Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 8 din 5 martie 2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 179 din 23 martie 2009Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru servicii de interes general, prevăzut   în   anexa   care   face   parte   integrantă   din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Viorel Fifor,

secretar de stat

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru servicii de interes general

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Direcţia pentru servicii de interes general, denumită în continuare D.S.I.G., este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) D.S.I.G. este structura de specialitate, fără personalitate juridică, organizată în cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, desemnată cu exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin ministerului în calitate de autoritate competentă pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) D.S.I.G. exercită funcţia de analiză, sinteză, coordonare, monitorizare şi evaluare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare S.C.U.P., şi are competenţă teritorială generală în domeniul său de activitate.

(3)   D.S.I.G. supraveghează, coordonează, sprijină şi îndrumă pe linie de specialitate activitatea structurilor de profil din teritoriu şi a autorităţilor aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

CAPITOLUL II

Organizarea Direcţiei pentru servicii de interes general

Art. 3. - (1) D.S.I.G. se organizează la nivel de direcţie.

(2) Activitatea D.S.I.G. este coordonată de secretarul de stat pentru comunităţile locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) Organigrama D.S.I.G. este prevăzută în anexa nr. 1.

Art.  4. - (1) In  exercitarea  atribuţiilor sale,  D.S.I.G. colaborează cu unităţile din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia.

(2) In îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, D.S.I.G. îndrumă şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, supraveghează şi coordonează activitatea instituţiei prefectului pe domeniul S.C.U.P şi cooperează cu ministerele, cu autorităţile naţionale de reglementare, cu autorităţile de management al programelor operaţionale sectoriale, cu alte instituţii şi organisme cu atribuţii şi responsabilităţi în dezvoltarea şi finanţarea S.C.U.P. şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cu utilizatorii şi structurile asociative ale acestora, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi cu operatorii furnizori/prestatori ai S.C.U.P şi organizaţiile profesionale şi patronale ale acestora.

(3) Diagrama de relaţii a D.S.I.G. este prezentată în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III

Atribuţiile Direcţiei pentru servicii de interes general

Art. 5. - (1) Obiectivul general al D.S.I.G. este dezvoltarea armonioasă, durabilă şi sustenabilă a domeniului S.C.U.P, atingerea conformităţii acestuia din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu standardele europene, precum şi modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în concordanţă cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană cu privire la acest domeniu.

(2) Corespunzător obiectivului său general, D.S.I.G. are următoarele obiective specifice:

a) reglementarea coerentă şi unitară a sectorului S.C.U.P. şi implementarea acquis-ului comunitar aplicabil acestora;

b)  reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente S.C.U.P;

c)  implementarea standardelor de cost şi a indicatorilor de performanţă în activitatea curentă a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice subordonate acestora şi a operatorilor furnizori/prestatori ai S.C.U.P;

d) monitorizarea, centralizarea şi evaluarea evoluţiei la nivel naţional a indicatorilor de performanţă pentru domeniul S.C.U.P;

e)  constituirea unei baze de date privind infrastructura tehnico-edilitară aferentă S.C.U.R şi evoluţia indicatorilor de performanţă ai acestora;

f) generalizarea accesului membrilor colectivităţilor locale la facilităţile S.C.U.R şi creşterea calităţii serviciilor la standardele din Uniunea Europeană;

g) optimizarea şi eficientizarea gestiunii S.C.U.P, respectiv a funcţionării şi exploatării sistemelor de utilităţi publice aferente;

h) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional necesar întăririi capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi controlul funcţionării S.C.U.P şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

i) îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale de a iniţia, promova şi implementa proiecte de investiţii publice de interes local, sustenabile din punct de vedere tehnico-economic şi care să răspundă nevoilor şi posibilităţilor comunităţilor locale;

j) crearea şi perfecţionarea cadrului instituţional şi a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investiţii publice, inclusiv a fondurilor comunitare, destinate modernizării, dezvoltării şi eficientizării S.C.U.P. şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora;

k) susţinerea efectivă şi coerentă prin politici, programe şi planuri de acţiuni guvernamentale specifice, a reabilitării, modernizării şi dezvoltării la standardele Uniunii Europene a S.C.U.P, în special în zonele defavorizate, ca suport esenţial pentru menţinerea şi întărirea coeziunii economico-sociale.

Art. 6. -In vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor sale generale şi specifice, D.S.I.G. acţionează ca structură specializată a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi are următoarele atribuţii:

a) iniţiază, elaborează şi promovează spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniului său de activitate;

b)   analizează şi avizează propuneri de reglementări elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu impact asupra domeniului său de activitate;

c)   elaborează şi promovează spre aprobare Strategia naţională a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi strategiile sectoriale specifice domeniului său de activitate;

d)  asigură transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia internă şi monitorizează respectarea şi aplicarea acesteia în sfera S.C.U.P, inclusiv a celei referitoare la mediu şi dezvoltarea durabilă;

e)    monitorizează permanent starea S.C.U.P. şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, urmăreşte îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru elaborarea propriilor strategii şi programe pentru implementarea acestora;

f)  acţionează pentru instituirea şi implementarea, la nivel naţional, a unui sistem de benchmarking specific sectorului S.C.U.P, bazat pe un set de indicatori de performanţă unitar;

g) coordonează şi monitorizează implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

h) reprezintă interesele utilizatorilor S.C.U.P. în raporturile cu structurile administraţiei publice centrale şi locale, cu regiile şi societăţile comerciale de interes naţional furnizoare/prestatoare de utilităţi primare (energie electrică, combustibili, apă brută), precum şi cu sindicatele şi patronatele din sector;

i) reprezintă interesele sectorului S.C.U.P. în raporturile cu structurile similare din alte ţări şi cu cele existente la nivel comunitar, în vederea îndeplinirii cerinţelor impuse de reglementările europene;

j) acţionează pentru echilibrarea relaţiilor contractuale dintre regiile autonome şi/sau societăţile naţionale furnizoare de utilităţi primare, pe de o parte, şi operatorii S.C.U.R, pe de altă parte;

k) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale în vederea implementării formelor de gestiune delegată a S.C.U.P;

l) monitorizează problemele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P;

m) monitorizează Programul de transport public local 2008- 2011, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

n) monitorizează problemele asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

o) monitorizează derularea programului „Lapte-corn," în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

p) acordă consultanţă şi asistenţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la: implementarea legislaţiei specifice domeniului S.C.U.P; întocmirea strategiilor locale de dezvoltare a S.C.U.P. şi a planurilor de implementare aferente; organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P; organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate; implementarea programului „Lapte-corn";

q) asigură participarea specialiştilor direcţiei la activităţile unor comitete şi comisii care funcţionează pe lângă alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, inclusiv în consilii de administraţie ale operatorilor;

r) asigură legătura şi dialogul permanent cu societatea civilă, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale acestora, cu organizaţiile sindicale, patronale şi profesionale din domeniu, precum si cu organizaţiile utilizatorilor S.C.U.P;

s) verifică, singură sau în colaborare cu alte structuri specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectarea aplicării de către autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor legale în vigoare privind domeniul său de activitate.

Art. 7. - Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin, D.S.I.G. este organizată şi structurată pe următoarele grupe de activităţi principale:

a) monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

b)   reglementarea domeniului S.C.U.P, transpunerea şi armonizarea cu acquis-ul comunitar;

c) reglementarea şi monitorizarea programului „Lapte-corn";

d) reglementarea şi monitorizarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P, a asociaţiilor de proprietari/locatari, parteneriatul şi dialogul cu societatea civilă.

Art. 8. - Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 şi cuprinde următoarele activităţi specifice:

a)   monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2006;

b)  coordonarea şi sprijinirea metodologică a autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind accelerarea dezvoltării S.C.U.P. şi a planurilor de implementare aferente acestora;

c)  monitorizarea elaborării, aprobării şi implementării la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a strategiilor locale şi a planurilor de implementare aferente privind dezvoltarea S.C.U.P.;

d)  monitorizarea şi evaluarea implementării programelor de investiţii din domeniul S.C.U.P., pe baza strategiilor judeţene privind accelerarea dezvoltării S.C.U.P. şi a planurilor de implementare aferente acestora;

e)  coordonarea aplicării în teritoriu a măsurilor cu impact asupra S.C.U.P., adoptate la nivel central, şi verificarea transpunerii acestora la nivelul strategiilor locale şi al planurilor de implementare aferente;

f)    asigurarea comunicării interministeriale şi inter-instituţionale privind derularea procedurilor şi mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare;

g)  sprijinirea şi monitorizarea autorităţilor administraţiei publice locale în utilizarea instrumentelor structurale destinate dezvoltării şi modernizării infrastructurii S.C.U.P.;

h) colaborarea cu celelalte instituţii şi autorităţi centrale sau locale care au atribuţii şi responsabilităţi în implementarea măsurilor şi a programelor finanţate din fonduri comunitare;

i) promovarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a procedurilor şi mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare şi a metodologiilor privind întocmirea documentelor de programare şi a cererilor de finanţare.

Art. 9. - (1) Reglementarea domeniului S.C.U.P., transpunerea şi armonizarea cu acquis-ul comunitar cuprind următoarele activităţi specifice:

a)  elaborarea şi promovarea la avizare şi/sau aprobare a proiectelor de legi, hotărâri ale Guvernului şi alte acte normative pentru domeniul S.C.U.P.;

b)   corelarea, armonizarea şi transpunerea în legislaţia internă a acquis-ului comunitar specific domeniului S.C.U.P.;

c) transpunerea legislaţiei comunitate de mediu şi dezvoltare durabilă în legislaţia internă referitoare la S.C.U.P. şi monitorizarea aplicării şi respectării acesteia de către factorii implicaţi: autorităţi ale administraţiei publice locale, operatori, respectiv utilizatori;

d) crearea cadrului legal şi asigurarea consultanţei necesare pentru atragerea şi participarea capitalului privat la finanţarea modernizării si dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente S.C.U.P;

e)  avizarea proiectelor de acte normative cu impact asupra activităţilor specifice S.C.U.P., elaborate de alte structuri din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;

f)  elaborarea strategiilor, programelor şi politicilor publice pentru domeniul S.C.U.P.;

g)    elaborarea planurilor de acţiune şi a măsurilor guvernamentale privind modernizarea si dezvoltarea domeniului S.C.U.P;

h) întocmirea bazei de date referitoare la sectorul S.C.U.P. şi la infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia şi punerea acestor informaţii la dispoziţia autorităţilor implicate;

i) colaborarea cu organizaţiile şi autorităţile competente similare din ţările Uniunii Europene pentru reglementarea unitară a modului de organizare şi funcţionare a S.C.U.P., cu avizul sau prin intermediul Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

j) reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, alături de Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale, în relaţiile internaţionale pe domeniul S.C.U.P.

(2) Pe durata derulării programelor de investiţii publice în domeniul infrastructurii S.C.U.P, finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, D.S.I.G. poate acţiona potrivit atribuţiilor delegate de autorităţile de management al instrumentelor structurale în calitatea de organism intermediar, având ca principală sarcină de serviciu îndeplinirea activităţilor ce ţin de iniţierea, fundamentarea şi promovarea programelor de investiţii, respectiv monitorizarea progresului implementării acestora, şi anume:

a) sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale pentru pregătirea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă S.C.U.P. fezabile, finanţate prin instrumentele structurale, având ca scop dezvoltarea şi modernizarea acesteia şi, implicit, creşterea calităţii S.C.U.P;

b) monitorizarea şi evaluarea procedurilor de implementare a programelor de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor finanţate din fonduri comunitare prin intermediul diferitelor programe operaţionale sectoriale, în contextul accesării şi asigurării absorbţiei fondurilor europene alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;

c) pregătirea portofoliului de proiecte finanţabile prin diverse programe operaţionale sectoriale, prin împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale sau prin asociere cu capitalul privat;

d) analiza şi evaluarea portofoliului de proiecte fezabile, cu studii tehnico-economice şi detalii de execuţie corespunzătoare, pregătite de autorităţile administraţiei publice locale pentru implementare;

e) asigurarea procesului de selecţie a proiectelor finanţabile din fonduri comunitare şi/sau din împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, cu respectarea procedurilor specifice acestor fonduri.

Art. 10. - Reglementarea şi monitorizarea programului „Lapte-corn" cuprind următoarele activităţi specifice:

a)  elaborarea şi actualizarea actelor normative care asigură cadrul juridic şi instituţional necesar aplicării programului;

b)    colaborarea cu alte ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru fundamentarea altor programe de suplimente alimentare distribuite gratuit copiilor;

c)  elaborarea actelor normative pentru instituţionalizarea şi implementarea unor programe similare;

d) monitorizarea pregătirii, organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie în cadrul programului;

e)   monitorizarea respectării, prin intermediul consiliilor judeţene, a instituţiei prefectului şi a oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor, a calităţii produselor, a condiţiilor de transport al produselor, a condiţiilor igienico-sanitare la producţia, transportul şi distribuţia produselor, a graficului de livrare a produselor, a normelor de etichetare, marcare şi ambalare a produselor;

f)    centralizarea informaţiilor necesare fundamentării bugetului aferent programului şi transmiterea acestora Ministerului Finanţelor Publice, în vederea defalcării pe judeţe;

g) colaborarea cu alte ministere pentru accesarea fondurilor europene şi utilizarea acestora pentru finanţarea programului.

Art. 11. - Monitorizarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P, a asociaţiilor de proprietari/locatari, parteneriatul şi dialogul cu societatea civilă includ următoarele activităţi specifice:

a) elaborarea cadrului juridic necesar înregistrării, organizării si funcţionării asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P;

b)   îndrumarea şi asistarea autorităţilor administraţiei publice locale în constituirea, înregistrarea, organizarea şi managementul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P., inclusiv prin elaborarea şi difuzarea unor ghiduri şi instrucţiuni;

c)  monitorizarea aplicării şi respectării de către autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

d) sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale pentru stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţă tehnică de specialitate, asociaţiilor de locatari şi proprietari;

e)   verificarea respectării şi aplicării metodologiilor de repartizare între proprietăţile individuale din cadrul condominiilor a consumurilor de utilităţi elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C), precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2007, la sesizarea asociaţiilor de proprietari/locatari;

f)  organizarea şi participarea la întâlniri şi consultări cu asociaţiile de proprietari/locatari în vederea îmbunătăţirii legislaţiei şi a modului în care sunt aplicate actele normative în vigoare referitoare la asociaţiile de proprietari;

g)  colaborarea cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru elaborarea actelor normative necesare aplicării Legii nr. 230/2007;

h) consultarea şi dialogul permanent pe domeniul S.C.U.P cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

i) contactul şi dialogul permanente cu partenerii din domeniul S.C.U.P: patronate, sindicate, asociaţii profesionale şi asociaţii ale utilizatorilor;

j) gestionarea contactului şi dialogului cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, respectiv ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Conducerea Direcţiei pentru servicii de interes general

Art. 12. - (1) Conducerea D.S.I.G. este asigurată de director. Directorul se subordonează direct secretarului de stat pentru comunităţile locale.

(2)   Directorul conduce întreaga activitate a D.S.I.G. şi răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care direcţia şi personalul acesteia o desfăşoară.

(3) Directorul îndeplineşte atribuţiile stipulate în fişa postului prevăzută în anexa nr.3.

Art. 13. - (1) Directorul reprezintă D.S.I.G., potrivit competenţelor legale şi mandatului primit din partea conducerii ministerului, în relaţiile cu alte structuri, direcţii, compartimente sau servicii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului, cu operatorii furnizori/prestatori ai S.C.U.P. şi cu organizaţiile profesionale şi patronale ale acestora, cu sindicatele, cu ministerele şi cu alte autorităţi, organisme sau instituţii ale administraţiei publice centrale cu atribuţii şi responsabilităţi adiacente domeniului de competenţă al D.S.I.G.

(2)  Directorul poate delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa sau poate încredinţa mandatul de reprezentare unor persoane din subordine.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale de conducere, directorul emite dispoziţii scrise sau verbale, obligatorii pentru personalul din subordine, sub rezerva legalităţii.

Art. 14. - (1) Personalul D.S.I.G. este format din funcţionari publici şi personal contractual, repartizaţi pe domenii de activitate.

(2) Intregul personal al D.S.I.G este subordonat directorului.

(3)    Personalul D.S.I.G. răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişei postului.

(4) Fişa postului pentru personalul D.S.I.G. va fi întocmită de către director, se contrasemnează de secretarul de stat coordonator şi se aprobă de către ministrul administraţiei şi internelor.

Art. 15. - (1) In scopul realizării obiectivelor sale, D.S.I.G. poate angaja colaboratori externi, inclusiv firme de consultanţă, pe bază de contract.

(2) Pe parcursul desfăşurării activităţii proprii, personalul D.S.I.G. aplică prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale legislaţiei româneşti şi comunitare adiacente domeniului său de activitate şi se supune ordinelor ministrului administraţiei şi internelor şi dispoziţiilor secretarului de stat pentru comunităţile locale.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 16. - Personalul D.S.I.G. poate beneficia, în condiţiile legii, pe durata derulării programelor de investiţii, de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) După aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a D.S.I.G. se aduce la cunoştinţa personalului propriu. Personalul D.S.I.G. este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, precum şi prevederile legislaţiei interne şi europene care reglementează domeniul S.C.U.P.

(2) Personalul D.S.I.G. are obligaţia să respecte confidenţialitatea datelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

ORGANIGRAMA

Direcţiei pentru servicii de interes general

ANEXA Nr. 2*) la regulament

DIAGRAMA   DE   RELAŢII

a Direcţiei pentru servicii de interes general

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 la regulament

Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia pentru servicii de interes general

Aprob

FIŞA POSTULUI

Nr ............................

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere

3. Scopul principal al postului: conducerea, coordonarea, îndrumarea, verificarea şi controlul întregii activităţii a Direcţiei pentru servicii de interes general

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic

2.  Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau cursuri postuniversitare în domeniul administraţiei publice

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Windows, Microsoft (Word, Excel, Power Point), nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cunoaşterea - citit, vorbit, scris - la nivel mediu a unei limbi de circulaţie europeană

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• capacitate de analiză şi sinteză;

• capacitate de planificare şi de a acţiona strategic;

• adaptabilitate, creativitate şi spirit de iniţiativă;

•  capacitate de a îndeplini atribuţiile corespunzătoare funcţiei, atribuţiile delegate, precum şi activităţile cu caracter neplanificat;

• capacitate de a anticipa problemele şi de a propune şi pune în practică soluţii proprii, precum şi pe cele dispuse, în scopul rezolvării în timp util a acestora;

• asumarea responsabilităţilor şi a eventualelor consecinţe ale măsurilor adoptate;

• capacitate de a acţiona individual şi în echipă pentru rezolvarea problemelor şi realizarea obiectivelor direcţiei;

•  capacitate de a anticipa cerinţele, oportunităţile şi constrângerile viitoare şi  de identifica posibilele riscuri, de a selecta aspectele esenţiale ale activităţii direcţiei;

• aptitudine de a comunica în scris şi verbal, de a transmite şi de a recepta cu uşurinţă informaţiile;

•  capacitate de consiliere şi îndrumare a personalului din subordine şi de valorificare a potenţialului personalului din subordine.

6. Cerinţe specifice:

• cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

• disponibilitate pentru lucru peste program;

• disponibilitate pentru deplasări frecvente în interesul serviciului;

• respect şi loialitate faţă de lege şi faţă de interesele instituţiei;

• respectarea normelor de conduită şi a normelor de etică profesională în relaţiile cu ceilalţi funcţionari publici, cu cetăţenii etc.

7. Competenţa managerială (cunoştinţe, calităţi şi aptitudini manageriale):

• capacitate organizatorică;

• capacitate de conducere, coordonare şi control;

• capacitate de a acţiona în condiţii de stres, rapiditate în luarea deciziilor;

abilităţi în gestionarea resurselor umane şi de a dezvolta calităţile profesionale ale subordonaţilor;

• abilităţi de mediere, negociere şi gestionare a situaţiilor conflictuale apărute în cadrul colectivului;

• obiectivitate în aprecierea şi stabilirea recompenselor materiale acordate personalului din subordine._________________

Atribuţiile postului:

• conduce întreaga activitate a D.S.I.G.;

• coordonează şi controlează activitatea structurilor organizatorice ale direcţiei;

• întocmeşte planurile de muncă, planifică şi repartizează sarcinile pe structuri funcţionale în cadrul direcţiei;

• primeşte şi repartizează documentele adresate direcţiei;

• verifică termenele, stadiul şi calitatea execuţiei sarcinilor transmise personalului din subordine;

• asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine pentru realizarea sarcinilor complexe;

•  participă direct şi efectiv la activitatea colectivelor/cadrelor cărora li s-au repartizat sarcini complexe şi/sau de mare importanţă;

• rezolvă sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informări, analize, sinteze etc;

• avizează documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale;

• evaluează, raportează şi propune conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor măsuri în domeniul serviciilor de interes general;

• colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi/sau neguvernamentale pe domeniul serviciilor publice de interes general;

•   reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi/sau neguvernamentale, conform ariei de competenţă;

• colaborează cu alte direcţii din cadrul ministerului, cu alte ministere sau instituţii publice în vederea identificării şi asigurării surselor de finanţare a programelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice;

• acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pe domeniul serviciilor publice de interes general;

•  asigură reprezentarea intereselor autorităţilor publice locale legate de modul de organizare, funcţionare şi gestionare a serviciilor publice de interes general în raport cu alte autorităţi centrale, respectiv: Parlament, ministere, autorităţi de reglementare, agenţii guvernamentale;

•  asigură sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţă tehnică de specialitate asociaţiilor de locatari şi proprietari;

• iniţiază, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte guvernamentale cu finanţare internă şi internaţională privind dezvoltarea durabilă socioeconomică a localităţilor, creşterea eficienţei serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii publice, protecţia mediului;

•  monitorizează acţiunile ce privesc organizarea şi asigurarea unor forme diverse de asistenţă tehnică pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru structurile lor asociative, în vederea accesării fondurilor comunitare destinate comunităţilor locale;

• monitorizează dialogul permanent al structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu ministerele şi cu celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale pe domeniul S.C.U.P;

• reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor la acţiunile organizate de structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale pe domeniul S.C.U.P.;

•  reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor în relaţiile cu organismele şi structurile europene - Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor - pe domeniul S.C.U.P.;

•  monitorizează acţiunile ce privesc colaborarea cu direcţiile de resort din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la stabilirea şi derularea unor acţiuni de cooperare transfrontalieră, interregională, de înfrăţire între localităţi, de asociere si cooperare cu autorităţi similare din alte ţări pe domeniul S.C.U.P;

• monitorizează acţiunile ce privesc dialogul şi parteneriatul social cu federaţiile sindicale şi patronatul din serviciile publice de interes general, în cadrul Comisiei de dialog social a ministerului, respectiv a subcomisiei pentru domeniul serviciilor publice de interes general; asigură şi monitorizează activităţile subcomisiilor de dialog social de la nivelul prefecturilor.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

Denumire: director

Clasă:

Grad profesional:

Vechimea în specialitate necesară: 5 ani

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat direct faţă de: secretarul de stat pentru comunităţile locale şi ministrului administraţiei şi internelor

- superior pentru: întregul personal al direcţiei

b) Relaţii funcţionale: colaborează cu toate structurile din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv cu autorităţile şi instituţiile aflate în subordonare/coordonare

c) Relaţii de control: verifică şi controlează activitatea întregului personal al direcţiei

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte structuri/unităţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează pe domeniul S.C.U.P cu alte instituţii publice şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

b) cu organizaţii internaţionale: colaborează pe domeniul S.C.U.P. cu instituţii similare din străinătate, organizaţii internaţionale etc, în limita mandatului primit de la conducerea ministerului

c) cu persoane juridice private: colaborează cu persoane juridice private pentru atingerea obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul S.C.U.P., în limita mandatului acordat de conducerea ministerului

3. Limite de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega atribuţii din competenţa sa unor categorii de personal din cadrul direcţiei

Intocmit de:

1. Numele şi prenumele:

2. Funcţia publică de conducere:

3. Semnătura:............................

4. Data întocmirii:.....................

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

1. Numele şi prenumele:

2. Semnătura......................................................

3. Data................................................................

Contrasemnează:

1. Numele şi prenumele:

2. Funcţia publică de conducere:

3. Semnătura:.........................

4. Data întocmirii:.....................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu