Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1649 din 17 februarie 2011

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din 24 februarie 2011In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 19 lit. d) si e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Conducatorul fiecarei entitati publice dispune, tinând cont de particularitatile cadrului legal de organizare si functionare, precum si de standardele prevazute în anexa nr. 1, masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.

(2) Obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat si actualizat la nivelul fiecarei entitati publice.

(3) In program se evidentiaza, în mod distinct, si actiunile de perfectionare profesionala, atât pentru persoanele cu functii de conducere, cât si pentru cele de executie, prin cursuri organizate de Scoala de Finante Publice si Vama, Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau de alte organisme abilitate."

2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 3. - (1) In vederea monitorizarii, coordonarii si îndrumarii metodologice a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, conducatorul entitatii publice constituie, prin act de decizie interna, o structura cu atributii în acest sens.

(2) Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind structura prevazuta la alin. (1) se stabilesc, în functie de volumul si de complexitatea activitatilor din fiecare entitate publica, de catre conducatorul acesteia."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Programele elaborate si actualizate conform art. 2 alin. (2), inclusiv actele administrative de constituire si modificare a structurilor prevazute la art. 3 alin. (1), vor fi transmise, în vederea informarii si armonizarii, la entitatile publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea, dar nu mai târziu de data de 15 martie a fiecarui an.

(2) Stadiul implementarii si dezvoltarii sistemelor de control intern/managerial la nivelul entitatilor publice, precum si situatiile deosebite, constatate în actiunile de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica, derulate de structurile prevazute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informarii, prin întocmirea de situatii trimestriale/anuale, care se transmit entitatilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.

(3) Institutiile publice în care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice, Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, prin controlorii delegati numiti la acestea de catre ministrul finantelor publice, situatii centralizatoare ale situatiilor trimestriale/anuale prevazute la alin. (2), întocmite pe formatul-model prevazut în anexa nr. 3, pâna la data de 25 a lunii urmatoare fiecarui trimestru încheiat, respectiv pâna la 25 februarie a anului urmator, pentru anul precedent."

4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Se aproba Instructiunile privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului anual al conducatorului entitatii publice asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute în anexa nr. 4.

(2) Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, elaboreaza, în temeiul art. 4 alin. (5) si al art. 19 alin. (8) lit. h) si i) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un raport anual privind controlul intern, care va cuprinde analiza activitatii de control financiar preventiv si a stadiului implementarii sistemelor de control intern/ managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special.

(3) Ministerul Finantelor Publice prezinta Guvernului raportul prevazut la alin. (2), odata cu conturile generale anuale de executie a bugetelor prevazute de lege."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. - (1) In vederea asigurarii bunei gestiuni a fondurilor publice si/sau a patrimoniului public, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, avizeaza, din punctul de vedere al referirilor la procedurile de control, proiectele de reglementari cu implicatii financiare, care se elaboreaza si se aproba la nivelul entitatilor publice în care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, la solicitarea acestora.

(2) Controlorii delegati numiti de ministrul finantelor publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv delegat si/sau monitorizarea operatiunilor financiare la institutiile publice formuleaza, în scris, la solicitarea ordonatorilor de credite sau a conducatorului compartimentului initiator, un aviz consultativ privind masurile de control prevazute în proiectele de proceduri elaborate în cadrul institutiei respective, precum si conformitatea acestor proceduri cu prevederile prezentului ordin."

6. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 51. -Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin."

7. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 si 4, al caror continut este prevazut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. - In tot cuprinsul ordinului, sintagmele „control intern","control managerial" si „management/control intern" se înlocuiesc cu sintagma „control intern/managerial".

Art. III. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi afisat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

Art. IV. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 946/2005)

Institutia publica............................................

Aprobat

Ordonator principal de credite

Numele si prenumele/semnatura/data

SITUATIE CENTRALIZATOARE,

trimestriala/anuala privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial la data de 1).................................................

CAPITOLUL I

Informatii generale 2)

Nr. crt.

Specificatii

Total (numar)

din care, aferent:

Observatii

Aparatului propriu

Institutiilor publice subordonate

0

1

2

3

4

5

1.

Institutii publice subordonate

X

X

2.

Institutii publice în care s-a constituit structura cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a sistemului de control intern/managerial

3.

Institutii publice în care s-a elaborat si aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

4.

Institutii publice care si-au stabilit obiectivele generale

5.

Obiective generale stabilite de catre institutiile publice de la pct. 4

6.

Institutii publice care si-au inventariat activitatile

7.

Activitati inventariate de catre institutiile publice de la pct. 6

8.

Institutii publice care si-au inventariat activitatile procedurabile

9.

Activitati procedurabile inventariate de catre institutiile publice de la pct. 8

10.

Institutii publice care au elaborat proceduri

11.

Proceduri elaborate de catre institutiile publice de la pct. 10

12.

Institutii publice care au inventariat functiile sensibile

0

1

2

3

4

5

13.

Functii sensibile inventariate de catre institutiile publice de la pct. 12

14.

Institutii publice care au elaborat indicatori asociati obiectivelor

15.

Indicatori asociati obiectivelor elaborati de institutiile publice de la pct. 14

16.

Institutii publice care au identificat, evaluat si înregistrat riscuri

17.

Riscuri identificate, evaluate si înregistrate în Registrul riscurilor de catre institutiile publice de la pct. 16

CAPITOLUL II

Stadiul implementarii standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluarii la data de 31 decembrie 20...3)

Denumirea standardului

Numarul de institutii publice care raporteaza

din care:

Observatii

Aparat propriu

Institutii publice subordonate

I

PI

NI

I

PI

NI

I

PI

NI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, integritatea

Standardul 2 -Atributii, functii, sarcini

Standardul 3 - Competenta, performanta

Standardul 4 - Functii sensibile

Standardul 5 - Delegarea

Standardul 6 - Structura organizatorica

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

Standardul 8 - Planificarea

Standardul 9 - Coordonarea

Standardul 10 - Monitorizarea performantelor

Standardul 11 -Managementul riscului

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari

III. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

Standardul 13 - Comunicarea

Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea

Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor

IV. ACTIVITATI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

Standardul 18 - Separarea atributiilor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Standardul 19 - Supravegherea

Standardul 20 - Gestionarea abaterilor

Standardul 21 - Continuitatea activitatii

Standardul 22 - Strategii de control

Standardul 23 -Accesul la resurse

V. AUDITAREA SI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului

Standardul 25 -Auditul intern

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial...........................

Masuri de adoptat...............................................................................................................................

Elaborat:

Structura cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica

Presedintele structurii:

Numele si prenumele/semnatura/data............................................................

1) Data situatiei centralizatoare si transmiterea acesteia:

- cap. I „Informatii generale" se întocmeste trimestrial si se transmite Ministerului Finantelor Publice - Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, prin controlorii delegati, pâna la data de 25 a lunii urmatoare fiecarui trimestru încheiat, iar data situatiei este, dupa caz, 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie sau 31 decembrie;

- cap. II „Stadiul implementarii standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluarii" se întocmeste anual, data situatiei fiind 31 decembrie, si se transmite pâna la 25 februarie a anului urmator pentru anul precedent.

2) La cap. I se fac urmatoarele precizari:

- cuprinde date cumulative, raportate de fiecare institutie publica pentru perioada cuprinsa între data aprobarii propriului program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial si data situatiei centralizatoare;

- numarul total de institutii publice subordonate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde institutiile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, dupa caz, tertiari de credite, precum si institutiile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- institutiile publice subordonate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 coloana 4, se refera la institutiile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, dupa caz, tertiari de credite, precum si institutiile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- în coloana 5 se înscriu inclusiv mentiuni cu privire la situatiile deosebite, constatate în actiunile de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica, derulate de structura constituita si investita cu astfel de atributii în cadrul institutiei publice.

3) La cap. II se fac urmatoarele precizari:

- abrevierile „I", „PI" si „NI", corespunzatoare coloanelor 2-10, au urmatoarele semnificatii: „I" - Implementat; „PI" - Partial implementat; „NI" - Neimplementat;

- coloanele 8-10 se completeaza de ordonatorul principal de credite, prin cumularea informatiilor continute în coloana 6 din anexa nr. 4.2 „Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii", transmise de institutiile publice direct subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru institutiile aflate în subordine) sau, dupa caz, tertiari de credite.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 946/2005)

INSTRUCTIUNI

privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial

1. Prevederi generale

1.1. In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorul fiecarei entitati publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevazut în anexa nr. 4.3. la prezentele instructiuni.

1.2. Primul raport anual are ca obiect sistemul de control intern/managerial al entitatii publice, existent la data închiderii exercitiului financiar al anului 2011.

1.3. Raportul constituie forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale de catre conducatorul entitatii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial si este documentul prin care institutiile publice în care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare elaborarii raportului prevazut de lege, care se prezinta Guvernului.

1.4. Responsabilitatea manageriala defineste un raport juridic de obligatie a îndeplinirii sarcinilor de catre managerul entitatii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune sa exercite managementul în limitele unor determinari interne si externe, în scopul realizarii eficace, eficiente si în conformitate cu dispozitiile legale a obiectivelor stabilite, sa comunice si sa raspunda pentru neîndeplinirea obligatiilor manageriale în conformitate cu raspunderea juridica. Raspunderea manageriala deriva din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanta si managementul riscului; informarea si comunicarea; activitati de control; auditarea si evaluarea.

1.5. Sintagma „entitate publica" este utilizata în întelesul definit de art. 2 lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

„entitate publica - autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public."

1.6. Raportul cuprinde declaratii ale conducatorului entitatii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entitatii, existent la data închiderii exercitiului financiar.

1.7. Declaratiile formulate de conducatorul entitatii publice se întemeiaza pe datele, informatiile si constatarile rezultate din operatiunea de autoevaluare a starii sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum si din recomandarile rezultate din rapoartele de audit extern.

1.8. In vederea elaborarii raportului, conducatorul entitatii publice dispune programarea si efectuarea de catre conducatorii de compartimente aflati în subordine a operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.

1.9. Realizarea autoevaluarii constituie principala forma de implementare a regulii de management definita de standardul 24 „Verificarea si evaluarea controlului" din Codul controlului intern, conform careia entitatea publica trebuie sa instituie o functie de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a carei exercitare este în responsabilitatea fiecareia dintre persoanele care ocupa o functie de conducere în entitatea publica. Aceasta functie de autoevaluare nu poate fi nici confundata si nici substituita de evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizeaza compartimentul de audit public intern, pe baza unei metodologii specifice, în aplicarea standardului 25 „Auditul intern" si a normelor care reglementeaza activitatea în acest domeniu.

1.10. Pentru pregatirea autoevaluarii, conducatorul entitatii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în conditiile prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, dar si a altor structuri cu rol de îndrumare metodologica a implementarii sistemului de control intern/managerial si, dupa caz, la consilierea de catre controlorul delegat numit de ministrul finantelor publice, sa îsi exercite atributiile la respectiva entitate publica.

1.11. Operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entitatii se realizeaza prin programarea si efectuarea urmatoarelor actiuni:

a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumita în continuare structura, constituita prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea masurilor de organizare si realizare a operatiunii de autoevaluare;

b) completarea, de catre fiecare compartiment din organigrama entitatii publice, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial", prevazut în anexa nr. 4.1. la prezentele instructiuni, si asumarea de catre conducatorul de compartiment, a realitatii datelor, informatiilor si constatarilor înscrise în acesta;

c) întocmirea de catre structura a Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii, prevazuta în anexa nr. 4.2. la prezentele instructiuni, prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de conducatorii de compartimente;

d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numarul de standarde implementate, care se realizeaza astfel:

- sistemul este conform daca sunt implementate minimum 22 de standarde, ramânând a fi implementate ulterior cel mult urmatoarele 3 standarde: 15 - Ipoteze, reevaluari; 20 - Gestionarea abaterilor; 22 - Strategii de control;

- sistemul este partial conform daca sunt implementate între 13 si 21 de standarde;

- sistemul este neconform daca sunt implementate mai putin de 13 standarde.

1.12. Entitatea publica are obligatia sa elaboreze si sa pastreze pe o perioada de cel putin 5 ani documentatia relevanta cu privire la organizarea si functionarea sistemului de control intern/managerial propriu si cea referitoare la operatiunea de autoevaluare a acestuia.

2. Continutul raportului

2.1. Formatul de raport cuprinde declaratiile minimal obligatorii pe care trebuie sa le formuleze conducatorul entitatii publice.

2.2. Conducatorul entitatii publice poate include în raport si alte informatii referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:

a) informatii si constatari care sa permita formularea unor aprecieri în legatura cu eficacitatea sistemului în exercitiul financiar urmator;

b) prezentarea unor elemente considerate relevante în programul si activitatea compartimentului de audit intern;

c) stadiul implementarii masurilor/actiunilor/etapelor prevazute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin mentionarea uneia sau mai multor slabiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii exercitiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea masurilor destinate înlaturarii acestora, precum si termenele de realizare aferente;

e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea si aplicarea masurilor de control intern/managerial.

2.3. In rapoartele elaborate de conducatorii institutiilor publice care au calitatea de ordonator secundar de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu urmatorul continut:

„Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului secundar de credite de catre ordonatorii tertiari de credite direct subordonati rezulta ca:

- (nr.) institutii au sisteme conforme;

- (nr.) institutii au sisteme partial conforme;

- (nr.) institutii au sisteme neconforme."

2.4. In rapoartele elaborate de conducatorii institutiilor publice care au calitatea de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu urmatorul continut:

„Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de catre ordonatorii secundari si cei tertiari de credite, direct subordonati, rezulta ca:

- (nr.) institutii au sisteme conforme;

- (nr.) institutii au sisteme partial conforme;

- (nr.) institutii au sisteme neconforme."

3. Aprobarea si prezentarea raportului

3.1. Raportul se aproba prin semnarea acestuia de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate în conditiile legii, în conformitate cu principiul responsabilitatii manageriale.

3.2. Raportul conducatorului entitatii publice se transmite odata cu situatia financiara anuala si se prezinta organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevazut de lege.

3.3. Au obligatia de a prezenta Ministerului Finantelor Publice - Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instructiuni, numai conducatorii institutiilor publice în care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special.

(Anexa nr. 4.1 la instructiuni)

Compartiment..........................................

Conducator de compartiment

....................................................................

Numele si prenumele, functia/semnatura/data

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

Criterii generale de evaluare a stadiului implementarii standardului1)

Raspuns si explicatii2)

La nivelul compartimentului standardul este4):

Da/Nu3)

Explicatie asociata raspunsului

I/PI/NI

1

2

3

4

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, integritate

A fost comunicat personalului un cod de conduita, care stabileste reguli de comportament etic în realizarea atributiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât si celui de executie din cadrul compartimentului?

Salariatii beneficiaza de consiliere etica si li se aplica un sistem de monitorizare a respectarii normelor de conduita?

Standardul 2 -Atributii, functii, sarcini

Personalului îi sunt aduse la cunostinta documentele actualizate privind misiunea entitatii, regulamentele interne si fisele posturilor?

Sarcinile/atributiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanta cu competentele decizionale necesare realizarii acestora?

Standardul 3 - Competenta, performanta

Au fost analizate si stabilite cunostintele si aptitudinile necesare a fi detinute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atributiilor asociate fiecarui post?

Sunt identificate nevoile de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului?

Sunt elaborate si realizate programe de pregatire profesionala a personalului, conform nevoilor de perfectionare identificate anterior?

Standardul 4 - Functii sensibile

A fost întocmit inventarul functiilor sensibile?

Este stabilita o politica adecvata de rotatie a salariatilor din functiile sensibile?

1

2

3

4

Standardul 5 - Delegarea

Sunt stabilite si comunicate limitele competentelor si responsabilitatilor care se deleaga?

Delegarea/subdelegarea de competenta se realizeaza în baza unor proceduri specifice aprobate?

Standardul 6 - Structura organizatorica

Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor activitati, în scopul identificarii eventualelor disfunctionalitati în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fisele posturilor si în stabilirea atributiilor compartimentului?

Structura organizatorica asigura functionarea circuitelor si fluxurilor informationale necesare supravegherii si realizarii activitatilor proprii?

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului?

Obiectivele sunt astfel stabilite încât sa raspunda pachetului de cerinte S.M.A.R.T? (Unde: S - precise; M - masurabile si verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu termen de realizare.)

Sunt stabilite activitatile individuale pentru fiecare salariat, care sa conduca la atingerea obiectivelor specifice compartimentului?

Standardul 8 - Planificarea

Resursele alocate sunt astfel repartizate încât sa asigure activitatile necesare realizarii obiectivelor specifice compartimentului?

In cazul modificarii obiectivelor specifice, sunt stabilite masurile necesare pentru încadrarea în resursele repartizate?

Standardul 9 - Coordonarea

Sunt adoptate masuri de coordonare a deciziilor si activitatilor compartimentului cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurarii convergentei si coerentei acestora?

In compartiment se realizeaza consultarea prealabila, în vederea coordonarii activitatilor?

Standardul 10 - Monitorizarea performantelor

Este instituit un sistem de monitorizare si raportare a performantelor, pe baza indicatorilor asociati obiectivelor specifice?

Atunci când necesitatile o impun, se efectueaza o reevaluare a relevantei indicatorilor asociati obiectivelor specifice, în scopul operarii corectiilor cuvenite?

Standardul 11 - Managementul riscului

Sunt identificate si evaluate principalele riscuri, proprii activitatilor din cadrul compartimentului?

Sunt stabilite masuri de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadrul compartimentului?

1

2

3

4

Este asigurata completarea/actualizarea registrului riscurilor?

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari

Stabilirea obiectivelor specifice are la baza formularea de ipoteze/premise, acceptate prin consens?

Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci când se constata modificari ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixarii acestora?

III. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

Au fost stabilite tipurile de informatii, continutul, calitatea, frecventa, sursele si destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere si cel de executie, prin primirea si transmiterea informatiilor, sa îsi poata îndeplini sarcinile de serviciu?

Colectarea, prelucrarea si centralizarea informatiilor se realizeaza în sistem informatizat?

Standardul 13 - Comunicarea

Circuitele informationale (traseele pe care circula informatiile) asigura o difuzare rapida, fluenta si precisa a informatiilor, astfel încât acestea sa ajunga la timp la utilizatori?

Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care managerii si personalul de executie din cadrul unui compartiment sa fie informati cu privire la proiectele de decizii sau initiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile si responsabilitatile?

Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea

Sunt aplicate proceduri pentru primirea/expedierea, înregistrarea si arhivarea corespondentei?

Reglementarile legale în vigoare cu privire la manipularea si depozitarea informatiilor clasificate sunt cunoscute si aplicate în practica?

Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor

A fost comunicata salariatilor procedura aplicabila în cazul semnalarii unor neregularitati?

In cazul semnalarii unor neregularitati, conducatorul de compartiment a întreprins cercetarile adecvate în scopul elucidarii acestora si a aplicat masurile care se impun?

IV. ACTIVITATI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

Pentru activitatile proprii au fost elaborate/actualizate proceduri operationale?

Procedurile operationale comunicate salariatilor sunt aplicate?

Standardul 18 - Separarea atributiilor

Functiile de initiere, verificare si aprobare a operatiunilor sunt functii separate si exercitate de persoane diferite?

1

2

3

4

Conceperea si aplicarea procedurilor asigura separarea atributiilor?

Standardul 19 - Supravegherea

Managerii supravegheaza si supervizeaza activitatile care intra în responsabilitatea lor directa?

Supervizarea unor activitati care implica un grad ridicat de expunere la risc se realizeaza pe baza unor proceduri prestabilite?

Standardul 20 - Gestiunea abaterilor

In situatia în care, din cauza unor circumstante deosebite, apar abateri fata de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la nivel corespunzator, înainte de efectuarea operatiunilor?

Se efectueaza o analiza periodica a circumstantelor si a modului cum au fost gestionate abaterile în vederea desprinderii, pentru viitor, a unor concluzii de buna practica?

Standardul 21 - Continuitatea activitatii

Sunt inventariate situatiile generatoare de întreruperi în derularea unor activitati?

Sunt stabilite si aplicate masuri pentru asigurarea continuitatii activitatii, în cazul aparitiei unor situatii generatoare de întreruperi?

Standardul 22 - Strategii de control

Au fost elaborate strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice?

Strategiile de control aplicate furnizeaza o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor specifice?

Standardul 23 -Accesul la resurse

Sunt emise acte administrative de reglementare a accesului salariatilor din compartiment la resursele materiale, financiare si informationale?

Accesul personalului la resurse se realizeaza cu respectarea stricta a normelor cuprinse în actele administrative de reglementare cu acest obiect?

V.AUDITAREA SI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului

Conducatorul compartimentului realizeaza, anual, operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la acest nivel?

Operatiunile de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial au drept rezultat date, informatii si constatari pertinente necesare luarii de decizii operationale, precum si raportarii?

1

2

3

4

Standardul 25 - Auditul intern

Compartimentul de audit intern executa, în afara misiunilor de asigurare, planificate si aprobate de manager, si misiuni de consiliere privind pregatirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al compartimentului?

Compartimentul de audit intern dispune de suficient personal pentru a realiza integral programul anual de audit?

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial....................................

Masuri de adoptat.....................................................................................

1) Pe lânga criteriile generale de evaluare a stadiului implementarii standardului, structura cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial poate defini si include în chestionarul de autoevaluare si criterii specifice proprii.

2) Fiecare raspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motiveaza în coloana 3 „Explicatie asociata raspunsului".

3) In cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizeaza „neaplicabil", prin acronimul „NA", si se motiveaza în coloana 3 „Explicatie asociata raspunsului".

4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se considera a fi:

- implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns cu „Da";

- partial implementat (PI), atunci când la cel putin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns cu „Da";

- neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns cu „Nu".

(Anexa nr. 4. 2 la instructiuni)

Entitatea publica............................

Presedintele structurii

............................................

Numele si prenumele/functia/semnatura/data

SITUATIA SINTETICA

a rezultatelor autoevaluarii

Denumirea standardului

Numarul compartimentelor în care standardul este aplicabil

din care compartimente în care standardul este:

La nivelul entitatii publice standardul este:

I*)

PI

NI

I/PI/NI

1

2

3

4

5

6

Total numar compartimente =

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, integritatea

Standardul 2 -Atributii, functii, sarcini

Standardul 3 - Competenta, performanta

Standardul 4 - Functii sensibile

Standardul 5 - Delegarea

Standardul 6 - Structura organizatorica

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

Standardul 8 - Planificarea

Standardul 9 - Coordonarea

Standardul 10 - Monitorizarea performantelor

Standardul 11 -Managementul riscului

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari

III. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

Standardul 13 - Comunicarea

Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea

1

2

3

4

5

6

Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor

IV. ACTIVITATI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

Standardul 18 - Separarea atributiilor

Standardul 19 - Supravegherea

Standardul 20 - Gestionarea abaterilor

Standardul 21 -Continuitatea activitatii

Standardul 22 - Strategii de control

Standardul 23 -Accesul la resurse

V. AUDITAREA SI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului

Standardul 25 -Auditul intern

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele..................................................

Masuri de adoptat............................................................................................................................

*) La nivelul entitatii publice, un standard de control intern/managerial se considera ca este:

- implementat (I),daca numarul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzator acelui standard, reprezinta cel putin 90% din numarul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelasi rând;

- partial implementat (PI), daca numarul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzator acelui standard, reprezinta între 41% si 89% din numarul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelasi rând;

- neimplementat (NI), daca numarul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzator acelui standard, nu depaseste 40% din numarul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelasi rând.

(Anexa nr. 4.3 la instructiuni)

Denumirea entitatii publice.....................

Nr......................../data...........................

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20...

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul,.................................................................. (numele si prenumele), în calitate de............................................................... (denumirea functiei de conducator al entitatii publice), declar ca.......................................................... (denumirea entitatii publice) dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare.................................................... (permite/permite partial/nu permite), conducerii.............................................................. (si, dupa caz, Consiliului de administratie) sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate în conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se întemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata în baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial............................................................... (cuprinde/cuprinde partial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizând cresterea eficacitatii acestuia....................... (are/nu are)la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate în documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta în cadrul........................................................ (denumirea entitatii publice), precum si în rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instructiunile privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 31decembrie 20 ..., sistemul de control intern/managerial al............................................................ (denumirea entitatii publice)este......................................................... (conform/partial conform/neconform)cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice.

.......................................

(functia)

.......................................

(numele si prenumele)

.......................................

(semnatura si stampila)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1649/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1649 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu