Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1078 din  6 august 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 586 din 18 august 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, privind elaborarea si emiterea normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 1.223/1998 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998.
    Art. 3
    Directia de reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    Art. 4
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale

    CAP. 1
    Fuziunea si divizarea societatilor comerciale

    Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 233 - 245).
    Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul desfasurarii comune a activitatii.
    Divizarea se face prin impartirea integrala a elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati comerciale existente ori care iau astfel fiinta.
    Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidarea societatii comerciale care isi inceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor sale de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii sau a divizarii.
    Data fuziunii sau a divizarii reprezinta data transmiterii efective a elementelor de activ si de pasiv si a inregistrarii la registrul comertului.
    Societatea comerciala nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din elementele de natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau astfel fiinta.
    Aportul unei parti din elementele de activ ale unei societati comerciale la una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau astfel fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie asociatilor acelei societati la societatile comerciale beneficiare, este supus in mod corespunzator dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit alineatului precedent.
    Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:
    1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o alta societate comerciala.
    Societatea comerciala care absoarbe dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii comerciale pe care o absoarbe;
    2. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multe societati comerciale pentru a alcatui o societate comerciala noua.
    In cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor comerciale care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati astfel infiintate.
    In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, fiecare societate comerciala are obligatia sa intocmeasca situatii financiare cu ocazia fuziunii sau divizarii, in conditiile legii.
    Societatile comerciale care fuzioneaza sau se divizeaza au obligatia, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa efectueze inventarierea elementelor de activ si de pasiv. Potrivit prevederilor art. 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare se fac conform normelor si reglementarilor contabile.

    A. Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie:
    1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
    2. a) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pe formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
    b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pe formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective;
    3. determinarea capitalului propriu*1) (activului net) pe baza bilantului de fuziune;
    4. determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi capitalul societatilor comerciale absorbite.
    In cadrul acestei operatiuni se efectueaza:
    a) determinarea valorii contabile a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale care fuzioneaza, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la numarul de actiuni sau de parti sociale emise;
    b) stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii absorbante, aprobat de experti conform prevederilor art. 239 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii comerciale absorbite cu raportul de schimb;
    d) determinarea majorarii capitalului social la societatea comerciala care absoarbe, prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe cu valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale de la aceasta societate comerciala;
    e) calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau a partilor sociale si valoarea nominala a acestora.
    Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea juridica.
------------
    *1) Capitalul propriu (activul net) reprezinta dreptul actionarilor in activele intreprinderii, dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.

    B. Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire:
    1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, intocmirea situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activului net), efectuate in conformitate cu precizarile de la lit. A pct. 1 - 3;
    2. constituirea noii societati comerciale pe baza capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale;
    3. reflectarea in contabilitatea societatii comerciale nou-infiintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societatilor comerciale care isi inceteaza existenta;
    4. reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale care s-au dizolvat a elementelor de activ si de pasiv transmise noii societati comerciale.

    C. Operatiunile care se efectueaza cu ocazia divizarii:
    1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
    2. impartirea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale care se divizeaza, care se transmit societatilor beneficiare pe baza protocolului de predare-primire;
    3. stabilirea realitatii creantelor, obligatiilor, provizioanelor si a altor elemente de activ si de pasiv;
    4. calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau partilor sociale si valoarea nominala a acestora;
    5. reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale a elementelor de activ si de pasiv primite de la societatea comerciala care s-a divizat;
    6. reflectarea in contabilitatea societatii comerciale care s-a divizat a transmiterii elementelor de activ si de pasiv ca urmare a divizarii.
    Societatile comerciale care au aplicat Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, iar in urma divizarii nu mai indeplinesc criteriile de marime stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 au obligatia sa continue aplicarea acestor reglementari pentru asigurarea comparabilitatii situatiilor financiare.
    De asemenea, societatile comerciale absorbante si cele rezultate in urma divizarii, care intra sub incidenta Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, au obligatia sa aplice aceste reglementari.

    CAP. 2
    Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

    Din punct de vedere juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 222 - 232).
    Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 246 - 264 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se vor avea in vedere si precizarile elaborate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
    Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea.

    A. Operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale, in cazurile prevazute la art. 222 alin. (1) [cu exceptia modului de dizolvare prevazut la lit. f)] si la art. 223 - 232 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lichidarea societatii comerciale:
    1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
    2. a) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pe formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
    b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pe formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective;
    3. stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;
    4. valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
    5. achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
    6. stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
    7. calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare:
    7.1. Calcularea si virarea impozitului pe profit/venit
    Profitul impozabil in cazul dizolvarii/lichidarii se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, calculate cumulat de la inceputul anului fiscal, potrivit dispozitiilor Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioare, luandu-se in calcul: profitul din lichidarea patrimoniului, sumele din anularea provizioanelor, sumele inregistrate in conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut si care nu au fost impozitate la data constituirii.
    In cazul microintreprinderilor platitoare de impozit pe venit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 24/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, la momentul inceperii actiunii de dizolvare/lichidare, impozitul pe venit se calculeaza luandu-se in calcul: veniturile evidentiate in creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu exceptia celor inregistrate in grupa 78 "Venituri din provizioane", si veniturile rezultate din anularea datoriilor si majorarilor la bugetul de stat, luandu-se in calcul si veniturile din lichidarea patrimoniului.
    La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net, inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, acestea fiind tratate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobata si modificata prin Legea nr. 101/1995, cu modificarile ulterioare. Acelasi tratament se aplica si rezervelor constituite din diferente de curs favorabile capitalului social in devize sau din evaluarea, in conformitate cu actele normative in vigoare, a disponibilului in devize, daca legea nu prevede altfel.
    In cazul divizarii si fuziunii societatilor comerciale, precum si al dizolvarii unei societati comerciale cu asociat unic ce atrage transmiterea universala a elementelor de activ si de pasiv ale societatii catre asociatul unic, fara lichidare, nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul brut, daca sunt inregistrate in aceleasi conturi la societatea care preia elementele respective.
    7.2. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe dividende
    Se determina, se retine si se vireaza impozit pe dividende dupa ce a fost calculat impozitul pe profit/venit, pentru urmatoarele elemente:
    - profit obtinut in urma operatiunii de lichidare a societatilor comerciale;
    - capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor si a stocurilor, potrivit legii, sume inregistrate la rezerve din diferente de curs valutar etc.);
    - capitaluri proprii (activ net), constituite din profitul brut, potrivit prevederilor legale (rezerve legale, reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc.);
    - capitaluri proprii (activ net), constituite in conformitate cu prevederile legale, fara ca sumele cuprinse in capitaluri sa fie evidentiate in prealabil la venituri (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor, diferente de curs valutar din evaluarea disponibilitatilor in valuta, diferente din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export, subventii pentru investitii etc.).
    Pentru elementele de capital propriu (activ net), constituite din profitul net (rezerva statutara, alte rezerve, profitul net realizat in exercitiile precedente a carui repartizare a fost amanata etc.), se calculeaza si se vireaza numai impozit pe dividende.
    Inainte de incheierea lichidarii societatii comerciale, repartizarea capitalului propriu (activului net) intre asociati/actionari reprezinta livrare de bunuri pentru activele in natura si este supusa taxei pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, iar din punct de vedere al impozitului pe profit sau pe veniturile microintreprinderilor este asimilata cu o valorificare a elementelor de activ;
    8. intocmirea bilantului de partaj, in conformitate cu situatiile prevazute la pct. 2;
    9. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
    a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
    b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
    c) cota de participare la capitalul social.
    Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.
    Societatile comerciale pe actiuni, care intra sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligativitatea numirii lichidatorilor in conformitate cu prevederile art. 258 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    B. Operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in faliment. Aceste operatiuni, care se efectueaza in conformitate cu art. 77 - 123 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt:
    1. sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale;
    2. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
    3. a) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pe formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
    b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pe formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective;
    4. vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;
    5. vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cat mai avantajos si cat mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
    6. depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
    7. stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;
    8. trecerea distincta pe documentele fiscale a obligatiilor nascute in timpul procedurii de faliment, fata de cele nascute anterior declararii procedurii de faliment;
    9. distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;
    10. intocmirea si aprobarea raportului final;
    11. intocmirea situatiilor financiare finale.
    Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale aflate in proces de lichidare conform reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 sau Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, dupa caz, si sa le depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care este inregistrata persoana juridica.

    CAP. 3
    Retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale

    Din punct de vedere juridic, retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale este reglementata de art. 217 - 221 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Operatiunile care se efectueaza cu ocazia retragerii sau excluderii unor asociati:
    1. evaluarea elementelor de activ si de pasiv;
    2. determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilantului sau pe baza balantei de verificare;
    3. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, in vederea stabilirii partii ce se cuvine asociatilor care se retrag, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in functie de:
    a) prevederile statutului sau ale contractului de societate;
    b) hotararea adunarii generale a asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
    c) cota de participare la capitalul social, dupa caz.
    In conformitate cu prevederile art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se achita asociatului exclus suma de bani care reprezinta partea proportionala din capitalul propriu (activul net)/patrimoniul social.

                                      *
                                    *   *

    Situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii societatilor comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
    Situatiile financiare intocmite de societatile comerciale cu ocazia fuziunii, divizarii sau lichidarii nu se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, nu se considera livrare de bunuri transferul total sau partial al activelor si pasivelor unei persoane impozabile, cu plata sau cu titlu gratuit, efectuat cu ocazia operatiunilor de fuziune si divizare a societatilor comerciale.
    Cu ocazia operatiunilor de fuziune sau divizare, elementele de activ primite de persoanele juridice implicate in astfel de operatiuni vor fi recunoscute sau amortizate fiscal la valoarea acceptata ca deducere fiscala pentru acel activ la persoana care a cedat activul, inaintea evaluarii acestuia.
    Societatile comerciale absorbante sau absorbite care detin titluri de participare la societatile comerciale absorbite sau absorbante vor anula titlurile respective, la valoarea contabila, prin diminuarea altor rezerve, a primei de fuziune sau a capitalului social, cuantumuri care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    La data intocmirii bilantului de fuziune, divizare sau incetare a activitatii, diferentele de curs valutar dintre cursul de schimb de la aceasta data si cursul de schimb de la data inregistrarii in contabilitate, rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta, se inregistreaza in conturile de venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
    Creantele si datoriile in valuta se evalueaza pe baza cursului de schimb in vigoare la data intocmirii bilantului de fuziune, divizare sau incetare a activitatii. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta ori fata de cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data intocmirii bilantului se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
    Operatiunile care au loc dupa data intocmirii bilantului de fuziune sau divizare se efectueaza numai cu aprobarea acestora de catre societatea absorbanta sau de catre societatile care primesc prin divizare elementele de activ si de pasiv. Activitatile respective vor fi evidentiate in contabilitatea societatii absorbite sau care se divizeaza si vor fi avute in vedere la intocmirea documentelor privind protocolul de predare-primire si balanta de verificare.
    Inregistrarea preluarii elementelor de activ si de pasiv ale societatii absorbite la societatea absorbanta se face inainte de radierea societatii absorbite de la registrul comertului.
    Societatile comerciale care fuzioneaza ori care se divizeaza si care au inregistrat pierdere contabila vor stipula in documentele de fuziune sau divizare incheiate intre parti modalitatile de acoperire a pierderii.
    In situatia in care societatea comerciala care se lichideaza are pierdere contabila care nu poate fi acoperita cu ocazia lichidarii, modalitatea de acoperire a acesteia va fi cea prevazuta in hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, in vederea intocmirii situatiilor financiare finale.
    Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau activele societatii absorbite, dupa caz.
    Societatilor comerciale care isi inceteaza existenta prin fuziune sau divizare si care au activ net si capitaluri proprii negative li se preiau elementele de activ si de pasiv fara emisiune de actiuni, iar societatilor comerciale care se lichideaza si se gasesc in aceeasi situatie li se aplica prevederile legale.
    Societatile comerciale care se afla in lichidare vor depune in mod obligatoriu declaratiile (de impozit, asigurari de sanatate, fond de somaj etc.), precum si decontul de T.V.A., la termenele stabilite de reglementarile legale. Acestea se semneaza de lichidator.
    Potrivit prevederilor art. 247 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor, la societatile care au obligativitatea existentei acestora.
    In perioada lichidarii societatii comerciale, cenzorii vor verifica toate operatiunile prevazute in normele privind lichidarea societatilor comerciale.
    In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia sa depuna declaratia de impunere si de a plati impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei societatii comerciale la registrul comertului.
    Prezentele norme metodologice nu au scopul de a reglementa, ci de a asigura aplicarea corecta si unitara a reglementarilor legale in vigoare referitoare la operatiunile economico financiare privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1078/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1078 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1078/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu