E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.98 din 14.12.2017

privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 18 decembrie 2017SmartCity1

Având în vedere:că absorbţia fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanţa acestora în ansamblul economiei naţionale şi efectele absorbţiei fondurilor structurale asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale;

faptul că Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabileşte condiţionalităţile orizontale ex ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020;

importanţa domeniului achiziţiilor publice, reflectată în condiţionalităţile ex ante stabilite prin Acordul de parteneriat, precum şi faptul că una dintre aceste condiţionalităţi vizează reforma controlului ex ante;

că reforma controlului ex ante era prevăzută a fi realizată până la data de 31 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice în perioada 2015-2020, şi ţinând cont de observaţiile Comisiei Europene referitoare la neîndeplinirea condiţionalităţilor ex ante în acest sens, aşa cum rezultă din scrisoare acesteia nr. Ares (2017)3866477-02/08/2017;

faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) şi art. 142 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, nefinalizarea unor acţiuni menite să ducă la îndeplinirea unei condiţionalităţi ex ante constituie un motiv de suspendare a plăţilor pentru unele priorităţi ale programelor în cauză care sunt afectate;

că orice întârziere în adoptarea cadrului legal aferent reformei controlului ex ante, cu efect în neîndeplinirea condiţionalităţilor ex ante, conduce la apariţia riscului de dezangajare a unor sume importante din fondurile structurale şi de investiţii alocate României prin Acordul de parteneriat şi, implicit, pierderea acestei surse de finanţare, deoarece sumele respective se realocă ţărilor membre UE, având în vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

faptul că necesitatea implementării acestei reforme, pentru a evita consecinţele menţionate în paragrafele anterioare, are caracter de situaţie extraordinară, fiind menită a conduce la evitarea unei atingeri grave şi iminente a interesului public legat de absorbţia fondurilor structurale,este necesară emiterea în condiţii de urgenţă a actului normativ primar necesar pentru reformarea funcţiei de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Obiect, scop, definiţii şi termene Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de realizare a controlului ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru. Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)aspecte de calitate - aspecte care vizează dispoziţii legale din domeniul achiziţiilor/concesiunilor care suferă o interpretare extensivă sau restrictivă în contextul specific al unei proceduri de atribuire deoarece trebuie adaptate particularităţilor sectorului economic/de activitate în care se încadrează obiectul contractului şi/sau practicilor pieţei de profil relevante în care activează constant operatorii economici potenţiali ofertanţi/ candidaţi la respectiva procedura de atribuire; b)aspecte de regularitate - aspecte care vizează dispoziţii legale din domeniul achiziţiilor/concesiunilor pentru care se poate face o interpretare literală sau pentru care au fost emise de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, interpretări oficiale ale modului de aplicare în practică, inclusiv prin ordine sau instrucţiuni ale preşedintelui ANAP şi care, de regulă, se aplică, ca atare, în cazul tuturor procedurilor de atribuire, indiferent de sectorul economic/de activitate în care se încadrează obiectul contractului şi/sau practicile pieţei de profil relevante în care activează constant operatorii economici potenţiali ofertanţi/candidaţi; c)autoritate contractantă - oricare dintre următoarele:autoritatea contractantă, astfel cum este definită la art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

entitatea contractantă, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum sunt definite la art. 9 şi 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; d)Consiliu - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; e)contract - oricare dintre următoarele:

contractul de achiziţie publică, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

contractul sectorial, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016;

acordul-cadru, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016;

contractul de concesiune de lucrări sau contractul de concesiune de servicii, astfel cum este definit la art. 5 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 100/2016; f)listele de verificare - liste de verificare ale procedurilor de atribuire şi ale intenţiilor de modificări contractuale, stabilite prin proceduri operaţionale ale ANAP care înglobează atât aspecte de calitate, cât şi de regularitate, detalierea elementelor ce vor face obiectul acestor două categorii realizându-se prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; g)procedura de atribuire - oricare dintre procedurile de atribuire reglementate prin Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 99/2016 şi prin Legea nr. 100/2016. (2) Termenii şi expresiile definite la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu termenii şi expresiile definite în legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale, respectiv legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. Articolul 3(1) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă se calculează după cum urmează:a)când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare; b)când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte; c)când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an; dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni. (2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.(3) Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul respectiv. Articolul 4(1) Autorităţile contractante stabilesc termenele pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016, cu luarea în considerare şi respectarea termenelor necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor metodologice de aplicare a acesteia.(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor metodologice aferente nu sunt incluse în termenele prevăzute pentru stabilirea ofertei câştigătoare de către autorităţile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016. Secţiunea a 2-aAutoritatea competentă şi domeniul de aplicare Articolul 5(1) ANAP este instituţia publică responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte.(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se desfăşoară pe bază de liste de verificare şi vizează verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale aplicabile din punct de vedere al regularităţii şi calităţii.(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, pe baza unei metodologii de selecţie. Articolul 6(1) În îndeplinirea funcţiei de control ex ante, ANAP efectuează controlul de calitate şi regularitate asupra:a)procesului de atribuire a contractelor, după încărcarea documentelor procedurii în SEAP/transmiterea invitaţiei de participare aferente procedurii de negociere fără publicare prealabilă şi până la momentul în care comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire au rămas definitive; b)modificărilor contractelor incluse în verificare potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Controlul de calitate şi regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la alin. (1) lit. a), presupune:a)verificarea documentaţiei de atribuire, împreună cu strategia de contractare şi celelalte documente ce o însoţesc, conform dispoziţiilor legale, a anunţului de participare/de participare simplificat/de concurs, inclusiv a anunţului de tip erată, a propunerilor de răspuns ale autorităţii contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici şi a oricăror informaţii suplimentare publicate de aceasta în relaţie cu respectiva documentaţie de atribuire; face excepţie de la verificare studiul de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; b)verificarea deciziilor luate în procesul de evaluare a ofertelor şi de atribuire a contractului. (3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu excepţia procedurilor de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016. (4) Controlul de calitate şi regularitate ex ante al modificărilor contractuale, prevăzut la alin. (1) lit. b), presupune verificarea modificărilor contractelor ce sunt efectuate în circumstanţele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016, inclusiv a argumentelor prezentate de autorităţile contractante pentru a demonstra încadrarea în aceste circumstanţe. Capitolul IIActivitatea de control ex ante Secţiunea 1Metodologia de selecţie Articolul 7(1) Metodologia de selecţie prevăzută la art. 5 alin. (3) este bazată pe aplicarea unor criterii referitoare la istoricul autorităţii contractante în ceea ce priveşte performanţa în realizarea achiziţiilor şi la aspecte aferente strategiei de contractare ce însoţeşte fiecare procedură de atribuire, respectiv valoarea şi complexitatea unei modificări contractuale ce se intenţionează a fi realizată. Metodologia de selecţie urmăreşte următoarele principii:a)rezultatul selecţiei să nu fie predictibil pentru autorităţile contractante; b)să fie flexibilă, şi anume parţial bazată pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificării, parţial pe indicatori de risc definiţi prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Criteriile prevăzute la alin. (1), filtrele şi categoriile de risc ce stau la baza întocmirii programului de verificare sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar aspectele procedurale aferente aplicării metodologiei de selecţie se aprobă de către preşedintele ANAP. (3) Metodologia de selecţie trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de 15% din totalul procedurilor de atribuire iniţiate de către autorităţile contractante într-un an calendaristic, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, aşa cum vor fi definite acestea prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Toate procedurile de atribuire a contractelor selectate şi incluse în programul de verificare sunt supuse controlului asupra documentaţiei de atribuire şi modului în care se realizează evaluarea ofertelor şi atribuirea respectivelor contracte.(5) În vederea realizării controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se vor selecta modificările contractuale ce vor face obiectul controlului ex ante în baza metodologiei de selecţie. (6) ANAP verifică, în cadrul controlului ex ante, măsurile de remediere adoptate de către autoritatea contractantă după comunicarea la ANAP a avertismentului de integritate/notificării emis(e) de către Agenţia Naţională de Integritate, până la semnarea contractului, în vederea eliminării situaţiilor ce pot fi încadrate în prevederile capitolului II, secţiunea a 4-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv capitolului III, secţiunea a 4-a din Legea nr. 99/2016, indiferent dacă procedurile de atribuire a contractelor în cauză au fost incluse sau nu în programul de verificare prevăzut la alin. (4). Articolul 8(1) În vederea aplicării metodologiei de selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, autorităţile contractante vor atribui un cod unic de identificare pentru fiecare obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire inclusă în programul anual al achiziţiilor publice.(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza codul unic de identificare prevăzut la alin. (1), în toate comunicările prin SEAP, inclusiv în cele cu ANAP atunci când retransmite documente ca urmare a dispoziţiilor emise de către ANAP referitoare la necesitatea revizuirii anumitor aspecte aferente derulării procedurii de atribuire ce face obiectul verificării.(3) În cazul anulării procedurii de atribuire ce face obiectul controlului ex ante sau al renunţării la utilizarea documentaţiei de atribuire ca urmare a emiterii unui aviz conform condiţionat, codul unic de identificare prevăzut la alin. (1) va rămâne neschimbat în cazul în care achiziţia este relansată printr-o altă procedură de atribuire, atât timp cât noua procedură de atribuire lansată serveşte aceloraşi scopuri sau unor scopuri similare. Secţiunea a 2-aIniţierea controlului ex ante Articolul 9(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi înştiinţată anterior începerii activităţii de control, prin intermediul SEAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenţia de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă.(2) În cazul înştiinţărilor aferente verificării intenţiilor de realizare a modificărilor contractuale şi a negocierilor fără publicare/invitaţie prealabilă, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secţiunea 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în caz că prevederile art. 24 alin. (2) şi (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt operaţionale/aplicabile. Articolul 10(1) Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligaţia de a pune la dispoziţia ANAP următoarele informaţii şi/sau documente:a)documentaţia de atribuire sau secţiunile acesteia, strategia de contractare, celelalte documente ce însoţesc documentaţia de atribuire conform dispoziţiilor legale, cu excepţia studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu este solicitat potrivit lit. i) a prezentului articol, în situaţia în care acestea nu sunt disponibile în SEAP, în termen de o zi lucrătoare de la primirea informării referitoare la selectarea în vederea realizării controlului ex ante; b)solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire adresate de operatorii economici interesaţi de accesul la procedura de atribuire, propunerea de răspuns formulată de autoritatea contractantă în relaţie cu acestea, precum şi orice informaţii suplimentare publicate de aceasta în relaţie cu respectiva documentaţie de atribuire, înainte de a fi aduse la cunoştinţa acestora; c)completările şi/sau informaţiile suplimentare la documentaţia de atribuire pe care autoritatea contractantă doreşte să le aducă la cunoştinţa potenţialilor candidaţi/ofertanţi, înainte de a fi publicate în SEAP sau transmise acestora; d)copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora, dar înainte de a se comunica candidaţilor/ofertanţilor; e)copii ale documentelor depuse de ofertanţi/candidaţi sau extrase din acestea, inclusiv ale solicitărilor de clarificări transmise acestora de comisia de evaluare/autoritatea contractantă, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea acestora de către personalul ANAP, în situaţia în care obligaţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) şi (3) nu au fost îndeplinite; f)raportul procedurii de atribuire şi rapoartele intermediare întocmite în cazul procedurilor de atribuire ce se desfăşoară în mai multe etape, înainte de a fi aprobate de către conducătorul autorităţii contractante, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea respectivelor documente; g)copii ale contestaţiilor/plângerilor depuse în cadrul respectivelor proceduri de atribuire potrivit Legii nr. 101/2016, precum şi punctul de vedere emis de autoritatea contractantă în legătură cu acestea, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea contestaţiilor/plângerilor, respectiv de la elaborarea punctului de vedere; h)înştiinţarea privind semnarea contractului, după caz, cu ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător/câştigători, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării; i)orice alte informaţii/documente suplimentare considerate necesare în contextul verificării ex ante, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ANAP cu privire la următoarele:a)calendarul de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi orice modificări aduse acestuia, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia; în cazul în care este necesară discutarea anumitor aspecte punctuale aferente deciziilor luate de comisia de evaluare, cu ocazia finalizării fazelor evaluării prevăzute la art. 12 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul personalului ANAP la sediul său şi întrunirea a cel puţin 2/3 din membrii comisiei de evaluare în cauză, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării ANAP, după cum se precizează în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; dacă din motive obiective autoritatea contractantă nu poate asigura întrunirea a cel puţin 2/3 din membrii comisiei de evaluare în termenul menţionat, termenele pentru emiterea avizului conform se prelungesc corespunzător pentru a ţine cont de data derulării şedinţei cu reprezentanţii comisiei de evaluare; b)modificările operate în documentele verificate de către ANAP cu privire la alte aspecte decât cele dispuse de către ANAP, prealabil comunicării acestora către operatorii economici, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data efectuării respectivelor modificări, solicitând totodată efectuarea controlului ex ante asupra legalităţii acestora; c)măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Secţiunea a 3-aDesfăşurarea activităţii de control al documentaţiei de atribuire, anunţului de participare/de participare simplificat/de concurs, a anunţului de tip erată şi a solicitărilor de clarificări/ informaţii suplimentare Articolul 11(1) În desfăşurarea activităţii de control ex ante din cadrul etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectuează controlul de calitate şi regularitate a:a)documentaţiei de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, inclusiv a caietului de sarcini/documentaţiei descriptive şi a clauzelor contractuale, înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de participare/de participare simplificat/de concurs; b)anunţului de participare/de participare simplificat/de concurs şi a anunţului de tip erată, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de către autoritatea contractantă spre publicare în SEAP; c)propunerii de răspuns al autorităţii contractante la solicitările de clarificări adresate de către operatorii economici în legătură cu documentaţia de atribuire şi/sau a oricăror completări/informaţii suplimentare pe care autoritatea contractantă doreşte să le formuleze în legătură cu documentaţia de atribuire în cauză. (2) În cazul în care, în urma realizării controlului prevăzut la alin. (1) lit. b), ANAP emite aviz conform necondiţionat potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi de a publica respectivul anunţ în SEAP, în termenele prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor art. 142 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 151 din Legea nr. 99/2016 şi, respectiv, ale art. 62 din Legea nr. 100/2016. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a transmite respectivul anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără obţinerea acceptului de publicare emis de către ANAP. Secţiunea a 4-aDesfăşurarea activităţii de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor şi de atribuire a contractului Articolul 12(1) În desfăşurarea activităţii de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor şi atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează controlul de calitate şi regularitate a concluziilor fazelor critice ale acestui proces, astfel:a)componenţa comisiei de evaluare şi concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea condiţiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor şi a criteriilor de calificare/ selecţie de către ofertanţi/candidaţi; b)concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor tehnice şi a conformităţii acestora; c)concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor financiare şi a conformităţii acestora; d)concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie prezentate de către candidaţii ce urmează a fi selectaţi conform regulilor prevăzute în documentaţia de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd etapă de preselecţie, respectiv de ofertantul/ofertanţii ce urmează a fi declarat/ declaraţi câştigător/câştigători în urma aplicării criteriului de atribuire, precum şi concluziile incluse în raportul procedurii de atribuire. (2) Pentru procedurile de atribuire a contractelor ce fac obiectul controlului ex ante în legătură cu aspectele prevăzute la art. 7 alin. (6), controlul ex ante se referă la măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării. Articolul 13(1) În desfăşurarea activităţii de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifică documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a procesului de evaluare a ofertelor/ candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire selectate, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători, înainte de comunicarea acestora de către autoritatea contractantă operatorilor economici.(2) Prin ordin al preşedintelui ANAP se stabilesc modelele de formulare prin care autoritatea contractantă formalizează modul în care este realizată evaluarea ofertelor/candidaturilor şi se adoptă deciziile comisiei de evaluare. Secţiunea a 5-a Avizul conform al ANAP Articolul 14(1) Constatările rezultate din activitatea de control ex ante şi măsurile dispuse de ANAP fac obiectul unui aviz conform, care poate fi: a)necondiţionat, atunci când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate şi/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare; sau b)condiţionat, atunci când se constată că există abateri cu privire la aspectele de calitate şi/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare. (2) Avizele conforme necondiţionate emise pe parcursul verificării unei proceduri de atribuire supuse controlului ex ante se publică de către autoritatea contractantă în SEAP sau se aduc la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi de către aceasta, în situaţia în care obligaţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) şi (3) nu au fost îndeplinite, împreună cu actele administrative la care se referă, respectiv:a)documentaţia de atribuire; b)anunţul de participare/de participare simplificat/de concurs şi anunţul de tip erată, dacă este cazul; c)răspunsul/răspunsurile autorităţii contractante la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici în ceea ce priveşte documentaţia de atribuire şi orice completări/informaţii suplimentare publicate/comunicate de autoritatea în cauză în relaţie cu documentaţia de atribuire; d)comunicările transmise de comisia de evaluare/autoritatea contractantă ca urmare a finalizării fazelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi/sau adoptării măsurilor de remediere prevăzute la art. 12 alin. (2), inclusiv cele de la art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 228 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 92 din Legea nr. 100/2016, după caz. (3) În cazul în care decide să continue derularea procedurii de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat, autoritatea contractantă publică respectivul aviz în SEAP sau îl aduce la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, în situaţia în care obligaţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) şi (3) nu au fost îndeplinite.(4) Autoritatea contractantă care decide continuarea derulării procedurii de atribuire, fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat emis, va transmite ANAP o solicitare sub forma unui înscris prin care îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului actului său administrativ prevăzut la alin. (2) lit. a)-d); în acest caz, înscrisul autorităţii contractante se publică în SEAP sau se aduce la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, împreună cu avizul conform condiţionat, potrivit prevederilor alin. (3). (5) În cazul controlului ex ante al procedurilor de atribuire derulate de entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, în cadrul etapei de la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP va emite aviz conform necondiţionat sau aviz conform condiţionat numai cu privire la aspectele de regularitate care nu respectă prevederile legale în vigoare, urmând ca pentru aspectele de calitate să formuleze numai recomandări.(6) În cazul controlului ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă incluse în programul de verificare al ANAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în SEAP, înainte de semnarea contractului, doar avizul conform condiţionat, împreună cu un anunţ de transparenţă cu privire la decizia de aplicare a unei asemenea proceduri de atribuire. (7) Avizul conform necondiţionat şi avizul conform condiţionat se aprobă la nivel de structură de specialitate din cadrul ANAP responsabilă cu realizarea controlului ex ante.(8) Nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar autoritatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile de la legislaţia aplicabilă constatate de ANAP, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2), se constată de către instanţa de judecată, aceasta urmând a analiza pe fond argumentele aduse de autoritatea contractantă în cauză pentru ignorarea celor reţinute de ANAP prin respectivul avizul conform; prevederile cap. VI secţiunea a 3-a din Legea nr. 101/2016 se aplică în mod corespunzător.(9) În cazul în care autoritatea contractantă îşi îndeplineşte obligaţia de transparenţă prevăzută la alin. (6) şi respectă termenele procedurale de aşteptare prevăzute de Legea nr. 101/2016, ANAP nu solicită instanţei competente să constate nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat. (10) Procedura şi termenele de emitere a avizului conform vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 15(1) Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate şi constatate în baza listelor de verificare ale ANAP şi nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu acţiunile şi deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire şi/sau modificare a contractului în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.(2) Pentru procedurile de atribuire care au făcut obiectul controlului ex ante ANAP nu va mai efectua control ex-post asupra aspectelor acoperite de listele de verificare prevăzute la alin. (1). (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), faptele ce reprezintă contravenţii, referitoare la obligaţiile de conformare la controlul ex ante, potrivit art. 26 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (iii) şi (iv), lit. c) şi d) pot fi constatate şi sancţionate şi prin controlul ex-post de către ANAP, prin persoane împuternicite în acest scop. Secţiunea a 6-aProcedura de conciliere Articolul 16(1) În cazul în care autoritatea contractantă are obiecţii cu privire la abaterile de la aspectele de calitate cuprinse în listele de verificare, identificate de către ANAP ca urmare a activităţii de control ex ante al procesului de atribuire şi/sau a măsurilor dispuse de ANAP pentru remedierea respectivelor abateri, se poate demara procedura de conciliere. (2) Procedura de conciliere poate fi declanşată de autoritatea contractantă numai cu privire la aspectele de calitate prevăzute în avizul conform condiţionat emis de ANAP în legătură cu care autoritatea contractantă are obiecţii, nefiind aplicabilă rezultatelor verificărilor aspectelor de calitate care au fost acceptate de autoritatea contractantă în cadrul controlului ex ante şi rezultatelor verificărilor aspectelor de regularitate.(3) Procedura de conciliere este facultativă pentru autoritatea contractantă. Articolul 17Condiţiile de iniţiere şi mecanismul derulării procedurii de conciliere între autoritatea contractantă şi ANAP vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 18(1) Cererea de conciliere se soluţionează de către un comitet decizional format la nivelul ANAP, pornind de la propunerile fundamentate elaborate de structura din cadrul ANAP responsabilă cu funcţia de conciliere, modul de adoptare a rezoluţiilor având la bază organizarea unui mecanism ce va fi detaliat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În situaţia în care cererea de conciliere este soluţionată fără a fi necesară o examinare pe fond a acesteia, decizia de conciliere va fi emisă în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii de conciliere.(3) În situaţia în care decizia de conciliere este adoptată ca urmare a examinării pe fond a cererii de conciliere, aceasta trebuie să fie emisă într-o perioadă cuprinsă între: a)10-20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de informaţii suplimentare de la autoritatea contractantă; b)8-15 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informaţii suplimentare de la autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informaţii suplimentare. Articolul 19(1) Decizia de conciliere este finală în raport cu constatările controlului ex ante din avizul conform iniţial, soluţia prevăzută prin decizie urmând să fie reflectată în noul aviz conform emis de ANAP ulterior acesteia.(2) După adoptarea deciziei de conciliere de către ANAP: a)constatările controlului ex ante din avizul conform condiţionat emis iniţial sunt menţinute, în cazul respingerii cererii de conciliere; b)constatările controlului ex ante vor fi modificate, parţial sau total, în conformitate cu soluţia adoptată în decizia de conciliere, urmând ca ANAP să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel iniţial, în cazul admiterii cererii de conciliere. Secţiunea a 7-aControlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă Articolul 20Atunci când autorităţile contractante intenţionează demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-j) şi alin. (2)-(6) din Legea nr. 99/2016, după caz, acestea au obligaţia de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, precum şi de a pune la dispoziţia ANAP informaţiile şi documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcţiei de control ex ante. Secţiunea a 8-aControlul ex ante al modificărilor contractului Articolul 21(1) În cazul modificărilor contractuale operate în baza art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016, autorităţile contractante au obligaţia de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de realizarea etapelor de modificare a contractului, transmiţând totodată şi argumentele care justifică încadrarea în prevederea legală invocată, precum şi de a pune la dispoziţia ANAP informaţiile şi documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcţiei de control ex ante.(2) În ceea ce priveşte conţinutul informaţiilor care trebuie incluse în notificarea către ANAP privind modificările contractuale, autorităţile contractante au obligaţia de a raporta respectivele informaţii în funcţie de lista criteriilor şi a subcriteriilor/indicatorilor aferenţi metodologiei de selecţie în baza căreia se elaborează programul de verificare a modificărilor contractuale, notificate conform alin. (1). (3) În cazul controlului ex ante al modificărilor contractuale, ANAP nu va emite aviz conform, urmând ca eventualele constatări ale controlului să fie transmise autorităţilor contractante sub formă de recomandări. Capitolul IIIAlte dispoziţii Articolul 22Avizele conforme emise de ANAP pot fi atacate numai împreună cu actele administrative ale autorităţii contractante în legătură cu care au fost emise, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 14 alin. (2), în baza prevederilor Legii nr. 101/2016. Articolul 23Avizul conform al ANAP nu afectează caracterul obligatoriu al deciziilor pronunţate şi al măsurilor dispuse de Consiliu/instanţa competentă în legătură cu procedurile de atribuire conform prevederilor Legii nr. 101/2016. Articolul 24(1) În exercitarea atribuţiilor sale de control ex ante, ANAP colaborează, pe bază de protocol, cu operatorul SEAP, cu Consiliul, cu autorităţile de management, precum şi cu alte structuri de control ce au atribuţii în sistemul achiziţiilor publice.(2) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura ANAP accesul nelimitat la vizualizarea tuturor documentelor încărcate de autorităţile contractante şi operatorii economici în SEAP în legătură cu procedurile de atribuire şi modificările contractuale selectate pentru controlul ex ante.(3) Operatorul SEAP are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a adapta sistemul electronic pentru derularea achiziţiilor publice în vederea implementării modificărilor necesare ca urmare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 25(1) ANAP are obligaţia de a solicita în instanţă, în termen de 3 luni de la data luării la cunoştinţă a semnării contractului, constatarea nulităţii absolute a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în cadrul căreia ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar autoritatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile de la legislaţia aplicabilă constatate de ANAP; ANAP are calitate procesuală activă în litigiile privind constatarea nulităţii absolute a acestor contracte. (2) În cazul în care Consiliul sau instanţa de judecată competentă s-a pronunţat în mod definitiv în legătură cu acte ale autorităţii contractante care au făcut obiectul unui aviz conform condiţionat al ANAP, iar din deciziile pronunţate rezultă invalidarea în tot a constatărilor din avizul conform condiţionat respectiv, ANAP nu va ataca în instanţă contractul încheiat în cadrul procedurii de atribuire ce a făcut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instanţei de judecată, acesta nefiind lovit de nulitate absolută pe motivul prevăzut la art. 14 alin. (8).(3) În cazul în care Consiliul sau instanţa de judecată competentă s-a pronunţat în mod definitiv în legătură cu acte ale autorităţii contractante care au făcut obiectul unui aviz conform condiţionat al ANAP, iar din deciziile pronunţate rezultă doar o invalidare parţială a constatărilor din avizul conform condiţionat respectiv, ANAP are obligaţia de a ataca în instanţă contractul încheiat în cadrul procedurii de atribuire ce a făcut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instanţei de judecată, acesta fiind lovit de nulitate absolută cu privire la constatările din avizul conform ce nu au fost invalidate sau nu au făcut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instanţei de judecată. (4) ANAP va analiza decizia Consiliului sau a instanţei de judecată pronunţată conform prevederilor alin. (2) şi (3) şi va decide dacă din considerentele acesteia rezultă o invalidare totală sau parţială a constatărilor din avizul conform condiţionat emis, urmând a stabili dacă va ataca sau nu contractul potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (3). Capitolul IVContravenţii şi sancţiuni Articolul 26(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:a)încălcarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei; b)încălcarea prevederilor art. 10, după cum urmează:

(i) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-f), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;
(ii) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. g) şi i), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;
(iii) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;
(iv) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;

c)încălcarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; d)încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei. (2) Autoritatea contractantă poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), personalul ANAP făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(3) Personalul ANAP este împuternicit prin ordin al preşedintelui ANAP să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, urmărind ca sancţiunea aplicată să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite de autoritatea contractantă; în analiza efectuată, personalul ANAP identifică şi are în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecărui caz.(4) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante, care, în funcţie de situaţia concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziţiei publice ce a făcut obiectul contravenţiei. Articolul 27(1) Prevederile art. 26 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei, cu excepţia contravenţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (iii) şi (iv), lit. c) şi d), pentru care termenul de prescripţie este de 36 de luni de la data săvârşirii faptei. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 28În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice, prin ANAP, va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 29(1) Fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă procedurile de atribuire şi modificările contractuale iniţiate după data de 15 martie 2018.(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin procedură de atribuire sau modificare contractuală iniţiată după data de 15 martie 2018 se înţelege orice procedură de atribuire pentru care a fost încărcată în SEAP o documentaţie de atribuire, respectiv a fost transmisă o înştiinţare la ANAP, în cazul procedurilor de negociere fără publicare/invitaţie prealabilă sau în cazul modificărilor contractuale.(3) Procedurile de atribuire şi modificările contractuale iniţiate anterior datei de 15 martie 2018 sunt verificate în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare în materia controlului ex ante la data când acestea au fost încărcate în SEAP, respectiv când a fost transmisă o înştiinţare ANAP.(4) Toate instituţiile sau autorităţile vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să ia măsurile necesare care le revin astfel încât noul sistem de control ex ante să fie operaţional până la data de 15 martie 2018. Articolul 30La data de 15 martie 2018 se abrogă: a)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b)orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative. Articolul 31 Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 martie 2018, cu excepţia prevederilor art. 24 alin. (3) şi art. 28-30, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Bogdan Puşcaş Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu p. Ministrul delegat pentru fonduri europene, Octav-Dan Paxino, secretar de stat Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 98/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 98 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu