Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1362 din 28.12.2018

privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 15 ianuarie 2019SmartCity1


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.441/DGDSCSP din 6 septembrie 2018 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase, în temeiul prevederilor:art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Decizia privind autorizarea, avizarea anuală şi retragerea dreptului de operare pentru organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se ia de către Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia, înfiinţată în temeiul prevederilor art. 12 alin. (9) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Emiterea licenţei de operare şi retragerea licenţei de operare a organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se fac de către reprezentantul legal al Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei. Articolul 4
(1) Operatorii economici care deţin licenţă de operare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu au dreptul să îndeplinească responsabilităţile operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor de la art. VII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018.
(2) Operatorii economici care deţin licenţă de operare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 şi doresc continuarea activităţii au obligaţia să transmită Comisiei dosarul prevăzut la cap. III pct. 4 din procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin în termen de maximum 90 de zile de la publicarea prezentului ordin.
Articolul 5Administraţia Fondului pentru Mediu verifică anual îndeplinirea de către deţinătorii licenţelor de operare a obiectivelor de valorificare şi, respectiv, reciclare a deşeurilor de ambalaje, în anul precedent, iar documentul care cuprinde constatările controalelor desfăşurate cu privire la îndeplinirea obiectivelor se transmite Comisiei până la data de 15 septembrie a fiecărui an. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Laurenţiu Adrian Neculaescu, secretar de stat ANEXĂPROCEDURĂ de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului Capitolul IPrevederi generale 1. Obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea condiţiilor şi a modalităţii de autorizare, avizare anuală, emitere a licenţei de operare şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Prezenta procedură asigură o abordare integrată, eficientă şi transparentă a gestionării deşeurilor de ambalaje în conformitate cu normele europene stabilite prin Pachetul economiei circulare astfel încât să fie acoperit întreg teritoriul naţional. Capitolul IICondiţii de autorizare 3. Pentru a fi autorizată, o organizaţie care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie: a)să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (8) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b)să declare aria geografică în care urmează să îşi desfăşoare activitatea referitoare la gestionarea deşeurilor de ambalaje, care nu trebuie să fie mai mică decât suprafaţa unui judeţ, în cadrul căreia să acopere atât mediul urban, cât şi mediul rural, fără a se limita la localităţile acoperite de serviciul de salubrizare; c)să nu înregistreze obligaţii restante la bugetul Fondului pentru mediu, aşa cum sunt ele definite în Codul de procedură fiscală. Capitolul IIIDepunerea solicitării de autorizare 4. Dosarul de autorizare a organizaţiei care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cerere-tip, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură; b)actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul; c)certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul; d)certificatul constatator detaliat, eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, valabil la data depunerii; e)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu datorează sume la Fondul pentru mediu; f)documentul/documentele din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii restante la bugetul Fondului pentru mediu, aşa cum sunt ele definite în Codul de procedură fiscală; g)documentul emis de către Administraţia Fondului pentru Mediu din care să rezulte cantitatea de ambalaje declarată ca fiind introdusă lunar pe piaţă cu titlu profesional, respectiv în cadrul activităţii desfăşurate în mod obişnuit, în mod normal şi repetat, de către acţionari, în anul precedent celui în care se solicită autorizarea; h)declaraţia din care să rezulte aria geografică în care urmează să îşi desfăşoare activitatea şi acoperirea întregului mediu urban şi rural; i)opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor lit. a)-h).5. Documentele din dosarul de autorizare vor avea ordinea prezentată la pct. 4, iar fiecare pagină din dosarul de autorizare va fi numerotată. Capitolul IVEtapa de evaluare a solicitării de autorizare, respingerea solicitării sau emiterea licenţei de operare 6. Dosarul de autorizare se depune în format material, semnat şi ştampilat, precum şi în format electronic la Secretariatul Comisiei din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 7. În cazul în care Secretariatul Comisiei constată lipsa unui document prevăzut la pct. 4, solicită în termen de 5 zile lucrătoare completarea documentaţiei. 8. Evaluarea solicitării de autorizare în cazul în care documentaţia este completă se face în cadrul următoarei şedinţe a Comisiei, dacă dosarul este depus cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data la care este stabilită şedinţa, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestuia. 9. Nedepunerea completărilor solicitate potrivit pct. 7 în termen de 30 de zile de la data solicitării conduce la respingerea solicitării de autorizare. 10. Neîndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la cap. II conduce la respingerea solicitării. 11. Decizia de acordare a licenţei de operare sau respingerea motivată a solicitării se comunică în scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la evaluarea solicitării conform pct. 8. 12. În cazul respingerii, solicitantul poate depune un alt dosar de autorizare, care va fi evaluat ca o nouă solicitare de autorizare. 13. Autorizarea organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului intră sub incidenţa prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar absenţa unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca acceptare pentru emiterea licenţei de operare. 14. În cazul în care Comisia decide acordarea licenţei de operare, solicitantul trebuie să constituie garanţia prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi să achite tariful de emitere a licenţei de operare, în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 15. Licenţa de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea dovezii privind constituirea garanţiei prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dovezii achitării tarifului de emitere a licenţei de operare, în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la Secretariatul Comisiei din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 16. Licenţa de operare nu este transmisibilă. Capitolul VActivităţile şi categoriile de costuri ale organizaţiei care implementează răspunderea extinsă a producătorului 17. Organizaţia care a obţinut licenţa de operare are următoarele obligaţii: a)să atingă cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a valorifica o cantitate de deşeuri de ambalaje primare, respectiv de ambalaje secundare şi pentru transport, totală sau pe tip de material, mai mare decât cea pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; b)să respecte condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare; c)să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru oricare dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care acceptă condiţiile contractuale, pentru toate cantităţile de ambalaje şi materiale de ambalaje pe care aceştia le introduc pe piaţă, în limita cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate în zona geografică în care îşi desfăşoară activitatea, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalaje secundare şi pentru transport; d)să desfăşoare anual împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia, campaniile de informare şi educare prevăzute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare; e)să desfăşoare anual, împreună cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/unităţile administrativ-teritoriale/ subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, din zona în care îşi desfăşoară activitatea, care solicită acest lucru, campaniile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare; f)să ţină o evidenţă distinctă pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje municipale şi pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din comerţ şi industrie; g)să instituie un mecanism de audit conform prevederilor art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h)să acţioneze fără discriminare şi să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje în mod transparent faţă de operatorii economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; i)să afişeze pe pagina de început a site-ului propriu, cu cel puţin 15 zile înainte de aplicare, direct sau prin intermediul unui link, contribuţiile în lei/tonă percepute operatorilor economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalaje din comerţ şi industrie şi, respectiv, pentru ambalaje din deşeurile municipale, precum şi istoricul acestora; j)să afişeze pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, lista cu operatorii economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; k)să perceapă aceleaşi contribuţii în relaţia cu toţi operatorii economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; l)să gestioneze cantităţi de deşeuri de ambalaje şi materiale de ambalaj până la concurenţa cu cantităţile de ambalaje contractate cu operatorii economici responsabili pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului; m)să declare acţionarilor şi operatorilor economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului valoarea sumelor care nu au ca obiect finanţarea costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje plătite către terţi, distinct pentru fiecare în parte; n)să declare Comisiei orice extindere a ariei geografice în care îşi desfăşoară activitatea, în cel mult 10 zile de la data extinderii; o)să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii; p)să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de desfăşurare a activităţii şi de îndeplinire a obiectivelor de reciclare şi valorificare, precum şi de cheltuire a sumelor încasate de la operatorii economici responsabili; q)să desfăşoare numai următoarele activităţi:

(i) încheie contracte sau alte forme de colaborare cu autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară mandatate pentru acoperirea costurilor nete pentru deşeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;
(ii) încheie contracte sau alte forme de colaborare cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, cu autorităţile publice locale pentru promovarea de campanii de informare şi educare a publicului;
(iii) încheie contracte cu operatori economici autorizaţi pentru preluarea de la operatorii economici generatori a deşeurilor de ambalaje din comerţ şi industrie, prin care să asigure posibilitatea îndeplinirii responsabilităţilor care le revin acestora potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cantităţilor şi tipurilor de materiale de ambalaje secundare şi pentru transport preluate de la operatorii economici responsabili;
(iv) încheie contracte cu operatori economici reciclatori/valorificatori pentru confirmarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevăzute la pct. (iii) şi, după caz, la pct. (i), destinate a fi reciclate sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, valorificate;
(v) desfăşoară activităţile legate de raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
(vi) desfăşoară activităţi de comerţ doar cu deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale pentru care a acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
(vii) efectuează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind activitatea de gestionare a deşeurilor de ambalaje în parteneriat/la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

18. Organizaţia are obligaţia să informeze acţionarii şi operatorii economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului cu privire la destinaţia eventualului profit obţinut din activităţile prevăzute la pct. 17 lit. q). 19. Organizaţia care a obţinut licenţa de operare poate să efectueze studii împreună cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi/sau cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului care să conducă la îmbunătăţirea gestionării ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje ca activitate suplimentară faţă de activităţile prevăzute la pct. 17 lit. q). 20. Organizaţia care a obţinut licenţa de operare are dreptul să desfăşoare activităţile prevăzute la pct. 17 lit. q) numai în aria geografică declarată în care îşi desfăşoară activitatea. 21. Organizaţia care a obţinut licenţa de operare are dreptul să includă în contribuţiile financiare percepute operatorilor economici pentru care îndeplineşte obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai următoarele categorii de costuri: a)costurile nete prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare; b)costurile de raportare ale operatorilor economici autorizaţi colectori şi reciclatori pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie achiziţionate de la operatorii economici generatori în nume propriu şi valorificate; c)costurile operatorilor economici autorizaţi colectori şi reciclatori pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din comerţ şi industrie preluate cu titlu gratuit în numele deţinătorului licenţei de operare; d)costurile aferente contractelor prevăzute la pct. 17 lit. q) subpct. (iv) pentru confirmarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje destinate a fi reciclate, respectiv valorificate; e)costurile pentru derularea, împreună cu autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare şi educare a publicului, în limita a 40 lei/tonă pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi alocate organizaţiei de către acestea; f)costurile pentru derularea, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici, în limita a 3 lei/tona de ambalaje pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; g)cheltuielile de funcţionare ale organizaţiei care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; h)costurile pentru acoperirea tarifului de avizare anuală; i)costurile pentru raportarea datelor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.22. Contribuţiile financiare percepute operatorilor economici pentru care organizaţia licenţiată îndeplineşte obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului se diminuează cu eventualele venituri realizate de deţinătorul licenţei de operare din vânzarea deşeurilor de ambalaje preluate la solicitarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară/unităţilor administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a deşeurilor de ambalaje din comerţ şi industrie preluate în condiţiile prevăzute la pct. 21 lit. d). Capitolul VIAvizarea anuală 23. Avizarea anuală certifică conformarea cu prevederile legale în anul precedent şi dă dreptul organizaţiei de a funcţiona în următoarele 12 luni de la data luării deciziei de avizare anuală. 24. Avizarea anuală se face de către Comisie cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza următoarelor documente depuse de către organizaţia licenţiată până la data de 1 iunie a fiecărui an: a)raportul anual privind activitatea desfăşurată pentru anul anterior celui în care se depune, semnat de reprezentantul legal şi ştampilat; b)raportul/rapoartele de audit realizat/realizate conform prevederilor art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul anterior celui în care se depune/se depun; c)documentul din care să rezulte cantitatea de ambalaje şi de deşeuri de ambalaje declarate pentru anul precedent, emis de către Administraţia Fondului pentru Mediu; d)dovada achitării tarifului de avizare, în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, cu modificările şi completările ulterioare; e)situaţia financiară anuală, copie conformă cu originalul, depusă la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice.25. În procesul de avizare anuală se include şi analiza eventualelor documente, sesizări, reclamaţii în legătură cu activitatea organizaţiei licenţiate. 26. Raportul anual al organizaţiei licenţiate privind activitatea desfăşurată trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a)aria geografică în care a desfăşurat activitatea referitoare la gestionarea deşeurilor de ambalaje; b)lista operatorilor economici responsabili cu care a încheiat contracte; c)valoarea totală a contribuţiilor încasate, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalajele secundare şi pentru transport; d)cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, şi cantitatea de ambalaje secundare şi pentru transport, pe tip de material, pentru care a preluat obligaţiile; e)lista autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu care a colaborat; f)valoarea totală a sumelor plătite pentru colectarea prin serviciile de salubrizare a deşeurilor de ambalaje primare; g)cantitatea totală de deşeuri de ambalaje raportate de autorităţile publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, ca fiind preluate prin achiziţie de la populaţie, pe tip de material, de către operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului; h)cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, colectate prin serviciile de salubrizare; i)lista operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului cu care a desfăşurat activităţile de colectare pentru ambalaje secundare şi pentru transport; j)valoarea totală şi pe tip de material a sumelor plătite pentru colectarea deşeurilor de ambalaje secundare şi pentru transport; k)cantitatea totală de ambalaje secundare şi pentru transport, pe tip de material, colectate; l)lista operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului cu care a desfăşurat activităţile de valorificare, inclusiv reciclare; m)valoarea totală a sumelor plătite pentru valorificarea deşeurilor şi, distinct, pentru asigurarea reciclării; n)cantitatea totală şi pe tip de material de deşeuri valorificată şi, distinct, cantitatea valorificată prin reciclare; o)prezentarea activităţii derulate; p)după caz, modalitatea de desfăşurare a activităţii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici; q)ponderea anuală a cheltuielilor de funcţionare.27. În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu sau oricare altă persoană fizică ori juridică cu atribuţii în domeniu, în condiţiile legii. 28. În cazul în care, potrivit analizării documentelor prevăzute la pct. 24 şi 25, constată conformarea cu prevederile prezentei proceduri, Comisia decide avizarea anuală nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor şi comunică organizaţiei acordarea acesteia prin Secretariatul Comisiei. Capitolul VIIRetragerea dreptului de operare 29. Dreptul de operare a organizaţiei licenţiate se retrage în următoarele cazuri: a)în cazul nerespectării oricărei obligaţii prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b)în cazul nedepunerii documentelor de la pct. 24 la termenul prevăzut sau la termenul la care Comisia a solicitat completarea cu documentele lipsă; c)în cazul în care în documentul prevăzut la art. 5 din ordin se constată faptul că organizaţia licenţiată nu a îndeplinit obiectivele; d)neobţinerea avizării anuale; e)nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.30. Retragerea dreptului de operare a organizaţiei se face prin retragerea licenţei de operare şi devine efectivă la data comunicării. 31. Licenţa de operare se retrage de către reprezentantul legal al Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei. 32. Organizaţia căreia i s-a retras dreptul de operare este obligată să predea Comisiei licenţa de operare, în cel mult 10 zile calendaristice de la data comunicării retragerii licenţei de operare, să informeze în scris despre acest lucru toţi operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului şi să le transmită situaţia îndeplinirii obiectivelor până la acea dată. Capitolul VIIIDispoziţii finale 33. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură Antet solicitant Nr. ....../............ CERERE Subscrisa, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., cu sediul social în ........ ................ ................ ..............., str. ........ ................ ................ ............... nr. ......., bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ................ ............., înregistrată la ........ .............. cu nr. ........ ............., cod unic de înregistrare nr. ......../..........., cont bancar nr. ........ ..............., deschis la ........ ........ .............., sucursala ........ ........., telefon ..........., fax .............., e-mail ........ ............, reprezentată prin ........ ................, în calitate de reprezentant legal, solicită acordarea licenţei de operare în vederea implementării obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului. Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul. Data .............. Reprezentant legal, ........ ................ ........ ........... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 2la procedură MINISTERUL MEDIULUI LICENŢĂ DE OPERARE Nr. ......... din ............. pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, înregistrată la ........ ........ ............... cu nr. ........ ................, cod unic de înregistrare nr. ........../........ ........, în vederea implementării obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Ministrul mediului, ........ ................ ............... Începând cu al doilea an de funcţionare, valabilitatea licenţei de operare este condiţionată de obţinerea avizării anuale. Licenţa de operare este emisă în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1362/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1362 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1362/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu