Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1847 din 01.07.2014

pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 18 iulie 2014SmartCity1

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 781 şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 4Se aprobă Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi, prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 5Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: a)Decizie de declarare în inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.90; b)Decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91; c)Decizie de îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.92; d)Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93; e)Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cod M.F.P. 14.13.07.99/1; f)Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală, cod M.F.P. 14.13.07.99/2; g)Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală, cod M.F.P. 14.13.26.99/a; h)Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală, cod M.F.P. 14.13.07.99/d.i., prevăzute în anexele nr. 5a)-5h). Articolul 6Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 5 sunt prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 7 (1) Pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor. Articolul 8 (1) Contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.(2) Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale la reactivare sunt înregistrate din oficiu în scopuri de TVA de către organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării. Articolul 9Înscrierea şi scoaterea inactivităţii fiscale în/din evidenţa cazierului fiscal al contribuabilului şi al reprezentanţilor legali ai acestuia se fac potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10 (1) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se organizează la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 7.(2) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice“. Articolul 11Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 781 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz. Articolul 12(1) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. I, III şi IV, anexa nr. 2 cap. I şi IV, anexa nr. 3 cap. I, IV şi V, precum şi în anexa nr. 4 se aplică de către compartimentele cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, denumite în continuare compartimente de specialitate.(2) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II secţiunile A, B şi C, anexa nr. 2 cap. II şi în anexa nr. 3 cap. II se aplică de către organele cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv de structurile de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate, după caz, şi numai pentru activităţile desfăşurate de acestea, conform competenţelor.(3) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II secţiunea D, anexa nr. 2 cap. III şi în anexa nr. 3 cap. III se aplică de către Direcţia generală antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor. Articolul 13Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluţionează de compartimentul cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pe baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal, de Direcţia generală antifraudă fiscală sau de organul de inspecţie fiscală care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal. Articolul 14Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 15Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 26 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează această calitate până la îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute de lege. Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 19Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu
ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) din
Codul de procedură fiscală I. Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală A. Prevederi generale 1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege. 2. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:

100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;

112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;

101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“;

300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“;

301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;

390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri“;

394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“.3. Procedura pentru întocmirea listei contribuabililor declaraţi inactivi se aplică semestrial, astfel: a)începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent); b)începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie - noiembrie).4. Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal, depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţă până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării. 5. Prezenta procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală. 6. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi. B. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi 1. Lunar, organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare. 2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite potrivit pct. 1. 3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele: a)se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală din cele prevăzute la secţiunea A pct. 2; b)nu se selectează:

contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);

contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală;

sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.4. Lista prevăzută la pct. 2 conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: a)denumirea contribuabilului; b)codul de identificare fiscală; c)domiciliul fiscal; d)codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.5. În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenţa sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 5e) la ordin. Comunicarea notificării se realizează potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală. 6. Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor prevăzute la pct. 5, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi. 7. După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte câte o decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin. 8. Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. 9. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date: a)denumirea contribuabilului; b)codul de identificare fiscală; c)domiciliul fiscal; d)data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate; e)denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.10. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. II. Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală A. Prevederi generale 1. Pentru a fi declaraţi inactivi, în sensul prezentei proceduri, contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: a)se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; b)organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.2. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 revine organelor de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi structurilor sale subordonate, respectiv structurilor de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate, după caz. 3. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 lit. b) revine Direcţiei generale antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor. B. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia 1. În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmeşte un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie. Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale. 2. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde: a)procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control împreună cu invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale; b)avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.C. Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat 1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite şi la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului. 1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează. 2. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acesta. 3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de inspecţie fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de organul de inspecţie fiscală pentru identificarea acestuia. 4. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente: a)invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale; b)orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.5. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde: a)procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control; b)avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.6. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la secţiunea B pct. 2 şi pct. 5 din prezenta secţiune, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin. D. Procedura privind verificarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat 1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite şi la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului. 1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează. 2. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de control poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acesta. 3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de control, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia. 4. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente: a)invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de control pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale; b)orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.5. La finalizarea controlului, organul de control întocmeşte un dosar care va cuprinde: a)procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control; b)avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.6. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 5, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin. III. Procedura de emitere şi comunicare a deciziei de declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală 1. Pe baza avizului primit de la organul de inspecţie fiscală competent sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin. 2. Prevederile cap. I secţiunea B pct. 8-10 se aplică corespunzător. IV. Dispoziţii finale 1. Dacă înainte de aprobarea de către directorul general a deciziei de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate primeşte avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală, sistează procedura de declarare în inactivitate, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. 2. Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de declarare a inactivităţii, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, şi continuarea procedurii de declarare în inactivitate fiscală, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală. Referatul se avizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal. 3. La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi I. Procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală A. Prevederi generale 1. Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a)să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege; b)să nu înregistreze obligaţii fiscale restante; c)organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.2. Condiţia prevăzută la pct. 1 lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală. 3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative. 4. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. 5. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat. B. Fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi 1. În cazul în care un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat. 2. După primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1. 3. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale. 4. Perioada supusă verificării cuprinde termenele de declarare aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale, inclusiv pentru perioada în care contribuabilul a fost declarat inactiv. 5. Se consideră că un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală. 6. Îndeplinirea obligaţiilor de plată se verifică de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plătitori, la solicitarea compartimentului de specialitate. 7. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi plată, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin. 8. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. 9. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de reactivare se respinge. 10. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia respingerii şi la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor. 11. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin. 12. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. 13. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-12. 14. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil:

datele de identificare ale acestuia (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);

numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

motivaţia propunerii de reactivare.15. Referatul se avizează, după caz, de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau de conducătorul organului fiscal competent. 16.1. Referatul cuprinzând contribuabilii propuşi pentru reactivare se transmite organului de inspecţie fiscală competent, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, numai pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sau pentru contribuabilii care au fost propuşi pentru declararea în inactivitate de către organele de inspecţie fiscală şi declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală. 16.2. În cazul în care propunerea de inactivare a contribuabilului a fost făcută de către Direcţia generală antifraudă fiscală, referatul se transmite acesteia, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală. 17. Ca urmare a controlului, organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală întocmeşte documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, înscriind ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală. 18. Avizul se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent sau al Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. 19. Pe baza referatului aprobat şi a avizului, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5b) la ordin. 20. Decizia de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. 21. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date: a)denumirea contribuabilului; b)codul de identificare fiscală; c)domiciliul fiscal; d)data reactivării, şi anume data comunicării deciziei de reactivare a contribuabilului; e)denumirea organului fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.22. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor. 23. În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin. 24. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. 25. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de reactivare se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 26. Procedura prevăzută de prezentul capitol, cu excepţia secţiunii B pct. 6 şi 16.1-18, se aplică şi în cazul reactivării, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, a contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare. II. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală 1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite organului de inspecţie fiscală competent referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare, numai pentru contribuabilii prevăzuţi la cap. I secţiunea B pct. 16.1. 2. După primirea referatului, organul de inspecţie fiscală se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat. În acest sens, organul de inspecţie fiscală verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată. 3. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un dosar care va cuprinde: a)proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat; b)avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit. III. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală 1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite Direcţiei generale antifraudă fiscală referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare. 2. După primirea referatului, organul de control se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat. În acest sens, organul de control verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată. 3. La finalizarea controlului, organul de control va întocmi un dosar care va cuprinde: a)proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat; b)avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de control.4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. IV. Dispoziţii finale La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. ANEXA Nr. 3PROCEDURĂ de îndreptare a erorilor materiale I. Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală A. Prevederi generale 1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz. 2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri. B. Fluxul privind îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi 1. După primirea cererii, organul fiscal verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori a organului fiscal. 2. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la condiţiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv/reactivat, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin. 3. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. 4. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de îndreptare a erorii materiale se respinge. 5. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii, la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor. 6. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin. 7. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. 8. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-7. 9. Dacă se constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu: a)datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală); b)numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv/reactivat; c)dacă propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor inactivi/reactivaţi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul şi data cererii); d)descrierea situaţiei care a condus la înscrierea, din eroare, a contribuabilului în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi; e)propunerea de îndreptare a erorii materiale.10. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor. 11. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia de îndreptare a erorii materiale, prevăzută în anexa nr. 5c) la ordin, se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. 12. Decizia se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. 13. Procedura prevăzută la pct. 9-12 se desfăşoară în maximum 5 zile lucrătoare. 14. Contribuabilii pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind declararea inactivităţii fiscale se elimină din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi îşi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. 15. În cazul acestor contribuabili se anulează şi scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se menţine data înregistrării în scopuri de TVA iniţială, contribuabilul păstrându-şi această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia. 16. În cazul contribuabililor pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind reactivarea, se operează corespunzător în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, în sensul eliminării menţiunilor privind reactivarea, aceşti contribuabili păstrând calitatea de contribuabili inactivi de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. 17. Pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 16 care, în urma reactivării, au fost înregistraţi în scopuri de TVA, organul fiscal anulează decizia de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA. 18. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor. 19. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin. 20. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. 21. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. II. Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală 1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul. 2. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea spre soluţionare organului de inspecţie fiscală competent. 3. Organul de inspecţie fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de inspecţie fiscală şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil prin cerere. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un proces-verbal, la care va anexa documentele justificative care să ateste funcţionarea la domiciliul fiscal declarat. 4. După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, organul de inspecţie fiscală întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent. 5. Avizul prevăzut la pct. 4 se transmite, împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control, organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz. III. Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală 1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul. 2. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea spre soluţionare Direcţiei generale antifraudă fiscală. 3. Direcţia generală antifraudă fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de control şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil prin cerere. La finalizarea controlului, organul de control va întocmi un proces-verbal, la care va anexa documentele justificative care să ateste funcţionarea la domiciliul fiscal declarat. 4. După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, organul de control întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de control. 5. Avizul prevăzut la pct. 4 se transmite, împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control, organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz. IV. Procedura de emitere a deciziei de îndreptare a erorii materiale/deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală 1. Organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, întocmeşte documentaţia privind îndreptarea erorii materiale sau, după caz, pentru respingerea solicitării de îndreptare a acesteia, potrivit procedurii specifice, care se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil. Pe baza documentaţiei, organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, întocmeşte avizul privind propunerea de aprobare/respingere a îndreptării erorii materiale, care se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent, respectiv conducătorul Direcţiei generale antifraudă fiscală. 2. Dacă organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, propune respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia organului de inspecţie fiscală competent sau a Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin. 3. Prevederile cap. I secţiunea B pct. 20 şi 21 se aplică corespunzător. 4. Dacă organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, propune aprobarea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia, prevăzută în anexa nr. 5c) la ordin, se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. 5. Prevederile cap. I secţiunea B pct. 12, 14, 15, 16, 17 şi 21 se aplică corespunzător. V. Dispoziţii finale La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. ANEXA Nr. 4PROCEDURĂ de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi 1. Pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi şi care îşi încetează activitatea se actualizează corespunzător de către organele fiscale în a căror evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. 2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îşi încetează activitatea, denumiţi în continuare contribuabili radiaţi, sunt: a)comercianţii radiaţi din registrul comerţului; b)ceilalţi contribuabili, cu excepţia comercianţilor, care la încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.3. În prima zi a fiecărei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:

datele de identificare ale contribuabililor radiaţi (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);

numărul şi data documentului care atestă radierea;

data radierii;

numărul şi data deciziei prin care respectivii contribuabili au fost declaraţi inactivi;

propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.4. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de către conducătorul organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. 5. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de către directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor. 6. Pe baza referatului aprobat se întocmeşte lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declaraţi inactivi care au fost radiaţi din Registrul contribuabililor. 7. Listele avizate de conducătorul organului fiscal/directorul general adjunct şi confirmate electronic se transmit în format electronic de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili către Direcţia generală de tehnologia informaţiei. 8. Procedura prevăzută la pct. 3-7 se desfăşoară în maximum 5 zile lucrătoare. 9. În prima zi de la primirea listelor prevăzute la pct. 7, Direcţia generală de tehnologia informaţiei verifică fiecare contribuabil din liste prin raportare la informaţiile existente în Registrul contribuabililor la nivel central şi în situaţia confirmării radierii operează în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, înscriind, pentru fiecare contribuabil din listă, data radierii. În cazul în care se constată că unii contribuabili nu figurează ca fiind radiaţi în Registrul contribuabililor la nivel central, Direcţia generală de tehnologia informaţiei comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili lista contribuabili care se află în această situaţie. 10. Contribuabililor declaraţi inactivi care au fost radiaţi li se păstrează istoricul în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiaţi. ANEXA Nr. 5a)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......... Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: DECIZIE DE DECLARARE ÎN INACTIVITATE Către: Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Domiciliul fiscal: localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........... nr. ............, bl. ......., ap ......, et. ..............., judeţul/sectorul ........ ................ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. a)/lit. b)/lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi declarat inactiv. Motivaţia declarării în inactivitate fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice“. Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală. Menţionăm că, începând cu data declarării în inactivitate fiscală, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Director general Numele şi prenumele ........ ................ .......... Semnătura şi ştampila unităţii ........ ............. cod M.F.P. 14.13.26.90 www.anaf.ro ANEXA Nr. 5b)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......... Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: DECIZIE DE REACTIVARE Către: Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Domiciliul fiscal: localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........... nr. ............, bl. ......., ap ......, et. ..............., judeţul/sectorul ........ ................ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi reactivat. În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice“. Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală. În situaţia în care, înaintea declarării inactivităţii fiscale, aveaţi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, după reactivare veţi fi înregistrat din oficiu în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Director general Numele şi prenumele ........ ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........ ......... cod M.F.P. 14.13.26.91 www.anaf.ro ANEXA Nr. 5c)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......... Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: DECIZIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE Către: Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Domiciliul fiscal: localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........... nr. ............, bl. ......., ap ......, et. ..............., judeţul/sectorul ........ ................ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... Având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat că aţi fost declarat inactiv/reactivat din eroare, vă comunicăm anularea Deciziei de declarare în inactivitate/Deciziei de reactivare nr .............. din data de ........ ......../a poziţiei nr. ........ ......... din Lista contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ........ ........ din data de ........ ........., cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Director general, Numele şi prenumele ........ ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........ ......... cod M.F.P. 14.13.26.92 www.anaf.ro ANEXA Nr. 5d)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......... Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: DECIZIE DE RESPINGERE a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale Către: Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Domiciliul fiscal: localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........... nr. ............, bl. ......., ap ......, et. ..............., judeţul/sectorul ........ ................ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... Ca urmare a Cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale nr. ........ ................ din data de ........ ......... şi având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, prin prezenta decizie vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă. Motivaţia respingerii cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale ........ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Director general, Numele şi prenumele ........ ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........ ......... cod M.F.P. 14.13.26.93 www.anaf.ro ANEXA Nr. 5e)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......... Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală ........ ................ ................ ........ .......... Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În conformitate cu prevederile art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că sunteţi inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi. Pentru a nu fi declarat inactiv, aveţi obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor declarative înscrise în vectorul fiscal, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări. De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul........ ................ ........ ........., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........ ............, între orele ........ ............... . În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim. Conducătorul unităţii fiscale, Numele şi prenumele ........ ........ .......... Semnătura şi ştampila unităţii ............... Întocmit Numele şi prenumele ........ ........ ........... Funcţia ........ ................ ................ ........ Semnătura ........ ................ ........ ........... cod M.F.P. 14.13.07.99/1 www.anaf.ro ANEXA Nr. 5f)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......... Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală ........ ................ ................ ........ .......... Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: NOTIFICARE privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală Către: Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Judeţul ........ ................ ........ ........, localitatea ........ ................ ................ ..........., codul poştal ........ ................ .........., str. ........ ................ .......... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul ........... Din analiza Cererii dumneavoastră de eliminare din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, ca urmare a unei erori/Cererii de reactivare, înregistrată sub nr. ........ ............ din data ........ ........ ............, a rezultat că există neconcordanţe între datele furnizate de dumneavoastră în cerere şi evidenţele fiscale privind depunerea formularelor:  100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;  112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;  101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“;  300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“;  301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;  390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri“;  394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, precum şi/sau privind plata următoarelor obligaţii fiscale: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul........ ................ ................ ................ ........., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........ ................ ..........., între orele ........ ........ ............... . În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea dumneavoastră va fi respinsă. Conducătorul unităţii fiscale, Numele şi prenumele ........ ........ .......... Semnătura şi ştampila unităţii ............... Întocmit Numele şi prenumele ........ ........ .............. Funcţia ........ ................ ................ ........... Semnătura ........ ................ ........ .............. cod M.F.P. 14.13.07.99/2 www.anaf.ro ANEXA Nr. 5g)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......... Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ........ ........ ............ Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP Bucureşti Administraţia Sectorului ......... a Finanţelor Publice Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: AVIZ privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de: a)declarare a inactivităţii fiscale; b)aprobare/respingere a solicitării de reactivare; c)aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Domiciliul fiscal: localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ............ nr. ............, bl. ......., ap. ....., et. .............., judeţul/sectorul ........ ................ ................ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... Motivaţia propunerii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Conducătorul organului de inspecţie fiscală, Numele şi prenumele ........ ................ .......... Semnătura şi ştampila unităţii ........ ............. cod M.F.P. 14.13.26.99/a www.anaf.ro ANEXA Nr. 5h)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală antifraudă fiscală Nr. ........ ........./........ ......... Sigla D.G.A.F. Adresa: Tel.: Fax: E-mail: AVIZ privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de: a)declarare a inactivităţii fiscale; b)aprobare/respingere a solicitării de reactivare; c)aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Domiciliul fiscal: localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........... nr. ............, bl. ......., ap. ....., et. ..............., judeţul/sectorul ........ ................ ................ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... Motivaţia propunerii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Inspector general antifraudă, Numele şi prenumele ........ ................ .......... Semnătura şi ştampila unităţii ........ ............. cod M.F.P. 14.13.07.99/d.i. www.anaf.ro ANEXA Nr. 6Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

Decizie de declarare în inactivitate
1. Denumire: Decizie de declarare în inactivitate
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.90
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru declararea stării de inactivitate a contribuabililor.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de organul fiscal competent.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de reactivare
1. Denumire: Decizie de reactivare
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.91
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de organul fiscal competent.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de îndreptare a erorii materiale
1. Denumire: Decizie de îndreptare a erorii materiale
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.92
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru anularea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de organul fiscal competent.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
1. Denumire: Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.93
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru respingerea cererii de reactivare şi a cererii de îndreptare a erorii materiale.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de organul fiscal competent.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1. Denumire: Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/1
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de organul fiscal competent.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
1. Denumire: Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/2
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care solicită reactivarea/ştergerea din evidenţa contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de organul fiscal competent.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.99/a
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de organul de inspecţie fiscală competent.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;
- copia la organul de inspecţie fiscală.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală
1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală
2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/d.i.
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.
8. Se întocmeşte în două exemplare;
de Direcţia generală antifraudă fiscală.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;
- copia la Direcţia generală antifraudă fiscală.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

NOTĂ: În spaţiul în care este menţionată sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează organul fiscal competent/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare. ANEXA Nr. 7ORGANIZAREA Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi 1. Se organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, cu următoarea structură: a)datele de identificare a contribuabilului:

denumirea contribuabilului;

codul de identificare fiscală;

domiciliul fiscal; b)situaţia curentă a contribuabilului, care cuprinde, după caz, informaţii referitoare la:b1) date privind declararea inactivităţii fiscale:

data declarării ca inactiv (zz/ll/aa), şi anume data comunicării deciziei de declarare în inactivitate contribuabilului;

numărul şi data deciziei de declarare în inactivitate;

organul fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz;

data înscrierii inactivităţii fiscale în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;

data anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA (zz/ll/aa);b2) date privind reactivarea:

data reactivării ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de reactivare (zz/ll/aa), şi anume data comunicării deciziei de reactivare;

numărul şi data deciziei de reactivare;

data înscrierii deciziei de reactivare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;

organul fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz;

data reînregistrării în scopuri de TVA;b3) date privind încetarea activităţii/radierea contribuabilului:

data încetării activităţii/radierii; c)situaţia anterioară a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, după caz:

perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa până la zz/ll/aa). Pentru fiecare perioadă de inactivitate se vor menţiona data anulării codului de TVA, data reînregistrării în scopuri de TVA şi ordinul/decizia prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, după caz;

data radierii.2. În cazul contribuabililor care au sedii secundare, în evidenţă se înscriu şi sediile secundare înregistrate fiscal. 3.1. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează în termen de 5 zile de la data comunicării fiecărei decizii de declarare în inactivitate, reactivare sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale. 3.2. Erorile de operare în Registrul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi se corectează de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în baza unui referat motivat, avizat de către conducătorul compartimentului de specialitate şi aprobat de conducătorul organului fiscal. 4. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează cu contribuabilii radiaţi, înscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/încetării activităţii. Contribuabilii radiaţi se menţin în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiaţi. 5. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice“.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1847/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1847 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu