei publice locale în domeniul organizării administrativ-teritoriale şi participă în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborării unor proiecte de acte normative care vizează organizarea şi reorganizarea administrativă a teritoriului României; e)asigură, întocmeşte şi actualizează permanent situaţia evidenţei aleşilor locali pe categorii de funcţii şi propune adoptarea măsurilor necesare pentru completarea funcţiilor devenite vacante.6. Dialog cu asociaţiile autorităţilor locale şi instituţiile europene: a)asigură dialogul permanent al structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu Guvernul, ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale privind modernizarea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul administraţiei publice locale; b)monitorizează procesul de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale iniţiat de instituţiile centrale care elaborează proiecte de acte normative ce afectează în mod direct colectivităţile locale şi elaborează semestrial rapoarte privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative; c)organizează semestrial întâlniri între conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi preşedinţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea identificării de soluţii pentru problemele cu care se confruntă comunităţile locale; d)reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor la acţiunile organizate de structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; e)organizează seminare, colocvii şi alte manifestări cu privire la sfera de activitate a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu alte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu parteneri din străinătate; f)reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe problematica democraţiei locale şi regionale, în comitetele specializate ale Consiliului Europei; g)elaborează rapoarte, informări, studii şi analize privind domeniul democraţiei locale şi regionale şi problematica regionalizării şi le înaintează conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor.7. Tehnic: a)asigură executarea sarcinilor şi lucrărilor specifice activităţilor de secretariat la nivelul direcţiei; b)asigură executarea sarcinilor şi lucrărilor specifice activităţilor administrative la nivelul direcţiei; c)asigură realizarea acţiunilor specifice de consiliere în domeniul tehnologiei informaţiei pentru personalul implicat în desfăşurarea activităţilor direcţiei. Articolul 18Direcţia pentru dezvoltare locală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevăzut la art. 12 lit. b): a)modernizarea şi dezvoltarea continuă a serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în concordanţă cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană cu privire la acest domeniu; b)creşterea accesibilităţii şi calităţii furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice prin eficientizarea sistemului de monitorizare şi evaluare pe bază de indicatori de performanţă; c)încadrarea şi conformarea, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, la valorile impuse de normele specifice de mediu în spiritul dezvoltării durabile; d)dezvoltarea economico-socială locală/regională prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării parcurilor industriale şi acordarea de ajutoare de stat; e)reducerea disparităţilor economico-sociale între regiuni prin elaborarea de strategii, programe şi proiecte pentru investiţii de dezvoltare locală pe domeniile de competenţă; f)crearea şi perfecţionarea continuă a cadrului legislativ şi instituţional pe domeniile de competenţă. Articolul 19Direcţia pentru dezvoltare locală îndeplineşte următoarele atribuţii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de muncă: 1. Unitatea centrală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice: a)monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; b)coordonarea şi sprijinirea metodologică a autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente acestora; c)monitorizarea şi evaluarea realizării măsurilor din planurile anuale de implementare a Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; d)coordonarea aplicării în teritoriu a măsurilor cu impact asupra serviciilor comunitare de utilităţi publice adoptate la nivel central şi verificarea transpunerii acestora la nivelul strategiilor locale şi al planurilor de implementare aferente; e)promovarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a procedurilor şi mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare şi a metodologiilor privind întocmirea documentelor de programare şi a cererilor de finanţare; f)elaborarea planurilor de acţiune şi a măsurilor guvernamentale privind modernizarea şi dezvoltarea pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; g)dezvoltarea şi administrarea unei baze de date privind dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice; h)asigurarea, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a asistenţei şi consultanţei pentru stabilirea programelor de investiţii cu finanţare internă/externă în cadrul cărora acestea sunt eligibile; i)verificarea, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a încadrării investiţiilor publice de interes local în strategiile locale şi regionale de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a posibilităţii utilizării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în cazul imposibilităţii accesării altor programe de investiţii cu finanţare internă/externă; j)reglementarea sau participarea la reglementarea domeniilor serviciilor comunitare de utilităţi publice şi asigurarea transpunerii şi armonizării acquis-ului comunitar împreună cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale responsabile/interesate; k)coordonarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente; l)fundamentarea, pe baza planurilor de implementare a strategiilor locale, a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi supunerea spre analiză şi avizare Comitetului de monitorizare; m)coordonarea aplicării în teritoriu a măsurilor adoptate la nivel central pentru îndeplinirea obligaţiilor României ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi a programelor operaţionale sectoriale cu impact asupra serviciilor comunitare de utilităţi publice; n)colaborarea cu celelalte instituţii şi organisme care au rol în implementarea măsurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare; o)coordonarea activităţilor compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din instituţiile prefectului; p)informarea periodică a Comitetului de monitorizare asupra stadiului implementării Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin prezentarea de rapoarte, analize, informări, sinteze; q)asigurarea secretariatului tehnic al Comitetului de monitorizare.2. Mediu - dezvoltare durabilă: a)monitorizarea operatorilor centralelor de termoficare aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, în domeniul lucrărilor de investiţii de mediu efectuate, al respectării normelor europene specifice de mediu - calitatea aerului, limitarea emisiilor de poluanţi în aer provenite de la instalaţiile mari de ardere, de la instalaţiile EU-ETS, respectarea plafoanelor de emisii atribuite, realizarea măsurilor şi respectarea valorilor-limită de emisie prevăzute în Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevenirea şi controlul integrat al poluării, schimbările climatice, conformarea şi depozitarea deşeurilor de zgură şi cenuşă; b)monitorizarea implementării la nivel local a normelor europene specifice de mediu - directivele privind deşeurile, depozitarea deşeurilor, deşeurile provenite din ambalaje şi deşeuri de ambalaje, deşeurile rezultate din construcţii şi demolări, deşeuri din echipamente electrice şi electronice, zgomotul ambiental; c)asigurarea transpunerii directivelor specifice de mediu în legislaţia naţională împreună cu autorităţile centrale competente; d)elaborarea şi promovarea actelor normative de protecţie a mediului, dezvoltare durabilă, împreună cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale; e)monitorizarea nivelului de accesare a fondurilor structurale şi fondurilor de coeziune pentru domeniul vizat; f)reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale; g)colaborarea cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor.3. Relaţia cu partenerii de dialog social, cu societatea civilă şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru monitorizarea asociaţiilor de proprietari/locatari: a)asigură consultarea şi dialogul permanent pe domeniul serviciilor de interes general cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 521/2005; b)asigură contactul şi dialogul cu partenerii de dialog din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, respectiv ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; c)îndrumă şi acordă asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale şi asociaţiilor de proprietari, respectiv de locatari; d)colaborează cu ministerele de resort pentru elaborarea actelor normative necesare aplicării Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare; e)organizează şi participă la întâlniri şi consultări cu structurile asociative ale asociaţiilor de proprietari/locatari în vederea îmbunătăţirii legislaţiei şi a modului în care sunt aplicate actele normative în vigoare referitoare la asociaţiile de proprietari; f)reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale; g)colaborează cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor.4. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară: a)monitorizarea constituirii, organizării şi funcţionării asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; b)elaborarea cadrului juridic necesar înregistrării, organizării şi funcţionării asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară care au ca obiect de activitate servicii comunitare de utilităţi publice; c)îndrumarea şi asistarea autorităţilor administraţiei publice locale în constituirea, înregistrarea, organizarea şi managementul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii comunitare de utilităţi publice, inclusiv prin elaborarea şi difuzarea unor ghiduri şi instrucţiuni; d)reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale; e)colaborarea cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor şi a documentelor de politici publice.5. Parcuri industriale şi ajutor de stat: a)verifică cererile pentru acordarea titlurilor de parc industrial şi documentaţiile aferente în vederea îndeplinirii condiţiilor legale şi înaintează conducerii ministerului spre aprobare propunerile de acordare a titlului de parc industrial; b)monitorizează parcurile industriale şi realizează anual analiza evoluţiei principalilor indicatori ai obiectivelor politicii parcurilor industriale; c)colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu organele de specialitate ale acestora, cu agenţiile pentru dezvoltare regională, cu camerele de comerţ şi industrie pentru implementarea politicii în domeniul parcurilor industriale; d)formulează puncte de vedere cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul parcurilor industriale; e)formulează propuneri de răspuns la interpelările sau întrebările deputaţilor şi/sau ale senatorilor în domeniul parcurilor industriale şi ajutorului de stat; f)formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect; g)verifică aspectele legate de măsurile de ajutor de stat, prevăzute în cererile pentru acordarea titlului de parc industrial, precum şi în cele pentru confirmarea eligibilităţii proiectelor, conform schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007; h)elaborează şi promovează scheme de exceptare de la obligaţia notificării, precum şi informări privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare al exceptărilor pe categorii de la obligaţia de notificare sau pentru ajutoarele de minimis; i)colaborează cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei în vederea respectării regulilor comunitare în domeniul ajutorului de stat; j)asigură relaţionarea cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea monitorizării ajutorului de stat şi urmăririi condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin; k)centralizează datele privind măsurile de ajutor de stat pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor are calitatea de furnizor şi la cererea Consiliului Concurenţei, pentru unităţile administrativ-teritoriale.6. Strategii, proiecte, programe, investiţii şi dezvoltare locală: a)elaborează sau participă la elaborarea de strategii, politici, planuri de acţiune, programe, proiecte şi proceduri în domeniul de activitate al direcţiei, precum şi la implementarea, monitorizarea şi actualizarea acestora, în scopul îmbunătăţirii permanente; b)monitorizează, controlează şi evaluează activităţile şi performanţele aferente implementării de programe, proiecte, politici, strategii şi proceduri; c)îndeplineşte atribuţiile care îi revin direcţiei din rolul de iniţiator, implementator sau partener în proiecte şi programe; d)pe durata derulării programelor de investiţii publice în domeniile din aria de competenţă, finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, poate acţiona, potrivit atribuţiilor delegate de autorităţile de management al instrumentelor structurale, ca organism intermediar; e)reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale; f)colaborează cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor şi a documentelor de politici publice.7. Tehnico-legislativă: a)asigură documentarea tehnică şi legislativă pentru activităţile specifice direcţiei; b)analizează şi avizează din punct de vedere juridic activităţile direcţiei; c)îndrumă autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale referitoare la domeniile din competenţa direcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege; d)participă la elaborarea actelor normative aferente domeniului de competenţă şi monitorizează respectarea procedurilor privind consultarea partenerilor de dialog social şi a societăţii civile şi a procedurilor privind transparenţa decizională; e)acordă consultanţă pentru soluţionarea petiţiilor, memoriilor şi sesizărilor adresate direcţiei şi răspunde de legalitatea acestora; f)monitorizează soluţionarea documentelor, cu respectarea şi încadrarea în prevederile actelor normative referitoare la liberul acces la informaţiile publice; g)asigură evidenţa tuturor documentelor de intrare/ieşire, precum şi arhivarea corespunzătoare a acestora. Articolul 20Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 căldură“ înfiinţată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevăzut la art. 12 lit. c): a)modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor; b)eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor; c)promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile. Articolul 21Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 căldură“ îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)implementează programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ componenta căldură în baza regulamentului propriu aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 471/2008; b)asigură secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale pentru coordonarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ şi desfăşoară următoarele activităţi:

(i) convoacă şedinţele Comisiei interministeriale de coordonare a programului şi transmite invitaţiile de participare la şedinţele acesteia;
(ii) întocmeşte ordinea de zi şi documentaţia aferentă acesteia;
(iii) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor şi asigură arhivarea documentelor;
(iv) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de Comisia interministerială de coordonare a programului;

c)monitorizează şi evaluează implementarea măsurilor Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate; d)coordonează şi sprijină metodologic autorităţile administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind alimentarea cu energie termică a localităţilor; e)reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale; f)colaborează cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la elaborarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor şi sintezelor; g)aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin desfăşurarea următoarelor activităţi:

(i) repartizarea anuală pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în legea bugetului de stat ca transferuri prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sistemele centralizate;
(ii) analizarea solicitărilor comunităţilor locale privind alocarea din bugetul de stat a sumelor necesare compensării combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei;
(iii) centralizarea datelor privind consumul de combustibil corelat cu cantitatea de energie termică furnizată populaţiei la nivelul fiecărei localităţi;

h)monitorizează implementarea programelor de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, de modernizare a infrastructurii de operare şi modalităţile de eficientizare a serviciului de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluţii, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; i)monitorizează asigurarea cu energie termică a populaţiei în sezonul de iarnă, în condiţiile unor limitări în furnizarea gazelor naturale către centralele de termoficare, şi întocmeşte rapoarte operative pentru informarea conducerii ministerului; j)elaborează/participă la elaborarea de strategii, politici, planuri de acţiune, foi de parcurs, programe, proiecte şi proceduri în domeniul energetic şi al eficienţei energetice, precum şi la implementarea, monitorizarea şi actualizarea acestora, în scopul îmbunătăţirii lor permanente; k)participă anual împreună cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la elaborarea programului de iarnă în domeniul energetic; l)monitorizează constituirea la nivelul centralelor de termoficare aflate în subordinea autorităţilor publice locale a stocurilor de combustibil şi asigurarea ritmică a aprovizionării cu combustibil în perioada de iarnă. Articolul 22Direcţia generală îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 23Directorul general ia măsuri pentru cunoaşterea prezentului regulament de către întregul personal al direcţiei generale, care este obligat să cunoască şi să acţioneze concertat pentru aplicarea întocmai a prevederilor acestuia. Articolul 24Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament ORGANIGRAMA Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale ANEXA Nr. 2*)la regulament DIAGRAMA de relaţii a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3la regulament Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE Aprob Ministrul administraţiei şi internelor FIŞA POSTULUI Nr. ........ ................ ........ ......... Informaţii generale privind postul 1. Denumirea postului: director general 2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere 3. Scopul principal al postului: coordonează şi răspunde de activitatea Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor Condiţii specifice pentru ocuparea postului 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: juridic, administraţie publică, economic sau inginerie 2. Perfecţionări (specializări): administraţie publică, dezvoltare regională; managementul proiectelor, analiză economică, evaluarea întreprinderii, politici publice 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare 4. Limbi străine: Limba engleză sau franceză - citit/scris/vorbit - cunoştinţe de bază 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de a acţiona strategic şi de planificare, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei, conduită corespunzătoare în timpul serviciului 6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări frecvente în ţară şi în străinătate, disponibilitate pentru lucru în program prelungit şi în condiţii de dispozitiv 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, capacitatea de a conduce, capacitatea de control, capacitatea de coordonare, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate, competenţă decizională, capacitatea de a delega, abilităţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului, competenţă în gestionarea resurselor locale, abilităţi în domeniul instruirii, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere Atribuţiile postului 1. fixează obiectivele direcţiei generale pentru serviciile şi compartimentele din structura organizatorică; 2. conduce activitatea fiecărui serviciu/compartiment din domeniul de competenţă, conform prevederilor legale; 3. determină mijloacele de aplicare a obiectivelor stabilite conform atribuţiilor; 4. răspunde de realizarea obiectivelor şi atribuţiilor direcţiei generale; 5. ia măsuri pentru eficacitatea şi eficienţa funcţionării direcţiei generale; 6. ia toate măsurile care se impun şi răspunde ca toate lucrările şi activitatea aferente direcţiei generale să se desfăşoare în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de regulamentele interne; 7. aprobă planuri prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor direcţiei pentru atribuţiile aferente, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale; 8. răspunde de îndeplinirea activităţilor direcţiei generale, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale; 9. monitorizează performanţele Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale şi prezintă conducerii ministerului un raport; 10. conduce, coordonează şi controlează activitatea personalului subordonat; 11. asigură conducerea operativă a activităţii directorilor şi şefilor de servicii; 12. semnează corespondenţa direcţiei cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autorităţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice; 13. asigură elaborarea documentelor din competenţa direcţiei generale, coordonează şi controlează realizarea acestora; 14. analizează, ori de câte ori este nevoie, împreună cu directorii şi şefii de serviciu, stadiul îndeplinirii activităţilor şi stabileşte măsuri de eficientizare; 15. aprobă procedurile elaborate de directori sau directori interimari pentru formalizarea activităţilor efectuate în cadrul serviciilor şi compartimentelor coordonate; 16. îndrumă salariaţii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi transmite informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; 17. prezintă conducerii ministerului informări privind principalele concluzii rezultate din activitatea Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale; 18. încredinţează sarcini directorilor şi şefilor de servicii potrivit domeniilor de activitate pe care aceştia le coordonează; 19. asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare; 20. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generală şi celelalte direcţii; 21. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generală şi instituţiile publice colaboratoare; 22. reprezintă direcţia generală în relaţiile cu instituţii publice, persoane fizice sau juridice române ori străine; 23. întocmeşte/contrasemnează, după caz, rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine; 24. prezintă secretarului de stat propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi înlăturarea eventualelor disfuncţionalităţi din domeniul său de activitate; 25. execută orice alte sarcini prevăzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii emise de conducerea ministerului. Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 1. Denumire: director general 2. Clasa: - 3. Gradul profesional: - 4. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani Sfera relaţională a titularului postului 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice:subordonat faţă de secretarul de stat;superior pentru directorii, şefii de serviciu şi personalul direcţiei; b)relaţii funcţionale:colaborează cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul său de activitate; c)relaţii de control:controlează activitatea personalului din subordine; d)relaţii de reprezentare:reprezintă direcţia generală în raporturile cu şefii celorlalte structuri, conducerea ministerului, precum şi cu alte instituţii publice sau alte persoane juridice.2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite; b)cu organizaţii internaţionale: colaborează în limita mandatului acordat cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, experţi străini care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor programe comunitare în România/care acordă asistenţă tehnică sau cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului, camere de comerţ; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limitele de competenţă: conduce şi răspunde de întreaga activitate a direcţiei generale, o reprezintă şi o angajează în raporturile cu celelalte direcţii şi instituţii. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenţă şi responsabilităţi, în scris, prin dispoziţie. Întocmit de: Numele şi prenumele ........ ................ ........ ............... Secretar de stat ........ ................ ................ ................ Semnătura ........ ................ ................ ........ ............... Data întocmirii ........ ................ ................ ........ .......... Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........ Semnătura ........ ................ ................ ........ ............... Data ........ ................ ................ ................ ........ ........ ANEXA Nr. 4la regulament Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE Direcţia pentru dezvoltare locală Aprob Ministrul administraţiei şi internelor FIŞA POSTULUI Nr. ........ ................ ........ ......... Informaţii generale privind postul: 1. Denumirea postului: director 2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere 3. Scopul principal al postului: coordonează şi răspunde de activitatea Direcţiei pentru dezvoltare locală, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: juridic, administraţie publică, economic sau inginerie 2. Perfecţionări (specializări): administraţie publică, dezvoltare regională; managementul proiectelor, analiză economică, evaluarea întreprinderii; politici publice 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare 4. Limbi străine: limba engleză sau franceză - citit/scris/vorbit - cunoştinţe de bază; 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de a acţiona strategic, capacitatea de planificare, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei, conduită corespunzătoare în timpul serviciului 6. Cerinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, disponibilitate pentru lucru peste program, disponibilitate pentru deplasări frecvente în interesul serviciului, respect şi loialitate faţă de lege şi faţă de interesele instituţiei, respectarea normelor de conduită şi a normelor de etică profesională în relaţiile cu ceilalţi funcţionari publici, cetăţeni etc. 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, capacitatea de a conduce, capacitatea de control, capacitatea de coordonare, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate, competenţă decizională, capacitatea de a delega, abilităţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului, competenţă în gestionarea resurselor locale, abilităţi în domeniul instruirii, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere. Atribuţiile postului: 1. conduce întreaga activitate a Direcţiei pentru dezvoltare locală; 2. coordonează şi controlează activitatea structurilor organizatorice ale direcţiei; 3. întocmeşte planurile de muncă, planifică şi repartizează sarcinile pe structuri funcţionale în cadrul direcţiei; 4. primeşte şi repartizează documentele adresate direcţiei; 5. verifică termenele, stadiul şi calitatea execuţiei sarcinilor transmise personalului din subordine; 6. participă direct şi efectiv la activitatea colectivelor/cadrelor cărora li s-au repartizat sarcini complexe şi/sau de mare importanţă; 7. rezolvă sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informări, analize etc.; 8. avizează documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale; 9. colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale; 10. conduce, coordonează şi controlează activitatea personalului subordonat; 11. colaborează cu alte direcţii din cadrul ministerului, cu alte ministere sau instituţii publice în vederea identificării şi asigurării surselor de finanţare a programelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice; 12. semnează corespondenţa direcţiei cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autorităţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice; 13. asigură sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţă tehnică de specialitate asociaţiilor de locatari şi proprietari; 14. analizează, ori de câte ori este nevoie, împreună cu şeful de serviciu, stadiul îndeplinirii activităţilor şi stabileşte măsuri de eficientizare; 15. monitorizează acţiunile ce privesc organizarea şi asigurarea unor forme diverse de asistenţă tehnică pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru structurile lor asociative, în vederea accesării fondurilor comunitare asociative comunităţilor locale; 16. îndrumă salariaţii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi transmite informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; 17. monitorizează dialogul permanent al structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale pe domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice (SCUP); 18. reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor în relaţiile cu organismele şi structurile asociative şi structurile europene - Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor - pe domeniul SCUP; 19. asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare; 20. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generală şi instituţiile publice colaboratoare; 21. ia toate măsurile pentru eficacitatea şi eficienţa direcţiei; 22. ia toate măsurile ce se impun şi răspunde ca toate lucrările şi activitatea aferentă direcţiei să se desfăşoare în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi regulamentele interne; 23. întocmeşte/contrasemnează, după caz, rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine; 24. execută orice alte sarcini prevăzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii emise de conducerea ministerului; 25. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţie şi celelalte direcţii; 26. îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate, conform dispoziţiilor art. 19 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/353/2002 la nivelul Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, astfel: a)elaborează şi supune aprobării secretarului de stat normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării structurii abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d)asigură relaţionarea cu structura abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; f)îl consiliază pe secretarul de stat în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g)îl informează pe secretarul de stat despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i)organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; k)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; m)prezintă secretarului de stat propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; n)efectuează, cu aprobarea secretarului de stat, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; o)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 1. Denumire: director 2. Clasa: - 3. Gradul profesional: - 4. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani. Sfera relaţională a titularului postului 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice:subordonat faţă de secretarul de stat, directorul general al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale;superior pentru: întregul personal al direcţiei; b)relaţii funcţionale:colaborează cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul său de activitate; c)relaţii de control:controlează activitatea personalului din subordine; d)relaţii de reprezentare:reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte structuri/unităţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite; b)cu organizaţii internaţionale: colaborează pe domeniul SCUP cu alte instituţii publice şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limitele de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenţă şi responsabilităţi, în scris, prin dispoziţie. Întocmit de: Numele şi prenumele ........ ................ ............ Funcţia publică de conducere: director general Semnătura ........ ................ ........ ........... Data întocmirii ........ ................ ........ .............. Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele ........ ................ ............ Semnătura ........ ................ ................ ........... Data ........ ................ ................ ........ ............ Contrasemnează: Numele şi prenumele ........ ................ Secretar de stat ........ ................ ........ Semnătura ........ ................ ............... Data ........ ................ ................ ........ ANEXA Nr. 5la regulament Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE Direcţia pentru administraţia publică locală Aprob Ministrul administraţiei şi internelor FIŞA POSTULUI Nr. ........ ................ ........ ......... Informaţii generale privind postul 1. Denumirea postului: director 2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere 3. Scopul principal al postului: coordonează şi răspunde de activitatea Direcţiei pentru administraţia publică locală, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor Condiţii specifice pentru ocuparea postului 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: juridic, economic, administraţie publică 2. Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea administraţie publică şi/sau dezvoltare locală, regională, managementul proiectelor 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare 4. Limbi străine: limba engleză sau franceză - citit/scris/vorbit - nivel mediu 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de planificare şi capacitatea de a acţiona strategic, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei, conduită corespunzătoare în timpul serviciului 6. Cerinţe specifice: experienţă şi cunoştinţe aprofundate în domeniul administraţiei publice locale, în gestionarea unor programe, proiecte, privind autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile acestora, finanţate din fondurile Uniunii Europene, precum şi în cooperarea cu instituţii europene: Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor, Consiliul Europei, cunoaşterea legislaţiei în domeniu, disponibilitate pentru lucru peste program, disponibilitate pentru deplasări frecvente în interesul serviciului 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de a planifica, de a coordona şi de a acţiona strategic, capacitate de consiliere şi îndrumare, capacitatea de a delega, abilităţi în gestionarea resurselor umane, abilităţi de mediere şi negociere. Atribuţiile postului: 1. conduce întreaga activitate a Direcţiei pentru administraţia publică locală; 2. coordonează şi controlează activitatea structurilor organizatorice ale direcţiei; 3. stabileşte obiectivele specifice, planifică şi organizează întreaga activitate a direcţiei; 4. avizează documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale; 5. colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea realizării sarcinilor de serviciu; 6. asigură elaborarea şi implementarea de proceduri privind monitorizarea îndeplinirii obiectivelor direcţiei; 7. analizează, ori de câte ori este nevoie, împreună cu şeful de serviciu, stadiul îndeplinirii activităţilor şi stabileşte măsuri de eficientizare; 8. asigură interfaţa Ministerului Administraţiei şi Internelor cu asociaţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi dialogul social pe domeniul administraţiei publice locale; 9. coordonează activităţile privind dezvoltarea democraţiei locale şi regionale, precum şi a parteneriatului cu asociaţiile autorităţilor publice locale în vederea perfecţionării cadrului legislativ; 10. coordonează activităţile privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale; 11. asigură monitorizarea procesului de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor publice locale privind modernizarea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul administraţiei publice locale; 12. coordonează asistenţa de specialitate pentru structurile asociative ale autorităţilor publice locale în vederea elaborării şi implementării programelor de dezvoltare locală; 13. asigură dezvoltarea cooperării descentralizate între autorităţile publice locale din România şi cele din ţările Uniunii Europene; 14. asigură realizarea şi gestionarea bazei de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor privind unităţile administrativ-teritoriale şi aleşii locali; 15. semnează corespondenţa direcţiei cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autorităţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice; 16. rezolvă sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informări, analize etc.; 17. avizează documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale; 18. asigură menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţie şi celelalte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor; 19. întocmeşte/contrasemnează, după caz, rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine; 20. execută orice alte sarcini prevăzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii emise de conducerea ministerului. Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 1. Denumire: director 2. Clasa: - 3. Gradul profesional: - 4. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani Sfera relaţională a titularului postului 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: - directorul general;
- secretarul de stat pentru comunităţi locale;

superior pentru personalul direcţiei; b)relaţii funcţionale: colaborează cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul său de activitate; c)relaţii de control:controlează activitatea personalului din subordine; d)relaţii de reprezentare:reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte direcţii şi unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor.2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite; b)cu organizaţii internaţionale: colaborează în limita mandatului acordat cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, experţi străini care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor programe comunitare în România/care acordă asistenţă tehnică sau cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului, camere de comerţ; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limitele de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega atribuţii şefului serviciului şi personalului din subordine pentru îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor. Întocmit de: Numele şi prenumele ........ ................ ............ Funcţia publică de conducere: director general Semnătura ........ ................ ........ ........... Data întocmirii ........ ................ ........ .............. Luat la cunoştinţă de ocupantul postului Numele şi prenumele ........ ................ ............ Semnătura ........ ................ ................ ........... Data ........ ................ ................ ........ ............ Contrasemnează: Numele şi prenumele ........ ................ Secretar de stat ........ ................ ........ Semnătura ........ ................ ............... Data ........ ................ ................ ........


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 252/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 252 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu