Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1376 din 17 septembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1012 bis  din  3 noiembrie 2004


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 1.376/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.012 din 3 noiembrie 2004 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, privind elaborarea si emiterea normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.078/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003.
    Art. 3
    Directia de reglementari contabile si Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    Art. 4
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul finantelor publice,
                      Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora

    Elaborarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora au la baza prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003.
    Operatiunile de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si de retragere sau excludere a asociatilor din cadrul societatilor comerciale, sunt reglementate de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    De asemenea, operatiunile care se efectueaza la societatile care intra in faliment sunt reglementate de prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Prezentele norme metodologice au scopul de a asigura aplicarea unitara a reglementarilor legale in vigoare referitoare la operatiunile economico-financiare privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale.
    Exemplele privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni in aceste domenii, precum si implicatiile fiscale ale acestora, nu au caracter de reglementare.

    CAP. 1
    FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

    Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 233 - 245).
    Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor.
    Divizarea se face prin impartirea integrala a elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta.
    Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare a societatilor comerciale care isi inceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor lor de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii sau a divizarii.
    Data fuziunii sau a divizarii reprezinta data inmatricularii la Registrul Comertului a noii societati sau ultimei dintre ele in cazul constituirii uneia sau mai multor societati, iar in celelalte cazuri la data inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante, in conformitate cu prevederile art. 243 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    O societate comerciala nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din elementele de natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta.
    Aportul unei parti din elementele de activ ale unei societati comerciale la una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie actionarilor/asociatilor acelei societati la societatile comerciale beneficiare, este supus in mod corespunzator dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit alineatului precedent.
    Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:
    1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o alta societate comerciala.
    2. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multe societati comerciale pentru a alcatui o societate comerciala noua.
    O societate comerciala care absoarbe dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatilor comerciale pe care le absoarbe, din punct de vedere juridic.
    Din punct de vedere fiscal, se vor avea in vedere prevederile din legislatia fiscala aplicabila situatiilor respective (ex. pierderea fiscala inregistrata de societatea absorbita nu se recupereaza de catre societatea absorbanta).
    In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, fiecare societate comerciala are obligatia sa intocmeasca situatii financiare cu ocazia fuziunii sau divizarii, in conditiile legii.
    Societatile comerciale care fuzioneaza sau se divizeaza au obligatia, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa efectueze inventarierea elementelor de activ si de pasiv. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare se fac conform normelor si reglementarilor contabile aplicabile.

    A. Operatiunile cu ocazia fuziunii prin absorbtie presupun urmatoarele etape:

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie.
    In bilant, un activ trebuie recunoscut numai atunci cand:
    - este probabila realizarea unor beneficii economice viitoare de catre societate;
    - costul sau valoarea activului poate fi evaluat(a) in mod credibil.
    2. a) intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
    b) intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, respectand formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective.
    Pe baza bilantului intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit formulei:
    Activ net contabil = Total Active - Total Datorii
    3. Evaluarea globala a societatilor. Determinarea aportului net.
    Pentru evaluarea societatilor intrate in fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode: metoda patrimoniala sau metoda activului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate (valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte si metoda bazata pe fluxul financiar sau cash-flow-ul.
    Valoarea globala a societatii stabilita printr-una dintre metodele mentionate, reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei societati intrate in fuziune. Pe baza acestei valori se stabileste raportul de schimb.
    Valoarea activului net contabil este egala cu valoarea aportului net numai in cazul in care s-a folosit metoda patrimoniala de evaluare globala a societatii. In cazul in care cele doua valori nu sunt egale, la societatea absorbita sau intrata in contopire, diferentele sunt recunoscute ca elemente de castiguri sau pierderi din fuziune, astfel: daca valoarea aportului net este mai mare decat activul net contabil, diferenta este recunoscuta ca profit. In situatia inversa, diferenta este recunoscuta ca pierdere.
    Recunoasterea se poate realiza fie prin conturile 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital" si 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital", iar pe aceasta baza in contul 121 "Profit si pierdere", fie la rezultatul reportat, cont 117 "Rezultatul reportat".
    Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, recunoasterea castigurilor si pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta in contul 117 "Rezultatul reportat" cu identificarea acestora pe exercitii financiare, daca aceasta este posibila.
    4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi capitalul societatilor comerciale absorbite.
    In cadrul acestei etape se efectueaza:
    a) determinarea valorii contabile a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale care fuzioneaza, prin raportarea aportului net la numarul de actiuni sau de parti sociale emise.
    Valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale se poate obtine si prin raportarea activului net contabil la numarul de actiuni/parti sociale;
    b) stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii absorbante, raport verificat si aprobat de experti in conformitate cu art. 239 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    5. Determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune.
    a) determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii comerciale absorbite cu raportul de schimb;
    b) majorarea capitalului social la societatea comerciala care absoarbe, prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe cu valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale de la aceasta societate comerciala;
    c) calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau a partilor sociale si valoarea nominala a acestora.
    Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea juridica, o data cu inregistrarea in registrul comertului de incetarea existentei.
    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.

    TRATAMENTUL FISCAL

    Societatea absorbita

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") sunt venituri neimpozabile in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Societatea absorbita trebuie sa transmita societatii absorbante valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile, definite in conformitate cu prevederile Codului fiscal, se determina luand in calcul valoarea utilizata pentru calculul amortizarii fiscale (art. 24 din Codul fiscal) fara a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabila a acestor active, urmand sa se amortizeze pe durata normala ramasa.
    3. In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatii absorbite, cu exceptia situatiei in care societatea absorbanta preia provizionul sau rezerva respectiva. Exemple de rezerve anterior deduse: rezerva legala de 5% din profitul contabil brut pana ce aceasta va atinge 20% din capitalul social varsat, rezervele constituite ca urmare a aplicarii facilitatii fiscale privind neimpunerea unei parti din profitul impozabil, rezerve din reevaluare.
    4. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (8) din Codul fiscal, societatea absorbita are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea absorbanta

    1. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, pierderea fiscala inregistrata de societatea absorbita nu se recupereaza de catre societatea absorbanta.
    2. Societatea absorbanta foloseste la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre societatea absorbita; societatea absorbanta amortizeaza din punct de vedere fiscal valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societatea absorbita, aplicand regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc.
    In situatia in care societatea absorbanta nu cunoaste valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut-o la societatea absorbita, valoarea fiscala a activelor si pasivelor respective, pentru societatea absorbanta este zero.
    3. In cazul in care se preiau de la societatea absorbita rezerve si/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil acestea urmeaza regimul stabilit prin prevederile art. 22 din Codul fiscal.
    4. In situatia in care valoarea rezervei legale prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezultata in urma operatiei de fuziune, depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatii absorbante, diferenta nu se trateaza ca venit impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata. Valoarea corespunzatoare diminuarii rezervei legale reprezinta venit impozabil, reconstituirea ulterioara a rezervei nefiind deductibila la determinarea profitului impozabil.

    B. Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire:

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, intocmirea situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activului net), efectuate in conformitate cu precizarile de la lit. A pct. 1 - 3;
    2. Constituirea noii societati comerciale pe baza capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni sau parti sociale, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale;
    3. Reflectarea in contabilitatea societatii comerciale nou-infiintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societatilor comerciale care isi inceteaza existenta;
    4. Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale care s-au dizolvat a elementelor de activ si de pasiv transmise noii societati comerciale.

    TRATAMENTUL FISCAL

    Societatile care isi inceteaza existenta

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") sunt venituri neimpozabile in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Societatile care isi inceteaza existenta trebuie sa transmita societatii care ia fiinta, valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile, definite in conformitate cu prevederile Codului fiscal, se determina luand in calcul valoarea utilizata pentru calculul amortizarii fiscale (art. 24 din Codul fiscal) fara a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabila a acestor active.
    3. In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatilor care isi inceteaza existenta, cu exceptia situatiei in care societatea care ia fiinta preia provizionul sau rezerva respectiva.
    4. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (8) din Codul fiscal, societatile care isi inceteaza existenta au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea care ia fiinta

    1. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, pierderea fiscala inregistrata de societatile care isi inceteaza existenta nu se recupereaza de catre societatea care ia fiinta.
    2. Societatea care ia fiinta foloseste la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre societatile care isi inceteaza existenta. Societatea care ia fiinta amortizeaza din punct de vedere fiscal valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societatile care isi inceteaza existenta, aplicand regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal care s-ar fi aplicat de catre societatile care isi inceteaza existenta in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc.
    In situatia in care societatea care ia fiinta nu cunoaste valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut-o la societatile care isi inceteaza existenta, valoarea fiscala a activelor si pasivelor respective, pentru societatea care ia fiinta, este zero.
    3. In cazul in care se preiau de la societatile care isi inceteaza existenta rezerve si/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil acestea urmeaza regimul stabilit prin prevederile art. 22 din Codul fiscal.
    4. In situatia in care valoarea rezervei legale prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezultata in urma operatiei de fuziune, depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatii care ia fiinta, diferenta nu se trateaza ca venit impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata. Valoarea corespunzatoare diminuarii rezervei legale reprezinta venituri impozabile, reconstituirea ulterioara a rezervei nefiind deductibila la determinarea profitului impozabil.
    5. Valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoanele care contribuie cu active este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoanele respective si se inregistreaza in Registrul fiscal.

    C. Operatiunile cu ocazia divizarii presupun urmatoarele etape:

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate in conformitate cu precizarile de la lit. A pct. 1;
    2. a) intocmirea situatiilor financiare inainte de divizare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se divizeze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
    b) intocmirea situatiilor financiare inainte de divizare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se divizeze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, respectand formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective;
    3. Impartirea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale care se divizeaza, care se transmit societatilor beneficiare pe baza protocolului de predare-primire;
    4. Stabilirea realitatii creantelor, obligatiilor, provizioanelor si a altor elemente de activ si de pasiv;
    5. Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau partilor sociale si valoarea nominala a acestora;
    6. Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale beneficiare a elementelor de activ si de pasiv primite de la societatea comerciala care s-a divizat;
    7. Reflectarea in contabilitatea societatii comerciale care s-a divizat a transmiterii elementelor de activ si de pasiv ca urmare a divizarii.
    Societatile comerciale care au aplicat Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, iar in urma divizarii nu mai indeplinesc criteriile de marime stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 au obligatia sa continue aplicarea acestor reglementari pentru asigurarea comparabilitatii situatiilor financiare.

    TRATAMENTUL FISCAL

    Societatea care se divizeaza

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") sunt venituri neimpozabile in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Societatea care se divizeaza trebuie sa stabileasca valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat si sa o comunice societatii care ia fiinta. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferate, definite in conformitate cu prevederile Codului fiscal, se determina luand in calcul valoarea utilizata pentru calculul amortizarii fiscale (art. 24 din Codul fiscal) fara a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabila a acestor active.
    3. In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatilor care isi inceteaza existenta, cu exceptia situatiei in care societatea care ia fiinta preia provizionul sau rezerva respectiva.
    4. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (8) din Codul fiscal, societatile care isi inceteaza existenta au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la Registrul Comertului.
    Atunci cand debitorul nu face plata obligatiilor fiscale, sunt obligati la plata acestora, dobandind calitatea de debitori, cei care preiau, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului persoana juridica, supus divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare. In cazul in care debitorul persoana juridica este supus divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare, la plata obligatiilor fiscale sunt obligate, conform raspunderii proportionale: persoana juridica care preia patrimoniul prin absorbtia debitorului; persoana juridica care se infiinteaza ca urmare a fuziunii debitorului cu alta persoana juridica; persoanele juridice care se infiinteaza ca urmare a divizarii totale a debitorului sau care preiau patrimoniul ca urmare a acesteia; debitorul, persoanele juridice infiintate ori care isi sporesc patrimoniul ca urmare a divizarii partiale a debitorului.

    Societatile care preiau activele si pasivele

    1. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, pierderea fiscala inregistrata de societatea care se divizeaza nu se recupereaza de catre societatile care preiau activele si pasivele transferate.
    2. Societatile care preiau activele si pasivele transferate folosesc la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre societatea care se divizeaza. Societatile amortizeaza din punct de vedere fiscal valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societatea care se divizeaza, aplicand regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal care s-ar fi aplicat de catre societatea care se divizeaza in situatia in care divizarea nu ar fi avut loc. In situatia in care societatile nu cunosc valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut-o la societatea care se divizeaza, valoarea fiscala a activelor si pasivelor respective, pentru societatile care preiau activele si pasivele, este zero.
    3. In cazul in care se preiau de la societatea care se divizeaza rezerve si/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, acestea urmeaza regimul stabilit prin prevederile art. 22 din Codul fiscal.
    4. In situatia in care valoarea rezervei legale prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezulta in urma operatiei de divizare, depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatilor care preiau activele si pasivele in urma unei operatiuni de divizare, diferenta nu se trateaza ca venit impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata.

    CAP. 2
    DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

    Din punct de vedere juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 222 - 232).
    Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 246 - 264 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se vor avea in vedere si precizarile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
    Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea.

    A. Operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale, in cazurile prevazute la art. 222 alin. (1) [cu exceptia modului de dizolvare prevazut la lit. f)] si la art. 223 - 232 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lichidarea societatii comerciale:
    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
    2. a) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
    b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, respectand formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective;
    3. Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;
    4. Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
    5. Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
    6. Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
    7. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;
    8. Intocmirea bilantului de partaj, in conformitate cu formatele prevazute la pct. 2;
    9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
    a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
    b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
    c) cota de participare la capitalul social.
    Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.
    Societatile comerciale pe actiuni, care intra sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligativitatea numirii lichidatorilor in conformitate cu prevederile art. 258 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    B. Operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in faliment.
    Aceste operatiuni, care se efectueaza in conformitate cu art. 77 - 123 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt:
    1. sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale;
    2. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie. Lichidatorul va angaja in numele debitorului un evaluator care va evalua bunurile din averea debitorului in conformitate cu standardele internationale de evaluare, potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 64/1995 modificata si completata prin Legea nr. 149/2004.
    3. a) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective, mai putin notele explicative;
    b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, respectand formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective, mai putin notele explicative;
    4. vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;
    5. vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cat mai avantajos si cat mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
    6. depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
    7. stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;
    8. distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;
    9. intocmirea si aprobarea raportului final;
    10. intocmirea situatiilor financiare finale.
    Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale care isi inceteaza activitatea, in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale art. 261 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA UNOR ASOCIATI* DIN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE

------------
    * Conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, termenul asociati include si actionarii.

    Din punct de vedere juridic, retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale este reglementata de art. 217 - 221 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Operatiunile care se efectueaza cu ocazia retragerii sau excluderii unor asociati:
    1. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv prin folosirea ori de cate ori este posibil a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele internationale de evaluare. Nefolosirea unor metode recunoscute trebuie fundamentata, potrivit art. 133 din Legea nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 161/2003;
    2. Determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilantului sau pe baza balantei de verificare;
    3. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, in vederea stabilirii partii ce se cuvine asociatilor care se retrag, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in functie de:
    a) prevederile statutului sau ale contractului de societate;
    b) hotararea adunarii generale a asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
    c) cota de participare la capitalul social, dupa caz.
    In conformitate cu prevederile art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se achita asociatului exclus suma de bani care reprezinta partea proportionala din capitalul propriu (activul net)/patrimoniul social.

    CAP. 4
    ASPECTE CU CARACTER GENERAL PRIVIND REORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

    Situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii societatilor comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
    In situatia cand societatea care a preluat afacerea continua activitatea comerciala a intreprinderii care si-a cedat bunurile, la operatiunile de fuziune sau divizare se poate folosi metoda valorii nete contabile care presupune preluarea tuturor elementelor bilantiere.
    Societatile comerciale absorbante sau absorbite care detin titluri de participare la societatile comerciale absorbite sau absorbante vor anula titlurile respective, la valoarea contabila, prin diminuarea altor rezerve, a primei de fuziune sau a capitalului social, cuantumuri care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    La data intocmirii bilantului de fuziune, divizare sau incetare a activitatii, diferentele de curs valutar dintre cursul de schimb de la aceasta data si cursul de schimb de la data inregistrarii in contabilitate, rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta etc., se inregistreaza in conturile de venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
    Creantele si datoriile in valuta se evalueaza pe baza cursului de schimb in vigoare la data intocmirii bilantului de fuziune, divizare sau incetare a activitatii. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta ori fata de cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data intocmirii bilantului se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
    Operatiunile care au loc dupa data intocmirii bilantului de fuziune sau divizare se efectueaza numai cu aprobarea acestora de catre societatea absorbanta sau de catre societatile care primesc prin divizare elementele de activ si de pasiv. Activitatile respective vor fi evidentiate in contabilitatea societatii absorbite sau care se divizeaza si vor fi avute in vedere la intocmirea documentelor privind protocolul de predare-primire si balanta de verificare.
    Inregistrarea preluarii elementelor de activ si de pasiv ale societatii absorbite de catre societatea absorbanta se face inainte de radierea societatii absorbite de la Oficiul registrului comertului.
    Societatile comerciale absorbante si cele rezultate in urma divizarii, care intra sub incidenta Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, au obligatia sa aplice aceste reglementari.
    Societatile comerciale care fuzioneaza ori care se divizeaza si care au inregistrat pierdere contabila vor stipula in documentele de fuziune sau divizare incheiate intre parti modalitatile de acoperire a pierderii.
    In situatia in care societatea comerciala care se lichideaza are pierdere contabila care nu poate fi acoperita cu ocazia lichidarii, modalitatea de acoperire a acesteia va fi cea prevazuta in hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, in vederea intocmirii situatiilor financiare finale.
    Societatilor comerciale care isi inceteaza existenta prin fuziune sau divizare si care au activ net (capitaluri proprii) negative li se preiau elementele de activ si de pasiv fara emisiune de actiuni, iar societatilor comerciale care se lichideaza si se gasesc in aceeasi situatie li se aplica prevederile legale.
    Societatile comerciale care se afla in lichidare vor depune in mod obligatoriu declaratiile (de impozit, asigurari de sanatate, fond de somaj etc.), precum si decontul de T.V.A., la termenele stabilite de reglementarile legale. Acestea se semneaza de lichidator.
    Potrivit prevederilor art. 247 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor, la societatile care au obligativitatea existentei acestora.
    In perioada lichidarii societatii comerciale, cenzorii vor verifica toate operatiunile prevazute in normele privind lichidarea societatilor comerciale.

                                    *
                                 *     *

    EXEMPLE PRIVIND REFLECTAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI DE FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE SI LICHIDARE A SOCIETATILOR COMERCIALE, PRECUM SI RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA UNOR ASOCIATI, SI IMPLICATIILE FISCALE

    I. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

    PARTEA I: Metoda rezultatului, respectiv evaluarea globala a societatilor

    In toate exemplele prezentate, formatul de bilant este cel prevazut in Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 306/2002, considerandu-se ca societatile respective aplica prevederile acestui ordin*.
------------
    * Societatile comerciale care aplica OMFP nr. 94/2001 vor tine cont si de prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara.

    In coloana "A" s-au mentinut numerele randurilor (Nr. rd.) din formatul de bilant prevazut prin reglementarile de la alineatul precedent.

    A. Fuziunea prin absorbtie
    A.1 Caz general
    Exemplul nr. 1:

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "P" - absorbanta si societatea "R" - absorbita).
    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "P", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 3.125.000 mii lei (valoarea justa este de 8.500.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 5.375.000 mii lei).
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "P", in mii lei:
    212 = 105   3.125.000

    Rezultatele evaluarii societatii "R" sunt reflectate la venituri asa cum este prezentat la pct. 6.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

                              Bilantul societatii "P"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                |Nr.|   Sold  |
|                                                                |rd.|         |
|________________________________________________________________|___|_________|
|  |                          A                                  | B |     1   |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                  |02 |8.500.000|
|  |     (11.425.000 - 2.925.000)                                |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                   |04 |8.500.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                        |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                        |05 |1.000.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada|06 |2.125.000|
|  | mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491) |   |         |
|  | (2.200.000 - 75.000)                                        |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                     |08 |  250.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                    |09 |3.375.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN |11 |3.875.000|
|  | AN (ct. 404)                                                |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE   |12 | -500.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                     |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                       |13 |8.000.000|
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                                          |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                   |19 |2.000.000|
|  | din care:                                                   |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                        |21 |2.000.000|
|  | (200 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                      |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                       |24 |3.125.000|
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                       |26 |2.875.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                    |32 |8.000.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                            |34 |8.000.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                               |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|

                          Bilantul societatii "R"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                |Nr.|   Sold  |
|                                                                |rd.|         |
|________________________________________________________________|___|_________|
|  |                          A                                  | B |     1   |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                  |02 |1.150.000|
|  |     (2.125.000 - 975.000)                                   |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                   |04 |1.150.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                        |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | I. STOCURI (ct. 301)                                        |05 |  825.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada|06 |1.600.000|
|  | mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491) |   |         |
|  | (1.875.000 - 275.000)                                       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                     |08 |   50.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                    |09 |2.475.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN |11 |1.225.000|
|  | AN (ct. 419)                                                |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE   |12 |1.250.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                     |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)    |13 |2.400.000|
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                   |19 |1.250.000|
|  | din care:                                                   |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                        |21 |1.250.000|
|  | (125 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                      |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | IV. REZERVE                                                 |26 |1.150.000|
|  | (ct. 1061* + 1068*) (150.000 + 1.000.000)                  |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                    |32 |2.400.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                            |34 |2.400.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                               |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.
    * Alte rezerve sunt formate din facilitati fiscale.

    3. Evaluarea globala a societatilor:
    Valoarea globala a societatii "R" rezultata in urma evaluarii inregistreaza o crestere de 1.350.000 mii lei fata de activul net contabil.

    Societatea "P"
    Activ net contabil rezultat in urma evaluarii = 11.875.000 mii lei - 3.875.000 mii lei = 8.000.000 mii lei
    Aport net = Activ net contabil

    Societatea "R"
    Activ net contabil = 3.625.000 mii lei - 1.225.000 mii lei = 2.400.000 mii lei
    Aport net = 2.400.000 mii lei + 1.350.000 mii lei = 3.750.000 mii lei

    4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:
    - Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor "P" si "R":

    Societatea "P"
    8.000.000 mii lei : 200 mii actiuni = 40.000 lei

    Societatea "R"
    3.750.000 mii lei : 125 mii actiuni = 30.000 lei.

    - Stabilirea raportului de schimb al actiunilor, prin raportarea valorii contabile a unei actiuni a societatii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii absorbante:
    30.000 : 40.000 = 3 / 4, adica se schimba 4 actiuni ale societatii "R" pentru 3 actiuni ale societatii "P".

    5. Determinarea numarului de actiuni de emis de societatea "P", fie prin raportarea aportului net al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb:
    - valoarea aportului net al societatii "R" este de 3.750.000 mii lei
    - valoarea contabila a unei actiuni la societatea "P" este de 40.000 lei

    3.750.000 mii : 40.000 = 94 mii actiuni (cifra exacta 93,75 mii);
    sau
    125 mii actiuni x 3 / 4 (raportul de schimb) = 94 mii actiuni.

    - Determinarea cresterii capitalului social la societatea "P", prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea "P" cu valoarea nominala a unei actiuni de la aceasta societate comerciala:
    94 mii actiuni x 10.000 lei/valoarea nominala a unei actiuni = 940.000 mii lei capital social
    - Calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora:
    3.750.000 mii - 940.000 mii lei = 2.810.000 mii lei prima de fuziune.
    sau
    - Calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor, valoarea nominala a acestora si valoarea rezervelor:
    3.750.000 mii lei - 940.000 mii lei - 1.150.000 mii lei = 1.660.000 mii lei prima de fuziune.
    Actionarii de la societatea "R" vor primi, ca urmare a fuziunii, 94 mii de actiuni a 10.000 lei (valoarea nominala a unei actiuni).

    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatea "R" - absorbita

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat reprezentand total active identificate in bilant plus cresterea de valoare rezultata la evaluarea globala:
    461 = 7583   4.975.000

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
    6583 =  %     3.625.000
           212    1.150.000*
           301      825.000
           411    1.600.000
          5121       50.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
    121 = 6583    3.625.000
   7583 = 121     4.975.000

    d) transmiterea elementelor de pasiv:
    419 = 461     1.225.000

     %  = 456      3.750.000
   1012            1.250.000
   1061              150.000
   1068            1.000.000
    121            1.350.000
------------
    NOTA:
    * Pentru exemplele de la fuziune si divizare (metodele de la partea I si partea a II-a) se pot efectua inregistrarile contabile ale conturilor rectificative (de amortizare, deprecieri ori diferente de pret) in corespondenta cu conturile de active (212, 213, 214, 301, 371, 411, 461 s.a.).

    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
    456 = 461     3.750.000

    Contabilitatea fuziunii la societatea "P" - absorbanta

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea majorarii capitalului social si a primei de fuziune:
    456 =  %      3.750.000
          1012      940.000
          1042*   2.810.000

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "R":
    %  = 456      4.975.000           %  = 456     5.250.000
   207            1.350.000          207           1.350.000
   212            1.150.000    sau   212           1.150.000
   301              825.000          301             825.000
   411            1.600.000          411*         1.875.000
  5121               50.000         5121              50.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "R":
    456 = 419     1.225.000             456 =  %    1.500.000
                                              419   1.225.000
                                              491*   275.000

    d) dupa inregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comertului se efectueaza inregistrarea contabila pentru rezervele care au fost deduse fiscal si se doreste mentinerea lor in contabilitatea societatii absorbante
    1042/analitic distinct, rezerva legala = 1061     150.000
    1042/analitic distinct, alte rezerve =   1068   1.000.000

    NOTA:
    In cazul in care prima de fuziune nu acopera rezerva legala si rezerva reprezentand facilitati, transferul se va face in limita primei de fuziune, iar diferenta pana la nivelul rezervei respective se impoziteaza.
------------
    * In cadrul contului 1042 se vor evidentia analitice distincte cu sumele reprezentand rezerva legala si alte rezerve formate din facilitati fiscale.
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    Bilantul intocmit de societatea "P" dupa fuziunea cu societatea "R"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 207)                       |   | 1.350.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 9.650.000|
|  | (11.425.000 + 1.150.000 - 2.925.000)                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                 |04 |11.000.000|
|  | (rd. 01 la 03)                                             |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 301 + 371 - 397)                           |05 | 1.825.000|
|  | (825.000 + 1.100.000 - 100.000)                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 3.725.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (2.200.000 + 1.875.000 - 75.000 - 275.000) |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   300.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 5.850.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN|11 | 5.100.000|
|  | AN (ct. 404 + 419) (3.875.000 + 1.225.000)                 |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   750.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 |11.750.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 2.940.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 2.940.000|
|  |   (294 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                   |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1042)                            |23 | 2.810.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 | 3.125.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                      |26 | 2.875.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 |11.750.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                           |34 |11.750.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                              |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea absorbita "R"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 4.975.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 3.625.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "R" detine o cladire, valoare de intrare 2.125.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 1.125.000 mii lei; valoarea fiscala a cladirii este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "R" comunica societatii "P" valoarea fiscala a cladirii.
    3. Avand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068) au fost preluate in aceleasi conturi la societatea absorbanta "P", acestea nu se supun impunerii la societatea "R". Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se va impune cu cota de impozit pe profit (societatea "R" datorand un impozit de 25% * 275.000 = 68.750 mii lei) in cazul in care acest provizion nu este preluat in contul identic al societatii absorbante "P".
    4. Societatea "R" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea absorbanta "P"

    1. Societatea "P" va amortiza din punct de vedere fiscal cladirea primita folosind regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 1.000.000 mii lei pe perioada normala de functionare ramasa prin metoda de amortizare utilizata de societatea "R" in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    2. Rezervele preluate de la societatea "R" (care au fost deductibile), precum si provizionul, in cazul in care se preia, urmeaza regimul stabilit prin prevederile art. 22 din Codul fiscal.
    3. Fondul comercial de 1.350.000 mii lei nu se amortizeaza din punct de vedere fiscal, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    4. Diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale de 3.125.000, rezultate ca urmare a fuziunii, nu sunt luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.

    A.2 Fuziunea societatilor comerciale care au capitaluri proprii negative

    Exemplul nr. 2:
    Societatea absorbanta are capitaluri proprii pozitive, iar societatea absorbita are capitaluri proprii negative.

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "V" - absorbanta si societatea "W" - absorbita).
    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "V", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 75.000 mii lei (valoarea justa este de 5.450.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 5.375.000 mii lei).
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "V", in mii lei:
    212 = 105      75.000
    Rezultatele evaluarii societatii "W" sunt reflectate la venituri, asa cum este prezentat la pct. 5.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

                            Bilantul societatii "V"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                |Nr.|   Sold  |
|                                                                |rd.|         |
|________________________________________________________________|___|_________|
|  |                          A                                  | B |     1   |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                  |02 |5.450.000|
|  |     (8.375.000 - 2.925.000)                                 |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                   |04 |5.450.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                        |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                        |05 |1.000.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada|06 |2.125.000|
|  | mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491) |   |         |
|  | (2.200.000 - 75.000)                                        |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                     |08 |  250.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                    |09 |3.375.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN |11 |3.875.000|
|  | AN (ct. 404)                                                |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE   |12 | -500.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                     |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                       |13 |4.950.000|
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                                          |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                   |19 |2.000.000|
|  | din care:                                                   |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                        |21 |2.000.000|
|  | (200 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                      |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                       |24 |   75.000|
|__|_____________________________________________________________|___|_________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                       |26 |2.875.000|
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                    |32 |4.950.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)       |   |         |
|  |_____________________________________________________________|___|_________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                            |34 |4.950.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                               |   |         |
|__|_____________________________________________________________|___|_________|

                          Bilantul societatii "W"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 1.600.000|
|  |     (2.920.000 - 1.320.000)                                |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 378) (1.520.000 - 80.000)            |05 | 1.440.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 3.320.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (3.820.000 - 500.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |    40.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 4.800.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN|11 | 6.680.000|
|  | AN (ct. 404)                                               |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |-1.880.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | -280.000*|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 | 1.600.000|
|  | din care:                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (1012)                           |21 | 1.600.000|
|  | (160 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1068)*                                   |26 | 1.120.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | VI. Rezultatul exercitiului financiar (ct. 121) Sold D     |30 | 3.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 |  -280.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                           |34 |  -280.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                              |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Deoarece activul net este mai mic decat jumatate din capitalul social, AGA va lua masuri in conformitate cu art. 153 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    * Suma din ct. 1068 este formata din facilitati fiscale.

    3. Evaluarea globala a societatilor:
    Valoarea globala a societatii "W" rezultata in urma evaluarii inregistreaza o crestere de 130.000 mii lei fata de activul net contabil.

    Societatea "V"
    Activ net contabil = 8.825.000 mii lei - 3.875.000 mii lei = 4.950.000 mii lei
    Aport net = Activ net contabil

    Societatea "W"
    Activ net contabil = 6.400.000 mii lei - 6.680.000 mii lei = -280.000 mii lei
    Aport net = -280.000 mii lei + 130.000 mii lei = -150.000 mii lei

    4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:
    In cazul de mai sus, societatea absorbanta "V", preia elementele de activ si pasiv ale societatii absorbite "W" fara emisiune de actiuni, aceasta avand dupa evaluare un aport net negativ in valoare de 150.000 mii lei, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

    5. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatea "W" - absorbita
    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat:
     461 = 7583    6.530.000

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
     6583 =  %     6.400.000
            212    1.600.000
            371    1.440.000
            411    3.320.000
           5121       40.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
     121 = 6583    6.400.000
    7583 =  121    6.530.000

    d) transmiterea elementelor de pasiv:
     404 = 461     6.680.000

      %  = 456      2.850.000
    1012            1.600.000
    1068            1.120.000
     121              130.000

     456 = 121      3.000.000

    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
     461 = 456        150.000

    Contabilitatea fuziunii la societatea "V" - absorbanta

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea aportului net:
     117 = 456        150.000    - diferenta intre 6.680.000 si 6.530.000

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "W":
      %  = 456    6.530.000             %  = 456    7.030.000
     207            130.000            207            130.000
     212          1.600.000    sau     212          1.600.000
     371          1.440.000            371          1.440.000
     411          3.320.000            411*         3.820.000
    5121             40.000           5121             40.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "W":
     456 = 404   6.680.000    sau      456 =  %     7.180.000
                                             404    6.680.000
                                             491*     500.000
------------
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

      Bilantul intocmit de societatea "V" dupa fuziunea cu societatea "W"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  |                                                            |Nr.|   Sold   |
|  |                                                            |rd.|          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 207)                       |01 |   130.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 7.050.000|
|  | (8.375.000 + 1.600.000 - 2.925.000)                        |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                 |04 | 7.180.000|
|  | (rd. 01 la 03)                                             |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                       |05 | 2.440.000|
|  | (1.000.000 + 1.440.000)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 5.445.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (2.200.000 + 3.820.000 - 75.000 - 500.000) |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   290.000|
|  | (250.000 + 40.000)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 8.175.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA      |11 |10.555.000|
|  | LA UN AN (ct. 404) (3.875.000 + 6.680.000)                 |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |-2.380.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 4.800.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 2.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 2.000.000|
|  | (200 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |    75.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1068)                                     |26 | 2.875.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold D                    |28 |   150.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 4.800.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                           |34 | 4.800.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                              |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea absorbita "W"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 6.530.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 6.400.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "W" detine o cladire, valoare de intrare 2.920.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 1.920.000 mii lei; valoarea fiscala a cladirii este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "W" comunica societatii "V" valoarea fiscala a cladirii.
    3. Avand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068) nu au fost preluate in aceleasi conturi la societatea absorbanta (fiind folosite pentru acoperirea pierderii), acestea se supun impunerii; societatea "W" datoreaza, pentru aceste rezerve, impozit pe profit de 25% * 1.120.000 mii lei = 280.000 mii lei. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit (societatea "W" datorand un impozit de 25% * 500.000 = 125.000 mii lei) in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante.
    4. Societatea "W" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea absorbanta "V"

    1. Societatea "V" va amortiza cladirea primita folosind regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita "W" in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 1.000.000 mii lei pe perioada normala de functionare ramasa prin metoda de amortizare aleasa de societatea "W" in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    2. Fondul comercial de 130.000 mii lei nu se amortizeaza din punct de vedere fiscal, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    3. Diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale de 75.000 mii lei nu sunt luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.

    Exemplul nr. 3:
    Societatea absorbanta are capitaluri proprii negative, iar societatea absorbita are capitaluri proprii pozitive.

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "S" - absorbanta si societatea "T" - absorbita).
    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "S", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 125.000 mii lei (valoarea justa este de 5.500.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 5.375.000 mii lei).
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "S", in mii lei:
    212 = 105     125.000
    Rezultatele evaluarii societatii "T" sunt reflectate la venituri, asa cum se prezinta la pct. 6.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

                           Bilantul societatii "S"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                              |Nr.|   Sold    |
|                                                              |rd.|           |
|______________________________________________________________|___|___________|
|  |                          A                                | B |      1    |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                     |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                |02 | 5.500.000 |
|  | (8.425.000 - 2.925.000)                                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                 |04 | 5.500.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                      |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                      |05 | 1.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o       |06 | 2.125.000 |
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)      |   |           |
|  | (ct. 411 - 491) (3.300.000 - 1.175.000)                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                   |08 |   250.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                  |09 | 3.375.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA  |11 | 9.875.000 |
|  | UN AN (ct. 404)                                           |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NET  |12 |-6.500.000 |
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)  |13 |-1.000.000*|
|  |                                                           |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                       |19 | 2.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                      |21 | 2.000.000 |
|  | (200 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                    |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                     |24 |   125.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                     |26 | 2.875.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | V. REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold D                     |28 | 6.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                  |32 |-1.000.000 |
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                            |34 |-1.000.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
    * Deoarece activul net este mai mic decat jumatate din capitalul social, AGA va lua masuri in conformitate cu art. 153 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

                             Bilantul societatii "T"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 1.150.000|
|  | (2.125.000 - 975.000)                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.150.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 301)                                       |05 |   825.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.600.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.875.000 - 275.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |    50.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 2.475.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 1.225.000|
|  | UN AN (ct. 419)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 | 1.250.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 2.400.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.250.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.250.000|
|  | (125 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1068*)                                    |26 | 1.150.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 2.400.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 2.400.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din contul 1068 este formata din repartizarea profitului net din anii anteriori.

    3. Evaluarea globala a societatilor:
    Valoarea globala a societatii "T" rezultata in urma evaluarii inregistreaza o crestere de 100.000 mii lei fata de activul net contabil.

    Societatea "S"
    Activ net contabil = 8.875.000 mii lei - 9.875.000 mii lei = -1.000.000 mii lei
    Aport net = Activ net contabil

    Societatea "T"
    Activ net contabil = 3.625.000 mii lei - 1.225.000 mii lei = 2.400.000 mii lei
    Aport net = 2.400.000 mii lei + 100.000 mii lei = 2.500.000 mii lei

    4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:

    - Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor "S" si "T":

    Societatea "S"
    Pentru societatea absorbanta care are capital propriu (aport net) negativ, se va lua in considerare valoarea nominala a unei actiuni.
    1 actiune "S" = 10.000 lei

    Societatea "T"
    2.500.000 mii lei : 125 mii actiuni existente = 20.000 lei.
    - Determinarea raportului de schimb al actiunilor:
    20.000 : 10.000 = 2 / 1, adica se schimba 1 actiune a societatii "T" pentru 2 actiuni ale societatii "S".

    5. Determinarea numarului de actiuni de emis de societatea "S", fie prin raportarea aportului net al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb:
    - valoarea aportului net al societatii "T" este de 2.500.000 mii lei
    - valoarea nominala a unei actiuni la societatea "S" este de 10.000 lei

    2.500.000 mii : 10.000 lei/actiune = 250 mii actiuni;
    sau
    125 mii actiuni x 2 / 1 (raportul de schimb) = 250 mii actiuni.

    - Determinarea cresterii de capital social la societatea "S":
    250 mii actiuni x 10.000 lei/actiune = 2.500.000 mii lei,
    respectiv valoarea activului net al societatii "T".

    Actionarii de la societatea "T" vor primi, ca urmare a fuziunii, 250 mii de actiuni a 10.000 lei (valoarea nominala a unei actiuni).

    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatea "T" - absorbita

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat:
     461  =  7583   3.725.000

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
    6583  =    %    3.625.000
              212   1.150.000
              301     825.000
              411   1.600.000
             5121      50.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
     121  =  6583   3.625.000
    7583  =   121   3.725.000

    d) transmiterea elementelor de pasiv:
     419  =   461   1.225.000

      %   =   456   2.500.000
    1012            1.250.000
    1068            1.150.000
     121              100.000
    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
     456  =   461   2.500.000

    Contabilitatea fuziunii la societatea "S" - absorbanta

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea preluarii aportului net:
     456  =  1012   2.500.000

    b) inregistrarea elementelor de activ preluate de la societatea "T":
      %   =   456   3.725.000         %    =   456   4.000.000
     207              100.000        207               100.000
     212            1.150.000  sau   212             1.150.000
     301              825.000        301               825.000
     411            1.600.000        411*            1.875.000
    5121               50.000       5121                50.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "T":
     456  =   419   1.225.000  sau   456   =    %    1.500.000
                                               419   1.225.000
                                               491*    275.000
------------
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

      Bilantul intocmit de societatea "S" dupa fuziunea cu societatea "T"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  |                                                           |Nr.|    Sold   |
|  |                                                           |rd.|           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  |                          A                                | B |     1     |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                     |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 207)                      |01 |   100.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                |02 | 6.650.000 |
|  | (8.425.000 + 1.150.000 - 2.925.000)                       |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                 |04 | 6.750.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                      |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. STOCURI (ct. 301 + 371 - 397)                          |05 | 1.825.000 |
|  | (825.000 + 1.000.000)                                     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o       |06 | 3.725.000 |
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)      |   |           |
|  | (ct. 411 - 491)                                           |   |           |
|  | (3.300.000 + 1.875.000 - 1.175.000 - 275.000)             |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) (250.000 + 50.000)|08 |   300.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                  |09 | 5.850.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA  |11 |11.100.000 |
|  | UN AN (ct. 404 + 419) (9.875.000 + 1.225.000)             |   |         0 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE |12 |-5.250.000 |
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)  |13 | 1.500.000*|
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                       |19 | 4.500.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                      |21 | 4.500.000*|
|  | (450 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                    |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                     |24 |   125.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                     |26 | 2.875.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | V. REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold D                     |28 | 6.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                  |32 | 1.500.000 |
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                            |34 | 1.500.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
    * Deoarece activul net este mai mic decat jumatate din capitalul social, AGA va lua masuri in conformitate cu art. 153 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea absorbita "T"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 3.725.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 3.625.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "T" detine o cladire, valoare de intrare 2.125.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 1.125.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "T" comunica societatii "S" valoarea fiscala a cladirii.
    3. Avand in vedere faptul ca rezervele nu au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil acestea nu se supun impunerii. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit (societatea "T" datorand un impozit de 25% * 275.000 = 68.750 mii lei) in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante "S".
    4. Societatea "T" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea absorbanta "S"

    1. Societatea "S" va amortiza cladirea folosind regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 1.000.000 mii lei pe perioada normala de functionare ramasa si folosind metoda de amortizare aleasa de societatea "T" in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    2. Fondul comercial de 100.000 mii lei nu se amortizeaza din punct de vedere fiscal, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    3. Diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale de 125.000 mii lei nu sunt luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.

    A.3 Cazuri particulare privind fuziunea prin absorbtie

    A.3.1 Societatea absorbanta detine titluri la societatea absorbita

    Exemplul nr. 4:
    Societatea "J" absoarbe societatea "K", la care detine titluri de participare.

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "J" - absorbanta si societatea "K" - absorbita).
    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 169.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.031.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.200.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din reevaluari corespunzatoare.
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "J", in mii lei:
    105   =   2131      169.000

    NOTA:
    Instalatiile tehnice au inregistrat anterior un plus de valoare care sa asigure diferenta negativa din reevaluare.

    Rezultatele evaluarii societatii "K" sunt reflectate la venituri, asa cum se va vedea la pct. 6.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

                            Bilantul societatii "J"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 | 1.031.000|
|  | (1.731.000 - 700.000)                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 263)                      |02 |   180.000|
|  | (9 mii actiuni + 20.000 lei/actiune)                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.211.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                       |05 | 1.732.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.168.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411)                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   450.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 3.350.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 3.130.000|
|  | UN AN (ct. 401)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   220.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 1.431.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.280.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.280.000|
|  | (80 mii actiuni x 16.000 lei/actiune)                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |    31.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                      |26 |   120.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 1.431.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 1.431.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

                           Bilantul societatii "K"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 |   640.000|
|  | (800.000 - 160.000)                                        |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 |   640.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 397) (1.400.000 - 270.000)           |05 | 1.130.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 |   910.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411)                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   180.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 2.220.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 1.840.000|
|  | UN AN (ct. 401)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   380.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 1.020.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 |   720.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 |   720.000|
|  | (60 mii actiuni x 12.000 lei/actiune)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   200.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1068*)                                    |26 |   100.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 1.020.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 1.020.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din contul 1068 este formata din repartizarea profitului din anii anteriori.

    NOTA:
    Societatea "J" detine 15% din capitalul societatii "K":
    - 60.000 actiuni x 15% = 9.000 actiuni;
    - costul de achizitie al unei actiuni este de 20.000 lei.

    3. Evaluarea globala a societatilor:
    Valoarea globala a societatii "K" rezultata in urma evaluarii inregistreaza o crestere de 240.000 mii lei (de ex. la mijloace de transport) fata de activul net contabil.

    Societatea "J"
    Activ net contabil = 4.561.000 mii lei - 3.130.000 mii lei = 1.431.000 mii lei
    Aport net = 1.431.000 mii lei + 9.000* mii lei = 1.440.000 mii lei
------------
    * Reprezinta plusul de valoare al actiunilor detinute la societatea "K":
    9.000 mii lei = 9.000 actiuni x (21.000 lei/actiune - 20.000 lei/actiune).

    Societatea "K"
    Activ net contabil = 2.860.000 mii lei - 1.840.000 = 1.020.000 mii lei
    Aport net = 1.020.000 mii lei + 240.000 mii lei = 1.260.000 mii lei

    4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:

    - Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor "J" si "K"
    1 actiune J = 1.440.000.000 lei / 80.000 actiuni = 18.000 lei
    1 actiune K = 1.260.000.000 lei / 60.000 actiuni = 21.000 lei

    - Determinarea raportului de schimb (RS)
    RS = 21.000 lei / 18.000 lei = 7 / 6
    Pentru 6 actiuni ale societatii "K", societatea "J" trebuie sa emita 7 actiuni.

    5. Determinarea numarului de actiuni de emis de societatea "J", fie prin raportarea aportului net al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb:
    1.260.000.000 lei / 18.000 lei = 70.000 actiuni
    sau
    60.000 actiuni "K" x 7 / 6 = 70.000 actiuni

    Societatea "J" detine insa 15% din actiunile societatii "K" si se afla astfel in situatia de a-si remunera propriile actiuni. In acest caz, numarul de actiuni emise pe care le vor primi actionarii societatii "K", se determina astfel:
    70.000 actiuni x 85% = 59.500 actiuni.
    Actiunile ce revin societatii "J" vor fi anulate, respectiv:
    70.000 actiuni x 15% = 10.500 actiuni

    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatea "K" - absorbita

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat:
     461  =   7583    3.100.000

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
    6583  =     %     2.860.000
               213      640.000
               371    1.130.000
               411      910.000
              5121      180.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
     121  =   6583    2.860.000
    7583  =    121    3.100.000

    d) transmiterea elementelor de pasiv:
     401  =    461    1.840.000

     %    =    456    1.260.000
    1012                720.000
     105                200.000
    1068                100.000
     121                240.000

    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
     456  =    461    1.260.000

    Contabilitatea fuziunii la societatea "J" - absorbanta

    Determinarea cresterii de capital propriu generate de aportul societatii "K"

    a) Cresterea de capital propriu
    1.260.000 mii lei x 85% = 1.071.000 mii lei
    sau
    59.500 actiuni x 18.000 lei = 1.071.000 mii lei
    din care:
    - crestere de capital social:
    59.500 actiuni x 16.000 lei = 952.000 mii lei
    - prima propriu-zisa de fuziune
    1.071.000 - 952.000 = 119.000 mii lei.

    b) Determinarea valorii titlurilor de participare detinute la societatea "K" - absorbita
    1.260.000 mii lei x 15% = 189.000 mii lei
    din care:
    - anulare actiuni
    9.000 actiuni x 20.000 lei = 180.000 mii lei
    - diferenta pozitiva din evaluare
    9.000 actiuni x (21.000 - 20.000) = 9.000 mii lei
    sau
    189.000 - 180.000 = 9.000 mii lei.

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea aportului rezultat din fuziune:
     456 =   %      1.080.000
            1012      952.000
            1042      128.000*)

    b) anularea titlurilor de participare:
     %   =   263      180.000
     106              120.000
    1042               60.000
------------
    *) Prima de fuziune este formata din prima propriu-zisa de fuziune la care se adauga diferenta pozitiva din evaluarea titlurilor de participare.
    128.000 mii lei = 119.000 mii lei + 9.000 mii lei

    Societatile comerciale absorbante sau absorbite care detin titluri de participare la societatile comerciale absorbite, respectiv absorbante, vor elimina aceste titluri la valoarea lor contabila.
    La societatile comerciale la care adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor aproba cuantumurile de suportare a acestor titluri de participare prin diminuarea altor rezerve, a primei de fuziune sau a capitalului social, se vor efectua inregistrarile corespunzatoare (106 = 262; 1042 = 262; 1012 = 262).

    c) preluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii "K":
      %   =  456    3.100.000
     213              880.000
     371            1.130.000
     411              910.000
    5121              180.000

     456  =   %     2.020.000
             117      180.000
             401    1.840.000

    Bilantul intocmit de societatea "J" dupa fuziunea cu societatea "K"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 | 1.911.000|
|  | (1.721.000 + 880.000 - 700.000)                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.911.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371) (1.732.000 + 1.130.000)               |05 | 2.862.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 2.078.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411) (1.168.000 + 910.000)                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   630.000|
|  | (450.000 + 180.000)                                        |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 5.570.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 4.970.000|
|  | UN AN (ct. 401) (3.130.000 + 1.840.000)                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   600.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 2.511.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 2.232.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 2.232.000|
|  | (139,5 mii actiuni x 16.000 lei/actiune)                   |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                             |23 |    68.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |    31.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                    |28 |   180.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 2.511.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 2.511.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea absorbita "K"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 3.100.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 2.860.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "K" detine un mijloc de transport, valoare de intrare 800.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 300.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 500.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "K" comunica societatii "J" valoarea fiscala a imobilizarii corporale.
    3. Avand in vedere faptul ca rezervele din repartizarea profitului net s-au constituit dupa plata impozitului pe profit acestea nu se supun impunerii. Rezervele din reevaluare (200.000 mii lei) provin din reevaluarea legala a mijlocului de transport, valoarea de 5.000 mii lei fiind deja dedusa la determinarea profitului impozabil prin intermediul amortizarii mijlocului de transport.
    4. Societatea "K" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea absorbanta "J"

    1. Societatea "J" va amortiza mijlocul de transport folosind regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 500.000 mii lei pe perioada normala de functionare ramasa prin metoda de amortizare aleasa de societatea "K" in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    2. Diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale de 169.000 mii lei, rezultate cu ocazia fuziunii, nu sunt luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.

    A.3.2. Societatea absorbita detine titluri la societatea absorbanta

    Exemplul nr. 5:
    Societatea "M" absoarbe societatea "N" care detine 10% din capitalul societatii "M".

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "M" - absorbanta si societatea "N" - absorbita).
    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "M", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 240.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.740.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.500.000 mii lei).
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "M", in mii lei:
    2131  =  105    240.000
    Rezultatele evaluarii societatii "N" sunt reflectate la venituri, asa cum este prezentat la pct. 6.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

                          Bilantul societatii "M"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 | 1.740.000|
|  | (2.140.000 - 400.000)                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.740.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                       |05 | 1.250.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 |   710.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411)                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   460.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 2.240.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 2.160.000|
|  | UN AN (ct. 401 + 462) (2.000.000 + 160.000)                |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   260.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 2.000.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.360.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.360.000|
|  | (80 mii actiuni x 17.000 lei/actiune)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   360.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                      |26 |   180.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                    |27 |   100.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 2.000.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 2.000.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

                           Bilantul societatii "N"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 |   540.000|
|  | (1.500.000 - 960.000)                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 263)                      |03 |   160.000|
|  | (8 mii actiuni + 20.000 lei/actiune)                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 |   700.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                       |05 | 1.150.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 |   950.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 + 491) (1.150.000 - 200.200)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   130.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 2.230.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 2.030.000|
|  | UN AN (ct. 162 + 401) (230.000 + 1.800.000)                |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   200.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 |   900.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 |   600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 |   600.000|
|  | (50 mii actiuni x 12.000 lei/actiune)                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |    90.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061*)                                    |26 |   100.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold C                      |27 |   110.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 |   900.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 |   900.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.

    NOTA:
    Societatea "N" detine 10% din capitalul societatii "M":
    - 80.000 actiuni x 10% = 8.000 actiuni;
    - costul de achizitie al unei actiuni este de 20.000 lei.

    3. Evaluarea globala a societatilor:

    Valoarea globala a societatii "N" rezultata in urma evaluarii inregistreaza o descrestere de 190.000 mii lei fata de activul net contabil.

    Societatea "M"
    Activ net contabil = 4.160.000 mii lei - 2.160.000 mii lei = 2.000.000 mii lei
    Aport net = Activ net contabil

    Societatea "N"
    Activ net contabil = 2.930.000 mii lei - 2.030.000 mii lei = 900.000 mii lei
    Aport net = 900.000 mii lei - 190.000 mii lei + 40.000* mii lei = 750.000 mii lei
    40.000 mii lei = 8.000 actiuni x (25.000 lei/actiune - 20.000 lei/actiune)
------------
    * Reprezinta plusul de valoare al actiunilor detinute la societatea "M".

    4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:
    - Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor "M" si "N"
    1 actiune M = 2.000.000.000 lei / 80.000 actiuni = 25.000 lei
    1 actiune N = 750.000.000 lei / 50.000 actiuni = 15.000 lei
    - Determinarea raportului de schimb (RS)
    RS = 15.000 lei / 25.000 lei = 3 / 5
    Pentru 5 actiuni ale societatii "N", societatea "M" trebuie sa emita 3 actiuni proprii.

    5. Determinarea numarului de actiuni de emis de societatea "M", fie prin raportarea aportului net al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb:
    750.000.000 lei / 25.000 lei = 30.000 actiuni
    sau
    50.000 actiuni "N" x 3 / 5 = 30.000 actiuni
    Prin absorbirea societatii "N", pentru cele 8.000 de actiuni detinute de societatea "N" la societatea "M", societatea "M" absorbanta se afla in situatia dobandirii propriilor actiuni. Aceste actiuni se inregistreaza in contul 502 "Actiuni proprii" si vor fi anulate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatea "N" - absorbita

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat:
    461 =  7583  2.780.000

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
    6583 =  %    2.930.000
           213     540.000
           263     160.000
           371   1.150.000
           411     950.000
           5121    130.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
    121  = 6583  2.930.000
    7583 = 121   2.780.000

    d) transmiterea elementelor de pasiv:
    %    = 461   2.030.000
    162            230.000
    401          1.800.000

    %    = 456     900.000
    1012           600.000
    105             90.000
    1061           100.000
    117            110.000
    si
    456  = 121     150.000

    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
    456  = 461     750.000

    Contabilitatea fuziunii la societatea "M" - absorbanta

    Determinarea cresterii de capital propriu generate de aportul societatii "N"
    30.000 actiuni x 25.000 lei = 750.000 mii lei
    din care:
    - crestere de capital social:
    30.000 actiuni x 17.000 lei = 510.000 mii lei
    - prima propriu-zisa de fuziune, calculata ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora:
    750.000 - 510.000 = 240.000 mii lei.
    sau
    - prima propriu-zisa de fuziune, calculata ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor, valoarea nominala a acestora si valoarea rezervelor:
    750.000 - 510.000 - 100.000 = 140.000 mii lei.

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea aportului rezultat din fuziune:
    456  =  %                                     750.000
           1012                                   510.000
           1042/analitic distinct*/rezerva legala 240.000
------------
    * In cadrul contului 1042 se vor evidentia analitice distincte cu sumele reprezentand rezerva legala si alte rezerve reprezentand facilitati fiscale.

    b) preluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii "N"
     %   = 456  2.780.000         %    = 456  2.980.000
     213          350.000        213            350.000
     371        1.150.000  sau   371          1.150.000
     411          950.000        411*        1.150.000
     502          200.000        502            200.000
    5121          130.000       5121            130.000

     456 =  %   2.030.000        456   =  %   2.230.000
           162    230.000  sau           162    230.000
           401  1.800.000                401  1.800.000
                                         491    200.000
------------
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    c) anularea actiunilor proprii:
     %   = 502  200.000
    1042         64.000*
    1068        136.000*
------------
    * 64.000 mii lei = 8.000 actiuni x (25.000 lei/actiune - 17.000 lei/actiune)
    * 136.000 mii lei = 8.000 actiuni x 17.000 lei/actiune

    d) dupa inregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comertului se efectueaza inregistrarea contabila pentru rezervele care au fost deduse fiscal si se doreste mentinerea lor in contabilitatea societatii absorbante
    1042/analitic distinct, rezerva legala = 1061  100.000

    Bilantul intocmit de societatea "M" dupa fuziunea cu societatea "N"

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 | 2.090.000|
|  | (2.140.000 + 350.000 - 400.000)                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 2.090.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371) (1.250.000 + 1.150.000)               |05 | 2.400.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.660.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (710.000 + 1.150.000 - 200.000)            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   590.000|
|  | (460.000 + 130.000)                                        |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 4.650.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN|11 | 4.190.000|
|  | AN (ct. 162 + 401 + 462)                                   |   |          |
|  | (230.000 + 2.000.000 + 1.800.000 + 160.000)                |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   460.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                      |13 | 2.550.000|
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                                         |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 | 1.870.000|
|  |    din care:                                               |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.870.000|
|  | (110 mii actiuni x 17.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                             |23 |   176.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   360.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                      |26 |    44.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                    |27 |   100.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 2.550.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 2.550.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea absorbita "N"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 2.780.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 2.930.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "N" detine un mijloc de transport, valoare de intrare 1.500.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 500.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "N" comunica societatii "M" valoarea fiscala a imobilizarii corporale.
    3. Avand in vedere faptul ca rezerva legala care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil (contul 1061) nu a fost preluata in acelasi cont la societatea absorbanta, aceasta se supune impunerii; societatea "N" datoreaza, pentru aceasta rezerva, impozit pe profit de 25% * 100.000 mii lei = 25.000 mii lei. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante.
    Rezervele din reevaluare (90.000 mii lei) provin din reevaluarea legala a mijlocului de transport, valoarea de 5.000 mii lei fiind deja dedusa la determinarea profitului impozabil prin intermediul amortizarii mijlocului de transport.
    4. Societatea "N" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea absorbanta "M"

    1. Societatea "M" va amortiza mijlocul de transport folosind regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 1.000.000 mii lei pe perioada normala de functionare ramasa prin metoda de amortizare aleasa de societatea "N" in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    2. In cazul in care rezerva legala rezultata din fuziune depaseste 20% din capitalul social al societatii "M", diferenta nu se impune cu impozit pe profit.
    3. Diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale de 240.000 mii lei nu sunt luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, in conditiile in care se mentin la nivelul sumei rezultate.

    A.3.3. Societatile participante detin participatii reciproce

    Exemplul nr. 6:

    Societatea "E" cu un capital de 1.110.000 mii lei absoarbe societatea "I" cu un capital de 525.000 mii lei. Societatea "E" detine 5.000 actiuni ale societatii "I", iar societatea "I" detine 4.500 actiuni ale societatii "E".

    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "E" - absorbanta si societatea "I" - absorbita).
    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "E", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 23.000 mii lei (valoarea justa este de 2.280.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 2.257.000 mii lei).
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "E", in mii lei:
    213 = 105     23.000
    Rezultatele evaluarii societatii "I" sunt reflectate la venituri, asa cum este prezentat la pct. 6.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

                          Bilantul societatii "E"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 | 2.280.000|
|  | (2.360.000 - 80.000)                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 263)                      |03 |   160.000|
|  | (5 mii actiuni x 32.000 lei/actiune)                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 2.440.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 397) (1.350.000 - 100.000)           |05 | 1.250.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.100.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.250.000 - 150.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   350.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 2.700.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 1.480.000|
|  | UN AN (ct. 401)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 | 1.220.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 3.660.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 | 1.110.000|
|  |    din care:                                               |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.110.000|
|  |   (30 mii actiuni x 37.000 lei/actiune)                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   730.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061 + 1068) (220.000 + 620.000)          |26 |   840.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                    |27 |   980.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 3.660.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33 )                            |34 | 3.660.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

                            Bilantul societatii "I"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 | 1.080.000|
|  | (1.380.000 - 300.000)                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 263)                      |03 |   180.000|
|  | (4,5 mii actiuni x 40.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.260.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 397) (900.000 - 360.000)             |05 |   540.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 |   350.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.300.000 - 950.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |    80.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 |   970.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 1.752.500|
|  | UN AN (ct. 162 + 401) (1.000.000 + 752.500)                |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |  -782.500|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 |   477.500|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 |   525.000|
|  |    din care:                                               |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 |   525.000|
|  | (21 mii actiuni x 25.000 lei/actiune)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   215.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061*)                                    |26 |    75.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold D                    |28 |   337.500|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 |   477.500|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 |   477.500|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.

    3. Evaluarea globala a societatilor:
    Valoarea globala a societatii "I" rezultata in urma evaluarii inregistreaza o crestere de 190.000 mii lei asupra fondului comercial.

    Stabilirea valorii actiunilor societatilor "E" si "I"

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Elemente            |    Societatea "E"   |  Societatea "I"  |
|crt.|                                |                     |                  |
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  1.| Capital social                 |     1.110.000       |      525.000     |
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  2.| Rezerve din reevaluare         |       730.000       |      215.000     |
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  3.| Rezerve                        |       840.000       |       75.000     |
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  4.| Rezultatul reportat            |       980.000       |     (337.500)    |
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  5.| Plusvaloare asupra fondului    |                     |                  |
|    | comercial                      |          -          |      190.000     |
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  6.| Plusvaloare asupra titlurilor  |  5.000 Y - 160.000  | 4.500 X - 180.000|
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  7.| Valoarea globala a societatii  |                     |                  |
|    | (rd. 1 la 6)                   | 3.500.000 + 5.000 Y | 487.500 + 4.500 X|
|____|________________________________|_____________________|__________________|
|  8.| Numar de actiuni               |        30.000       |       21.000     |
|____|________________________________|_____________________|__________________|

    X - valoarea contabila pe actiune la societatea "E";
    Y - valoarea contabila pe actiune la societatea "I".

    Sistemul de ecuatii este:
  _
 |  {30.000 X = 5.000 Y + 3.500.000.000 (rd. 8 ori X = rd. 7 pt. societatea "E")
<
 |_ {21.000 Y = 4.500 X + 487.500.000 (rd. 8 ori Y = rd. 7 pt. societatea "I")

    Rezolvand sistemul de ecuatii se obtin valorile:
    X = 125.000 lei/actiune
    Y = 50.000 lei/actiune

    Valoarea estimata a societatii = Valoarea pe actiune x Numar de actiuni
    Valoarea societatii "E" = 125.000 lei x 30.000 actiuni = 3.750.000 mii lei
             Aport net = 3.750.000 mii lei
    Valoarea societatii "I" = 50.000 lei x 21.000 actiuni = 1.050.000 mii lei
             Aport net = 1.050.000 mii lei

    4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:
    - Determinarea raportului de schimb (RS)
    RS = 50.000 lei / 125.000 lei = 2 / 5
    Vor fi schimbate 5 actiuni "I" pentru 2 actiuni "E".

    5. Determinarea numarului de actiuni de emis de societatea "E", fie prin raportarea aportului net al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb:
    1.050.000.000 lei / 125.000 lei = 8.400 actiuni
    sau
    21.000 actiuni "I" x 2 / 5 = 8.400 actiuni
    In principiu, cele 21.000 actiuni ale societatii "I" vor trebui sa fie schimbate pentru 8.400 actiuni ale societatii "E".
    Societatea "E" se afla insa in situatia de a primi actiuni proprii in schimbul actiunilor societatii "I", fapt pentru care in proiectul de fuziune va fi introdusa o clauza, respectiv societatea "E" va renunta la drepturile sale aferente celor 5.000 de actiuni ale societatii "I".
    In aceste conditii, actiunile corespunzatoare actionarilor societatii "I" de la societatea "E" reprezinta:
    21.000 actiuni - 5.000 actiuni = 16.000 actiuni, care vor fi schimbate pentru
    16.000 actiuni x 2 / 5 = 6.400 actiuni.

    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatea "I" - absorbita

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat:
    461 = 7583  2.802.500*
------------
    * 2.802.500 = 2.230.000 + rd. 5 (190.000) si rd. 6 (4.500* 125 - 180.000) din tabel de la societatea "I"

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
    6583 =   %    2.230.000
            213   1.080.000
            263     180.000
            371     540.000
            411     350.000
           5121      80.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
    121  = 6583   2.230.000
    7583 =  121   2.802.500

    d) transmiterea elementelor de pasiv:
     %   = 461   1.752.500
    162          1.000.000
    401            752.500

      %  = 456   1.387.500
    1012           525.000
     105           215.000
    1061            75.000
     121           572.500
    si
     456 = 117     337.500

    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
    456 = 461   1.050.000

    Contabilitatea fuziunii la societatea "E" - absorbanta

    Aportul total al societatii "I" este de 1.050.000 mii lei si corespunde:
    - dreptului altor actionari decat cei ai societatii "E"
    16.000 actiuni x 50.000 lei = 800.000 mii lei
    din care:
        - crestere de capital social
        6.400 actiuni x 37.000 lei = 236.800 mii lei
        - prima propriu-zisa de fuziune, calculata ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora:
        800.000 - 236.800 = 563.200 mii lei;
        sau
        - prima propriu-zisa de fuziune, calculata ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor, valoarea nominala a acestora si valoarea rezervelor:
        800.000 - 236.800 - 75.000 = 488.200 mii lei;
    - drepturilor societatii "E"
    5.000 actiuni x 50.000 lei = 250.000 mii lei.
    Acest aport determina:
        - anularea titlurilor de participare (actiuni) detinute la societatea "I" la valoarea contabila de 160.000 mii lei
        si
        - o diferenta pozitiva din evaluare
        250.000 - 160.000 = 90.000 mii lei.
    Concomitent se primesc ca aport 4.500 actiuni proprii a caror valoare este de 4.500 actiuni x 125.000 lei = 562.500 mii lei. Anularea acestor actiuni determina:
        - reducerea capitalului social
        4.500 actiuni x 37.000 lei = 166.500 mii lei
        - diminuarea primei de fuziune
        562.500 - 166.500 = 396.000 mii lei.
    Alti actionari decat cei ai societatii "E" vor primi 6.400 actiuni ale societatii "E" in schimbul celor 16.000 actiuni ale societatii "I", schimbul realizandu-se astfel: 5 actiuni ale societatii "I" pentru 2 actiuni ale societatii "E".
    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea aportului rezultat din fuziune:
    456 =   %    890.000
          1012   236.800
          1042*  653.200*

    b) anularea titlurilor de participare:
    106 = 263   160.000

    c) preluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii "I":
      %  = 456   2.802.500          %     = 456    3.752.500
     207           190.000         207               190.000
     213         1.080.000  sau    313             1.080.000
     371           540.000         371               540.000
     411           350.000         411*          1.300.000
     502           562.500         502               562.500
    5121            80.000        5121                80.000

     456 =  %    1.912.500         456    =  %     2.862.500
           117     160.000                  117      160.000
           162   1.000.000  sau             162    1.000.000
           401     752.500                  401      752.500
                                            491*   950.000
    d) anularea actiunilor proprii:
      %  = 502   562.500
    1068         166.500
    1042         396.000
------------
    * In cadrul contului 1042 se vor inregistra analitic distinct cu suma reprezentand rezerva legala.
    * Prima de fuziune este formata din prima propriu-zisa de fuziune la care se adauga diferenta pozitiva din evaluarea titlurilor de participare.
    653.200 mii lei = 563.200 mii lei + 90.000 mii lei
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    e) dupa inregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comertului se efectueaza inregistrarea contabila pentru rezervele care au fost deduse fiscal si se doreste mentinerea lor in contabilitatea societatii absorbante
    1042/analitic distinct, rezerva legala = 1061   75.000

    Bilantul intocmit de societatea "E" dupa fuziunea cu societatea "I"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 207)                       |01 |   190.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                 |02 | 3.360.000|
|  | (2.360.000 + 1.080.000 - 80.000)                           |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 3.550.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 397) (1.350.000 + 540.000 - 100.000) |05 | 1.790.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.450.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.250.000 + 1.300.000 - 150.000 - 950.000)|   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   430.000|
|  | (350.000 + 80.000)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 3.670.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 3.232.500|
|  | UN AN (ct. 162 + 401) (1.000.000 + 1.480.000 + 752.500)    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   437.500|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  (rd. 04 + 12 - 17)  |13 | 3.987.500|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 | 1.346.800|
|  | din care:                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.346.800|
|  | (36,4 mii actiuni x 37.000 lei/actiune)                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                             |23 |   257.200|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   730.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                      |26 |   513.500|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                    |27 | 1.140.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 3.987.500|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                           |34 | 3.987.500|
|  | (rd. 32 + 33)                                              |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea absorbita "I"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 2.802.500 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 2.230.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "I" detine un mijloc de transport, valoare de intrare 1.380.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 380.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "I" comunica societatii "E" valoarea fiscala a mijlocului de transport.
    3. Avand in vedere faptul ca rezerva legala a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil (contul 1061) a fost preluata in acelasi cont la societatea absorbanta, aceasta nu se supune impunerii. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante.
    Rezervele din reevaluare (215.000 mii lei) provin din reevaluarea legala a mijlocului de transport, valoarea de 5.000 mii lei fiind deja dedusa la determinarea profitului impozabil prin intermediul amortizarii mijlocului de transport.
    4. Societatea "I" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea absorbanta "E"

    1. Societatea "E" va amortiza echipamentul tehnologic folosind regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 1.000.000 mii lei pe perioada normala de functionare ramasa prin metoda de amortizare aleasa de societatea "I" in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    2. Fondul comercial de 190.000 mii lei nu se amortizeaza din punct de vedere fiscal, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    3. Diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale de 23.000 mii lei nu sunt luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    4. In cazul in care rezerva legala rezultata din fuziune depaseste 20% din capitalul social al societatii "E", diferenta nu se impune cu impozit pe profit.

    B. Fuziunea prin contopire

    Exemplul nr. 7:
    1. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care se dizolva (societatea "1" si societatea "2"), in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

                          Bilantul societatii "1"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  |                                                            |Nr.|   Sold   |
|  |                                                            |rd.|          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 2.080.000|
|  | (3.560.000 - 1.480.000)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 2.080.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 378) (440.000 - 40.000)              |05 |   400.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.280.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.380.000 - 100.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   120.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                  |09 | 1.800.000|
|  | (rd. 05 la 08)                                             |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 2.440.000|
|  | UN AN (ct. 401)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |  -640.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                      |13 | 1.440.000|
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                                         |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.000.000|
|  | (100 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061*, 1068*) (200.000 + 240.000)        |26 |   440.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 1.440.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  |  TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                            |34 | 1.440.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.
    * Alte rezerve sunt formate din facilitati fiscale.

                           Bilantul societatii "2"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  |                                                            |Nr.|   Sold   |
|  |                                                            |rd.|          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 1.600.000|
|  | (2.920.000 - 1.320.000)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 378) (1.520.000 - 80.000)            |05 | 1.440.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 3.320.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (3.820.000 - 500.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |    40.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 4.800.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 3.680.000|
|  | UN AN (ct. 404)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 | 1.120.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                      |13 | 2.720.000|
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (1012)                           |21 | 1.600.000|
|  | (160 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061*, 1068*) (320.000 + 800.000)        |26 | 1.120.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 2.720.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 2.720.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.
    * Alte rezerve sunt formate din facilitati fiscale.

    2. Evaluarea globala a societatilor:
    Valoarea globala a societatilor rezultata in urma evaluarii, inregistreaza urmatoarele cresteri fata de activul net contabil:
    - Societatea "1": 160.000 mii lei;
    - Societatea "2": 900.000 mii lei.

    Societatea "1"
    Activ net contabil = 3.880.000 mii lei - 2.440.000 mii lei = 1.440.000 mii lei
    Aport net = 1.440.000 mii lei + 160.000 mii lei = 1.600.000 mii lei.

    Societatea "2"
    Activ net contabil = 6.400.000 mii lei - 3.680.000 mii lei = 2.720.000 mii lei
    Aport net = 2.720.000 mii lei + 900.000 mii lei = 3.620.000 mii lei.

    3. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:

    Determinarea numarului de actiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza aportului net al societatilor "1" si "2", valoarea nominala a unei actiuni fiind de 10.000 lei:
    - Pentru societatea "1"    1.600.000 mii lei : 10.000 lei = 160 mii actiuni;
    - Pentru societatea "2"    3.620.000 mii lei : 10.000 lei = 362 mii actiuni.

    4. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatile care se dizolva - societatea "1" si societatea "2"

    Inregistrari contabile, in mii lei:
 ______________________________________________________________________________
|                              Societatea "1"                                  |
|______________________________________________________________________________|
| a) evidentierea valorii activului     | Sau:                                 |
| transferat:                           |                                      |
| 461  = 7583   4.040.000               | 461   = 7583   4.040.000             |
|                                       |                                      |
| b) scoaterea din evidenta a           |                                      |
| elementelor de activ:                 |                                      |
| 6583 =   %    3.880.000               | 6583  =   %    3.980.000             |
|         212   2.080.000               |          212   2.080.000             |
|         371     400.000               |          371     400.000             |
|         411   1.280.000               |          411   1.380.000             |
|        5121     120.000               |         5121     120.000             |
|                                       |                                      |
| c) inchiderea conturilor de cheltuieli|                                      |
| si venituri:                          |                                      |
|  121 = 6583   3.880.000               |  121  = 6583   3.980.000             |
| 7583 =  121   4.040.000               |  7583 =  121   4.040.000             |
|                                       |                                      |
| d) transmiterea elementelor de pasiv: |                                      |
| 401  = 461    2.440.000               |   %   =  461   2.540.000             |
|                                       |  401           2.440.000             |
|                                       |  491             100.000             |
|                                       |                                      |
|  %   = 456    1.600.000               |   %   =  456   1.500.000             |
| 1012          1.000.000               | 1012           1.000.000             |
| 1061            200.000               | 1061             200.000             |
| 1068            240.000               | 1068             240.000             |
|  121            160.000               |  121              60.000             |
|                                       |                                      |
| e) regularizarea conturilor           |                                      |
| 456 si 461:                           |                                      |
| 456  = 461    1.600.000               |  456  =  461   1.500.000             |
|_______________________________________|______________________________________|

    Inregistrari contabile, in mii lei:
 ______________________________________________________________________________
|                              Societatea "2"                                  |
|______________________________________________________________________________|
| a) evidentierea valorii activului     | Sau:                                 |
| transferat:                           |                                      |
|  461 = 7583   7.300.000               |  461  = 7583   7.300.000             |
|                                       |                                      |
| b) scoaterea din evidenta a           |                                      |
| elementelor de activ:                 |                                      |
| 6583 =   %    6.400.000               | 6583  =   %    6.900.000             |
|         212   1.600.000               |          212   1.600.000             |
|         371   1.440.000               |          371   1.440.000             |
|         411   3.320.000               |          411   3.820.000             |
|        5121      40.000               |         5121      40.000             |
|                                       |                                      |
| c) inchiderea conturilor de cheltuieli|                                      |
| si venituri:                          |                                      |
|  121 = 6583   6.400.000               |  121  = 6583   6.900.000             |
| 7583 =  121   7.300.000               | 7583  =  121   7.300.000             |
|                                       |                                      |
| d) transmiterea elementelor de pasiv: |                                      |
| 404  =  461   3.680.000               |   %   =  461   4.180.000             |
|                                       |  404           3.680.000             |
|                                       |  491             500.000             |
|                                       |                                      |
|  %   =  456   3.620.000               |   %   =  456   3.120.000             |
| 1012          1.600.000               | 1012           1.600.000             |
| 1061            320.000               | 1061             320.000             |
| 1068            800.000               | 1068             800.000             |
|  121            900.000               |  121             400.000             |
|                                       |                                      |
| e) regularizarea conturilor           |                                      |
| 456 si 461:            |                                      |
| 456  =  461   3.620.000               |  456  =  461   3.120.000             |
|_______________________________________|______________________________________|

            Contabilitatea fuziunii la societatea nou infiintata

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) preluarea elementelor de activ:
      %   =  456   11.340.000             %    = 456   11.940.000
     212*           4.740.000            212*           4.740.000
     371            1.840.000    sau     371            1.840.000
     411            4.600.000            411*          5.200.000
    5121              160.000           5121              160.000

    b) preluarea elementelor de pasiv:
     456  =   %     6.120.000            456   =  %     6.720.000
             401    2.440.000    sau             401    2.440.000
             404    3.680.000                    404    3.680.000
                                                 491*    600.000

    c) inregistrarea preluarii capitalului propriu:
     456  =   %     5.220.000
            1012    2.600.000
            1061      520.000
            1068    1.040.000
             117    1.060.000
------------
    * Atunci cand cresterea de valoare este aferenta unui activ imobilizat identificat.
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    In protocolul de predare-primire s-a prevazut ca elementele capitalului propriu sa fie preluate in structura existenta la fiecare societate.

    Bilantul intocmit de noua societate comerciala infiintata prin fuziunea societatilor "1" si "2"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  |                                                            |Nr.|   Sold   |
|  |                                                            |rd.|          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212) (2.240.000 + 2.500.000)|02 | 4.740.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 4.740.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371) (400.000 + 1.440.000)                 |05 | 1.840.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 4.600.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.380.000 + 3.820.000 - 100.000 - 500.000)|   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) (120.000 + 40.000) |08 |   160.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 6.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 6.120.000|
|  | UN AN (ct. 401 + 404) (2.440.000 + 3.680.000)              |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   480.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 5.220.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 2.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 2.600.000|
|  | (260 mii actiuni x 10.000 lei/actiuni)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061 + 1068) (520.000 + 1.040.000)        |26 | 1.560.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                    |27 | 1.060.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 5.220.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 5.220.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea "1"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 4.040.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 3.880.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "1" detine o cladire, valoare de intrare 3.560.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 2.560.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "1" comunica noii societati valoarea fiscala a imobilizarii corporale.
    3. Avand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068) au fost preluate in aceleasi conturi la societatea absorbanta, acestea nu se supun impunerii. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante.
    4. Societatea "1" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea "2"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 7.300.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 6.400.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "2" detine o cladire, valoare de intrare 2.920.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 1.920.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "2" comunica noii societati valoarea fiscala a imobilizarii corporale.
    3. Avand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068) au fost preluate in aceleasi conturi la societatea absorbanta, acestea nu se supun impunerii. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante.
    4. Societatea "2" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea nou infiintata

    1. Rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068, preluate de la societatile "1" si "2", se supun prevederilor art. 22 din Codul fiscal.
    2. In situatia in care provizionul pentru depreciere clienti nu este preluat in acelasi cont, veniturile provenite din diminuarea sau anularea acestuia sunt venituri impozabile.
    3. In cazul in care surplusul rezultat (ct. 117) este distribuit sub forma de dividende, acesta va fi impus cu impozitul pe dividende.

    C. Divizarea societatilor comerciale

    C.1 Divizarea societatilor comerciale care isi inceteaza existenta
    Divizarea se face prin impartirea integrala a patrimoniului unei societati intre doua sau mai multe societati existente sau care iau fiinta conform art. 233 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Exemplul nr. 8:
    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care participa la divizare.

    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "U", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 800.000 mii lei (valoarea justa este de 4.800.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 4.000.000 mii lei).
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "U", in mii lei:
    213  =  105    800.000
    Rezultatele evaluarii societatii "L" sunt reflectate la venituri, asa cum este prezentat la pct. 6.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care participa la divizare, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:
    Societatea comerciala "L" se divizeaza. Societatea "U", care este deja infiintata preia 40% din patrimoniu, iar societatea "O", care se infiinteaza preia 60% din patrimoniu.

                         Bilantul societatii "U"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 4.800.000|
| (6.800.000 - 2.000.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 4.800.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301)                                          |05 | 2.825.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 1.875.000|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (1.975.000 - 100.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   900.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.600.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 6.516.000|
| AN (ct. 401 + 419) (4.000.000 + 2.516.000)                    |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |  -916.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)      |13 | 3.884.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    70.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    70.000|
| (7 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)              |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |   800.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 | 3.064.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D        |30 |    50.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 3.884.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 3.884.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|

                          Bilantul societatii "L"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 2.650.000|
| (4.000.000 - 1.350.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 2.650.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 371)                                          |05 | 3.160.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 1.946.700|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (2.100.000 - 153.300)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   850.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.956.700|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 5.386.700|
| AN (ct. 401 + 419) (4.620.000 + 766.700)                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   570.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)      |13 | 3.220.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |   100.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |   100.000|
| (10 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 3.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068*)                                       |26 |    20.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C        |29 |   100.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 3.220.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 3.220.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din contul 1068 este formata din repartizarea profitului din anii anteriori.

    3. Evaluarea globala a societatilor:

    Valoarea globala a societatilor rezultata in urma evaluarii (de exemplu a mijloacelor de transport), inregistreaza urmatoarele cresteri fata de activul net contabil:
    - Societatea "L": 350.000 mii lei;
    - Societatile "U" si "O" preiau, prin divizare, cota-parte din valoarea globala a societatii "L" evaluate.

    - Determinarea cotei-parti din aportul net dupa evaluare al societatii "L" care se divizeaza, preluat de societatea "U":
    Plusvalori: 350.000 x 40% = 140.000 mii lei
    Aportul net dupa evaluare = (8.606.700 mii lei - 5.386.700 mii lei) x 40% +
                              + 140.000 mii lei = 1.288.000 mii lei +
                              + 140.000 mii lei = 1.428.000 mii lei

    - Determinarea activului net contabil al societatii "U":
    Activ net contabil = 10.400.000 mii lei - 6.516.000 mii lei = 3.884.000 mii lei

    4. Determinarea raportului de schimb al partilor sociale, pentru a acoperi aportul societatii comerciale "L".
    - Stabilirea valorii contabile a partilor sociale ale societatilor "L" si "U":

    Societatea "L"
    1.428.000 mii lei : 4.000 (cota-parte din 10.000) parti sociale = 357.000 lei

    Societatea "U"
    3.884.000 mii lei : 7.000 parti sociale = 554.857 lei.

    - Stabilirea raportului de schimb al partilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei parti sociale a societatii "L" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii "U":
    357.000 : 554.857 = 0.6434, adica se schimba o parte sociala a societatii "L" pentru 0.6434 parti sociale ale societatii "U".

    5. Determinarea numarului de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala "U", fie prin raportarea aportului net dupa evaluare al societatii comerciale "L" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii comerciale "U", fie prin inmultirea numarului de parti sociale ale societatii "L" cu raportul de schimb:

    - valoarea aportului net dupa evaluare al societatii "L" este de 1.428.000 mii lei;
    - valoarea contabila a unei parti sociale la societatea "U" este de 554.857 lei;
    1.428.000 mii lei : 554.857 lei = 2.574 (cifra exacta 2573.6 mii).
    sau
    4.000 parti sociale x 0.6434 (raportul de schimb) = 2.574 parti sociale

    Determinarea cresterii capitalului social la societatea "U", prin inmultirea numarului de parti sociale care trebuie emise de societatea "U" cu valoarea nominala a unei parti sociale de la aceasta societate:
    2.574 parti sociale x 10.000 lei/valoarea nominala a unei parti sociale = 25.740 mii lei
    Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora: 1.428.000 mii lei - 25.740 mii lei = 1.402.260 mii lei
    Asociatii societatii "L" vor primi, ca urmare a divizarii, 2574 parti sociale a 10.000 lei (valoarea nominala a unei parti sociale).

    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia divizarii

    Contabilitatea la societatea "L" care s-a divizat integral

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat la societatile "U" si "O":
    461/U = 7583   3.582.680 (8.606.700 + 350.000) x 40%
    461/O = 7583   5.374.020 (8.606.700 + 350.000) x 60%
                   8.956.700

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate societatilor "U" si "O":
    6583  =    %     8.606.700
              213    2.650.000
              371    3.160.000
              411    1.946.700
             5121      850.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
     121  =  6583    8.606.700
    7583  =   121    8.956.700

    d) transmiterea elementelor de pasiv la societatile "U" si "O":
      %   = 461/U    2.154.680
     401             1.848.000
     419               306.680

      %   = 461/O    3.232.020
     401             2.772.000
     419               460.020

      %   = 456      3.570.000
    1012               100.000
    1068                20.000
     121               450.000
     105             3.000.000

    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
     456  = 461/U    1.428.000
     456  = 461/O    2.142.000

                     Contabilitatea la societatea "U"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea majorarii capitalului social si a primei de divizare:
     456  =   %      1.428.000
            1012        25.740
            1042     1.402.260

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "L":
      %   =  456     3.582.680             %    =  456     3.644.000
     213*            1.200.000            213*             1.200.000
     371             1.264.000    sau     371              1.264.000
     411               778.680            411*              840.000
    5121               340.000           5121                340.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "L":
     456   =  %      2.154.680            456   =   %      2.216.000
             401     1.848.000    sau              401     1.848.000
             419       306.680                     419       306.680
                                                   491*      61.320
------------
    * Valoarea la care au fost preluate activele in contul 213 reprezinta 1.060.000 mii lei valoarea neta inainte de evaluare si 140.000 mii lei diferenta din reevaluare.
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

                      Contabilitatea la societatea "O"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea capitalului propriu (activului net):
     456   =   %     2.142.000
             1012       60.000
              105    2.010.000
             1068       12.000
              117       60.000

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "L":
      %   =  456     5.374.020             %    =  456     5.466.000
     213             1.800.000    sau     213              1.800.000
     371             1.896.000            371              1.896.000
     411             1.168.020            411*             1.260.000
    5121               510.000           5121                510.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "L":
     456  =   %      3.232.020            456   =   %      3.324.000
             401     2.772.000                     401     2.772.000
             419       460.020                     419       460.020
                                                   491*       91.980
------------
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    Intocmirea bilanturilor societatilor comerciale rezultate in urma divizarii

    Bilantul societatii "U" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 6.000.000|
| (6.800.000 + 1.200.000 - 2.000.000)                           |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                    |04 | 6.000.000|
| (rd. 01 la 03)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 + 371)                                    |05 | 4.089.000|
| (2.825.000 + 1.264.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 2.653.680|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de  |   |          |
| un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)               |   |          |
| (1.975.000 + 840.000 - 100.000 - 61.320)                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 | 1.240.000|
| (900.000 + 340.000)                                           |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                     |09 | 7.982.680|
| (rd. 05 la 08)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA         |11 | 8.670.680|
| LA UN AN (ct. 401 + 419)                                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |  -688.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 5.312.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    95.740|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    95.740|
| (9,574 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1042)                               |23 | 1.402.260|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |   800.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068)                                        |26 | 3.064.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D        |30 |    50.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 5.312.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 5.312.000|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    Bilantul societatii "O" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE                                     |02 | 1.800.000|
| (ct. 213 + 2813) (2.610.000 - 810.000)                        |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                    |04 | 1.800.000|
| (rd. 01 la 03)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 371)                                          |05 | 1.896.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 1.168.020|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de  |   |          |
| un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)               |   |          |
| (1.260.000 - 91.980)                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   510.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                     |09 | 3.574.020|
| (rd. 05 la 08)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA         |11 | 3.232.020|
| LA UN AN (ct. 401 + 419) (2.772.000 + 460.020)                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   342.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 2.142.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    60.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    60.000|
| (6 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)              |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 2.010.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 |    12.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                       |27 |    60.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 2.142.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 2.142.000|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea "L"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") in suma de 8.956.700 mii lei sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") in suma de 8.606.700 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
    2. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel:
    - mijloc de transport A, valoare de intrare 1.600.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 600.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "L" comunica societatii "U" (catre care se transfera mijlocul de transport) valoarea fiscala a imobilizarii;
    - mijloc de transport B, valoare de intrare 2.400.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 1.400.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "L" comunica societatii "O" (catre care se transfera mijlocul de transport) valoarea fiscala a imobilizarii.
    3. Societatea "L" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    C.2. Divizarea societatilor comerciale care nu isi inceteaza existenta
    Divizarea se face prin impartirea partiala a patrimoniului unei societati intre doua sau mai multe societati existente sau care iau fiinta conform art. 233 alin. (3) si art. 245 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Exemplul nr. 9:
    1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care participa la divizare.

    Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "G", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 40.000 mii lei (valoarea justa este de 2.500.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 2.460.000 mii lei).
    Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "G", in mii lei:
    213   =   105      40.000
    Rezultatele evaluarii societatii "F" sunt reflectate la venituri, asa cum se va vedea la pct. 6.

    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care participa la divizare, in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:

    Societatea comerciala "F" se divizeaza cedand 80%, ea ramanand cu 20% din patrimoniu. Societatea "G", care este deja infiintata preia 40% din patrimoniu, iar societatea "H" care se infiinteaza preia 40% din patrimoniu.

                          Bilantul societatii "G"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 2.500.000|
| (3.460.000 - 960.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 2.500.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (371)                                              |05 | 1.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 4.250.000|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (4.400.000 - 150.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   560.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.810.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA         |11 | 6.962.000|
| LA UN AN (ct. 401 + 419)                                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |-1.152.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 1.348.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    90.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    90.000|
| (4,5 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |    40.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 | 1.218.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 1.348.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 1.348.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|

                            Bilantul societatii "F"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 5.255.000|
| (6.500.000 - 1.245.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 5.255.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 - 308 + 371)                              |05 | 7.026.000|
| (4.200.000 - 420.000 + 3.246.000)                             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 5.000.000|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (5.700.000 - 700.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 | 1.250.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 |13.276.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA         |11 |12.839.000|
| LA UN AN (ct. 401 + 419) (10.000.000 + 2.839.000)             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   437.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)      |13 | 5.692.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |   160.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |   160.000|
| (8 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)              |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 2.500.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068*)                                       |26 | 3.032.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 5.692.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 5.692.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din ct. 1068 este formata din facilitati fiscale.

    3. Evaluarea globala a societatilor:

    Valoarea globala a societatilor rezultata in urma evaluarii (de exemplu a mijloacelor de transport), inregistreaza urmatoarele cresteri fata de activul net contabil:
    - societatea "F": 745.000 mii lei;
    - societatile "G" si "H" preiau, prin divizare, cota-parte din valoarea globala a societatii "F" evaluate.

    - Determinarea cotei-parti din aportul net dupa evaluare al societatii "F" care se divizeaza, preluat de societatea "G":
    Plusvalori: 745.000 x 40% = 298.000 mii lei
    Aport net dupa evaluare = (18.531.000 mii lei - 12.839.000 mii lei) x 40% +
                              + 298.000 mii lei = 2.276.800 mii lei +
                              + 298.000 mii lei = 2.574.800 mii lei

    - Determinarea activului net contabil al societatii "G":
    Activ net contabil = 8.310.000 mii lei - 6.962.000 mii lei = 1.348.000 mii lei

    4. Determinarea raportului de schimb al partilor sociale, pentru a acoperi aportul societatii comerciale "F".
    - Stabilirea valorii contabile a partilor sociale ale societatilor "F" si "G":

    Societatea "F"
    2.574.800 mii lei : 3.200 (cota-parte din 8.000) parti sociale = 804.625 lei

    Societatea "G"
    1.348.000 mii lei : 4.500 parti sociale = 299.555,6 lei.

    - Stabilirea raportului de schimb al partilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei parti sociale a societatii "F" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii "G":
    804.625 : 299.555,6 = 2,686, adica se schimba o parte sociala a societatii "F" pentru 2,686 parti sociale ale societatii "G".

    5. Determinarea numarului de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala "G", fie prin raportarea aportului net dupa evaluare al societatii comerciale "F" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii comerciale "G", fie prin inmultirea numarului de parti sociale ale societatii "F" cu raportul de schimb:
    - valoarea aportului net dupa evaluare al societatii "F" este de 2.574.800 mii lei
    - valoarea contabila a unei parti sociale la societatea "G" este de 299.555,6 lei
    2.574.800 mii lei : 299.555,6 lei = 8.595 (cifra exacta 8.595,4).
    sau
    3.200 parti sociale x 2,686 (raportul de schimb) = 8.595 parti sociale
    - Determinarea cresterii capitalului social la societatea "G", prin inmultirea numarului de parti sociale care trebuie emise de societatea "G" cu valoarea nominala a unei parti sociale de la aceasta societate:
    8.595 parti sociale x 20.000 lei (valoarea nominala a unei parti sociale) = 171.900 mii lei
    - Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a partilor sociale si valoarea nominala a acestora:
    2.574.800 mii lei - 171.900 mii lei = 2.402.900 mii lei prima de divizare,
    sau
    - Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a partilor sociale, valoarea nominala a acestora si valoarea rezervelor:
    2.574.800 mii lei - 171.900 mii lei - 1.212.800 mii lei = 1.190.100 mii lei prima de divizare.

    Asociatii societatii "F" vor primi, ca urmare a divizarii, 8595 parti sociale a 20.000 lei (valoarea nominala a unei parti sociale).

    6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia divizarii

    Contabilitatea la societatea "F" care s-a divizat in proportie de 80%

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) evidentierea valorii activului transferat:
    461/G  =  7583    7.710.400
    461/H  =  7583    7.710.400

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
    6583   =    %    14.824.800
               213    4.204.000
               301    3.024.000
               371    2.596.800
               411    4.000.000
              5121    1.000.000

    c) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
     121   =  6583   14.824.800
    7583   =   121   15.420.800

    d) transmiterea conturilor de pasiv:
      %    = 461/G    5.135.600
     401              4.000.000
     419              1.135.600

      %    = 461/H    5.135.600
     401              4.000.000
     419              1.135.600

      %    = 456      5.149.600
    1012*               128.000
     105              2.000.000
    1068              2.425.600
     121                596.000

    e) regularizarea conturilor 456 si 461:
    456    = 461/G    2.574.800
    456    = 461/H    2.574.800
------------
    * Societatea "F", care nu si-a incetat existenta, poate sa transmita in locul capitalului social alte elemente de capital propriu de aceeasi valoare.

                      Contabilitatea la societatea "G"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea majorarii capitalului social:
     456   =   %                                      2.574.800
             1012                                       171.900
             1042/analitic distinct, rezerva legala   2.402.900

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "F":
      %    =  456    7.710.400         %     =  456    7.990.400
     213             2.400.000        213              2.400.000
     301             1.512.000  sau   301              1.512.000
     371             1.298.400        371              1.298.400
     411             2.000.000        411*            2.280.000
    5121               500.000       5121                500.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "F":
     456   =   %     5.135.600        456    =   %     5.415.600
              401    4.000.000                  401    4.000.000
              419    1.135.600                  419    1.135.600
                                                491*    280.000

    d) dupa inregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comertului se efectueaza inregistrarea contabila pentru rezervele care au fost deduse fiscal si se doreste mentinerea lor in contabilitatea societatii absorbante

    1042/analitic distinct, alte rezerve   =  1068   1.212.800
------------
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire nu a fost deductibil fiscal.

                     CONTABILITATEA LA SOCIETATEA "H"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea capitalului propriu (activului net):
     456   =   %     2.574.800
             1012*      64.000
              105    1.298.000
             1068    1.212.800

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "F":
      %    =  456    7.710.400         %     =  456    7.990.400
     213             2.400.000        213              2.400.000
     301             1.512.000  sau   301              1.512.000
     371             1.298.400        371              1.298.400
     411             2.000.000        411*            2.280.000
    5121               500.000       5121                500.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "F":
     456   =   %     5.135.600        456    =   %     5.415.600
              401    4.000.000                  401    4.000.000
              419    1.135.600                  419    1.135.600
              491*    280.000
------------
    * Societatea "H" poate sa primeasca in locul capitalului social alte elemente de capital propriu de aceeasi valoare.
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire nu a fost deductibil fiscal.

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea "F"

    1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") sunt venituri neimpozabile in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) lit. a) iar cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile, daca soldul contului 121 din aceste operatiuni nu a fost transferat ca profit distribuibil.
    2. Societatea "F" trebuie sa transmita societatilor "G" si "H" valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile, definite in conformitate cu prevederile Codului fiscal, se determina luand in calcul valoarea utilizata pentru calculul amortizarii fiscale (art. 24 din Codul fiscal) fara a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare a acestor active, urmand sa se amortizeze pe durata normala ramasa.
    3. In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatii "F", cu exceptia situatiei in care societatile "G" si "H" preiau provizionul sau rezerva respectiva. Avand in vedere faptul ca rezervele constituite ca urmare a acordarii de facilitati fiscale (contul 1068) au fost preluate de catre societatile "G" si "H", aceste rezerve nu se supun impunerii.

    Intocmirea bilanturilor societatilor comerciale rezultate in urma divizarii

    Bilantul societatii "G" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 4.900.000|
| (3.460.000 - 960.000 + 2.400.000)                             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 4.900.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301  - 308 + 371)                             |05 | 3.810.400|
| (1.680.000 - 168.000 + 1.000.000 + 1.298.400)                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 6.250.000|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (4.400.000 + 2.280.000 - 150.000 - 280.000)                   |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) (560.000 + 500.000)   |08 | 1.060.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 |11.120.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA         |11 |12.097.600|
| LA UN AN (ct. 401 + 419)                                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |  -977.200|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)      |13 | 3.922.800|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |   261.900|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |   261.900|
| (13,095 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1042)                               |23 | 2.402.900|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |    40.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 | 1.218.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 3.922.800|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 3.922.800|
|_______________________________________________________________|___|__________|

    Bilantul societatii "H" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213)                           |02 | 2.400.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 2.400.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 + 371) (1.512.000 + 1.298.400)            |05 | 2.810.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 2.000.000|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (2.280.000 - 280.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   500.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.310.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA         |11 | 5.135.600|
| LA UN AN (ct. 401 + 419)                                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   174.800|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 2.574.800|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    64.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    64.000|
| (3,2 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 1.298.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068)                                        |26 | 1.212.800|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 2.574.800|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 2.574.800|
|_______________________________________________________________|___|__________|

    Bilantul societatii "F" dupa predarea protocoalelor si a balantelor de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 1.200.000|
| (1.449.000 - 249.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 1.200.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 - 308 + 371) (840.000 - 84.000 + 649.200) |05 | 1.405.200|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 1.000.000|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (1.140.000 - 140.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   250.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 2.655.200|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA         |11 | 2.567.800|
| LA UN AN (ct. 401 + 419) (2.000.000 + 567.800)                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |    87.400|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)      |13 | 1.287.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    32.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    32.000|
| (1,6 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |   649.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 |   606.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 1.287.400|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 1.287.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|

    In exemplul prezentat mai sus se presupune ca amortizarea de 40% corespunde imobilizarilor corporale preluate. De asemenea, se presupune ca diferentele de pret de 40% corespund materiilor prime preluate, iar provizioanele pentru deprecierea marfurilor si clientilor in proportie de 40% corespund marfurilor depreciate si, respectiv, clientilor preluati.

    PARTEA a II-a: Metoda valorii nete contabile a societatilor comerciale

    A. Fuziunea prin absorbtie

    A.1. Caz general

    Exemplul nr. 10:
    1. S-a efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "P" - absorbanta si societatea "R" - absorbita).
    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care fuzioneaza, in baza datelor din contabilitate se prezinta astfel:

                          Bilantul societatii "P"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 8.500.000|
|  | (11.425.000 - 2.925.000)                                   |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 8.500.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                       |05 | 1.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 2.125.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (2.200.000 - 75.000)                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   250.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 3.375.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA      |11 | 3.875.000|
|  | LA UN AN (ct. 404)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |  -500.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 8.000.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 | 2.000.000|
|  | din care:                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 2.000.000|
|  | (200 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 | 3.125.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                      |26 | 2.875.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 8.000.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 8.000.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

                           Bilantul societatii "R"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 2.500.000|
|  | (3.475.000 - 975.000)                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 2.500.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 301)                                       |05 |   825.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.600.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.875.000 - 275.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |    50.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 2.475.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA      |11 | 1.225.000|
|  | LA UN AN (ct. 419)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 | 1.250.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                      |13 | 3.750.000|
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                                         |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 | 1.250.000|
|  | din care:                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.250.000|
|  | (125 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 | 1.350.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061* + 1068*) (150.000 + 1.000.000)     |26 | 1.150.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 3.750.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 3.750.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.
    * Alte rezerve sunt formate din facilitati fiscale.

    3. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:
    - Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor "P" si "R":

    Societatea "P"
    8.000.000 mii lei : 200 mii actiuni = 40.000 lei

    Societatea "R"
    3.750.000 mii lei : 125 mii actiuni = 30.000 lei.

    - Stabilirea raportului de schimb al actiunilor, prin raportarea valorii contabile a unei actiuni a societatii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii absorbante:
    30.000 : 40.000 = 3 / 4, adica se schimba 4 actiuni ale societatii "R" pentru 3 actiuni ale societatii "P".

    4. Determinarea numarului de actiuni de emis de societatea "P", fie prin raportarea activului net al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb:
    - valoarea activului net al societatii "R" este de 3.750.000 mii lei
    - valoarea contabila a unei actiuni la societatea "P" este de 40.000 lei
    3.750.000 mii : 40.000 = 94 mii actiuni (cifra exacta 93,75 mii);
    sau
    125 mii actiuni x 3 / 4 (raportul de schimb) = 94 mii actiuni.
    - Determinarea cresterii capitalului social la societatea "P", prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea "P" cu valoarea nominala a unei actiuni de la aceasta societate comerciala:
    94 mii actiuni x 10.000 lei/valoarea nominala a unei actiuni = 940.000 mii lei capital social
    - Calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora:
    3.750.000 mii - 940.000 mii lei = 2.810.000 mii lei prima de fuziune,
    sau
    - Calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor, valoarea nominala a acestora si valoarea rezervelor:
    3.750.000 mii lei - 940.000 mii lei - 1.150.000 mii lei = 1.660.000 mii lei prima de fuziune.
    Actionarii de la societatea "R" vor primi, ca urmare a fuziunii, 94 mii de actiuni a 10.000 lei (valoarea nominala a unei actiuni).

    5. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

           Contabilitatea fuziunii la societatea "R" - absorbita

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) transmiterea elementelor de capital propriu:
      %    =  456    3.750.000
    1012             1.250.000
     105             1.350.000
    1061               150.000
    1068             1.000.000

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
     892   =   %     4.975.000
              212    2.500.000
              301      825.000
              411    1.600.000
             5122       50.000

    c) transmiterea elementelor de pasiv:
      %    =  892    4.975.000
     419             1.225.000
     456             3.750.000

           Contabilitatea fuziunii la societatea "P" - absorbanta

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea majorarii capitalului social si a primei de fuziune:
     456  =   %     3.750.000           456   =  %      3.750.000
             1012     940.000    sau            1012      940.000
             1042   2.810.000                   1042    1.660.000
                                                1061      150.000
                                                1068    1.000.000

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "R":
      %   =   891   4.975.000            %    =  891    5.250.000
     212            2.500.000    sau    212             2.500.000
     301              825.000           301               825.000
     411            1.600.000           411             1.875.000
    5121               50.000          5121                50.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "R":
     891  =    %    4.975.000           891   =   %     5.250.000
              419   1.225.000    sau             419    1.225.000
              456   3.750.000                    456    3.750.000
                                                 491      275.000

     Bilantul intocmit de societatea "P" dupa fuziunea cu societatea "R"

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 |11.000.000|
|  | (11.425.000 + 2.500.000 - 2.925.000)                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  (rd. 01 la 03)                 |04 |11.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 301 + 371 - 397)                           |05 | 1.825.000|
|  | (825.000 + 1.100.000 - 100.000)                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 3.725.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (2.200.000 + 1.875.000 - 75.000 - 275.000) |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   300.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 5.850.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA      |11 | 5.100.000|
|  | LA UN AN (ct. 404 + 419) (3.875.000 + 1.225.000)           |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   750.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 |11.750.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 2.940.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 2.940.000|
|  |   (294 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                   |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1042)                            |23 | 1.660.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 | 3.125.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                      |26 | 4.025.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 |11.750.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 |11.750.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    La societatea absorbita "R"

    1. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "R" detine o cladire, valoare de intrare 3.475.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 1.475.000 mii lei; valoarea fiscala a cladirii este 2.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "R" comunica societatii "P" valoarea fiscala a cladirii, care urmeaza a fi amortizata utilizand acelasi regim de amortizare pe durata ramasa de amortizat.
    2. Avand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068) au fost preluate in aceleasi conturi la societatea absorbanta "P", acestea nu se supun impunerii la societatea "R". Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se va impune cu cota de impozit pe profit (societatea "R" datorand un impozit de 25% * 275.000 = 68.750 mii lei) in cazul in care acest provizion nu este preluat in contul identic al societatii absorbante "P".

    Societatea absorbanta "P"

    1. Societatea "P" va amortiza din punct de vedere fiscal cladirea primita folosind regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 2.000.000 mii lei pe perioada normala de functionare ramasa si folosind metoda de amortizare aleasa de societatea "R" in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
    2. Rezervele preluate de la societatea "R" (care au fost deductibile), precum si provizionul, in cazul in care se preia, urmeaza regimul stabilit prin prevederile art. 22 din Codul fiscal.

    B. Fuziunea prin contopire

    Exemplul nr. 11:
    1. S-a efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza (societatea "1" si societatea "2").
    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care se dizolva (societatea "1" si societatea "2") in baza datelor din contabilitate, se prezinta astfel:

                          Bilantul societatii "1"

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 2.240.000|
|  | (3.720.000 - 1.480.000)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 2.240.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 378) (440.000 - 40.000)              |05 |   400.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 1.280.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.380.000 - 1.000.000)                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 | 1.200.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 1.800.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA      |11 | 2.440.000|
|  | LA UN AN (ct. 401)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |  -640.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 1.600.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.000.000|
|  | (100 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   160.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061*, 1068*) (200.000 + 240.000)        |26 |   440.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 1.600.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 1.600.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.
    * Alte rezerve sunt formate din facilitati fiscale.

                           Bilantul societatii "2"

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 2.500.000|
|  | (3.820.000 - 1.320.000)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 2.500.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 378) (1.520.000 - 80.000)            |05 | 1.440.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 3.320.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (3.820.000 - 500.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |    40.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 4.800.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA      |11 | 3.680.000|
|  | LA UN AN (ct. 404)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 | 1.120.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 3.620.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 1.600.000|
|  | (160 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 |   900.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061*, 1068*) (320.000 + 800.000)        |26 | 1.120.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 3.620.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 3.620.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Rezerva legala a fost dedusa la constituire.
    * Alte rezerve sunt formate din facilitati fiscale.

    3. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatilor dizolvate:
    Determinarea numarului de actiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza activului net al societatilor "1" si "2", valoarea nominala a unei actiuni fiind de 10.000 lei:
    - Pentru societatea "1"    1.600.000 mii lei: 10.000 lei = 160 mii actiuni;
    - Pentru societatea "2"    3.620.000 mii lei: 10.000 lei = 362 mii actiuni.

    4. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

    Contabilitatea fuziunii la societatile care se dizolva - societatea "1" si societatea "2"

    Inregistrari contabile, in mii lei:
 ______________________________________________________________________________
|                                  Societatea "1"                              |
|______________________________________________________________________________|
| a) transmiterea elementelor de        | Sau:                                 |
| capital propriu:                      |                                      |
|   %  =  456   1.600.000               |   %   =  456   1.600.000             |
| 1012          1.000.000               | 1012           1.000.000             |
|  105            160.000               |  105             160.000             |
| 1061            200.000               | 1061             200.000             |
| 1068            240.000               | 1068             240.000             |
|                                       |                                      |
| b) scoaterea din evidenta a           |                                      |
| elementelor de activ:                 |                                      |
|  892 =   %    4.040.000               |  892  =   %    4.140.000             |
|         212   2.240.000               |          212   2.240.000             |
|         371     400.000               |          371     400.000             |
|         411   1.280.000               |          411*  1.380.000             |
|        5121     120.000               |         5121     120.000             |
|                                       |                                      |
| c) transmiterea elementelor de pasiv: |                                      |
|   %  =  892   4.040.000               |   %   =  892   4.140.000             |
|  401          2.440.000               |  401           2.440.000             |
|  456          1.600.000               |  456           1.600.000             |
|                                       |  491*            100.000             |
|_______________________________________|______________________________________|
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    Inregistrari contabile, in mii lei:
 ______________________________________________________________________________
|                                  Societatea "2"                              |
|______________________________________________________________________________|
| a) preluarea elementelor de           | Sau:                                 |
| capitaluri proprii:                   |                                      |
|   %  =  456   3.620.000               |   %   =  456   3.620.000             |
| 1012          1.600.000               | 1012           1.600.000             |
|  105            900.000               |  105             900.000             |
| 1061            320.000               | 1061             320.000             |
| 1068            800.000               | 1068             800.000             |
|                                       |                                      |
| b) scoaterea din evidenta a           |                                      |
| elementelor de activ:                 |                                      |
|  892 =   %    7.300.000               |  892  =   %    7.800.000             |
|         212   2.500.000               |          212   2.500.000             |
|         371   1.440.000               |          371   1.440.000             |
|         411   3.320.000               |          411*  3.820.000             |
|        5121      40.000               |         5121      40.000             |
|                                       |                                      |
| c) transmiterea elementelor de pasiv: |                                      |
|   %  =  892   7.300.000               |   %   =  892   7.800.000             |
|  404          3.680.000               |  404           3.680.000             |
|  456          3.620.000               |  456           3.620.000             |
|                                       |  491*            500.000             |
|_______________________________________|______________________________________|
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

             Contabilitatea fuziunii la societatea nou infiintata

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea preluarii capitalului propriu:
     456  =   %     5.220.000
            1012    2.600.000
             105    1.060.000
            1061      520.000
            1068    1.040.000

    b) preluarea elementelor de activ:
      %   =  891   11.340.000             %    = 891   11.940.000
     212            4.740.000            212            4.740.000
     371            1.840.000    sau     371            1.840.000
     411            4.600.000            411            5.200.000
    5121              160.000           5121              160.000

    c) preluarea elementelor de pasiv:
     891  =   %    11.340.000            891   =  %    11.940.000
             401    2.440.000                    401    2.440.000
             404    3.680.000                    404    3.680.000
             456    5.220.000                    456    5.220.000
                                                 491      600.000

    In protocolul de predare-primire s-a prevazut ca elementele capitalului propriu sa fie preluate in structura existenta la fiecare societate.

    Bilantul intocmit de noua societate comerciala infiintata prin fuziunea societatilor "1" si "2"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212) (2.240.000 + 2.500.000)|02 | 4.740.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 4.740.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371) (400.000 + 1.440.000)                 |05 | 1.840.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 4.600.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 - 491) (1.380.000 + 3.820.000 - 100.000 - 500.000)|   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) (120.000 + 40.000) |08 |   160.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 6.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 6.120.000|
|  | UN AN (ct. 401 + 404) (2.440.000 + 3.680.000)              |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |   480.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 5.220.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J CAPITAL SI REZERVE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 2.600.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 2.600.000|
|  | (260 mii actiuni x 10.000 lei/actiuni)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                      |24 | 1.060.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061 + 1068) (520.000 + 1.040.000)        |26 | 1.560.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 5.220.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 5.220.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    IMPLICATII FISCALE

    Societatea "1"

    1. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "1" detine o cladire, valoare de intrare 3.720.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 2.720.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "1" comunica noii societati valoarea fiscala a imobilizarii corporale.
    2. Avand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068) au fost preluate in aceleasi conturi la societatea absorbanta acestea nu se supun impunerii. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante.
    3. Societatea "1" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea "2"

    1. Situatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel: societatea "2" detine o cladire, valoare de intrare 3.820.000 mii lei; amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este in suma de 1.820.000 mii lei; valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 2.000.000 mii lei (prin diferenta). Societatea "2" comunica noii societati valoarea fiscala a imobilizarii corporale - valoarea avuta inainte de inceperea procedurii de fuziune.
    2. Avand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068) au fost preluate in aceleasi conturi la societatea absorbanta acestea nu se supun impunerii. Valoarea provizionului reflectat in contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al societatii absorbante.
    3. Societatea "2" are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

    Societatea nou infiintata

    1. Rezerva legala - contul 1061 si rezervele din alte facilitati fiscale - contul 1068, preluate de la societatile "1" si "2", se supun prevederilor art. 22 din Codul fiscal.
    2. In situatia in care provizionul pentru depreciere clienti nu este preluat in acelasi cont, veniturile provenite din diminuarea sau anularea acestuia sunt venituri impozabile.

    C. DIVIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

    C.1 Divizarea societatilor comerciale care isi inceteaza existenta

    Divizarea se face prin impartirea integrala a patrimoniului unei societati intre doua sau mai multe societati existente sau care iau fiinta conform art. 233 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Exemplul nr. 12:
    1. S-a efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care participa la divizare.
    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care participa la divizare, in baza datelor din contabilitate, se prezinta astfel:
    Societatea comerciala "L" se divizeaza. Societatea "U", care este deja infiintata preia 40% din patrimoniu, iar societatea "O", care se infiinteaza preia 60% din patrimoniu.

                        Bilantul societatii "U"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 4.800.000|
| (6.800.000 - 2.000.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 4.800.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301)                                          |05 | 2.825.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 1.875.000|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (1.975.000 - 100.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   900.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.600.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 6.516.000|
| AN (ct. 401 + 419) (4.000.000 + 2.516.000)                    |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |  -916.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)      |13 | 3.884.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    70.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    70.000|
| (7 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)              |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |   800.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 | 3.064.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)               |30 |    50.000|
| Sold D                                                        |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 3.884.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 3.884.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|

                        Bilantul societatii "L"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 3.000.000|
| (4.350.000 - 1.350.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 3.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 371)                                          |05 | 3.160.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada  |06 | 1.946.700|
| mai mare de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)   |   |          |
| (2.100.000 - 153.300)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   850.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.956.700|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN|11 | 5.386.700|
| (ct. 401 + 419) (4.620.000 + 766.700)                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   570.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)      |13 | 3.570.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |   100.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |   100.000|
| (10 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 3.350.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068*)                                       |26 |    20.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)               |29 |   100.000|
| Sold C                                                        |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 3.570.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                                |34 | 3.570.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din contul 1068 este formata din repartizarea profitului din anii anteriori.

    - Societatile "U" si "O" preiau, prin divizare, cota parte din elementele de activ si de pasiv ale societatii "L".
    Determinarea cotei parti din activul net al societatii "L" care se divizeaza, preluata de societatea "U":
    3.570.000 x 40% = 1.428.000 mii lei
    Activul net contabil al societatii "U" este de 3.884.000 mii lei

    3. Determinarea raportului de schimb al partilor sociale, pentru a acoperi aportul societatii comerciale "L".
    - Stabilirea valorii contabile a partilor sociale ale societatilor "L" si "U":

    Societatea "L"
    1.428.000 mii lei : 4.000 (cota parte din 10.000) parti sociale = 357.000 lei.

    Societatea "U"
    3.884.000 mii lei : 7.000 parti sociale = 554.857 lei.

    - Stabilirea raportului de schimb al partilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei parti sociale a societatii "L" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii "U":
    357.000 : 554.857 = 0.6434, adica se schimba o parte sociala a societatii "L" pentru 0.6434 parti sociale ale societatii "U".

    4. Determinarea numarului de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala "U", fie prin raportarea activului net al societatii comerciale "L" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii comerciale "U", fie prin inmultirea numarului de parti sociale ale societatii "L" cu raportul de schimb:
    - valoarea activului net al societatii "L" este de 1.428.000 mii lei
    - valoarea contabila a unei parti sociale la societatea "U" este de 554.857 lei
    1.428.000 mii lei : 554.857 lei = 2.574 (cifra exacta 2573.6 mii).
    sau
    4.000 parti sociale x 0.6434 (raportul de schimb) = 2.574 parti sociale
    - Determinarea cresterii capitalului social la societatea "U", prin inmultirea numarului de parti sociale care trebuie emise de societatea "U" cu valoarea nominala a unei parti sociale de la aceasta societate:
    2.574 parti sociale x 10.000 lei/valoarea nominala a unei parti sociale = 25.740 mii lei
    - Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora: 1.428.000 mii lei - 25.740 mii lei = 1.402.260 mii lei
    Asociatii societatii "L" vor primi, ca urmare a divizarii, 2.574 parti sociale a 10.000 lei (valoarea nominala a unei parti sociale).

    5. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia divizarii

             Contabilitatea la societatea "L" care s-a divizat integral

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) transmiterea elementelor de capital propriu:
      %  = 456   3.570.000
    1012           100.000
     105         3.350.000
    1068            20.000
     121           100.000

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate societatilor "U" si "O":
     892 =  %    8.956.700
           213   3.000.000
           371   3.160.000
           411   1.946.700
          5121     850.000

    c) transmiterea elementelor de pasiv la societatile "U" si "O":
     %  = 892   8.956.700
    401         4.620.000
    419           766.700
    456         3.570.000

                      Contabilitatea la societatea "U"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea majorarii capitalului social si a primei de divizare:
     456 =   %    1.428.000
           1012      25.740
           1042   1.402.260

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "L":
      %  = 891   3.582.680         %   = 891   3.644.000
     213         1.200.000        213          1.200.000
     371         1.264.000  sau   371          1.264.000
     411           778.680        411*           840.000
    5121           340.000       5121            340.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "L":
    891 =  %    3.582.680         891 =  %     3.644.000
          401   1.848.000               401    1.848.000
          419     306.680               419      306.680
          456   1.428.000               456    1.428.000
                                        491*      61.320
------------
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, iar la constituire a fost deductibil fiscal.

                       Contabilitatea la societatea "O"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea capitalului propriu (activului net):
    456 =   %    2.142.000
          1012      60.000
           105   2.010.000
          1068      12.000
           117      60.000

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "L":
      %  = 891   5.374.020         %   = 891   5.466.000
     213         1.800.000  sau   213          1.800.000
     371         1.896.000        371          1.896.000
     411         1.168.020        411*         1.260.000
    5121           510.000       5121            510.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "L":
    891 =  %     5.374.020        891 =  %     5.466.000
          401    2.772.000              401    2.772.000
          419      460.020              419      460.020
          456    2.142.000              456    2.142.000
                                        491*      91.980
------------
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, iar la constituire a fost deductibil fiscal.

    Intocmirea bilanturilor societatilor comerciale rezultate in urma divizarii

    Bilantul societatii "U" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 6.000.000|
| (6.800.000 + 1.200.000 - 2.000.000)                           |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                    |04 | 6.000.000|
| (rd. 01 la 03)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 + 371)                                    |05 | 4.089.000|
| (2.825.000 + 1.264.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 2.653.680|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)            |   |          |
| (1.975.000 + 840.000 - 100.000 - 61.320)                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 | 1.240.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                     |09 | 7.982.680|
| (rd. 05 la 08)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 8.670.680|
| AN (ct. 401 + 419)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |  -688.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 5.312.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    95.740|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    95.740|
| (9,574 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1042)                               |23 | 1.402.260|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |   800.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068)                                        |26 | 3.064.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)               |30 |    50.000|
| Sold D                                                        |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 5.312.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 5.312.000|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    Bilantul societatii "O" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 1.800.000|
| (2.610.000 - 810.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                    |04 | 1.800.000|
| (rd. 01 la 03)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 371)                                          |05 | 1.896.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 1.168.020|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)            |   |          |
| (1.260.000 - 91.980)                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   510.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                     |09 | 3.574.020|
| (rd. 05 la 08)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 3.232.020|
| AN (ct. 401 + 419) (2.772.000 + 460.020)                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   342.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 2.142.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    60.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    60.000|
| (6 mii parti sociale x 10.000 lei/parte sociala)              |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 2.010.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 |    12.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C                       |27 |    60.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 2.142.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 2.142.000|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    C.2 Divizarea societatilor comerciale care nu isi inceteaza existenta

    Divizarea se face prin impartirea partiala a patrimoniului unei societati intre doua sau mai multe societati existente sau care iau fiinta conform art. 233 alin. (3) si art. 245 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Exemplul nr. 13:
    1. S-a efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care participa la divizare.
    2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale care participa la divizare, in baza datelor din contabilitate, se prezinta astfel:
    Societatea comerciala "F" se divizeaza cedand 80%, ea ramanand cu 20% din patrimoniu. Societatea "G", care este deja infiintata preia 40% din patrimoniu, iar societatea "H" care se infiinteaza preia 40% din patrimoniu.

                          Bilantul societatii "G"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 2.500.000|
| (3.460.000 - 960.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                    |04 | 2.500.000|
| (rd. 01 la 03)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (371)                                              |05 | 1.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 4.250.000|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)            |   |          |
| (4.400.000 - 150.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   560.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                     |09 | 5.810.000|
| (rd. 05 la 08)                                                |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 6.962.000|
| AN (ct. 401 + 419)                                            |   |          |
| (4.000.000 + 2.962.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |-1.152.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 1.348.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    90.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    90.000|
| (4,5 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |    40.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 | 1.218.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 1.348.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 1.348.000|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

                          Bilantul societatii "F"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 6.000.000|
| (7.245.000 - 1.245.000)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 6.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 - 308 + 371)                              |05 | 7.026.000|
| (4.200.000 - 420.000 + 3.246.000)                             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 5.000.000|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)            |   |          |
| (5.700.000 - 700.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 | 1.250.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 |13.276.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 |12.839.000|
| AN (ct. 401 + 419) (10.000.000 + 2.839.000)                   |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   437.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 6.437.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |   160.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |   160.000|
| (8 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)              |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 3.245.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068*)                                       |26 | 3.032.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 6.437.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 6.437.000|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din ct. 1068 este formata din facilitati fiscale.

    - Societatile "G" si "H" preiau, prin divizare, cota parte din elementele de activ si de pasiv ale societatii "F".
    Determinarea cotei parti din activul net al societatii "F" care se divizeaza, preluat de societatea "G":
    6.437.000 x 40% = 2.574.800 mii lei
    Activului net contabil al societatii "G" este de 1.348.000 mii lei.

    3. Determinarea raportului de schimb al partilor sociale, pentru a acoperi aportul societatii comerciale "F".
    - Stabilirea valorii contabile a partilor sociale ale societatilor "F" si "G":

    Societatea "F"
    2.574.800 mii lei : 3.200 (cota parte din 8.000) parti sociale = 804.625 lei

    Societatea "G"
    1.348.000 mii lei : 4.500 parti sociale = 299.555,6 lei.

    - Stabilirea raportului de schimb al partilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei parti sociale a societatii "F" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii "G":
    804.625 : 299.555,6 = 2,686, adica se schimba o parte sociala a societatii "F" pentru 2,686 parti sociale ale societatii "G".

    4. Determinarea numarului de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala "G", fie prin raportarea activului net al societatii comerciale "F" la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii comerciale "G", fie prin inmultirea numarului de parti sociale ale societatii "F" cu raportul de schimb:
    - valoarea activului net al societatii "F" este de 2.574.800 mii lei
    - valoarea contabila a unei parti sociale la societatea "G" este de 299.555,6 lei
    2.574.800 mii lei : 299.555,6 lei = 8.595 (cifra exacta 8.595,4).
    sau
    3.200 parti sociale x 2,686 (raportul de schimb) = 8.595 parti sociale
    - Determinarea cresterii capitalului social la societatea "G", prin inmultirea numarului de parti sociale care trebuie emise de societatea "G" cu valoarea nominala a unei parti sociale de la aceasta societate:
    8.595 parti sociale x 20.000 lei (valoarea nominala a unei parti sociale) = 171.900 mii lei
    - Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a partilor sociale si valoarea nominala a acestora:
    2.574.800 mii lei - 171.900 mii lei = 2.402.900 mii lei prima de divizare.
    sau
    - Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a partilor sociale, valoarea nominala a acestora si valoarea rezervelor:
    2.574.800 mii lei - 171.900 mii lei - 1.212.800 mii lei = 1.190.100 mii lei prima de divizare.
    Asociatii societatii "F" vor primi, ca urmare a divizarii, 8.595 parti sociale a 20.000 lei (valoarea nominala a unei parti sociale).

    5. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia divizarii

    Contabilitatea la societatea "F" care s-a divizat in proportie de 80%

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) transmiterea elementelor de capitaluri proprii:
      %   = 456     5.149.600
    1012*             128.000
     105            2.596.000
    1068            2.425.600

    b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
     892 =  %     15.420.800
           214     4.800.000
           301     3.024.000
           371     2.596.800
           411     4.000.000
          5121     1.000.000

    c) transmiterea conturilor de pasiv:
      % =  892    15.420.800
     401           8.000.000
     419           2.271.200
     456           5.149.600
------------
    * Societatea "F", care nu si-a incetat existenta, poate sa transmita in locul capitalului social alte elemente de capital propriu de aceeasi valoare.

    Contabilitatea la societatea "G"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea majorarii capitalului social si a primei de divizare:
     456 =   %      2.574.800       456 =  %       2.574.800
           1012       171.900  sau       1012        171.900
           1042*    2.402.900            1042      1.190.100
                                         1068      1.212.800

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "F":
      %  =  891     7.710.400       %   = 891      7.990.400
     213            2.400.000      214             2.400.000
     301            1.512.000      301             1.512.000
     371            1.298.400      371             1.298.400
     411            2.000.000      411*            2.280.000
    5121              500.000     5121               500.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "F":
     891 =  %      7.710.400       891 =  %        7.990.400
           401     4.000.000             401       4.000.000
           419     1.135.600             420       1.135.600
           456     2.574.800             456       2.574.800
                                         491*        280.000

    Contabilitatea la societatea "H"

    Inregistrari contabile, in mii lei:

    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    a) inregistrarea capitalului propriu (activului net):
     456 =   %      2.574.800
           1012*       64.000
            105     1.298.000
           1068     1.212.800

    b) preluarea elementelor de activ de la societatea "F":
      %  =  891     7.710.400         %    = 891       7.990.400
     214            2.400.000        214               2.400.000
     301            1.512.000  sau   301               1.512.000
     371            1.298.400        371               1.298.400
     411            2.000.000        411*             2.280.000
    5121              500.000       5121                 500.000

    c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea "F":
     891  =  %      7.710.400      456  =  %       7.990.400
            401     4.000.000             401      4.000.000
            419     1.135.600             419      1.135.600
            456     2.574.800             456      2.574.800
                                          491*      280.000
------------
    * Societatea "H" poate sa primeasca in locul capitalului social si alte elemente de capital propriu de aceeasi valoare.
    * Prin preluarea contului 411 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

    Intocmirea bilanturilor societatilor comerciale rezultate in urma divizarii

    Bilantul societatii "G" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 4.900.000|
| (3.460.000 - 960.000 + 2.400.000)                             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 4.900.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 - 308 + 371)                              |05 | 3.810.400|
| (1.680.000 - 168.000 + 1.000.000 + 1.298.400)                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 6.250.000|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)            |   |          |
| (4.400.000 + 2.280.000 - 150.000 - 280.000)                   |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) (560.000 + 500.000)   |08 | 1.060.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 |11.120.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 |12.097.600|
| AN (ct. 401 + 419) (8.000.000 + 4.097.600)                    |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |  -977.200|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 3.922.800|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |   261.900|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |   261.900|
| (13,095 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1042)                               |23 | 1.190.100|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |    40.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 | 2.430.800|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 3.922.800|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 3.922.800|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    Bilantul societatii "H" dupa primirea protocolului si a balantei de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213)                           |02 | 2.400.000|
| (2.898.000 - 498.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 2.400.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 - 308 + 371)                              |05 | 2.810.400|
| (1.680.000 - 168.000 + 1.298.400)                             |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 2.000.000|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)            |   |          |
| (2.280.000 - 280.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   500.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.310.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 5.135.600|
| AN (ct. 401 + 419) (4.000.000 + 1.135.000)                    |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |   174.800|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 2.574.800|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    64.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    64.000|
| (3,2 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 | 1.298.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1068)                                        |26 | 1.212.800|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 2.574.800|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 2.574.800|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    Bilantul societatii "F" dupa predarea protocoalelor si a balantelor de verificare

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813)                    |02 | 1.200.000|
| (1.449.000 - 249.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 1.200.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 - 308 + 371)                              |05 | 1.405.200|
| (840.000 - 84.000 + 649.200)                                  |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 1.000.000|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 411 - 491)            |   |          |
| (1.140.000 - 140.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   250.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 2.655.200|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 2.567.800|
| AN (ct. 401 + 419) (2.000.000 + 567.800)                      |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |    87.400|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 1.287.400|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                           |19 |    32.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 |    32.000|
| (1,6 mii parti sociale x 20.000 lei/parte sociala)            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                         |24 |   649.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 106)                                         |26 |   606.400|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 1.287.400|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 1.287.400|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    In exemplul prezentat mai sus se presupune ca amortizarea de 40% corespunde imobilizarilor corporale preluate. De asemenea, se presupune ca diferentele de pret de 40% corespund materiilor prime preluate, iar provizioanele pentru deprecierea marfurilor si clientilor in proportie de 40% corespund marfurilor depreciate si, respectiv, clientilor preluati.

    II. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

    A. Lichidare hotarata de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, in situatia in care se obtine profit din lichidare
    Cu aceasta ocazie se efectueaza:
    - Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii.
    - Intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze.

    Exemplul nr. 14:
    - Se intocmeste bilantul in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii
    Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilantului, se prezinta astfel:

                         Bilantul societatii "Y"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|                             A                                 | B |     1    |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                    |02 | 8.000.000|
| (20.000.000 - 12.000.000)                                     |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                     |04 | 8.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                          |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. STOCURI (ct. 301 - 391)                                    |05 | 1.600.000|
| (2.000.000 - 400.000)                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| II. CREANTE                                                   |06 | 2.800.000|
| (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare     |   |          |
| de un an sunt prezentate separat.) (ct. 4111 + 4118 - 491)    |   |          |
| (2.500.000 + 500.000 - 200.000)                               |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                       |08 |   600.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                      |09 | 5.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN   |11 | 6.000.000|
| AN (ct. 404)                                                  |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE     |12 |-1.000.000|
| (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                       |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                         |13 | 7.000.000|
| (rd. 04 + 12 - 17)                                            |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)         |15 | 1.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| J. CAPITAL SI REZERVE                                         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                          |19 | 5.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| - capital subscris varsat (ct. 1012)                          |21 | 5.000.000|
| (500 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                        |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| IV. REZERVE (ct. 1061)                                        |26 | 1.000.000|
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII                                      |32 | 6.000.000|
| (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)         |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
| TOTAL CAPITALURI                                              |34 | 6.000.000|
| (rd. 32 + 33)                                                 |   |          |
|_______________________________________________________________|___|__________|

    - Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale ce se lichideaza.
    - Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.).
    - Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, celelalte obligatii sociale si alte fonduri, salariati si alti terti.

    I. Operatiunile de lichidare a societatii comerciale efectuate de lichidator:
    1) cladirile au fost vandute cu 9.000.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 8.000.000 mii lei;
    2) materiile prime au fost vandute cu 1.440.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.600.000 mii lei;
    3) clientii incerti sunt in suma de 500.000 mii lei, din care se incaseaza 240.000 mii lei, iar pentru incasarea inainte de termen a clientilor certi s-au acordat sconturi in suma totala de 50.000 mii lei;
    4) pentru plata inainte de termen a datoriilor catre furnizori, acestia au acordat sconturi in suma de 200.000 mii lei;
    5) cheltuielile efectuate cu lichidarea societatii sunt de 520.000 mii lei.

    II. Inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare, in mii lei:

    1. Valorificarea imobilizarilor corporale:
    a) vanzarea cladirilor                   461 =   %      10.710.000
                                                   7583      9.000.000
                                                   4427      1.710.000

    b) incasarea contravalorii cladirilor
       vandute                              5121 =  461     10.710.000

    c) scaderea din evidenta a cladirilor
       vandute                                %  =  212     20.000.000
                                             281            12.000.000
                                            6583             8.000.000

    d) inchiderea contului 7583             7583 =  121      9.000.000

    e) inchiderea contului 6583              121 = 6583      8.000.000

    2. a) vanzarea materiilor prime          411 =   %       1.713.600
                                                    707      1.440.000
                                                   4427        273.600

    b) trecerea la marfuri a materiilor      371 =  301      2.000.000
       prime si scaderea din gestiune        607 =  371      2.000.000
       a marfurilor vandute

    c) anularea provizionului                391 = 7814        400.000

    d) inchiderea contului 607               121 =  607      2.000.000

    e) inchiderea conturilor 707 si 7814      %  =  121      1.840.000
                                             707             1.440.000
                                            7814               400.000

    f) incasarea contravalorii materiilor
       prime vandute                        5121 =  411      1.713.600

    3. Incasarea creantelor:
    a) incasare partiala de la clientii
       incerti                              5121 = 4118        240.000

    b) trecerea pe cheltuieli a clientilor
       incerti neincasati                   6588 = 4118        260.000

    c) anularea provizioanelor               491 = 7814        200.000

    d) incasarea clientilor certi           5121 =  411      2.450.000

    e) acordarea sconturilor                 667 =  411         50.000

    f) inchiderea conturilor 667 si 6588     121 =   %         310.000
                                                    667         50.000
                                                   6588        260.000

    g) inchiderea contului 7814             7814 =  121        200.000

    4. Plata datoriilor:
    a) plata furnizorilor de imobilizari     404 = 5121      5.800.000

    b) scont primit                          404 =  767        200.000

    c) inchiderea contului 767               767 =  121        200.000

    5. Cheltuieli de lichidare:
    a) cheltuieli efectuate                  628 = 5121        520.000

    b) inchiderea contului 628               121 =  628        520.000

    6. Anularea provizioanelor pentru
       riscuri si cheltuieli:
    a) anularea provizioanelor               151 = 7812      1.000.000

    b) inchiderea contului 7812             7812 =  121      1.000.000

    7. Regularizarea T.V.A.:
    a) T.V.A. de plata                      4427 = 4423      1.983.600

    b) plata T.V.A.                         4423 = 5121      1.983.600

    - Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare.
    - Societatea "Y" se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 25%, iar asociatii sunt persoane fizice.

    8. Impozit pe profit pentru profitul din lichidare:
    a) impozit pe profit datorat             691 =  441        352.500
                                             (1.410.000 x 25%)

    b) inchiderea contului 691               121 =  691        352.500

    c) virarea impozitului pe profit         441 = 5121        352.500

    III. Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului (in mii lei):
________________________   ________________________
D        121     C         D         5121    C
________________________   ________________________
 8.000.000    9.000.000       600.000
 2.000.000    1.840.000    10.710.000    5.800.000
   310.000      200.000     1.713.600    1.983.600
   520.000      200.000       240.000      520.000
              1.000.000     2.450.000      352.500
10.830.000
   352.500   12.240.000    15.713.600    8.656.100
11.182.500                        Sold D 7.057.500
Sold C 1.057.500
________________________   ________________________

    IV. Bilantul inainte de efectuarea partajului

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 | 7.057.500|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 7.057.500|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN|11 |         0|
|  | AN                                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 | 7.057.500|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 7.057.500|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                       |19 | 5.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 5.000.000|
|  |   (500 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                   |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061)                                     |26 | 1.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C     |29 | 1.057.500|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 7.057.500|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                           |34 | 7.057.500|
|  | (rd. 32 + 33)                                              |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
    a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
    b) hotararea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
    c) cota de participare la capitalul social.

    Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

    V. Inregistrari contabile privind operatiunile de partaj intre asociati sau actionari, persoane fizice, in mii lei:

    1. Restituirea capitalului social       1012 =  456      5.000.000
                                             456 = 5121      5.000.000

    2. a) decontarea rezervelor legale      1061 =  456      1.000.000

    b) impozit pe profit aferent rezervelor
       legale (1.000.000 x 25%)              456 =  441        250.000
                                             441 = 5121        250.000

    3. Decontarea profitului din lichidare   121 =  456      1.057.500

    4. Impozit pe dividende aferente         456 =  446         90.375
       rezervelor legale si profitului din
       operatiuni de lichidare
       (750.000 + 1.057.500 = 1.807.500 x 5%)

    5. Virarea impozitului pe dividende      446 = 5121         90.375

    6. Plata dividendelor din rezerve legale 456 = 5121      1.717.125
       si din lichidare (1.807.500 - 90.375)

    VI. Situatia conturilor 456 si 5121, dupa efectuarea partajului, se prezinta astfel (in mii lei):
________________________   ________________________
D        456     C         D         5121    C
________________________   ________________________
5.000.000 |   5.000.000    7.057.500   | 5.000.000
  250.000 |   1.000.000                |   250.000
          |   1.057.500                |    90.375
   90.375 |                            | 1.717.125
1.717.125 |                            |
________________________   ________________________
7.057.500     7.057.500    7.057.500     7.057.500
________________________   ________________________

    B. Falimentul unei societati comerciale, in situatia in care disponibilitatile banesti rezultate in urma lichidarii asigura achitarea datoriilor

    Exemplul nr. 15:
    Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilantului intocmit pe baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii, se prezinta astfel:

                         Bilantul societatii "Z"

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 208 - 2808)                |01 | 3.000.000|
|  |    (4.000.000 - 1.000.000)                                 |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 7.500.000|
|  |     (10.000.000 - 2.500.000)                               |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261)                      |03 | 2.500.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 |13.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                       |05 | 5.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o        |06 | 2.000.000|
|  | perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411)                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 7.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN|11 | 8.000.000|
|  | AN (ct. 401 + 404 + 419)                                   |   |          |
|  | (4.500.000 + 2.000.000 + 1.500.000)                        |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |-1.000.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                      |13 |12.000.000|
|  | (rd. 04 + 12 - 17)                                         |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE  |14 | 6.000.000|
|  | UN AN (ct. 162)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                       |19 | 5.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 | 5.000.000|
|  | (500 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1068*)                                    |26 | 1.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 6.000.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                           |34 | 6.000.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                              |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din contul 1068 este formata din repartizarea profitului net in anii anteriori.

    I. Operatiunile efectuate de judecatorul-sindic si de lichidator pentru a asigura disponibilitatile banesti in vederea achitarii datoriilor:
    1. au vandut programele informatice cu 2.500.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 3.000.000 mii lei;
    2. au vandut cladiri cu 9.000.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 7.500.000 mii lei;
    3. marfurile au fost vandute cu 6.000.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 5.000.000 mii lei;
    4. s-au vandut titlurile de participare cu 3.000.000 mii lei fata de 2.500.000 mii lei - costul de achizitie;
    5. au incasat de la clienti suma de 1.800.000 mii lei, acordandu-se un scont de 10%;
    6. au achitat imprumutul in suma de 6.000.000 mii lei si dobanda de 1.000.000 mii lei;
    7. au fost achitati furnizorii in suma de 4.500.000 mii lei, primindu-se un scont de 5%;
    8. au fost achitati furnizorii de imobilizari in suma de 2.000.000 mii lei;
    9. au fost restituite avansurile incasate de la clienti in suma de 1.500.000 mii lei;
    10. pentru efectuarea operatiunilor de lichidare s-au efectuat cheltuieli in suma totala de 800.000 mii lei, din care:
    - salarii                     500.000 mii lei;
    - cheltuieli cu licitatiile   300.000 mii lei.

    II. Inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare, in mii lei:

    1. Valorificarea programelor informatice:    461 =   %       2.975.000
    a) vanzarea programelor informatice                7583      2.500.000
                                                       4427        475.000

    b) scaderea din evidenta a programelor
       informatice vandute                       %   =  208      4.000.000
                                                2808             1.000.000
                                                6583             3.000.000

    c) incasarea contravalorii programelor      5121 =  461      2.975.000
       informatice vandute

    d) inchiderea contului 7583                 7583 =  121      2.500.000

    e) inchiderea contului 6583                  121 = 6583      3.000.000

    2. Valorificarea imobilizarilor corporale:   461 =   %      10.710.000
    a) vanzarea cladirilor                             7583      9.000.000
                                                       4427      1.710.000

    b) scaderea din evidenta a cladirilor         %  =  212     10.000.000
       vandute                                  2812             2.500.000
                                                6583             7.500.000

    c) incasarea contravalorii cladirilor       5121 =  461     10.710.000
       vandute

    d) inchiderea contului 7583                 7583 =  121      9.000.000

    e) inchiderea contului 6583                  121 = 6583      7.500.000

    3. Valorificarea marfurilor:                 411 =   %       7.140.000
    a) vanzarea marfurilor                              707      6.000.000
                                                       4427      1.140.000

    b) incasarea contravalorii marfurilor       5121 =  411      7.140.000
       vandute

    c) scaderea din gestiune a marfurilor        607 =  371      5.000.000
       vandute

    d) inchiderea contului 707                   707 =  121      6.000.000

    e) inchiderea contului 607                   121 =  607      5.000.000

    4. a) vanzarea actiunilor (titlurilor        461 = 7641      3.000.000
          de participare)

    b) scaderea din evidenta a actiunilor       6641 =  261      2.500.000
       vandute

    c) incasarea contravalorii actiunilor       5121 =  461      3.000.000

    d) inchiderea contului 7641                 7641 =  121      3.000.000

    e) inchiderea contului 6641                  121 = 6641      2.500.000

    5. a) incasarea creantelor de la clienti    5121 =  411      1.800.000
          si acordarea scontului                 667 =  411        200.000

    b) inchiderea contului 667                   121 =  667        200.000

    6. a) plata imprumutului si a dobanzii       162 = 5121      6.000.000
                                                 666 = 5121      1.000.000

    b) inchiderea contului 666                   121 =  666      1.000.000

    7. a) achitarea furnizorilor si              401 = 5121      4.275.000
       inregistrarea scontului                   401 =  767        225.000

    b) inchiderea contului 767                   767 =  121        225.000

    8. Achitarea furnizorilor de imobilizari     404 = 5121      2.000.000

    9. Restituirea avansurilor incasate          419 = 5121      1.500.000
       de la clienti

    10. a) evidentierea salariilor cuvenite,     641 =  421        500.000
          si de exemplu a impozitului pe         421 =  444         50.000
          salarii, precum si plata acestora      581 = 5121        450.000
                                                5311 =  581        450.000
                                                 421 = 5311        450.000
                                                 444 = 5121         50.000

    b) inchiderea contului 641                   121 =  641        500.000

    11. a) efectuarea cheltuielilor de licitatie 628 = 5121        300.000
    b) inchiderea contului 628                   121 =  628        300.000

    12. Inregistrarea T.V.A. si achitarea       4427 = 4423      3.325.000
        acesteia                                4423 = 5121      3.325.000

    III. Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului (in mii lei):
_________________________   _________________________
D       Cont 121     C         D      Cont 5121    C
_________________________   _________________________
 3.000.000  |  2.500.000       2.975.000 | 6.000.000
 7.500.000  |  9.000.000      10.710.000 | 1.000.000
 5.000.000  |  6.000.000       7.140.000 | 4.275.000
   200.000  |  3.000.000       3.000.000 | 2.000.000
 2.500.000  |    225.000       1.800.000 | 1.500.000
 1.000.000  |                            |   450.000
   500.000  |                            |    50.000
   300.000  |                            |   300.000
                                         | 3.325.000
_________________________   _________________________
20.000.000   20.725.000       25.625.000  18.900.000
     Sold C 725.000             Sold D 6.725.000
_________________________   _________________________

    IV. Bilantul inainte de efectuarea partajului

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 | 6.725.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 6.725.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE       |12 | 6.725.000|
|  | NETE (rd. 09 - 11)                                         |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 6.725.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 | 5.000.000|
|  | din care:                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (1012)                           |21 | 5.000.000|
|  | (500 mii actiuni x 10.000 lei/actiune)                     |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1068)                                     |26 | 1.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C     |29 |   725.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 6.725.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 6.725.000|
|  |                                                            |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    - Distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege.
    - Societatea "Z" se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 25% impozit pe profit.

    V. Inregistrari contabile privind operatiunile de partaj la asociati sau la actionari, persoane fizice, in mii lei:

    1. Restituirea capitalului social la      1012 =  456  5.000.000
       asociati sau actionari                  456 = 5121  5.000.000
    2. Impozit pentru profitul din lichidare:

    a) impozitul pe profit datorat             691 =  441    181.250
                                                     (725.000 x 25%)


    b) inchiderea contului 691                 121 =  691    181.250


    c) virarea impozitului pe profit           441 = 5121    181.250

    3. a) dividendele cuvenite asociatilor      %  =  456  1.543.750
       sau actionarilor                       1068         1.000.000
                                               121           543.750
                                                 (725.000 - 181.250)

    b) impozit pe dividende                    456 =  446     77.188
                                                    (1.543.750 x 5%)

    c) virarea impozitului pe dividende        446 = 5121     77.188

    d) plata dividendelor la asociati sau la
       actionari
       (1.543.750 - 77.188 = 1.466.562)        456 = 5121  1.466.562

    VI. Situatia conturilor 5121 si 456, dupa efectuarea partajului, se prezinta astfel (in mii lei):
    ___________________________   _____________________
    D     5121        C           D     456       C
    ___________________________   _____________________
    Sold 6.725.000  | 5.000.000   5.000.000 | 5.000.000
                    |   181.250      77.188 | 1.543.750
                    |    77.188   1.466.562 |
                    | 1.466.562             |
    ___________________________   _____________________
         6.725.000    6.725.000   6.543.750   6.543.750
    ___________________________   _____________________

    C. Falimentul unei societati comerciale in nume colectiv, in situatia in care disponibilitatile banesti rezultate in urma falimentului nu asigura plata datoriilor

    Exemplul nr. 16:
    I. Se intocmeste bilantul in baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii.

                      Bilantul societatii "X" S.N.C.

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 212 - 2812)                 |02 | 5.000.000|
|  | (6.000.000 - 1.000.000)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 5.000.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 371 - 378) (500.000 - 200.000)             |05 |   300.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 |   800.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 1.100.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)                           |10 |   400.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 4.500.000|
|  | UN AN (ct. 401)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |-3.450.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 | 1.550.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. VENITURI IN AVANS (ct. 472)                             |18 |   450.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 |   800.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 |   800.000|
|  | (8 mii parti sociale x 100.000 lei/parte sociala)          |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061* + 1068*) (50.000 + 1.000.000)      |26 | 1.050.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D     |30 |   300.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 1.550.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 1.550.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
    * Suma din ct. 1061 este dedusa la constituire.
    * Suma din ct. 1068 este formata din repartizarea profitului din anii anteriori.

    II. Aportul asociatilor la capitalul social, conform statutului si contractului de societate, este de 800.000 mii lei, din care:
    - asociatul "A"    480.000 mii lei = 60%;
    - asociatul "B"    320.000 mii lei = 40% .

    III. Judecatorul-sindic si lichidatorul au efectuat urmatoarele operatiuni:
    1. vanzarea constructiilor cu 2.500.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 5.000.000 mii lei;
    2. vanzarea marfurilor cu 500.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 300.000 mii lei;
    3. incasarea chiriei in suma de 400.000 mii lei, platita in avans;
    4. restituirea chiriei in suma de 450.000 mii lei, incasata anticipat;
    5. stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru achitarea furnizorilor;
    6. plata furnizorilor.

    IV. Inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare, in mii lei:

    1. Valorificarea imobilizarilor corporale:         461 =  %    2.975.000
    a) vanzarea constructiilor                               7583  2.500.000
                                                             4427    475.000

    b) scaderea din gestiune a constructiilor          %   =  212  6.000.000
       vandute                                        2812         1.000.000
                                                      6583         5.000.000

    c) incasarea contravalorii constructiilor         5121 =  461  2.975.000
       vandute

    d) inchiderea contului 6583                        121 = 6583  5.000.000

    e) inchiderea contului 7583                       7583 =  121  2.500.000

    2. Valorificarea marfurilor:                       411 =  %      595.000
    a) vanzarea marfurilor                                    707    500.000
                                                             4427     95.000

    b) scaderea din gestiune a marfurilor              %   =  371    500.000
       vandute                                         607           300.000
                                                       378           200.000

    c) incasarea contravalorii marfurilor             5121 =  411    595.000
       vandute

    d) inchiderea contului 607                         121 =  607    300.000

    e) inchiderea contului 707                         707 =  121    500.000

    3. a) regularizarea si plata T.V.A.               4427 = 4423    570.000

    b) virarea T.V.A. de plata                        4423 = 5121    570.000

    4. Incasarea chiriei achitate in avans            5121 =  471    400.000

    5. Restituirea chiriei incasate                    472 = 5121    450.000
       anticipat

    V. Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului, in mii lei:
    ______________________________    _____________________________
    D      121        C               D     5121      C
    ______________________________    _____________________________
     5.000.000  | 2.500.000             800.000  |   570.000
       300.000  |   500.000           2.975.000  |   450.000
                |                       595.000  |
                |                       400.000  |
                |                     _________    ________________
     5.300.000  | 3.000.000           4.770.000  | 1.020.000
                | 2.300.000 sold D               | 3.750.000 sold D
    ______________________________    _____________________________

    VI. Bilantul inainte de efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) se prezinta astfel:

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121)                    |08 | 3.750.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 3.750.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA   |11 | 4.500.000|
|  | UN AN (ct. 401)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 |  -750.000|
|  | (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   |13 |  -750.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL SI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                                  |19 |   800.000|
|  | din care:                                                  |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | - capital subscris varsat (ct. 1012)                       |21 |   800.000|
|  | (8 mii parti sociale x 100.000 lei/parte sociala)          |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1061 + 1068) (50.000 + 1.000.000)         |26 | 1.050.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)            |30 | 2.600.000|
|  | Sold D din care:                                           |   |          |
|  | - din exercitiul curent                                    |   |   300.000|
|  | - din lichidare                                            |   | 2.300.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 |  -750.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI                                           |34 |  -750.000|
|  | (rd. 32 + 33)                                              |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|

    VII. Determinarea capitalului propriu (activului net):
    CP(AN) = 3.750.000 mii lei - 4.500.000 mii lei = -750.000 mii lei
    Rezulta ca, pentru achitarea furnizorilor in suma de 4.500.000 mii lei, capitalul propriu (activul net) este insuficient.
    Potrivit art. 112 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile ulterioare, in cazul in care bunurile care alcatuiesc averea societatii in nume colectiv nu sunt suficiente pentru plata datoriilor, judecatorul-sindic va recurge la procedura de executare silita impotriva asociatilor.
    Societatea "X" se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 25% impozit pe profit.

    VIII. Calcularea si varsarea impozitului pe profit si impozitului pe dividende, in mii lei:
    1. Decontarea rezervelor legale                    1061 =  456     50.000
    2. Impozit pe profit aferent rezervelor             456 =  441     12.500
       legale (50.000 x 25%) si virarea acestuia        441 = 5121     12.500
    3. Decontarea altor rezerve                        1068 =  456  1.000.000
    4. Impozit pe dividende
       (1.000.000 + 50.000 - 12.500 = 1.037.500 x 5%)   456 =  446     51.875
                                                        446 = 5121     51.875

    IX. Situatia partajului capitalului propriu (activului net) si a datoriilor pe asociati (in mii lei):

    Capital propriu (activ net) repartizat
_________________________________________________________
             Capital    Rezerve    Alte        TOTAL
             social     legale     rezerve  4 (1 + 2 + 3)
_________________________________________________________
                1          2         3           4
_________________________________________________________
Asociatul "A"
60%          480.000    22.500    568.875     1.071.375
_________________________________________________________
Asociatul "B"
40%          320.000    15.000    379.250       714.250
_________________________________________________________
TOTAL        800.000    37.500    948.125     1.785.625
_________________________________________________________

    Pierderi si furnizori
________________________________________________________________________________
               Pierderi din   Pierderi din  Furnizori      Total      Diferente
               exercitiul     lichidare                8 (5 + 6 + 7)  9 (8 - 4)
               curent
________________________________________________________________________________
                  5               6            7            8              9
________________________________________________________________________________
Asociatul "A"
60%                 180.000     1.380.000  2.700.000     4.260.000    3.188.625
________________________________________________________________________________
Asociatul "B"
40%                 120.000       920.000  1.800.000     2.840.000    2.125.750
________________________________________________________________________________
TOTAL               300.000     2.300.000  4.500.000     7.100.000    5.314.375
________________________________________________________________________________

    X. Inregistrari privind partajul capitalului propriu (activului net) si a sumelor depuse de asociati pentru plata furnizorilor (in mii lei):

    a) capitalul social de restituit asociatilor   1012 = 456     800.000

    b) pierderea curenta si pierderea din           456 = 121   2.600.000
       lichidare (300.000 + 2.300.000)

    c) depunerea de catre asociati a sumelor       5121 = 456     814.375
       necesare achitarii furnizorilor (ct. 456) Asociatul "A"    488.625
       (2.664.375 - 1.850.000 = 814.375)         Asociatul "B"    325.750

    Asociatul A: 814.375 x 60% = 488.625
    Asociatul B: 814.375 x 40% = 325.750
                                 _______
                          TOTAL: 814.375

    d) achitarea furnizorilor             401 = 5121   4.500.000

    e) situatia conturilor 456 si 121, dupa terminarea operatiunilor de
       lichidare, se prezinta astfel:

                                       - mii lei -
    _____________________    _____________________
    D    456       C         D   5121      C
    _____________________    _____________________
       12.500 |    50.000    3.750.000 |    12.500
       51.875 | 1.000.000      814.375 |    51.875
    2.600.000 |   800.000              | 4.500.000
    _____________________    _____________________
    2.664.375 | 1.850.000    4.564.375 | 4.564.375
              |   814.375              |
    _____________________              |
              | 2.664.375              |
    _____________________    _____________________

    III. RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA UNOR ASOCIATI DIN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE

    A. Retragerea unor asociati
    Conform prevederilor art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatul se poate retrage din societate in cazurile prevazute in actul constitutiv, cu acordul tuturor celorlalti asociati sau pentru motive temeinice in baza unei hotarari judecatoresti.

    Exemplul nr. 17:
    I. Societatea are doi asociati (persoane fizice) care au adus, in mod egal, capitalul social de 300.000 mii lei.
    II. Unul dintre cei doi asociati se retrage din societatea comerciala.
    In contractul de partaj s-a prevazut ca asociatul care se retrage cesioneaza aportul la capital, depus in numerar.
    III. Determinarea capitalului propriu (activului net)

                                                 - mii lei -
    1. TOTAL ACTIV:                              40.323.173
    Se scad datoriile:
    a) creditori diversi (ct. 462)                   40.639

    b) furnizori (ct. 401)                          786.896

    c) personal - salarii datorate (ct. 421)          1.997

    d) impozit pe profit (ct. 441)                1.750.124

    e) dividende (ct. 457)                        1.571.217

    2. TOTAL DATORII:                             4.150.873

    3. CAPITAL PROPRIU (ACTIV NET)               36.172.300
       (rd. 1 - 2)
    compus din:
    1. capital social (ct. 1012)                    300.000

    2. rezerve legale (ct. 1061)                     60.000

    3. alte rezerve (ct. 1068*)                  34.466.917

    4. profit nerepartizat (ct. 121)              1.345.383
                                                 __________
                                       TOTAL:    36.172.300
------------
    * Suma din contul 1068 este constituita din repartizarea profitului din anii anteriori.

    IV. Determinarea partajului capitalului propriu (activului net) pentru asociatul care se retrage:

                                                - mii lei -
                                 ____________________________
                                     Total   din care:
                                                        50%
                                 ____________________________
    1. capital social (ct. 1012)       300.000          -
    2. rezerve legale (ct. 1061)        60.000         30.000
    3. alte rezerve (ct. 1068)      34.466.917     17.233.458
    4. profit (ct. 121)              1.345.383        672.692
                                 ____________________________
                                    36.172.300     17.936.150

    V. Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea capitalului propriu (activului net) partajat
      %  = 456   17.936.150
    1061             30.000
    1068         17.233.458
     121            672.692

    - Societatea se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 25% - impozit pe profit.

    b) inregistrarea impozitului pe profitul datorat pentru rezervele legale
    456 = 441     7.500 (30.000 x 25%)

    c) virarea impozitului pe profit
    441 = 5121    7.500

    d) inregistrarea impozitului pe dividende
    456 = 446   896.433 (17.936.150 - 7.500 = 17.928.650 x 5%)

    e) virarea impozitului pe dividende
    446 = 5121  896.433

    f) inregistrarea depunerii sumei de catre celalalt asociat, reprezentand capitalul social care i-a fost cesionat de asociatul care se retrage
    5311 = 456  150.000

    g) inregistrarea platii catre asociatul care s-a retras a capitalului social cesionat
    456 = 5311  150.000

    h) achitarea cotei-parti din capitalul propriu (activul net) cuvenit, diminuat cu impozitul pe profit si cu cel pe dividende, calculate si varsate
    456 =  5121    17.032.217 (18.086.150 - 1.053.933)
          (5311)

    i) situatia contului 456 se prezinta astfel:
    _______________________________________
     D                                C
    _______________________________________
    (b)         7.500      17.936.150   (a)
    (d)       896.433         150.000   (f)
    (g)       150.000
    (h)    17.032.217
    _______________________________________
           18.086.150      18.086.150

    B. Excluderea unor asociati

    Potrivit art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma care sa reprezinte valoarea acesteia.

    Exemplul nr. 18:
    I. Societatea are 3 asociati, persoane juridice, care au adus capitalul social astfel:

                                 - mii lei -
    _________________________________________
                                      %
                       Suma      din
                                 capitalul
                                 social total
    _________________________________________
    Asociatul "A"    1.400.000        40
    Asociatul "B"      875.000        25
    Asociatul "C"    1.225.000        35
                     _________       ___
              TOTAL: 3.500.000       100

    II. Asociatul "C" este exclus din societate, in contractul de partaj prevazandu-se ca acestuia urmeaza sa i se achite in numerar cota-parte ce i se cuvine din capitalul propriu (activul net), iar aportul la capitalul social sa fie cesionat asociatului "A".

    III. Determinarea capitalului propriu (activului net) al societatii, in mii lei:

    1. TOTAL ACTIV                                45.437.430
    Se scad datoriile:
    - Furnizori (ct. 401):            485.750
    - Furnizori de imobilizari (ct. 404)           2.820.380
    - Impozitul pe salarii (ct. 444)                 125.525
    - Imprumuturi pe termen scurt (ct. 519)        1.625.775
    2. TOTAL DATORII                               5.057.430
    3. CAPITALUL PROPRIU (ACTIV NET) (rd. 1 - 2), 40.380.000
    din care:
    1. Capital social (ct. 1012)                   3.500.000
    2. Rezerve legale (ct. 1061)                     600.000
    3. Alte rezerve (ct. 1068*)                   29.720.000
    4. Rezultatul reportat reprezentand profitul
       nerepartizat (ct. 117)                      6.560.000
                                                  __________
    TOTAL:                                        40.380.000

    IV. Determinarea partajului capitalului propriu (activului net) cuvenit asociatului "C" care a fost exclus din societate:

                                                   - mii lei -
                                    __________________________
                                       TOTAL      din care 35%
                                    __________________________
    - capital social (ct. 1012)       3.500.000          -
    - rezerve legale (ct. 1061)         600.000        210.000
    - alte rezerve (ct. 1068*)       29.720.000     10.402.000
    - profit nerepartizat (ct. 117)   6.560.000      2.296.000
                                    __________________________
                             TOTAL:  40.380.000     12.908.000

    V. Inregistrari contabile, in mii lei:

    a) inregistrarea depunerii (de catre asociatul "A") sumei reprezentand capitalul social care i-a fost cesionat de asociatul "C":
    5311 = 456    1.225.000

    b) inregistrarea platii catre asociatul "C" a capitalului social cesionat:
    456 = 5311    1.225.000

    c) inregistrarea capitalului propriu (activului net) cuvenit asociatului "C":
      %  = 456   12.908.000
    1061            210.000
    1068         10.402.000
     117          2.296.000

    d) inregistrarea impozitului pe profit, datorat pentru rezerve legale:
    456 = 441        52.500   (210.000 x 25%)

    e) virarea impozitului pe profit:
    441 = 5121       52.500
------------
    * Suma din contul 1068 este constituita din repartizarea profitului din anii anteriori.

    f) inregistrarea impozitului pe dividende:
    456 = 446    1.285.550    (12.908.000 - 52.500 = 12.855.500 x 10%)

    g) virarea impozitului pe dividende:
    446 = 5121   1.285.550

    h) achitarea cotei-parti din capitalul propriu (activul net) cuvenit asociatului "C" diminuata cu impozitul pe profit si cu cel pe dividende, calculate si varsate:
    456 = 5121   11.569.950   [12.908.000 - (52.500 + 1.285.550)]

    i) Situatia contului 456:
    _________________________________________________
     D                456                  C
    _________________________________________________
    (b)       1.225.000            1.225.000      (a)
    (d)          52.500           12.908.000      (c)
    (f)       1.285.550
    (h)      11.569.950
    _________________________________________________
    TOTAL:   14.133.000    TOTAL: 14.133.000
    _________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1376/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1376 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu